Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel.17 25 00 100 fax 17 862 30 90"

Transkrypt

1 Powiiattowy Urząd Pracy w Rzesszowiie Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel fax PUP-PA-3402/42/JD/12 Rzeszów, dnia r. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: USŁUGĘ DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W PLACÓWKACH PUP W POWIECIE RZESZOWSKIM GMINNE CENTRA PRACY Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 t.j.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Usługę dostępu do sieci Internet w placówkach PUP w powiecie rzeszowskim Gminne Centra Pracy Proszę o podanie numerów telefonów linii na których ma być świadczona usługa dostępu do Internetu wraz z informacją o tym, kto jest dostawcą linii telefonicznych (pierwotnym). W załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu umowy Zamawiający wskazał, że Dostęp do sieci Internet w technologii ADSL zostanie zrealizowany poprzez szeroko pasmowe łącza instalowane w oparciu o istniejące linie telefoniczne - prosimy o ich wskazanie. Czy obecny operator świadczący usługę dostępu do sieci Internet realizuje ją na tych numerach podkładowych, prosimy o wskazanie jego danych. Telekomunikacja Polska S.A. Głogów Dynów Boguchwała Krasne Lubenia Świlcza Strona 1 z 6

2 Trzebownisko Kamień Okręgowa Spółdzielnia Telekomunikacyjna w Tyczynie Tyczyn Hyżne Chmielnik Błażowa Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST w Łące Sokołów Młp Czy zamawiający przyjmie modemy z interfejsem 100Base-T Ethernet? Tak. Jeśli postępowanie na łącze symetryczne wygra inny dostawca niż na łącza ADSL, to kto będzie koordynował poniższe działania: Zamawiający dopuszcza zmianę adresacji publicznej. Wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do przekonfigurowania sieci rozległej PUP w Rzeszowie w celu dostosowania jej do nowej adresacji tj: 1. Adresy zewnętrzne IP interfejs WAN. 2. NAT 3. Routing domyślny 4. Routing pomiędzy filiami połączenia VPN. 5. Aktualizację polityki bezpieczeństwa na Fortigate (filtracja ruchu). 6. Prace należy wykonać w czasie jednego weekendu tj. piątek godz sobota godz Nie dopuszcza się pracy (konfiguracji) zdalnej. Działania będzie koordynował Zamawiający. W 7 ust. 2 wzoru Umowy Zamawiający wskazał, że uruchomienie usługi musi nastąpić nie później niż r. Czy zatem, Wykonawca dobrze z tego wnosi, że umowa z dotychczasowym dostawcą na świadczenie usługi dostępu do Internetu jest umową terminową i wygasa z dniem r. Tak, obecnie obowiązująca umowa wygasa r. Zamawiający w 4 wzoru Umowy wskazał, że Zamawiający za świadczenie usługi będzie wnosił opłaty na podstawie wystawionej faktury VAT w wysokości opłaty miesięcznej Strona 2 z 6

3 obliczonej jako sumę kosztów wszystkich połączeń wykonywanych w czasie danego miesiąca i opłaty abonamentowej określonej z 5 wzoru Umowy. Wykonawca pragnie przypomnieć, że przedmiotem prowadzonego postępowania jest dostarczenie łączy dostępowych do Internetu w technologii ADSL, a nie świadczenie usług głosowych. Zatem opłata za świadczenie tej usługi powinna być ściśle związana z przedmiotem zamówienia. Zamawiający zmodyfikował zapis SIWZ w ww. zakresie. Zamawiający w 4 wzoru Umowy określił termin płatności faktury VAT na 14 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Określenie w ten sposób terminu płatności nie pozwala, mając na uwadze wymogi prawne dotyczące przedsiębiorców telekomunikacyjnych, na ustalenie prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT (art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżana kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeni za okres, w którym przypada termin płatności. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w wyżej wskazanym terminie może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Określenie terminu płatności według daty otrzymania faktury VAT naraża Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy jednocześnie, iż rozwiązaniem ww. sytuacji jest przede wszystkim ustalenie jednolitego terminu płatności faktur jak również uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania od Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zapisanie w umowie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia faktury na co najmniej 14 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia? Zamawiający zmodyfikował zapis SIWZ w zakresie terminu płatności faktury. Strona 3 z 6

4 Zamawiający w Formularzu cenowym stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ w tabeli opłat dla poz. 2 miesięczne opłaty abonamentowe jako składową tej opłaty wymienił w tym abonament telefoniczny. Należy w tym miejscu przypomnieć że przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet a abonament telefoniczny jest związany ściśle z usługami głosowymi. W przypadku wykorzystania istniejących linii abonenckich jako linii podkładowych do świadczenia usługi internetowej w technologii ADSL mamy do czynienia z usługą niezależną od usług głosowych realizowaną na zasadzie dzierżawy linii telefonicznej od Dawcy. Zatem wyszczególnienie tego składnika jako elementu wyceny jest niezasadne, a tym bardziej jest to niezasadne w przypadku kiedy wykonawca dostarczy łącze dedykowane do tej usługi. Wobec powyższego wnioskujemy o wykreślenie tego składnika z pozycji wyceny. Zamawiający zmodyfikował zapis SIWZ w ww. zakresie. Czy Zamawiający dopuszcza technologię bezprzewodową w paśmie częstotliwości licencjonowanej jako medium realizacji dostępu do Internetu dla placówek PUP, gdyż zapisy SIWZ nie precyzują tej kwestii. Zamawiający nie dopuszcza technologii bezprzewodowej. Zamawiający oczekuje aby prace rekonfiguracyjne zostały wykonane w czasie jednego weekendu, czy w związku z tym zapewni fizyczny dostęp do wszystkich lokalizacji placówek PUP zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Wykonawcę. Zwracamy się również z sugestia o modyfikację zapisu SIWZ w którym mowa o terminie rekonfiguracji urządzeń o wydłużenie terminu tych prac tak aby prace rekonfiguracyjne można wykonać w czasie jednego weekendu tj. piątek godz. 16 niedziela godz. 16. W związku z tym że Zamawiający nie jest właścicielem pomieszczeń w których zlokalizowane będzie łącze ADSL Zamawiający zapewni fizyczny dostęp do wszystkich lokalizacji placówek PUP zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Zamawiającego. Zamawiający nie zamierza modyfikować terminu rekonfiguracji urządzeń. Strona 4 z 6

5 Czy Zamawiający wyznaczy osoby do kontaktu w poszczególnych lokalizacjach. Zamawiający wyznaczy jedną osobę do kontaktu. Czy Zamawiający dopuszcza wyprowadzenie zapisu do umowy w zakresie cen brutto na wypadek zmiany stawki VAT? Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuszcza dodatkową możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki VAT Poruszaną kwestię zmiany podatku VAT w trakcie trwania umowy reguluje 4 wskazujący należną do zapłaty kwotę netto powiększoną o należny podatek VAT. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT nie zachodzi konieczność zmiany umowy. Czy Zamawiający rozważa możliwość wprowadzenia zapisu do umowy, iż za termin zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy? Wykonawca zwraca uwagę, że dług pieniężny jest z zasady długiem oddawczym (art k.c.). Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację 9 ust. 3 poprzez zastąpienie słowa opóźnienie słowem zwłokę Wykonawca wskazuje na wyrok SN z dn. 20 marca 1968 r., sygn. II CR 419/67, w świetle którego jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c.), kary umownej nie nalicza się Uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż Wykonawca będzie obciążony dotkliwymi sankcjami w postaci kar umownych i odstąpienia od Umowy nawet w sytuacji, gdyby niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich). Czy w 10 ust. 1 Zamawiający zastrzegając sobie prawo do odstąpienia od umowy w zakresie zakończenia funkcjonowania Gminnego Centrum Pracy miał na myśli możliwość rozwiązania całej umowy czy w konkretnej lokalizacji, jeżeli tak prosimy o doprecyzowanie zapisu. Strona 5 z 6

6 Odstąpienie od umowy będzie dotyczyło konkretnej lokalizacji. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację 10 ust. 1 pkt. 1 w następujący sposób Wykonawca z wyłącznej winy nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację 11 ust. 5 w następujący sposób ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby powoda Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, oraz zostaną niezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy nabyli specyfikacje istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralna część. Strona 6 z 6

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl DOZ/JS/Z.P.32/2540/2/2014 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. Dyrektor Przemysław WIĘCŁAW CPD III 2374 2781 / 10 Do wszystkich uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120A 18/12 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Poniatowa, 07.08.2015 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11.08.2014 r.

Warszawa, dnia 11.08.2014 r. Warszawa, dnia 11.08.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Warszawa, dnia*?/. 1&2014 r DO-250-28TZ/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Odpowiadając na pytania do Zapytania o cenę, na Świadczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Legnica, dnia 02 września 2014 r. URZĄD SKARBOWY W LEGNICY OL/2512/PN/1/14/2 Wykonawcy - wszyscy- dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1 tel. 22 578-47-01/02 e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl fax. 22 578-47-47 Nr konta: NBP O/O Warszawa 85101010100139832230000000

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Radom, dnia 26 lipca 2013r. BZP.271.1.881.2013.

Wszyscy Wykonawcy. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Radom, dnia 26 lipca 2013r. BZP.271.1.881.2013. Radom, dnia 26 lipca 2013r. BZP.271.1.881.2013.AĆ Wszyscy Wykonawcy Dot.: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi łącza i szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla realizacji Projektu pn.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (034) 367-36-7456 e-mail: szp@data.pl Znak sprawy: DAZ.26.100.2014 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r.

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121 tel. (017) 85 55 292, fax. (017) 855-52-67, UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Do Uczestników postępowania

Do Uczestników postępowania Warszawa, dnia 13.06.2014 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BDG.261.13.2014 00-090 Warszawa Tel. 22 551 78 46 Al. Solidarności 77 Fax 22 551 78 26 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 5262735917, REGON: 015627782, reprezentowanym przez: Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie 23-100 Bychawa ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28 Znak sprawy: SZP-4/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo