URZĄD MIASTA SIERADZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIASTA SIERADZA"

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA SIERADZA Sieradz 2015

2 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Prezydenta Miasta Sieradza do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 r. dla jednostek podległych i nadzorowanych przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa, zwane dalej Wytycznymi, wydano na podstawie 5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z późn. zm), zwanego dalej Rozporządzeniem. 1.2 Wytyczne opracowano z uwzględnieniem postanowień następujących dokumentów: a) Wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego w latach ; b) Programu Szkolenia Obronnego Województwa Łódzkiego na lata ; c) Planu szkolenia obronnego miasta Sieradza na 2015 rok. 1.3 Celem Wytycznych jest podsumowanie szkolenia obronnego w 2014 r. realizowanego przez jednostki podległe i nadzorowane przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa, określenie głównych kierunków szkolenia obronnego realizowanego przez Prezydenta Miasta na 2015 r. oraz ustalenie sposobu ich osiągania. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2014 r. 2.1 Ocenę realizacji szkolenia dokonano na podstawie wniosków z realizacji zasadniczych przedsięwzięć szkoleniowych z udziałem jednostek podległych i nadzorowanych przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz uzgadnianych przez Prezydenta Miasta projektów planów szkolenia obronnego. 2.2 Z analizy dokumentów wynika, iż proces szkolenia obronnego w mieście Sieradz w 2014 r. zapewniał nabywanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz kierowanie wykonywaniem tych zadań w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 2.2 Na ocenę wpłynęło właściwe uwzględnienie metodycznych zasad organizowania szkolenia obronnego, poprawność planowania i jego organizacji oraz stabilne finansowanie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych miasta Sieradza. Za pozytywny objaw szkolenia uznano dążenie do konsekwentnej realizacji zamierzeń szkoleniowych ujętych w programach i planach szkolenia obronnego pomimo ograniczeń zasobów kadrowych i nakładania dodatkowych zadań spoza obszaru przygotowań obronnych. 2.3 Realizację celów szkolenia na 2014 rok ocenia się na poziomie dobrym. Szkolenie ukierunkowane było na kontynuacje przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych, wchodzących w skład stanowisk kierowania do działania w sytuacji wprowadzenia zadań ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania jednostek administracji zespolonej i samorządu terytorialnego oraz zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego w sytuacji

3 podwyższenia gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 3. Zasadnicze cele szkoleniowe w 2015 r. 3.1 Głównym celem szkolenia obronnego przyjętym na rok 2015 jest podwyższenie poziomu przygotowania organów i jednostek samorządu terytorialnego w ramach ćwiczeń powiatowych i treningów do funkcjonowania w wyższym stanie gotowości obronnej państwa. 3.2 Jako cele szczegółowe szkolenia obronnego w 2015 r. przyjmuje się: a) przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne jednostek samorządu terytorialnego do wykonywania zadań obronnych na szczeblu miasta) w ramach ćwiczeń powiatowo-gminnych; b) sprawdzenie systemu obiegu informacji w procesie doręczania dokumentów do powołania w relacji WSzW-WKU-Starostwa Powiatowe- Urząd Miasta na administrowanym terenie; c) doskonalenie umiejętności pracowników szczebla gminnego, w zakresie funkcjonowania w ramach Systemu Stałych Dyżurów Prezydenta Miasta, w zakresie powierzonych im zadań; d) doskonalenie umiejętności pracowników realizujących zadania szczególnej ochrony w ramach organizacji kierowania i współdziałania podczas prowadzenia ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa; e) przygotowanie pracowników spraw obronnych samorządu terytorialnego w zakresie planowania i realizacji wsparcia na rzecz Sił Sojuszu; f) poprzez udział wytypowanych kadr kierowniczych w Wyższych Kursach Obronnych organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej, zdobywanie i utrwalenie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego kierowania bezpieczeństwem narodowym w zakresie posiadanych kompetencji oraz ogólnej realizacji zadań obronnych; g) kształtowanie świadomości w zakresie ochrony informacji niejawnych w czasie planowania i wykonywania zadań obronnych; h) udział wytypowanych pracowników jednostek samorządu terytorialnego w kursie obronnym realizowanym w Akademii Obrony Narodowej; i) udział w szkoleniach realizowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. 4. Sposób realizacji szkolenia obronnego w 2015 r. 4.1 Przedsięwzięciom szkolenia obronnego, realizowanym w jednostkach podległych i nadzorowanych przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa, strażach, służbach, inspekcjach oraz przedsiębiorstwach realizujących zadania obronne, nadać odpowiednią rangę poprzez właściwy dobór tematów, metod i form prowadzonych zajęć stosownie do utworzonych grup szkoleniowych. Przy określaniu celów szkoleniowych uwzględnić potrzebę osiągnięcia wybranych elementów systemu obronnego do udziału w przedsięwzięciach i ćwiczeniach wyższego szczebla. Do

4 niezbędnego minimum ograniczyć liczbę szkoleń teoretycznych zwiększając ilość szkoleń umożliwiających nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych. 4.2 W trakcie planowania szkolenia na 2015 r., należy zapewnić merytoryczną zgodność planu szkolenia obronnego z opracowanym na lata programem szkolenia obronnego jednostki organizacyjnej oraz Wytycznymi Prezydenta Miasta w tym zakresie. Cele główne zawarte w planach szkolenia winny wynikać z celu głównego Planu szkolenia obronnego miasta Sieradza na 2015 r. 4.3 Szkoleniem objąć zespoły zadaniowe oraz wszystkie osoby funkcyjne realizujące zadania obronne, bez względu na posiadane dotychczasowe przeszkolenie w tym zakresie. Problematykę szkolenia obronnego dostosować do treści zawartych w 7 Rozporządzenia, z uwzględnieniem zmian zachodzących w strukturach administracji publicznej, ich kompetencjach oraz ustaleń określonych w poddanych nowelizacji dokumentach normatywnych i nowych aktach prawnych. 4.4 Odpowiedzialnym za organizację i przebieg szkolenia obronnego w danej jednostce organizacyjnej jest kierownik danej jednostki. 4.5 Jako działanie priorytetowe, mające w większym zakresie integrować jednostki organizacyjne i grupy szkoleniowe w procesie planowania obronnego, zasadniczym podmiotem szkolącym, powinien być Starosta Powiatu, który będzie planował i organizował szkolenia na administrowanym terenie. Natomiast jednostki administracji samorządowej szczebla miejskiego (gminnego), jednostki podległe i nadzorowane przez Prezydenta oraz współdziałające z nim na terenie miasta, realizują głównie ćwiczenia praktyczne i treningi zapisane w planach szkolenia. Zaleca się przeprowadzenie przez jednostki podległe i nadzorowane przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa dwóch przedsięwzięć szkoleniowych w roku szkoleniowym dla wszystkich podległych jednostek organizacyjnych. 4.6 Zajęcia teoretyczne i praktyczne, powinny prowadzić osoby wyłącznie z merytorycznym przygotowaniem z zakresu obronności, biorące udział w systemie realizacji zadań obronnych. 4.7 Należy dążyć do tworzenia w jednostce organizującej szkolenie obronne zasobów pomocy merytorycznych /np. zestawów aktów prawnych, instrukcji, wydawnictw, skryptów, prezentacji, itp./, które należy wykorzystywać do wspomagania procesu szkolenia obronnego. 4.8 W jednostkach organizacyjnych, ujętych w wykazie obiektów ochranianych ze względu na szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa, poprzez treningi i ćwiczenia doskonalące w ramach szkolenia obronnego przygotowywać personel przewidziany do bezpośredniej realizacji tego zadania. 4.9 W jednostkach organizacyjnych ujętych w wykazie jednostek podlegających militaryzacji, szkoleniem obronnym objąć pracowników typowanych do nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w tych jednostkach.

5 4.10 W jednostkach organizacyjnych utrzymujących wyroby będące rezerwami mobilizacyjnymi, poprzez szkolenie praktyczne doskonalić i poddawać weryfikacji przyjęte procedury z zakresu magazynowania, konserwacji oraz eksploatacji magazynowanych rezerw Szkolenie obronne kadry kierowniczej placówek służby zdrowia oraz personelu medycznego realizować poprzez organizowanie szkoleń specjalistycznych z personelem medycznym przygotowując go do działań w sytuacjach kryzysowych, oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego w danym roku należy opracować i przesłać do Biura Bezpieczeństwa Obywateli Urzędu Miasta Sieradza w nieprzekraczalnym terminie do końca br. szkoleniowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wzoru sprawozdania. 5. Plan szkolenia obronnego (roczny) 5.1 Organizator szkolenia (kierownik jednostki podległej i nadzorowanej przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa) opracowuje roczny Plan szkolenia obronnego jednostki zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszych wytycznych (wzór A). 5.2 Plan szkolenia obronnego należy doręczyć do Biura Bezpieczeństwa Obywateli Urzędu Miasta Sieradza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2015 r. celem uzgodnienia (jeden egzemplarz). 5.3 Prezydent Miasta Sieradza, po dokonaniu uzgodnienia, odeśle plan szkolenia obronnego w terminie do 30 dni od daty doręczenia. 5.4 Plany szkolenia obronnego nadesłane po wskazanym terminie wymagają podania uzasadnienia zwłoki. 5.5 Plany szkolenia obronnego jednostki samorządowej szczebla miejskiego (gminnego) powinny być opracowane w ścisłej współpracy właściwej jednostki opracowującej plan szkolenia szczebla powiatu. 5.6 Na ostatniej stronie umieścić dane kontaktowe (imię, nazwisko i nr tel.) osoby sporządzającej Plan szkolenia obronnego. 6. Przeprowadzenie szkolenia obronnego (zajęcia teoretyczne, ćwiczenia i treningi) 6.1. Organizatorzy szkolenia (kierownik jednostki podległej i nadzorowanej przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa), wypełniając obowiązki ustalone w 6 Rozporządzenia przeprowadzą szkolenie obronne w formie: a) zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w cyklu rocznym; b) ćwiczeń terenowych, które przeprowadza się możliwie nie rzadziej niż raz na dwa lata. 6.2 W rocznych planach szkolenia wytypowane organy przygotowujące i organizujące ćwiczenia, treningi /główny ćwiczący/ sprecyzują terminy ich przeprowadzenia i tematykę oraz określą podmioty współuczestniczące. 6.3 Na etapie planowania jednostki samorządu terytorialnego szczebla miasta (gminy) oraz podległe uwzględnią i przeprowadzą w pierwszym kwartale /marzec/ szkolenie obronne z zakresu organizacji i zasad natychmiastowego uzupełniania Sił Zbrojnych oraz w drugim kwartale /kwiecień/ szkolenie

6 obronne z zakresu doskonalenia funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów. Szkolenie należy kierować dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz innych jednostek podległych i nadzorowanych z danego terenu. Szkolenie ma na celu przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego z terenu miasta (gminy) do udziału w treningu stałego dyżuru, które może być realizowane przez WBiZK ŁUW w Łodzi. 6.4 Treningi doskonalące z zakresu organizowania i prowadzenia akcji kurierskiej administracji publicznej planować oraz realizować w uzgodnieniu z Starostwem Powiatowym w Sieradzu oraz właściwym terytorialnie Komendantem WKU, co zapewni synchronizację działań, instytucji zaangażowanych w przedsięwzięcie oraz osiągnięcie zakładanego celu szkoleniowego. 7. Tworzenie grup szkoleniowych Na potrzeby szkolenia obronnego w mieście Sieradz przyjmuje się następujące grupy szkoleniowe: Grupa W-1 - wójtowie i ich zastępcy; Grupa G-1 - burmistrzowie i prezydenci miast i ich zastępcy; Grupa P-1 - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w ŁUW; Grupa P-2 - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w innych państwowych jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania obronne; Grupa SP-1 - pracownicy do spraw obronnych starostw; Grupa GP-2 - pracownicy do spraw obronnych gmin (miast). 8. Organizacja szkolenia obronnego 8.1 Zgodnie z 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz 150 z późn. zm.) wydatki na szkolenie obronne będą refundowane z budżetu Wojewody Łódzkiego (dział 752, rozdział 75212). 8.2 Gwarancją przyznania kwoty refundacji dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego, będzie uzgodniony przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Plan przeprowadzenia szkolenia. Dokument ten opracowany przez właściwą komórkę organizacyjną realizującą zadania obronne, powinien zawierać następujące informacje: a) temat szkolenia; b) przyjęte cele szkoleniowe; c) rodzaj szkolenia;

7 d) wykaz uczestników szkolenia; e) zestawienie kosztów planowanych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia. Uzgodnienie Planu przeprowadzenia szkolenia, powinno nastąpić nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem jego przeprowadzenia. 8.3 Wydatki refundowane będą do wysokości kwot uzgodnionych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z Planem przeprowadzenia szkolenia obronnego jednostki organizacyjnej. 8.4 Wydatki podlegające refundacji mogą być przeznaczone na: a) usługi związane ze szkoleniem i jego organizacją (opłacenie szkoleń organizowanych przez podmioty o których mowa w 8 ww. rozporządzenia, wynajem sali itp.); b) wynagrodzenia dla wykładowców prowadzących szkolenia obronne na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia; c) zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (literatura specjalistyczna, publikacje o tematyce obronnej); d) posiłek dla uczestników szkolenia (posiłek przysługuje przy szkoleniu trwającym powyżej 8 godz.). 8.5 Refundacji nie podlegają: - wydatki na zakup materiałów biurowych; - koszty delegacji, dojazdów i diet uczestników szkolenia oraz diet prowadzących szkolenie (wykłady); - koszty zakupu albumów i encyklopedii; - koszty artykułów spożywczych (paluszki, ciastka itp.); - koszty przeprowadzenia zajęć szkoleniowych przez osobę zatrudnioną na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) w jednostce podległej lub nadzorowanej przez organizatora szkolenia; - wynajem do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych pomieszczeń lub urządzeń, do władania którymi tytuł prawny posiada jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez organizatora szkolenia. 8.6 Zwrot kosztów związanych ze szkoleniem obronnym nastąpi po przekazaniu noty księgowej wystawionej na: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Piotrkowska Łódź

8 NIP: wraz z załączonymi kserokopiami dowodów księgowych wystawionych przez Wykonawcę/Sprzedawcę, potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz kserokopiami rachunków. 8.7 Zwrot kosztów nastąpi w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo sporządzonej noty księgowej i spełnienia ww. kryteriów. 9. Planowanie i organizacja ćwiczeń miejskich (gminnych) oraz powiatowo - gminnych 9.1 Ćwiczenia obronne traktować jako najwyższą formę praktycznego szkolenia, w których ćwiczący nabywają umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów z zakresu ich działania. 9.2 Cel oraz ogólny charakter (temat) ćwiczeń powinien wynikać z miejsca i roli w systemie obronnym państwa, funkcjonowania miasta - gminy oraz charakteru realizowanych zadań obronnych. 9.3 Osiąganie celu ćwiczeń obronnych winno zapewnić nabycie, utrzymanie lub podwyższanie zdolności ćwiczących struktur (zespołów) do praktycznej realizacji zadań w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 9.4 Podczas planowania ćwiczenia oraz określania podmiotów współuczestniczących należy zachować zasadę priorytetów w zakresie kompleksowego zgrywania własnego systemu kierowania obronnością i zarządzania kryzysowego. Należy założyć, że w miejskich ćwiczeniach obronnych powinny uczestniczyć wszystkie miejskie służby, inspekcje i straże, a także jednostki podległe i nadzorowane, które realizują zadania obronne. 9.5 Realizację przedsięwzięć przygotowujących do przeprowadzenia ćwiczenia należy rozpocząć z wyprzedzeniem 2 miesięcznym. Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego opracowuje i podpisuje szef zespołu autorskiego oraz przedstawia do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Sieradzu z takim wyprzedzeniem czasowym, który umożliwi terminowe opracowanie pozostałych dokumentów szkoleniowych, jednakże nie później niż 30 dni przed terminem ćwiczenia. Po uzgodnieniu Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego zatwierdza organizator ćwiczenia. 9.6 Ćwiczenia miejskie (gminne) lub powiatowo - gminne będą finansowane w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na organizację szkolenia obronnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywania w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz z późn. zm.). 10. Informacje dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej w zakresie ćwiczeń 10.1 Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia miejskiego należy zrealizować do 30 listopada 2015 r., zgodnie z opracowaną przez szefa zespołu

9 autorskiego i uzgodnioną ze Starostą Sieradzkim Koncepcją przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego, zawierającą opis realizowanych zadań w zakresie rzeczowym i finansowym Koncepcję należy opracować i przedstawić do uzgodnienia nie później niż 30 dni przed terminem przeprowadzenia ćwiczenia Sprawozdanie dotyczące przeprowadzenia i rozliczenia ćwiczenia należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Sieradzu w terminie 21 dni po zakończeniu realizacji zadania, według wzoru stanowiącego załącznik Nr Przydzielone środki finansowe mogą być wydatkowane na: a) zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia (np. opracowania kartograficzne, przedmioty konieczne do zabezpieczenia rozwijanych na terenie powiatu zespołów zastępczych miejsc szpitalnych itp.); b) przygotowanie rejonu, miejsca ćwiczenia; c) posiłek dla uczestników ćwiczenia (posiłek regeneracyjny przysługuje przy ćwiczeniu trwającym powyżej 8 godz.); d) opłacenie wykładowców prowadzących szkolenia; e) zabezpieczenie logistyczne przeprowadzonych ćwiczeń (paliwo, usługi transportowe) Wydatkowanie środków na inne cele niż określone w pkt należy uzgodnić pisemnie ze Starostwem Powiatowym w Sieradzu Do informacji sprawozdania należy dołączyć: a) kserokopię umowy zlecenia (umowy o dzieło) z osobą prowadzącą szkolenie, przedsiębiorcą realizującym zadanie zlecone; b) kserokopie umów/faktur dotyczących organizacji ćwiczenia; c) listę uczestników biorących udział w ćwiczeniu; d) zarządzenie organizatora w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; e) koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; f) plan przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; g) inne dokumenty wytwarzane w toku przygotowania i prowadzenia ćwiczenia; h) zestawienie dowodów księgowych według wzoru stanowiącego załącznik Nr Przy opracowywaniu informacji rozliczenia należy posługiwać się klasyfikacją budżetową w brzmieniu obowiązującym w roku, którego dotyczy Rozliczenie bez kontrasygnaty organu finansowego będzie zwrócone organowi sporządzającemu (niedopełnienie wymogu formalnego) W przypadku dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości zastosowanie mają zapisy ustawy

10 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). Ponadto każdorazowa zmiana terminu rozliczenia oraz wydatkowania dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym podlega uzgodnieniu w formie pisemnej ze Starostwem Powiatowym w Sieradzu. 11. Ustalenia końcowe 11.1 Proces szkolenia obronnego w mieście Sieradz w 2015 r. powinien zostać udokumentowany w formie: rocznego planu szkolenia; tematycznego planu przeprowadzenia szkolenia dla poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych, zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej; listy obecności uczestników szkolenia; oceny realizacji przedsięwzięć szkoleniowych; 11.2 Dokumentację szkolenia obronnego organizator szkolenia zobowiązany jest przechowywać przez okres pięciu lat i udostępniać do wglądu, w ramach kontroli doraźnych, problemowych i kompleksowych Przestrzegać dyscypliny wykonawczej organizowania i prowadzenia szkoleń obronnych, a zmianę (modyfikacja planu szkolenia) w zakresie tematów, dodatkowych szkoleń uzgadniać z Biurem Bezpieczeństwa Obywateli Urzędu Miasta Sieradza Zmiany w zakresie terminów przeprowadzenia szkolenia uwzględniać w uwagach oraz wykazie zmian planu szkolenia W planie szkolenia obronnego uwzględniać wydatkowanie środków finansowych dla potrzeb przeprowadzenia szkolenia obronnego refundowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Na bieżąco odnotowywać w planach szkolenia fakt i termin realizacji przedsięwzięcia szkoleniowego.

11 11.Wzory dokumentów A. Plan szkolenia obronnego URZĄD MIASTA SIERADZA ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA SIERADZA.... Sieradz, dn. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SIERADZA NA 2015 ROK UZGODNIONO : OPRACOWAŁ:......

12 SIERADZ CZĘŚĆ I Opisowa LUTY 2015 ROK 1. Dokumenty odniesienia: Plan szkolenia obronnego i wytyczne opracowano z uwzględnieniem postanowień i zadań wynikających z następujących dokumentów: 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 i z 2007 r. Nr 106, poz. 722); 12. Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Sieradza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 13. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Sieradza; 14. Zarządzenie Nr 212/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie wdrożenia założeń organizacyjnych i schematu Akcji Kurierskiej dla terenu województwa łódzkiego; 15. Zarządzenie Nr 148/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa; 16. Wytyczne Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2015 roku do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2015 roku; 17. Wytyczne Wojewody Łódzkiego z dnia 20 stycznia 2015 roku do szkolenia obronnego na 2015 rok. 2. Cele szkolenia : Głównym celem szkolenia obronnego:

13 Głównym celem szkolenia obronnego w 2015 roku jest przygotowanie wybranych elementów administracji publicznej miasta Sieradza do realizacji zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego oraz doskonalenie form współpracy z organami administracji wojskowej w ramach prowadzonych szkoleń obronnych w tym ćwiczeń powiatowych i gminnych. Cele szczegółowe: d) Doskonalić organ samorządowy na szczeblu gminy-miasta w realizacji zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego; e) Szkolenie osób przeznaczonych do wykonywania zadań związanych z doręczaniem dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej. f) Szkolenie obsady służby Stałego Dyżuru. Dodatkowo w 2015 roku planuje się: 1. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w czasie planowania i wykonywania zadań obronnych. 3. Grupy szkoleniowe : Grupa - W-1 - Prezydent Miasta, Grupa - KK Grupa - PU Grupa - B-1 Grupa - B-2 Grupa - GP-2 Grupa - SD Grupa - SK - kadra kierownicza urzędu (sekretarz miasta, skarbnik miasta, kierownicy wydziałów i referatów), - pracownicy urzędu, - kadra kierownicza przedsiębiorstw wykonujących zadania obronne, - pracownicy wytypowania przez przedsiębiorców wykonujących zadania obronne, - pracownicy do spraw obronnych Urzędu Miasta, - osoby funkcyjne Stałego Dyżuru, - obsada stanowiska kierowania,

14 Grupa - DS Grupa - Sw - dyrektorzy szkół (SP, Gimnazjum), - osoby na które został nałożony obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych. CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe. Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin Miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny Uwagi STYCZEŃ Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego 1. Udział w szkoleniu instruktażowym związanym z opracowaniem (NKPPO -14) Szkolenie Instruktaż Sieradz GP-2 Starosta Sieradzki Zrealizowano 2. Udział w szkoleniu instruktażowym dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji na terenie powiatu sieradzkiego Szkolenie Instruktaż Sieradz GP-2 Starosta Sieradzki Zrealizowano Własne przedsięwzięcia

15 1. Ochrona Informacji Niejawnych w świetle obowiązujących aktów prawnych Szkolenie Instruktaż UM Sieradza W-1 Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i ochrony IN Zrealizowano Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny za realizację Uwagi MARZEC Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego 1. Kodowanie i rozkodowywanie zadań operacyjnych oraz przekazywanie ich do adresatów. Realizacja zadań przez obsadę Stałego Dyżuru. Szkolenie Instruktaż Sieradz GP-2 Starosta Sieradzki Własne przedsięwzięcia 1 Akcja Kurierska Administracji Państwowej - Organizacja i zasady natychmiastowego uzupełniania Sił Zbrojnych. Szkolenie Instruktaż _III dekada Sieradz W-1, KK, PU,GP-2 Kierownik Biura Bezpieczeństwa Obywateli UM Sieradza

16 Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny za realizację Uwagi KWIECIEŃ Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego Własne przedsięwzięcia Organizacja, uruchomienie i funkcjonowanie Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Sieradza Szkolenie Instruktaż I dekada UM Sieradza W-1;GP-2; PU;SD Kierownik Biura Bezpieczeństwa Obywateli UM Sieradza

17 Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny za realizację Uwagi CZERWIEC Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego Kurs Obronny dla pracowników administracji 1. publicznej. 2. Realizacja zadań Stałego Dyżuru w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w organach administracji zespolonej oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Szkolenie-kurs Trening II dekada AON Warszawa I dekada woj. łódzkie P-1;SP-1;GP-2 D-1; D-2; N-1;SK;GO;SD; SP-1;GP-2 Dyrektor WBiZK Dziekan AON Kierownik OSO Dyrektor WBiZK Kierownik OSO Wytypowania pracownicy jst 3. Doskonalenie funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów w województwie łódzkim w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 4. Wykonywanie zadań w ramach Systemu Stałego Dyżuru przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego. 5. Sposoby przekazywania zadań, sygnałów do poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sprawdzenie funkcjonowania systemu stałych dyżurów na szczeblu urzędu, organów administracji zespolonej oraz powiatu. 6. Ćwiczenie powiatowo-gminne Własne przedsięwzięcia 1. Ćwiczenie powiatowo-gminne Trening Trening Trening Ćwiczenie Ćwiczenie I dekada woj. łódzkie I dekada woj. łódzkie I dekada woj. łódzkie Sieradz Sieradz D-1; D-2; N-1;SK;GO;SD; SP-1;GP-2 D-1; D-2; N-1;SK;GO;SD; SP-1;GP-2 D-1; D-2; N-1;SK;GO;SD; SP-1;GP-2 G-1; W-1; GP-2;AK;SD G-1; W-1; GP-2;AK;SD Dyrektor WBiZK Kierownik OSO Dyrektor WBiZK Kierownik OSO Dyrektor WBiZK Kierownik OSO Starosta Sieradzki Starosta Sieradzki Prezydent Miasta Temat zostanie podany w późniejszym terminie Temat zostanie podany w późniejszym terminie

18 Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny za realizację Uwagi PAŹDZIERNIK Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego 1. Współpraca cywilno-wojskowa w ramach wsparcia Państwa-Gospodarza Wykład III dekada Łódź PM; P-1; SP-1; GP-2 Dyrektor WBiZK Kierownik OSO 2. Możliwość wykorzystania bazy danych HNS w procesie planowania i realizacji wsparcia na rzecz Sił Sojuszu Wykład III dekada Łódź PM; P-1; SP-1; GP-2 Dyrektor WBiZK Kierownik OSO 3. Omówienie faz i etapów HNS zarówno w momencie wzmacniania obrony Polski, jak również po zakończeniu misji Wykład III dekada Łódź PM; P-1; SP-1; GP-2 Dyrektor WBiZK Kierownik OSO 4. Przedstawienie schematu relacji miedzy elementami podsystemu kierowania obroną państwa Wykład III dekada Łódź PM; P-1; SP-1; GP-2 Dyrektor WBiZK Kierownik OSO 5. Zasada przestrzegania tajemnicy służbowej w procesie planowania i realizacji przedsięwzięć obronnych Wykład III dekada Łódź PM; P-1; SP-1; GP-2 Dyrektor WBiZK Kierownik OSO Własne przedsięwzięcia

19 Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny za realizację Uwagi LISTOPAD Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego Własne przedsięwzięcia 1. Ochrona informacji niejawnych w świetle obowiązujących aktów prawnych Wykład UM Sieradza W-1, GP-2,PU Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i ochrony IN

20 CZĘŚĆ III Wytyczne organizacyjne. 1. Organizacja planowania szkoleń Plan szkolenia obronnego w gminie Sieradz na 2015 rok uwzględnia jedynie przedsięwzięcia szkoleniowe z zakresu obronności. Każde szkolenie (teoretyczne i praktyczne) będzie uwzględniało również problematykę Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. 2. Ustalenia dodatkowe - szkolenie obronne organizowane przez Urząd Miasta Gminy Sieradz będzie realizowane w oparciu o własne pomieszczenia; - odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięć szkoleniowych w Urzędzie Miasta Gminy Sieradz ujętych w w/w planie jest Kierownik Biura Bezpieczeństwa Obywateli; - w szkoleniach organizowanych przez wojewodę uczestniczą osoby zgodnie z ustalonymi grupami szkoleniowymi, a włączanie do poszczególnych szkoleń innych grup niż zaplanowane wymaga uzgodnienia z organizatorami szkolenia oraz aktualizacją planu; - po zatwierdzeniu planu szkolenia obronnego na rok CZĘŚĆ IV Tematyka szkoleniowa. Lp. Tematy szkoleniowe Ilość godzin Forma realizacji Uwagi P-VI. Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów. Szkolenie zapoznawcze dotyczące organizacji kwalifikacji wojskowej w 2014 r. Akcja Kurierska Administracji Państwowej - Organizacja i zasady natychmiastowego uzupełniania Sił Zbrojnych. P-VII. Utrzymanie stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższanie. Organizacja, uruchomienie i funkcjonowanie Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Sieradza 1 Szkolenie/instruktaż 3 Szkolenie/instruktaż 1 Szkolenie/instruktaż

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego - wytyczne Ministra

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015. Z A T W I E R D Z A M Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12 /2015 Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 3 stycznia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 roku przez Wójta Gminy oraz jednostki organizacyjne wykonujących

Bardziej szczegółowo

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok URZĄD MIEJSKJI W SĘPOPOLU Załącznik nr 3 do Zarządzenia N r 243 Burmistrza Sępopola z dnia 25 marca 2013 roku ZATWIERDZAM.... BURMISTRZ SĘPOPOLA P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem SO.5561.3.2013 ZATWIERDZAM: Kolonowskiego mgr inż. KOSTON Norbert PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Opracowała: Halina Pasieka KOLONOWSKIE 2013

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie 1 O ust. 1, pkt. 7 lit. b, oraz 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 Lidzbark

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: Str. 1 z 14 CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Grodków na rok 2012 sporządzono na podstawie 6 ust.1, pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku WYTYCZNE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku BYDGOSZCZ 2014 1.Wstęp 1.1. Wytyczne Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do szkolenia obronnego w 2014

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK 0 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK CZĘŚC I OPISOWA 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2012r., poz. 461); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Znak: EKO.5560.1.2015.IV

Znak: EKO.5560.1.2015.IV Znak: EKO.5560.1.2015.IV WYTYCZNE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez wójtów, burmistrza i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2012 r.

1. Wstęp. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2012 r. 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Wojewody Łódzkiego dla marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do szkolenia obronnego realizowanego w 2013 r., zwane dalej Wytycznymi, wydano na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku. ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku. w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań w Gminie Pasym w 2012 roku. Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ BIURO ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK KIEROWNIK BIURA ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

2. Ocena realizacji szkolenia w 2010 r.

2. Ocena realizacji szkolenia w 2010 r. 1. Dokumenty odniesienia. 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 i z 2007 r. Nr 106, poz. 722); 2. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017 c o URZĄD GMINY W ŁUKCIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 63 Wójta Gminy Łukta z dnia 29 grudnia 2014 roku OBRONA CYWILNA ZATWIERD, so ua, notjso \y&' f'60.onn

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA ZATWIERDZAM Stanowisko ds. OC WÓJT GMINY BIAŁOWIEŻA OCK Albert Waldemar Litwinowicz OC.5560.4.2013 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK OPRACOWAŁA: Podinspektor

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNESTAROSlY OSTROWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2013 roku do szkolenia obronnego realizowanego w 2013 roku przez powiat ostrowski

WYTYCZNESTAROSlY OSTROWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2013 roku do szkolenia obronnego realizowanego w 2013 roku przez powiat ostrowski WYTYCZNESTAROSlY OSTROWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2013 roku do szkolenia obronnego realizowanego w 2013 roku przez powiat ostrowski 1.1. Wytyczne Starosty Ostrowski do szkolenia obronnego realizowanego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Program SZKOLENIA OBRONNEGO. Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok

Program SZKOLENIA OBRONNEGO. Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok Miasto i Gmina Młynary Samodzielne Stanowisko ds. kadrowych i zagrożeń kryzysowych ZATWIERDZAM... Program SZKOLENIA OBRONNEGO Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok OPRACOWAŁ Inspektor ds. kadr i zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA 2015 ROK ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK SO.5560.6.2015.MM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA 2015 ROK INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Planowanie zamierzeń obronnych w 2015 roku dla województwa warmińsko-mazurskiego

Planowanie zamierzeń obronnych w 2015 roku dla województwa warmińsko-mazurskiego Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Planowanie zamierzeń obronnych w 2015 roku dla województwa warmińsko-mazurskiego Stefan Nowik Kierownik

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Ocena realizacji szkolenia w 2014 r.

1. Wstęp 2. Ocena realizacji szkolenia w 2014 r. 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Wojewody Łódzkiego dla marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 r., zwane dalej Wytycznymi, wydano na

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO WYTYCZNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2015 Wójta Gminy Wydminy z dnia 28 stycznia 2015 r. do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku przez Wójta Gminy Wydminy i jednostki organizacyjne podległe

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W Y T Y C Z N E WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Bożentyna Pałka-Koruba Znak. BiZK. III. 657.83.2014 W Y T Y C Z N E WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku przez Urząd Gminy Świętajno

WYTYCZNE. do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku przez Urząd Gminy Świętajno Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2014 Wójta Gminy Świętajno z dnia 31 grudnia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku przez Urząd Gminy Świętajno 1. Wstęp Wytyczne Wójta gminy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku ZATWIERDZAM. 5561.2.2013 WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku I. Zasady wykonywania zadań obronnych w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2015 ROK PLAN SZKLENIA BRNNEG MIASTA KŚCIERZYNA NA 2015 RK URZĄD MIASTA KŚCIERZYNA WYDZIAŁ RGANIZACYJNY ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA PLAN SZKLENIA BRNNEG MIASTA KŚCIERZYNA NA 2015 RK PRACWAŁ: SEKRETARZ MIASTA KŚCIERZYNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA do szkolenia obronnego w roku 2013

WYTYCZNE. WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA do szkolenia obronnego w roku 2013 URZĄD GMINY ZIELONA GÓRA OC.5557.8.2013 WYTYCZNE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA do szkolenia obronnego w roku 2013 Zielona Góra luty 2013 Opracował Stanowisko ds. obronnych i OC Andrzej Gedrange WYTYCZNE WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Starosta Nowomiejski. Zbigniew Ziejewski

Starosta Nowomiejski. Zbigniew Ziejewski ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie nowomiejskim w 2015 roku. Na podstawie art. 18 ust. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Si-KiniAKiAT PREZYDENTA MIASTA 1 6-08- 2012 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce 2012-08-13 BiZK.V.6610.32,2012 UR; Wvdi 3 u- 1? L.* odpił. LĄD MIASTA KIELCE a! Audytu Wewnętrznego i Kontroli 1 6-08- 2012 lisiiksi!

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 340 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 340 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 października 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 340 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 października 2009 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2016 a Gminy Ostrówek z dnia 11 stycznia 2016 r. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 100 /2011

Zarządzenie nr 100 /2011 Zarządzenie nr 100 /2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie planu szkolenia obronnego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch BZK-III.657.1.2014.AWój PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w województwie lubuskim na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 25.

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 25. DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 16 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 13 września 2012 r. DECYZJA Nr 1 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2013 r.

1. Wstęp. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2013 r. 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Wojewody Łódzkiego dla marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 r., zwane dalej Wytycznymi, wydano na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. ZARZĄDZENIE NR 258/2013 A GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 242

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 242 Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie systemu stałych dyżurów Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Na podstawie art.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 21 października 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech Kwiatkowski Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ul. Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń

Pan Wojciech Kwiatkowski Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ul. Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI Bydgoszcz, 20 października 2014 r. WSOC.I.6610.2.10.2014.PŁ Pan Wojciech Kwiatkowski Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ul. Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PN.III.6352.3.2012.ES ZATWIERDZAM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO do działań publicznej słuŝby zdrowia podległej Samorządowi

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2015 ROKU

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2015 ROKU ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN (-) dr Krzysztof ŻUK URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2/2015 Prezydenta Miasta Lublin

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 2. Szkolenia są realizowane na szczeblu centralnym oraz terenowym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym) i w zakładach pracy.

WYTYCZNE. 2. Szkolenia są realizowane na szczeblu centralnym oraz terenowym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym) i w zakładach pracy. WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2308 POROZUMIENIE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie systemu stałego dyżuru Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE Projekt z dnia 15 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku

STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym możliwości pokrywania wydatków na realizację

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 464/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 464/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 464/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego miasta Płocka we współdziałaniu z miejskimi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 113

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 113 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Na podstawie art. 18 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2011 WÓJTA GMINY POZEZDRZE. z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie Polityki Szkoleniowej w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu

ZARZĄDZENIE NR 42/2011 WÓJTA GMINY POZEZDRZE. z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie Polityki Szkoleniowej w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu ZARZĄDZENIE NR 42/2011 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie Polityki Szkoleniowej w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Warszawa, 24 marca 2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zwane dalej Zamawiającym), prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nr 219 poz. 2218), system stałych dyżurów uruchamiany jest obligatoryjnie, w celu realizacji zadań określonych w 8 ust. 3 tego rozporządzenia.

Nr 219 poz. 2218), system stałych dyżurów uruchamiany jest obligatoryjnie, w celu realizacji zadań określonych w 8 ust. 3 tego rozporządzenia. Nr 219 poz. 2218), system stałych dyżurów uruchamiany jest obligatoryjnie, w celu realizacji zadań określonych w 8 ust. 3 tego rozporządzenia. 2. System stałych dyżurów może być uruchamiany w stanie stałej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł I UMOWA Nr /M1/2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SZKOLENIOWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W RAWICZU. I. Cele polityki szkoleniowej

POLITYKA SZKOLENIOWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W RAWICZU. I. Cele polityki szkoleniowej POLITYKA SZKOLENIOWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W RAWICZU Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12 Starosty Rawickiego z dnia 17 września 2012 roku I. Cele polityki szkoleniowej 1 1. Celem polityki szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SIERPC NA 2011 ROK SIERPC 2011

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SIERPC NA 2011 ROK SIERPC 2011 URZĄD MIEJSKI W SIERPCU STANOWISKO DS. PRACY I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SIERPC NA 2011 ROK Uzgodniono:... Opracował: Insp. ds. pracy i zarządzania kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

1). Wstęp. Nadrzędną misją Wojewody Łódzkiego w ramach przygotowań obronnych w województwie, pozostaje wpisująca się w przyznane ustawowo

1). Wstęp. Nadrzędną misją Wojewody Łódzkiego w ramach przygotowań obronnych w województwie, pozostaje wpisująca się w przyznane ustawowo 1 1). Wstęp. Nadrzędną misją Wojewody Łódzkiego w ramach przygotowań obronnych w województwie, pozostaje wpisująca się w przyznane ustawowo kompetencje, konieczność zapewnienia współdziałania wszystkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY NIWISKA z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY NIWISKA z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY NIWISKA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Niwiska Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

5 Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach wykonywanych zadań obronnych zobowiązani są do:

5 Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach wykonywanych zadań obronnych zobowiązani są do: Zarządzenie Nr 21/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ranach powszechnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 CZĘŚC I opisowa 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2012r., poz. 461); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4652 UCHWAŁA NR XIV/121/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4652 UCHWAŁA NR XIV/121/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4652 UCHWAŁA NR XIV/121/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 4816 UCHWAŁA NR XV/178/2015 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika

Bardziej szczegółowo