PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA 2015 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA 2015 ROK"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK SO MM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA 2015 ROK INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA

2 STYCZEŃ 2015 Plan obronnego Str. 2 / 19

3 CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Lubrza na 2015 rok sporządzono na podstawie 6 ust.1, pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie: obronnego, a także w oparciu o zaktualizowany Program Szkolenia Obronnego Województwa Opolskiego na lata , Planu Szkolenia Obronnego Województwa Opolskiego na rok 2015 oraz Programu Szkolenia Obronnego w Gminie Lubrzy na lata Dokument ten określa warunki realizacji procesu obronnego na terenie Gminy Lubrza. 1. Dokumenty odniesienia: Plan obronnego opracowano uwzględniając postanowienia wynikające z następujących dokumentów: 1). Zarządzenia nr 1/Z/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa opolskiego; 2). Założeń i schematu akcji kurierskiej dla województwa opolskiego stanowiącego Załącznik Nr 1/Z/11 Wojewody Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2011r.; 3). Zarządzenia nr 2/Z/2010, nr 81/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych w województwie opolskim (z późn. zm.); 4). Zarządzenia Nr 15/09 Wojewody Opolskiego z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie opolskim; 5). Zarządzenia nr 42/12 Wojewody Opolskiego z dnia 9 marca 2012r. w sprawie powołania punktów kontaktowych w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza dla sił sojuszniczych; 6). Zarządzenia Nr 46/12 Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w województwie opolskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa; 7). Statutu Urzędu Gminy Lubrza; 8). Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubrza. 9). Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lubrzy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny; 10). Regulamin Organizacyjny Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Lubrza; 11). Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Lubrza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 12). Plan Akcji Kurierskiej Urzędu Gminy w Lubrzy; 13). Planu przygotowań podmiotów leczniczych gminy Lubrza na potrzeby obronne państwa; 14). Program Szkolenia Obronnego w Gminie Lubrza na lata Plan obronnego Str. 3 / 19

4 2. Cele : GŁÓWNYM CELEM SZKOLENIA OBRONNEGO W 2015 ROKU BĘDZIE DOSKONALENIE PRZYGOTOWANIA KADRY KIE- ROWNICZEJ WCHODZĄCYCH W SKŁAD STANOWISKA KIEROWANIA ZAPEWNIAJĄCE SPRAWNE PODEJMOWANIE DE- CYZJI PODCZAS PODWYŻSZANIA GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIA WOJSKOWĄ KOMENDĄ UZUPEŁNIEŃ W KĘDZIERZYNIE KOŹLU W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃ- STWA PAŃSTWA Cele szczegółowe: przygotowanie kadry kierowniczej oraz pracowników urzędu do udziału w treningu decyzyjnym pk. SUDETY-15 ; doskonalenie kadry kierowniczej Urzędu Gminy i pracowników merytorycznych urzędu do realizacji zadań obronnych oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie wykonywania zadań wynikających z aktualizowanego Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy; doskonalenie wiedzy i praktycznych umiejętności kadry kierowniczej realizacji zadań obronnych, szczególnie we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa; doskonalenie procedur uruchamiania zadań operacyjnych w ramach systemu służby Stałego Dyżuru gminy; Plan obronnego Str. 4 / 19

5 sprawdzenie podczas ćwiczeń obronnych - powiatowych obsad osobowych odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z zaspakajaniem potrzeb Sił Zbrojnych (Akcji Kurierskiej) i wsparciem wojsk sojuszniczych oraz świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony; doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w oparciu o ocenę sytuacji i przyjęte procedury; doskonalenie pracowników realizujących zadania szczególnej ochrony w organizacji kierowania i współdziałania podczas prowadzenia ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa; doskonalenie współdziałania z WKU w Kędzierzynie Koźlu w planowaniu działań obronno-ochronnych na obszarze Gminy Lubrza; doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w oparciu o ocenę sytuacji i przyjęte procedury; doskonalenie procedur uruchamiania zadań operacyjnych w ramach systemu służby Stałego Dyżuru ; sprawdzenie podczas treningów decyzyjnych obsad osobowych odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego podczas podwyższania gotowości obronnej państwa oraz zgrywaniu personelu ujętego w systemie ostrzegania ludności i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. Plan obronnego Str. 5 / 19

6 CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe: Lp. Tematy Forma Termin Miejsce Uczestnicy Odpowiedzialny Uwagi STYCZEŃ Opracowanie danych dotyczących Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za 2014 rok Opracowanie danych dotyczących Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za 2014 rok P16/T1: Uzgadnianie planów obronnego - omówienie wniosków z przeprowadzonych szkoleń obronnych w 2014r. - rola koordynatorów szkoleń obronnych Odprawa MSD LUTY W-1a, P-2a, POIN (7) Uzgodnienia planów obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego Instruktaż/ Informacja Sala 619 OUW P-2a (1) Wójt Gminy / Kierownicy Referatów Zastępca Dyrektora WBiZK Kierownik OSO MSD- Miejsce Stałej Dyslokacji Uczestniczą przedstawiciele powiatu prudnickiego Omówienie zasad realizacji zadań obronnych w 2015 roku oraz ocena za poprzedni rok Omówienie zasad realizacji zadań obronnych w 2015r. zgodnie z Wytycznymi Wojewody Instruktaż/ P-2a Opolskiego z dnia 13 stycznia 2015r. oraz dotyczących realizacji zadań obronnych wiatowe Starostwo Po- Kierownik RZK Informacja (1) w 2015r. w Prudniku Ocena realizacji zadań obronnych w Referacie Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Lubrzy za 2014 rok przygotowanie danych i materiałów do omówienia z kierowniczą kadrą urzędu Odprawa MSD MARZEC W-1a, P-2a, POIN (7) Wójt Gminy / Kierownicy Referatów Spotkanie przedstawicieli WKU z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego realizującymi zadania w ramach Akcji Kurierskiej Plan obronnego Str. 6 / 19

7 Lp. Tematy Forma Termin Miejsce Uczestnicy Odpowiedzialny Uwagi 5. Omówienie zasad aktualizacji planów Akcji Kurierskiej oraz instruktaż w zakresie wypracowania jednolitego modelu wykonywania planów Akcji Kurierskiej Instruktaż SP Kędzierzyn Koźle P-2a (1) Szef WSzW, Zastępca Dyrektora WBiZK Aktualizacja i weryfikacja dokumentacji Akcji Kurierskiej 6. Aktualizacja i weryfikacja dokumentacji: 1. Akcji Kurierskiej 2. Stałego Dyżuru Instruktaż/ Warsztaty MSD W-1a, P-2a, POIN, SD, Ak (11) Wójt Gminy / Kierownicy Referatów 7. KWIECIEŃ Szkolenie doskonalące dla pracowników nowozatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego Uczestniczą przedstawiciele powiatów: ra WBiZK zostanie wybrany Zastępca Dyrekto- Ośrodek P4/T2: Przygotowania obronne w dziale I dzień obronnego prudnickiego, administracji rządowej i województwie stosownie do ustaleń wynikających ze SBN RP oraz SRSBN Informacja Kierownik OSO na podstawie podmiotów leczniczych analizy ofert przeprowadzenia RP oraz dokumentów opracowywanych w Ośrodek zakresie planowania obronnego P16/T2: Główne kierunki obronnego realizowane w latach przez wojewodę - planowanie, organizowanie i prowadzenie obronnego zgodnie z nowymi podstawami prawnymi - zakres przedmiotowy obronnego w odniesieniu do funkcjonowania stanowisk kierowania Wykład/ Instruktaż W 2015r. planowane jest wydanie nowego rozporządzenia RM w sprawie obronnego P16/T3: Pozycja organizatora w systemie obronnym państwa - uwarunkowania miejscowe i rzeczowe, - potrzeby szkoleniowe - koordynatorzy szkoleń obronnych Informacja/ Instruktaż Plan obronnego Str. 7 / 19

8 Lp. Tematy Forma Termin Miejsce Uczestnicy Odpowiedzialny Uwagi P10/T1: Zasady organizacji zadań w ramach akcji kurierskiej przez samorządy terytorialne w ramach współdziałania z terenowymi organami administracji wojskowej - obowiązująca dokumentacja w ty zakresie, zasady jej aktualizacji Informacja/ Instruktaż P8/T3: Zasady organizacji łączności radiowej podczas podwyższania gotowości obronnej państwa - przekazywania zadań operacyjnych za pomocą sieci radiowej Informacja/ Warsztaty P9/T2: Warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach - zasady aktualizacji planów przygotowań podmiotów leczniczych - planowanie zwiększenia bazy szpitalnej i zmiany jej profilu - tworzenie i wykorzystanie zastępczych miejsc szpitalnych Wykład/ Instruktaż II dzień obronnego Ośrodek P11/T1: Realizacja zadań w ramach współpracy cywilno-wojskowej przez 10 Brygadę logistyczną w Opolu oraz 1 Pułk Saperów w Brzegu - rola misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego Wykład/ Pokaz MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ Gra decyzyjna pk. OBRONNOŚĆ-15 Plan obronnego Str. 8 / 19

9 Lp. Tematy Forma Termin Miejsce Uczestnicy Odpowiedzialny Uwagi 8. Udział w grze decyzyjnej nt.: Zasady funkcjonowania województwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i wojny. - przygotowanie oraz sprawdzenie zdolności kierowania bezpieczeństwem w oparciu o wybrane stanowiska kierowania - sprawdzenie funkcjonowania systemu stałego dyżuru - rozwinięcie mobilizacyjne SZ RP - zintegrowany trening akcji kurierskiej - zgrywanie personelu pełniącego obsadę PK HNS w realizacji przedsięwzięć wynikających z obowiązków państwa gospodarza Gra decyzyjna MSD W-1a, P-2a, N-2 (15) Zastępca Dyrektora WBiZK, Kierownik OSO, Wójt Gminy 9. Zajęcia teoretyczno-praktyczne: 1.1. Dokonania w Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 oraz w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014r. - analiza współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa Przygotowania obronne stosownie do ustaleń wynikających z SBN RP oraz dokumentów opracowywanych w zakresie planowania obronnego Planowanie i realizacja zadań obronnych i kryzysowych w ramach współdziałania ze Starostwem Powiatowym oraz służbami, strażami i inspekcjami z terenu powiatu prudnickiego 1.4. Organizacja Stanowiska Kierowania - doskonalenie umiejętności realizacji zadań przez obsadę osobową Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych załączników funkcjonalnych do Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Lubrza w warun- Wykład Warsztaty Instruktaż Pokaz MSD W-1a, P-2a, N-2 (15) Wójt Gminy / Kierownicy Referatów Plan obronnego Str. 9 / 19

10 Lp. Tematy Forma Termin Miejsce Uczestnicy Odpowiedzialny Uwagi kach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Wymiana informacji, doskonalenie procedur współdziałania podczas realizacji zadań z zakresu planowania obronnego oraz planowania cywilnego Procedury uruchomienia sił i środków wojska do działań kryzysowych na terenie powiatu prudnickiego oraz gmin Realizacja zadań w ramach współpracy cywilno-wojskowej przez 10 Brygadę Logistyczną w Opolu oraz 1 Pułk Saperów w Brzegu - rola misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego. PAŹDZIERNIK Aktualizacja Planu operacyjnego 10. Aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Lubrza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Warsztaty Instruktaż MSD W-1a, P-2a, N-2 (15) Wójt Gminy / Kierownicy Referatów LISTOPAD Przygotowanie do treningu decyzyjnego pk. SUDETY P7/T2: Realizacja zadań operacyjnych w ramach systemu stałego dyżuru podczas podwyższania gotowości obronnej państwa - zasady uruchamiania stałego dyżuru Instruktaż Ośrodek Uczestniczą przedstawiciele powiatu: prudnickiego Zastępca Dyrektora WBiZK/ Kierownik OSO Kierownik OOLiOC Ośrodek zostanie wybrany na podstawie przeprowadzenia analizy ofert Plan obronnego Str. 10 / 19

11 Lp Tematy P7/T3: Zasady uruchamiania przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego oraz zgrywania personelu ujętego w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza w powiatach i gminach podczas podwyższania gotowości obronnej państwa - program Arcus-2005, jako narzędzie do graficznego zobrazowania skażeń - zasady wprowadzania stopni alarmowych, środków reagowania kryzysowego - prognozowanie skażeń wg. normy ATP-45D - zgrywanie personelu ujętego w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza P8/T2: Zasady organizacji łączności teleinformatycznej i radiowej podczas treningu decyzyjnego - przekazywanie zadań operacyjnych i meldunków NBC - procedury uruchamiania syren alarmowych oraz przekazywania komunikatów głosowych Udział w treningu decyzyjnym nt.: Realizacja zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania województwa oraz z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego - uruchomienie systemu stałych dyżurów - uruchomienie systemu wykrywania i alarmowania - zgrywanie personelu ujętego w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza Forma Termin Miejsce Instruktaż Instruktaż Uczestnicy Trening decyzyjny pk SUDETY Trening decyzyjny MSD Szkolenie Stałego Dyżuru Wójta Gminy W-1a, P-2a, N-2 (15) Odpowiedzialny Kierownik WCZK Wójt Gminy Uwagi Trening poprzedzony instruktażem w dniu Plan obronnego Str. 11 / 19

12 Lp. Tematy 1.1. Rola i miejsce stałego dyżuru podczas podwyższania gotowości obronnej państwa zasady funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru Wójta Gminy. Forma Termin Miejsce Uczestnicy Odpowiedzialny Uwagi 1.2. Omówienie udziału w treningu decyzyjnym pk. SUDETY Prognozowanie skażeń wg normy ATP- 45D Zasady wykorzystania łączności teleinformatycznej oraz radiowej podczas przekazywania zadań operacyjnych - zajęcia praktyczne z zakresu obsługi urządzeń radiowych, prowadzenia korespondencji radiowej związanej z przekazywaniem do wykonania zadań operacyjnych. Wykład Instruktaż MSD W-1a, P-2a, SD (6) Wójt Gminy GRUDZIEŃ Odprawa szkoleniowo planistyczna Odprawa szkoleniowo planistyczna na 2016r. 16. Część I ocena realizacji zadań obronnych w 2015r. Odprawa MSD W-1a, P-2a, N-2, Ak, SD, POIN (19) Wójt Gminy Część II planowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych na 2016r. INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Plan obronnego Str. 12 / 19

13 Lp. Tematy Forma Termin Miejsce Uczestnicy Odpowiedzialny Uwagi Plan obronnego Str. 13 / 19

14 CZĘŚĆ III Wytyczne organizacyjne: SPRAWY FINANSOWO ORGANIZACYJNE 1. Finansowanie. A) Sposób finansowania Organizatorzy obronnego ( wójt gminy) złożą do 30 czerwca 2015 roku do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, zapotrzebowanie na środki finansowe wraz z uzasadnieniem do zabezpieczenia obronnego w roku następnym; Zaplanowane przedsięwzięcia szkoleniowe (ćwiczenia obronne, treningi akcji kurierskiej w ramach ćwiczeń terenowych, szkolenie pracowników jednostek samorządu terytorialnego) będą finansowane z Działu 752 (Obrona Narodowa) zgodnie z Programem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Opolskiego na lata ). Szkolenia obronne z Działu 752 Obrona Narodowa będą finansowane z budżetu Wojewody w formule budżetu zadaniowego, (opłacania zadań ujętych z realizowanych w rocznych planach obronnego województwa na 2015 rok). Przekazanie środków finansowych nastąpi w formie refundacji kosztów po przeprowadzeniu oraz po dostarczeniu planu przeprowadzonego obronnego, listy obecności szkolonych, kserokopii faktur, umów, rachunków (potwierdzonych za zgodność kserokopii z oryginałem). 2. Odpowiedzialność osób funkcyjnych. B) Sposób realizacji przedsięwzięć ujętych w Planie Organizatorzy obronnego (wójt gminy) zapewnią realizację zaplanowanych przedsięwzięć szkoleniowych poprzez: odpowiednie włączanie planowanych przedsięwzięć szkoleniowych do planów pracy uczestników ; dyscyplinę wykonawczą i finansową; udokumentowanie szkoleń oraz dokonywania ocen bieżących efektów szkoleniowych; upoważnienie osoby funkcyjnej do dokonywania zmian (aktualizacji) Planu ; innych istotnych ustaleń organizatora, zapewniających realizację Planu. Plan obronnego Str. 14 / 19

15 3. Organizacja planowania szkoleń: Plany przeprowadzenia ćwiczeń terenowych uzgadniać z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na 30 dni przed jego realizacją. Po zakończeniu szkoleń (ćwiczeń terenowych, treningów) sporządzić w terminie do 15 dni sprawozdanie z ich przebiegu i przesłać dokumentację celem refundacji poniesionych kosztów przeprowadzenia do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW; W realizacji obronnego należy zgrywać obsady stanowisk kierowania i stałe dyżury wynikających z zadań z podwyższania gotowości obronnej państwa, uwzględniając także ustalenia w tym zakresie zawarte w Ustawie z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1166). Należy utrzymywać oraz doskonalić umiejętności osób funkcyjnych w kierowaniu i realizacji zadań ujętych w zaktualizowanym planie operacyjnym funkcjonowania działu gminy, a w szczególności wynikających z kart realizacji zadań operacyjnych; W ramach organizowania i prowadzenia ćwiczeń terenowych, należy doskonalić praktyczne umiejętności realizowania zadań obronnych wynikających z planów operacyjnych, a także planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia; W szkoleniu należy aktywnie wykorzystywać istniejące zasoby pomocy merytorycznych (np. zestawy wypisów z aktów prawnych, instrukcji, wydawnictw, prezentacji, własnych opracowań itp.); W przedstawianych do uzgodnienia planach ćwiczeń terenowych należy uwzględniać problematykę zarówno z zakresu spraw obronnych jak i zarządzania kryzysowego; W ćwiczeniach organizowanych przez organy samorządu terytorialnego powinni brać udział przedstawiciele administracji wojskowej (WKU Kędzierzyn Koźle). Plan obronnego Str. 15 / 19

16 CZĘŚĆ IV - Ustalenia dodatkowe: 1. Odpowiedzialnymi za realizację przedsięwzięć szkoleniowych ujętych w w/w planie są: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego za: zapewnienie właściwych warunków do realizacji procesu w tym: przygotowanie miejsc prowadzenia zajęć, zabezpieczenie transportu, wyżywienia i zabezpieczenia środków finansowych; Inspektor ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego za: przygotowanie tematyczne programu realizacji obronnego i jego realizację. 2. W ch organizowanych przez Wójta uczestniczą osoby zgodnie z ustalonymi grupami szkoleniowymi. Osoby wymienione w załączniku Nr 1 do Planu winny zapoznać się z planem i uwzględnić terminy poszczególnych szkoleń w swoich planach. Włączanie do poszczególnych szkoleń innych grup niż zaplanowane wymaga uzgodnienia z organizatorami oraz aktualizację planu. 3. Do dokonywania wszelkich korekt oraz aktualizacji planu i programu obronnego upoważniam Inspektora ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego; 4. Uczestnictwo w ch organizowanych przez podmioty nadrzędne, odbywa się na zasadach określonych przez organizatorów; 5. Zweryfikować podział grup szkoleniowych z uwzględnieniem podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania obronne; 6. Plan obronnego w wersji elektronicznej zostanie przesłany do wszystkich osób objętych przedsięwzięciami szkoleniowymi wynikającymi z tego planu. Plan obronnego Str. 16 / 19

17 Lp. Skład grupy szkoleniowej (nazwa stanowiska służbowego) Kod grupy szkoleniowej Załącznik nr 1 grupy obronnego podgrupy 1 Wójt, sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów, kierownicy komórek organizacyjnych W-1a (5) 2 Pracownicy zatrudnieni (odpowiedzialni) na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy obronne w Urzędzie Gminy P-2a (1) 3 Kierownicy Referatów: - Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego - Planowania i Finansów - Inwestycji N-2 (6) 4 Obsada służby "Stałego dyżuru" Wójta Gminy 5 Obsada Stanowiska Kierowania Wójta Gminy SD (4) SK (18) Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy SK-1 (grupa organizacyjno-administracyjna) SK-2 (grupa ochrony) SK-3 (grupa zabezpieczenia logistycznego) Zgodnie z regulaminem organizacyjnym SK Wójta Gminy Lubrza 6 Grupa szkoleniowo-kontrolna GSK Określony zarządzeniem Wojewody Opolskiego. 7 Zespół kierowania Akcją Kurierską 8 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy 9 Zespół kontrolny Ak (3) POIN (1) ZK powołany zarządzeniem Wójta KŁ kurier łącznik (4) KW - kurier wykonawca (5) K kurier (12) Plan obronnego Str. 17 / 19

18 Załącznik nr 2 rozliczenie środków finansowych obronnego Lp. Data Temat Grupa szkoleniowa Ilość szkolonych Koszt Zajęcia teoretyczno-praktyczne: 1.1. Dokonania w Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 oraz w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014r. - analiza współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa Przygotowania obronne stosownie do ustaleń wynikających z SBN RP oraz dokumentów opracowywanych w zakresie planowania obronnego Planowanie i realizacja zadań obronnych i kryzysowych w ramach współdziałania ze Starostwem Powiatowym oraz służbami, strażami i inspekcjami z terenu powiatu prudnickiego 1.4. Organizacja Stanowiska Kierowania - doskonalenie umiejętności realizacji zadań przez obsadę osobową Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych załączników funkcjonalnych do Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Lubrza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Wymiana informacji, doskonalenie procedur współdziałania podczas realizacji zadań z zakresu planowania obronnego oraz planowania cywilnego Procedury uruchomienia sił i środków wojska do działań kryzysowych na terenie powiatu prudnickiego oraz gmin Realizacja zadań w ramach współpracy cywilno-wojskowej przez 10 Brygadę Logistyczną w Opolu oraz 1 Pułk Saperów w Brzegu - rola misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego. W-1a, P-2a, N zł Plan obronnego Str. 18 / 19

19 Plan obronnego Str. 19 / 19

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Lubrza na 2016 rok sporządzono na podstawie 8 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 października 2015 roku w sprawie: obronnego, a także w oparciu o Plan Szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem SO.5561.3.2013 ZATWIERDZAM: Kolonowskiego mgr inż. KOSTON Norbert PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Opracowała: Halina Pasieka KOLONOWSKIE 2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W GMINIE LUBRZA W 2016 ROKU

PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W GMINIE LUBRZA W 2016 ROKU URZĄD GMINY LUBRZA REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Egz. pojedynczy ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK SO.5560.6.2016.MM PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: Str. 1 z 14 CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Grodków na rok 2012 sporządzono na podstawie 6 ust.1, pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO

URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 3 stycznia 2017 r. URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO ZATWIERDZAM Andrzej Stanisław Kisiel PLAN szkolenia obronnego w Gminie Świętajno na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015. Z A T W I E R D Z A M Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12 /2015 Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2013 ROK WARMIŃSKO - MAZURSKIE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2013 Wójta Gminy Wydminy z dnia 22 stycznia 2013 roku ZATWIERDZAM Wójt Gminy Wydminy /-/ mgr inż. Radosław Król /organizator szkolenia/ UZGADNIAM...

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok URZĄD MIEJSKJI W SĘPOPOLU Załącznik nr 3 do Zarządzenia N r 243 Burmistrza Sępopola z dnia 25 marca 2013 roku ZATWIERDZAM.... BURMISTRZ SĘPOPOLA P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2014 rok.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2014 rok. ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK URZĄD MNIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2009 z dnia 21.12.2009 r. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 OPRACOWAŁ Inspektor ds. i OC Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA 2010 CZĘŚĆ I OPISOWA Plan obronnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego - wytyczne Ministra

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK... SŁUPSK - 2017 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MIASTA KIELCE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MIASTA KIELCE NA 2014 ROK URZĄD MIASTA KIELCE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA KIELCE WOJCIECH LUBAWSKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z t.j. z późn. zm.

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z t.j. z późn. zm. CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016.1534 t.j. z późn. zm.); 2) Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE. Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr z r. P L A N

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE. Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr z r. P L A N URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE ZATWIERDZAM Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 0050.16.2017 z 25.01.2017r. P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BARCZEWO NA 2017 ROK Uzgodniono: OPRACOWAŁ BARCZEWO

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 Lidzbark

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok PN.III. 2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na 2015 rok ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2015 r. CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia 1. Szkolenie obronne: na granicy terroryzmu szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego 2. Szkolenie obronne: 1.1. Strategie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK OPRACOWAŁ: SEKRETARZ

Bardziej szczegółowo

Program SZKOLENIA OBRONNEGO. Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok

Program SZKOLENIA OBRONNEGO. Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok Miasto i Gmina Młynary Samodzielne Stanowisko ds. kadrowych i zagrożeń kryzysowych ZATWIERDZAM... Program SZKOLENIA OBRONNEGO Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok OPRACOWAŁ Inspektor ds. kadr i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2015 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 12 stycznia w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w gminie Łaziska w 2015 roku Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA ZATWIERDZAM Stanowisko ds. OC WÓJT GMINY BIAŁOWIEŻA OCK Albert Waldemar Litwinowicz OC.5560.4.2013 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK OPRACOWAŁA: Podinspektor

Bardziej szczegółowo

G M I N A M A S Ł Ó W P R O G R A M S Z K O L E N I A O B R O N N E G O W G M I N I E M A S Ł Ó W N A L A T A

G M I N A M A S Ł Ó W P R O G R A M S Z K O L E N I A O B R O N N E G O W G M I N I E M A S Ł Ó W N A L A T A G M I N A M A S Ł Ó W R E F E R A T O R G A N I Z A C Y J N Y I S P R A W O B Y W A T E L S K I C H U R Z Ę D U G M I N Y M A S Ł Ó W ZATWIERDZAM /data i podpis/ Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 02 / 10 a Pasłęka z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań Miasta i Gminy Pasłęk w 2010 roku. Na podstawie art. 2 oraz art. 19 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO. na rok 2008

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO. na rok 2008 Z A T W I E R D Z A M załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2008 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 lutego 2008 roku. BURMISTRZ NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO Alina Kopiczyńska P L A N SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

G M I N A M A S Ł Ó W

G M I N A M A S Ł Ó W G M I N A M A S Ł Ó W R E F E R A T O R G A N I Z A C Y J N Y I S P R A W O B Y W A T E L S K I C H U R Z Ę D U G M I N Y M A S Ł Ó W ZATWIERDZAM /data i podpis/ Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku. ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku. w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań w Gminie Pasym w 2012 roku. Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 27 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 27 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2017 WÓJTA GMINY WÓLKA r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku w Gminie Wólka Na podstawie art. 2 i 18 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie 1 O ust. 1, pkt. 7 lit. b, oraz 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK SŁUPSK... 2015 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: Akty prawne:

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU.

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. Podsumowanie działalności szkoleniowej za 2016 rok Warszawa, maj 2017 rok Szkolenie obronne - to nie przekazywanie ogólnej wiedzy obronnej, lecz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO z dnia 15 lutego 2013r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO z dnia 15 lutego 2013r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.12.2012 z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie krapkowickim w 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017 c o URZĄD GMINY W ŁUKCIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 63 Wójta Gminy Łukta z dnia 29 grudnia 2014 roku OBRONA CYWILNA ZATWIERD, so ua, notjso \y&' f'60.onn

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2012 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2012 rok URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO BIURO OCHRONY INFORMACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO PN.III. 2402.1.2012.ES ZATWIERDZAM. Marszałek Województwa Lubuskiego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WSTĘP I. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

WYTYCZNE WSTĘP I. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6 / 2011 Burmistrza Węgorzewa z dnia 11 stycznia 2011 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2011 roku przez Burmistrza Węgorzewa na terenie Gminy Węgorzewo.

Bardziej szczegółowo

Kalendarzowy plan działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2017 rok

Kalendarzowy plan działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2017 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr S.0050.21.2017 Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2017. Kalendarzowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 10 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 10 stycznia 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych do szkolenia obronnego realizowanego w 2019 roku przez Prezydenta Miasta Ciechanów i miejskie jednostki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 stycznia 2012 roku do realizacji zadań obronnych w 2012 roku

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 stycznia 2012 roku do realizacji zadań obronnych w 2012 roku WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 stycznia 2012 roku do realizacji zadań obronnych w 2012 roku Na postawie art. 18 ust 4, art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2017 a Gminy Łaziska z dnia 11stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2017 I. OGÓŁNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku WYTYCZNE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku BYDGOSZCZ 2014 1.Wstęp 1.1. Wytyczne Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do szkolenia obronnego w 2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/763/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 03 grudnia 2014 f.

ZARZĄDZENIE NR VI/763/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 03 grudnia 2014 f. ZARZĄDZENIE NR VI/763/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 03 grudnia 2014 f. w sprawie organizacji w 2015 roku wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Na podstawie art. 30 ust. l z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2013 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Planu Szkolenia Obronnego Miasta Łańcuta w 2013 r. oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr

ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2016 Burmistrza Barczewa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Barczewo z dnia 28.01.2016r. w sprawie: pozamolitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2016 roku. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

w zakresie szkolenia obronnego

w zakresie szkolenia obronnego Zarządzenie Nr 57/11 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 01.04.2011 r. w zakresie szkolenia obronnego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ BIURO ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK KIEROWNIK BIURA ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 3 stycznia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 roku przez Wójta Gminy oraz jednostki organizacyjne wykonujących

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK 0 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK CZĘŚC I OPISOWA 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2012r., poz. 461); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2015 ROK PLAN SZKLENIA BRNNEG MIASTA KŚCIERZYNA NA 2015 RK URZĄD MIASTA KŚCIERZYNA WYDZIAŁ RGANIZACYJNY ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA PLAN SZKLENIA BRNNEG MIASTA KŚCIERZYNA NA 2015 RK PRACWAŁ: SEKRETARZ MIASTA KŚCIERZYNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 z

Bardziej szczegółowo

Znak: EKO.5560.1.2015.IV

Znak: EKO.5560.1.2015.IV Znak: EKO.5560.1.2015.IV WYTYCZNE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez wójtów, burmistrza i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA 2017-2019 OPRACOWAŁ.. WĄBRZEŹNO, STYCZEŃ 2017 WSTĘP Program opracowano na okres

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku.

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Załącznik Zarządzenia nr 82/12/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2012 r. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WSTĘP I. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO:

WYTYCZNE WSTĘP I. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 243/13 Burmistrza Sępopola z dnia 25 marca 2013 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2013 roku przez Burmistrza Sępopola oraz podmioty gminne wykonujące zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2017 2019... SŁUPSK 2017 r. CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU.

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU. 1. 1. Główny cel organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2016

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO BIURO OCHRONY INFORMACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO BIURO OCHRONY INFORMACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2016 rok stanowi 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2.2014 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 2 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2019 roku

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2019 roku 75.0200.39.2019 Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2019 roku w sprawie: organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku w Gminie Radzyń Podlaski. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe kierunki działania Urzędu Miasta Nowy Targ w 2016 roku,

Priorytetowe kierunki działania Urzędu Miasta Nowy Targ w 2016 roku, WYTYCZNE Burmistrza Miasta Nowego Targu - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 29 lutego 2016 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.48..2016 do realizacji zadań zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 6 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 6 maja 2014r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 6 maja 2014r. w sprawie realizacji zadań obronnych w 2014r. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2016 a Gminy Ostrówek z dnia 11 stycznia 2016 r. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO. z dnia 18 stycznia 2011 roku do działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w 2011 roku

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO. z dnia 18 stycznia 2011 roku do działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w 2011 roku WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 18 stycznia 2011 roku do działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w 2011 roku Na postawie art. 18 ust 4, art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata ZATWIERDZAM Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata 2013-2015 OPRACOWAŁ Jerzy Podsiadły JAKUBÓW 2013 rok CZĘŚĆ I - Opisowa Podstawę do opracowania programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN URZĄD GMINY DUBENINKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN zamierzeń obronnych Gminy DUBENINKI na rok 2016 -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku.

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. Starosty Lubelskiego z dnia 2 stycznia Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. I. NajwaŜniejsze zasady organizacji wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2018 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie i organizowanie świadczeń rzeczowych i osobistych niezbędnych do wykonywania zadań obronnych obejmuje:

1. Planowanie i organizowanie świadczeń rzeczowych i osobistych niezbędnych do wykonywania zadań obronnych obejmuje: Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ ZATWIERDZAM Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO Opole, dnia ó czerwca 2018 r. BZK.II.431.6.2018.JB PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NYSIE 1.Jednostka kontrolowana:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM OR-V.0736.2016 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2019 r. Pozycja 13

Warszawa, dnia 4 lutego 2019 r. Pozycja 13 Warszawa, dnia 4 lutego 2019 r. Pozycja 13 ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH I II. 1. Opracowanie i przesłanie do WBiZK danych do Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa W-M za 2014 r. 2.Bieżące aktualizowanie /opracowanie Planów Operacyjnych wraz z załącznikami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2015 r. Na podstawie art. 2, art. 17 ust. 6 i 7, art. 18 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y

Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y OO-OR.00501^.2014 Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.21.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 03 lutego 2015 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. do szkolenia obronnego realizowanego w 2010 roku przez Burmistrza Węgorzewa na terenie Gminy Węgorzewo. WSTĘP

WYTYCZNE. do szkolenia obronnego realizowanego w 2010 roku przez Burmistrza Węgorzewa na terenie Gminy Węgorzewo. WSTĘP WYTYCZNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2010 Burmistrza Węgorzewa z dnia 11 stycznia 2010 r. do szkolenia obronnego realizowanego w 2010 roku przez Burmistrza Węgorzewa na terenie Gminy Węgorzewo.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 czerwca 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 czerwca 2019 roku ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie planu szkolenia obronnego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI

ZARZĄDZENIE NR 20/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI ZARZĄDZENIE NR 20/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2019 roku Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2016 r. Na podstawie art. 2 oraz art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, ADMINISTRACJI I BEZPIECZENSTWA ZATWIERDZAM AROSTA WŁOCŁAWSKI PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA 2017-2022 OPRACOWAŁ NACZELW

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji zadań wykonywanych w 2016 r. w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

Ocena realizacji zadań wykonywanych w 2016 r. w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. WYTYCZNE Burmistrza Miasta Nowego Targu - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 17 lutego 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.40.2017 do realizacji zadań zakresie realizacji zadań obrony cywilnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo