Ochrona kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością"

Transkrypt

1 Marek Białkowski * Ochrona kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wstęp Szczególna popularność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej sp. z o.o.) w Polsce wynika z kilku okoliczności, które są istotne zwłaszcza z punktu widzenia wykonywania działalności gospodarczej. Po pierwsze powstanie takiego podmiotu wiąże się z ograniczeniem odpowiedzialności udziałowców za zobowiązania spółki i to już od momentu jej rejestracji. Po wtóre, dość prosta strona formalna powołania jej do życia, a w konsekwencji i funkcjonowania. Ponadto, niezwykle ważne zagadnienie, z jakim będziemy mieli w tym przypadku do czynienia, to właśnie działania, jakie muszą wypełnić wspólnicy w celu powołania jej do życia. Szczególnego jednak znaczenia przy tworzeniu spółek kapitałowych nabiera ochrona kapitału zakładowego. Zatem celem opracowania, jakiemu ma sprzyjać ochrona kapitału spółki jest przede wszystkim wykazanie, jak istotną cechą jest ochrona bytu tego rodzaju podmiotu gospodarczego, poprzez przyczynienie się do jego zachowania na odpowiednim poziomie, a w konsekwencji i rozwoju. Działania tego typu gwarantują zabezpieczenie praw potencjalnych wierzycieli, ale również zmierzają do zapewnienia udziałowcom uzyskiwania dochodów z tytułu posiadanych wkładów. Założenia te zostały poddane analizie poprzez przeprowadzenie studiów literatury, jak również aktów normatywnych, które z tego punktu widzenia tematyki opracowania zostały uznane za szczególnie ważne. Z punktu widzenia poruszanego zagadnienia szczególnego znaczenia nabiera art. 151 ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej Ksh), z którego wynika, że sp. z o.o. jest podmiotem o charakterze kapitałowym, który może być utworzony przez jedną lub wiele osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym [Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz z późn. zm., art. 151]. Przy czym szczególnego znaczenia nabiera fakt, iż spółka tego rodzaju zawiera w swojej strukturze pewne elementy spółki * Dr, Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, ul. Cukrowa 8

2 26 Marek Białkowski osobowej, gdyż uczestniczą w niej pojedyncze osoby w postaci oznaczonych wspólników, którzy w celu wykonywania swoich uprawnień właścicielskich dysponują udziałami o określonej wartości nominalnej. Sytuację tę można przedstawić w ten sposób, że poszczególne udziały związane są z określeniem ich wartości precyzyjnie opisanym w umowie spółki. Taki sposób ich opisania i funkcjonowania musi korelować z pozostałą do objęcia udziałów w kapitale zakładowym. Instytucja ta nie może (jak to ma miejsce w spółce akcyjnej) przeistoczyć się w nośnik materialny z nim związany, mogący jednocześnie stanowić samodzielny instrument finansowy. Stanowi to istotną różnicę pomiędzy tymi dwoma formami kodeksowych spółek kapitałowych [Koch, 2011, s ]. Dla samego funkcjonowania sp. z o.o., najważniejszym czynnikiem jest jednak jej kapitał zakładowy, którego wniesienie (oprócz podpisania aktu założycielskiego) do spółki jest warunkiem jej powstania. Sam fakt sporządzenia umowy i jej podpisania przez przyszłych wspólników, stwarza jedynie sytuację, w której będziemy mieli do czynienia z tzw. spółką w organizacji. Sytuacja ta powoduje również konieczność pokrycia przez wspólników całości wkładów. Jeżeli udziałowcy ustalili ponad tę konieczność, obowiązek zaopatrzenia spółki w nadwyżkę bilansową, również i ona musi zostać wniesiona, jako tzw. agio. Obowiązki tego typu stanowią jednocześnie odzwierciedlenie w kapitale zakładowym spółki, który musi być co najmniej równy wartości nominalnej kapitału nowo tworzonego podmiotu. W tym miejscu należy szczególnie podkreślić, że wspólnik w myśl art Ksh, wnoszący wkłady niepieniężne (aporty) nie otrzymuje udziałów w spółce. W tym przypadku przysługuje jemu w zamian, uprawnienie do otrzymania udziałów o wartości nominalnej przewidzianej w umowie spółki. Natomiast środki finansowe mogą być przekazane zarządowi w formie gotówki lub wpłacone w formie gotówkowej na rzecz spółki, albo też w drodze przelewu na rachunek bankowy [Nita-Jagielski, 2010, s ]. Nie ma natomiast znaczenia sposób, w jaki zobowiązani udziałowcy dokonają wpłat. Najważniejsza jest jednak okoliczność, aby wpłaty i objęcie udziałów nastąpiło jeszcze przed złożeniem umowy spółki do sądu rejestrowego. Sąd ten z urzędu jest zobligowany do badania wniosku pod kątem spełniania przez niego niezbędnych warunków formalnych. Ponadto sąd bada również złożone przy rejestracji dokumenty, co do ich zgodności w zakresie formy i treści z regulacjami art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (zwaną dalej UKRS)

3 Ochrona kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 27 [Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz z późn. zm., art. 23]. Nieco kontrowersyjna jest zasada opisana w art. 23 ust. 2 UKRS, wedle której sąd rejestrowy nie ma obowiązku badać, czy podane przez udziałowców spółki informacje są prawdziwe [Nita-Jagielski, 2010, s. 173]. Fakt ten jest o tyle dyskusyjny, że powoduje, iż wszelkie nieprawidłowości w tym względzie narażają potencjalnych wierzycieli spółki na niemożliwość zaspokojenia ich słusznych roszczeń, posiadanych względem samej spółki. 1. Struktura kapitałowa Kapitał spółki tworzony jest w oparciu o wkłady, jakie obowiązani są wnieść do spółki jej wspólnicy, stanowiąc tym samym formę ich wzajemnego współdziałania. Jednocześnie obowiązkiem tychże wspólników jest utrzymanie go na odpowiednim poziomie, ustalonym w treści umowy spółki w trakcie jej tworzenia i funkcjonowania [Kidyba, 2008, s. 586]. Z jej treści musi jasno wynikać, jaka będzie wysokość kapitału zakładowego. Przy czym, przystępując do zdefiniowania pojęcia kapitału zakładowego nie należy zapominać, iż zgodnie z jeszcze obowiązującą w prawie cywilnym zasadą walutowości, kapitał taki musi być wyrażony w pieniądzu polskim. Do czasu przyjęcia wspólnej waluty europejskiej, środki finansowe spółki nie mogą być wyrażane w innej walucie, niż pieniądz polski. Przy tej okazji wskazać należy, iż również Ksh nie wspomina o równowartości wyrażonej w walucie europejskiej euro. Jednocześnie ustawodawca określił wysokość wkładów dla sp. z o.o. na poziomie 5 000,00 złotych, jako kwoty minimalnej. Ostatnia nowelizacji Ksh wprowadziła art , na podstawie którego sp. z o.o. może być założona nie jak dotychczas w oparciu o umowę spółki sporządzoną w formie kwalifikowanej, ale w formie gotowego formularza, który po jego wypełnieniu w formie elektronicznej (tzw. wzorzec umowny), wydrukowaniu i podpisaniu stanowi równoważną formę do tej sporządzonej w postaci papierowej. Zatem przy zakładaniu sp. z o.o. na podstawie wzorca umownego całość wkładów musi być pokryta w pieniądzu, a aporty mogą być wprowadzone do kapitału zakładowego dopiero w przypadku podwyższenia przy najbliższym podwyższeniu kapitału. Sytuacja, w której kapitał zakładowy będzie pokryty w całości wkładami niepieniężnymi musi być precyzyjnie opisana w treści samej umowy spółki i to w taki sposób, aby przeliczenie wysokości wkładu na udziały nie budziło żadnych wątpliwości. Poza

4 28 Marek Białkowski tym, jeśli w umowie zawarto zapis, iż wkłady będą miały charakter niepieniężny, to udziałowiec nie może się uwolnić od swego zobowiązania, poprzez zapłatę określonej kwoty pieniężnej. Co równie istotne, to okoliczność, że zapisy umowne sp. z o.o. nie muszą w takim przypadku dokładnie opisywać wartości wkładów, ale muszą wskazywać wspólnika wnoszącego aport, a także ilość i wartość nominalną obejmowanych w zamian udziałów. W tym miejscu niezwykle ważną rzeczą jest to, czy przedmiot materialny wnoszony do spółki tytułem aportu ma tzw. zdolność aportową, określaną również mianem zdolności bilansowej. Zatem przedmioty te muszą posiadać takie cechy majątkowe, które będą dawały gwarancję, że ich wniesienie do spółki, odpowiadać będzie rzeczywistej wartości majątkowej. Stąd też zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 Ksh zdolności aportowej nie mają prawa niezbywalne i świadczenia pracy oraz świadczenie usług. Zasada ta odnosi się także do tego rodzaju usług, które wykonywane były w trakcie powstawania spółki. Zatem można przyjąć, że przedmiotem aportu mogą być jedynie, prawa zbywalne, nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa bezwzględne i względne, papiery wartościowe, trwałe nakłady inwestycyjne [Rachwał, 2012]. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku świadczenia usług w trakcie powstawania spółki, na co wyraźnie wskazuje art Ksh. W jego treści wskazuje się, iż wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie można wypłacać ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego, jak również zaliczać na poczet wkładu wspólnika. Wynika stąd, że bez znaczenia jest okoliczność, kto mógł i świadczył takie usługi na rzecz spółki. Równie ciekawą formą pokrycia kapitału w spółce jest pożyczka, jaką wspólnik udzielił spółce. Zgodnie bowiem z art Ksh wierzytelność wspólnika uważa się za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat, od dnia zawarcia umowy pożyczki. Przy czym, aby tak się stało muszą być łącznie spełnione następujące przesłanki, odnoszące się do konieczności ogłoszenia przez spółkę upadłości, a następnie termin między udzieleniem pożyczki spółce przez wspólnika nie może upłynąć więcej niż dwa lata [Rachwał, 2012, s ]. Stąd też można przyjąć, że udzielenie pożyczki spółce nie musi się wiązać z jej dobrym standingiem finansowym, a wręcz odwrotnie, a więc takie działanie podmiotu może doprowadzić go w sposób dość łatwy w szeregi jej udziałowców. Tak więc udzielenie pożyczki spółce jest zazwyczaj dobrze przemyślane i w zamiarze pożyczkodawcy

5 Ochrona kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 29 jest pozyskanie po korzystnej cenie udziałów w spółce. Korzyść w tym przypadku jest obopólna, bowiem spółka zyskuje dodatkowego wspólnika, który może partycypować w kosztach jej funkcjonowania. 2. Funkcje kapitału zakładowego W systemie polskiego prawa handlowego, podobnie jak to ma miejsce w innych systemach prawa europejskiego, kapitał zakładowy spółki stanowi zasadniczy trzon struktury prawnej spółek, pełniąc tym samym szereg funkcji. Składa się na nie funkcja korporacyjna, inaczej określana mianem funkcji prawnej, funkcja gospodarcza inaczej ujmowana jako funkcja ekonomiczna, bądź inwestycyjna, a także funkcja gwarancyjna rozumiana jako funkcja ochronna [Herbert, 2010, s ]. Szczególnego znaczenia nabiera ta ostatnia, bowiem jej zasadniczym zadaniem jest utrzymanie na właściwym poziomie kapitału zakładowego spółki. Funkcja korporacyjna kapitału zakładowego spółki stanowi pochodną udziałów kapitałowych jej wspólników i służy przede wszystkim do ich pozycjonowania w hierarchii wspólników w spółce. Jednakże inaczej rzecz ujmując, należy stwierdzić, że co do zasady jest warunkiem niezbędnym do stworzenia spółki [Rachwał, 2012, s. 769]. Z kolei funkcja ekonomiczna odnosi się do ustalonej w umowie spółki wysokości kapitału zakładowego i nawiązuje w swej istocie do jego minimalnego wkładu, obligując wspólników do jego pokrycia, decydując tym o możliwościach zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych na działalność spółki, przynajmniej w początkowej fazie jej funkcjonowania. Nie mniej istotną rolę do odegrania ma funkcja gwarancyjna, która w swojej istocie prowadzi do należytego zabezpieczenia praw wierzycieli spółki. Zmierza bowiem w pewnych aspektach w stosunkach na linii wspólnicy i spółka do pokrycia w całości udziałów ustanowionych w umowie założycielskiej, a po wtóre ma za zadanie utrzymanie nienaruszalności pasywów spółki, a więc jej kapitału początkowego na poziomie gwarantującym jej wypłacalność. Nie oznacza to jednak, że spółka nie może zaciągać żadnych zobowiązań, a co za tym idzie również ponoszenia strat z powodu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Z drugiej strony umożliwia wypłatę wspólnikom dywidendy tylko i wyłącznie z nadwyżki bilansowej [Herbert, 2010, s ].

6 30 Marek Białkowski 3. Ochrona kapitału zakładowego spółki Utrzymanie stałej wysokości kapitału zakładowego stanowi zasadniczy element funkcjonowania spółek kapitałowych. Wskazuje się przy tym na określoną sumę pieniężną, bez której funkcjonowanie podmiotów o takiej strukturze kapitałowej byłoby znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zasada stałości i nienaruszalności kapitału zakładowego spółki. Składają się na nią dwa zagadnienia, a pierwsze z nich odnosi się do okoliczności, że spółka została wyposażona w początkowy kapitał zakładowy, który dodatkowo w późniejszym okresie może zostać zmodyfikowany, poprzez kolejne działania wspólników. Do takiej sytuacji może dojść w wyniku podjęcia przez udziałowców uchwał o podniesieniu wysokości kapitału zakładowego. Zatem można przyjąć, iż jego obniżenie nie może mieć innego kształtu, niż ten ustalony przepisami Ksh i umową spółki, a więc również może nastąpić tylko w formie zmiany umowy spółki. Wszelkie działania podjęte poza ustalonymi procedurami wewnętrznymi narażone są na sankcję nieważności ipso iure. Po wtóre powyższa zasada winna być odnoszona jako swego rodzaju warunek, co do trwałości i realności kapitału zakładowego. Wobec tego spółka zobowiązana jest utrzymywać swój kapitał na poziomie umożliwiającym jej pokrycie w pełni kapitału w całości i to w taki sposób, aby jego wartość bilansowa wyrażała się w pasywach majątkowych. Szczególnego znaczenia w tym kontekście nabiera zasada rachunkowości i konieczności sporządzania bilansu. Zasada ta sprowadza się do konieczności umieszczenia kapitału zakładowego po stronie pasywów, które muszą być pokryte aktywami spółki. W przypadku jednak braku pokrycia pasywów, przepisy Ksh nie przewidują żadnej sankcji. Jednakże nie wyklucza to możliwości wprowadzenia sankcji w samej umowie spółki. Działania takie mogą przeprowadzić sami wspólnicy i wprowadzić do zapisów umownych, jako jedną z przesłanek rozwiązania spółki [Koch, 2011, s ]. 4. Zasady utrzymania kapitału Wspomniana zasada utrzymania kapitału spółki na właściwym, ustalonym przez wspólników poziomie, nabiera szczególnego znaczenia, jeśli rozważymy jej funkcjonowanie. Stałości tego kapitału służą bezpośrednio zapisy Ksh mające przy tym charakter bezwzględnie obowiązujący. Zasada ta określając obszary i możliwości ewentualnych

7 Ochrona kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 31 przesunięć pomiędzy poszczególnymi pasywami, co w konsekwencji nie wpływa na ostateczny kształt i rozmiar aktywów. Nader istotne w tym względzie są przepisy mówiące o zakazie dokonywania zwrotu wkładów udziałowcom w trakcie trwania spółki [Herbert, 2010, s ], co zostało uregulowane w art Ksh, gdzie wyraźnie wskazuje się, iż w czasie trwania spółki nie wolno zwracać wspólnikom wniesionych wkładów tak w całości, jak i w części Z przepisem tym koreluje inny przepis, a mianowicie art. 190 Ksh, w którego treści wskazany jest zakaz pobierania odsetek od kapitału wniesionego tytułem wkładu do spółki. Ta sama sytuacja dotyczy pobierania odsetek od przysługujących wspólnikowi udziałów w spółce. Podobnie w myśl 2 art. 189 Ksh wskazuje, iż wspólnicy nie mogą otrzymywać z jakiegokolwiek tytułu wypłat z majątku spółki, potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego. Zasada ta ma sprzyjać znacznemu utrudnieniu lub wręcz uniemożliwieniu wypłat ze środków wchodzących w skład majątku spółki, a jednocześnie ma sprzyjać zapewnieniu środków niezbędnych do pokrycia całości kapitału zakładowego. Dotyczy to przede wszystkim udzielania pożyczek spółce, czy też wręcz wynagrodzeń wypłacanych za pracę na rzecz spółki. Szczególnego znaczenia nabiera kwestia wskazana w art Ksh, statuująca iż wspólnik, który wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki otrzymał wypłatę, obowiązany jest do jej zwrotu. W takim przypadku odbiorca takiej wypłaty, jak i członkowie zarządu spółki odpowiadają solidarnie za dopełnienie wskazanego obowiązku. Solidarna odpowiedzialność wspólników występuje w sytuacji, kiedy przejdzie się do rozważania kolejnego z istniejących zakazów, który został przewidziany w art Ksh. Z treści pomienionego przepisu wynika wprost, że jeżeli zwrotu wpłaty nie można uzyskać od odbiorcy, jak również od osób odpowiedzialnych za wypłatę, a więc przede wszystkim od członków zarządu, za ubytek w majątku spółki, który jest wymagany do pełnego pokrycia kapitału zakładowego, odpowiadają wspólnicy stosownie do wysokości swoich udziałów. Natomiast kwoty, których nie można ściągnąć od poszczególnych wspólników, rozdziela się między pozostałych wspólników proporcjonalnie do wielkości ich udziałów w kapitale spółki. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, w której dochodzi do tzw. nadwyżki bilansowej. W sytuacji, kiedy pojawia się taka nadwyżka, podlega

8 32 Marek Białkowski ona podziałowi pomiędzy wspólników, co znajduje swoje źródło w samej umowie spółki lub przepisach Ksh [Herbert, 2011, s. 207]. Prawo to jest nierozerwalnie związane z posiadanym udziałem w spółce. W myśl art Ksh wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Stąd też wypływa wniosek, iż uprawnienia tego rodzaju można odnosić do instytucji pożytków cywilnych, wynikających z faktu posiadania własności udziału w kapitale zakładowym spółki. Sytuacja ta może także wskazywać na tzw. podział pierwotny, które to pojęcie wiązać się będzie z pokryciem strat bilansowych w spółce, bądź też na konieczności przeznaczenia posiadanych środków na kapitał rezerwowy, albo też na dokonanie wypłaty. Czynności takiej dokonuje się także w oparciu o stosownie podjętą uchwałę wspólników. Dopiero w wyniku podjęcia przez wspólników decyzji o dokonaniu wypłaty na rzecz udziałowców możemy mówić o prawie do dywidendy. Taki jednak kształt prawa do dywidendy, określany również jako wtórny podział i nie wymaga podjęcia stosownej uchwały przez zgromadzenie wspólników, a wynika jedynie z treści aktu założycielskiego spółki. Z treści umowy spółki mogą wynikać jeszcze inne zasady podziału zysku na co wskazuje art Ksh. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku art. 192 Ksh, z którego wynika pewnego rodzaju doprecyzowanie wskazujące, iż podział zysku dotyczy jedynie ostatniego roku obrotowego. Ponadto (co w tej sytuacji jest jeszcze ważniejsze) do puli związanej z podziałem zysku mogą zostać również doliczone zyski wypracowane w poprzednich latach obrotowych, z których nie wypłacono wspólnikom żadnych nadwyżek w formie dywidendy. Poza tym do podziału między wspólników mogą wejść także kwoty zaliczone w poprzednich okresach rozrachunkowych do kapitałów zapasowego i rezerwowego. Tak obliczoną kwotę można jednak pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki, powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowe lub rezerwowe. Jak z tego wynika uprawnienie do dywidendy ma charakter obowiązkowy i następuje z momentem podjęcia stosownej uchwały. Przy czym akt założycielski spółki może wskazywać na inny dzień wypłaty dywidendy. Jednakże ów termin nie może być wyznaczony później, niż dwa miesiące od momentu podjęcia właściwej uchwały. Na te uprawnienia wskazuje wyraźnie treść art. 193 Ksh. Przy czym podziału sum

9 Ochrona kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 33 przeznaczonych do podziału zgodnie z art Ksh, dokonuje się w wysokościach wynikających z udziałów poszczególnych wspólników. Zasadniczo rzecz ujmując, podział zysków następuje w sposób niekontrowersyjny, a więc jak już wspominano, proporcjonalnie do posiadanych przez wspólnika udziałów. Zasada ta jednak doznaje ograniczenia w przypadku istnienia tzw. udziałów uprzywilejowanych. Udziały takie mają tę zaletę, iż w konsekwencji uprawniają do możności uzyskania wyższej dywidendy, bądź też mogą polegać na prawie do dywidendy niewypłaconej w poprzednich latach obrotowych, na co wyraźnie wskazuje art. 197 Ksh. Mówi się w nim, że jeżeli umowa spółki przyznaje prawo do dywidendy uprzywilejowanej, niewypłaconej w latach poprzednich, powinna określać najwyższą liczbę lat, za które dywidenda może być wypłacona z zysku w latach następnych. Przy czym należy zauważyć, że okres ten nie może przekraczać pięciu lat [Rachwał, 2012, s ]. W zupełnie innym tonie funkcjonuje zasada wynikająca z art Ksh, a obejmująca swym zakresem przedmiotowym zakaz obejmowania lub nabywania, jak również przyjmowania w zastaw udziałów własnych przez spółkę. Zasada ta zostaje poszerzona o zakaz obejmowania lub nabywania udziałów, bądź przyjmowania ich w zastaw przez spółkę albo spółdzielnię zależną. Zapisy te stanowią dwie spośród czterech zasad odnoszących do zakazów zabezpieczających spółkę przed nielegalnym wyprowadzeniem z niej kapitału zakładowego. Dwa pozostałe zakazy, zostały wskazane w szczególności w art i art Ksh. Wyjątkowo ustawodawca zwalnia z opisanych zakazów w przypadku nabycia w drodze egzekucji udziałów na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku wspólnika. Nabycie takie może nastąpić wyłącznie w celu umorzenia udziałów w trybie tzw. dobrowolnego umorzenia udziałów wynikającego z treści art Ksh. Przy czym nabyte przez spółkę udziały muszą zostać zbyte przez spółkę w terminie jednego roku od dnia ich zakupu. W przeciwnym przypadku następuje ich obligatoryjne umorzenie, połączone z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego spółki [Kidyba, 2008, s ]. Kolejna zasada służąca ochronie kapitału zakładowego zawarta jest w art. 264 Ksh, a odnosi się ona do zgodnego z prawem obniżenia kapitału spółki i właściwego dochowania uprawnienia wierzycieli. Każdorazowo umorzenie udziałów związane jest z ich likwidacją, a tym samym

10 34 Marek Białkowski działanie takie niesie za sobą zmianę stosunków wewnętrznych w spółce, co z kolei narusza wzajemne relacje między wspólnikami. Z sytuacją tego rodzaju nie będziemy mieli do czynienia, jeżeli przy umorzeniu, obniżona zostanie jednocześnie wartość poszczególnych udziałów należących wspólników. O zamiarze umorzenia udziałów zarząd ma obowiązek poinformować i to niezwłocznie wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty, przy jednoczesnym obowiązku podania takiej informacji do opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym jednak zakresie decydujące znaczenie będzie miała treść umowy spółki. Ogłoszenie o zamiarze umorzenia udziałów w spółce ma szczególne znaczenie dla wierzycieli spółki, którzy będą dysponowali prawem złożenia sprzeciwu. Na złożenie sprzeciwu wierzyciele będą zasadniczo dysponowali terminem trzy miesięcznym, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia. Przy czym termin ten nie może być skrócony. Zasada ta w niektórych przypadkach może zostać zmieniona, a tym samym termin, o którym mowa wyżej może zostać wydłużony. Taki zabieg daje wierzycielom dodatkowe możliwości do podjęcia niezbędnych działań umniejszających ryzyko powstania po ich stronie straty. Trzeba przy tym pamiętać, że jeśli sprzeciw zostanie zgłoszony po wskazanym terminie, lub też jeśli roszczenia wierzycieli nie zostaną zgłoszone w ogóle, wówczas wierzyciele utracą wpływ na przebieg procedury umorzeniowej, a tym samym ich uprawnienia mogą zostać uszczuplone. Niezwykle istotną sprawą jest zasada wyrażona w art. 233 Ksh z punktu widzenia ochrony stabilności finansowej spółki, ale również funkcjonowania spółki jest zasada konieczności zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały, dotyczącej dalszego istnienia spółki w sytuacji, kiedy bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego [Herbert, 2011, s. 208]. Zasada ta jest konsekwencją zmiennej koniunktury na rynku wewnętrznym i zewnętrznym, na którym spółka funkcjonuje. Nie zawsze bowiem mamy w takim przypadku do czynienia z koniunkturą. W niektórych sytuacjach może dojść do tzw. dekoniunktury, która może nieść za sobą rzeczywiste straty finansowe dla spółki z tytułu chociażby podjęcia nietrafionych decyzji gospodarczych. W tej sytuacji może pojawić się strata w majątku spółki. Pod tym pojęciem kryje się przypadek, w którym w zestawieniu pasywów i aktywów spółki, te drugie wykazują tendencję wzrostową, a przynajmniej na dzień badania bilansu są wyższe, niż pasywa spółki.

11 Ochrona kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 35 Wobec czego nastąpi takie zdarzenie, w którym posiadane przez spółkę środki finansowe, będą niższe od jej zobowiązań. Zobowiązania te mogą przybrać postać zobowiązań w stosunku do swoich partnerów biznesowych, jak i urzędów skarbowych. Powstanie w związku z tym stan niepewności, który z kolei nakłada na zarząd obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników, które za główne zadanie ma podjęcie uchwały, co do dalszego istnienia lub likwidacji spółki. Uchwała tak może zostać jedynie podjęta w trybie art Ksh, który stanowi, że uchwały podejmowane są co do zasady na zgromadzeniu wspólników. Ustawodawca nie wspomina przy tym, jakiego rodzaju zgromadzenie ma być zwołane. W związku z tym można przyjąć, że może to nastąpić zarówno na zwyczajnym, jak i nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Sytuacja tego rodzaju umożliwia również zarządowi podjęcie działań zmierzających do sporządzenia w sposób doraźny bilansu, bez konieczności oczekiwania na zamknięcie roku bilansowego spółki. Wobec tego najczęściej będziemy mieli do czynienia przy tej okazji z nadzwyczajnym zgromadzeniem wspólników. Zgromadzenie takie musi być zwołane tak szybko, jak to tylko jest możliwe, jednakże z zachowaniem porządku przewidzianego w zwykłym trybie. Zarząd wypełni ciążący na nim obowiązek, jeżeli na zgromadzeniu znajdą się udziałowcy reprezentujący cały kapitał zakładowy spółki i jednocześnie nikt z obecnych wspólników nie wyrazi sprzeciwu, co do zasadności jego zwołania. W tym względzie szczególnego znaczenia nabywa art. 240 Ksh, który stanowi swego rodzaju wyjątek od przyjętej reguły, a stwierdza się w nim, że uchwały można podjąć, pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie sprzeciwił się odbyciu zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Zaznaczyć przy tym wypada, iż decyzje w formie uchwał zapadają większością bezwzględną, przy czym w przepisach Ksh nie przewidziano reguł odmiennych, a więc możliwe jest wprowadzenie surowszych reguł głosowania. W rezultacie podjętych uchwał może dojść do rozwiązania spółki, bądź też do uchwalenia jej upadłości. Co jest równie ważne w przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki, uchwała w tym przedmiocie musi zostać sporządzona w formie kwalifikowanej, a więc w formie aktu notarialnego. Natomiast w drugim przypadku, a więc kiedy wspólnicy podejmą decyzję jedynie o złożeniu wniosku o upadłość, wówczas uchwała taka musi wskazywać zamierzenia naprawcze, jakie spółka

12 36 Marek Białkowski planuje podjąć w celu zabezpieczenia wykonania swoich zobowiązań względem swoich partnerów [Kidyba, 2008, s ]. Należałoby się jednak zastanowić de lege ferenda nad nieco innymi sposobami zabezpieczenia kapitału spółki w sytuacjach jego niedoboru. Zakończenie Kapitał spółki z o.o. przed jej założeniem, a więc wówczas, kiedy spółka znajduje się na etapie tzw. spółki w organizacji jest zasadniczym elementem nie tylko dla jej utworzenia, ale po przeprowadzeniu rejestracji również i funkcjonowania. W tym pierwszym przypadku, kiedy spółka nie została jeszcze zarejestrowana, ale już podpisano akt założycielski nie mamy jednak jeszcze do czynienia z kapitałem spółki, ale z jej majątkiem w organizacji, dopiero kiedy nastąpi konstytutywne wpisanie spółki do rejestru spółek majątek spółki przekształca się w jej kapitał zakładowy. Tak więc istota kapitału spółki związana jest z abstrakcyjną sumą wyrażoną w walucie krajowej, która ma być pokryta wkładami przez wspólników [Włodyka, 2012, s. 1341]. Równie istotny jest fakt, że kapitał ten przez cały czas podlega szczególnej ochronie, która funkcjonuje w oparciu o przeróżne przepisy Ksh na ogół o charakterze bezwzględnie obowiązującym, a ich głównym zadaniem jest ochrona stałości kapitału spółki. Ochrona ta przejawia się w formie zasad, realizujących założenia ustawodawcy chroniące samą spółkę przed działaniami, czy to samych wspólników, czy też przed działaniami osób sprawujących funkcje w jej organach, ale także, a może przede wszystkim, przed ryzykiem prowadzonej działalności gospodarczej, które mogłoby narazić ją samą na nadmierne straty. Skutkiem tychże strat może być przede wszystkim ogłoszenie upadłości spółki. Wspomniane zasady mają także sprzyjać ochronie praw wierzycieli przed niewypłacalnością spółki. Zatem można przyjąć, że kapitał spółki ma do spełnienia szereg funkcji w postaci funkcji ekonomicznej, gwarancyjnej i korporacyjnej, z których najważniejsza jest funkcja gwarancyjna, gdyż jest nierozerwalnie związana (z jak to określa A. Herbert) formalno rachunkową naturą kapitału zakładowego. Literatura 1. Herbert A. (2010), Kapitał zakładowy i udziały, w: System prawa prywatnego. Prawo spółek kapitałowych, Sołtysiński S. (red.). 2. Kidyba A. (2008), Kodeks spółek handlowych, Komentarz, Tom I, Wydawnictwo a Wolters Kluwer business, Warszawa.

13 Ochrona kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Koch A. (2011), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w: Prawo spółek handlowych, Koch A., Napierała J. (red.), Wydawnictwo a Wolters Kluwer Polska, Warszawa. 4. Nita-Jagielski G. (2010), Powstanie spółki z o.o., w: System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych, Sołtysiński S. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa. 5. Rachwał A. (2012), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w: System prawa handlowego, Prawo spółek handlowych, Tom 2, Włodyka S. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. 6. Ustawa z dnia r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz z późn. zm. 7. Ustawa z dnia r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz z późn. zm. 8. Włodyka S. (2012), Kodeksowe spółki atypowe, w: System prawa handlowego, Prawo spółek handlowych, Tom 2, Włodyka S. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. Streszczenie Cechy odnoszące się do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprawiły, że ta forma organizacyjna spółki kapitałowej zyskała niezwykłą popularność w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Przyczyniło się do tego wiele czynników, a między innymi i to, że założenie takiej właśnie formy osoby prawnej jest stosunkowo mało skomplikowane, a fakt wyłączenia odpowiedzialności osobistej wspólników za zaciągnięte przez nich zobowiązania, stwarza wręcz korzystne warunki do tego, aby tego rodzaju jednostkę organizacyjną zakładać dla nieuczciwych celów jak chociażby dla uniknięcia odpowiedzialności finansowej przez poszczególnych przedsiębiorców, czy też w celu ograniczenia odpowiedzialności osobistej. Widząc te zagrożenia ustawodawca krajowy, ale też i europejski, wprowadził do wydawanych orzeczeń szereg reguł utrudniających lub eliminujących całkowicie możliwości nielegalnego wykorzystywania tej formy prowadzenia działalności gospodarczych. W szczególności działania te odnoszą się do zapewnienia należytej ochrony majątkowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, ale nade wszystko kapitałowi zakładowemu funkcjonującej już spółki. Takie działanie nakierowane jest przede wszystkim na utrzymanie stabilizacji finansowej wewnątrz funkcjonującego podmiotu, a z drugiej strony na ochronę uprawnień wierzycieli spółki. Działania dokonywane w sposób nielegalny mogłyby doprowadzić do sytuacji, w której odzyskanie zaangażowanych środków finansowych, przy jednoczesnym nielegalnym postępowaniu jej udziałowców, bądź osób wykonujących funkcje jej organów byłyby wręcz niemożliwie. W związku z tym w treści artykułu opisane zostały w sposób przykładowy zagadnienia, odnoszące się do

14 38 Marek Białkowski funkcji i zasad, czy też procedur, które mają za zadanie wyeliminowanie tego typu zagrożeń z punktu widzenia zasad uczciwości kupieckiej niepożądanych i szkodliwych dla samej spółki, jak i wspólników oraz ich kontrahentów. Słowa kluczowe spółki prawa handlowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Capital protection in the limited liability company (Summary) Popularity of a limited liability company combined with a relatively simple, so uncomplicated procedure and the establishment and operation, meant that it has become in recent years a very popular not only in Poland, a form of doing business. Therefore, it also beheld attractiveness to those, who would exploit its weaknesses for quite unfair. Recognizing this problem to the provisions of commercial law relating to the limited liability company introduced a number of safeguards intended to protect its financial stability, and thus protect the capital. It is not without significance in this context is the fact that the same has been provided for adequate protection of its creditors. Thus, each operating system has been created instruments that complement each other. Keywords commercial companies, limited liability company

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html

Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. Wstęp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów Wstęp... 15 Wykaz najważniejszych skrótów... 13 Wstęp... 15 Rozdział I Kapitał zakładowy... 17 1. Pojęcie kapitału zakładowego... 17 2. Charakter prawny kapitału zakładowego... 20 3. Struktura kapitału zakładowego...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Spółka jawna została przekształcona w spółkę z o.o. (kontynuuje jej działalność). Sporządzone sprawozdanie na dzień zamknięcia ksiąg

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel

Wpisany przez prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel Podwyższenie kapitału zakładowego może odbywać się jako podwyższenie zwykłe i podwyższenie warunkowe, z subskrypcją akcji (prywatną, zamkniętą, otwartą) i zapisami na akcje. Jedne z najpoważniejszych zmian

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL.

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. PESEL legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. legitymująca się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polega konwersja wierzytelności-długu na kapitał zakładowy?

Na czym w praktyce polega konwersja wierzytelności-długu na kapitał zakładowy? Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt prawn Na czym w praktyce polega konwersja wierzytelności-długu na kapitał zakładowy? Stan faktyczny: spółka

Bardziej szczegółowo

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 JK WZ UW 43 FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI JK WZ UW 45 JK WZ UW 46 Kategoria przedsiębiorstwa RJR (liczba zatrudnionych) Roczny obrót Całkowity bilans roczny ŚREDNIE < 250

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GIGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 2017 roku

Projekt uchwały. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GIGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 2017 roku Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GIGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 2017 roku w sprawie podziału GIGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem Bogus³aw Nowakowski Renata Mroczkowska Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem 209 wzorów uchwa³, umów, pozwów, wniosków, og³oszeñ i innych pism Wydanie trzecie poszerzone Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zasady zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kompetencje i zasady zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Kompetencje i zasady zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wstęp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) ma duże zastosowanie w stosunkach krajowego obrotu gospodarczego, jak i w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w zakresie... zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje.. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje.. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje.. 1. 2. Uchwała nr. w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Raport bieżący nr 4/2013 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie ROZDZIAŁ 2. Pojęcie wkładu w Kodeksie spó łek hand lowych

Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie ROZDZIAŁ 2. Pojęcie wkładu w Kodeksie spó łek hand lowych Wykaz skrótów................................. 11 Przedmowa (Wojciech Popiołek)........................ 17 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie (Piotr Pinior)................. 21 1.1. Obowiązek wniesienia wkładu......................

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza) Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 września

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r.

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. W związku z zamiarem dokonania połączenia, działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

III KONKURS ARBITRAŻOWY LEWIATAN ORGANIZOWANY PRZEZ SĄD ARBITRAŻOWY LEWIATAN ORAZ

III KONKURS ARBITRAŻOWY LEWIATAN ORGANIZOWANY PRZEZ SĄD ARBITRAŻOWY LEWIATAN ORAZ III KONKURS ARBITRAŻOWY LEWIATAN ORGANIZOWANY PRZEZ SĄD ARBITRAŻOWY LEWIATAN ORAZ YOUNG ARBITRATION PRACTIONERS IN POLAND AT THE LEWIATAN COURT OF ARBITRATION ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Projekt UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się... Projekt UCHWAŁA NR 2 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej GIGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej GIGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 2 do Planu Podziału Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej GIGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Spółka powstała

Bardziej szczegółowo

PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.

PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. Pytania do spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie zadane w trybie art. 428 1k.s.h. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.10.2015 r. wraz z odpowiedziami udzielanymi przez Zarząd w trybie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2013 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2013 roku Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2013 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

/ Józef Banach / Gazeta Finansowa

/ Józef Banach / Gazeta Finansowa 20-26.03.2009 / Józef Banach / Gazeta Finansowa Jednym ze sposobów optymalizacji podatkowej w przypadku działania spółek w grupie, jest ustanowienia możliwie najkorzystniejszego sposobu ich wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Joanna Nowak-Kubiak łączenie, likwidacja albo przekształcenie SP ZOZ w spółkę procesy prawne procesy decyzyjne w tym uwarunkowania do rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Kalejdoskop firmowy 2015-10-01 14:04:44

Kalejdoskop firmowy 2015-10-01 14:04:44 Kalejdoskop firmowy 2015-10-01 14:04:44 2 Zasady powoływania i funkcjonowania spółek na Białorusi reguluje Kodeks cywilny. W przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UCHWAŁA NR 1/2014 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GPPI SA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GPPI SA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GPPI SA Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69. Rozporządzenie. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69. Rozporządzenie. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69 Rozporządzenie MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne.

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne. Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością I. postanowienia ogólne. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w dniu 13 sierpnia 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w dniu 13 sierpnia 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna, w dniu 13 sierpnia 2014 roku Uchwała numer w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Pasywa. Pasywa to źródła finansowania majątku jednostki. Można je podzielić na 2 podstawowe grupy.

Pasywa. Pasywa to źródła finansowania majątku jednostki. Można je podzielić na 2 podstawowe grupy. Kapitały Pasywa Pasywa to źródła finansowania majątku jednostki. Można je podzielić na 2 podstawowe grupy. 1. Kapitał własny wartości wniesione do spółki przez jej właścicieli oraz środki uzyskane w trakcie

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 11 września 2002 r., V CKN 1148/00

Wyrok z dnia 11 września 2002 r., V CKN 1148/00 Wyrok z dnia 11 września 2002 r., V CKN 1148/00 Przepisy kodeksu handlowego regulujące podwyższenie kapitału zakładowego (art. 254-258), a także odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych (art. 257-262),

Bardziej szczegółowo

RB 3/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

RB 3/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał RB 3/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 02.06.2015 Zarząd Triton Development

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r., III CZP 132/06

Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r., III CZP 132/06 Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r., III CZP 132/06 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący) Sędzia SN Hubert Wrzeszcz Sędzia SN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "S." sp.

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo