WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2013 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2013 r. I. Wstęp. Nadrzędnym celem działań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa jest utrzymanie zdolności do reagowania odpowiednio do zaistniałej sytuacji kryzysowej, a także zapewnienie korzystnych i bezpiecznych warunków realizacji interesów narodowych poprzez eliminację zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń, czy monitorowanie i redukowanie ryzyka ich wystąpienia. Kształtując bezpieczeństwo, należy stale uwzględniać także możliwość wystąpienia zagrożeń terrorystycznych, sabotażowo dywersyjnych, a także innych sytuacji kryzysowych, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo państwa (wewnętrzne i zewnętrzne), czy ewentualne funkcjonowanie administracji publicznej. Skuteczne przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom wymaga i wymusza na administracji publicznej, a także na wszelkich podmiotach, przedsiębiorstwach i instytucjach właściwych i wytypowanych do realizacji zadań w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa, obronności i reagowania obronnego, a także zarządzania kryzysowego, sprawne współdziałanie oraz spójne planowanie obronne. W ramach Systemu Obronnego Państwa w województwie łódzkim realizuje się m. in. przedsięwzięcia związane z organizacją systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, tworzeniem warunków do ewentualnego podwyższania gotowości obronnej państwa oraz zadaniami realizowanymi na rzecz zabezpieczenia potrzeb narodowych i sojuszniczych sił zbrojnych. 1

2 II. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z dnia 13 listopada 2007 r. 3. Rozporządzenia Rady Ministrów wydane w oparciu o ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jak również szczegółowe rozporządzenia i wytyczne Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Administracji i Cyfryzacji oraz innych ministrów (równorzędnych) 2. 1 tj. Dz. U. z 2012 z późn. zm. 2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.); ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczenia przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz z późn. zm.); ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz z późn. zm.); ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz z późn. zm.); ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.); ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz. 985 z późn. zm.); ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz z późn. zm.); ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.1228); ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z póź. zm.); rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce (Dz. U. Nr 115, poz z późn. zm.); rozporządzenie ministrów spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej oraz infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 122, poz z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz.1090); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978); rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1309); rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. Nr 148, poz z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. Nr 180, poz. 1855); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081, z późno zm.); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego (Dz. U. Nr 200, poz z późn. zm.); rozporządzenie Rady ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210, poz z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2

3 III. Zasadnicze cele i kierunki działania pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2013 r. Wojewoda Łódzki, jako przedstawiciel Rady Ministrów w województwie, zwierzchnik rządowej administracji zespolonej oraz organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa państwa, zapewniający współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej w województwie, a także kierując ich działalnością w zakresie bezpieczeństwa państwa zaznacza, iż głównym celem realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2013 r. będzie opracowanie sposobu realizacji oraz wdrożenia na wszystkich szczeblach administracji publicznej województwa przedsięwzięć wynikających z Zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem środków reagowania kryzysowego, przedsięwzięć przeciw zaskoczeniu i agresji, jak również zadań wynikających z katalogu stopni alarmowych. Na bazie wypracowanych procedur aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania organów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, jak również kontynuowanie opracowania kart realizacji zadań operacyjnych. Ponadto w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania organów administracji publicznej województwa, a także ich struktur wykonawczych w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa, należy przyjąć, iż przedsięwzięcia w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2013 r. będą realizowane przez: 1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi: 2307 z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 60, poz. 519); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1565); rozporządzenie Rady Ministrów dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 210, poz. 1612); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo obronnym (Dz. U. Nr 198, poz z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012, poz. 741). 3

4 1.1. W zakresie normatywno - prawnym i planistyczno organizacyjnym zadania będą polegały na: a. Opracowaniu i aktualizowaniu stosownej dokumentacji planistyczno organizacyjnej odnoszącej się do przygotowań obronnych w województwie uwzględniającej i wyznaczającej kierunki działania i wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek realizacji zadań obronnych, podmiotów leczniczych, organów rządowej administracji zespolonej, a także jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Wojewodę Łódzkiego. b. Zapewnieniu sprawnego i terminowego wykonywania zadań obronnych przez jednostki podległe i nadzorowane W zakresie planowania operacyjnego i programowania obronnego zadania będą polegały na: a. Utrzymywaniu pożądanego poziomu gotowości administracji publicznej do wykonywania zadań wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Łódzkiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. b. Aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Łódzkiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w oparciu o przedsięwzięcia pozostające we właściwości Wojewody Łódzkiego, wynikające z zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem środków reagowania kryzysowego, przedsięwzięć przeciw zaskoczeniu i agresji oraz zadań wynikających z katalogu stopni alarmowych. c. Aktualizacji zadań operacyjnych ujętych w załączniku C do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Łódzkiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. d. Dalszej aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych. e. Opracowaniu Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za 2012 r. f. Realizacji przedsięwzięć rzeczowo finansowych zawartych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata W zakresie szkolenia obronnego zadania będą polegały na: 4

5 a. Koordynacji w zakresie szkolenia obronnego organizowanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne. b. Nadzorowaniu przygotowania i przeprowadzenia powiatowych ćwiczeń obronnych, w tym treningów akcji kurierskiej. c. Szkolenie obronne realizować zgodnie z następującymi dokumentami: Programem szkolenia obronnego województwa łódzkiego na lata ; Wytycznymi Wojewody Łódzkiego do szkolenia obronnego na 2013 r.; Planem szkolenia obronnego województwa łódzkiego na 2013 r W zakresie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym zadania będą polegały na: a. Kontynuowaniu zgrywania i doskonalenia umiejętności obsad osobowych stanowisk kierowania oraz składów osobowych stałych dyżurów wchodzących w skład Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego, poprzez organizację szkoleń, treningów oraz ćwiczeń obronnych; b. Aktualizacji dokumentacji związanej z organizacją, przemieszczeniem i zapewnieniem warunków do funkcjonowania organu na stanowiskach kierowania. c. Przystosowaniu i modernizacji ZSK Wojewody Łódzkiego W zakresie zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP i wsparcia wojsk sojuszniczych (HNS) zadania będą polegały na: a. Sprawowaniu nadzoru nad aktualizacją dokumentacji związanej z prowadzeniem Akcji Kurierskiej na terenie województwa. b. Opracowaniu sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej. c. Utrzymywaniu i aktualizacji obsady Punktu Kontaktowego HNS. d. Aktualizowaniu bazy danych HNS stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych w ramach państwa gospodarza. e. Koordynacji na obszarze województwa działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. f. Nadzorowaniu zadań związanych z planowaniem, typowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony pod względem 5

6 prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych oraz terminowości wydawania decyzji administracyjnych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. g. Rozpatrywaniu odwołań od decyzji administracyjnych wydanych w I instancji dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. h. Opracowaniu zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonania na obszarze województwa. i. Doskonaleniu współpracy cywilno wojskowej w ramach współdziałania oraz realizacji przedsięwzięć wynikających z Akcji Kurierskiej, nakładania świadczeń na rzecz obrony oraz w ramach wykonywania zadań wynikających z funkcji państwa gospodarza (HNS) W zakresie reklamowania zadania będą polegały na: a. Występowaniu do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień celem reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny W zakresie zabezpieczenia medycznego zadania będą polegały na: a. Dalszym wdrożeniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 poz. 741) oraz zarządzenia nr 270/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie opracowania Planów przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. b. Dostosowaniu Planu przygotowań podmiotów leczniczych województwa łódzkiego na potrzeby obronne państwa do wymogów ww. rozporządzenia oraz zarządzenia. c. Współdziałaniu organów administracji publicznej, podmiotów leczniczych i innych jednostek organizacyjnych w planowaniu i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa, a przede wszystkim w zakresie: zwiększenia liczby łóżek bazy szpitalnej województwa i zmiany jej profilu; tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych; określenia sposobu zabezpieczenia potrzeb kadrowych oraz wskaźników zatrudnienia w podmiotach leczniczych; 6

7 określenia sposobu realizacji świadczeń na potrzeby jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz na potrzeby Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego W zakresie militaryzacji zadania będą polegały na: a. Realizowaniu przedsięwzięć planistyczno organizacyjnych związanych z przygotowaniem wytypowanych jednostek organizacyjnych do wykonywania zadań w ramach militaryzacji. b. Współdziałaniu z Oddziałem GDDKiA w Łodzi, w zakresie przygotowań planistyczno organizacyjnych przedsiębiorców wykonujących zadania w ramach osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym W zakresie ochrony obiektów zadania będą polegały na: a. Koordynowaniu i organizowaniu przygotowań do prowadzenia ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. b. Realizowaniu prac organizacyjno planistycznych w zakresie szczególnej ochrony obiektów kat. II. c. Aktualizacji wykazu Wojewody Łódzkiego w zakresie ochrony obiektów kat. II oraz aktualizacji ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie W zakresie zabezpieczenia potrzeb rezerw osobowych zadania będą polegały na: a. Przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w województwie. b. Wydaniu aktów prawnych w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej c. Sprawowaniu nadzoru nad przebiegiem kwalifikacji wojskowej. d. Podziale środków budżetowych dla powiatów i miast na prawach powiatu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz rozliczenie tych jednostek z wykorzystania środków finansowych W zakresie kontroli realizacji zadań obronnych zadania będą polegały na: 7

8 a. Planowaniu i realizowaniu kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie. b. Opracowaniu planu kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie. Wykaz jednostek objętych kontrolą w zakresie realizacji zadań obronnych w 2013 r. Lp. RODZAJ KONTROLI JEDNOSTKA PRZEWIDZIANA DO KONTROLI TERMIN REALIZACJI KONTROLI I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I II III IV V VI VII VIII I I II UWAGI KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH 1. Urząd Gminy Kleszczów 2. Urząd Gminy Zapolice 3. Urząd Gminy Kiernozia 4. Urząd Miasta Aleksandrów Łódzki 5. Urząd Miasta Skierniewice 6. Urząd Gminy Grabów 7. Starostwo Powiatowe Zduńska Wola 8. Starostwo Powiatowe Łask 9. Urząd Miasta Uniejów 10. Urząd Gminy Łyszkowice 11. Przedsiębiorstwo Chłodnia Łódź S.A. KONTROLA PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 12. PKL w Zgierzu PKL w Piotrkowie Trybunalskim PKL w Tomaszowie Mazowieckim PKL w Łęczycy 10 8

9 16. PKL w Rawie Mazowieckiej PKL w Łowiczu Marszałka Województwa Łódzkiego, którego zadania będą polegały na: 1. Opracowaniu i uzgodnieniu w zakresie tematów i terminów Planu szkolenia obronnego na 2013 r., w terminie do dnia r. 2. Opracowaniu i uzgodnieniu 3 letniego Programu szkolenia obronnego na lata , w terminie do dnia r. 3. Opracowaniu i przesłaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi sprawozdania z realizacji szkolenia obronnego w 2012 r., w terminie do dnia r. 4. Doskonaleniu koncepcji przygotowania do funkcjonowania głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy. 5. Doskonaleniu umiejętności obsady głównego stanowiska kierowania oraz zgrywanie stałego dyżuru Marszałka Województwa Łódzkiego ze stałymi dyżurami tworzonymi w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych samorządowi województwa łódzkiego oraz pozostałymi ogniwami wchodzącymi w skład Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego. 6. Aktualizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, z uwzględnieniem zadań wynikających z zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem środków reagowania kryzysowego, przedsięwzięć przeciw zaskoczeniu i agresji oraz zadań wynikających z katalogu stopni alarmowych. 7. Organizowaniu przygotowań obronnych w podmiotach leczniczych podległych Marszałkowi Województwa Łódzkiego, w celu osiągnięcia gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 8. Stworzeniu warunków do zabezpieczenia zdrowia i życia ludności. 9. Wsparciu systemu ochrony zdrowia Sił Zbrojnych RP. 10. Opracowaniu nowego Planu przygotowań podmiotów leczniczych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na potrzeby obronne państwa oraz nadzorowaniu 9

10 i określeniu terminu opracowania Planów wydzielenia łóżek dla służb mundurowych przez podmioty lecznicze podległe Marszałkowi, na które nałożono zadania obronne. 11. Ustaleniu potrzeb kadrowych zwiększonej na potrzeby obronne państwa bazy szpitalnej i ZMSz na podstawie sporządzonego wg określonych norm i wskaźników corocznego bilansu personelu medycznego. 12. Realizacji szkoleń specjalistycznych przygotowujących personel medyczny do działań w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 13. Utrzymywaniu Punktu Kontaktowego HNS oraz aktualizowaniu bazy danych na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS). 14. Prowadzeniu nadzoru i kontroli realizacji zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych. 15. Reklamowaniu osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 16. Współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami rządowej administracji zespolonej i Terenowymi Organami Administracji Wojskowej w zakresie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie. 17. Opracowywaniu i wdrażaniu do realizacji innych przedsięwzięć związanych z działalnością planistyczną i stosowaniem procedur na potrzeby realizacji zadań obronnych. 3. Starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), których zadania odpowiednio do właściwości organu będą polegały na: 1. Opracowaniu i uzgodnieniu w zakresie tematów i terminów Planu szkolenia obronnego na 2013 r., w terminie do dnia r. 2. Opracowaniu i uzgodnieniu 3 letniego Programu szkolenia obronnego na lata , w terminie do dnia r. 3. Opracowaniu i przesłaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi sprawozdania z realizacji szkolenia obronnego w 2012 r., w terminie do dnia r. 10

11 4. Przeprowadzeniu ćwiczeń obronnych oraz treningów akcji kurierskiej na terenie powiatów i gmin (zgodnie z Programem szkolenia obronnego województwa łódzkiego na lata ). 5. Dalszej aktualizacji Planów operacyjnych funkcjonowania powiatu/miasta/gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, z uwzględnieniem realizacji zadań wynikających z zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem środków reagowania kryzysowego, przedsięwzięć przeciw zaskoczeniu i agresji oraz zadań wynikających z katalogu stopni alarmowych. 6. Doskonaleniu umiejętności i działania zespołów kierowania oraz składów osobowych stałych dyżurów starostów/wójtów/burmistrzów/prezydentów miast, wchodzących w skład Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego, jak również aktualizowaniu dokumentacji wytworzonej na potrzeby stałych dyżurów. 7. Utrzymywaniu Punktu Kontaktowego HNS oraz aktualizowaniu bazy danych na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS). 8. Doskonaleniu współpracy cywilno wojskowej w ramach współdziałania oraz realizacji przedsięwzięć wynikających z Akcji Kurierskiej, nakładania świadczeń na rzecz obrony oraz w ramach wykonywania zadań wynikających z funkcji państwa gospodarza (HNS). 9. Przeprowadzeniu rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej odpowiednio do właściwości organu. 10. Reklamowaniu osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 11. Inicjowaniu współdziałania w ramach wykonywania zadań obronnych. 12. Przygotowaniu podmiotów leczniczych do medycznego zabezpieczenia znacznie zwiększonej liczby poszkodowanej ludności na administrowanym terenie. 13. Opracowaniu nowego Planu przygotowań podmiotów leczniczych starostwa/gminy/miasta na potrzeby obronne państwa. 14. Aktualizowaniu Planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. 15. Nadzorowaniu opracowania Planów wydzielenia łóżek dla służb mundurowych przez podmioty lecznicze podległe staroście, na które nałożono zadania obronne. 11

12 16. Stworzeniu warunków do zabezpieczenia zdrowia i życia ludności. 17. Wsparciu systemu ochrony zdrowia Sił Zbrojnych RP. 18. Ustaleniu potrzeb kadrowych zwiększonej na potrzeby obronne państwa bazy szpitalnej i ZMSz na podstawie sporządzonego wg określonych norm i wskaźników zatrudnienia, corocznego bilansu personelu medycznego. 19. Opracowaniu i bieżącej aktualizacja Planu organizacji i funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych. 20. Złożeniu do Wojewody Łódzkiego wniosku o nałożenie zadań obronnych na podmioty lecznicze inne niż przedsiębiorcy, które zobowiązano do poszerzenia bazy łóżkowej lub zabezpieczenia medycznego tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz), organizowanych na terenie miejscowego powiatu. 21. Opracowaniu, wg norm i wskaźników zatrudnienia, corocznego bilansu personelu medycznego za rok ubiegły i przesłaniu go do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w terminie do dnia r. 22. Realizacji szkoleń specjalistycznych przygotowujących personel medyczny do działań w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 23. Opracowywaniu i aktualizowaniu dokumentacji tworzonej na potrzeby kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie. 24. Opracowaniu i przesłaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi danych dotyczących Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za 2012 r., w terminie do dnia r. 25. Opracowaniu i przesłaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej, w terminie do dnia r. 26. Zaktualizowaniu Planów akcji kurierskiej stosownie do Zarządzenia Nr 212/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wdrożenia założeń organizacyjnych i schematu akcji kurierskiej dla terenu województwa łódzkiego. 27. Realizowaniu zadań związanych z planowaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony na administrowanym terenie, a przede wszystkim: wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych; opracowaniu i przesłaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Zestawienia świadczeń osobistych oraz Zestawienia świadczeń rzeczowych 12

13 przewidzianych do realizacji na terenie gminy/miasta, w terminie do dnia r.; aktualizacji Planu świadczeń osobistych oraz Planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; opracowaniu rocznego Planu świadczeń osobistych oraz rocznego Planu świadczeń rzeczowych, planowanych do wykonania w następnym roku kalendarzowym (w przypadku wpłynięcia wniosków); prowadzeniu rejestru wykonanych świadczeń oraz rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych. 28. Prowadzeniu nadzoru nad realizacją zadań w podległych i nadzorowanych jednostkach. 4. Kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem Wojewody Łódzkiego, których zadania będą polegały na: 1. Udziale w szkoleniach, treningach i ćwiczeniach obronnych organizowanych na podstawie Planu szkolenia obronnego województwa łódzkiego na 2013 r. 2. Kontynuowaniu aktualizacji kart realizacji zadań operacyjnych. 3. Współdziałaniu w opracowywaniu procedur i sposobów realizacji zadań wynikających z zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem środków reagowania kryzysowego, przedsięwzięć przeciw zaskoczeniu i agresji oraz zadań wynikających z katalogu stopni alarmowych. 4. Aktualizacji i weryfikacji dokumentacji związanej z organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru. 5. Uczestniczeniu w doskonaleniu przygotowania i współdziałania stanowisk kierowania oraz składów osobowych stałych dyżurów w ramach funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego. Dodatkowo dla: a. Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej: realizowaniu przedsięwzięć organizacyjno planistycznych i szkoleniowych wykonywanych w ramach przygotowań obronnych zgodnie z zaakceptowanymi przez Wojewodę Łódzkiego Zasadami dotyczącymi przygotowań obronnych komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej. b. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi: 13

14 współdziałaniu z Wojewodą Łódzkim przy opracowywaniu dokumentacji dotyczącej realizacji zadań obronnych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 5. Organy administracji niezespolonej, których zadania będą polegały na: 1. Udziale w szkoleniach, treningach i ćwiczeniach obronnych organizowanych na podstawie Planu szkolenia obronnego województwa łódzkiego na 2013 r. 2. Współpracy przy określaniu realizacji zadań wynikających z zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem środków reagowania kryzysowego, przedsięwzięć przeciw zaskoczeniu i agresji oraz zadań wynikających z katalogu stopni alarmowych. 3. Uczestniczeniu w zgrywaniu składów osobowych stałych dyżurów ogniw wchodzących w skład Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego. 4. Udziale w przedsięwzięciach organizacyjno planistycznych związanych z ochroną obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa i obronności. 5. Współdziałaniu z Wojewodą Łódzkim, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami rządowej administracji zespolonej, przedsiębiorcami i innymi kierownikami jednostek organizacyjnych podczas realizacji zadań obronnych oraz w przedsięwzięciach szkoleniowych i ćwiczeniach obronnych prowadzonych na obszarze województwa. 6. Koordynowaniu i sprawowaniu nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi w sferze realizacji zadań obronnych. 7. Doskonaleniu współpracy cywilno wojskowej w ramach realizacji zadań wynikających z Akcji Kurierskiej, nakładania świadczeń na rzecz obrony, pełnienia funkcji państwa gospodarza (HNS), a także innych przedsięwzięć realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych. 6. Podmioty lecznicze, których zadania będą polegały na: 1. Udziale w szkoleniach, treningach i ćwiczeniach obronnych organizowanych na podstawie Planu szkolenia obronnego województwa łódzkiego na 2013 r. 14

15 2. Aktualizacji opracowanych Planów związanych z przygotowaniem podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. 3. Prowadzeniem specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego szpitali, na których nałożono obowiązek realizacji zadań obronnych. 4. Ujęciu w statutach i regulaminach organizacyjnych podmiotów leczniczych realizujących zadania obronne, zapisu o wykonywaniu ww przedsięwzięć. 5. Dokonaniu we współpracy z właściwym WKU przeglądu przydziałów mobilizacyjnych pracowników służby zdrowia. 6. Występowaniu do właściwego WKU celem reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 7. Współpracy i współdziałaniu w zamierzeniach planistycznych, jak również podczas realizacji zadań obronnych z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, Urzędem Marszałkowskim w Łodzi oraz pozostałymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, organami administracji zespolonej i Terenowymi Organami Administracji Wojskowej. 7. Przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych, na których nałożono obowiązek realizacji zadań obronnych, których zadania będą polegały na: 1. Uczestniczeniu w prowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi naradach, spotkaniach, szkoleniach i ćwiczeniach obronnych związanych z tematyką szczególnej ochrony obiektów, militaryzacją oraz funkcjonowaniem Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego. 2. Pozostawaniu w gotowości do realizacji zadań obronnych oraz określaniu sposobu realizacji tych przedsięwzięć. 3. Współpracy i współdziałaniu z ogniwami tworzącymi System Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego w realizacji zadań obronnych. 4. Opracowaniu i aktualizowaniu dokumentacji związanej z organizacją i działaniem służby stałego dyżuru oraz dokumentacji planistycznej związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w czasie wojny. 5. Kontynuowaniu prac organizacyjno planistycznych w zakresie szczególnej ochrony obiektów kat. II, w tym aktualizacji planów szczególnej ochrony obiektów. 6. Współdziałaniu w zakresie opracowywaniu procedur i sposobów realizacji zadań wynikających z zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania 15

16 kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem środków reagowania kryzysowego, przedsięwzięć przeciw zaskoczeniu i agresji oraz zadań wynikających z katalogu stopni alarmowych. 16

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 stycznia 2012 roku do realizacji zadań obronnych w 2012 roku

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 stycznia 2012 roku do realizacji zadań obronnych w 2012 roku WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 stycznia 2012 roku do realizacji zadań obronnych w 2012 roku Na postawie art. 18 ust 4, art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO. z dnia 18 stycznia 2011 roku do działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w 2011 roku

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO. z dnia 18 stycznia 2011 roku do działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w 2011 roku WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 18 stycznia 2011 roku do działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w 2011 roku Na postawie art. 18 ust 4, art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH I II. 1. Opracowanie i przesłanie do WBiZK danych do Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa W-M za 2014 r. 2.Bieżące aktualizowanie /opracowanie Planów Operacyjnych wraz z załącznikami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/763/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 03 grudnia 2014 f.

ZARZĄDZENIE NR VI/763/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 03 grudnia 2014 f. ZARZĄDZENIE NR VI/763/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 03 grudnia 2014 f. w sprawie organizacji w 2015 roku wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Na podstawie art. 30 ust. l z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W GMINIE LUBRZA W 2016 ROKU

PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W GMINIE LUBRZA W 2016 ROKU URZĄD GMINY LUBRZA REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Egz. pojedynczy ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK SO.5560.6.2016.MM PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku.

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Załącznik Zarządzenia nr 82/12/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2012 r. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 27 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 27 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2017 WÓJTA GMINY WÓLKA r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku w Gminie Wólka Na podstawie art. 2 i 18 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 z

Bardziej szczegółowo

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO. na rok 2008

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO. na rok 2008 Z A T W I E R D Z A M załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2008 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 lutego 2008 roku. BURMISTRZ NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO Alina Kopiczyńska P L A N SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2017 a Gminy Łaziska z dnia 11stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2017 I. OGÓŁNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2015 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 12 stycznia w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w gminie Łaziska w 2015 roku Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2018 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku w Gminie Radzyń Podlaski. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-II

WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-II WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-II.650.1.2017 WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 24 stycznia 2017 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2017 r. I. Akty prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MIASTA KIELCE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MIASTA KIELCE NA 2014 ROK URZĄD MIASTA KIELCE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA KIELCE WOJCIECH LUBAWSKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku.

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. Starosty Lubelskiego z dnia 2 stycznia Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. I. NajwaŜniejsze zasady organizacji wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU.

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU. 1. 1. Główny cel organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

G M I N A M A S Ł Ó W P R O G R A M S Z K O L E N I A O B R O N N E G O W G M I N I E M A S Ł Ó W N A L A T A

G M I N A M A S Ł Ó W P R O G R A M S Z K O L E N I A O B R O N N E G O W G M I N I E M A S Ł Ó W N A L A T A G M I N A M A S Ł Ó W R E F E R A T O R G A N I Z A C Y J N Y I S P R A W O B Y W A T E L S K I C H U R Z Ę D U G M I N Y M A S Ł Ó W ZATWIERDZAM /data i podpis/ Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2.2014 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 2 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 10 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 10 stycznia 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych do szkolenia obronnego realizowanego w 2019 roku przez Prezydenta Miasta Ciechanów i miejskie jednostki

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2009 z dnia 21.12.2009 r. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 OPRACOWAŁ Inspektor ds. i OC Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA 2010 CZĘŚĆ I OPISOWA Plan obronnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2016 a Gminy Ostrówek z dnia 11 stycznia 2016 r. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 a Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku I. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego - wytyczne Ministra

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. I. Wstęp.

WOJEWODA ŁÓDZKI. I. Wstęp. WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2016 r. I. Wstęp. Obrona Ojczyzny pozostaje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 76

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 76 Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 76 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku

Bardziej szczegółowo

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z t.j. z późn. zm.

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z t.j. z późn. zm. CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016.1534 t.j. z późn. zm.); 2) Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK SŁUPSK... 2015 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: Akty prawne:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2015 roku I. Wstęp. Obrona Ojczyzny pozostaje

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN URZĄD GMINY DUBENINKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN zamierzeń obronnych Gminy DUBENINKI na rok 2016 -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2017 2019... SŁUPSK 2017 r. CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 6 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 6 maja 2014r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 6 maja 2014r. w sprawie realizacji zadań obronnych w 2014r. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie i organizowanie świadczeń rzeczowych i osobistych niezbędnych do wykonywania zadań obronnych obejmuje:

1. Planowanie i organizowanie świadczeń rzeczowych i osobistych niezbędnych do wykonywania zadań obronnych obejmuje: Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA 2017-2019 OPRACOWAŁ.. WĄBRZEŹNO, STYCZEŃ 2017 WSTĘP Program opracowano na okres

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO

URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 3 stycznia 2017 r. URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO ZATWIERDZAM Andrzej Stanisław Kisiel PLAN szkolenia obronnego w Gminie Świętajno na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata ZATWIERDZAM Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata 2013-2015 OPRACOWAŁ Jerzy Podsiadły JAKUBÓW 2013 rok CZĘŚĆ I - Opisowa Podstawę do opracowania programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/18 w sprawie wykonania zadań obronnych i obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 7/18 w sprawie wykonania zadań obronnych i obrony cywilnej Urząd Gminy Jaświły Biuletyn Urzędu Gminy w Jaś wiłach Zarządzenie Nr 7/18 w sprawie zadań obronnych i obrony cywilnej Zarządzenie Nr 7/18 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykonywania

Bardziej szczegółowo

1). Wstęp. Nadrzędną misją Wojewody Łódzkiego w ramach przygotowań obronnych w województwie, pozostaje wpisująca się w przyznane ustawowo

1). Wstęp. Nadrzędną misją Wojewody Łódzkiego w ramach przygotowań obronnych w województwie, pozostaje wpisująca się w przyznane ustawowo 1 1). Wstęp. Nadrzędną misją Wojewody Łódzkiego w ramach przygotowań obronnych w województwie, pozostaje wpisująca się w przyznane ustawowo kompetencje, konieczność zapewnienia współdziałania wszystkich

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2014 rok.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2014 rok. ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK URZĄD MNIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres Koncepcji. 2. Powołania normatywne.

1. Przedmiot i zakres Koncepcji. 2. Powołania normatywne. Strona 0 z 5 1. Przedmiot i zakres Koncepcji. Niniejszą Koncepcję opracowano na podstawie 16 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015. Z A T W I E R D Z A M Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12 /2015 Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2019 roku

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2019 roku 75.0200.39.2019 Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2019 roku w sprawie: organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr

ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2016 Burmistrza Barczewa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Barczewo z dnia 28.01.2016r. w sprawie: pozamolitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2016 roku. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM OR-V.0736.2016 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, ADMINISTRACJI I BEZPIECZENSTWA ZATWIERDZAM AROSTA WŁOCŁAWSKI PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA 2017-2022 OPRACOWAŁ NACZELW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2019 r. Pozycja 13

Warszawa, dnia 4 lutego 2019 r. Pozycja 13 Warszawa, dnia 4 lutego 2019 r. Pozycja 13 ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku

Bardziej szczegółowo

Stany gotowości obronnej państwa. Zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów.

Stany gotowości obronnej państwa. Zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Stany gotowości obronnej państwa. Zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

Bardziej szczegółowo

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 02 / 10 a Pasłęka z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań Miasta i Gminy Pasłęk w 2010 roku. Na podstawie art. 2 oraz art. 19 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Znak: EKO.5560.1.2015.IV

Znak: EKO.5560.1.2015.IV Znak: EKO.5560.1.2015.IV WYTYCZNE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez wójtów, burmistrza i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku ZATWIERDZAM. 5561.2.2013 WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku I. Zasady wykonywania zadań obronnych w Gminie

Bardziej szczegółowo

G M I N A M A S Ł Ó W

G M I N A M A S Ł Ó W G M I N A M A S Ł Ó W R E F E R A T O R G A N I Z A C Y J N Y I S P R A W O B Y W A T E L S K I C H U R Z Ę D U G M I N Y M A S Ł Ó W ZATWIERDZAM /data i podpis/ Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE. Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr z r. P L A N

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE. Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr z r. P L A N URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE ZATWIERDZAM Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 0050.16.2017 z 25.01.2017r. P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BARCZEWO NA 2017 ROK Uzgodniono: OPRACOWAŁ BARCZEWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. Projekt z dnia 9 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia... 2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2017 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2016 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i w 2016 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WSTĘP I. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO:

WYTYCZNE WSTĘP I. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 243/13 Burmistrza Sępopola z dnia 25 marca 2013 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2013 roku przez Burmistrza Sępopola oraz podmioty gminne wykonujące zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017 c o URZĄD GMINY W ŁUKCIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 63 Wójta Gminy Łukta z dnia 29 grudnia 2014 roku OBRONA CYWILNA ZATWIERD, so ua, notjso \y&' f'60.onn

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK... SŁUPSK - 2017 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

Bardziej szczegółowo

Struktura. Zadania Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Struktura. Zadania Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Struktura Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i wojskowych na obszarze województwa małopolskiego. Spełnia funkcję

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok PN.III. 2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na 2015 rok ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2015 r. CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2013 ROK WARMIŃSKO - MAZURSKIE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2013 Wójta Gminy Wydminy z dnia 22 stycznia 2013 roku ZATWIERDZAM Wójt Gminy Wydminy /-/ mgr inż. Radosław Król /organizator szkolenia/ UZGADNIAM...

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem SO.5561.3.2013 ZATWIERDZAM: Kolonowskiego mgr inż. KOSTON Norbert PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Opracowała: Halina Pasieka KOLONOWSKIE 2013

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: Str. 1 z 14 CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Grodków na rok 2012 sporządzono na podstawie 6 ust.1, pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2015 r. Na podstawie art. 2, art. 17 ust. 6 i 7, art. 18 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku

Bardziej szczegółowo

Starosta Nowomiejski. Zbigniew Ziejewski

Starosta Nowomiejski. Zbigniew Ziejewski ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie nowomiejskim w 2015 roku. Na podstawie art. 18 ust. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

i. reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

i. reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, Zadania Do głównych zadań Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego należy: 1. wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PN.III.6352.3.2012.ES ZATWIERDZAM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO do działań publicznej słuŝby zdrowia podległej Samorządowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie

Bardziej szczegółowo

zarządza się co następuje:

zarządza się co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 19 września 2012 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo gminnego ćwiczenia obronnego pn.,, PŁOMIENNY KRĄG -2012 na terenie

Bardziej szczegółowo

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej;

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej; LexPolonica nr 29395. Stan prawny 2014-01-02 Dz.U.2004.16.151 (R) Kontrola wykonywania zadań obronnych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Lubrza na 2016 rok sporządzono na podstawie 8 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 października 2015 roku w sprawie: obronnego, a także w oparciu o Plan Szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2016 r. Na podstawie art. 2 oraz art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK 0 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK CZĘŚC I OPISOWA 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2012r., poz. 461); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2012 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2012 rok URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO BIURO OCHRONY INFORMACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO PN.III. 2402.1.2012.ES ZATWIERDZAM. Marszałek Województwa Lubuskiego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz ZARZĄDZENIE Nr 456 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 września 2014 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI

ZARZĄDZENIE NR 20/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI ZARZĄDZENIE NR 20/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2019 roku Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 czerwca 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 czerwca 2019 roku ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo