1. Wstęp. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstęp. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2013 r."

Transkrypt

1

2 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Wojewody Łódzkiego dla marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 r., zwane dalej Wytycznymi, wydano na podstawie 10 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z późn. zm), zwanego dalej Rozporządzeniem. 1.2 Wytyczne opracowano z uwzględnieniem postanowień następujących dokumentów: a) Wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego w latach ; b) Programu Szkolenia Obronnego Województwa Łódzkiego na lata Celem Wytycznych jest podsumowanie szkolenia obronnego w 2013 r. realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego, określenie głównych kierunków szkolenia obronnego realizowanego przez marszałka, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na 2014 r. oraz ustalenie sposobu ich osiągania. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2013 r. 2.1 Celem szkolenia obronnego w 2013 roku było przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych, wchodzących w skład stanowisk kierowania do działania w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, a także sprawdzenie poziomu przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do wykonywania zadań obronnych w ramach ćwiczeń terenowych. Ćwiczenia były okazją do praktycznego sprawdzenia (z udziałem służb, inspekcji i straży powiatowych, a także jednostek samorządowych szczebla gminnego) stanów przygotowań powiatów do wykonywania zadań obronnych w warunkach podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa. 2.2 Ważnym elementem szkoleniowym było przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla pracowników samorządu terytorialnego, którego celem było usystematyzowanie nabytej wiedzy obronnej z zakresu przygotowań obronnych, realizowanych przez jednostki administracji publicznej w wybranych stanach gotowości obronnej. 2.3 Przeprowadzono szkolenie, mające na celu przygotowanie pracowników służby zdrowia odpowiedzialnych za planowanie i realizację zadań 2

3 obronnych przez podmioty lecznicze, a także szkolenie przygotowujące pracowników jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatu do realizacji zadań obronnych w zakresie wykonywania kontroli, ochrony informacji niejawnych oraz wykonywania zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej. Istotną formą szkolenia obronnego dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji publicznej były Wyższe Kursy Obronne w Akademii Obrony Narodowej. 2.5 Przebieg realizacji szkolenia obronnego podlegał ocenie w czasie prowadzonych kontroli problemowych przez zespół kontrolny Wojewody Łódzkiego ujętych w Planie kontroli w jednostkach organizacyjnych. Za zasadnicze niedociągnięcia w realizacji szkolenia obronnego uznaje się nadal: a) nie ujmowanie w programach wszystkich przedsięwzięć, które powinny wspomagać proces osiągania gotowości do realizacji głównych zadań obronnych powiatu i gminy; b) stanowczo za małą ilość szkoleń realizowaną w formie zajęć praktycznych tj. treningów i gier decyzyjnych; c) zbyt ogólne określenie tematyki szkoleń, niezapewniające prawidłowego przygotowania osób funkcyjnych do realizacji zadań ujętych w planie operacyjnym, w szczególności wynikających z kart realizacji zadań operacyjnych. d) brak objęcia systemem szkolenia obronnego wszystkich jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych. 2.6 Przedsięwzięcia szkoleniowe, zgodnie z Rozporządzeniem planowano i realizowano w formie zajęć teoretycznych i praktycznych z położeniem od 2011 r. (tj. po zakończonym sześcioletnim okresie planistycznym) szczególnego nacisku na przedsięwzięcia prowadzone w formie praktycznej. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej do szkolenia obronnego przyjęto założenie, iż ćwiczenia obronne, w tym gry i treningi, są zasadniczymi formami szkolenia, na których należy skupić główny wysiłek szkoleniowy, przestrzegając jednocześnie zasadę stopniowego dochodzenia do najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych z uwzględnieniem kolejności: zajęcia teoretyczne-gry, treningi-ćwiczenia. 2.7 Realizacja celów szkolenia obronnego przyjęta na 2013 r. była właściwa i ukierunkowana na położenie większego nacisku na szkolenie zapewniające praktyczne przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych (grup operacyjnych) do wykonywania zadań zawartych w planach operacyjnych funkcjonowania powiatu i gminy oraz na zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego, ze szczególnym 3

4 uwzględnieniem podsystemu kierowania obronnością w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 3. Zasadnicze cele szkoleniowe w 2014 r. 3.1 Głównym celem szkolenia obronnego w 2014 roku jest sprawdzenie w ramach ćwiczenia wojewódzkiego pk. AKAP-2014 przyjętych rozwiązań w zakresie alarmowego uzupełnienia sił zbrojnych oraz doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych, wchodzących w skład stanowisk kierowania do działania w wyższych stanach gotowości obronnej państwa. 3.2 Jako cele szczegółowe szkolenia obronnego w 2014 r. przyjmuje się: a) przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne jednostek samorządu terytorialnego do wykonywania zadań obronnych na szczeblu powiatu i gminy (miasta) w ramach ćwiczeń powiatowo-gminnych; b) sprawdzenie systemu obiegu informacji w procesie doręczania dokumentów do powołania w relacji WSzW-WKU-Starostwa Powiatowe- Urzędy Gminy-Policja na administrowanym terenie; c) doskonalenie umiejętności pracowników szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w zakresie obsady w Systemie Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego, w zakresie powierzonych im zadań; d) przygotowanie jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia województwa łódzkiego do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa; e) wskazanie kierunku działania jednostki organizacyjnej, do wdrożenia przygotowań mających na celu militaryzację komórek wykonujących funkcje ochronne w tych jednostkach; f) poprzez udział wytypowanych kadr kierowniczych w Wyższych Kursach Obronnych organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej, zdobywać wiedzę i kwalifikacje niezbędne do kierowania wykonywaniem zadań obronnych na zajmowanych stanowiskach; g) kształtowanie świadomości w zakresie ochrony informacji stanowiących tajemnicę służbową i państwową w czasie planowania i wykonywania zadań obronnych; 4

5 h) udział wytypowanych pracowników jednostek samorządu terytorialnego w kursie obronnym realizowanym w Akademii Obrony Narodowej; i) udział w realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych w czasie pokoju kryzysu i wojny, w ramach treningu sztabowego organizowanego przez WSzW. 4. Sposób realizacji szkolenia obronnego w 2014 r. 4.1 Przedsięwzięciom szkolenia obronnego, realizowanym w jednostkach administracji publicznej, strażach, służbach, inspekcjach oraz przedsiębiorstwach realizujących zadania obronne, nadać odpowiednią rangę poprzez właściwy dobór tematów, metod i form prowadzonych zajęć stosownie do utworzonych grup szkoleniowych. Przy określaniu celów szkoleniowych uwzględnić potrzebę osiągnięcia wybranych elementów systemu obronnego do udziału w przedsięwzięciach i ćwiczeniach wyższego szczebla. Do niezbędnego minimum ograniczyć liczbę szkoleń teoretycznych zwiększając ilość szkoleń umożliwiających nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych. 4.2 W trakcie planowania szkolenia na 2014 r., należy zapewnić merytoryczną zgodność planu szkolenia obronnego z opracowanym na lata programem szkolenia obronnego jednostki organizacyjnej oraz Wytycznymi Wojewody Łódzkiego w tym zakresie. Cele główne zawarte w planach szkolenia winny wynikać z celu głównego Planu szkolenia obronnego województwa łódzkiego na 2014 r. 4.3 Szkoleniem objąć zespoły zadaniowe oraz wszystkie osoby funkcyjne realizujące zadania obronne, bez względu na posiadane dotychczasowe przeszkolenie w tym zakresie. Problematykę szkolenia obronnego dostosować do treści zawartych w 7 Rozporządzenia, z uwzględnieniem zmian zachodzących w strukturach administracji publicznej, ich kompetencjach oraz ustaleń określonych w poddanych nowelizacji dokumentach normatywnych i nowych aktach prawnych. 4.4 Odpowiedzialnym za organizację i przebieg szkolenia obronnego w danej jednostce organizacyjnej jest kierownik danej jednostki. 4.5 Jako działanie priorytetowe, mające w większym zakresie integrować jednostki organizacyjne i grupy szkoleniowe w procesie planowania obronnego, zasadniczym podmiotem szkolącym, powinien być Starosta Powiatu (Prezydent Miasta na prawach powiatu), który będzie planował i organizował 5

6 szkolenia na administrowanym terenie. Natomiast jednostki administracji samorządowej szczebla gminnego (równorzędne), jednostki podległe i nadzorowane przez Starostę oraz współdziałające z nim na terenie danego powiatu, realizują głównie ćwiczenia praktyczne i treningi zapisane w planach szkolenia. Zaleca się przeprowadzenie przez jednostki samorządowe szczebla powiatowego dwóch przedsięwzięć szkoleniowych w roku szkoleniowym dla wszystkich podległych jednostek organizacyjnych. 4.6 Szczególnie ważną formą szkolenia obronnego w jednostce samorządowej są ćwiczenia obronne. W okresie poprzedzającym ćwiczenie, należy przygotować zespoły ćwiczące (grupy operacyjne i osoby funkcyjne) do udziału w ćwiczeniu organizując gry decyzyjne lub treningi sztabowe. 4.7 Podczas planowania ćwiczenia oraz określania podmiotów współuczestniczących, należy uwzględniać zamierzenia szczebla nadrzędnego, z takim wyliczeniem posiadanych sił i środków, aby przedsięwzięcia szczebla ćwiczącego stanowiły etap przygotowawczy do ćwiczenia głównego. Podczas organizacji ćwiczeń terenowych szczebla powiatu wskazane jest zaplanowanie uczestnictwa, nie mniej niż 50% gmin (miast) i innych jednostek podległych i nadzorowanych oraz współdziałających z terenem danego powiatu. 4.8 Zajęcia teoretyczne i praktyczne, powinny prowadzić osoby wyłącznie z merytorycznym przygotowaniem z zakresu obronności, biorące udział w systemie realizacji zadań obronnych. 4.9 Należy dążyć do tworzenia w jednostce samorządowej organizującej szkolenie obronne zasobów pomocy merytorycznych /np. zestawów aktów prawnych, instrukcji, wydawnictw, skryptów, prezentacji, itp./, które należy wykorzystywać do wspomagania procesu szkolenia obronnego W jednostkach organizacyjnych, ujętych w wykazie obiektów ochranianych ze względu na szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa, poprzez treningi i ćwiczenia doskonalące w ramach szkolenia obronnego przygotowywać personel przewidziany do bezpośredniej realizacji tego zadania W jednostkach organizacyjnych ujętych w wykazie jednostek podlegających militaryzacji, szkoleniem obronnym objąć pracowników typowanych do nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w tych jednostkach W jednostkach organizacyjnych utrzymujących wyroby będące rezerwami mobilizacyjnymi, poprzez szkolenie praktyczne doskonalić i poddawać weryfikacji przyjęte procedury z zakresu magazynowania, konserwacji oraz eksploatacji magazynowanych rezerw Szkolenie obronne kadry kierowniczej placówek służby zdrowia oraz personelu medycznego realizować poprzez organizowanie szkoleń 6

7 specjalistycznych z personelem medycznym przygotowując go do działań w sytuacjach kryzysowych, oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego w danym roku należy opracować i przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do końca br. szkoleniowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wzoru sprawozdania Podczas przygotowania informacji dla potrzeb Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w części dotyczącej szkolenia obronnego, należy poddać szczegółowej i wnikliwej ocenie, funkcjonowanie systemu szkolenia obronnego w jednostce organizacyjnej. 5. Plan szkolenia obronnego (roczny) 5.1 Organizator szkolenia (marszałek, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta) opracowuje roczny Plan szkolenia obronnego jednostki zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszych wytycznych (wzór A). 5.2 Plan szkolenia obronnego należy doręczyć do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2014 r. celem uzgodnienia (powiat dwa egzemplarze, gmina jeden egzemplarz). 5.3 Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, po dokonaniu uzgodnienia, odeśle plan szkolenia obronnego w terminie do 30 dni od daty doręczenia. 5.4 Plany szkolenia obronnego nadesłane po wskazanym terminie wymagają podania uzasadnienia zwłoki. 5.5 W Planie... w uwagach zaznaczyć refundacje przez Wydział Bezpieczeństwa i Zrządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi kosztów szkolenia (w wypadku występowania o zwrot). 5.6 Plany szkolenia obronnego jednostek samorządowych szczebla gminnego powinny być opracowane w ścisłej współpracy właściwej jednostki opracowującej plan szkolenia szczebla powiatu. 5.7 Na ostatniej stronie umieścić dane kontaktowe (imię, nazwisko i nr tel.) osoby sporządzającej Plan szkolenia obronnego. 7

8 6. Przeprowadzenie szkolenia obronnego (zajęcia teoretyczne, ćwiczenia i treningi) 6.1. Organizatorzy szkolenia (marszałek, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta), wypełniając obowiązki ustalone w 5 pkt. 4 Rozporządzenia przeprowadzą szkolenie obronne w formie: a) zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w cyklu rocznym; b) ćwiczeń terenowych, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata. 6.2 Zgodnie z Programem Szkolenia Obronnego Województwa Łódzkiego na lata oraz z załącznikiem nr 2 do Wytycznych Wojewody Łódzkiego na 2014 r. zwanej dalej Harmonogramem ćwiczeń powiatowo-gminnych wraz z planowanymi nakładami finansowymi (dotacje celowe) na ich realizacje w latach następujące powiaty przygotują i przeprowadzą w 2014 r. ćwiczenia powiatowo-gminne: - powiat brzeziński; - powiat łaski; - powiat łódzki-wschodni; - powiat piotrkowski; - powiat rawski; - powiat wieluński; - powiat wieruszowski. 8

9 6.3 Zgodnie z Programem Szkolenia Obronnego Województwa Łódzkiego na lata oraz z załącznikiem nr 5 do Wytycznych Wojewody Łódzkiego na 2014 r. zwanej dalej Harmonogramem praktycznego rozwijania Akcji kurierskiej na terenie powiatu wraz z planowanymi nakładami finansowymi (refundacja) na ich realizacje w latach , następujące powiaty przygotują i przeprowadzą w 2014 r. trening Akcji Kurierskiej: - Urząd Miasta Łódź; - Urząd Miasta Piotrków Trybunalski; - Urząd Miasta Skierniewice; - powiat łęczycki; - powiat opoczyński; - powiat pajęczański. 6.4 W rocznych planach szkolenia wytypowane organy przygotowujące i organizujące ćwiczenia, treningi /główny ćwiczący/ sprecyzują terminy ich przeprowadzenia i tematykę oraz określą podmioty współuczestniczące. 6.5 Treningi doskonalące z zakresu organizowania i prowadzenia akcji kurierskiej administracji publicznej planować oraz realizować w uzgodnieniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz właściwym terytorialnie Komendantem WKU, co zapewni synchronizację działań, instytucji zaangażowanych w przedsięwzięcie oraz osiągnięcie zakładanego celu szkoleniowego. 9

10 7. Tworzenie grup szkoleniowych Na potrzeby szkolenia obronnego w województwie przyjmuje się następujące grupy szkoleniowe: Grupa K-1 Wojewoda Łódzki, Wicewojewoda Łódzki, Dyrektor Generalny Urzędu; Grupa K-2 Marszałek Województwa, Wicemarszałek Województwa; Grupa D-1 kierownicza kadra Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, odpowiedzialna za wykonywanie zadań obronnych: dyrektorzy wydziałów, zastępcy dyrektorów wydziałów; kierownicy biur; kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych; Grupa D-2 w organach administracji zespolonej: kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży; zastępcy kierowników zespolonych służb i straży; Grupa D-3 w organach administracji niezespolonej: dyrektorzy, kierownicy, inspektorzy, dowódcy, szefowie jednostek organizacyjnych tworzących administrację niezespoloną w województwie; zastępcy dyrektorów, kierowników, inspektorów, dowódców, szefów jednostek organizacyjnych tworzących administrację niezespoloną w województwie; kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez wojewodę; Grupa N-1 kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez wojewodę; Grupa S-1 starostowie i ich zastępcy; 10

11 Grupa W-1 wójtowie i ich zastępcy; Grupa G-1 burmistrzowie i prezydenci miast i ich zastępcy; Grupa P-1 pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w ŁUW; Grupa P-2 pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w innych państwowych jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania obronne; Grupa B-1 kadra kierownicza przedsiębiorstw wykonujących zadania obronne; Grupa B-2 pracownicy wytypowani przez przedsiębiorców wykonujących zadania obronne; Grupa M-1 osoby, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji; Grupa SP-1 pracownicy do spraw obronnych starostw; Grupa GP-2 pracownicy do spraw obronnych gmin (miast); Grupa PL-1 dyrektorzy podmiotów leczniczych; Grupa PL-2 pracownicy do spraw obronnych w podmiotach leczniczych; Grupa SD osoby funkcyjne stałego dyżuru; Grupa SK obsada stanowiska kierowania; 11

12 Grupa PK obsada punktu kontaktowego HNS w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, administracji zespolonej, WSzW i starostw. Doraźne grupy szkoleniowe Grupa GO pracownicy ds. obronnych w komórkach organizacyjnych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz w wojewódzkich inspekcjach, strażach i służbach wyznaczeni do Grup Operacyjnych organizowanych ćwiczeń; Grupa DPK pracownicy WBiZK ŁUW w Łodzi powołani do zespołów kontrolnych do kontroli problemowych; Grupa PL-3 pracownicy wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich; Grupa ZOZ -3 Grupa U-1 Grupa PM Grupa WKL-1 pracownicy ds. obronnych w podmiotach leczniczych odpowiedzialni za przechowywanie rezerw państwowych służby zdrowia; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych realizujących przygotowania obronne; pracownicy ds. obronnych Urzędu Marszałkowskiego; przewodniczący wojewódzkiej i powiatowej komisji lekarskich. Uwaga; - w jednostkach samorządowych (grupy szkoleniowe W-1, G-1, P -1, P -2, SP -1, GP - 2) organizator szkolenia obronnego starostwo powiatowe może tworzyć inne grupy szkoleniowe. 12

13 8. Środki finansowe na realizację szkolenia obronnego Dla zapewnienia właściwego przygotowania do realizacji zadań z zakresu szkolenia obronnego administracji samorządowej województwa łódzkiego w 2014 r. zostały zadysponowane środki finansowe w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Łódzkiego na 2014 r. Koszty szkolenia obronnego przydzielone będą wg określonych poniżej zasad w wysokości: 8.1. Refundacja szkolenia obronnego w 2014 r. Dział 752, Rozdział Lp. Jednostka Środki w złotych 1. Starostwa powiatowe 600,00 2. Urzędy gmin (miasta) 340, Dotacja celowa na szkolenie obronne w 2014 r. Dział 752, Rozdział 75212, 2210 Lp. Jednostka Środki w złotych 1. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 5 000,00 13

14 8.3. Dotacja celowa na przeprowadzenie ćwiczeń w 2014 r. Dział 752, Rozdział 75212, 2110 Lp. Jednostka Środki w złotych 1. Brzeziny 3 500,00 2. Łask 3 000,00 3. Łódź 3 500,00 4. Piotrków Trybunalski 3 500,00 5. Rawa Mazowiecka 3 500,00 6. Wieluń 3 500,00 7. Wieruszów 3 500,00 Razem , Refundacja treningu Akcji Kurierskiej w 2014 r. Dział 752, Rozdział Lp. Jednostka Środki w złotych 1. Urząd Miasta Łódź 1 500,00 2. Urząd Miasta Piotrków Trybunalski 1 500,00 3. Urząd Miasta Skierniewice 1 500,00 14

15 4. Łęczyca 1 500,00 5. Opoczno 1 500,00 6. Pajęczno 1 500,00 Razem 9 000,00 9. Organizacja szkolenia obronnego 9.1 Starostwo powiatowe jako główny organizator szkolenia obronnego, może kumulować refundację środków pieniężnych z obszaru powiatu, celem integracji szkolonych, wykonujących takie same lub podobne zadania w ramach przygotowań obronnych. 9.2 Zgodnie z 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz 150 z późn. zm.) wydatki na szkolenie obronne w zakresie podanym w pkt 9.5 będą refundowane z budżetu Wojewody Łódzkiego (dział 752, rozdział 75212). 9.3 Gwarancją przyznania kwoty refundacji dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego, będzie uzgodniony przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Plan przeprowadzenia szkolenia wg. wzoru B. Dokument ten opracowany przez właściwą komórkę organizacyjną realizującą zadania obronne, powinien zawierać następujące informacje: a) temat szkolenia; b) przyjęte cele szkoleniowe; c) rodzaj szkolenia; d) wykaz uczestników szkolenia; e) zestawienie kosztów planowanych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia. Uzgodnienie Planu przeprowadzenia szkolenia, powinno nastąpić nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem jego przeprowadzenia. 15

16 9.4 Wydatki o których mowa w pkt 9.5, będą refundowane do wysokości kwot uzgodnionych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z Planem przeprowadzenia szkolenia obronnego jednostki organizacyjnej. 9.5 Wydatki podlegające refundacji mogą być przeznaczone na: a) usługi związane ze szkoleniem i jego organizacją (opłacenie szkoleń organizowanych przez podmioty o których mowa w 8 ww. rozporządzenia, wynajem sali itp.); b) wynagrodzenia dla wykładowców prowadzących szkolenia obronne na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia; c) zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (literatura specjalistyczna, publikacje o tematyce obronnej); d) posiłek dla uczestników szkolenia (posiłek przysługuje przy szkoleniu trwającym powyżej 8 godz.). 9.6 Refundacji nie podlegają: wydatki na zakup materiałów biurowych; koszty delegacji, dojazdów i diet uczestników szkolenia oraz diet prowadzących szkolenie (wykłady); koszty zakupu albumów i encyklopedii; koszty artykułów spożywczych (paluszki, ciastka itp.); koszty przeprowadzenia zajęć szkoleniowych przez osobę zatrudnioną na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94) w jednostce podległej lub nadzorowanej przez organizatora szkolenia; wynajem do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych pomieszczeń lub urządzeń, do władania którymi tytuł prawny posiada jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez organizatora szkolenia. 9.7 Zwrot kosztów związanych ze szkoleniem obronnym nastąpi po przekazaniu noty księgowej wystawionej na: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Piotrkowska Łódź NIP:

17 wraz z załączonymi kserokopiami dowodów księgowych wystawionych przez Wykonawcę/Sprzedawce, potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz kserokopiami rachunków o których mowa w pkt 9.5 lit. c. 9.8 Zwrot kosztów nastąpi w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo sporządzonej noty księgowej i spełnienia ww. kryteriów. 10. Planowanie i organizacja ćwiczeń powiatowo gminnych Ćwiczenia obronne traktować jako najwyższą formę praktycznego szkolenia, w których ćwiczący nabywają umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów z zakresu ich działania Cel oraz ogólny charakter (temat) ćwiczeń powinien wynikać z miejsca i roli w systemie obronnym państwa, funkcjonowania powiatu oraz charakteru realizowanych zadań obronnych Osiąganie celu ćwiczeń obronnych winno zapewnić nabycie, utrzymanie lub podwyższanie zdolności ćwiczących struktur (zespołów) do praktycznej realizacji zadań w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny Zgodnie z załącznikiem Nr 2 zwanym dalej Harmonogramem ćwiczeń powiatowo gminnych wraz z planowanymi nakładami finansowymi na ich realizację w latach wymienione powiaty przygotują i przeprowadzą ćwiczenia powiatowo - gminne w 2014 r Jako temat ćwiczeń powiatowo gminnych w 2014 r. należy przyjąć Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizację przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Podczas planowania ćwiczenia oraz określania podmiotów współuczestniczących należy zachować zasadę priorytetów w zakresie kompleksowego zgrywania własnego systemu kierowania obronnością i zarządzania kryzysowego. Należy założyć, że w powiatowych ćwiczeniach obronnych powinny uczestniczyć wszystkie jednostki samorządowe szczebla gminy oraz powiatowe służby, inspekcje i straże, a także inne jednostki podległe i nadzorowane, które realizują zadania obronne Realizację przedsięwzięć przygotowujących do przeprowadzenia ćwiczenia należy rozpocząć z wyprzedzeniem 3 miesięcznym. Koncepcję 17

18 przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego opracowuje i podpisuje szef zespołu autorskiego oraz przedstawia do uzgodnienia w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi z takim wyprzedzeniem czasowym, który umożliwi terminowe opracowanie pozostałych dokumentów szkoleniowych, jednakże nie później niż 30 dni przed terminem ćwiczenia. Po uzgodnieniu Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego zatwierdza organizator ćwiczenia Ćwiczenia powiatowo gminne będą finansowane w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na organizację szkolenia obronnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywania w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz z późn. zm.). 11. Informacje dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej w zakresie ćwiczeń Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia powiatowego należy zrealizować do 30 listopada 2014 r., zgodnie z opracowaną przez szefa zespołu autorskiego i uzgodnioną z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Koncepcją przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego, zawierającą opis realizowanych zadań w zakresie rzeczowym i finansowym Koncepcję należy opracować i przedstawić do uzgodnienia nie później niż 30 dni przed terminem przeprowadzenia ćwiczenia Sprawozdanie dotyczące przeprowadzenia i rozliczenia ćwiczenia należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w terminie 21 dni po zakończeniu realizacji zadania, według wzoru stanowiącego załącznik Nr Przydzielone środki finansowe mogą być wydatkowane na: a) zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia (np. opracowania kartograficzne, przedmioty konieczne do zabezpieczenia rozwijanych na terenie powiatu zespołów zastępczych miejsc szpitalnych itp.); b) przygotowanie rejonu, miejsca ćwiczenia; c) posiłek dla uczestników ćwiczenia (posiłek regeneracyjny przysługuje przy ćwiczeniu trwającym powyżej 8 godz.); 18

19 d) opłacenie wykładowców prowadzących szkolenia; e) zabezpieczenie logistyczne przeprowadzonych ćwiczeń (paliwo, usługi transportowe) Wydatkowanie środków na inne cele niż określone w pkt należy uzgodnić pisemnie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Do informacji sprawozdania należy dołączyć: a) kserokopię umowy zlecenia (umowy o dzieło) z osobą prowadzącą szkolenie, przedsiębiorcą realizującym zadanie zlecone; b) kserokopie umów/faktur dotyczących organizacji ćwiczenia; c) listę uczestników biorących udział w ćwiczeniu; d) zarządzenie organizatora w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; e) koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; f) plan przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; g) inne dokumenty wytwarzane w toku przygotowania i prowadzenia ćwiczenia; h) zestawienie dowodów księgowych według wzoru stanowiącego załącznik Nr Przy opracowywaniu informacji rozliczenia należy posługiwać się klasyfikacją budżetową w brzmieniu obowiązującym w roku, którego dotyczy Rozliczenie bez kontrasygnaty organu finansowego będzie zwrócone organowi sporządzającemu (niedopełnienie wymogu formalnego) W przypadku dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości zastosowanie mają zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Niewykorzystaną dotację lub jej część należy zwrócić na rachunek bieżący wydatków dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie NBP O/O Łódź Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 19

20 (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). Ponadto każdorazowa zmiana terminu rozliczenia oraz wydatkowania dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym podlega uzgodnieniu w formie pisemnej z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 12. Informacje dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej w zakresie szkolenia obronnego, innego niż ćwiczenie obronne Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia należy zrealizować do 30 listopada 2014 r., zgodnie z opracowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego i uzgodnionym z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Planem przeprowadzenia szkolenia obronnego, zawierającym opis realizowanych zadań w zakresie rzeczowym i finansowym Organizator szkolenia każdorazowo uzgadnia z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi koszt planowanego szkolenia Plan przeprowadzenia szkolenia należy opracować i przedstawić do uzgodnienia z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nie później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia szkolenia Sprawozdanie dotyczące przeprowadzenia i rozliczenia szkolenia należy przysłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w terminie 21 dni od ostatniego zrealizowanego szkolenia, nie później niż do dnia 30 listopada 2014 r Przydzielone środki finansowe mogą być wydatkowane na: a) zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia szkolenia (np. opracowania kartograficzne itp.); b) posiłek dla uczestników szkolenia (posiłek przysługuje przy szkoleniu trwającym powyżej 8 godz.); c) opłacenie wykładowców prowadzących szkolenia; d) zabezpieczenie logistyczne (opłacenie sali niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia) Wydatkowanie środków na inne cele niż określone w pkt należy uzgodnić pisemnie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania 20

1. Wstęp. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2012 r.

1. Wstęp. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2012 r. 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Wojewody Łódzkiego dla marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do szkolenia obronnego realizowanego w 2013 r., zwane dalej Wytycznymi, wydano na

Bardziej szczegółowo

2. Ocena realizacji szkolenia w 2010 r.

2. Ocena realizacji szkolenia w 2010 r. 1. Dokumenty odniesienia. 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 i z 2007 r. Nr 106, poz. 722); 2. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem SO.5561.3.2013 ZATWIERDZAM: Kolonowskiego mgr inż. KOSTON Norbert PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Opracowała: Halina Pasieka KOLONOWSKIE 2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego - wytyczne Ministra

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015. Z A T W I E R D Z A M Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12 /2015 Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 3 stycznia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 roku przez Wójta Gminy oraz jednostki organizacyjne wykonujących

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Ocena realizacji szkolenia w 2016 r.

1. Wstęp 2. Ocena realizacji szkolenia w 2016 r. 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Wojewody Łódzkiego dla marszałka, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do szkolenia obronnego realizowanego w 2017 r., zwane dalej Wytycznymi, wydano na podstawie 13

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK 0 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK CZĘŚC I OPISOWA 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2012r., poz. 461); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Lubrza na 2016 rok sporządzono na podstawie 8 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 października 2015 roku w sprawie: obronnego, a także w oparciu o Plan Szkolenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK... SŁUPSK - 2017 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie 1 O ust. 1, pkt. 7 lit. b, oraz 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku WYTYCZNE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku BYDGOSZCZ 2014 1.Wstęp 1.1. Wytyczne Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do szkolenia obronnego w 2014

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA SIERADZA

URZĄD MIASTA SIERADZA URZĄD MIASTA SIERADZA Sieradz 2015 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Prezydenta Miasta Sieradza do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 r. dla jednostek podległych i nadzorowanych przez samorząd terytorialny w

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2014 rok.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2014 rok. ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK URZĄD MNIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: Str. 1 z 14 CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Grodków na rok 2012 sporządzono na podstawie 6 ust.1, pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WSTĘP I. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

WYTYCZNE WSTĘP I. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6 / 2011 Burmistrza Węgorzewa z dnia 11 stycznia 2011 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2011 roku przez Burmistrza Węgorzewa na terenie Gminy Węgorzewo.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ BIURO ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK KIEROWNIK BIURA ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Znak: EKO.5560.1.2015.IV

Znak: EKO.5560.1.2015.IV Znak: EKO.5560.1.2015.IV WYTYCZNE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez wójtów, burmistrza i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok URZĄD MIEJSKJI W SĘPOPOLU Załącznik nr 3 do Zarządzenia N r 243 Burmistrza Sępopola z dnia 25 marca 2013 roku ZATWIERDZAM.... BURMISTRZ SĘPOPOLA P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU.

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. Podsumowanie działalności szkoleniowej za 2016 rok Warszawa, maj 2017 rok Szkolenie obronne - to nie przekazywanie ogólnej wiedzy obronnej, lecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM OR-V.0736.2016 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok PN.III. 2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na 2015 rok ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2015 r. CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN URZĄD GMINY DUBENINKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN zamierzeń obronnych Gminy DUBENINKI na rok 2016 -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE. Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr z r. P L A N

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE. Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr z r. P L A N URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE ZATWIERDZAM Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 0050.16.2017 z 25.01.2017r. P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BARCZEWO NA 2017 ROK Uzgodniono: OPRACOWAŁ BARCZEWO

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 Lidzbark

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Ocena realizacji szkolenia w 2014 r.

1. Wstęp 2. Ocena realizacji szkolenia w 2014 r. 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Wojewody Łódzkiego dla marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 r., zwane dalej Wytycznymi, wydano na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2013 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2013 r. I. Wstęp. Nadrzędnym celem działań

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK OPRACOWAŁ: SEKRETARZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017 c o URZĄD GMINY W ŁUKCIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 63 Wójta Gminy Łukta z dnia 29 grudnia 2014 roku OBRONA CYWILNA ZATWIERD, so ua, notjso \y&' f'60.onn

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2013 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Planu Szkolenia Obronnego Miasta Łańcuta w 2013 r. oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2.2014 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 2 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2009 z dnia 21.12.2009 r. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 OPRACOWAŁ Inspektor ds. i OC Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA 2010 CZĘŚĆ I OPISOWA Plan obronnego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA ZATWIERDZAM Stanowisko ds. OC WÓJT GMINY BIAŁOWIEŻA OCK Albert Waldemar Litwinowicz OC.5560.4.2013 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK OPRACOWAŁA: Podinspektor

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia 1. Szkolenie obronne: na granicy terroryzmu szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego 2. Szkolenie obronne: 1.1. Strategie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 z

Bardziej szczegółowo

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 02 / 10 a Pasłęka z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań Miasta i Gminy Pasłęk w 2010 roku. Na podstawie art. 2 oraz art. 19 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNESTAROSlY OSTROWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2013 roku do szkolenia obronnego realizowanego w 2013 roku przez powiat ostrowski

WYTYCZNESTAROSlY OSTROWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2013 roku do szkolenia obronnego realizowanego w 2013 roku przez powiat ostrowski WYTYCZNESTAROSlY OSTROWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2013 roku do szkolenia obronnego realizowanego w 2013 roku przez powiat ostrowski 1.1. Wytyczne Starosty Ostrowski do szkolenia obronnego realizowanego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2015 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 12 stycznia w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w gminie Łaziska w 2015 roku Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata ZATWIERDZAM Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata 2013-2015 OPRACOWAŁ Jerzy Podsiadły JAKUBÓW 2013 rok CZĘŚĆ I - Opisowa Podstawę do opracowania programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego Na

Bardziej szczegółowo

Planowanie zamierzeń obronnych w 2015 roku dla województwa warmińsko-mazurskiego

Planowanie zamierzeń obronnych w 2015 roku dla województwa warmińsko-mazurskiego Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Planowanie zamierzeń obronnych w 2015 roku dla województwa warmińsko-mazurskiego Stefan Nowik Kierownik

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. do szkolenia obronnego realizowanego w 2010 roku przez Burmistrza Węgorzewa na terenie Gminy Węgorzewo. WSTĘP

WYTYCZNE. do szkolenia obronnego realizowanego w 2010 roku przez Burmistrza Węgorzewa na terenie Gminy Węgorzewo. WSTĘP WYTYCZNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2010 Burmistrza Węgorzewa z dnia 11 stycznia 2010 r. do szkolenia obronnego realizowanego w 2010 roku przez Burmistrza Węgorzewa na terenie Gminy Węgorzewo.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Opisowa. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I Opisowa. 1. Dokumenty odniesienia: 1 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: Akty prawne: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.); 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W Y T Y C Z N E WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Bożentyna Pałka-Koruba Znak. BiZK. III. 657.83.2014 W Y T Y C Z N E WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku.

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Załącznik Zarządzenia nr 82/12/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2012 r. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 657 ZARZĄDZENIE NR 34/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku. ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku. w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań w Gminie Pasym w 2012 roku. Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY MIRZEC zdniamq4.20l1roklj. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY MIRZEC zdniamq4.20l1roklj. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej WÓJT GMINY MIRZEC 27-220 NV,rzec, \&\, ^ 271-30-33 ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY MIRZEC zdniamq4.20l1roklj. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej Na podstawie 5 pkt 4 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku w Gminie Radzyń Podlaski. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA 2015 ROK ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK SO.5560.6.2015.MM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA 2015 ROK INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku ZATWIERDZAM. 5561.2.2013 WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku I. Zasady wykonywania zadań obronnych w Gminie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-II

WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-II WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-II.650.1.2017 WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 24 stycznia 2017 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2017 r. I. Akty prawne

Bardziej szczegółowo

Program SZKOLENIA OBRONNEGO. Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok

Program SZKOLENIA OBRONNEGO. Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok Miasto i Gmina Młynary Samodzielne Stanowisko ds. kadrowych i zagrożeń kryzysowych ZATWIERDZAM... Program SZKOLENIA OBRONNEGO Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok OPRACOWAŁ Inspektor ds. kadr i zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2017 2019... SŁUPSK 2017 r. CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, ADMINISTRACJI I BEZPIECZENSTWA ZATWIERDZAM AROSTA WŁOCŁAWSKI PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA 2017-2022 OPRACOWAŁ NACZELW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y

Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y OO-OR.00501^.2014 Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2004 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2004 s in b b W O J E W Ó

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. I. Wstęp.

WOJEWODA ŁÓDZKI. I. Wstęp. WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2016 r. I. Wstęp. Obrona Ojczyzny pozostaje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Wojewódzka i im. J. 1 Piłsudskiego Łódź Łódź 29 600 2 Łódź-Bałuty Łódź Łódź

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa łódzkiego

Ranking gmin województwa łódzkiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18 Rejony operacyjne zespołów ratownictwa medycznego w 200 r. Lp. Numer TERYT Miejsce wyczekiwania Obszar objęty rejonem działania Liczba zespołów rejonu operacyjnego Specjalistycznych Podstawowych. 0 060

Bardziej szczegółowo

Starosta Nowomiejski. Zbigniew Ziejewski

Starosta Nowomiejski. Zbigniew Ziejewski ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie nowomiejskim w 2015 roku. Na podstawie art. 18 ust. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 100 /2011

Zarządzenie nr 100 /2011 Zarządzenie nr 100 /2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2015 roku I. Wstęp. Obrona Ojczyzny pozostaje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA do szkolenia obronnego w roku 2013

WYTYCZNE. WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA do szkolenia obronnego w roku 2013 URZĄD GMINY ZIELONA GÓRA OC.5557.8.2013 WYTYCZNE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA do szkolenia obronnego w roku 2013 Zielona Góra luty 2013 Opracował Stanowisko ds. obronnych i OC Andrzej Gedrange WYTYCZNE WÓJTA

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch BZK-III.657.1.2014.AWój PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w województwie lubuskim na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej;

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej; LexPolonica nr 29395. Stan prawny 2014-01-02 Dz.U.2004.16.151 (R) Kontrola wykonywania zadań obronnych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 09 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 09 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 09 lipca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie nowodworskim Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 340 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 340 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 października 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 340 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 października 2009 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku przez Urząd Gminy Świętajno

WYTYCZNE. do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku przez Urząd Gminy Świętajno Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2014 Wójta Gminy Świętajno z dnia 31 grudnia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku przez Urząd Gminy Świętajno 1. Wstęp Wytyczne Wójta gminy

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 22 stycznia 2016 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2016 roku przez Wójta Gminy Wydminy i jednostki organizacyjne podległe

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2016 a Gminy Ostrówek z dnia 11 stycznia 2016 r. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO WYTYCZNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2015 Wójta Gminy Wydminy z dnia 28 stycznia 2015 r. do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 roku przez Wójta Gminy Wydminy i jednostki organizacyjne podległe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO ZARZĄDZENIE nr 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie makowskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego Radom

Pan Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego Radom Warszawa, 09 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-II.431.2.2016 Pan Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego 7 26-600 Radom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz ZARZĄDZENIE Nr 456 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 września 2014 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres Koncepcji. 2. Powołania normatywne.

1. Przedmiot i zakres Koncepcji. 2. Powołania normatywne. Strona 0 z 5 1. Przedmiot i zakres Koncepcji. Niniejszą Koncepcję opracowano na podstawie 16 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2015 ROK PLAN SZKLENIA BRNNEG MIASTA KŚCIERZYNA NA 2015 RK URZĄD MIASTA KŚCIERZYNA WYDZIAŁ RGANIZACYJNY ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA PLAN SZKLENIA BRNNEG MIASTA KŚCIERZYNA NA 2015 RK PRACWAŁ: SEKRETARZ MIASTA KŚCIERZYNA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Wrocław, dnia i f(j kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ. Wrocław, dnia i f(j kwietnia 2017 r. Wrocław, dnia i f(j kwietnia 2017 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta Zgorzelec przeprowadzonej w dniu 24 lutego 2017 roku. Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo