"SIMPTEST" PCZZKP-SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""SIMPTEST" PCZZKP-SE"

Transkrypt

1 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel , , Fax Regon NIP Program certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie europejskim PCZZKP-SE OPRACOWAŁ Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością ZATWIERDZIŁ Dyrektor inż. Janusz Gajewski mgr inż. Jacek Pędras

2 2 Spis treści 1 Definicje 2 Informacje ogólne 3 Podstawa prawna 4 Cel i zakres programu 5 Dokumenty odniesienia 6. Działania 6.1 Informacje wstępne dla klienta 6.2 Składanie wniosku 6.3 Przegląd wniosku 6.4 Ocena Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji 6.5 Przegląd 6.6 Decyzja 6.7 Przerwanie procesu certyfikacji 6.8 Wystawienie dokumentów certyfikacyjnych 6.9 Nadzór Utrzymanie certyfikacji Zawieszenie certyfikacji Cofnięcie certyfikacji 6.10 Ograniczenie zakresu certyfikacji 6.11 Zakończenie certyfikacji 6.12 Przedłużenie ważności certyfikacji (ponowna ocena) 6.13 Rozszerzenie zakresu certyfikacji 6.14 Przeniesienie praw własności 7. Zmiany mające wpływ na certyfikację 8. Skargi i odwołania 9. Odpowiedzialność 10. Zapisy 11. Opłaty 12. Załączniki

3 3 1 Definicje Klient Organizacja lub osoba odpowiedzialna wobec jednostki certyfikującej za zapewnienie, że wymagania certyfikacyjne łącznie z wymaganiami dotyczącymi wyrobu są spełnione Wymaganie certyfikacyjne Wyspecyfikowane wymaganie, obejmujące wymagania dotyczące wyrobu, które jest spełnione przez klienta jako warunek ustanowienia lub utrzymania certyfikacji Wymaganie dotyczące wyrobu Wymaganie, które odnosi się bezpośrednio do wyrobu, wyspecyfikowane w normach lub innych dokumentach normatywnych zidentyfikowanych w programie certyfikacji Program certyfikacji System certyfikacji odnoszący się do określonych wyrobów, do których mają zastosowanie te same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury Właściciel programu Osoba lub organizacja opracowana za opracowanie i utrzymanie określonego programu certyfikacji Producent Oznacza osobę fizyczną lub prawną, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym Wyrób budowlany Oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych Zharmonizowana specyfikacja techniczna Należy przez to rozumieć normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny Wprowadzenie do obrotu Oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku unijnym Udostępnienie na rynku Oznacza każde dostarczenie wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego Oznaczają właściwości użytkowe odnoszące się do odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy Zakładowa kontrola produkcji Oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

4 4 2 Informacje ogólne Program certyfikacji został opracowany przez "SIMPTEST" Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. (zwana w dalszej części programu Jednostką lub "SIMPTEST"), która ponosi pełną odpowiedzialność za jego zawartość, utrzymanie i doskonalenie. W procesie certyfikacji według tego programu biorą udział: Jednostka certyfikująca, producenci wyrobów budowlanych. Jednostka certyfikująca "SIMPTEST" posiada certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby Nr AC 009 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Zakres akredytacji Nr AC 009 dostępny jest na stronie internetowej PCA Jednostka posiada także status jednostki notyfikowanej Nr 1458 na zakres rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) oraz dyrektywy 2006/42/WE Maszyny. W Jednostce został opracowany i wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065: Dla zapewnienia właściwej realizacji zadań wyznaczonych w procesie certyfikacji, wszystkie działania i procesy są prowadzone w sposób ustalony, udokumentowany i nadzorowany. "SIMPTEST" działając jako strona trzecia w ramach posiadanych uprawnień: świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi standardami, zapewnia równy dostęp do świadczonych usług wszystkim klientom, niezależnie od wielkości organizacji wnioskującego ani jego członkostwa w jakimkolwiek ugrupowaniu lub stowarzyszeniu, udostępnia dla wnioskującego dokumenty, które określają wymagania dla wyrobu oraz inne stosowne wymagania (o ile nie są to ogólnie dostępne dokumenty), nie stosuje żadnych form dyskryminacji, także ukrytych, takich jak przyspieszanie lub opóźnianie załatwiania wniosków, nie prowadzi działalności projektowej, produkcyjnej oraz sprzedaży wyrobów będących przedmiotem certyfikacji, nie udziela usług doradczych w zakresie projektowania, wytwarzania, instalowania, utrzymywania lub dystrybucji wyrobu, który jest lub ma być certyfikowany, nie warunkuje prowadzenia certyfikacji liczbą certyfikatów już wydanych, nie stawia nieuzasadnionych wymagań finansowych i innych, ogranicza swoje wymagania, ocenę, przegląd, decyzję i nadzór do zagadnień związanych z zakresem akredytacji, zapewnia zachowanie bezstronności i niezależności poprzez przestrzeganie ustanowionej deklaracji bezstronności, gwarantującej bezstronne i niezależne działanie Jednostki jako strony trzeciej oraz jej utrzymywanie i doskonalenie, realizuje proces certyfikacji przez kompetentny personel, który stale podnosi swoje umiejętności, wiedzę i kwalifikacje, zapewnia poufność wszystkich danych i uzyskanych informacji dotyczących swoich klientów, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem oraz ochronę własności klienta, wynagradza swoich pracowników w sposób uniezależniony od wyników i ilości przeprowadzonych procesów certyfikacji, zapewnia satysfakcję klienta i wszystkich zainteresowanych stron. "SIMPTEST" deklaruje pełną współpracę z klientem oraz udzielanie niezbędnej pomocy w celu zrozumienia procesu oceny i certyfikacji, a także zapewnia mu (na jego życzenie) dostęp i ujawnienie w odpowiednim czasie informacji o statusie certyfikacji każdego zgłoszonego przez niego wyrobu (udzielenie, utrzymanie, rozszerzenie, ograniczenie, zawieszenie, cofnięcie, odmowa, zakończenie certyfikacji). Jednostka udostępnia wszystkim zainteresowanym na życzenie programy certyfikacji oraz wykazy wydanych certyfikatów (aktualnych).

5 Poufność i bezstronność Jednostka deklaruje bezstronność i niezależność wszelkich działań certyfikacyjnych jako strona trzecia, niezależna od organizacji lub wyrobu, które ocenia. Decyzje dotyczące certyfikacji podejmowane są w sposób niezależny, wolny od jakichkolwiek nacisków i wyłącznie na podstawie obiektywnych dowodów. Nie dopuszcza się ujawnienia stronie trzeciej żadnych informacji uzyskanych podczas działalności "SIMPTEST" w obszarze akredytacji i notyfikacji, dotyczących zarówno wyrobów jak i wnioskodawców, bez pisemnej zgody dostawcy, z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymaga norma PN-EN ISO/IEC 17065: lub prawo. W przypadku gdy prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakichkolwiek informacji, dostawca zostanie powiadomiony o treści ujawnionych informacji, w zakresie dopuszczonym przez prawo. W innych przypadkach ujawnienie informacji stronie trzeciej będzie wymagać pisemnej zgody Posiadacza Certyfikatu. Jednostka ustanowiła, utrzymuje i doskonali mechanizm chroniący bezstronność poprzez powołanie Rady Jednostki Certyfikującej reprezentującej wszystkie strony zainteresowane jej działalnością, przez co zapewnia się bezstronność i niezależność prowadzonych działań. W skład Rady wchodzą przedstawiciele: producentów, konsumentów, instytutów naukowych, organizacji pozarządowych, Komitetów Technicznych działających przy SIMPTEST Podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z , str. 5, z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, Norma PN-EN ISO/IEC 17065: Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi, Norma PN-EN ISO/IEC 17067: Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów, Dokumenty PCA: DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości, DA-06 Polityka dotycząca spójności pomiarowej, DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby. Wymagania szczegółowe DAN-01 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR). 4. Cel i zakres programu Celem programu jest: określenie zasad certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP) dla grup wyrobów objętych zakresem akredytacji Nr AC 009, zakresem notyfikacji i systemem oceny 2+ wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 (CPR) oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniającego załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011,

6 6 zapewnienie prowadzenia kompetentnej, obiektywnej i bezstronnej, z zachowaniem poufności, oceny zakładowej kontroli produkcji w odniesieniu do wyrobu zgłoszonego do certyfikacji z wymaganiami zharmonizowanej specyfikacji technicznej, zapewnienie prowadzenia procedury certyfikacji wyrobu zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17065: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w europejskim systemie oceny 2+ prowadzona jest na podstawie: a) zadania producenta: oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu, zakładowej kontroli produkcji, badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, przed producenta zgodnie z ustalonym planem badań, b) zadania notyfikowanej jednostki: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji, Ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wg systemu 2+ podlegają wyroby budowlane, dla których określono ten system w zharmonizowanej specyfikacji technicznej. W wyniku procesu certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji, zakończonego wynikiem pozytywnym, Jednostka wystawia Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydawany jest bezterminowo, o ile dokument odniesienia nie stanowi inaczej. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji upoważnia producenta wyrobu budowlanego do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych, w której oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z zastosowaną do jego oceny zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Po wystawieniu deklaracji właściwości użytkowych, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na wyrobie oznakowanie CE, oznaczające, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną co zostało potwierdzone poprzez dokonanie oceny zgodności określonej w specyfikacji. Producent powinien stosować się do ogólnych zasad dotyczących formy, umieszczania i posługiwania się oznakowaniem CE zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposób widoczny, czytelny i trwały. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić z uwagi na charakter wyrobu, umieszcza się je na opakowaniu lub na dokumentach towarzyszących. Wzór oznakowania CE w załączniku nr II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. (Dz. U. UE L 218/30 z dnia r.) Proces certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji określa procedura nr "Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji". 5. Dokumenty odniesienia Podstawą certyfikacji są zharmonizowane specyfikacje techniczne wyrobu. Szczegółowy wykaz wyrobów oraz specyfikacji technicznych wg załącznika nr 1 do programu certyfikacji.

7 7 6. Działania Program certyfikacji wyrobów budowlanych obejmuje następujące działania: informacje wstępne dla klienta, składanie wniosku, przegląd wniosku, ocenę, przegląd, decyzję, wystawienie dokumentów certyfikacyjnych, nadzór. W procesie certyfikacji Jednostka nie wykorzystuje wyników ocen przeprowadzonych przez inne jednostki certyfikujące przed złożeniem wniosku. Jednostka przekazuje innym jednostkom notyfikowanym, wykonującym podobne zadania strony trzeciej, dla wyrobów budowlanych objętych tą samą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, informacje dotyczące negatywnych, a na żądanie również pozytywnych, wyników ocen. 6.1 Informacje wstępne dla klienta Informacji wstępnych o trybie certyfikacji udziela Zespół Ogólny SIMPTEST. Obejmują one informacje o: przepisach dotyczących oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, programie certyfikacji, zasadach certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie europejskim w Jednostce, dokumentacji wymaganej przy składaniu wniosku o certyfikację, zharmonizowanych specyfikacjach technicznych odpowiednich dla danego wyrobu lub grupy wyrobów, stanowiących podstawę certyfikacji, zakresie notyfikacji Jednostki, zasadach nadzoru nad certyfikowanym systemem ZKP, zasadach zawieszania, cofania i zakończenia certyfikacji, zasadach rozszerzania, ograniczania i przedłużania certyfikacji, zasadach przeniesienia praw własności do certyfikacji, procedurze skarg i odwołań, opłatach za certyfikację, prawach i obowiązkach posiadacza certyfikatu. Ubiegający się o certyfikację otrzymuje od Jednostki: formularz wniosku, kwestionariusz wstępnej oceny zakładu produkcyjnego, program certyfikacji, wzór umowy o warunkach wydania, zasadach stosowania certyfikatu oraz nadzoru nad certyfikowanym systemem ZKP (załącznik nr 2 do programu certyfikacji), cennik opłat SIMPTEST. Wymagania dotyczące dokumentacji niezbędnej przy składaniu wniosku o certyfikację ZKP, zawiera formularz wniosku. 6.2 Składanie wniosku Ubiegający się o certyfikację ZKP winien dostarczyć do "SIMPTEST" wypełniony formularz wniosku przekazanego przez Jednostkę. Do wniosku dołączyć należy dokumenty wyszczególnione w tablicy na drugiej stronie wniosku. Wniosek może dotyczyć jednego wyrobu lub wielu odmian czy grupy wyrobów tego samego przeznaczenia, objętych tą samą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, produkowanych przez jednego producenta.

8 Wraz z wnioskiem producent przekazuje kwestionariusz wstępnej oceny zakładu produkcyjnego. Wniosek i kwestionariusz oceny wstępnej zakładu produkcyjnego dostarczają niezbędnych informacji do przeprowadzenia procesu certyfikacji, takich jak: zakres certyfikacji, zharmonizowana specyfikacja techniczna, na zgodność z którą klient zwraca się o certyfikację, ogólne dane o kliencie (nazwa, adres, lokalizacja i właściwe prawne zobowiązania), ogólne informacje o kliencie (opis działalności, zasoby ludzkie i techniczne, posiadane laboratoria oraz ich funkcje i powiązania w większej korporacji, jeśli istnieją), informacje dotyczące wszystkich podzlecanych procesów wykorzystywanych przez klienta, które mają wpływ na zgodność z wymaganiami wyrobu zgłoszonego do certyfikacji Przegląd wniosku Wniosek po wpłynięciu do Jednostki poddany jest przeglądowi pod względem formalnym, kompletności dokumentacji oraz oceny kompetencji i możliwości realizacji wniosku, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia otrzymania wniosku. Zapis z przeglądu jest na formularzu Raport z przeglądu wniosku o certyfikację wyrobów budowlanych. Formalna rejestracja wniosku następuje po pozytywnej ocenie wniosku i załączników. W przypadku oceny negatywnej wnioskujący powiadamiany jest na piśmie o stwierdzonych niezgodnościach, wraz z wezwaniem dostawcy do uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni (od daty otrzymania wezwania). Nieuzupełnienie wniosku w terminie dłuższym niż 14 dni pozostawia go bez rozpatrzenia (chyba, że strony uzgodnią kolejny termin). Formalna rejestracja wniosku jest podstawą rozpoczęcia dalszych etapów certyfikacji. Jednostka dopuszcza pominięcie realizacji niektórych działań w procesie certyfikacji (np. inspekcja ZKP u producenta), opierając się przy tym na działaniach przeprowadzonych wcześniej u klienta. Pominięte działania wykazywane są w dokumencie Raport z przeglądu wniosku o certyfikację. Na życzenie klienta Jednostka dostarcza pisemne uzasadnienie pominięcia wykonania działań. Sposób postępowania jednostki w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że obszar certyfikacji, o który wnioskuje klient zawiera typ wyrobu, dokument normatywny lub program certyfikacji, z którym jednostka nie miała wcześniejszego doświadczenia określa procedura Nr Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji. Jednostka może odmówić przyjęcia wniosku o certyfikację w następujących przypadkach: zakres notyfikacji nie obejmuje obszaru certyfikacji, o który występuje klient, nie istnieje zharmonizowana specyfikacja techniczna, która może stanowić podstawę certyfikacji, istnieją przyczyny, fundamentalne lub wykazane, takie jak: uczestnictwo klienta w działaniach nielegalnych, uprzednie i powtarzające się niezgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi dotyczącymi wyrobu lub podobne kwestie związane z klientem, brak jakichkolwiek kompetencji lub możliwości wymaganych do podjęcia realizacji procesu certyfikacji Ocena Działania związane z oceną Jednostka przeprowadza swoimi zasobami wewnętrznymi (personel etatowy oraz kontraktowy). Personel prowadzący ocenę spełnia wymagania kryteriów kompetencyjnych. Wymagania kompetencyjne zawierające wykształcenie, szkolenie, wiedzę techniczną i doświadczenie zapisane są w Karcie Stanowiska Pracy i zostały zawarte w załączniku nr do procedury Zarządzanie kompetencjami personelu. Działania związane z oceną realizowane są wg ustalonego Planu działań związanych z oceną, przy czym obowiązuje zasada, że osoby wyznaczone do realizacji oceny są wolne od byłych (do dwóch lat wstecz) i obecnych powiązań z producentem, dostawcą, instalatorem, właścicielem, użytkownikiem, konserwatorem lub projektantem wyrobu zgłoszonego do certyfikacji.

9 6.4.1 Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji Ocena systemu zakładowej kontroli produkcji realizowana jest przez inspektorów ZKP, zgodnie z procedurą Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji. Skład zespołu oceniającego ustala się na podstawie wnioskowanego zakresu certyfikacji i wielkości organizacji biorąc pod uwagę optymalną wielkość zespołu i liczbę dni wymaganą do dokonania oceny. Inspektorów ZKP wybiera się spośród personelu, którego wiedza i doświadczenie zapewniają obiektywną i fachową ocenę ZKP klienta. W każdym zespole wyznacza się inspektora wiodącego. Jeżeli ocenę przeprowadza jedna osoba pełni ona funkcję inspektora wiodącego. Do zespołów przeprowadzających inspekcje można dołączać ekspertów technicznych posiadających określoną wiedzę dotyczącą procesu i zagadnień objętych ZKP. W skład zespołów oceniających mogą wchodzić również inspektorzy-stażyści Jednostki, ewaluator z ramienia Jednostki oraz przedstawiciele PCA w ramach obserwacji działań u klienta. Jednostka informuje pisemnie klienta o terminie (wcześniej wstępnie ustalonym telefonicznie) przeprowadzenia inspekcji ZKP oraz proponuje skład zespołu oceniającego. Klient ma prawo kwestionować proponowanych członków zespołu oceniającego, w przypadku zaistnienia wątpliwości co do bezstronności i niezależności danego członka zespołu oraz jeśli uzna, że może to zagrozić jego interesom. Sprzeciw wobec proponowanego członka zespołu wymaga pisemnego uzasadnienia. Po uzyskaniu akceptacji oraz po przeanalizowaniu dostarczonej przez klienta dokumentacji ZKP, inspektor wiodący ZKP opracowuje Plan Oceny, który wysyłany jest do klienta z prośbą o akceptację lub ewentualne uwagi. Akceptacja składu zespołu oceniającego, terminu oceny oraz planu oceny stanowi podstawę do wystawienia upoważnienia. Podczas inspekcji ZKP oceniane jest funkcjonowanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, jej zgodność z wymaganiami właściwej zharmonizowanej specyfikacji technicznej. Dokumentacja producenta powinna być odpowiednia dla wyrobu i procesu produkcyjnego, a system ZKP powinien zapewnić odpowiedni poziom zgodności wymagań dla danego wyrobu określony w zharmonizowanej specyfikacji technicznej, związany z przewidywanym zastosowaniem tego wyrobu. Posiadanie przez producenta systemu zgodnego z wymaganiami EN ISO 9001, który odpowiada jednocześnie wymaganiom zharmonizowanej specyfikacji technicznej określającej wymagania dla systemu ZKP, traktowane jest jako posiadanie systemu spełniającego wymagania stawiane systemowi zakładowej kontroli produkcji, przy czym wymaga się od producenta przedstawienia wykazu lub tablicy z powiązaniami pomiędzy dokumentacją systemu zarządzania według normy EN ISO 9001 a wymaganiami ZKP według określonej zharmonizowanej specyfikacji technicznej. Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji prowadzona jest we wszystkich komórkach organizacyjnych klienta objętych zakładową kontrolą produkcji. Tryb przeprowadzenia inspekcji systemu zakładowej kontroli produkcji jest zgodny z postanowieniami normy PN-EN ISO Stwierdzone niezgodności dokumentowane są na Kartach niezgodności, a stwierdzone spostrzeżenia zapisane są w opracowanym przez inspektora wiodącego raporcie z inspekcji ZKP, gdzie załączane są również karty niezgodności. Podczas spotkania zamykającego klient informowany jest o wszystkich stwierdzonych niezgodnościach i spostrzeżeniach podczas prowadzenia oceny. Klient ma obowiązek przeprowadzenia korekcji i/lub działań korygujących w celu usunięcia niezgodności. Ustalany jest sposób i rodzaj oceny podjętych działań. Pozytywna ocena tych działań jest warunkiem kontynuowania procesu certyfikacji. W stosunku do zapisanych spostrzeżeń producent powinien przeprowadzić ocenę i analizę ryzyka a reakcja na te spostrzeżenia będzie przedmiotem oceny przez zespół oceniający podczas nadzoru. Dla zagwarantowania bezstronności i niezależności (ryzyko zbyt bliskiej familiarności) zespoły oceniające mogą przeprowadzić kolejno maksymalnie trzy oceny ZKP u danego klienta. 9

10 6.5. Przegląd Dokumentacja zgromadzona podczas realizacji procesu certyfikacji dotycząca informacji i wyników dotyczących oceny podlega przeglądowi w celu potwierdzenia zgodności wyrobu z wymaganiami przyjętymi za podstawę certyfikacji. Przeglądu dokonuje kompetentny specjalista Jednostki, niezaangażowany w proces oceny, przy czym obowiązuje zasada, że osoby wyznaczone do realizacji przeglądu są wolne od byłych (do dwóch lat wstecz) i obecnych powiązań z producentem, dostawcą, instalatorem, właścicielem, użytkownikiem, konserwatorem lub projektantem wyrobu zgłoszonego do certyfikacji. Przegląd dokumentowany jest w formie Raportu z przeglądu oceny. Przeglądem objęte są: raport z inspekcji ZKP, inne dokumenty sporządzane podczas oceny (np. potwierdzające przeprowadzenie działań korygujących w wyniku stwierdzonych niezgodności podczas inspekcji lub z uwagi na negatywne wyniki badań). 6.6 Decyzja Dyrektor Jednostki podejmuje decyzję o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu na podstawie: rekomendacji zawartej w Raporcie z przeglądu oceny, opinii Komitetu Technicznego, udokumentowanej w Orzeczeniu. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o wynikach zakończonego procesu certyfikacji. W przypadku odmowy wydania certyfikatu klient otrzymuje pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem oraz informacją o prawie do odwołania od decyzji Dyrektora Jednostki w trybie i na zasadach określonych w procedurze Nr Załatwianie skarg i odwołań. Informowany jest również organ notyfikujący Przerwanie procesu certyfikacji Przerwanie procesu certyfikacji wyrobu może nastąpić jeśli: wnioskujący o certyfikację nie nadeśle w określonym przez Jednostkę terminie uzupełniających dokumentów i/lub informacji, klient nie wywiąże się ze zobowiązań deklarowanych we wniosku o certyfikację, klient nie wykonał działań korygujących po ocenie na miejscu w terminie ustalonym z Jednostką, z wnioskiem o przerwanie procesu wystąpi ubiegający się o certyfikację Wystawienie dokumentów certyfikacyjnych Certyfikacja zostaje udzielona, po spełnieniu wszystkich wymagań zharmonizowanej specyfikacji technicznej określonych we właściwym dla klienta programie certyfikacji w odniesieniu do zakładowej kontroli produkcji. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany jest wnioskującemu po: wniesieniu opłat za certyfikację, zwrocie jednego egzemplarza podpisanej umowy o warunkach wydania, zasadach stosowania certyfikatu oraz nadzoru nad certyfikowanym systemem ZKP. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wystawiany jest bezterminowo (chyba, że dokument odniesienia stanowi inaczej) z datą ważności od dnia podjęcia decyzji i pozostaje ważny, dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej specyfikacji technicznej, zastosowane do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub wycofany przez Jednostkę. Certyfikaty autoryzuje Dyrektor Jednostki, a w przypadku jego długotrwałej nieobecności Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością.

11 Zasady posługiwania się dokumentami certyfikacyjnymi oraz numerem identyfikacyjnym Jednostki notyfikowanej (1458). Klient, który uzyskał Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji ma prawo posługiwać się dokumentami certyfikacyjnymi zgodnie z poniższymi zasadami. Posiadacz certyfikatu: może powoływać się tylko na aktualny certyfikat i tylko w odniesieniu do wyrobu objętego certyfikatem, może powoływać się na certyfikację oraz na program certyfikacji, wg którego była prowadzona w materiałach reklamowych, ogłoszeniach, publikacjach, katalogach, na stronie internetowej, jak też informować o tym odbiorców swoich wyrobów, ale tylko w sposób nie budzący wątpliwości, że odnosi się tylko do wyrobów objętych tym certyfikatem, ma prawo, w oparciu o uzyskany certyfikat, wystawić Deklarację właściwości użytkowych i nanieść na wyrób oznakowanie CE, w sposób określony w przepisach, może umieszczać informacje o posiadanym certyfikacie na wyrobie (przywieszki, etykiety) oraz na Deklaracji właściwości użytkowych w sposób określony w przepisach, może przekazywać swoim klientom dokumenty certyfikacyjne ale powielane tylko w całości, w przypadku utraty certyfikatu (zawieszenie, cofnięcie, zakończenie) powinien natychmiast zaprzestać wszelkich działań, w których zawarte są jakiekolwiek odniesienia do certyfikacji i podjąć działania określone przez jednostkę certyfikującą; w tych przypadkach Jednostka powiadamia organ notyfikujący, w przypadku ograniczenia certyfikacji powinien uaktualnić swoje materiały reklamowe i przekazywane informacje tak aby odnosiły się one tylko do wyrobów objętych certyfikatem po ograniczeniu. Nieprawidłowe posługiwanie się dokumentami certyfikacyjnymi może skutkować zawieszeniem lub cofnięciem certyfikacji i powodować konieczność podjęcia natychmiastowych korekcji i/lub działań korygujących. Oznakowaniu CE (obok innych, wymaganych rozporządzeniem informacji) powinien towarzyszyć numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej SIMPTEST Nie dopuszcza się przenoszenia prawa posługiwania się numerem identyfikacyjnym na inne podmioty (np. podwykonawców), a jeżeli z jakiegokolwiek powodu certyfikacja utraci ważność, Producent zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania stosowania numeru identyfikacyjnego. 6.9 Nadzór Nadzór nad certyfikowanym systemem zakładowej kontroli produkcji realizowany jest w ramach oceny i ewaluacji poprzez inspekcje ZKP. Inspekcje ZKP mogą być planowe lub specjalne. Planowe inspekcje ZKP przeprowadza się zgodnie z planem nadzoru z częstotliwością określoną w zharmonizowanej specyfikacji technicznej ale nie mniej niż jeden raz w roku poprzez: ocenę i ewaluację ZKP, sprawdzenie sposobu wykorzystania certyfikatu, ocenę zgodności wyników badań prowadzonych przez producenta (zgodnie z planem badań) z wymaganiami dokumentu odniesienia, ocenę skuteczności działań podjętych w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności oraz reakcji na spostrzeżenia zapisane podczas poprzedniej inspekcji ZKP. Zobowiązania posiadacza certyfikatu określa podpisana umowa o warunkach wydania, zasadach stosowania oraz nadzoru nad certyfikowanym systemem ZKP. Proces nadzoru nad certyfikowanymi wyrobami obejmuje następujące działania: ocenę, przegląd, decyzję. Działania te prowadzone są przez kompetentny personel w sposób opisany w pkt: 6.4, 6.5 i 6.6. Powodem przeprowadzenia nadzorów specjalnych mogą być: 11

12 przeniesienie praw własności, wznowienie certyfikacji po zawieszeniu, rozszerzenie zakresu certyfikacji, zmiany w organizacji wpływające na jej działalność i funkcjonowanie, zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych, analiza reklamacji czy innych informacji wskazująca, że certyfikowany system ZKP nie spełnia już wymagań Jednostki. Zakres nadzoru ustala się po przeglądzie dokumentacji. W wyniku działań w nadzorze certyfikacja może być: utrzymana, zawieszona, cofnięta, ograniczona Utrzymanie certyfikacji Certyfikacja zostaje utrzymana, w wyniku nadzoru, po spełnieniu: wszystkich wymagań zharmonizowanej specyfikacji technicznej określonych we właściwym dla klienta programie certyfikacji w odniesieniu do zakładowej kontroli produkcji, wymagań Jednostki określonych w umowie o warunkach wydania, zasadach stosowania certyfikatu oraz nadzoru nad certyfikowanym systemem ZKP Zawieszenie certyfikacji Zawieszenie certyfikacji następuje w przypadku: nie usunięcia w uzgodnionym terminie stwierdzonych podczas oceny niezgodności wskazujących, że posiadacz certyfikatu nie spełnia kryteriów oceny, na wniosek posiadacza certyfikatu, negatywnych wyników oceny sposobu wykorzystania dokumentów certyfikacyjnych, uniemożliwienia Jednostce realizacji nadzoru, nie wywiązania się posiadacza certyfikatu ze zobowiązań określonych w zawartej umowie, nie wywiązania się posiadacza certyfikatu ze zobowiązań finansowych wobec Jednostki. Zawieszając certyfikację Jednostka określi termin oraz warunki, po których spełnieniu certyfikacja zostanie przywrócona. Certyfikacja może być zawieszona na maksymalny okres dwunastu miesięcy. Spełnienie warunków musi być potwierdzone przez "SIMPTEST". Po zawieszeniu certyfikacji Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania stosowania certyfikatu i powoływania się na certyfikację w materiałach reklamowych, ogłoszeniach, publikacjach, katalogach, na stronie internetowej. Wiadomość o zawieszeniu przekazywana jest w formie pisemnej, listem poleconym, posiadaczowi certyfikatu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie odwołania od decyzji. O zawieszeniu certyfikacji Jednostka informuje organ notyfikujący Cofnięcie certyfikacji Cofnięcie certyfikacji następuje w przypadku: niewłaściwego powoływania się klienta na certyfikację w materiałach reklamowych, ogłoszeniach i publikacjach, niespełnienia w ustalonym terminie warunków określonych przez Jednostkę przy zawieszeniu certyfikacji, gdy system ZKP nie spełnia wymagań potwierdzonych certyfikatem, wykorzystywania raportu lub jego części w sposób wprowadzający w błąd, wydania nowego certyfikatu w wyniku przeniesienia praw własności, zmiany nazwy wyrobu lub wprowadzenia nowej zharmonizowanej specyfikacji technicznej. Wiadomość o cofnięciu, wraz z uzasadnieniem, przekazywana jest w formie pisemnej listem poleconym posiadaczowi certyfikatu wraz z pouczeniem o prawie do odwołania się od decyzji. 12

13 W przypadku cofnięcia certyfikacji klient zobowiązany jest zwrócić do Jednostki przedmiotowy certyfikat. Po cofnięciu certyfikacji klient jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania stosowania certyfikatu i powoływania się na certyfikację w materiałach reklamowych, ogłoszeniach, publikacjach, katalogach, na stronie internetowej. W przypadku ponownego ubiegania się posiadacza certyfikatu o certyfikację po jej cofnięciu, Jednostka przeprowadzi cały proces certyfikacji. O cofnięciu certyfikacji Jednostka informuje organ notyfikujący Ograniczenie zakresu certyfikacji Certyfikacja udzielona producentowi może być ograniczona po złożeniu do Jednostki formalnego wniosku o jej ograniczenie. W takim przypadku Jednostka wystawia nowy certyfikat, zachowując ten sam numer, z terminem ważności identycznym jak w certyfikacie przed ograniczeniem. Jednostka może ograniczyć zakres certyfikacji w wyniku nadzoru w celu usunięcia tych odmian wyrobu, których dotyczą stwierdzone niezgodności. Wiadomość o ograniczeniu, wraz z uzasadnieniem, przekazywana jest w formie pisemnej listem poleconym posiadaczowi certyfikatu. Decyzje w sprawach ograniczenia certyfikacji podejmuje Dyrektor Jednostki. W decyzjach umieszczana jest informacja o prawie do odwołania się od decyzji. Z dniem ograniczenia zakresu certyfikacji klient ma prawo powoływać się na certyfikację tylko w zakresie nowego, ograniczonego zakresu. O ograniczeniu certyfikacji Jednostka informuje organ notyfikujący Zakończenie certyfikacji Zakończenie certyfikacji następuje na żądanie klienta w oparciu o pisemne wystąpienie. Zakończenie certyfikacji może być następstwem: rezygnacji przez klienta z certyfikacji, zaprzestania produkcji wyrobu, na który udzielono certyfikacji, likwidacji zakładu objętego certyfikacją. W przypadku zakończenia certyfikacji klient zobowiązany jest zwrócić do Jednostki przedmiotowy certyfikat. Po zakończeniu certyfikacji posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania stosowania certyfikatu i powoływania się na certyfikację w materiałach reklamowych, ogłoszeniach, publikacjach, katalogach, na stronie internetowej. W przypadku ponownego ubiegania się posiadacza certyfikatu o certyfikację po jej zakończeniu, Jednostka przeprowadzi cały proces certyfikacji. Decyzje w sprawach zakończenia certyfikacji podejmuje Dyrektor Jednostki. W decyzjach umieszczana jest informacja o prawie do odwołania się od decyzji. O zakończeniu certyfikacji Jednostka informuje organ notyfikujący. We wszystkich przypadkach zawieszenia, cofnięcia, ograniczenia i zakończenia certyfikacji Jednostka dokonuje odpowiednich wpisów w publikowanym wykazie wydanych certyfikatów oraz w wykazie certyfikatów zawieszonych / cofniętych / zakończonych Przedłużenie ważności certyfikacji (ponowna ocena) Jeżeli zharmonizowana specyfikacja techniczna wymaga wydania certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji z określonym terminem ważności to przedłużenie ważności certyfikacji następuje na wniosek posiadacza certyfikatu, złożony na trzy miesiące przed upływem terminu jego ważności. Proces przedłużenia ważności certyfikacji obejmuje następujące działania: przegląd wniosku, ocenę, przegląd, decyzję, wystawienie dokumentów certyfikacyjnych. 13

14 Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wystawiany jest na okres podany w zharmonizowanej specyfikacji technicznej na podstawie: pozytywnej oceny przeprowadzonego przeglądu wniosku wg zasad opisanych w punkcie 7.3, pozytywnej oceny wyników inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji przeprowadzonej zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6.4.1, przeglądu przeprowadzonego wg zasad opisanych w punkcie 6.5, decyzji wg zasad opisanych w punkcie 6.6, Dokumenty certyfikacyjne wystawiane są w sposób opisany w punkcie Rozszerzenie zakresu certyfikacji Proces rozszerzenia zakresu certyfikacji obejmuje następujące działania: przegląd wniosku, ocenę, przegląd, decyzję, wystawienie dokumentów certyfikacyjnych. Certyfikacja może być rozszerzona po złożeniu przez posiadacza certyfikatu formalnego wniosku do Jednostki. Wniosek ten podlega przeglądowi zgodnie z ustaleniami punktu 7.3. Rozszerzenie certyfikacji może dotyczyć dodatkowych typów/odmian wyrobów produkowanych w tym samym zakładzie produkcyjnym w oparciu o dotychczasowe dokumenty normatywne. Decyzje o powtórzeniu właściwych etapów procedury certyfikacji ZKP podejmuje Dyrektor Jednostki. Przegląd, decyzja i wystawienie dokumentów certyfikacyjnych przeprowadza się wg zasad opisanych w punktach 6.5, 6.6 i 6.7. Rozszerzenie ma formę aneksu do certyfikatu na wyrób podstawowy, terminem ważności jak certyfikat przed rozszerzeniem lub bezterminowym Przeniesienie praw własności Przeniesienie certyfikacji może nastąpić na pisemny wniosek posiadacza certyfikatu w przypadku: zmiany statusu prawnego, handlowego lub organizacyjnego klienta, któremu udzielono certyfikacji, zmiany nazwy i/lub adresu klienta, któremu udzielono certyfikacji. W przypadku pisemnego oświadczenia posiadacza certyfikatu, że produkcja będzie prowadzona: na tych samych urządzeniach produkcyjnych, zgodnie z dotychczasową technologią, w tych samych strukturach organizacyjnych w zakresie produkcji i kontroli wyrobów, zgodnie z tą samą zakładową kontrolą produkcji, Jednostka wystawia nowy certyfikat z okresem ważności identycznym z certyfikatem zastępowanym lub bezterminowym. W innych przypadkach tryb postępowania określi Jednostka, po analizie dokumentacji dotyczącej zaistniałych zmian. 7. Zmiany mające wpływ na certyfikację Jeżeli nastąpiła zmiana wymagań odnoszących się do zakładowej kontroli produkcji określona w wydanym certyfikacie (np. nowe wydanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej) lub zmiana wymagań określonych w programie certyfikacji (mająca wpływ na klienta) to Jednostka powiadamia niezwłocznie klienta o terminie w jakim te zmienione wymagania wejdą w życie a także o ewentualnych działaniach (np. inspekcja ZKP, przegląd, decyzja, wydanie zmienionych dokumentów certyfikacyjnych), które Jednostka przeprowadzi w celu oceny wdrożonych zmian. 14

15 Zapisy obejmujące powody wyłączenia jakichkolwiek ww. działań będą gromadzone w Teczce wniosku. W przypadku dostosowania się klienta do zmienionych wymagań i/lub przeprowadzenia dodatkowych działań przez Jednostkę z wynikiem pozytywnym, Jednostka wystawia nowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji. W przypadku gdy klient powiadomi Jednostkę o braku możliwości dostosowania się do zmienionych wymagań, to Jednostka podejmie decyzję o cofnięciu certyfikacji z dniem wejścia w życie zmienionych wymagań. Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest informować Jednostkę o wszelkich zmianach w wyrobie, procesie produkcji, miejscu produkcji, systemie zarządzania jakością / systemie zakładowej kontroli produkcji a także o zmianie statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub prawa własności. W takim przypadku Jednostka podejmie działania odpowiednie do zaistniałych zmian, po ich przeanalizowaniu. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor. 8. Skargi i odwołania Klienci "SIMPTEST" informowani są o prawie do odwołania od decyzji Jednostki oraz sposobie załatwienia skarg już na etapie przekazywania informacji wstępnych dla składającego wniosek. Klienci "SIMPTEST" mają prawo odwołać się od decyzji Jednostki wydanej w wyniku procesu certyfikacji i nadzoru. Szczegóły postępowania przy załatwianiu skarg i odwołań reguluje procedura Nr Załatwianie skarg i odwołań, która jest dostępna na stronie internetowej Jednostki 9. Odpowiedzialność Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji nie zwalnia producenta wyrobu z odpowiedzialności za wyrób oraz za skutki mogące wyniknąć z użytkowania wyrobu niespełniającego wymagań certyfikacyjnych ani nie powoduje przeniesienia tej odpowiedzialności w całości lub w części na jednostkę certyfikującą oraz na Polskie Centrum Akredytacji. Jednostka certyfikująca odpowiada za uzyskanie wystarczających dowodów obiektywnych, w oparciu o które podejmuje stosowane decyzje w sprawach certyfikacji (przyznanie, odmowa przyznania, utrzymanie, zawieszenie, cofnięcie, ograniczenie, rozszerzenie, zakończenie certyfikacji). 10. Zapisy Z przebiegu wszystkich działań prowadzonych w trakcie certyfikacji prowadzone są zapisy. Są one nadzorowane i przechowywane w sposób umożliwiający wykazanie, że wszystkie wymagania dotyczące procesu certyfikacji, zawarte w normie PN-EN ISO/IEC oraz niniejszym programie certyfikacji, zostały spełnione. Poszczególne procedury systemu zarządzania jakością określają zasady tworzenia zapisów z poszczególnych działań oraz przywołują wzory formularzy (do prowadzenia tych zapisów), jednoznacznie zidentyfikowanych. Szczegóły zawiera procedura Nr Nadzorowanie zapisów. 11. Opłaty Opłaty za certyfikację określa cennik opłat "SIMPTEST" opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1373). Cennik przekazywany jest wnioskującemu o certyfikację wraz z formularzem wniosku. 12. Załączniki Zał. nr 1 Szczegółowy wykaz wyrobów Zał. nr 2 wzór umowy - system 2+ 15

16 16 Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz wyrobów Numer decyzji Komisji Wyrób(y) System oceny zgodności Dokument kryterialny (specyfikacja techniczna) 98/214/WE Metalowe wyroby konstrukcyjne i elementy pomocnicze 2+ PN-EN :2007 PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN :2007 PN-EN :2007

17 17 Załącznik nr 2 W Z Ó R U M O W A nr.../cert-cpr-fpc/20... z dnia... o warunkach wydania, zasadach stosowania certyfikatu i nadzoru nad certyfikowanym systemem Zakładowej Kontroli Produkcji wydanego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) Nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniającym załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 dotyczącym oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych system 2+ zawarta pomiędzy Jednostką Certyfikującą - "SIMPTEST" Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów - Ośrodek Badań i Certyfikacji spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Astrów 10, Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy K.R.S. pod numerem , Numer Identyfikacji Podatkowej NIP , Kapitał Zakładowy ,00 zł., zwaną dalej w treści umowy Jednostką, reprezentowaną przez: a... z siedzibą..., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez... pod numerem..., Numer Identyfikacji Podatkowej NIP..., Kapitał Zakładowy...zwanym dalej w treści umowy Posiadaczem Certyfikatu, reprezentowanym przez: związana z wydaniem Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr... dot. wniosku nr..., następującej treści: 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy są wzajemne prawa i zobowiązania stron związane z udzieleniem certyfikacji oraz nadzorem nad certyfikowanym systemem ZKP.. 2 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z , str. 5, z późniejszymi zmianami), 2. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1373). 3 Wydanie certyfikatu 1. Certyfikat zostanie wydany Posiadaczowi certyfikatu: po podpisaniu i zwrocie do Jednostki 1 egzemplarza niniejszej umowy, po dokonaniu opłaty za certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP) zgodnie z przekazaną(ymi) fakturą(ami) stosownie do uregulowań zawartych w 12 niniejszej umowy. 2. Nie przekazanie do Jednostki 1 egzemplarza podpisanej umowy w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego certyfikatu chyba, że Posiadacz Certyfikatu wystąpi o przedłużenie powyższego o dalszy termin, nie dłuższy niż 14 dni. Rezygnacja z certyfikatu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za przeprowadzoną certyfikację zgodności ZKP na podstawie złożonego wniosku.

18 4 Zobowiązania 1. Posiadacz Certyfikatu zobowiązuje się, że system zakładowej kontroli produkcji objęty certyfikatem, będzie stale spełniać wymagania zharmonizowanej specyfikacji technicznej wymienionej w certyfikacie. 2. Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się do stałego spełniania wymagań certyfikacyjnych określonych w programie certyfikacji. 3. Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się do umieszczania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej SIMPTEST Nr 1458 w oznakowaniu wyrobu, który powinien być stosowany wyłącznie w połączeniu z oznakowaniem CE i wyłącznie w odniesieniu do wyrobów, na które uzyskał certyfikat. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu certyfikat utraci ważność, Posiadacz Certyfikatu zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania stosowania numeru identyfikacyjnego Jednostki notyfikowanej SIMPTEST Nr Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się, że żaden certyfikat lub raport ani jakakolwiek ich część nie zostaną wykorzystane w sposób wprowadzający w błąd. 5. Posiadacz certyfikatu wyraża zgodę, aby osoby reprezentujące Jednostkę a także przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji jako obserwatorzy działań inspektorów Jednostki miały wstęp na teren zakładu Posiadacza certyfikatu podczas normalnych godzin jego pracy, zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi w zakładzie. 6. Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się do poddania nadzorowi określonemu w 5. niniejszej umowy, łącznie z dostarczeniem dokumentacji i zapisów do ich zbadania oraz zapewnienia dostępu do właściwego wyposażenia, lokalizacji, obszaru (ów), personelu oraz podwykonawców. 7. Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest bezzwłocznie informować Jednostkę o wszelkich zmianach w systemie zakładowej kontroli produkcji, procesie produkcji, miejscu produkcji, a także o zmianie statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub prawa własności. 8. Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się nie wykorzystywać certyfikacji w sposób mogący zdyskredytować Jednostkę oraz do nie wydawania oświadczeń odnoszących się do uzyskanej certyfikacji w sposób wprowadzający w błąd lub nieuprawniony. 9. Po zawieszeniu, cofnięciu lub zakończeniu certyfikacji Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się do zaprzestania stosowania wszelkich działań reklamowych, które zawierają jakiekolwiek odniesienie się do niej i podjęcia działań wymaganych przez program certyfikacji a zakomunikowanych przez Jednostkę. 10. Jednostka zobowiązana jest we właściwy sposób uprzedzać o zmianach, jakie zamierza wprowadzić do swoich wymagań certyfikacyjnych. Zanim podejmie się decyzję o dokładnej formie i o dacie obowiązywania tych zmian, należy wziąć pod uwagę stanowiska stron zainteresowanych. Po podjęciu decyzji i po opublikowaniu zmienionych wymagań Jednostka sprawdzi czy Posiadacz certyfikatu wykonał wszelkie niezbędne działania dostosowawcze w czasie, który Jednostka uzna za uzasadniony. 5 Nadzór 1. Nadzór obejmuje ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji. W trakcie nadzoru Jednostka sprawdzi również sposób powoływanie się na certyfikację. 2. Ustala się przeprowadzenie nadzoru 1 raz w roku W uzasadnionych przypadkach (np. wzrost reklamacji, zmiany w organizacji, w wyrobie, systemie zakładowej kontroli produkcji, czy procesie produkcji) Jednostka przeprowadzi inspekcje specjalne. 6 Reklamacje Posiadacz Certyfikatu będzie przechowywał i udostępniał Jednostce zapisy dotyczące reklamacji oraz rozpatrywania skarg związanych z wyrobem wymienionym w certyfikacie oraz także podjętych działań korygujących. 7 Zawieszanie, cofanie certyfikacji 1. Zawieszenie certyfikacji następuje w przypadku: nie usunięcia w uzgodnionym terminie stwierdzonych podczas oceny niezgodności wskazujących, że posiadacz certyfikatu nie spełnia kryteriów oceny, na wniosek posiadacza certyfikatu, negatywnych wyników oceny sposobu wykorzystania dokumentów certyfikacyjnych, 18

19 uniemożliwienia Jednostce realizacji nadzoru, nie wywiązania się posiadacza certyfikatu ze zobowiązań określonych w zawartej umowie, nie wywiązania się posiadacza certyfikatu ze zobowiązań finansowych wobec Jednostki. Zawieszając certyfikację Jednostka określi termin i warunki, po spełnieniu których certyfikacja może być przywrócona. 2. Cofnięcie ważności certyfikatu następuje w przypadku: niewłaściwego powoływania się klienta na certyfikację w materiałach reklamowych, ogłoszeniach i publikacjach, niespełnienia w ustalonym terminie warunków określonych przez Jednostkę przy zawieszeniu certyfikacji, gdy system ZKP nie spełnia wymagań potwierdzonych certyfikatem, wykorzystywania raportu lub jego części w sposób wprowadzający w błąd, wydania nowego certyfikatu w wyniku przeniesienia praw własności, zmiany nazwy wyrobu lub wprowadzenia nowej zharmonizowanej specyfikacji technicznej. W przypadku cofnięcia certyfikacji dostawca zobowiązany jest zwrócić do Jednostki przedmiotowy certyfikat. 2. Zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji pociąga za sobą ten sam skutek dla wszystkich wydanych aneksów do tego certyfikatu. 3. Wiadomość o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu zostanie przekazana niezwłocznie Posiadaczowi certyfikatu listem poleconym. 4. Przy ponownym ubieganiu się o certyfikację (po jej cofnięciu) Jednostka przeprowadza ponownie cały proces certyfikacji. 8 Rozszerzenie zakresu certyfikacji Posiadacz Certyfikatu ma prawo wystąpić z wnioskiem do Jednostki o rozszerzenie certyfikacji na dodatkowe typy / odmiany wyrobu jeżeli spełniają one wymagania przypisane dla wyrobu podstawowego. Rozszerzenie następuje po przeprowadzeniu procesu certyfikacji w zakresie ustalonym przez Jednostkę. Rozszerzenie ma formę Aneksu do certyfikatu na wyrób podstawowy, z terminem ważności jak określono w certyfikacie. 9 Ograniczenie zakresu certyfikacji Certyfikacja udzielona producentowi może być ograniczona po złożeniu do Jednostki formalnego wniosku o jej ograniczenie. W takim przypadku Jednostka wystawia nowy certyfikat z terminem ważności identycznym jak w certyfikacie przed ograniczeniem a Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest zwrócić do Jednostki poprzedni certyfikat. Jednostka może ograniczyć zakres certyfikacji w wyniku nadzoru w celu usunięcia tych odmian wyrobu, których dotyczą stwierdzone niezgodności. Wiadomość o ograniczeniu, wraz z uzasadnieniem, przekazywana jest w formie pisemnej listem poleconym posiadaczowi certyfikatu wraz z pouczeniem o prawie do odwołania się od decyzji. Decyzje w sprawach ograniczenia certyfikacji podejmuje Dyrektor Jednostki. Z dniem ograniczenia zakresu certyfikacji klient ma prawo powoływać się na certyfikację tylko w zakresie nowego, ograniczonego zakresu. 10 Zakończenie certyfikacji Zakończenie certyfikacji następuje na żądanie Posiadacza certyfikatu w oparciu o pisemne wystąpienie. Zakończenie certyfikacji może być następstwem: rezygnacji przez Posiadacza certyfikatu z certyfikacji, zaprzestania produkcji wyrobu, na który udzielono certyfikacji, likwidacji zakładu objętego certyfikacją. W przypadku zakończenia certyfikacji Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest zwrócić do Jednostki przedmiotowy certyfikat. W przypadku ponownego ubiegania się Posiadacza certyfikatu o certyfikację po jej zakończeniu, Jednostka przeprowadzi cały proces certyfikacji. 11 Reklama 1. Posiadacz Certyfikatu ma prawo podać do publicznej wiadomości informację o posiadaniu certyfikatu, lecz w taki sposób, który nie mógłby sugerować, że odnosi się do innych wyrobów niż wymienione w certyfikacie. 2. W przypadku dostarczania innym zainteresowanym stronom kopii dokumentów certyfikacyjnych, dokumenty te mogą być skopiowane tylko w całości. 19

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" PCZZKP-SK

SIMPTEST PCZZKP-SK "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, +48 32 2519-595, Fax +48 32 2513-918 Regon 271820782

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, +48 32 2519-595 Fax +48 32 2513-918 Regon 271820782

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" Program certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w systemie krajowym PCSWUWB-SK

SIMPTEST Program certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w systemie krajowym PCSWUWB-SK "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, +48 32 2519-595 Fax +48 32 2513-918 Regon 271820782

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYRÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji. Ocena zgodności maszyn

Program certyfikacji. Ocena zgodności maszyn "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Akredytowana AC 008

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;     Jednostka Akredytowana AC 008 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Akredytowana AC 008 PROGRAM OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, +48 32 2519-595 Fax +48 32 2513-918 Regon 271820782

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB)

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) Wydanie 4 Poznań, dnia 06.09.2016 r. Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA NR

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) Wydanie 1 Poznań, dnia 25.01.2017

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów wytwarzanych w systemie. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) Wydanie 7 Poznań, dnia 01.03.2017

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2 1. CEL I ZAKRES PROCEDURY Celem procedury jest potwierdzenie przez jednostkę notyfikowaną zgodności wyrobu z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz potwierdzenie spełnienia mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB)

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji System Europejski (PCSE) - oznakowanie CE

Program Certyfikacji System Europejski (PCSE) - oznakowanie CE Zmiana Strona 1/12 Program Certyfikacji System Europejski (PCSE) - oznakowanie CE Opracował: Mateusz Cybulski Zatwierdził: Krzysztof Owczarek Data: 20.08.2018 Podpis: wersja elektroniczna Data: 20.08.2018

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji System Krajowy (PCSK) - znak B

Program Certyfikacji System Krajowy (PCSK) - znak B Zmiana Strona 1/11 Program Certyfikacji System Krajowy (PCSK) - znak B Opracował: Mateusz Cybulski Zatwierdził: Krzysztof Owczarek Data: 20.08.2018 Podpis: wersja elektroniczna Data: 20.08.2018 Podpis:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-05 OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z KRYTERIAMI GRUPOWYMI NA ZNAK ISiC-Q Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji mebli (M)

Program certyfikacji mebli (M) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji mebli (M) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z 13 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

CERTBUD Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji Program dobrowolnej certyfikacji PRO-CERT-01 wydanie 05, lipiec 2016

CERTBUD Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji Program dobrowolnej certyfikacji PRO-CERT-01 wydanie 05, lipiec 2016 Zakład Certyfikacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy program certyfikacji jest programem certyfikacji dobrowolnej kontroli produkcji betonu towarowego. Program certyfikacji jest oparty na: typie programu

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH wg wymagań EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703 Zatwierdzam: Dyrektor dr hab. Stefan Góralczyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR Program certyfikacji CPR-PCZZKP Wydanie: 7 Data: 07.2018 r. PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + oryginał

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH z wymaganiami EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel. ( 32 ) 258 05 72, 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości użytkowych 2+

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości użytkowych 2+ SYSTEM EUROPEJSKI OBSZAR REGULOWANY PRAWNIE W SYSTEMIE OCENY STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 2+ Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail biuro.wroclaw@dekra.com www.dekra-certification.com.pl

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości użytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości użytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1 PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KON- TROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KON- TROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KON- TROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Program oceny maszyn

Program oceny maszyn "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad certyfikacji zakładowej kontroli produkcji [dalej ZKP ] wyrobów

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 e-mail: nj@pimot.org.pl PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO. Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO. Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby Jeeddnnoosst J tkkaa Noot tyyf fikkoowaannaa Nrr 11443399 Jeeddnnoosst J tkkaa AAkkrreeddyyt toowaannaa Nrr AACC 005555 INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01 Strona: 1/9 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CMS 01 PN- EN ISO 9001:2009 Opracowali: mgr inż. Stanisław Opaliński... (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr inż. Andrzej Żurkowski

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. ul. M. Karłowicza 13 lok. 6 40-145 Katowice tel. 697 232 111 ; 693 635 485 ; fax. ( 32 ) 700 31 15 e-mail: biuro@bcwb.pl ; www: bcwb.pl Program Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Program certyfikacji PCZZKP Wydanie: 3 Data: 07.2018 r. PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + oryginał Egz. nr Opracował:

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami California Air Resources Board (CARB)

Program certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami California Air Resources Board (CARB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami California

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02 Strona 1 z 13 PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02 Strona 2 z 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2.

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CSWUW CERTYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU SYSTEM 1

Program Certyfikacji CSWUW CERTYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU SYSTEM 1 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel. ( 32 ) 258 05 72, 258 13 73 fax

Bardziej szczegółowo

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-02 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z NORMĄ Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA NR

Bardziej szczegółowo

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym. Informacja dla Wnioskodawców

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym. Informacja dla Wnioskodawców Strona 1 z 15 Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym Informacja dla Wnioskodawców Strona 2 z 15 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Dokumenty stanowiące

Bardziej szczegółowo