Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z informatyki"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań na poszczególne oceny 1. Cel. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel będzie się kierował przy wystawianiu ocen z informatyki. 2. Założenia ogólne. Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu informatyka w każdym semestrze uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych zeszyt ucznia nie jest przedmiotem oceniania sprawdziany praktyczne są obowiązkowe uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności (w ciągu dwóch tygodni od momentu oddania prac) - termin uzgadnia z nauczycielem uczącym. Zlekceważenie tego obowiązku lub nieusprawiedliwiona nieobecność tylko na lekcji, na której odbywał się sprawdzian upoważnia nauczyciela do wpisania oceny niedostatecznej do dziennika, bez możliwości poprawy. uczeń raz w semestrze może poprawić sprawdzian, ale tylko w przypadku, gdy otrzymał z niego ocenę niedostateczną w terminie jednego tygodnia od momentu otrzymania wyników prac wszystkie oceny są jawne dla uczniów, przyjmuje się skalę przyjętą w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania bardzo ważną rolę przy wystawianiu oceny odgrywa umiejętność obsługi i wykorzystanie komputera podczas rozwiązywania problemów praktycznych, ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. nauczyciel może wyciągnąć wobec ucznia konsekwencje, gdy ten łamie lub nie przestrzega regulaminu szkolnej pracowni komputerowej (obniżenie oceny ze sprawowania) 1

2 3. Zakres aktywności a ocena. Uczeń będzie oceniany za : a) Wiadomości teoretyczne - wypowiedzi ustne, kartkówki lub sprawdziany, b) Umiejętności praktyczne - ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć (kontrola osiągnięcia celów operacyjnych lekcji) c) Aktywność - w uczestnictwie w lekcji poprzez zgłaszania się do rozwiązywania problemów, zadań i zgłaszania wniosków racjonalizatorskich d) Osiągnięcia ucznia w konkursach szkolnych i innych. 4. Zasady ustalania oceny bieżącej: sprawdziany oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są wg kryteriów podanych przez nauczyciela (patrz punk 7) oceniając odpowiedzi ustne analizuje się je pod względem merytorycznym. Ocenie podlega również estetyka wykonanej pracy. 5. Ocena semestralna. Przy wystawianiu oceny semestralnej ustala się następujące zasady: W pierwszej kolejności oceniane są umiejętności praktyczne przy wykonywaniu ćwiczeń i zadań. Zakres oceniania od 1 do 5. W drugiej kolejności brane będą pod uwagę oceny za prace, które uczeń pisze po zakończeniu działu lub grupy tematów. Uczeń nie może opuścić żadnej pracy klasowej. W razie choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności ucznia ustala się inny termin. Brak oceny za prace klasową traktowane jest jako ocena niedostateczna. Prace pisemne oceniane są w zakresie ocen cyfrowych od 1 do 5 W trzeciej kolejności oceniana będzie aktywność ucznia. 6. Kryteria wymagań ocenę celującą otrzymuje uczeń, który a. wykracza poza materiał realizowany w klasie, b. demonstruje biegłość i sprawność w wykorzystaniu zdobytej wiedzy c. bierze czynny udział w konkursach informatycznych, internetowych (liczą się miejsca od 1 do 3) 2

3 ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który dokładnie i samodzielnie rozwiązuje wszystkie problemy i zadania, sporadycznie rozwiązuje problemy wykraczające poza program ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który ma trudności z samodzielnym formułowaniem problemu oraz rozwiązywaniem trudniejszych zagadnień, rozwiązuje większość problemów i zadań ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi rozwiązać typowe problemy i zadania wykorzystując właściwe oprogramowanie, jednak problemy trudniejsze gdzie potrzeba własnych rozwiązań przekraczają jego możliwości ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy nauczyciela, umie stosować metody i środki informatyki wybiórczo ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą komputera i oprogramowania 7. Szczegółowy opis wymagań na poszczególne oceny klasa II Na ocenę dopuszczającą uczniowie potrafią: - zorganizować swoje stanowisko pracy - wskazać podstawowe zastosowania komputera - wyszczególnić elementy zestawu komputerowego - wyszczególnić elementy wewnętrzne komputera - rozpoznać oraz określić przeznaczenie urządzenia zewnętrznego - wyjaśnić pojęcie pliku i katalogu - obsłużyć interfejs użytkownika z wykorzystaniem środowiska pracy - wyświetlić zawartość katalogu i rozpoznać typy plików - zapisać wyniki swojej pracy na dysku - stworzyć dowolną strukturę katalogów - samodzielnie uruchomić edytor Paint - uruchomić poszczególne z narzędzi do rysowania figur - uruchomić poszczególne kolory - uruchomić pole z napisem - zaznaczyć i wyciąć dowolny element - opisać znaczenie klawiszy na klawiaturze - opisać budowę strony dokumentu tekstowego w Wordzie - pisać prosty tekst z zastosowanie znaków - wydrukować napisany tekst - wyszukać stronę www o podanym adresie Na ocenę dostateczną uczniowie potrafią: - obsłużyć komputer z zachowaniem zasad BHP 3

4 - dostrzec korzyści wynikające z korzystania z programów komputerowych - wyjaśnić znaczenie podstawowych elementów - włączyć i obsłużyć urządzenia podstawowe - rozpoznać pliki i katalogi - zastosować podstawowe polecenia środowiska pozwalające na obsługę aplikacji - uruchamiać programy komputerowe znajdujące się w pracowni - wyszukać wcześniej zapisane dane i je otworzyć - kopiować pliki do wskazanego miejsca - opisać budowę edytora grafiki - z figur prostych skonstruować skomplikowane - wypełniać kolorem dowolne obszary - wykonać napis w Paint - przesunąć wycięty element do wskazanego miejsca - zapisać rysunek na dysku w określonym miejscu - pisać z polską czcionką - opisać znaczenie poszczególnych narzędzi w Wordzie - poruszać się po tekście i wykonywać większość z funkcji - redagować tekst o wskazanym wyglądzie - dokonać ustawień przy drukowaniu: ilość kopii, wydruk od strony itp. - pobrać i tekst i grafikę z Internetu Na ocenę dobrą uczniowie potrafią: - kojarzyć odpowiednią stację z rodzajem nośnika - rozpoznać typy programów i określić ich przeznaczenie - wyjaśnić znaczenie pomocniczych elementów - obsłużyć urządzenia zewnętrzne, np. drukarkę - określić właściwości pliku - rozpoznać podstawowe struktury danych na dysku (pliki) - wyszukać podany katalog - dokonać zmian nazw istniejących plików - kopiować grupę plików do wskazanego miejsca - wykonać prosty rysunek - figurom płaskim dorysować trzeci wymiar - posługiwać się kolorem tła - zmienić kolor, krój i wielkość czcionki w Paint - dokonać poprawek za pomocą lupy - zapisać rysunek na dyskietce - stworzyć prosty dokument - zaprojektować stronę - zapisać i odczytać dokument - przeprowadzić modyfikację dokumentu z pomocą bloku - dopasować tekst do formatu : zmiana formatu i położenia Na ocenę bardzo dobrą uczniowie potrafią: - uruchomić wskazany napęd 4

5 - uruchomić odpowiedni typ programu - połączyć elementy zestawu komputerowego - określić wielkość programu w jednostkach informacji - uruchomić dany plik i wykorzystać jego zasoby - uzyskać informacje o zasobach programowych komputera - wyszukać program antywirusowy i z jego pomocą rozpoznać czy w oprogramowaniu nie ma wirusów - dokonać zmian w lokalizacji danych - odzyskać przypadkowo usunięte pliki - wykonać rysunek o złożonej budowie - stworzyć grafikę przestrzenną - wykonać rysunki posługując się wszystkimi dostępnymi narzędziami - wykonać rysunek wraz z napisami - stworzyć rysunek o złożonej strukturze i usunąć błędy - przed zapisaniem sprawdzić ilość wolnego miejsca - napisać tekst o złożonej strukturze - zaprojektować stronę dla określonego dokumentu - przeprowadzić korektę błędów - sprawnie przeformatować wskazany dokument i dokonać zmian - dokonać wszystkich zmian w opcjach druku i tekstu klasa III Na ocenę dopuszczającą uczniowie potrafią: - opisać arkusz - rozróżniać typy danych - uruchomić formułę, która znajduje się w arkuszu - kopiować zawartość komórek - uruchomić program do przeglądania bazy danych - wyszukać program tworzący bazę - wyszukać program tworzący prezentację Na ocenę dostateczną uczniowie potrafią: - poruszać się po komórkach arkusz - wypełniać komórki - użyć formuły jako działania - kopiować dane i formuły - rozpoznać bazy danych - uruchomić program tworzący bazę - zachować utworzoną bazę na dysku i otworzyć ją - uruchomić program tworzący prezentację i zbudować najprostszą prezentację Na ocenę dobrą uczniowie potrafią: - wczytać dowolny dokument utworzy wcześniej - wpisywać dane w różnych formatach 5

6 - zastosować formułę do określonej czynności - wypełniać obszary przez kopiowanie - rozróżnić elementy bazy - przeglądać istniejące bazy - potrafią utworzyć prostą bazę na własne potrzeby - potrafią utworzyć dowolną prostą prezentację Na ocenę bardzo dobrą uczniowie potrafią: - uruchomić podstawowe narzędzia i podać zastosowanie - utworzyć prosty arkusz wraz z danymi - napisać prostą formułę - utworzyć nowy dokument wykorzystują dane z innych istniejących już dokumentów - zaprojektować prosty arkusz i wypełnić komórki, wykonać obliczenia, sporządzić wykres oraz posortować dane wg potrzeb - rozróżnić typ bazy - uruchomić ważniejsze narzędzia bazy - utworzyć prostą bazę na potrzeby szkoły - potrafią utworzyć prezentację spełniającą warunki podane przez nauczyciela 6

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej 1. Cel Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Videograf Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Wydanie I, Chorzów 2012 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, 41-500 Chorzów

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 Jolanta Pańczyk Dodaj do ulubionych Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 1 Redakcja Ewelina Sęk Redakcja językowa i korekta Lidia Machura Copyright by Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie I gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Przeworsk 2015 1 Przedmiotowy system oceniania został

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo