Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem"

Transkrypt

1 Bogus³aw Nowakowski Renata Mroczkowska Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem 209 wzorów uchwa³, umów, pozwów, wniosków, og³oszeñ i innych pism Wydanie trzecie poszerzone Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013

2 Spis treœci Wprowadzenie Rozdział 1 Utworzenie spó³ki 1.1. Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1) Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2) Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3) Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1) Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2) Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3) Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wzorzec umowy do rejestracji on-line Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział 2 Spó³ka w organizacji 2.1. Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika spółki w organizacji Uchwała w sprawie likwidacji spółki w organizacji z powodu niezgłoszenia do rejestracji w terminie Uchwała w sprawie likwidacji spółki w organizacji z powodu odmowy rejestracji Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego spółki w organizacji Rozdział 3 Kapita³ zak³adowy. Wk³ad niepieniê ny 3.1. Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu wady aportu Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu zawyżenia wartości aportu Wezwanie członka zarządu do wyrównania strat z powodu zgłoszenia spółki do rejestru Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika spółki do reprezentacji spółki w sporze z zarządem Pozew o zapłatę z powodu zawyżenia wartości aportu Wezwanie wspólnika do zwrotu nienależnej wypłaty Wezwanie wspólników do pokrycia ubytku w majątku spółki powstałego wskutek nienależnej wypłaty Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na konwersję długu spółki na udziały

3 Rozdział 4 Organy wykonawcze spó³ki 4.1. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków zarządu Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie powołania zarządu Uchwała rady nadzorczej w sprawie powołania zarządu Uchwała w sprawie powołania i ukonstytuowania się zarządu Wskazanie przez wspólnika prezesa zarządu Zgoda osoby wskazanej przez wspólnika na wybór na stanowisko prezesa zarządu Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej Uchwała w sprawie powołania rady nadzorczej (1) Uchwała w sprawie powołania rady nadzorczej (2) Wskazanie przez wspólnika członków rady nadzorczej Uchwała w sprawie ukonstytuowania się powołanej rady nadzorczej Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy Regulamin pracy rady nadzorczej Wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi Zawiadomienie o braku zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi Wniosek wspólnika o udzielenie wyjaśnień przez zarząd Odmowa zarządu udzielenia wyjaśnień wspólnikowi Żądanie wspólnika rozstrzygnięcia sporu w drodze uchwały wspólników Zawiadomienie o uchwale wspólników odmawiającej zgody na udzielenie wyjaśnień Wniosek wspólnika do sądu o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień Wniosek o zwolnienie z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań finansowych Protokół i uchwała zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Żądanie wyznaczenia biegłego rewidenta na wniosek wspólnika Zawiadomienie członka rady nadzorczej o treści uchwały podjętej w drodze głosowania pisemnego Rozdział 5 Dop³aty 5.1. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat oraz ich wysokości Uchwała w sprawie ustalenia terminu wniesienia dopłat

4 5.3. Zawiadomienie wspólników o dopłatach Wezwanie wspólnika do uiszczenia dopłat po terminie ich wniesienia Pozew o dopłaty Uchwała w sprawie zwrotu dopłat Ogłoszenie o zwrocie dopłat Zawiadomienie wspólników o zwrocie dopłat Rozdział 6 Stosunek dominacji i zale noœci 6.1. Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia pośredniego Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia bezpośredniego Żądanie udzielenia informacji o stosunku dominacji lub zależności Żądanie udzielenia informacji o liczbie udziałów w spółce zależnej Informacja o stosunku dominacji lub zależności (1) Informacja o stosunku dominacji lub zależności (2) Informacja o stosunku dominacji lub zależności (3) Informacja o liczbie udziałów w spółce zależnej Rozdział 7 Umorzenie udzia³ów 7.1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na nabycie udziałów własnych przez spółkę w celu ich umorzenia Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów przez wspólnika w celu ich umorzenia Umowa zbycia udziałów w celu ich umorzenia Uchwała w sprawie zamierzonego dobrowolnego umorzenia nabytych udziałów własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z przymusowym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia udziałów z czystego zysku Uchwała zarządu w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z automatycznym umorzeniem udziałów Uchwała zarządu w sprawie zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego

5 7.11. Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów z czystego zysku Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego z wezwaniem wierzycieli do wniesienia sprzeciwu Sprzeciw wierzyciela wobec obniżenia kapitału zakładowego Uchwała w sprawie zabezpieczenia wierzyciela Rozdział 8 Rozporz¹dzanie udzia³ami 8.1. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziałów Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów Informacja o wyrażeniu zgody spółki na zbycie udziałów Umowa sprzedaży udziałów Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów Objęcie nabytych udziałów i przystąpienie do spółki Zawiadomienie spółki o zbyciu udziałów Zawiadomienie i wezwanie wspólników do skorzystania z prawa pierwokupu udziałów Oświadczenie wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwokupu Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów Informacja o niewyrażeniu zgody spółki na zbycie udziałów Uchwała w sprawie wskazania innego nabywcy udziałów podjęta na podstawie umowy spółki Wniosek zbywcy do sądu o wyrażenie zgody na zbycie udziałów Uchwała w sprawie wskazania innego nabywcy udziałów podjęta na podstawie postanowienia sądu Zawiadomienie sądu o wskazaniu innego nabywcy przez spółkę Zawiadomienie zbywcy o braku wpłaty ceny zbycia Wniosek o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Informacja o wyrażeniu zgody spółki na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Umowa zastawu rejestrowego na udziałach Zawiadomienie spółki o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach Umowa zastawu na udziałach Informacja o prawie do wykonywania głosu z zastawionych udziałów Umowa użytkowania na udziałach Zawiadomienie spółki o ustanowieniu użytkowania na udziałach Uchwała w sprawie wskazania nabywcy udziałów w trybie art. 185 k.s.h

6 8.27. Wniosek spółki do sądu o wycenę udziałów oraz wskazanie innego nabywcy w trybie art. 185 k.s.h Zawiadomienie spółki o śmierci wspólnika Wezwanie spadkobierców do wskazania wspólnego przedstawiciela Informacja o ograniczeniach wstąpienia do spółki w miejsce zmarłego wspólnika Wskazanie spadkobierców wspólnika oraz ich udziałów Uchwała w sprawie spłaty spadkobierców Informacja o spłacie spadkobierców Rozdział 9 Wy³¹czenie wspólnika 9.1. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki Uchwała w sprawie wskazania osoby przejmującej udziały wspólnika wyłączonego Przejęcie udziałów wspólnika wyłączonego przez osobę wskazaną i przystąpienie do spółki Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z przejęciem udziałów wspólnika wyłączonego przez pozostałych wspólników Wniosek do sądu o zezwolenie na złożenie ceny przejęcia do depozytu sądowego Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów Wezwanie do naprawienia szkody z tytułu bezskutecznego wyłączenia wspólnika Rozdział 10 Zgromadzenie wspólników Pełnomocnictwo do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywania prawa głosu Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania Podjęcie uchwały w trybie art k.s.h. (1) Podjęcie uchwały w trybie art k.s.h. (2) Zgoda wspólnika na zawiadamianie o zgromadzeniach wspólników pocztą elektroniczną Sprzeciw wspólnika wobec uchwały podjętej w głosowaniu pisemnym Żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników Żądanie byłego członka organu spółki uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników Wniosek wspólnika o poświadczone odpisy uchwał Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

7 Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników przez osobę wskazaną w umowie spółki Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników przez radę nadzorczą Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników na podstawie orzeczenia sądowego Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki Zgoda wspólnika na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki Uchwała w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia Uchwała podjęta poza porządkiem obrad Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników Pozew o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników Zgłoszenie sądowi rejestrowemu wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia wspólników Zgłoszenie sądowi rejestrowemu wyroku uchylającego uchwałę zgromadzenia wspólników Rozdział 11 Podzia³ zysku Uchwała w sprawie sposobu podziału zysku i ustalenia dnia dywidendy Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy Uchwała zarządu w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy Rozdział 12 Umowa po yczki Umowa pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika Zwolnienie spółki z długu przez pożyczkodawcę Protokół i uchwała w sprawie przyjęcia zwolnienia z długu Zgoda wierzyciela na przejęcie długu spółki Umowa o przejęcie długu Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki od członka zarządu spółki dominującej Umowa przystąpienia do długu Rozdział 13 Zmiana umowy Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników

8 13.2. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów z wpłat nowych wspólników Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów ze środków spółki Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów ze środków spółki Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników na mocy postanowień umowy spółki Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników w drodze zmiany umowy spółki Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez konwersję długów na udziały aport wierzytelności z tytułu pożyczki od wspólnika Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez konwersję długów na udziały potrącenie umowne Umowa kompensaty wierzytelności i zobowiązań spółki i wspólnika celem pokrycia wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów w drodze zmiany umowy spółki Uchwała w sprawie jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki Wezwanie wspólników do skorzystania z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów Oświadczenie wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów Wskazanie liczby udziałów do objęcia w wyniku skorzystania z prawa pierwszeństwa Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowego wspólnika Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez nowego wspólnika i przystąpienie do spółki Oświadczenie zarządu o zabezpieczeniu wierzyciela Rozdział 14 Rozwi¹zanie i likwidacja Uchwała w sprawie rozwiązania spółki Uchwała w sprawie przeniesienia siedziby spółki za granicę Uchwała w sprawie wyznaczenia likwidatora Ogłoszenie o otwarciu likwidacji spółki

9 14.5. Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki Uchwała w sprawie ustalenia dopłat w okresie likwidacji Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca przechowywania dokumentów po likwidacji Wniosek wspólnika do sądu o upoważnienie do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki po likwidacji Uchwała w sprawie wydzierżawienia części przedsiębiorstwa po cofnięciu likwidacji spółki Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego Wniosek o odwołanie likwidatora i wyznaczenie nowego Wniosek o złożenie pieniędzy do depozytu sądowego Zawiadomienie wierzyciela o złożeniu kwoty do depozytu sądowego Rozdział 15 ¹czenie i przekszta³cenie Plan połączenia spółek Zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia Ponowne zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia Uchwała w sprawie wyboru biegłego do wyceny udziałów Żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i podjęcia uchwały o połączeniu Żądanie poddania badaniu planu połączenia Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów związanych z połączeniem Żądanie zwrotu kosztów badania rachunkowości spółki Żądanie wykupu udziałów przy łączeniu się spółek Zgłoszenie planu połączenia z wnioskiem o wyznaczenie biegłego Wniosek do sądu o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów związanych z przekształceniem Żądanie wynagrodzenia z tytułu wygaśnięcia uprawnień w spółce akcyjnej przekształcanej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Wygaśnięcie uprawnień z obligacji Roszczenie o wypłatę równowartości udziałów w spółce przekształcanej Zawiadomienie o wygaśnięciu uprawnień z obligacji Zwolnienie wspólnika z obowiązku powtarzających się świadczeń na rzecz spółki Wezwanie do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej Oświadczenie osoby fizycznej o uczestnictwie w spółce przekształconej

10 Oświadczenie osoby prawnej o uczestnictwie w spółce przekształconej Żądanie ponownej wyceny wartości bilansowej udziałów Żądanie uznania wartości bilansowej udziałów Pozew o ustalenie i zmianę wartości bilansowej udziałów Zgoda wspólnika-komplementariusza na przekształcenie Uchwała w sprawie przekształcenia Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności po przekształceniu spółki po wszczęciu postępowania egzekucyjnego Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności po przekształceniu spółki przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Zasady funkcjonowania sp. z o.o. są uregulowane w Kodeksie spółek

Bardziej szczegółowo

STATUT TIM SA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TIM SA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TIM SA TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany dokonane na mocy Uchwały nr 26/ 29.06.2012r oraz Uchwały nr 27/29.06.2012r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętych w dniu 29.06.2012r Rozdział

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O. I. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, nadając aktowi założycielskiemu Spółki następującą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: COBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH... 1 1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach korporacyjnych... 1 2. Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej... 3 3. Zajęcie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA. 2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Założycielem Spółki jest: Skarb Państwa. ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ ] w imieniu spółki pod firmą InQbe Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz [ ] oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------------

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, ------------------------------------- 1 Art. 7 ust. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Art. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Firma Spółki brzmi Berling Spółka Akcyjna. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2. Spółka może używać firmy skróconej Berling S.A., jak również wyróżniającego ją znaku słownograficznego.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą numer 65 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4/2015 Data sporządzenia: 2015-03-25 Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. Temat: Uzupełnienie informacji o ładzie korporacyjnym w jednostkowym raporcie rocznym

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Organic Farma Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii H do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Mięsne Mysław

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo