URZĄD MIASTA SIERADZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIASTA SIERADZA"

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA SIERADZA Sieradz 2015

2 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Prezydenta Miasta Sieradza do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 r. dla jednostek podległych i nadzorowanych przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa, zwane dalej Wytycznymi, wydano na podstawie 5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z późn. zm), zwanego dalej Rozporządzeniem. 1.2 Wytyczne opracowano z uwzględnieniem postanowień następujących dokumentów: a) Wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego w latach ; b) Programu Szkolenia Obronnego Województwa Łódzkiego na lata ; c) Planu szkolenia obronnego miasta Sieradza na 2015 rok. 1.3 Celem Wytycznych jest podsumowanie szkolenia obronnego w 2014 r. realizowanego przez jednostki podległe i nadzorowane przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa, określenie głównych kierunków szkolenia obronnego realizowanego przez Prezydenta Miasta na 2015 r. oraz ustalenie sposobu ich osiągania. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2014 r. 2.1 Ocenę realizacji szkolenia dokonano na podstawie wniosków z realizacji zasadniczych przedsięwzięć szkoleniowych z udziałem jednostek podległych i nadzorowanych przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz uzgadnianych przez Prezydenta Miasta projektów planów szkolenia obronnego. 2.2 Z analizy dokumentów wynika, iż proces szkolenia obronnego w mieście Sieradz w 2014 r. zapewniał nabywanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz kierowanie wykonywaniem tych zadań w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 2.2 Na ocenę wpłynęło właściwe uwzględnienie metodycznych zasad organizowania szkolenia obronnego, poprawność planowania i jego organizacji oraz stabilne finansowanie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych miasta Sieradza. Za pozytywny objaw szkolenia uznano dążenie do konsekwentnej realizacji zamierzeń szkoleniowych ujętych w programach i planach szkolenia obronnego pomimo ograniczeń zasobów kadrowych i nakładania dodatkowych zadań spoza obszaru przygotowań obronnych. 2.3 Realizację celów szkolenia na 2014 rok ocenia się na poziomie dobrym. Szkolenie ukierunkowane było na kontynuacje przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych, wchodzących w skład stanowisk kierowania do działania w sytuacji wprowadzenia zadań ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania jednostek administracji zespolonej i samorządu terytorialnego oraz zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego w sytuacji

3 podwyższenia gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 3. Zasadnicze cele szkoleniowe w 2015 r. 3.1 Głównym celem szkolenia obronnego przyjętym na rok 2015 jest podwyższenie poziomu przygotowania organów i jednostek samorządu terytorialnego w ramach ćwiczeń powiatowych i treningów do funkcjonowania w wyższym stanie gotowości obronnej państwa. 3.2 Jako cele szczegółowe szkolenia obronnego w 2015 r. przyjmuje się: a) przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne jednostek samorządu terytorialnego do wykonywania zadań obronnych na szczeblu miasta) w ramach ćwiczeń powiatowo-gminnych; b) sprawdzenie systemu obiegu informacji w procesie doręczania dokumentów do powołania w relacji WSzW-WKU-Starostwa Powiatowe- Urząd Miasta na administrowanym terenie; c) doskonalenie umiejętności pracowników szczebla gminnego, w zakresie funkcjonowania w ramach Systemu Stałych Dyżurów Prezydenta Miasta, w zakresie powierzonych im zadań; d) doskonalenie umiejętności pracowników realizujących zadania szczególnej ochrony w ramach organizacji kierowania i współdziałania podczas prowadzenia ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa; e) przygotowanie pracowników spraw obronnych samorządu terytorialnego w zakresie planowania i realizacji wsparcia na rzecz Sił Sojuszu; f) poprzez udział wytypowanych kadr kierowniczych w Wyższych Kursach Obronnych organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej, zdobywanie i utrwalenie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego kierowania bezpieczeństwem narodowym w zakresie posiadanych kompetencji oraz ogólnej realizacji zadań obronnych; g) kształtowanie świadomości w zakresie ochrony informacji niejawnych w czasie planowania i wykonywania zadań obronnych; h) udział wytypowanych pracowników jednostek samorządu terytorialnego w kursie obronnym realizowanym w Akademii Obrony Narodowej; i) udział w szkoleniach realizowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. 4. Sposób realizacji szkolenia obronnego w 2015 r. 4.1 Przedsięwzięciom szkolenia obronnego, realizowanym w jednostkach podległych i nadzorowanych przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa, strażach, służbach, inspekcjach oraz przedsiębiorstwach realizujących zadania obronne, nadać odpowiednią rangę poprzez właściwy dobór tematów, metod i form prowadzonych zajęć stosownie do utworzonych grup szkoleniowych. Przy określaniu celów szkoleniowych uwzględnić potrzebę osiągnięcia wybranych elementów systemu obronnego do udziału w przedsięwzięciach i ćwiczeniach wyższego szczebla. Do

4 niezbędnego minimum ograniczyć liczbę szkoleń teoretycznych zwiększając ilość szkoleń umożliwiających nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych. 4.2 W trakcie planowania szkolenia na 2015 r., należy zapewnić merytoryczną zgodność planu szkolenia obronnego z opracowanym na lata programem szkolenia obronnego jednostki organizacyjnej oraz Wytycznymi Prezydenta Miasta w tym zakresie. Cele główne zawarte w planach szkolenia winny wynikać z celu głównego Planu szkolenia obronnego miasta Sieradza na 2015 r. 4.3 Szkoleniem objąć zespoły zadaniowe oraz wszystkie osoby funkcyjne realizujące zadania obronne, bez względu na posiadane dotychczasowe przeszkolenie w tym zakresie. Problematykę szkolenia obronnego dostosować do treści zawartych w 7 Rozporządzenia, z uwzględnieniem zmian zachodzących w strukturach administracji publicznej, ich kompetencjach oraz ustaleń określonych w poddanych nowelizacji dokumentach normatywnych i nowych aktach prawnych. 4.4 Odpowiedzialnym za organizację i przebieg szkolenia obronnego w danej jednostce organizacyjnej jest kierownik danej jednostki. 4.5 Jako działanie priorytetowe, mające w większym zakresie integrować jednostki organizacyjne i grupy szkoleniowe w procesie planowania obronnego, zasadniczym podmiotem szkolącym, powinien być Starosta Powiatu, który będzie planował i organizował szkolenia na administrowanym terenie. Natomiast jednostki administracji samorządowej szczebla miejskiego (gminnego), jednostki podległe i nadzorowane przez Prezydenta oraz współdziałające z nim na terenie miasta, realizują głównie ćwiczenia praktyczne i treningi zapisane w planach szkolenia. Zaleca się przeprowadzenie przez jednostki podległe i nadzorowane przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa dwóch przedsięwzięć szkoleniowych w roku szkoleniowym dla wszystkich podległych jednostek organizacyjnych. 4.6 Zajęcia teoretyczne i praktyczne, powinny prowadzić osoby wyłącznie z merytorycznym przygotowaniem z zakresu obronności, biorące udział w systemie realizacji zadań obronnych. 4.7 Należy dążyć do tworzenia w jednostce organizującej szkolenie obronne zasobów pomocy merytorycznych /np. zestawów aktów prawnych, instrukcji, wydawnictw, skryptów, prezentacji, itp./, które należy wykorzystywać do wspomagania procesu szkolenia obronnego. 4.8 W jednostkach organizacyjnych, ujętych w wykazie obiektów ochranianych ze względu na szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa, poprzez treningi i ćwiczenia doskonalące w ramach szkolenia obronnego przygotowywać personel przewidziany do bezpośredniej realizacji tego zadania. 4.9 W jednostkach organizacyjnych ujętych w wykazie jednostek podlegających militaryzacji, szkoleniem obronnym objąć pracowników typowanych do nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w tych jednostkach.

5 4.10 W jednostkach organizacyjnych utrzymujących wyroby będące rezerwami mobilizacyjnymi, poprzez szkolenie praktyczne doskonalić i poddawać weryfikacji przyjęte procedury z zakresu magazynowania, konserwacji oraz eksploatacji magazynowanych rezerw Szkolenie obronne kadry kierowniczej placówek służby zdrowia oraz personelu medycznego realizować poprzez organizowanie szkoleń specjalistycznych z personelem medycznym przygotowując go do działań w sytuacjach kryzysowych, oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego w danym roku należy opracować i przesłać do Biura Bezpieczeństwa Obywateli Urzędu Miasta Sieradza w nieprzekraczalnym terminie do końca br. szkoleniowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wzoru sprawozdania. 5. Plan szkolenia obronnego (roczny) 5.1 Organizator szkolenia (kierownik jednostki podległej i nadzorowanej przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa) opracowuje roczny Plan szkolenia obronnego jednostki zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszych wytycznych (wzór A). 5.2 Plan szkolenia obronnego należy doręczyć do Biura Bezpieczeństwa Obywateli Urzędu Miasta Sieradza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2015 r. celem uzgodnienia (jeden egzemplarz). 5.3 Prezydent Miasta Sieradza, po dokonaniu uzgodnienia, odeśle plan szkolenia obronnego w terminie do 30 dni od daty doręczenia. 5.4 Plany szkolenia obronnego nadesłane po wskazanym terminie wymagają podania uzasadnienia zwłoki. 5.5 Plany szkolenia obronnego jednostki samorządowej szczebla miejskiego (gminnego) powinny być opracowane w ścisłej współpracy właściwej jednostki opracowującej plan szkolenia szczebla powiatu. 5.6 Na ostatniej stronie umieścić dane kontaktowe (imię, nazwisko i nr tel.) osoby sporządzającej Plan szkolenia obronnego. 6. Przeprowadzenie szkolenia obronnego (zajęcia teoretyczne, ćwiczenia i treningi) 6.1. Organizatorzy szkolenia (kierownik jednostki podległej i nadzorowanej przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa), wypełniając obowiązki ustalone w 6 Rozporządzenia przeprowadzą szkolenie obronne w formie: a) zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w cyklu rocznym; b) ćwiczeń terenowych, które przeprowadza się możliwie nie rzadziej niż raz na dwa lata. 6.2 W rocznych planach szkolenia wytypowane organy przygotowujące i organizujące ćwiczenia, treningi /główny ćwiczący/ sprecyzują terminy ich przeprowadzenia i tematykę oraz określą podmioty współuczestniczące. 6.3 Na etapie planowania jednostki samorządu terytorialnego szczebla miasta (gminy) oraz podległe uwzględnią i przeprowadzą w pierwszym kwartale /marzec/ szkolenie obronne z zakresu organizacji i zasad natychmiastowego uzupełniania Sił Zbrojnych oraz w drugim kwartale /kwiecień/ szkolenie

6 obronne z zakresu doskonalenia funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów. Szkolenie należy kierować dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz innych jednostek podległych i nadzorowanych z danego terenu. Szkolenie ma na celu przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego z terenu miasta (gminy) do udziału w treningu stałego dyżuru, które może być realizowane przez WBiZK ŁUW w Łodzi. 6.4 Treningi doskonalące z zakresu organizowania i prowadzenia akcji kurierskiej administracji publicznej planować oraz realizować w uzgodnieniu z Starostwem Powiatowym w Sieradzu oraz właściwym terytorialnie Komendantem WKU, co zapewni synchronizację działań, instytucji zaangażowanych w przedsięwzięcie oraz osiągnięcie zakładanego celu szkoleniowego. 7. Tworzenie grup szkoleniowych Na potrzeby szkolenia obronnego w mieście Sieradz przyjmuje się następujące grupy szkoleniowe: Grupa W-1 - wójtowie i ich zastępcy; Grupa G-1 - burmistrzowie i prezydenci miast i ich zastępcy; Grupa P-1 - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w ŁUW; Grupa P-2 - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w innych państwowych jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania obronne; Grupa SP-1 - pracownicy do spraw obronnych starostw; Grupa GP-2 - pracownicy do spraw obronnych gmin (miast). 8. Organizacja szkolenia obronnego 8.1 Zgodnie z 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz 150 z późn. zm.) wydatki na szkolenie obronne będą refundowane z budżetu Wojewody Łódzkiego (dział 752, rozdział 75212). 8.2 Gwarancją przyznania kwoty refundacji dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego, będzie uzgodniony przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Plan przeprowadzenia szkolenia. Dokument ten opracowany przez właściwą komórkę organizacyjną realizującą zadania obronne, powinien zawierać następujące informacje: a) temat szkolenia; b) przyjęte cele szkoleniowe; c) rodzaj szkolenia;

7 d) wykaz uczestników szkolenia; e) zestawienie kosztów planowanych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia. Uzgodnienie Planu przeprowadzenia szkolenia, powinno nastąpić nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem jego przeprowadzenia. 8.3 Wydatki refundowane będą do wysokości kwot uzgodnionych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z Planem przeprowadzenia szkolenia obronnego jednostki organizacyjnej. 8.4 Wydatki podlegające refundacji mogą być przeznaczone na: a) usługi związane ze szkoleniem i jego organizacją (opłacenie szkoleń organizowanych przez podmioty o których mowa w 8 ww. rozporządzenia, wynajem sali itp.); b) wynagrodzenia dla wykładowców prowadzących szkolenia obronne na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia; c) zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (literatura specjalistyczna, publikacje o tematyce obronnej); d) posiłek dla uczestników szkolenia (posiłek przysługuje przy szkoleniu trwającym powyżej 8 godz.). 8.5 Refundacji nie podlegają: - wydatki na zakup materiałów biurowych; - koszty delegacji, dojazdów i diet uczestników szkolenia oraz diet prowadzących szkolenie (wykłady); - koszty zakupu albumów i encyklopedii; - koszty artykułów spożywczych (paluszki, ciastka itp.); - koszty przeprowadzenia zajęć szkoleniowych przez osobę zatrudnioną na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) w jednostce podległej lub nadzorowanej przez organizatora szkolenia; - wynajem do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych pomieszczeń lub urządzeń, do władania którymi tytuł prawny posiada jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez organizatora szkolenia. 8.6 Zwrot kosztów związanych ze szkoleniem obronnym nastąpi po przekazaniu noty księgowej wystawionej na: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Piotrkowska Łódź

8 NIP: wraz z załączonymi kserokopiami dowodów księgowych wystawionych przez Wykonawcę/Sprzedawcę, potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz kserokopiami rachunków. 8.7 Zwrot kosztów nastąpi w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo sporządzonej noty księgowej i spełnienia ww. kryteriów. 9. Planowanie i organizacja ćwiczeń miejskich (gminnych) oraz powiatowo - gminnych 9.1 Ćwiczenia obronne traktować jako najwyższą formę praktycznego szkolenia, w których ćwiczący nabywają umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów z zakresu ich działania. 9.2 Cel oraz ogólny charakter (temat) ćwiczeń powinien wynikać z miejsca i roli w systemie obronnym państwa, funkcjonowania miasta - gminy oraz charakteru realizowanych zadań obronnych. 9.3 Osiąganie celu ćwiczeń obronnych winno zapewnić nabycie, utrzymanie lub podwyższanie zdolności ćwiczących struktur (zespołów) do praktycznej realizacji zadań w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 9.4 Podczas planowania ćwiczenia oraz określania podmiotów współuczestniczących należy zachować zasadę priorytetów w zakresie kompleksowego zgrywania własnego systemu kierowania obronnością i zarządzania kryzysowego. Należy założyć, że w miejskich ćwiczeniach obronnych powinny uczestniczyć wszystkie miejskie służby, inspekcje i straże, a także jednostki podległe i nadzorowane, które realizują zadania obronne. 9.5 Realizację przedsięwzięć przygotowujących do przeprowadzenia ćwiczenia należy rozpocząć z wyprzedzeniem 2 miesięcznym. Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego opracowuje i podpisuje szef zespołu autorskiego oraz przedstawia do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Sieradzu z takim wyprzedzeniem czasowym, który umożliwi terminowe opracowanie pozostałych dokumentów szkoleniowych, jednakże nie później niż 30 dni przed terminem ćwiczenia. Po uzgodnieniu Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego zatwierdza organizator ćwiczenia. 9.6 Ćwiczenia miejskie (gminne) lub powiatowo - gminne będą finansowane w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na organizację szkolenia obronnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywania w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz z późn. zm.). 10. Informacje dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej w zakresie ćwiczeń 10.1 Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia miejskiego należy zrealizować do 30 listopada 2015 r., zgodnie z opracowaną przez szefa zespołu

9 autorskiego i uzgodnioną ze Starostą Sieradzkim Koncepcją przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego, zawierającą opis realizowanych zadań w zakresie rzeczowym i finansowym Koncepcję należy opracować i przedstawić do uzgodnienia nie później niż 30 dni przed terminem przeprowadzenia ćwiczenia Sprawozdanie dotyczące przeprowadzenia i rozliczenia ćwiczenia należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Sieradzu w terminie 21 dni po zakończeniu realizacji zadania, według wzoru stanowiącego załącznik Nr Przydzielone środki finansowe mogą być wydatkowane na: a) zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia (np. opracowania kartograficzne, przedmioty konieczne do zabezpieczenia rozwijanych na terenie powiatu zespołów zastępczych miejsc szpitalnych itp.); b) przygotowanie rejonu, miejsca ćwiczenia; c) posiłek dla uczestników ćwiczenia (posiłek regeneracyjny przysługuje przy ćwiczeniu trwającym powyżej 8 godz.); d) opłacenie wykładowców prowadzących szkolenia; e) zabezpieczenie logistyczne przeprowadzonych ćwiczeń (paliwo, usługi transportowe) Wydatkowanie środków na inne cele niż określone w pkt należy uzgodnić pisemnie ze Starostwem Powiatowym w Sieradzu Do informacji sprawozdania należy dołączyć: a) kserokopię umowy zlecenia (umowy o dzieło) z osobą prowadzącą szkolenie, przedsiębiorcą realizującym zadanie zlecone; b) kserokopie umów/faktur dotyczących organizacji ćwiczenia; c) listę uczestników biorących udział w ćwiczeniu; d) zarządzenie organizatora w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; e) koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; f) plan przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; g) inne dokumenty wytwarzane w toku przygotowania i prowadzenia ćwiczenia; h) zestawienie dowodów księgowych według wzoru stanowiącego załącznik Nr Przy opracowywaniu informacji rozliczenia należy posługiwać się klasyfikacją budżetową w brzmieniu obowiązującym w roku, którego dotyczy Rozliczenie bez kontrasygnaty organu finansowego będzie zwrócone organowi sporządzającemu (niedopełnienie wymogu formalnego) W przypadku dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości zastosowanie mają zapisy ustawy

10 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). Ponadto każdorazowa zmiana terminu rozliczenia oraz wydatkowania dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym podlega uzgodnieniu w formie pisemnej ze Starostwem Powiatowym w Sieradzu. 11. Ustalenia końcowe 11.1 Proces szkolenia obronnego w mieście Sieradz w 2015 r. powinien zostać udokumentowany w formie: rocznego planu szkolenia; tematycznego planu przeprowadzenia szkolenia dla poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych, zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej; listy obecności uczestników szkolenia; oceny realizacji przedsięwzięć szkoleniowych; 11.2 Dokumentację szkolenia obronnego organizator szkolenia zobowiązany jest przechowywać przez okres pięciu lat i udostępniać do wglądu, w ramach kontroli doraźnych, problemowych i kompleksowych Przestrzegać dyscypliny wykonawczej organizowania i prowadzenia szkoleń obronnych, a zmianę (modyfikacja planu szkolenia) w zakresie tematów, dodatkowych szkoleń uzgadniać z Biurem Bezpieczeństwa Obywateli Urzędu Miasta Sieradza Zmiany w zakresie terminów przeprowadzenia szkolenia uwzględniać w uwagach oraz wykazie zmian planu szkolenia W planie szkolenia obronnego uwzględniać wydatkowanie środków finansowych dla potrzeb przeprowadzenia szkolenia obronnego refundowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Na bieżąco odnotowywać w planach szkolenia fakt i termin realizacji przedsięwzięcia szkoleniowego.

11 11.Wzory dokumentów A. Plan szkolenia obronnego URZĄD MIASTA SIERADZA ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA SIERADZA.... Sieradz, dn. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SIERADZA NA 2015 ROK UZGODNIONO : OPRACOWAŁ:......

12 SIERADZ CZĘŚĆ I Opisowa LUTY 2015 ROK 1. Dokumenty odniesienia: Plan szkolenia obronnego i wytyczne opracowano z uwzględnieniem postanowień i zadań wynikających z następujących dokumentów: 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 i z 2007 r. Nr 106, poz. 722); 12. Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Sieradza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 13. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Sieradza; 14. Zarządzenie Nr 212/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie wdrożenia założeń organizacyjnych i schematu Akcji Kurierskiej dla terenu województwa łódzkiego; 15. Zarządzenie Nr 148/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa; 16. Wytyczne Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2015 roku do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2015 roku; 17. Wytyczne Wojewody Łódzkiego z dnia 20 stycznia 2015 roku do szkolenia obronnego na 2015 rok. 2. Cele szkolenia : Głównym celem szkolenia obronnego:

13 Głównym celem szkolenia obronnego w 2015 roku jest przygotowanie wybranych elementów administracji publicznej miasta Sieradza do realizacji zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego oraz doskonalenie form współpracy z organami administracji wojskowej w ramach prowadzonych szkoleń obronnych w tym ćwiczeń powiatowych i gminnych. Cele szczegółowe: d) Doskonalić organ samorządowy na szczeblu gminy-miasta w realizacji zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego; e) Szkolenie osób przeznaczonych do wykonywania zadań związanych z doręczaniem dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej. f) Szkolenie obsady służby Stałego Dyżuru. Dodatkowo w 2015 roku planuje się: 1. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w czasie planowania i wykonywania zadań obronnych. 3. Grupy szkoleniowe : Grupa - W-1 - Prezydent Miasta, Grupa - KK Grupa - PU Grupa - B-1 Grupa - B-2 Grupa - GP-2 Grupa - SD Grupa - SK - kadra kierownicza urzędu (sekretarz miasta, skarbnik miasta, kierownicy wydziałów i referatów), - pracownicy urzędu, - kadra kierownicza przedsiębiorstw wykonujących zadania obronne, - pracownicy wytypowania przez przedsiębiorców wykonujących zadania obronne, - pracownicy do spraw obronnych Urzędu Miasta, - osoby funkcyjne Stałego Dyżuru, - obsada stanowiska kierowania,

14 Grupa - DS Grupa - Sw - dyrektorzy szkół (SP, Gimnazjum), - osoby na które został nałożony obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych. CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe. Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin Miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny Uwagi STYCZEŃ Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego 1. Udział w szkoleniu instruktażowym związanym z opracowaniem (NKPPO -14) Szkolenie Instruktaż Sieradz GP-2 Starosta Sieradzki Zrealizowano 2. Udział w szkoleniu instruktażowym dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji na terenie powiatu sieradzkiego Szkolenie Instruktaż Sieradz GP-2 Starosta Sieradzki Zrealizowano Własne przedsięwzięcia

15 1. Ochrona Informacji Niejawnych w świetle obowiązujących aktów prawnych Szkolenie Instruktaż UM Sieradza W-1 Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i ochrony IN Zrealizowano Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny za realizację Uwagi MARZEC Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego 1. Kodowanie i rozkodowywanie zadań operacyjnych oraz przekazywanie ich do adresatów. Realizacja zadań przez obsadę Stałego Dyżuru. Szkolenie Instruktaż Sieradz GP-2 Starosta Sieradzki Własne przedsięwzięcia 1 Akcja Kurierska Administracji Państwowej - Organizacja i zasady natychmiastowego uzupełniania Sił Zbrojnych. Szkolenie Instruktaż _III dekada Sieradz W-1, KK, PU,GP-2 Kierownik Biura Bezpieczeństwa Obywateli UM Sieradza

16 Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny za realizację Uwagi KWIECIEŃ Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego Własne przedsięwzięcia Organizacja, uruchomienie i funkcjonowanie Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Sieradza Szkolenie Instruktaż I dekada UM Sieradza W-1;GP-2; PU;SD Kierownik Biura Bezpieczeństwa Obywateli UM Sieradza

17 Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny za realizację Uwagi CZERWIEC Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego Kurs Obronny dla pracowników administracji 1. publicznej. 2. Realizacja zadań Stałego Dyżuru w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w organach administracji zespolonej oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Szkolenie-kurs Trening II dekada AON Warszawa I dekada woj. łódzkie P-1;SP-1;GP-2 D-1; D-2; N-1;SK;GO;SD; SP-1;GP-2 Dyrektor WBiZK Dziekan AON Kierownik OSO Dyrektor WBiZK Kierownik OSO Wytypowania pracownicy jst 3. Doskonalenie funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów w województwie łódzkim w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 4. Wykonywanie zadań w ramach Systemu Stałego Dyżuru przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego. 5. Sposoby przekazywania zadań, sygnałów do poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sprawdzenie funkcjonowania systemu stałych dyżurów na szczeblu urzędu, organów administracji zespolonej oraz powiatu. 6. Ćwiczenie powiatowo-gminne Własne przedsięwzięcia 1. Ćwiczenie powiatowo-gminne Trening Trening Trening Ćwiczenie Ćwiczenie I dekada woj. łódzkie I dekada woj. łódzkie I dekada woj. łódzkie Sieradz Sieradz D-1; D-2; N-1;SK;GO;SD; SP-1;GP-2 D-1; D-2; N-1;SK;GO;SD; SP-1;GP-2 D-1; D-2; N-1;SK;GO;SD; SP-1;GP-2 G-1; W-1; GP-2;AK;SD G-1; W-1; GP-2;AK;SD Dyrektor WBiZK Kierownik OSO Dyrektor WBiZK Kierownik OSO Dyrektor WBiZK Kierownik OSO Starosta Sieradzki Starosta Sieradzki Prezydent Miasta Temat zostanie podany w późniejszym terminie Temat zostanie podany w późniejszym terminie

18 Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny za realizację Uwagi PAŹDZIERNIK Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego 1. Współpraca cywilno-wojskowa w ramach wsparcia Państwa-Gospodarza Wykład III dekada Łódź PM; P-1; SP-1; GP-2 Dyrektor WBiZK Kierownik OSO 2. Możliwość wykorzystania bazy danych HNS w procesie planowania i realizacji wsparcia na rzecz Sił Sojuszu Wykład III dekada Łódź PM; P-1; SP-1; GP-2 Dyrektor WBiZK Kierownik OSO 3. Omówienie faz i etapów HNS zarówno w momencie wzmacniania obrony Polski, jak również po zakończeniu misji Wykład III dekada Łódź PM; P-1; SP-1; GP-2 Dyrektor WBiZK Kierownik OSO 4. Przedstawienie schematu relacji miedzy elementami podsystemu kierowania obroną państwa Wykład III dekada Łódź PM; P-1; SP-1; GP-2 Dyrektor WBiZK Kierownik OSO 5. Zasada przestrzegania tajemnicy służbowej w procesie planowania i realizacji przedsięwzięć obronnych Wykład III dekada Łódź PM; P-1; SP-1; GP-2 Dyrektor WBiZK Kierownik OSO Własne przedsięwzięcia

19 Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny za realizację Uwagi LISTOPAD Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego Własne przedsięwzięcia 1. Ochrona informacji niejawnych w świetle obowiązujących aktów prawnych Wykład UM Sieradza W-1, GP-2,PU Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i ochrony IN

20 CZĘŚĆ III Wytyczne organizacyjne. 1. Organizacja planowania szkoleń Plan szkolenia obronnego w gminie Sieradz na 2015 rok uwzględnia jedynie przedsięwzięcia szkoleniowe z zakresu obronności. Każde szkolenie (teoretyczne i praktyczne) będzie uwzględniało również problematykę Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. 2. Ustalenia dodatkowe - szkolenie obronne organizowane przez Urząd Miasta Gminy Sieradz będzie realizowane w oparciu o własne pomieszczenia; - odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięć szkoleniowych w Urzędzie Miasta Gminy Sieradz ujętych w w/w planie jest Kierownik Biura Bezpieczeństwa Obywateli; - w szkoleniach organizowanych przez wojewodę uczestniczą osoby zgodnie z ustalonymi grupami szkoleniowymi, a włączanie do poszczególnych szkoleń innych grup niż zaplanowane wymaga uzgodnienia z organizatorami szkolenia oraz aktualizacją planu; - po zatwierdzeniu planu szkolenia obronnego na rok CZĘŚĆ IV Tematyka szkoleniowa. Lp. Tematy szkoleniowe Ilość godzin Forma realizacji Uwagi P-VI. Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów. Szkolenie zapoznawcze dotyczące organizacji kwalifikacji wojskowej w 2014 r. Akcja Kurierska Administracji Państwowej - Organizacja i zasady natychmiastowego uzupełniania Sił Zbrojnych. P-VII. Utrzymanie stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższanie. Organizacja, uruchomienie i funkcjonowanie Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Sieradza 1 Szkolenie/instruktaż 3 Szkolenie/instruktaż 1 Szkolenie/instruktaż

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 DzUrzMON0513104 DzUrzMON0718190 DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lipca 2005 r w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o realizacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ Załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ PORADNIK określa zasady przygotowania i organizowania ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża

Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 293

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 293 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 293 Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W POLICJI W 2011 ROKU I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI PPRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

Bardziej szczegółowo