"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10"

Transkrypt

1 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel , Tel./fax Regon NIP Program certyfikacji wyrobów budowlanych w systemie krajowym

2 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., o systemie oceny zgodności (tekst ujednolicony Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935, z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881, z późniejszymi zmianami). 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność (Dz. U. z 2012 r., poz. 711). II. Informacje ogólne 1. Podstawą certyfikacji są Polskie Normy wyrobu nie mające statusu normy wycofanej lub aprobaty techniczne. 2. "SIMPTEST" w ramach posiadanej akredytacji prowadzi certyfikację wyrobów budowlanych wg systemu 1 i 1+ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). Szczegółowy wykaz wyrobów wg załącznika nr 1. Zadania dla jednostki certyfikującej przy systemie oceny zgodności 1 to: wstępne badanie typu, wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji. Przy realizacji oceny zgodności wg systemu 1+ rozporządzenie określa nw. elementy: wstępne badanie typu, wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji, badania sondażowe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu budowy. 3. Krajowy certyfikat zgodności wydawany jest na okres 3 lat o ile dokument odniesienia nie stanowi inaczej.

3 4. Wzór krajowego certyfikatu zgodności stanowi załącznik do procedury i udostępniany jest na życzenie klienta. 5. Krajowy certyfikat zgodności upoważnia producenta wyrobu budowlanego do wystawienia deklaracji zgodności, w której oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z zastosowaną do jego oceny specyfikacją techniczną. 6. Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak budowlany, oznaczający, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną co zostało potwierdzone poprzez dokonanie oceny zgodności określonej w specyfikacji. 7. Wzór znaku budowlanego określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami. 8. Szczegółowy tryb postępowania zawiera procedura nr "Certyfikacja wyrobów budowlanych". III. Tryb postępowania w procesie certyfikacji wyrobów 1. Ubieganie się o certyfikację 1.1. Informacji wstępnych o trybie certyfikacji udziela Zespół Ogólny SIMPTEST Ubiegający się o certyfikację otrzymuje od Jednostki: formularz wniosku, kwestionariusz Producenta, program certyfikacji (dostępny też na stronie internetowej wzór umowy o warunkach wydania, zasadach stosowania certyfikatu oraz nadzoru nad certyfikowanymi wyrobami (załącznik do programu certyfikacji), cennik opłat SIMPTEST. 2. Zgłaszanie wyrobów do certyfikacji 2.1. Ubiegający się o certyfikację wyrobu winien dostarczyć do "SIMPTEST" 2 egzemplarze wypełnionego formularza wniosku przekazanego przez Jednostkę. Do wniosku dołączyć należy dokumenty wyszczególnione w tablicy na drugiej stronie wniosku. Producent może dostarczyć sprawozdania z badań lub inne dane jako część swojej dokumentacji technicznej Wniosek może dotyczyć jednego wyrobu lub wielu odmian czy grupy wyrobów, objętych tym samym dokumentem odniesienia.

4 3. Wstępne badanie typu 3.1. Wstępne badanie typu przeprowadzane jest zgodnie z mającym zastosowanie dokumentem odniesienia. W przypadku gdy dokument odniesienia nie zawiera wymagań dla wstępnego badania typu, zakres badań określi Jednostka w oparciu o dokument normatywny wyrobu. Jednostka może uznać wyniki badań wykonane przed złożeniem wniosku po upewnieniu się co do kompetencji tego laboratorium, w tym jego bezstronności. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor jednostki Próbki do badań typowane są z bieżącej produkcji, przez przedstawicieli Jednostki Badania dla potrzeb certyfikacji wykonywane są w laboratoriach akredytowanych przez PCA lub w laboratoriach, z którymi PCA zawarło umowę o wzajemnym uznawaniu wyników badań W procesie certyfikacji mogą być wykorzystane sprawozdania z badań typu wykonanych w związku z wydaniem aprobaty technicznej. 4. Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji 4.1 Dokumentacja producenta powinna być odpowiednia dla wyrobu i procesu produkcyjnego, a system ZKP powinien zapewnić odpowiedni poziom zgodności wymagań dla danego wyrobu określony w specyfikacji technicznej, związany z przewidywanym zastosowaniem tego wyrobu Posiadanie przez producenta systemu zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001, który odpowiada jednocześnie wymaganiom specyfikacji technicznych określających wymagania dla systemu ZKP, traktowane jest jako posiadanie systemu spełniającego wymagania stawiane systemowi zakładowej kontroli produkcji, przy czym wymaga się od producenta przedstawienia wykazu lub tablicy z powiązaniami pomiędzy dokumentacją systemu zarządzania według normy PN-EN ISO 9001 a wymaganiami ZKP według określonej zharmonizowanej specyfikacji technicznej W przypadku gdy dokument odniesienia nie określa wymagań dla zakładowej kontroli produkcji, a przepis prawny wymaga certyfikacji zgodności (w tym oceny i akceptacji ZKP), ma zastosowanie dokument kryterialny Nr ZKP 01/2010/PL Zakładowa Kontrola Produkcji wyrobów budowlanych - Wymagania. Przedmiotowe wymagania stanowią załącznik nr 1 do programu certyfikacji Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji prowadzona jest w oparciu o wymagania właściwego dokumentu odniesienia lub, jeśli ma to zastosowanie, z Wymaganiami... wymienionymi w punkcie III.4.3. Ma ona na celu ocenę funkcjonowania systemu ZKP oraz jego zgodności z dokumentem jw. Ocena systemu zakładowej kontroli produkcji realizowana jest poprzez przeprowadzenie auditu

5 u producenta. Audit prowadzony jest zgodnie z postanowieniami normy PN-EN ISO Udzielenie certyfikacji, wydanie certyfikatu 5.1. Dokumentacja sporządzona w procesie certyfikacji poddawana jest ocenie, która stanowi podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikacji Certyfikacja zostaje udzielona, po spełnieniu wszystkich wymagań stawianych przy certyfikacji dla danego wyrobu, określonych w dokumencie odniesienia Wnioskodawca otrzymuje pisemnie informację o wynikach zakończonego procesu certyfikacji Krajowy certyfikat zgodności wydany jest wnioskującemu po: wniesieniu opłat za badanie i certyfikację wyrobu, zwrocie jednego egzemplarza podpisanej umowy o warunkach wydania, zasadach stosowania certyfikatu oraz nadzoru nad certyfikowanymi wyrobami. Wzór umowy jw. określający prawa i obowiązki obu stron, wnioskujący otrzymuje wraz z formularzem wniosku. 6. Nadzór nad certyfikowanymi wyrobami 6.1. Jednostka przeprowadza nadzory nad certyfikowanymi wyrobami poprzez: ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji (dla systemu 1 i 1+), badania sondażowe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu budowy (tylko dla systemu 1+) W ramach oceny i akceptacji ZKP w nadzorze Jednostka dokonuje przeglądu dokumentacji ZKP oraz prowadzi ocenę na miejscu u dostawcy a także ocenia działania podjęte w związku z niezgodnościami i spostrzeżeniami stwierdzonymi podczas ostatniej oceny Zakres badań określają dokumenty odniesienia przywołane w certyfikacie Częstotliwości nadzoru określa umowa przywołana w punkcie III.1.2. i III.5.4. niniejszego dokumentu. Przyjęto zasadę, że nadzór winien być przeprowadzany co najmniej jeden raz w roku przy czym pierwsza ocena w nadzorze realizowana jest nie później niż 12 miesięcy od ostatniego dnia oceny u dostawcy W wyniku działań prowadzonych w nadzorze Jednostka może utrzymać, zawiesić lub cofnąć certyfikację. 7. Warunki zawieszania, cofania, ograniczania, rozszerzania, przedłużania (o ile ma to zastosowanie) certyfikacji oraz przeniesienia praw własności a także prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu zawarte są w umowie przywołanej w punkcie III.1.2 i III.5.4.

6 8. Opłaty za badania i certyfikację wyrobów 8.1. Opłaty za certyfikację określa cennik opłat "SIMPTEST" opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność (Dz. U. z 2012 r., poz. 711). Cennik przekazywany jest wnioskującemu o certyfikację wraz z wnioskiem Opłaty za badania naliczane są w oparciu o cenniki laboratoriów. Laboratoria udostępniają cenniki na żądanie klienta. 9. Odwołania i skargi Klienci SIMPTEST mają prawo odwołania się od decyzji wydanej w wyniku procesu certyfikacji i nadzoru, a także prawo złożenia skargi dotyczącej polityki lub trybu postępowania w procesie certyfikacji. Tryb załatwiania odwołań i skarg reguluje procedura nr IV. Informacje dla wnioskujących Wszelkich dodatkowych informacji oraz wyjaśnień udziela Zespół Ogólny "SIMPTEST". V. Załączniki Zał. nr 1 - Szczegółowy wykaz wyrobów Zał. nr 2 - Zakładowa Kontrola Produkcji Wyrobów Budowlanych - Wymagania. Zał. nr 3 - wzór umowy - system 1 Zał. nr 4 - wzór umowy - system 1+ ZATWIERDZIŁ Dyrektor SIMPTEST inż. Franciszek TRONCIK

7 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel , Tel./fax Regon NIP Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz wyrobów Numer decyzji Komisji Wyrób(y) System oceny zgodności Dokument kryterialny (specyfikacja techniczna) 96/579/WE Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 Aprobaty techniczne IBDiM 96/582/WE Kotwy metalowe do zastosowania w betonie (pod dużym obciążeniem) 1 Aprobaty techniczne IBDiM Aprobaty techniczne ITB 97/177/WE Kotwy metalowe wklejane do konstrukcji murowych 1 Aprobaty techniczne IBDiM Aprobaty techniczne ITB 97/597/WE Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu 1+ PN-EN 10080: /436/WE Wyroby do pokryć dachowych: - blachy płaskie i profilowane 99/472/WE Rury, zbiorniki i elementy pomocnicze nieprzeznaczone do kontaktu z wodą do spożycia przez ludzi PN-ISO :1998 PN-ISO :AK:1998 PN-ISO :1998 PN-ISO :AK:1998+AP1:1999 PN-H-93220:2006 PN-H :2008 PN-H :2008 Aprobaty techniczne IBDiM Aprobaty techniczne ITB 1 PN-EN 508-1:2010 PN-EN 508-2:2010 PN-EN 508-3: PN-EN ISO 3183:2013 PN-EN : PN-EN : PN-EN : PN-EN : PN-EN : PN-EN :2004+A1:2006 PN-EN :2004+A1:2006 PN-EN :2004+A1:2006 PN-EN :2004+A1:2006 PN-EN :2004+A1:2006 PN-EN :2004+A1:2006 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN :2010 PN-H-74200:1998

8 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel , Tel./fax Regon NIP Załącznik nr 2 ZKP 01/2010/PL ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI WYROBÓW BUDOWLANYCH WYMAGANIA

9 1. Zakres stosowania Niniejszy dokument stosowany jest w ocenie zakładowej kontroli produkcji wyrobów, dla których w specyfikacji technicznej nie określono wymagań dla zakładowej kontroli produkcji (dalej ZKP ). 2. Postanowienia ogólne 2.1 Producent powinien ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać system ZKP w celu zapewnienia, że wyrób wprowadzany do obrotu jest zgodny z wymaganiami specyfikacji technicznych i deklarowanymi wartościami. 2.2 System ZKP powinien obejmować procedury / instrukcje, regularne kontrole i badania oraz oceny, a wyniki kontroli powinny być wykorzystywane do oceny jakości gotowego wyrobu. Prowadzenie ciągłej kontroli produkcji i badań wyrobu gotowego powinno być dokumentowane poprzez zapisy. Powinno także obejmować wymagane działania korygujące w przypadku stwierdzenia niezgodności. 2.3 System ZKP powinien być dostosowany do poziomu wymagań użytkowych dla wyrobu, specyfiki procesu produkcyjnego i stopnia jego automatyzacji, kompetencji personelu oraz wielkości organizacji i zakresu jej działania. 2.4 Producent posiadający system ZKP wg wymagań PN-EN ISO 9001, spełnia wymagania w zakresie systemu ZKP, jeżeli wymagania specyfikacji technicznej oraz niniejszego dokumentu są stosowane. 3. Dokumentacja ZKP 3.1 Dokumentacja ZKP powinna zawierać: a) procedury i instrukcje oraz ewentualnie Księgę ZKP lub Plan Jakości opisujące system, b) specyfikacje techniczne dla wyrobu gotowego oraz dla surowców i materiałów stosowanych do produkcji, wymagania dla wyrobu na poszczególnych etapach produkcji (jeżeli ma to zastosowanie), c) dokumenty informacyjne: opis technologiczny, dokumentacja techniczna, schemat organizacyjny 3.2 Procedury/instrukcje powinny opisywać sposób: a) nadzorowania procesu produkcyjnego oraz prowadzenia kontroli i badań, b) nadzoru nad wyposażeniem do kontroli i badań wyrobu, c) prowadzenia oceny zgodności wyrobu z wymaganiami specyfikacji technicznej (na podstawie badań), d) postępowania z wyrobem niezgodnym, e) postępowania z reklamacjami, f) prowadzenia działań korygujących w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności; Inne procedury powinny zostać udokumentowane wówczas, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ZKP. 3.3 Dokumentacja ZKP powinna być nadzorowana i uaktualniana w przypadku wystąpienia zmian w wyrobie, procesie produkcji lub w systemie ZKP. 3.4 Producent powinien prowadzić wykaz dokumentacji i prowadzonych zapisów, w tym stosowanych odpowiednich formularzy.

10 4. Zakres funkcjonowania ZKP i organizacja 4.1 Producent powinien określić organizację działań związanych z ZKP (np.: schemat organizacyjny). Powinien również określić zakres działalności, związanej z produkcją wyrobu realizowany poza jego organizacją (jeżeli ma to zastosowanie) oraz ustalić zasady nadzoru nad zlecanymi procesami. 4.2 Producent powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za system ZKP (np. pełnomocnika ds. ZKP) oraz osoby odpowiedzialne za realizację działań w ramach ZKP i przydzielić im odpowiednie uprawnienia. 5. Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych Producent powinien opracować harmonogram konserwacji, przeglądów i remontów maszyn i urządzeń oraz nadzorować jego realizację. Z prowadzonych działań powinny powstawać zapisy. 6. Realizacja wyrobu 6.1 Przygotowanie produkcji Specyfikacje techniczne dotyczące wyrobu Producent powinien określić wymagania dla wyrobu na podstawie specyfikacji technicznej w zależności od zamierzonego zastosowania. Wymagania te powinny być udokumentowane i nadzorowane Surowce i materiały Producent powinien określić i udokumentować wymagania dla surowców i materiałów oraz kryteria potwierdzania ich zgodności. Powinien sprawdzać, na podstawie przyjętych kryteriów, zgodność dostaw z zamówieniem (dokumenty, ewentualnie kontrole i badania). 6.2 Nadzorowanie produkcji Producent powinien określić, odpowiednio do warunków i potrzeb, parametry właściwe dla danego procesu produkcji i podać częstość sprawdzeń kontrolnych i badań, łącznie z kryteriami. Producent powinien zapewnić: a) dostępność procedur / instrukcji na stanowiskach pracy, b) dostępność i stosowanie właściwego wyposażenia do kontroli i badań, c) prowadzenie kontroli i badań w toku produkcji (międzyoperacyjnych), d) prowadzenie zapisów z kontroli procesu i badań międzyoperacyjnych, 6.3 Identyfikacja i identyfikowalność Poszczególne wyroby i ich części lub partie wyrobów powinny być możliwe do zidentyfikowania. Identyfikacja wyrobu powinna być zapewniona na etapach: a) procesu wytwarzania, b) wyrobu gotowego, c) sprzedawania lub przekazywania wyrobu do odbiorcy. Jeżeli to możliwe producent powinien zapewnić identyfikowalność wyrobu, tzn. możliwość odtworzenia historii produkcji wyrobu. Producent lub jego przedstawiciel powinni przechowywać zapisy dla poszczególnych wyrobów lub partii wyrobów, łącznie z informacjami dotyczącymi produkcji i badań. Na podstawie zapisów powinno być możliwe odtworzenie wszystkich istotnych informacji o wyrobie i procesie produkcji.

11 7. Kontrole i badania 7.1 Niezależnie od badań typu, przeprowadzonych przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, producent powinien prowadzić kontrole i badania wyrobu gotowego w zakresie deklarowanych właściwości. Kontrole i badania powinny być prowadzone zgodnie z udokumentowanymi planami badań. Plan badań wyrobu gotowego powinien uwzględniać wymagania specyfikacji technicznej oraz określać co najmniej: a) badane właściwości, b) metody badań, wskazane w dokumencie odniesienia, c) częstość wykonywania badań. 7.2 Producent powinien określić wielkość partii wyrobu, wielkość lub liczność próbki do kontroli i badań, sposób pobierania próbek oraz rodzaj zapisów związanych z ich pobieraniem. 7.3 Producent powinien posiadać kompetencje techniczne do prowadzenia kontroli i badań lub korzystać z usług laboratoriów, posiadających takie kompetencje. 7.4 Ocena zgodności wyrobów Producent powinien określić: a) kryteria oceny wyników kontroli i badań wyrobu gotowego, zawierające m.in. granice akceptacji wyników, b) zasady zwalniania wyrobu gotowego do magazynu. 7.5 Zapisy z kontroli i badań Wyniki kontroli i badań wyrobów gotowych powinny być zapisywane i przechowywane co najmniej przez 10 lat. Zapisy z kontroli i badań powinny obejmować: a) przedmiot badań, b) datę dostawy lub produkcji, c) dane, identyfikujące badaną próbkę (np. data pobrania i wielkość próbki, miejsce pobrania), d) datę kontroli i badań, e) zastosowane metody badawcze, f) wynik kontroli i badań, g) ocenę zgodności wyników kontroli i badań z wymaganiami specyfikacji technicznej i/lub dokumentacji ZKP h) dane identyfikujące osoby wykonującej badanie. 8. Nadzór nad wyrobem niezgodnym Producent powinien zapewnić, aby wyroby nie spełniające wymagań zostały odizolowane i właściwie oznakowane w celu uniknięcia ich niezamierzonego użycia lub dostawy do klienta. W przypadku stwierdzenia wyrobu niezgodnego, producent powinien podjąć natychmiastowe działania, w ramach których: a) wyeliminuje stwierdzone niezgodności lub b) przekwalifikuje dany wyrób (jedynie w przypadku gdy jest to możliwe) lub c) uniemożliwi zastosowanie tego wyrobu. Po usunięciu niezgodności producent powinien powtórzyć kontrolę lub badania wyrobu w celu wykazania zgodności z wymaganiami. 9. Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań Producent powinien zapewnić wykonywanie pomiarów i badań z wymaganą dokładnością i zachowaniem spójności pomiarowej.

12 Producent powinien: a) określić przyrządy niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych pomiarów (z właściwym poziomem dokładności), b) prowadzić spis wyposażenia (zawierający dane identyfikujące wyposażenie); c) opracować harmonogram sprawdzeń i wzorcowań wyposażenia pomiarowego, określający częstość sprawdzeń i wzorcowań oraz nadzorować jego realizację, d) określić osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem, e) prowadzić i utrzymywać zapisy z wzorcowań i sprawdzeń. f) prowadzić nadzór nad wyposażeniem używanym do kontroli i badań,niezależnie od tego czy jest ono jego własnością. Przyrządy pomiarowe, jeżeli to jest uzasadnione, powinny posiadać instrukcje: obsługi, sprawdzenia i wykonywania badań. Instrukcje te powinny być dostępne dla pracowników. 10. Zabezpieczanie wyrobu magazynowanie, pakowanie i transport Producent powinien określić sposób postępowania z wyrobem gotowym, sposób jego pakowania i zabezpieczania, aby zapobiegać uszkodzeniu lub zmianie właściwości. Jeżeli to uzasadnione, producent powinien prowadzić okresową kontrolę stanu przechowywanego wyrobu, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń lub zmiany właściwości. Warunki przyjęcia wyrobu gotowego do magazynu powinny być określone, a z procesu przyjęcia wyrobu oraz jego wydania powinny powstawać odpowiednie zapisy. Jeśli jest to niezbędne i może mieć wpływ na jakość wyrobu, producent powinien zagwarantować właściwe warunki środowiskowe przechowywania wyrobu i w razie potrzeby monitorować je. Jeśli wyroby wymagają zapewnienia szczególnych warunków transportu, producent powinien je określić i jeżeli to ma uzasadnienie - zapewnić. 11 Reklamacje 11.1 Producent powinien określić i udokumentować sposób postępowania z reklamacjami zgłaszanymi przez odbiorców wyrobów oraz składanymi przez producenta dostawcom surowców, materiałów i elementów wyrobów stosowanych w produkcji. Producent zobowiązany jest do: a) przechowywania i archiwizowania zapisów związanych z reklamacjami, b) podejmowania działań w związku z zgłoszoną reklamacją Producent powinien analizować przyczyny wystąpienia niezgodności wyrobu i podejmować działania korygujące w celu ich eliminacji. 12. Działania korygujące W przypadku wystąpienia niezgodności, producent powinien podjąć działania eliminujące przyczyny ich powstania w celu zapobiegania powtórnemu ich wystąpieniu. Działania te powinny obejmować: a) przegląd niezgodności, b) analizę przyczyn niezgodności, c) określenie sposobu postępowania, d) ocenę skuteczności przeprowadzonych działań. Z wyżej wymienionych działań powinny być prowadzone zapisy.

13 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel , Tel./fax Regon NIP Załącznik nr 3 U M O W A nr.../cert-cj/20... z dnia... warunkach wydania, zasadach stosowania certyfikatu oraz nadzoru nad certyfikowanymi wyrobami wydanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - system oceny 1 zawarta pomiędzy Jednostką Certyfikującą - "SIMPTEST" Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów - Ośrodek Badań i Certyfikacji spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Astrów 10, Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy K.R.S. pod numerem , Numer Identyfikacji Podatkowej NIP , Kapitał Zakładowy ,00 zł., zwaną dalej w treści umowy Jednostką, reprezentowaną przez: Prezesa / Dyrektora Członka Zarządu inż. Franciszka TRONCIKA mgr Barbarę DURAN a dostawcą... z siedzibą przy ulicy..., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego... pod numerem..., Numer Identyfikacji Podatkowej NIP..., Kapitał Zakładowy... zwanym dalej w treści umowy Posiadaczem Certyfikatu, reprezentowanym przez : związana z wydaniem krajowego certyfikatu zgodności nr... zwanego dalej w treści umowy certyfikatem, dla wyrobu(ów) zgłoszonych wnioskiem nr... następującej treści: 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy są wzajemne prawa i zobowiązania stron związane z udzieleniem certyfikacji oraz nadzorem nad certyfikowanymi wyrobami. 2 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., o systemie oceny zgodności (tekst ujednolicony Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935, z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2041z późniejszymi zmianami) 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z systemem oceny zgodności oraz akredytacją jednostek certyfikujących, kontrolujących i laboratoriów (Dz. U. z 2012 r., poz. 711). 3 Wydanie certyfikatu 1. Certyfikat zostanie wydany Posiadaczowi Certyfikatu: po podpisaniu i zwrocie do Jednostki 1 egzemplarza niniejszej umowy, po dokonaniu opłaty za certyfikację wyrobu zgodnie z przekazaną(ymi) fakturą(ami) stosownie do uregulowań zawartych w 13 niniejszej umowy.

14 2. Nie przekazanie do Jednostki 1 egzemplarza podpisanej umowy w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego certyfikatu chyba, że Posiadacz Certyfikatu wystąpi o przedłużenie powyższego o dalszy termin, nie dłuższy niż 14 dni. Rezygnacja z certyfikatu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za przeprowadzoną certyfikację wyrobu na podstawie złożonego wniosku. 4 Zobowiązania 1. Posiadacz Certyfikatu zobowiązuje się, że wyroby objęte certyfikatem, będą spełniać wymagania dokumentów normatywnych wymienionych w certyfikacie. 2. Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się, że żaden certyfikat lub raport ani jakakolwiek ich część nie zostaną wykorzystane w sposób wprowadzający w błąd. 3. Posiadacz Certyfikatu wyraża zgodę, aby osoby reprezentujące Jednostkę miały wstęp na teren zakładu Posiadacza Certyfikatu podczas normalnych godzin jego pracy, zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi w zakładzie. 4. Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się do poddania nadzorowi określonemu w 5. niniejszej umowy. 5. Posiadacz Certyfikatu zobowiązany jest informować Jednostkę o wszelkich zmianach w wyrobie, procesie produkcji, systemie zarządzania jakością / systemie zakładowej kontroli produkcji a także o zmianie statusu prawnego. 6. Jednostka zobowiązana jest we właściwy sposób uprzedzać o zmianach, jakie zamierza wprowadzić do swoich wymagań certyfikacyjnych. Zanim podejmie się decyzję o dokładnej formie i o dacie obowiązywania tych zmian, należy wziąć pod uwagę stanowiska stron zainteresowanych. Po podjęciu decyzji i po opublikowaniu zmienionych wymagań Jednostka sprawdzi czy Posiadacz Certyfikatu wykonał wszelkie niezbędne działania dostosowawcze w czasie, który Jednostka uzna za uzasadniony. 5 Nadzór 1. Nadzór realizowany jest jako ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji. W trakcie nadzoru Jednostka sprawdzi również sposób wykorzystania certyfikatu. 2. Ustala się przeprowadzenie nadzoru 1 raz w roku W uzasadnionych przypadkach (np. wzrost reklamacji, zmiany w organizacji, w wyrobie, systemie ZKP czy procesie produkcji) Jednostka przeprowadzi audity specjalne. 6 Reklamacje Posiadacz Certyfikatu będzie przechowywał i udostępniał Jednostce zapisy dotyczące reklamacji związanych z wyrobem wymienionym w certyfikacie oraz podjętych działań korygujących. 7 Zawieszanie, cofanie certyfikacji 1. Zawieszenie certyfikacji następuje w przypadku: nie usunięcia w uzgodnionym terminie stwierdzonych podczas oceny niezgodności wskazujących, że Posiadacz Certyfikatu nie spełnia kryteriów oceny, negatywnych wyników oceny sposobu wykorzystania certyfikatu, uniemożliwienia Jednostce realizacji nadzoru, nie wywiązania się Posiadacza Certyfikatu ze zobowiązań określonych w zawartej umowie, zgłoszenia przez Posiadacza Certyfikatu czasowej rezygnacji z certyfikatu. Zawieszając certyfikat Jednostka określi termin i warunki, po spełnieniu których certyfikat może być przywrócony. W okresie zawieszenia nie można stosować certyfikatu. 2. Cofnięcie ważności certyfikatu następuje w przypadku: rażącego naruszenia przez Posiadacza certyfikatu wymagań stawianych przy certyfikacji, niespełnienia w ustalonym terminie warunków określonych przez Jednostkę przy zawieszeniu certyfikacji, zgłoszenia rezygnacji przez Posiadacza certyfikatu, wydania nowego certyfikatu w wyniku przeniesienia praw własności, zmiany nazwy wyrobu lub wprowadzenia nowej specyfikacji technicznej.

15 W przypadku cofnięcia certyfikacji dostawca zobowiązany jest zwrócić do Jednostki dwa egzemplarze przedmiotowego certyfikatu. Po cofnięciu certyfikacji Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do zaprzestania stosowania certyfikatu. 3. Zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji pociąga za sobą ten sam skutek dla wszystkich wydanych aneksów do tego certyfikatu. 4. Wiadomość o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji zostanie przekazana niezwłocznie Posiadaczowi Certyfikatu listem poleconym. 5. Przy ponownym ubieganiu się o certyfikację (po jej cofnięciu) Jednostka przeprowadza ponownie cały proces certyfikacji. 8 Rozszerzenie certyfikacji Posiadacz Certyfikatu ma prawo wystąpić z wnioskiem do Jednostki o rozszerzenie certyfikacji na dodatkowe typy / odmiany wyrobu jeżeli spełniają one wymagania przypisane dla wyrobu podstawowego. Rozszerzenie następuje po przeprowadzeniu procesu certyfikacji w zakresie ustalonym przez Jednostkę. Rozszerzenie ma formę Aneksu do certyfikatu na wyrób podstawowy, z terminem ważności jak określono w certyfikacie. 9 Ograniczenie certyfikacji Posiadacz Certyfikatu ma prawo wystąpić z wnioskiem do Jednostki o ograniczenie certyfikacji. W takim przypadku Jednostka wystawia nowy certyfikat, którego ważność wygasa w terminie identycznym jak określony w certyfikacie przed ograniczeniem. Poprzedni certyfikat należy niezwłocznie zwrócić do Jednostki (2 egz.). 10 Przedłużenie certyfikacji Przedłużenie certyfikacji może nastąpić na wniosek Posiadacza Certyfikatu. Dla zachowania ciągłości certyfikacji, wniosek winien być złożony najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu ważności. Przedłużenie następuje po ponownym przeprowadzeniu pełnego lub uproszczonego procesu certyfikacji. Warunki uproszczonego procesu certyfikacji określi Jednostka. 11 Reklama 1. Posiadacz Certyfikatu ma prawo podać do publicznej wiadomości informację o posiadaniu certyfikatu, lecz w taki sposób, który nie mógłby sugerować, że odnosi się do innych wyrobów niż wymienione w certyfikacie. 2. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu certyfikat utraci ważność, Posiadacz Certyfikatu zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania informowania odbiorców wyrobu o fakcie posiadania certyfikatu. 12 Poufność 1. Jednostka gwarantuje zachowanie poufności w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji oraz gwarantuje ochronę praw własności. 2. Jeśli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakiejkolwiek informacji, Posiadacz Certyfikatu zostanie powiadomiony o treści ujawnionej informacji, w zakresie dopuszczonym przez prawo. 3. W innych przypadkach ujawnienie informacji stronie trzeciej będzie wymagać pisemnej zgody Posiadacza Certyfikatu. 13 Opłaty 1. Posiadacz Certyfikatu zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z udzieleniem i utrzymaniem certyfikacji, zgodnie z przekazywanymi fakturami.

16 2. Podstawą naliczeń jest cennik opłat Jednostki za czynności związane z certyfikacją prowadzoną w krajowym systemie oceny zgodności, obowiązujący w dniu zakończenia prac wynikających ze szczegółowego trybu certyfikacji wyrobów. 3. Należność płatna będzie przez Posiadacza Certyfikatu w terminie określonym na fakturze, na rachunek ING Bank Śląski SA Oddział Regionalny w Katowicach, ul. Mickiewicza 3 nr Odpowiedzialność prawna Certyfikacja wyrobów nie zwalnia Posiadacza Certyfikatu z odpowiedzialności za wyrób ani nie powoduje przeniesienia tej odpowiedzialności - w całości lub części - na Jednostkę lub Polskie Centrum Akredytacji. 15 Ważność umowy 1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony i obowiązuje w okresie ważności certyfikatu. 2. Umowa może być rozwiązana z uzasadnionych przyczyn na wniosek jednej ze stron (w terminie uzgodnionym między stronami). 16 Odwołania 1. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane zgodnie z procedurą Załatwianie reklamacji, odwołań i rozstrzyganie spraw spornych Jednostki. 2. Procedura udostępniana będzie na życzenie Posiadacza Certyfikatu, dostępna jest także na stronie internetowej Jednostki w zakładce Certyfikacja. 17 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone w Kodeksie Cywilnym obowiązującym w RP. 3. Ewentualne spory mogące powstać między stronami na tle postanowień niniejszej umowy, strony poddają rozpatrzeniu przed Sądem Powszechnym właściwym dla Jednostki. 4. Posiadacz Certyfikatu nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej Za okoliczności siły wyższej uważa się wystąpienie takich nadzwyczajnych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie obowiązków wynikających z umowy i które są niezależne od Posiadacza Certyfikatu, niemożliwe do uniknięcia mimo podjęcia wszystkich niezbędnych działań. W szczególności za przypadki siły wyższej uważa się wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi, pożar, powódź, strajk pracowników, wiążące orzeczenia władz administracyjnych, władz ustawodawczych i sądowniczych W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Jednostki o zaistniałym fakcie pod rygorem utraty prawa do powołania się na klauzulę siły wyższej W przypadku zajścia okoliczności siły wyższej wykonanie zobowiązań Posiadacza Certyfikatu wynikających z niniejszej umowy ulega zawieszeniu na czas trwania tej okoliczności. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. W przypadku zagranicznego dostawcy każda strona otrzymuje dodatkowo po jednym egzemplarzu umowy w języku angielskim, przy czym dokumentem właściwym do rozstrzygania kwestii spornych jest wersja w języku polskim. Jednostka Certyfikująca: Posiadacz Certyfikatu: data i podpis osoby upoważnionej data i podpis osoby upoważnionej

17 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel , Tel./fax Regon NIP Załącznik nr 4 U M O W A nr.../cert-cj/20... z dnia... warunkach wydania, zasadach stosowania certyfikatu oraz nadzoru nad certyfikowanymi wyrobami wydanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - system oceny 1+ zawarta pomiędzy Jednostką Certyfikującą - "SIMPTEST" Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów - Ośrodek Badań i Certyfikacji spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Barbary 17, Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy K.R.S. pod numerem , Numer Identyfikacji Podatkowej NIP , Kapitał Zakładowy ,00 zł., zwaną dalej w treści umowy Jednostką, reprezentowaną przez: Prezesa / Dyrektora Członka Zarządu inż. Franciszka TRONCIKA mgr Barbarę DURAN a dostawcą... z siedzibą przy ulicy..., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego... pod numerem..., Numer Identyfikacji Podatkowej NIP..., Kapitał Zakładowy... zwanym dalej w treści umowy Posiadaczem Certyfikatu, reprezentowanym przez : związana z wydaniem krajowego certyfikatu zgodności nr... zwanego dalej w treści umowy certyfikatem, dla wyrobu(ów) zgłoszonych wnioskiem nr... następującej treści: 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy są wzajemne prawa i zobowiązania stron związane z udzieleniem certyfikacji oraz nadzorem nad certyfikowanymi wyrobami. 2 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., o systemie oceny zgodności (tekst ujednolicony Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935, z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198 poz z późniejszymi zmianami) 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność (Dz. U. z 2012 r., poz. 711). 3 Wydanie certyfikatu 1. Certyfikat zostanie wydany Posiadaczowi Certyfikatu: po podpisaniu i zwrocie do Jednostki 1 egzemplarza niniejszej umowy, po dokonaniu opłaty za certyfikację wyrobu zgodnie z przekazaną(ymi) fakturą(ami) stosownie do uregulowań zawartych w 13 niniejszej umowy.

18 2. Nie przekazanie do Jednostki 1 egzemplarza podpisanej umowy w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego certyfikatu chyba, że Posiadacz Certyfikatu wystąpi o przedłużenie powyższego o dalszy termin, nie dłuższy niż 14 dni. Rezygnacja z certyfikatu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za przeprowadzoną certyfikację wyrobu na podstawie złożonego wniosku. 4 Zobowiązania 1. Posiadacz Certyfikatu zobowiązuje się, że wyroby objęte certyfikatem, będą spełniać wymagania dokumentów normatywnych wymienionych w certyfikacie. 2. Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się, że żaden certyfikat lub raport ani jakakolwiek ich część nie zostaną wykorzystane w sposób wprowadzający w błąd. 3. Posiadacz Certyfikatu wyraża zgodę, aby osoby reprezentujące Jednostkę miały wstęp na teren zakładu Posiadacza Certyfikatu podczas normalnych godzin jego pracy, zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi w zakładzie. 4. Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się do poddania nadzorowi określonemu w 5. niniejszej umowy. 5. Posiadacz Certyfikatu zobowiązany jest informować Jednostkę o wszelkich zmianach w wyrobie, procesie produkcji, systemie zarządzania jakością / systemie zakładowej kontroli produkcji a także o zmianie statusu prawnego. 6. Jednostka zobowiązana jest we właściwy sposób uprzedzać o zmianach, jakie zamierza wprowadzić do swoich wymagań certyfikacyjnych. Zanim podejmie się decyzję o dokładnej formie i o dacie obowiązywania tych zmian, należy wziąć pod uwagę stanowiska stron zainteresowanych. Po podjęciu decyzji i po opublikowaniu zmienionych wymagań Jednostka sprawdzi czy Posiadacz Certyfikatu wykonał wszelkie niezbędne działania dostosowawcze w czasie, który Jednostka uzna za uzasadniony. 5 Nadzór 1. Nadzór obejmuje niżej wymienione działania: przeprowadzenie badań sondażowych próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu budowy, ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji. W trakcie nadzoru Jednostka sprawdzi również sposób wykorzystania certyfikatu. 2. Ustala się przeprowadzenie nadzoru 1 raz w roku W uzasadnionych przypadkach (np. wzrost reklamacji, zmiany w organizacji, w wyrobie, systemie ZKP czy procesie produkcji) Jednostka przeprowadzi audity specjalne. 6 Reklamacje Posiadacz Certyfikatu będzie przechowywał i udostępniał Jednostce zapisy dotyczące reklamacji związanych z wyrobem wymienionym w certyfikacie oraz podjętych działań korygujących. 7 Zawieszanie, cofanie certyfikatu 1. Zawieszenie certyfikacji następuje w przypadku: nie usunięcia w uzgodnionym terminie stwierdzonych podczas oceny niezgodności wskazujących, że Posiadacz Certyfikatu nie spełnia kryteriów oceny, negatywnych wyników oceny sposobu wykorzystania certyfikatu, uniemożliwienia Jednostce realizacji nadzoru, nie wywiązania się Posiadacza Certyfikatu ze zobowiązań określonych w zawartej umowie, zgłoszenia przez Posiadacza Certyfikatu czasowej rezygnacji z certyfikatu. Zawieszając certyfikat Jednostka określi termin i warunki, po spełnieniu których certyfikat może być przywrócony. W okresie zawieszenia nie można stosować certyfikatu. 2. Cofnięcie ważności certyfikatu następuje w przypadku: rażącego naruszenia przez Posiadacza certyfikatu wymagań stawianych przy certyfikacji,

19 niespełnienia w ustalonym terminie warunków określonych przez Jednostkę przy zawieszeniu certyfikacji, zgłoszenia rezygnacji przez Posiadacza certyfikatu, wydania nowego certyfikatu w wyniku przeniesienia praw własności, zmiany nazwy wyrobu lub wprowadzenia nowej specyfikacji technicznej. W przypadku cofnięcia certyfikacji dostawca zobowiązany jest zwrócić do Jednostki dwa egzemplarze przedmiotowego certyfikatu. Po cofnięciu certyfikacji Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do zaprzestania stosowania certyfikatu. 6. Zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji pociąga za sobą ten sam skutek dla wszystkich wydanych aneksów do tego certyfikatu. 7. Wiadomość o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji zostanie przekazana niezwłocznie Posiadaczowi Certyfikatu listem poleconym. 8. Przy ponownym ubieganiu się o certyfikację (po jej cofnięciu) Jednostka przeprowadza ponownie cały proces certyfikacji. 8 Rozszerzenie zakresu certyfikacji Posiadacz Certyfikatu ma prawo wystąpić z wnioskiem do Jednostki o rozszerzenie certyfikacji na dodatkowe typy / odmiany wyrobu jeżeli spełniają one wymagania przypisane dla wyrobu podstawowego. Rozszerzenie następuje po przeprowadzeniu procesu certyfikacji w zakresie ustalonym przez Jednostkę. Rozszerzenie ma formę Aneksu do certyfikatu na wyrób podstawowy, z terminem ważności jak określono w certyfikacie. 9 Ograniczenie zakresu certyfikacji Posiadacz Certyfikatu ma prawo wystąpić z wnioskiem do Jednostki o ograniczenie certyfikacji. W takim przypadku Jednostka wystawia nowy certyfikat, którego ważność wygasa w terminie identycznym jak określony w certyfikacie przed ograniczeniem. Poprzedni certyfikat należy niezwłocznie zwrócić do Jednostki (dwa egzemplarze). 10 Przedłużenie ważności certyfikacji Przedłużenie certyfikacji może nastąpić na wniosek Posiadacza Certyfikatu. Dla zachowania ciągłości certyfikacji, wniosek winien być złożony najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu ważności. Przedłużenie następuje po ponownym przeprowadzeniu pełnego lub uproszczonego procesu certyfikacji. Warunki uproszczonego procesu certyfikacji określi Jednostka. 11 Reklama 1. Posiadacz Certyfikatu ma prawo podać do publicznej wiadomości informację o posiadaniu certyfikatu, lecz w taki sposób, który nie mógłby sugerować, że odnosi się do innych wyrobów niż wymienione w certyfikacie. 2. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu certyfikat utraci ważność, Posiadacz Certyfikatu zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania informowania odbiorców wyrobu o fakcie posiadania certyfikatu. 12 Poufność 1. Jednostka gwarantuje zachowanie poufności w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji oraz gwarantuje ochronę praw własności. 2. Jeśli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakiejkolwiek informacji, Posiadacz Certyfikatu zostanie powiadomiony o treści ujawnionej informacji, w zakresie dopuszczonym przez prawo. 3. W innych przypadkach ujawnienie informacji stronie trzeciej będzie wymagać pisemnej zgody Posiadacza Certyfikatu. 13 Opłaty

20 1. Posiadacz Certyfikatu zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z udzieleniem i utrzymaniem certyfikacji, zgodnie z przekazywanymi fakturami. 2. Podstawą naliczeń jest cennik opłat Jednostki za czynności związane z certyfikacją prowadzoną w krajowym systemie oceny zgodności, obowiązujący w dniu zakończenia prac wynikających ze szczegółowego trybu certyfikacji wyrobów. 3. Należność płatna będzie przez Posiadacza Certyfikatu w terminie określonym na fakturze, na rachunek ING Bank Śląski SA Oddział Regionalny w Katowicach, ul. Mickiewicza 3 nr Odpowiedzialność prawna Certyfikacja wyrobów nie zwalnia Posiadacza Certyfikatu z odpowiedzialności za wyrób ani nie powoduje przeniesienia tej odpowiedzialności - w całości lub części - na Jednostkę lub Polskie Centrum Akredytacji. 15 Ważność umowy 1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony i obowiązuje w okresie ważności certyfikatu. 2. Umowa może być rozwiązana z uzasadnionych przyczyn na wniosek jednej ze stron (w terminie uzgodnionym między stronami). 16 Odwołania 1. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane zgodnie z procedurą Załatwianie reklamacji, odwołań i rozstrzyganie spraw spornych Jednostki. 2. Procedura udostępniana będzie na życzenie Posiadacza Certyfikatu, dostępna jest także na stronie internetowej Jednostki w zakładce Certyfikacja. 17 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone w Kodeksie Cywilnym obowiązującym w RP. 3. Ewentualne spory mogące powstać między stronami na tle postanowień niniejszej umowy, strony poddają rozpatrzeniu przed Sądem Powszechnym właściwym dla Jednostki. 4. Posiadacz Certyfikatu nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej Za okoliczności siły wyższej uważa się wystąpienie takich nadzwyczajnych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie obowiązków wynikających z umowy i które są niezależne od Posiadacza Certyfikatu, niemożliwe do uniknięcia mimo podjęcia wszystkich niezbędnych działań. W szczególności za przypadki siły wyższej uważa się wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi, pożar, powódź, strajk pracowników, wiążące orzeczenia władz administracyjnych, władz ustawodawczych i sądowniczych W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Jednostki o zaistniałym fakcie pod rygorem utraty prawa do powołania się na klauzulę siły wyższej W przypadku zajścia okoliczności siły wyższej wykonanie zobowiązań Posiadacza Certyfikatu wynikających z niniejszej umowy ulega zawieszeniu na czas trwania tej okoliczności. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. W przypadku zagranicznego dostawcy każda strona otrzymuje dodatkowo po jednym egzemplarzu umowy w języku angielskim, przy czym dokumentem właściwym do rozstrzygania kwestii spornych jest wersja w języku polskim. Jednostka Certyfikująca: Posiadacz Certyfikatu: data i podpis osoby upoważnionej data i podpis osoby upoważnionej

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

Program oceny maszyn

Program oceny maszyn "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Strona/stron: 1/12 I-01 INSTRUKCJA WYMAGANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Nr wydania: 3 Data wydania: 08.04.2013 Zmiana: A B C SPIS TREŚCI 1 Cel i

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.3

INFORMATOR DLA KLIENTA D.3 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDY- TACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP Spis treści: Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax:

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017 . Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane sierpień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A. w dniu 25 sierpnia 2017 Copyright

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" PCZZKP-SK

SIMPTEST PCZZKP-SK "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, +48 32 2519-595, Fax +48 32 2513-918 Regon 271820782

Bardziej szczegółowo

O ś r odek Ce rt yfikacji Wyrobów

O ś r odek Ce rt yfikacji Wyrobów O ś r odek Ce rt yfikacji Wyrobów Strona/stron: 1/13 I-01 INSTRUKCJA WYMAGANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Nr wydania: 4 Data wydania: 12.01.2017 Zmiana: SPIS TREŚCI 1 Cel i zakres...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ zawarta w dniu 2017r. w Grójcu pomiędzy: Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / / z dnia r.

U M O W A NR / / z dnia r. FBS-47/1 z 01.06.2016 Strona 1/5 U M O W A NR / / z dnia r. o dokonanie dobrowolnej certyfikacji wyrobów na zgodność ze specyfikacją i nadzór nad stosowaniem wydanych certyfikatów, zawarta pomiędzy: POLSKIM

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" Program certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w systemie krajowym PCSWUWB-SK

SIMPTEST Program certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w systemie krajowym PCSWUWB-SK "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, +48 32 2519-595 Fax +48 32 2513-918 Regon 271820782

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji: I Data edycji: 07.2011 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w ramach, którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2006-12-31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20; Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Organizacja powinna ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy Umowa Nr..-082- /20 zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON: 010415408, reprezentowanym przez dr inż. Tomasza

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.: 42 633 85 97, email: zcw@morate.eu PROGRAM CERTYFIKACJI PC R 01 Zatwierdził Łódź, dnia 06.11.2008 r. Zmiana: A ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

Samokontrola producentów

Samokontrola producentów Samokontrola producentów Jan Bobrowicz Z-ca Dyrektora ITB ds. Współpracy z Gospodarką Dariusz Stachura Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania R8-P1-Z4 (str. 1/5) Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 2.12.2014 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, grudzień, 2014 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej kontroli jakości WE wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG / rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. Zakład Certyfikacji prowadzi działalność certyfikacyjną dla płyt drewnopochodnych głównie na zgodność z aktualnie

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo