WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klas I i II w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klas I i II w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klas I i II w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach WYMAGANIA NA STOPNIE SZKOLNE Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, - umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopisma komputerowe, edukacyjne programy multimedialne) - wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy pozalekcyjnej, - wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, - osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, - wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni (np. gazetki ścienne, prezentacje multimedialne). Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania informatyki w danej klasie, - sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami, - samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, - biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, - biegle i bezpiecznie obsługuje komputer, - biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: - dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, - posługuje się terminologią informatyczną, - poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, - z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań programowych, - pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: - w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, - zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem, - poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, - nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań programowych, nawet z pomocą nauczyciela, - poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: - częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, - częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować, - bezpiecznie obsługuje komputer, - zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela, - ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach, - poprawnie uruchamia komputer i zamyka system, - poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: - nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, - nie zna terminologii informatycznej, - nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera, - nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu.

2 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE POZIOMY PO KAŻDYM DZIALE PROGRAMOWYM Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Klasa I gimnazjum Sprawnie obsługują komputer, zapewniając bezpieczeństwo sobie i sprzętowi, potrafią wskazać podstawowe zastosowania komputera w szkole. Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego, wymienią typy pamięci wewnętrznych i zewnętrznych. Potrafią wyjaśnić pojęcie pliku i katalogu (folderu). Wyświetlić zawartość dowolnego folderu, zapisują wyniki swojej pracy na dysku. Rozróżniają przeznaczenie podstawowych systemów informatycznych. Odnajdują poszukiwany plik. Wyszczególniają sposoby zabezpieczania się przed wirusami, uruchamiają wybrany program antywirusowy. Dokonują kompresji danych za pomocą poznanego programu archiwizującego. Instalują dowolny program. Omawiają znaczenie programów graficznych, uruchamiają poznany program graficzny, Wykorzystują gotowe narzędzia do rysowania. Stosują paletę barw dostępnych w wykorzystywanym edytorze. Tworzą własne kolory złożone z podstawowych barw. Zamykają i otwierają istniejące pliki graficzne. Tworzą nowy plik, a następnie zachowują go na wybranym dysku i katalogu pod odpowiednią nazwą. Wyjaśniają przeznaczenie klawiszy, nazywają podstawowe symbole i znaki na klawiaturze. Umieszczają w tekście polskie znaki. Piszą prosty polski tekst z zachowaniem zasad interpunkcyjnych, poruszają się po tekście, wykorzystując klawiaturę, mysz. Dostrzegają zalety poprawnie napisanego tekstu. Umieszczają w dokumencie numerację stron. Poszukiwanie informacji sieć Internet Komunikowanie się za pomocą komputera Posługują się pojęciami: adres, strona www, grupa dyskusyjna, subskrypcja, grupa dyskusyjna, poczta elektroniczna. Wywołują stronę znając jej adres. Odbierają i wysyłają pocztę. Potrafią uruchomić przeglądarkę (Internet Explorer), Tworzenie prezentacji: Uruchamia program do tworzenia prezentacji multimedialnych. Z pomocą nauczyciela tworzy plan prezentacji. Uruchamia prezentację wykonaną w programie Power Point. Uruchamia pokaz slajdów z pomocą nauczyciela. Uruchamia program Rejestrator dźwięku z pomocą nauczyciela. Uruchamia program Windows Media Player z pomocą nauczyciela. Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy: Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego niezbędne do jego prawidłowego działania. Rozróżniają pamięci zewnętrzne (rodzaje dyskietek, CD-ROM itp.). Określają zastosowanie plików i katalogów. Rozpoznają podstawowe typy plików (wykonywalna, tekstowe) Uruchamiają program antywirusowy, grę, program edukacyjny. Odszukują wcześniej zapisane dane i je otwierają. Potrafią stworzyć dowolną strukturę katalogów (folderów). Projektują i wykonują strukturę potrzebną do przechowywania danych. 2

3 Usuwają dane w postaci plików, łącznie z katalogami, w których są umieszczone. Potrafią wyszczególnić najpopularniejsze środowiska pracy używane na komputerach typu PC. Po instalacji programu potrafią zmienić parametry jego pracy. Wykonują dekompresję wcześniej zarchiwizowanych danych. Objaśniają interfejs uruchomionego edytora, omawiają podstawowe możliwości tego edytora. Rozróżniają narzędzia, rysują krzywe, proste i łamane, dobierają grubość i kolor linii oraz dokonują jej korekty. Stosują narzędzia do wypełniania obszaru: wałek, rozpylacz, itp. Wyszczególniają kilka popularnych formatów graficznych. Pozyskują grafikę do realizacji swoich zamierzeń. Multimedialne źródła informacji. Definiują pojęcie multimedia i komputer multimedialny Uruchamiają wybrany program multimedialny i poruszają się po jego interaktywnym środowisku. Piszą krótki, niewyszukany tekst na podstawie wzorca. Poruszają się po tekście wykorzystując funkcje edytora. Poprawiają błędy w dokumencie. Wyszukują fragmenty tekstu, poprawiają je lub wymieniają. Piszą teksty zawierające tabele i ramki. Łączą tekst z grafiką. Tworzenie prezentacji: Zna zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. Wstawia nowy slajd. Formatuje tło slajdu Odtwarza wskazany przez nauczyciela plik audio. Odnajduje w programie Power Point miejsce wstawiania dźwięku oraz filmu. Ustala sposób przejścia slajdu w programie Power Point. Odtwarza plik video w programie Windows Media Player Poszukiwanie informacji sieć Internet Komunikowanie się za pomocą komputera Sprawnie obsługują (konfigurują) skrzynkę pocztową, dokładając konta. rozumie znaczenie globalnego dostępu do informacji. wyszczególnia elementy adresu internetowego. Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy: Wyjaśniają znaczenie podstawowych elementów zestawu, potrafią wyszczególnić elementy wewnętrznej budowy komputera, wyjaśniają znaczenie głównych części. Potrafią rozpoznać podstawowe urządzenia zewnętrzne oraz objaśnić ich zastosowanie. Obsługują interfejs użytkownika w wykorzystywanym środowisku pracy. Rozpoznają podstawowe struktury danych na dysku. Odszukują podany katalog (folder), plik. Modyfikują dane w programie i dokonują uaktualnienia tych zmian na dysku. Kopiują plik lub grupę plików do wskazanego miejsca. Porządkują zbiory według określonego porządku. Opisują wady i zalety Wykorzystują paletę kolorów do tworzenia tła i wypełniania kolorem powierzchni zamkniętych, wykonują proste rysunki, wykorzystując dostępne narzędzia. Kopiują, wycinają i wklejają fragmenty rysunku za pomocą narzędzi i jego możliwości edycyjnych. Dokonują korekty popełnionych błędów, wykorzystując lupę. Tworzą i modyfikują grafikę. Odczytują z dysku i zapisują dokument na dysku. Samodzielnie dobierają formę redagowanego tekstu do jego treści. Korzystają z najważniejszych operacji wykorzystywanego edytora i redagują tekst o pożądanym wyglądzie. 3

4 Korzystają ze słowników, pomocy językowej i innych narzędzi poprawności tekstu. Projektują konkretny dokument, którego treść narzuca użycie tabeli. Dobierają metodę wstawienia rysunku do określonego tekstu. Przygotowują tekst do druku. Tworzenie prezentacji: Korzysta z szablonu projektu slajdu. Dobiera schemat kolorów tła slajdu. Wypełnia projekt slajdu tekstem. Wstawia dźwięk do slajdu w programie Power Point. Wstawia film do slajdu w programie Power Point. Animuje slajdy w programie Power Point z użyciem schematu animacji. Importuje klipy do kolekcji Windows Media Player Poszukiwanie informacji sieć Internet Komunikowanie się za pomocą komputera Sprawnie obsługują górne menu przeglądarki, potrafią ustawić stronę domową, zarządzają strukturą folderu ulubionych stron. W podstawowy sposób posługują się wyszukiwarką w języku polskim. Potrafią założyć darmowe prywatne konto owe. Tworzą proste wypowiedzi na zadany temat z wykorzystaniem zgromadzonych informacji. Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy: Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy. Potrafią połączyć elementy zestawu komputerowego. Opisują budowę (strukturę fizyczna) dyskietki. Wymieniają jednostki informacji stosowane przy opisie danych. Uruchamiają i korzystają z drukarki. Określają prawidłowo nazwy struktur danych. Wyjaśniają pojęcie wirusa komputerowego, określają metody przeciwdziałania wirusom. Dokonują zmian nazw istniejących plików oraz dokonują zmian w lokalizacji danych. Odzyskują przypadkowo usunięte pliki Sprawdzają wybrany dysk programem antywirusowym i ewentualnie niszczą wykryte wirusy. Wyjaśniają, na czym polega skojarzenie aplikacji z nadawanym przez nią rozszerzeniem; podają przykładowe rozszerzenia plików z poznanych aplikacji. Kopiują plik i katalog, zmieniając jego nazwę. Nadają figurom płaskim wrażenie przestrzenności, stosując poznane narzędzia. Planują i wykonują pracę w szczególności tak, że stanowi ona estetyczną i przejrzystą całość. Wykorzystują wewnętrzny edytor tekstowy do wstawiania napisów, dokonują doboru czcionki i jej atrybutów. Drukują (z pomocą nauczyciela) własna pracę. Uzyskują za pomocą prostych narzędzi złożone efekty wyrazu (np. cień, złożoność obrazu, efekt odbicia) Potrafią odtworzyć na podstawie wzoru układ strony dokumentu. Stosują w tekście różne czcionki, dzielą tekst na akapity, nadają akapitowi określony format, zaznaczają fragment tekstu i zmieniają jego wygląd. Tworzą różne wersje tekstu przez jego modyfikację. Przenoszą dokumenty między różnymi edytorami. Dołączają do dowolnego tekstu fragment innego dokumentu. Wykorzystują szablony do redakcji tekstów i kopiowania stylów. Definiują i stosują własny styl. Potrafią dokonać podziału dokumentu na sekcje, zdefiniować stopkę i nagłówek. Wstawiają cliparty, tabele. Tworzenie prezentacji: Wybiera układ slajdu do rozmieszczenia na nim tekstu i grafiki Stosuje szablon i schemat kolorów do własnego projektu. Wypełnia projekt slajdu elementami graficznymi. Odtwarza pliki video w programie Windows Media Player. 4

5 Edytuje i formatuje obiekt dźwiękowy w programie Power Point. Animuje pojedyncze elementy slajdu w programie Power Point z użyciem polecenia animacja niestandardowa. Poszukiwanie informacji sieć Internet Komunikowanie się za pomocą komputera Potrafią przedstawić historię rozwoju Internetu. Dostosowują Internet Explorer do indywidualnych upodobań i potrzeb. Posługują się menu górnym i prawym klawiszem myszy przy obsłudze przeglądarki. Obsługują program umożliwiający uczestniczenie w grupach dyskusyjnych. Potrafią skonfigurować skrzynkę pocztową. Bez znajomości adresów stron, potrafią wyszukać potrzebne informacje. Potrafią do poczty dołączyć rysunek, plik dźwiękowy Potrafią z wyszukiwanych informacji wybierać te najwartościowsze Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy: Potrafią rozpoznać i omówić znaczenie odpowiedzialnych i etycznych zachowań wszystkich użytkowników systemów informatycznych. Porównują wielkości danych przechowywanych w pamięci. Odczytują parametry urządzenia oraz na ich podstawie jakości urządzenia. Wykonują pracę według własnego projektu. Samodzielnie odkrywają możliwości innych edytorów grafiki i stosują je w pracy. Kopiują i przenoszą elementy rysunku między różnymi programami. Zapisują grafikę w takim formacie, aby miała najlepszą jakość przy małej pojemności. Sprawnie projektują i ustawiają dla danego dokumentu układ strony. Projektują układ dokumentu (wygląd, estetyka, czytelność). Potrafią zdefiniować stronę i ustalić parametry wydruku. 5

6 Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Informacja, komunikacja, technologia informatyczna Klasa II gimnazjum Wyszukują w przeglądarce internetowej wskazaną przez nauczyciela informację Rozwiązywanie problemów - Algorytmy Z pomocą nauczyciela przedstawia w postaci listy kroków albo opisu analizę dowolnej instrukcji Język LOGO Uruchamia program Logomocja. Wykonują podstawowe polecenia żółwia: np., lw, pw, cs Rozpoznają elementy programu i arkusza (np. menu, linia poleceń, komórka, adres komórki) Wypełniają arkusz danymi, zapisują i odczytują przygotowany arkusz. Tworzą graficzną ilustrację danych. Rozwiązują proste zadanie problemowe za pomocą arkusza. Korzystają z podglądu wydruku. Strona www pierwsze kroki w języku HTML Uruchamia program do tworzenia stron www Z pomocą nauczyciela tworzy plan strony WWW. Otwiera wskazaną przez nauczyciela stronę w przeglądarce internetowej Tworzy plik z rozszerzeniem HTML Umieszcza kod źródłowy tła strony WWW Formatuje czcionkę (rozmiar, kolor, pogrubienie, podkreślenie, kursywa) Podają definicję bazy danych. Określają pojęcie pola i rekordu. Posługują się gotową bazą danych do uzyskania prostych informacji. Wyszczególniają pola dla wskazanej bazy danych. Zachowują utworzoną bazę na dysku. Otwierają istniejącą bazę i dokonują edycji danych. Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy: Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy: Informacja, komunikacja, technologia informatyczna Potrafi zdefiniować pojęcie informatyki Posługuje się kalkulatorem komputerowym w wersji standardowej Rozwiązywanie problemów - Algorytmy przedstawia w postaci listy kroków i opisu słownego analizę dowolnej instrukcji Język LOGO Uruchamia postać żółwia stosując pojedyncze instrukcje wpisywane w wierszu poleceń w programie Logomocja. Uruchamia Okno pamięci. Ustala tło w programie Logomocja Zmienia postać żółwia w programie Logomocja. Swobodnie poruszają się w środowisku wykorzystywanego arkusza. Dokonują edycji danych, potrafią korzystać z wiadomości i umiejętności zdobytych w czasie pracy z edytorem tekstu. Stosują podstawowe formuły. Wybierają najodpowiedniejszy typ wykresu. 6

7 Łączą wykres z arkuszem. Wskazują obszar do wydruku. Strona www pierwsze kroki w języku HTML Planuje prace związane z tworzeniem strony WWW. Uruchamia nową stronę WWW w edytorze tworzenia stron. Zapisuje w programie Notatnik kod źródłowy własnej strony www Wstawia odsyłacze do menu strony Wstawia linię Wstawia obraz na stronie WWW Stosuje znacznik <center> Formatuje elementy strony www Wyszczególniają typy baz danych. Określają cechy charakterystyczne pół. Korzystają z narzędzi wyszukiwania danych. Dopisują nowe dane i usuwają zbędne. Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy: Informacja, komunikacja, technologia informatyczna Zapisuje liczbę dziesiętną w postaci binarnej. Wskazuje różnice między informacjami a danymi. Rozwiązywanie problemów - Algorytmy Podaje przykłady różnych instrukcji obsługi. Formułuje instrukcje obsługi w postaci listy kroków. Stosuje podstawową konstrukcję algorytmiczną w postaci listy poleceń. Język LOGO Pisze instrukcje rysujące na ekranie proste kształty geometryczne. Definiuje nową procedurę w programie Logomocja. Ustala kolory pisaka i wypełnienie w programie Logomocja Dodaje parametry do definicji procedury w programie Logomocja. Dobiera wartości parametrów procedur w programie Logomocja. Dodaje nowe żółwie do projektu w programie Logomocja. Rozróżniają typy danych, przedstawiają dane w różnych formatach. Kopiują zawartość komórek. Przenoszą dane i formuły. Planują wzory konieczne do rozwiązania zadania. Projektują układ arkusza. Uzupełniają i modyfikują wykres. Wybierają zadania problemowe możliwe do rozwiązania w arkuszu. Wybierają parametry wydruku. Strona www pierwsze kroki w języku HTML Wstawia i formatuje tekst na tworzonej stronie WWW w programie do tworzenia stron. Zgodnie z netykietą korzysta z zapożyczonych elementów do wypełnienia strony WWW. Umieszcza tabelę na stronie WWW. Tworzy wyliczenia na stronie WWW Wstawia indeks górny i dolny Wstawialistę numerowaną i punktowaną Wskazują przykłady baz danych różnego typu. Porządkują dane. Potrafią skorzystać z bazy dostępnej w sieci Internet. Modyfikują strukturę bazy danych. 7

8 Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy: Informacja, komunikacja, technologia informatyczna Rozpoznaje podstawowe sposoby zapisywania informacji i reprezentowania jej w komputerze. Dokonuje zamiany postaci binarnej liczby na dziesiętną. Posługuje się kalkulatorem komputerowym w wersji naukowej. Rozwiązywanie problemów - Algorytmy Zapisuje rozwiązania w postaci listy kroków. Formułuje sytuację problemową wymagającą rozwiązania Stosuje podstawową konstrukcję algorytmiczną w postaci iteracji i działania warunkowego. Wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne do rozwiązywania prostych zadań. Język LOGO Kreśli powtarzające się fragmenty rysunków w programie Logomocja. Zapisuje projekt do pliku w programie Logomocja Korzysta z procedury wielokąt do pisania procedur w programie Logomocja Wykorzystuje zdefiniowaną procedurę do tworzenia nowej procedury w programie Dodaje przyciski do projektu utworzonego w programie Logomocja. Stosuje instrukcję warunkową w programie Logomocja. Kieruje polecenia do wybranych żółwi w programie Logomocja Zapisują wzory podstawowych działań matematycznych. Dokonują stosownych obliczeń. Potrafią wykorzystać arkusz do rozwiązywania problemów z innych przedmiotów (np. matematyka - obliczenia procentowe, obliczanie pól i obwodów) oraz z życia codziennego (lista zakupów i planowane wydatki). Definiują stopkę i nagłówek. Strona www pierwsze kroki w języku HTML Posługuje się siatką i prowadnicami przy rozmieszczaniu elementów na slajdzie. Wstawia i formatuje grafikę i odnośniki na stronie WWW w programie do tworzenia stron. Otwiera wykonaną stronę WWW w podglądzie HTML. Umieszcza animacje i dźwięk na stronie WWW. Formatuje tabelę na stronie WWW. Dodają rekordy do bazy danych. Samodzielnie projektują złożoną bazę danych. Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy: Definiują zakresy i zapisują wzory z wykorzystaniem prostych funkcji standardowych i globalnych. Rozwiązują samodzielnie zadania o zwiększonym stopniu trudności, wykonują działania na datach. Wyszukują informacje przez zapytania Opracowali: Nauczyciele Informatyki 8

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i INFORMATYKA Rozkład materiału i plan wynikowy klasa I-III Gimnazjum w Dzianiszu; rok szkolny: 202/203; 203/204; 204/205 Dział I O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu Zakres

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie I gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3 1. Wprowadzenie do informatyki Określa następujące pojęcia: bit, bajt. Zna pojęcie systemu pozycyjnego. Wymienia części składowe zestawu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: informatyka Poziom: podstawowy I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania W trakcie zajęć z informatyki uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo