URZĄD MIASTA SIERADZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIASTA SIERADZA"

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA SIERADZA Sieradz 2015

2 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Prezydenta Miasta Sieradza do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 r. dla jednostek podległych i nadzorowanych przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa, zwane dalej Wytycznymi, wydano na podstawie 5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z późn. zm), zwanego dalej Rozporządzeniem. 1.2 Wytyczne opracowano z uwzględnieniem postanowień następujących dokumentów: a) Wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego w latach ; b) Programu Szkolenia Obronnego Województwa Łódzkiego na lata ; c) Planu szkolenia obronnego miasta Sieradza na 2015 rok. 1.3 Celem Wytycznych jest podsumowanie szkolenia obronnego w 2014 r. realizowanego przez jednostki podległe i nadzorowane przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa, określenie głównych kierunków szkolenia obronnego realizowanego przez Prezydenta Miasta na 2015 r. oraz ustalenie sposobu ich osiągania. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2014 r. 2.1 Ocenę realizacji szkolenia dokonano na podstawie wniosków z realizacji zasadniczych przedsięwzięć szkoleniowych z udziałem jednostek podległych i nadzorowanych przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz uzgadnianych przez Prezydenta Miasta projektów planów szkolenia obronnego. 2.2 Z analizy dokumentów wynika, iż proces szkolenia obronnego w mieście Sieradz w 2014 r. zapewniał nabywanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz kierowanie wykonywaniem tych zadań w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 2.2 Na ocenę wpłynęło właściwe uwzględnienie metodycznych zasad organizowania szkolenia obronnego, poprawność planowania i jego organizacji oraz stabilne finansowanie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych miasta Sieradza. Za pozytywny objaw szkolenia uznano dążenie do konsekwentnej realizacji zamierzeń szkoleniowych ujętych w programach i planach szkolenia obronnego pomimo ograniczeń zasobów kadrowych i nakładania dodatkowych zadań spoza obszaru przygotowań obronnych. 2.3 Realizację celów szkolenia na 2014 rok ocenia się na poziomie dobrym. Szkolenie ukierunkowane było na kontynuacje przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych, wchodzących w skład stanowisk kierowania do działania w sytuacji wprowadzenia zadań ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania jednostek administracji zespolonej i samorządu terytorialnego oraz zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego w sytuacji

3 podwyższenia gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 3. Zasadnicze cele szkoleniowe w 2015 r. 3.1 Głównym celem szkolenia obronnego przyjętym na rok 2015 jest podwyższenie poziomu przygotowania organów i jednostek samorządu terytorialnego w ramach ćwiczeń powiatowych i treningów do funkcjonowania w wyższym stanie gotowości obronnej państwa. 3.2 Jako cele szczegółowe szkolenia obronnego w 2015 r. przyjmuje się: a) przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne jednostek samorządu terytorialnego do wykonywania zadań obronnych na szczeblu miasta) w ramach ćwiczeń powiatowo-gminnych; b) sprawdzenie systemu obiegu informacji w procesie doręczania dokumentów do powołania w relacji WSzW-WKU-Starostwa Powiatowe- Urząd Miasta na administrowanym terenie; c) doskonalenie umiejętności pracowników szczebla gminnego, w zakresie funkcjonowania w ramach Systemu Stałych Dyżurów Prezydenta Miasta, w zakresie powierzonych im zadań; d) doskonalenie umiejętności pracowników realizujących zadania szczególnej ochrony w ramach organizacji kierowania i współdziałania podczas prowadzenia ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa; e) przygotowanie pracowników spraw obronnych samorządu terytorialnego w zakresie planowania i realizacji wsparcia na rzecz Sił Sojuszu; f) poprzez udział wytypowanych kadr kierowniczych w Wyższych Kursach Obronnych organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej, zdobywanie i utrwalenie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego kierowania bezpieczeństwem narodowym w zakresie posiadanych kompetencji oraz ogólnej realizacji zadań obronnych; g) kształtowanie świadomości w zakresie ochrony informacji niejawnych w czasie planowania i wykonywania zadań obronnych; h) udział wytypowanych pracowników jednostek samorządu terytorialnego w kursie obronnym realizowanym w Akademii Obrony Narodowej; i) udział w szkoleniach realizowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. 4. Sposób realizacji szkolenia obronnego w 2015 r. 4.1 Przedsięwzięciom szkolenia obronnego, realizowanym w jednostkach podległych i nadzorowanych przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa, strażach, służbach, inspekcjach oraz przedsiębiorstwach realizujących zadania obronne, nadać odpowiednią rangę poprzez właściwy dobór tematów, metod i form prowadzonych zajęć stosownie do utworzonych grup szkoleniowych. Przy określaniu celów szkoleniowych uwzględnić potrzebę osiągnięcia wybranych elementów systemu obronnego do udziału w przedsięwzięciach i ćwiczeniach wyższego szczebla. Do

4 niezbędnego minimum ograniczyć liczbę szkoleń teoretycznych zwiększając ilość szkoleń umożliwiających nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych. 4.2 W trakcie planowania szkolenia na 2015 r., należy zapewnić merytoryczną zgodność planu szkolenia obronnego z opracowanym na lata programem szkolenia obronnego jednostki organizacyjnej oraz Wytycznymi Prezydenta Miasta w tym zakresie. Cele główne zawarte w planach szkolenia winny wynikać z celu głównego Planu szkolenia obronnego miasta Sieradza na 2015 r. 4.3 Szkoleniem objąć zespoły zadaniowe oraz wszystkie osoby funkcyjne realizujące zadania obronne, bez względu na posiadane dotychczasowe przeszkolenie w tym zakresie. Problematykę szkolenia obronnego dostosować do treści zawartych w 7 Rozporządzenia, z uwzględnieniem zmian zachodzących w strukturach administracji publicznej, ich kompetencjach oraz ustaleń określonych w poddanych nowelizacji dokumentach normatywnych i nowych aktach prawnych. 4.4 Odpowiedzialnym za organizację i przebieg szkolenia obronnego w danej jednostce organizacyjnej jest kierownik danej jednostki. 4.5 Jako działanie priorytetowe, mające w większym zakresie integrować jednostki organizacyjne i grupy szkoleniowe w procesie planowania obronnego, zasadniczym podmiotem szkolącym, powinien być Starosta Powiatu, który będzie planował i organizował szkolenia na administrowanym terenie. Natomiast jednostki administracji samorządowej szczebla miejskiego (gminnego), jednostki podległe i nadzorowane przez Prezydenta oraz współdziałające z nim na terenie miasta, realizują głównie ćwiczenia praktyczne i treningi zapisane w planach szkolenia. Zaleca się przeprowadzenie przez jednostki podległe i nadzorowane przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa dwóch przedsięwzięć szkoleniowych w roku szkoleniowym dla wszystkich podległych jednostek organizacyjnych. 4.6 Zajęcia teoretyczne i praktyczne, powinny prowadzić osoby wyłącznie z merytorycznym przygotowaniem z zakresu obronności, biorące udział w systemie realizacji zadań obronnych. 4.7 Należy dążyć do tworzenia w jednostce organizującej szkolenie obronne zasobów pomocy merytorycznych /np. zestawów aktów prawnych, instrukcji, wydawnictw, skryptów, prezentacji, itp./, które należy wykorzystywać do wspomagania procesu szkolenia obronnego. 4.8 W jednostkach organizacyjnych, ujętych w wykazie obiektów ochranianych ze względu na szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa, poprzez treningi i ćwiczenia doskonalące w ramach szkolenia obronnego przygotowywać personel przewidziany do bezpośredniej realizacji tego zadania. 4.9 W jednostkach organizacyjnych ujętych w wykazie jednostek podlegających militaryzacji, szkoleniem obronnym objąć pracowników typowanych do nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w tych jednostkach.

5 4.10 W jednostkach organizacyjnych utrzymujących wyroby będące rezerwami mobilizacyjnymi, poprzez szkolenie praktyczne doskonalić i poddawać weryfikacji przyjęte procedury z zakresu magazynowania, konserwacji oraz eksploatacji magazynowanych rezerw Szkolenie obronne kadry kierowniczej placówek służby zdrowia oraz personelu medycznego realizować poprzez organizowanie szkoleń specjalistycznych z personelem medycznym przygotowując go do działań w sytuacjach kryzysowych, oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego w danym roku należy opracować i przesłać do Biura Bezpieczeństwa Obywateli Urzędu Miasta Sieradza w nieprzekraczalnym terminie do końca br. szkoleniowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wzoru sprawozdania. 5. Plan szkolenia obronnego (roczny) 5.1 Organizator szkolenia (kierownik jednostki podległej i nadzorowanej przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa) opracowuje roczny Plan szkolenia obronnego jednostki zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszych wytycznych (wzór A). 5.2 Plan szkolenia obronnego należy doręczyć do Biura Bezpieczeństwa Obywateli Urzędu Miasta Sieradza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2015 r. celem uzgodnienia (jeden egzemplarz). 5.3 Prezydent Miasta Sieradza, po dokonaniu uzgodnienia, odeśle plan szkolenia obronnego w terminie do 30 dni od daty doręczenia. 5.4 Plany szkolenia obronnego nadesłane po wskazanym terminie wymagają podania uzasadnienia zwłoki. 5.5 Plany szkolenia obronnego jednostki samorządowej szczebla miejskiego (gminnego) powinny być opracowane w ścisłej współpracy właściwej jednostki opracowującej plan szkolenia szczebla powiatu. 5.6 Na ostatniej stronie umieścić dane kontaktowe (imię, nazwisko i nr tel.) osoby sporządzającej Plan szkolenia obronnego. 6. Przeprowadzenie szkolenia obronnego (zajęcia teoretyczne, ćwiczenia i treningi) 6.1. Organizatorzy szkolenia (kierownik jednostki podległej i nadzorowanej przez samorząd terytorialny w zakresie bezpieczeństwa państwa), wypełniając obowiązki ustalone w 6 Rozporządzenia przeprowadzą szkolenie obronne w formie: a) zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w cyklu rocznym; b) ćwiczeń terenowych, które przeprowadza się możliwie nie rzadziej niż raz na dwa lata. 6.2 W rocznych planach szkolenia wytypowane organy przygotowujące i organizujące ćwiczenia, treningi /główny ćwiczący/ sprecyzują terminy ich przeprowadzenia i tematykę oraz określą podmioty współuczestniczące. 6.3 Na etapie planowania jednostki samorządu terytorialnego szczebla miasta (gminy) oraz podległe uwzględnią i przeprowadzą w pierwszym kwartale /marzec/ szkolenie obronne z zakresu organizacji i zasad natychmiastowego uzupełniania Sił Zbrojnych oraz w drugim kwartale /kwiecień/ szkolenie

6 obronne z zakresu doskonalenia funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów. Szkolenie należy kierować dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz innych jednostek podległych i nadzorowanych z danego terenu. Szkolenie ma na celu przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego z terenu miasta (gminy) do udziału w treningu stałego dyżuru, które może być realizowane przez WBiZK ŁUW w Łodzi. 6.4 Treningi doskonalące z zakresu organizowania i prowadzenia akcji kurierskiej administracji publicznej planować oraz realizować w uzgodnieniu z Starostwem Powiatowym w Sieradzu oraz właściwym terytorialnie Komendantem WKU, co zapewni synchronizację działań, instytucji zaangażowanych w przedsięwzięcie oraz osiągnięcie zakładanego celu szkoleniowego. 7. Tworzenie grup szkoleniowych Na potrzeby szkolenia obronnego w mieście Sieradz przyjmuje się następujące grupy szkoleniowe: Grupa W-1 - wójtowie i ich zastępcy; Grupa G-1 - burmistrzowie i prezydenci miast i ich zastępcy; Grupa P-1 - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w ŁUW; Grupa P-2 - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w innych państwowych jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania obronne; Grupa SP-1 - pracownicy do spraw obronnych starostw; Grupa GP-2 - pracownicy do spraw obronnych gmin (miast). 8. Organizacja szkolenia obronnego 8.1 Zgodnie z 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz 150 z późn. zm.) wydatki na szkolenie obronne będą refundowane z budżetu Wojewody Łódzkiego (dział 752, rozdział 75212). 8.2 Gwarancją przyznania kwoty refundacji dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego, będzie uzgodniony przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Plan przeprowadzenia szkolenia. Dokument ten opracowany przez właściwą komórkę organizacyjną realizującą zadania obronne, powinien zawierać następujące informacje: a) temat szkolenia; b) przyjęte cele szkoleniowe; c) rodzaj szkolenia;

7 d) wykaz uczestników szkolenia; e) zestawienie kosztów planowanych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia. Uzgodnienie Planu przeprowadzenia szkolenia, powinno nastąpić nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem jego przeprowadzenia. 8.3 Wydatki refundowane będą do wysokości kwot uzgodnionych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z Planem przeprowadzenia szkolenia obronnego jednostki organizacyjnej. 8.4 Wydatki podlegające refundacji mogą być przeznaczone na: a) usługi związane ze szkoleniem i jego organizacją (opłacenie szkoleń organizowanych przez podmioty o których mowa w 8 ww. rozporządzenia, wynajem sali itp.); b) wynagrodzenia dla wykładowców prowadzących szkolenia obronne na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia; c) zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (literatura specjalistyczna, publikacje o tematyce obronnej); d) posiłek dla uczestników szkolenia (posiłek przysługuje przy szkoleniu trwającym powyżej 8 godz.). 8.5 Refundacji nie podlegają: - wydatki na zakup materiałów biurowych; - koszty delegacji, dojazdów i diet uczestników szkolenia oraz diet prowadzących szkolenie (wykłady); - koszty zakupu albumów i encyklopedii; - koszty artykułów spożywczych (paluszki, ciastka itp.); - koszty przeprowadzenia zajęć szkoleniowych przez osobę zatrudnioną na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) w jednostce podległej lub nadzorowanej przez organizatora szkolenia; - wynajem do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych pomieszczeń lub urządzeń, do władania którymi tytuł prawny posiada jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez organizatora szkolenia. 8.6 Zwrot kosztów związanych ze szkoleniem obronnym nastąpi po przekazaniu noty księgowej wystawionej na: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Piotrkowska Łódź

8 NIP: wraz z załączonymi kserokopiami dowodów księgowych wystawionych przez Wykonawcę/Sprzedawcę, potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz kserokopiami rachunków. 8.7 Zwrot kosztów nastąpi w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo sporządzonej noty księgowej i spełnienia ww. kryteriów. 9. Planowanie i organizacja ćwiczeń miejskich (gminnych) oraz powiatowo - gminnych 9.1 Ćwiczenia obronne traktować jako najwyższą formę praktycznego szkolenia, w których ćwiczący nabywają umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów z zakresu ich działania. 9.2 Cel oraz ogólny charakter (temat) ćwiczeń powinien wynikać z miejsca i roli w systemie obronnym państwa, funkcjonowania miasta - gminy oraz charakteru realizowanych zadań obronnych. 9.3 Osiąganie celu ćwiczeń obronnych winno zapewnić nabycie, utrzymanie lub podwyższanie zdolności ćwiczących struktur (zespołów) do praktycznej realizacji zadań w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 9.4 Podczas planowania ćwiczenia oraz określania podmiotów współuczestniczących należy zachować zasadę priorytetów w zakresie kompleksowego zgrywania własnego systemu kierowania obronnością i zarządzania kryzysowego. Należy założyć, że w miejskich ćwiczeniach obronnych powinny uczestniczyć wszystkie miejskie służby, inspekcje i straże, a także jednostki podległe i nadzorowane, które realizują zadania obronne. 9.5 Realizację przedsięwzięć przygotowujących do przeprowadzenia ćwiczenia należy rozpocząć z wyprzedzeniem 2 miesięcznym. Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego opracowuje i podpisuje szef zespołu autorskiego oraz przedstawia do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Sieradzu z takim wyprzedzeniem czasowym, który umożliwi terminowe opracowanie pozostałych dokumentów szkoleniowych, jednakże nie później niż 30 dni przed terminem ćwiczenia. Po uzgodnieniu Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego zatwierdza organizator ćwiczenia. 9.6 Ćwiczenia miejskie (gminne) lub powiatowo - gminne będą finansowane w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na organizację szkolenia obronnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywania w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz z późn. zm.). 10. Informacje dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej w zakresie ćwiczeń 10.1 Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia miejskiego należy zrealizować do 30 listopada 2015 r., zgodnie z opracowaną przez szefa zespołu

9 autorskiego i uzgodnioną ze Starostą Sieradzkim Koncepcją przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego, zawierającą opis realizowanych zadań w zakresie rzeczowym i finansowym Koncepcję należy opracować i przedstawić do uzgodnienia nie później niż 30 dni przed terminem przeprowadzenia ćwiczenia Sprawozdanie dotyczące przeprowadzenia i rozliczenia ćwiczenia należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Sieradzu w terminie 21 dni po zakończeniu realizacji zadania, według wzoru stanowiącego załącznik Nr Przydzielone środki finansowe mogą być wydatkowane na: a) zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia (np. opracowania kartograficzne, przedmioty konieczne do zabezpieczenia rozwijanych na terenie powiatu zespołów zastępczych miejsc szpitalnych itp.); b) przygotowanie rejonu, miejsca ćwiczenia; c) posiłek dla uczestników ćwiczenia (posiłek regeneracyjny przysługuje przy ćwiczeniu trwającym powyżej 8 godz.); d) opłacenie wykładowców prowadzących szkolenia; e) zabezpieczenie logistyczne przeprowadzonych ćwiczeń (paliwo, usługi transportowe) Wydatkowanie środków na inne cele niż określone w pkt należy uzgodnić pisemnie ze Starostwem Powiatowym w Sieradzu Do informacji sprawozdania należy dołączyć: a) kserokopię umowy zlecenia (umowy o dzieło) z osobą prowadzącą szkolenie, przedsiębiorcą realizującym zadanie zlecone; b) kserokopie umów/faktur dotyczących organizacji ćwiczenia; c) listę uczestników biorących udział w ćwiczeniu; d) zarządzenie organizatora w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; e) koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; f) plan przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; g) inne dokumenty wytwarzane w toku przygotowania i prowadzenia ćwiczenia; h) zestawienie dowodów księgowych według wzoru stanowiącego załącznik Nr Przy opracowywaniu informacji rozliczenia należy posługiwać się klasyfikacją budżetową w brzmieniu obowiązującym w roku, którego dotyczy Rozliczenie bez kontrasygnaty organu finansowego będzie zwrócone organowi sporządzającemu (niedopełnienie wymogu formalnego) W przypadku dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości zastosowanie mają zapisy ustawy

10 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). Ponadto każdorazowa zmiana terminu rozliczenia oraz wydatkowania dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym podlega uzgodnieniu w formie pisemnej ze Starostwem Powiatowym w Sieradzu. 11. Ustalenia końcowe 11.1 Proces szkolenia obronnego w mieście Sieradz w 2015 r. powinien zostać udokumentowany w formie: rocznego planu szkolenia; tematycznego planu przeprowadzenia szkolenia dla poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych, zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej; listy obecności uczestników szkolenia; oceny realizacji przedsięwzięć szkoleniowych; 11.2 Dokumentację szkolenia obronnego organizator szkolenia zobowiązany jest przechowywać przez okres pięciu lat i udostępniać do wglądu, w ramach kontroli doraźnych, problemowych i kompleksowych Przestrzegać dyscypliny wykonawczej organizowania i prowadzenia szkoleń obronnych, a zmianę (modyfikacja planu szkolenia) w zakresie tematów, dodatkowych szkoleń uzgadniać z Biurem Bezpieczeństwa Obywateli Urzędu Miasta Sieradza Zmiany w zakresie terminów przeprowadzenia szkolenia uwzględniać w uwagach oraz wykazie zmian planu szkolenia W planie szkolenia obronnego uwzględniać wydatkowanie środków finansowych dla potrzeb przeprowadzenia szkolenia obronnego refundowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Na bieżąco odnotowywać w planach szkolenia fakt i termin realizacji przedsięwzięcia szkoleniowego.

11 11.Wzory dokumentów A. Plan szkolenia obronnego URZĄD MIASTA SIERADZA ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA SIERADZA.... Sieradz, dn. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SIERADZA NA 2015 ROK UZGODNIONO : OPRACOWAŁ:......

12 SIERADZ CZĘŚĆ I Opisowa LUTY 2015 ROK 1. Dokumenty odniesienia: Plan szkolenia obronnego i wytyczne opracowano z uwzględnieniem postanowień i zadań wynikających z następujących dokumentów: 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 i z 2007 r. Nr 106, poz. 722); 12. Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Sieradza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 13. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Sieradza; 14. Zarządzenie Nr 212/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie wdrożenia założeń organizacyjnych i schematu Akcji Kurierskiej dla terenu województwa łódzkiego; 15. Zarządzenie Nr 148/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa; 16. Wytyczne Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2015 roku do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2015 roku; 17. Wytyczne Wojewody Łódzkiego z dnia 20 stycznia 2015 roku do szkolenia obronnego na 2015 rok. 2. Cele szkolenia : Głównym celem szkolenia obronnego:

13 Głównym celem szkolenia obronnego w 2015 roku jest przygotowanie wybranych elementów administracji publicznej miasta Sieradza do realizacji zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego oraz doskonalenie form współpracy z organami administracji wojskowej w ramach prowadzonych szkoleń obronnych w tym ćwiczeń powiatowych i gminnych. Cele szczegółowe: d) Doskonalić organ samorządowy na szczeblu gminy-miasta w realizacji zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego; e) Szkolenie osób przeznaczonych do wykonywania zadań związanych z doręczaniem dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej. f) Szkolenie obsady służby Stałego Dyżuru. Dodatkowo w 2015 roku planuje się: 1. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w czasie planowania i wykonywania zadań obronnych. 3. Grupy szkoleniowe : Grupa - W-1 - Prezydent Miasta, Grupa - KK Grupa - PU Grupa - B-1 Grupa - B-2 Grupa - GP-2 Grupa - SD Grupa - SK - kadra kierownicza urzędu (sekretarz miasta, skarbnik miasta, kierownicy wydziałów i referatów), - pracownicy urzędu, - kadra kierownicza przedsiębiorstw wykonujących zadania obronne, - pracownicy wytypowania przez przedsiębiorców wykonujących zadania obronne, - pracownicy do spraw obronnych Urzędu Miasta, - osoby funkcyjne Stałego Dyżuru, - obsada stanowiska kierowania,

14 Grupa - DS Grupa - Sw - dyrektorzy szkół (SP, Gimnazjum), - osoby na które został nałożony obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych. CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe. Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin Miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny Uwagi STYCZEŃ Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego 1. Udział w szkoleniu instruktażowym związanym z opracowaniem (NKPPO -14) Szkolenie Instruktaż Sieradz GP-2 Starosta Sieradzki Zrealizowano 2. Udział w szkoleniu instruktażowym dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji na terenie powiatu sieradzkiego Szkolenie Instruktaż Sieradz GP-2 Starosta Sieradzki Zrealizowano Własne przedsięwzięcia

15 1. Ochrona Informacji Niejawnych w świetle obowiązujących aktów prawnych Szkolenie Instruktaż UM Sieradza W-1 Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i ochrony IN Zrealizowano Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny za realizację Uwagi MARZEC Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego 1. Kodowanie i rozkodowywanie zadań operacyjnych oraz przekazywanie ich do adresatów. Realizacja zadań przez obsadę Stałego Dyżuru. Szkolenie Instruktaż Sieradz GP-2 Starosta Sieradzki Własne przedsięwzięcia 1 Akcja Kurierska Administracji Państwowej - Organizacja i zasady natychmiastowego uzupełniania Sił Zbrojnych. Szkolenie Instruktaż _III dekada Sieradz W-1, KK, PU,GP-2 Kierownik Biura Bezpieczeństwa Obywateli UM Sieradza

16 Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny za realizację Uwagi KWIECIEŃ Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego Własne przedsięwzięcia Organizacja, uruchomienie i funkcjonowanie Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Sieradza Szkolenie Instruktaż I dekada UM Sieradza W-1;GP-2; PU;SD Kierownik Biura Bezpieczeństwa Obywateli UM Sieradza

17 Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny za realizację Uwagi CZERWIEC Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego Kurs Obronny dla pracowników administracji 1. publicznej. 2. Realizacja zadań Stałego Dyżuru w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w organach administracji zespolonej oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Szkolenie-kurs Trening II dekada AON Warszawa I dekada woj. łódzkie P-1;SP-1;GP-2 D-1; D-2; N-1;SK;GO;SD; SP-1;GP-2 Dyrektor WBiZK Dziekan AON Kierownik OSO Dyrektor WBiZK Kierownik OSO Wytypowania pracownicy jst 3. Doskonalenie funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów w województwie łódzkim w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 4. Wykonywanie zadań w ramach Systemu Stałego Dyżuru przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego. 5. Sposoby przekazywania zadań, sygnałów do poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sprawdzenie funkcjonowania systemu stałych dyżurów na szczeblu urzędu, organów administracji zespolonej oraz powiatu. 6. Ćwiczenie powiatowo-gminne Własne przedsięwzięcia 1. Ćwiczenie powiatowo-gminne Trening Trening Trening Ćwiczenie Ćwiczenie I dekada woj. łódzkie I dekada woj. łódzkie I dekada woj. łódzkie Sieradz Sieradz D-1; D-2; N-1;SK;GO;SD; SP-1;GP-2 D-1; D-2; N-1;SK;GO;SD; SP-1;GP-2 D-1; D-2; N-1;SK;GO;SD; SP-1;GP-2 G-1; W-1; GP-2;AK;SD G-1; W-1; GP-2;AK;SD Dyrektor WBiZK Kierownik OSO Dyrektor WBiZK Kierownik OSO Dyrektor WBiZK Kierownik OSO Starosta Sieradzki Starosta Sieradzki Prezydent Miasta Temat zostanie podany w późniejszym terminie Temat zostanie podany w późniejszym terminie

18 Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny za realizację Uwagi PAŹDZIERNIK Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego 1. Współpraca cywilno-wojskowa w ramach wsparcia Państwa-Gospodarza Wykład III dekada Łódź PM; P-1; SP-1; GP-2 Dyrektor WBiZK Kierownik OSO 2. Możliwość wykorzystania bazy danych HNS w procesie planowania i realizacji wsparcia na rzecz Sił Sojuszu Wykład III dekada Łódź PM; P-1; SP-1; GP-2 Dyrektor WBiZK Kierownik OSO 3. Omówienie faz i etapów HNS zarówno w momencie wzmacniania obrony Polski, jak również po zakończeniu misji Wykład III dekada Łódź PM; P-1; SP-1; GP-2 Dyrektor WBiZK Kierownik OSO 4. Przedstawienie schematu relacji miedzy elementami podsystemu kierowania obroną państwa Wykład III dekada Łódź PM; P-1; SP-1; GP-2 Dyrektor WBiZK Kierownik OSO 5. Zasada przestrzegania tajemnicy służbowej w procesie planowania i realizacji przedsięwzięć obronnych Wykład III dekada Łódź PM; P-1; SP-1; GP-2 Dyrektor WBiZK Kierownik OSO Własne przedsięwzięcia

19 Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia Termin miejsce Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej) Odpowiedzialny za realizację Uwagi LISTOPAD Przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego Własne przedsięwzięcia 1. Ochrona informacji niejawnych w świetle obowiązujących aktów prawnych Wykład UM Sieradza W-1, GP-2,PU Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i ochrony IN

20 CZĘŚĆ III Wytyczne organizacyjne. 1. Organizacja planowania szkoleń Plan szkolenia obronnego w gminie Sieradz na 2015 rok uwzględnia jedynie przedsięwzięcia szkoleniowe z zakresu obronności. Każde szkolenie (teoretyczne i praktyczne) będzie uwzględniało również problematykę Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. 2. Ustalenia dodatkowe - szkolenie obronne organizowane przez Urząd Miasta Gminy Sieradz będzie realizowane w oparciu o własne pomieszczenia; - odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięć szkoleniowych w Urzędzie Miasta Gminy Sieradz ujętych w w/w planie jest Kierownik Biura Bezpieczeństwa Obywateli; - w szkoleniach organizowanych przez wojewodę uczestniczą osoby zgodnie z ustalonymi grupami szkoleniowymi, a włączanie do poszczególnych szkoleń innych grup niż zaplanowane wymaga uzgodnienia z organizatorami szkolenia oraz aktualizacją planu; - po zatwierdzeniu planu szkolenia obronnego na rok CZĘŚĆ IV Tematyka szkoleniowa. Lp. Tematy szkoleniowe Ilość godzin Forma realizacji Uwagi P-VI. Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów. Szkolenie zapoznawcze dotyczące organizacji kwalifikacji wojskowej w 2014 r. Akcja Kurierska Administracji Państwowej - Organizacja i zasady natychmiastowego uzupełniania Sił Zbrojnych. P-VII. Utrzymanie stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższanie. Organizacja, uruchomienie i funkcjonowanie Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Sieradza 1 Szkolenie/instruktaż 3 Szkolenie/instruktaż 1 Szkolenie/instruktaż

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego - wytyczne Ministra

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015. Z A T W I E R D Z A M Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12 /2015 Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok URZĄD MIEJSKJI W SĘPOPOLU Załącznik nr 3 do Zarządzenia N r 243 Burmistrza Sępopola z dnia 25 marca 2013 roku ZATWIERDZAM.... BURMISTRZ SĘPOPOLA P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 3 stycznia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 roku przez Wójta Gminy oraz jednostki organizacyjne wykonujących

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie 1 O ust. 1, pkt. 7 lit. b, oraz 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem SO.5561.3.2013 ZATWIERDZAM: Kolonowskiego mgr inż. KOSTON Norbert PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Opracowała: Halina Pasieka KOLONOWSKIE 2013

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 Lidzbark

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK... SŁUPSK - 2017 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Lubrza na 2016 rok sporządzono na podstawie 8 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 października 2015 roku w sprawie: obronnego, a także w oparciu o Plan Szkolenia

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2014 rok.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2014 rok. ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK URZĄD MNIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: Str. 1 z 14 CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Grodków na rok 2012 sporządzono na podstawie 6 ust.1, pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WSTĘP I. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

WYTYCZNE WSTĘP I. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6 / 2011 Burmistrza Węgorzewa z dnia 11 stycznia 2011 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2011 roku przez Burmistrza Węgorzewa na terenie Gminy Węgorzewo.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK 0 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK CZĘŚC I OPISOWA 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2012r., poz. 461); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku WYTYCZNE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku BYDGOSZCZ 2014 1.Wstęp 1.1. Wytyczne Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do szkolenia obronnego w 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK OPRACOWAŁ: SEKRETARZ

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2012 r.

1. Wstęp. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2012 r. 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Wojewody Łódzkiego dla marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do szkolenia obronnego realizowanego w 2013 r., zwane dalej Wytycznymi, wydano na

Bardziej szczegółowo

Znak: EKO.5560.1.2015.IV

Znak: EKO.5560.1.2015.IV Znak: EKO.5560.1.2015.IV WYTYCZNE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez wójtów, burmistrza i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Ocena realizacji szkolenia w 2016 r.

1. Wstęp 2. Ocena realizacji szkolenia w 2016 r. 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Wojewody Łódzkiego dla marszałka, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do szkolenia obronnego realizowanego w 2017 r., zwane dalej Wytycznymi, wydano na podstawie 13

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE. Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr z r. P L A N

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE. Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr z r. P L A N URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE ZATWIERDZAM Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 0050.16.2017 z 25.01.2017r. P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BARCZEWO NA 2017 ROK Uzgodniono: OPRACOWAŁ BARCZEWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2009 z dnia 21.12.2009 r. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 OPRACOWAŁ Inspektor ds. i OC Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA 2010 CZĘŚĆ I OPISOWA Plan obronnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku. ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku. w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań w Gminie Pasym w 2012 roku. Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017 c o URZĄD GMINY W ŁUKCIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 63 Wójta Gminy Łukta z dnia 29 grudnia 2014 roku OBRONA CYWILNA ZATWIERD, so ua, notjso \y&' f'60.onn

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ BIURO ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK KIEROWNIK BIURA ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

2. Ocena realizacji szkolenia w 2010 r.

2. Ocena realizacji szkolenia w 2010 r. 1. Dokumenty odniesienia. 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 i z 2007 r. Nr 106, poz. 722); 2. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU.

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. Podsumowanie działalności szkoleniowej za 2016 rok Warszawa, maj 2017 rok Szkolenie obronne - to nie przekazywanie ogólnej wiedzy obronnej, lecz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia 1. Szkolenie obronne: na granicy terroryzmu szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego 2. Szkolenie obronne: 1.1. Strategie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA ZATWIERDZAM Stanowisko ds. OC WÓJT GMINY BIAŁOWIEŻA OCK Albert Waldemar Litwinowicz OC.5560.4.2013 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK OPRACOWAŁA: Podinspektor

Bardziej szczegółowo

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 02 / 10 a Pasłęka z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań Miasta i Gminy Pasłęk w 2010 roku. Na podstawie art. 2 oraz art. 19 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. do szkolenia obronnego realizowanego w 2010 roku przez Burmistrza Węgorzewa na terenie Gminy Węgorzewo. WSTĘP

WYTYCZNE. do szkolenia obronnego realizowanego w 2010 roku przez Burmistrza Węgorzewa na terenie Gminy Węgorzewo. WSTĘP WYTYCZNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2010 Burmistrza Węgorzewa z dnia 11 stycznia 2010 r. do szkolenia obronnego realizowanego w 2010 roku przez Burmistrza Węgorzewa na terenie Gminy Węgorzewo.

Bardziej szczegółowo

Program SZKOLENIA OBRONNEGO. Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok

Program SZKOLENIA OBRONNEGO. Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok Miasto i Gmina Młynary Samodzielne Stanowisko ds. kadrowych i zagrożeń kryzysowych ZATWIERDZAM... Program SZKOLENIA OBRONNEGO Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok OPRACOWAŁ Inspektor ds. kadr i zarządzania

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN URZĄD GMINY DUBENINKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN zamierzeń obronnych Gminy DUBENINKI na rok 2016 -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNESTAROSlY OSTROWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2013 roku do szkolenia obronnego realizowanego w 2013 roku przez powiat ostrowski

WYTYCZNESTAROSlY OSTROWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2013 roku do szkolenia obronnego realizowanego w 2013 roku przez powiat ostrowski WYTYCZNESTAROSlY OSTROWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2013 roku do szkolenia obronnego realizowanego w 2013 roku przez powiat ostrowski 1.1. Wytyczne Starosty Ostrowski do szkolenia obronnego realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2013 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Planu Szkolenia Obronnego Miasta Łańcuta w 2013 r. oraz

Bardziej szczegółowo

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2015 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 12 stycznia w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w gminie Łaziska w 2015 roku Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2.2014 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 2 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM OR-V.0736.2016 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok PN.III. 2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na 2015 rok ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2015 r. CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata ZATWIERDZAM Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata 2013-2015 OPRACOWAŁ Jerzy Podsiadły JAKUBÓW 2013 rok CZĘŚĆ I - Opisowa Podstawę do opracowania programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA 2015 ROK ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK SO.5560.6.2015.MM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA 2015 ROK INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY MIRZEC zdniamq4.20l1roklj. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY MIRZEC zdniamq4.20l1roklj. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej WÓJT GMINY MIRZEC 27-220 NV,rzec, \&\, ^ 271-30-33 ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY MIRZEC zdniamq4.20l1roklj. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej Na podstawie 5 pkt 4 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku.

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Załącznik Zarządzenia nr 82/12/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2012 r. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y

Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y OO-OR.00501^.2014 Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Ocena realizacji szkolenia w 2014 r.

1. Wstęp 2. Ocena realizacji szkolenia w 2014 r. 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Wojewody Łódzkiego dla marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 r., zwane dalej Wytycznymi, wydano na

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Planowanie zamierzeń obronnych w 2015 roku dla województwa warmińsko-mazurskiego

Planowanie zamierzeń obronnych w 2015 roku dla województwa warmińsko-mazurskiego Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Planowanie zamierzeń obronnych w 2015 roku dla województwa warmińsko-mazurskiego Stefan Nowik Kierownik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41 Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1), OBRONY NARODOWEJ ORAZ ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 2) z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO WYTYCZNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2015 Wójta Gminy Wydminy z dnia 28 stycznia 2015 r. do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku przez Wójta Gminy Wydminy i jednostki organizacyjne podległe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, ADMINISTRACJI I BEZPIECZENSTWA ZATWIERDZAM AROSTA WŁOCŁAWSKI PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA 2017-2022 OPRACOWAŁ NACZELW

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W Y T Y C Z N E WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Bożentyna Pałka-Koruba Znak. BiZK. III. 657.83.2014 W Y T Y C Z N E WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku przez Urząd Gminy Świętajno

WYTYCZNE. do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku przez Urząd Gminy Świętajno Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2014 Wójta Gminy Świętajno z dnia 31 grudnia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku przez Urząd Gminy Świętajno 1. Wstęp Wytyczne Wójta gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2015 ROK PLAN SZKLENIA BRNNEG MIASTA KŚCIERZYNA NA 2015 RK URZĄD MIASTA KŚCIERZYNA WYDZIAŁ RGANIZACYJNY ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA PLAN SZKLENIA BRNNEG MIASTA KŚCIERZYNA NA 2015 RK PRACWAŁ: SEKRETARZ MIASTA KŚCIERZYNA

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 22 stycznia 2016 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2016 roku przez Wójta Gminy Wydminy i jednostki organizacyjne podległe

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku ZATWIERDZAM. 5561.2.2013 WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku I. Zasady wykonywania zadań obronnych w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA do szkolenia obronnego w roku 2013

WYTYCZNE. WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA do szkolenia obronnego w roku 2013 URZĄD GMINY ZIELONA GÓRA OC.5557.8.2013 WYTYCZNE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA do szkolenia obronnego w roku 2013 Zielona Góra luty 2013 Opracował Stanowisko ds. obronnych i OC Andrzej Gedrange WYTYCZNE WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego Na

Bardziej szczegółowo

Starosta Nowomiejski. Zbigniew Ziejewski

Starosta Nowomiejski. Zbigniew Ziejewski ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie nowomiejskim w 2015 roku. Na podstawie art. 18 ust. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres Koncepcji. 2. Powołania normatywne.

1. Przedmiot i zakres Koncepcji. 2. Powołania normatywne. Strona 0 z 5 1. Przedmiot i zakres Koncepcji. Niniejszą Koncepcję opracowano na podstawie 16 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2013 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2013 r. I. Wstęp. Nadrzędnym celem działań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku w Gminie Radzyń Podlaski. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2017 2019... SŁUPSK 2017 r. CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

Bardziej szczegółowo

Pan Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego Radom

Pan Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego Radom Warszawa, 09 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-II.431.2.2016 Pan Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego 7 26-600 Radom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Si-KiniAKiAT PREZYDENTA MIASTA 1 6-08- 2012 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce 2012-08-13 BiZK.V.6610.32,2012 UR; Wvdi 3 u- 1? L.* odpił. LĄD MIASTA KIELCE a! Audytu Wewnętrznego i Kontroli 1 6-08- 2012 lisiiksi!

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 340 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 340 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 października 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 340 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 października 2009 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2016 a Gminy Ostrówek z dnia 11 stycznia 2016 r. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO ZARZĄDZENIE nr 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie makowskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 09 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 09 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 09 lipca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie nowodworskim Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie planu szkolenia obronnego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 100 /2011

Zarządzenie nr 100 /2011 Zarządzenie nr 100 /2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej;

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej; LexPolonica nr 29395. Stan prawny 2014-01-02 Dz.U.2004.16.151 (R) Kontrola wykonywania zadań obronnych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2013 r.

1. Wstęp. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2013 r. 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Wojewody Łódzkiego dla marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 r., zwane dalej Wytycznymi, wydano na

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WSTĘP I. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

WYTYCZNE WSTĘP I. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2014 Burmistrza Węgorzewa z dnia 14 stycznia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 roku przez Burmistrza Węgorzewa na terenie Gminy Węgorzewo WSTĘP

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA AKCJI KURIERSKIEJ DLA TERENU GMINY BRĄSZEWICE

ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA AKCJI KURIERSKIEJ DLA TERENU GMINY BRĄSZEWICE ZATWIERADZAM... Brąszewice, dn. 21.09.2012 r. ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA AKCJI KURIERSKIEJ DLA TERENU GMINY BRĄSZEWICE OPRACOWAŁ... BRĄSZEWICE - 2012 I. Podstawy prawne funkcjonowania akcji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Wrocław, dnia i f(j kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ. Wrocław, dnia i f(j kwietnia 2017 r. Wrocław, dnia i f(j kwietnia 2017 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta Zgorzelec przeprowadzonej w dniu 24 lutego 2017 roku. Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego

Bardziej szczegółowo

> Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2007 rok, zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego.

> Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2007 rok, zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Dzierżoniowie przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2007 roku. Adres: 58200 Dzierżoniów, Rynek 1, powiat dzierżoniowski. > Kontrolę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 25.

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 25. DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 16 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 13 września 2012 r. DECYZJA Nr 1 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie gminy Dąbrówka

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie gminy Dąbrówka WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 05-252 DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie Nr 0050.127.2012 ZARZĄDZENIE Nr 127/2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 08.10.2012 r. w sprawie organizacji akcji

Bardziej szczegółowo

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz ZARZĄDZENIE Nr 456 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 września 2014 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. ZARZĄDZENIE NR 258/2013 A GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch BZK-III.657.1.2014.AWój PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w województwie lubuskim na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 21 października 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo