Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, r Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 19.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny"

Transkrypt

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, r Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120A 21/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BDGzp 2120A 21/AW/14 na świadczenie usług internetowych polegających na: Część 1: 1) zestawieniu światłowodowego symetrycznego łącza dostępowego o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 250 Mb/s; 2) świadczeniu usługi dostępu do sieci Internet. Część 2: 1) zestawieniu światłowodowego symetrycznego łącza dostępowego o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 100 Mb/s; 2) świadczeniu usługi dostępu do sieci Internet. Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BDGzp-2120B-21/AW/14 (SIWZ), które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami. Pytanie 1: Kto jest obecnym operatorem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w przedmiotowej lokalizacji MRiRW? Operatorem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej jest TBM Telecom Sp. z o.o. Pytanie 2: Którzy operatorzy telekomunikacyjni mają na dzień roku doprowadzone łącza światłowodowe i radiowe w lokalizacji MRiRW? 1) Łącza światłowodowe: Netia S.A., Supermedia Sp. z o. o.; 2) Łącza radiowe: GTS Poland Sp. z o.o. Pytanie 3: Czy są obecnie w trakcie budowy światłowody we wskazanej w przetargu lokalizacji MRiRW?. Jeśli tak, prosimy o podanie którzy operatorzy prowadzą budowę infrastruktury telekomunikacyjnej. W chwili obecnej w lokalizacji Zamawiającego nie są prowadzone żadne prace związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej. Pytanie 4:

2 W załącznikach nr 1A i 1B - projekty umów, Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia adresacji IP (256 i 64 adresy IP - adresacja PA Wykonawcy) i jednocześnie uruchomienia routingu BGP na tych łączach. Z racji możliwości podejścia tylko do jednego zadania przez Wykonawcę, co skutkuje uruchomieniem łączy od dwóch Operatorów w siedzibie Zamawiającego, uruchomienie takiego routingu bez klasy PA i numeru ASN jest niemożliwe. Czy Zamawiający posiada adresację PI nadaną przez RIPE i numer ASN oraz router na którym będą utrzymywane tablice routingu BGP? Jeżeli nie to prosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ lub dokonanie stosownych zmian. Pytanie 5: W związku z tym, że przedmiotem zamówienia są dwa niezależne łącza z dostępem do Internetu, które będą realizowane przez dwóch niezależnych operatorów, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada swój numer systemu autonomicznego AS w Internecie oraz przydzieloną adresację PI (Provider Independent) przez RIPE? Wykonawca zwraca uwagę, że jeżeli na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada swojego numeru AS oraz adresacji PI, to w celu uruchomienia BGP, musi wystąpić do organizacji RIPE NCC o ich przedzielenie. Odpowiedź na pytanie 4 i 5: Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, polegającej na wykreśleniu pkt 4 w brzmieniu 4) na łączu uruchomiony i skonfigurowany protokół routingu BGP w załącznikach do obu projektów umów (zał. 1A i 1B do SIWZ). Pytanie 6: Zamawiający wymaga w załączniku do umowy - Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, Część I. Łącze symetryczne nr 1, ust. 3. Łącze zapewniające gwarancję pasma do routera brzegowego Zamawiającego. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający ma na myśli odcinek pomiędzy routerem brzegowym Zamawiającego a routerem brzegowym Wykonawcy? Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów. Zamawiający ma na myśli odcinek pomiędzy routerem brzegowym Zamawiającego a routerem brzegowym Wykonawcy. Pytanie 7: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjną Umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art KSH? Część komparycyjna umowy zostanie uzgodniona z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w taki sposób, aby odpowiadała wymogom określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Pytanie 8: Wykonawca zwraca się o uzupełnienie postanowień 3 Umowy poprzez dodanie nowego ustępu o treści: W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający będzie

3 zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego nową, aktualną wysokość stawek podatku VAT. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie? Postanowienia umowy w zakresie zmiany stawki podatku VAT pozostają bez zmian. Zamawiający w Rozdziale XIX ust. 2 pkt 1 SIWZ przewidział możliwość dokonania zmian treści umowy, jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, co obejmuje swoim zakresem także zmianę wysokości stawek podatku VAT. Tym niemniej Zamawiający dokonuje poniższego doprecyzowania treści pkt 1 w Rozdziale XIX ust. 2 SIWZ: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w zakresie zmiany obowiązujących stawek podatku VAT, przy czym w takim przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego zmienioną stawkę podatku VAT, natomiast wysokość wynagrodzenia netto określona w umowie nie ulegnie zmianie; Pytanie 9: Zgodnie z treścią 3 ust. 3 Umowy wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych takie określenie terminu płatności nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych. Wskazać należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża Wykonawcę na niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej dostarczenia Zamawiającemu. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści 3 ust. 3 Umowy w następujący sposób: Miesięczne wynagrodzenie ( ) będzie płatne po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, na wskazany przez niego rachunek bankowy. Okres rozliczeniowy równy jest jednemu miesiacowi kalendarzowemu.? Dla Zamawiającego istotna jest data doręczenia faktury VAT przez Wykonawcę, gdyż od tej daty jest w stanie precyzyjnie wyliczyć w jakim terminie musi dokonać zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Z tego względu Zamawiający nie zmienia postanowień umowy w tym zakresie. Pytanie 10: Wykonawca zwraca z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w 4 Umowy o zapisu, zgodnie z którym: 1) Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie 4 ust. 1 Umowy nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie?;

4 2) Łączna suma kar umownych, bonifikat,odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na podstawie 4 ust. 1, Umowy nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu? Wykonawca zwraca się, na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 10% kwoty wartości umowy, o rozważenie innej wartości procentowej, gdyż wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w treści oferty. Zamawiający informuje, iż wysokość kary umownej z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części pozostaje na niezmienionym poziomie 20% łącznej wartości wynagrodzenia. Natomiast w zakresie zwłoki, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 1 oraz zwłoki, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 2, Zamawiający doprecyzowuje, iż maksymalna wysokość kar za zwłokę w każdym z tych punktów nie może przekroczyć 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. Pytanie 11: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozumienia przez Zamawiajacego zapisu 4 ust. 2 Umowy, zgodnie z którym: "Ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego". Ust. 1 przywołanego 4 umowy wskazuje bowiem na 3 niezależne podstawy do naliczenia od Wykonawcy na rzecz Zamawiającego kar umownych. Treść 4 ust. 2 projektów umów należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli Zamawiający wypowie Wykonawcy umowę, to i tak ma prawo naliczyć karę umowną, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić, gdy wystąpi któraś z okoliczności wymienionych w ustępie 1 tego paragrafu. Przykładowo, jeśli Wykonawca nie zestawi symetrycznego łącza dostępowego w terminie do dnia 25 kwietnia 2014 r., to w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej za zwłokę w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki. Pytanie 11: W szczegółowym zakresie przedmiotu umowy dla łącza symetrycznego nr 1 i łącza symetrycznego nr 2 w punktach 16) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej jedno symetryczne połączenie do węzła wymiany ruchu internetowego PLIX o przepływności co najmniej 10 Gb/s. W związku z powyższym, czy Zamawiajmy dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawcę, który sam świadczy usługę OpenPeering, polegającą na wymianie ruchu IP pomiędzy Operatorami, a który to nie jest połączony do węzła wymiany ruchu internetowego PLIX? Wykonawca w swoim portfolio produktowym oferuje platformę TPIX, która jest w pełni porównywalna z węzłem wymiany ruchu internetowego PLIX. Za korzyścią proponowanego rozwiązania świadczy fakt, iż do platformy Wykonawcy TPIX jest podłączona większa ilość Operatorów. Pod załączonymi adresami znajduje się zestawienie operatorów dostępnych w połączonym Open Peeringu:

5 Z usług platformy TPIX, Zamawiający może skorzystać w głównych lokalizacjach należących do Orange Polska, znajdujących się w Warszawie przy ulicy Pięknej i ulicy Św. Barbary oraz w LIM Center. Ponadto w ponad 200 lokalizacjach Orange Polska na terenie całego kraju, w salach z powierzchnią telehousingową. Zamawiający dopuszcza taką możliwość. W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonał zmiany treści projektów umów, tj. załącznika nr 1A oraz załącznika 1B do SIWZ. Zmienione treści projektów umów stanowią załączniki do niniejszego pisma. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 24 marca 2014 r. do godz Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz

6 Załącznik nr 1 A do SIWZ UMOWA NR BDGzp-2120A-21a/AW/14 UMOWA NR.. PROJEKT zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa, NIP , REGON , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Wojtyrę Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a... z siedzibą w..., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy..., pod nr KRS..., REGON..., NIP..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez..., 1 1. Zmawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zestawienia symetrycznego łącza dostępowego nr ; 2) świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi dostępu do sieci Internet, - zwanych dalej przedmiotem umowy. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zawiera załącznik do umowy. 3. Realizacja umowy będzie się odbywać w budynku Zamawiającego, w pomieszczeniu przez niego wskazanym. 2 Wykonawca wykona: 1) przedmiot umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 25 kwietnia 2014 r.;

7 2) przedmiot umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 2, w terminie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości łącznie netto... zł plus 23 % VAT, tj. w wysokości brutto... zł (słownie złotych ). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy. 3. Miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1/24 przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w ust. 1, będzie płatne po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na wskazany przez niego rachunek bankowy. Okres rozliczeniowy równy jest jednemu miesiącowi kalendarzowemu. 4. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 wynosi... zł (słownie złotych:...), w tym 23% VAT. 5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę pierwszej faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający poprawność zestawienia łącza, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 oraz uruchomienie usługi, o której mowa w 1 ust. 1 pkt Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości tego wynagrodzenia; 2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 2 lub jego części, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości tego wynagrodzenia; 3) nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 2 lub jego części, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust Ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego.

8 3. W razie zwłoki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powyżej 5 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części. 4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej. 5. W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 2, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. 6. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 2. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 3. Z chwilą dokonania wypowiedzenia umowy wszystkie wierzytelności Wykonawcy z tytułu świadczonych usług stają się wymagalne. 6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). 7 Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

9 8 Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

10 Załącznik do umowy nr BDGzp-2120A-21a/AW/14 z dnia.. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy Część I. Łącze symetryczne nr 1 Zestawienie łącza dostępowego oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Zamawiającego spełniającej następujące warunki: 1) Światłowodowe łącze symetryczne o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 250 Mb/s; 2) Łącze z gwarancją przepustowości na pełnym poziomie CIR=EIR; 3) Łącze zapewniające gwarancję pasma od routera brzegowego Wykonawcy do routera brzegowego Zamawiającego; 4) Na łączu uruchomiony i skonfigurowany ruch sieciowy przy pomocy protokołu IPv4; 5) Brak ograniczeń w ilości i rodzaju przesyłanych danych; 6) Punkt dostępu do usługi znajdujący się w budynku Zamawiającego w Warszawie, ul. Wspólna 30, pok. 154, zakończony co najmniej jednym interfejsem Ethernet 10/100/1000 Mb/s BaseT; 7) Możliwość przydzielenia 256 publicznych adresów IP; 8) Dostępność usługi na poziomie 99,99 % w skali roku; 9) Udostępniony całodobowy, dedykowany numer telefoniczny do zgłaszania awarii; 10) Gwarantowany czas reakcji od momentu zgłoszenia telefonicznego do usunięcia awarii nie więcej niż 2 godziny (365 dni w roku); 11) Okres świadczenia usługi: od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.; 12) Czas doprowadzenia łącza: do 25 kwietnia 2014 r.; 13) Dostęp on-line do statystyk ruchu na łączu (IN-OUT) prowadzonych w czasie rzeczywistym (z dokładnością do minut); 14) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej 3 bezpośrednie styki z operatorami międzynarodowymi o przepustowości min. 1Gb/s każdy oraz co najmniej 3 bezpośrednie styki z operatorami krajowymi o przepustowości min. 10 Gb/s każdy;

11 15) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej jedno symetryczne połączenie do węzła wymiany ruchu internetowego PLIX lub TPIX o przepustowości co najmniej 10 Gb/s.

12 Załącznik nr 1 B do SIWZ UMOWA NR BDGzp-2120A-21b/AW/14 pomiędzy PROJEKT Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa, NIP , REGON , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Wojtyrę Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a... z siedzibą w..., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy..., pod nr KRS..., REGON..., NIP..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez..., 1 1. Zmawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do: 3) zestawienia symetrycznego łącza dostępowego nr ; 4) świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi dostępu do sieci Internet, - zwanych dalej przedmiotem umowy. 2.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zawiera załącznik do umowy. 3. Realizacja umowy będzie się odbywać w budynku Zamawiającego, w pomieszczeniu przez niego wskazanym. 2 Wykonawca wykona: 1) przedmiot umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 25 kwietnia 2014 r.; 2) przedmiot umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 2, w terminie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

13 3 1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości łącznie netto... zł plus 23 % VAT, tj. w wysokości brutto... zł (słownie złotych ). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy. 3. Miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1/24 przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w ust. 1, będzie płatne po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na wskazany przez niego rachunek bankowy. Okres rozliczeniowy równy jest jednemu miesiącowi kalendarzowemu. 4. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 wynosi... zł (słownie złotych:...), w tym 23% VAT. 5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę pierwszej faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający poprawność zestawienia łącza, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 oraz uruchomienie usługi, o której mowa w 1 ust. 1 pkt Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia; 2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 2 lub jego części, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia; 3) nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 2 lub jego części, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust Ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego. 3. W razie zwłoki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powyżej 5 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części. 4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej.

14 5. W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 2, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. 6. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 2. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 3. Z chwilą dokonania wypowiedzenia umowy wszystkie wierzytelności Wykonawcy z tytułu świadczonych usług stają się wymagalne. 6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). 7 Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8 Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

15 Załącznik do umowy BDGzp-2120A-21b/AW/14 z dnia..... Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy Łącze symetryczne nr 2 Zestawienie łącza dostępowego oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Zamawiającego spełniającej następujące warunki: 1) Światłowodowe łącze symetryczne o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 100 Mb/s; 2) Łącze z gwarancją przepustowości na pełnym poziomie CIR=EIR; 3) Łącze zapewniające gwarancję pasma od routera brzegowego Wykonawcy do routera brzegowego Zamawiającego; 4) Na łączu uruchomiony i skonfigurowany ruch sieciowy przy pomocy protokołu IPv4; 5) Brak ograniczeń w ilości i rodzaju przesyłanych danych; 6) Punkt dostępu do usługi znajdujący się w budynku Zamawiającego w Warszawie, ul. Wspólna 30, pok. 154, zakończony co najmniej jednym interfejsem Ethernet 10/100/1000 Mb/s BaseT; 7) Możliwość przydzielenia 64 publicznych adresów IP; 8) Dostępność usługi na poziomie 99,99 % w skali roku; 9) Udostępniony całodobowy, dedykowany numer telefoniczny do zgłaszania awarii; 10) Gwarantowany czas reakcji od momentu zgłoszenia telefonicznego do usunięcia awarii nie więcej niż 2 godziny (365 dni w roku); 11) Dostęp on-line do statystyk ruchu na łączu (IN-OUT) prowadzonych w czasie rzeczywistym (z dokładnością do minut); 12) Okres świadczenia usługi: od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.; 13) Czas doprowadzenia łącza: do 25 kwietnia 2014 r.; 14) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej 3 bezpośrednie styki z operatorami międzynarodowymi o przepustowości min. 1Gb/s każdy oraz co najmniej 3 bezpośrednie styki z operatorami krajowymi o przepustowości min. 10 Gb/s każdy;

16 15) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej jedno symetryczne połączenie do węzła wymiany ruchu internetowego PLIX lub TPIX o przepustowości co najmniej 10 Gb/s.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120A 18/12 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 11.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.6151.50.2014 Warszawa, 2014-09-29 2014-13629 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/60/15 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa r.

Warszawa r. Warszawa 2011-09-01 r. Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pytania dot. przetargu: 1. Zał. nr 5 do SIWZ par 7 ust 3 - Zamawiający wymaga podania w umowie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt. REGON. reprezentowany przez:. zwanym w dalszej części umowy Dostawcą

UMOWA Projekt. REGON. reprezentowany przez:. zwanym w dalszej części umowy Dostawcą UMOWA Projekt Załącznik nr 5 zawarta w dniu..w Łodzi, pomiędzy Sądem Rejonowy la Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 NIP 725-105-47-87 REGON 000233418 reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

...z siedzibą w... przy ul... NIP.; REGON...

...z siedzibą w... przy ul... NIP.; REGON... Znak sprawy: 1/ZP/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR... /część III zamówienia w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr GM

Umowa nr GM Umowa nr GM.271.85.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ - WZÓR zawarta w dniu... 2016 r. w Bielsku-Białej, pomiędzy : Miastem Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. Adama Mytycha Prezydenta Miasta Leszna, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

UMOWA wzór. Adama Mytycha Prezydenta Miasta Leszna, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego UMOWA wzór zawarta w dniu.. 2016 roku w Lesznie pomiędzy: Miastem Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 100 Leszno, NIP: 697-22-59-898, REGON: 411050445, zwanym w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA nr../2015 Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu..roku w Zgierzu

Umowa nr... zawarta w dniu..roku w Zgierzu Znak sprawy IT.341-5/10 Wzór umowy pomiędzy: Umowa nr... Uwaga: Po podpisaniu dołączyć do oferty zawarta w dniu..roku w Zgierzu Gminą Miasto Zgierz, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16, NIP 732-20-37-248,

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014 VII.2711/5/14 Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA Nr./2014 zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu mającą swą siedzibę przy ulicy Podwale 30, 50-950 Wrocław, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie /projekt/ pomiędzy : Jednostką Wojskową 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392 tel. 22 6892338,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP.273 2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-7/13 Załącznik nr 6 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR Zp 2130-7/13 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część I zamówienia) Zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy Wzór umowy Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) zawarta w dniu roku w Chełmie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Zawarta w dniu. r. w Niepołomicach pomiędzy: Wodociągi Niepołomice spółką z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą,

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą, Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341( 52) 2016 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu grudnia 2016 roku w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

usługę telekomunikacyjną polegającą na świadczeniu usług transmisji danych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 2015-2017.

usługę telekomunikacyjną polegającą na świadczeniu usług transmisji danych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 2015-2017. Szczecin 10.07.2015 r. Orange Polska SA Sprzedaż Orange Polska Wydział Sprzedaży do Instytucji Publicznych Ul. Piekarnicza1, 80-172 Gdańsk Zamawiający MBP w Szczecinie informuje, że jeden z Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 61, 00-848

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Dostawa chemii do utrzymania nawierzchni lotniskowych i odladzania statków powietrznych część.

UMOWA Nr.. Dostawa chemii do utrzymania nawierzchni lotniskowych i odladzania statków powietrznych część. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr.. dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SU IV zawarta w dniu r. w Kołobrzegu pomiędzy:

UMOWA NR SU IV zawarta w dniu r. w Kołobrzegu pomiędzy: Załącznik nr 4.1. Projekt umowy UMOWA NR SU.252.8.2014.IV zawarta w dniu... 2014 r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1/ Powiatem Kołobrzeskim Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy Wzór umowy UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16 Zawarta w dniu pomiędzy Fundacją Art Projekt z siedzibą ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków, Adres korespondencyjny : Ul. Jagodowa 3,55-010 Smardzów, NIP: 6762464787,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w...pomiędzy: UMOWA 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:.... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez.. zwany

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą".

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą. WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu 2013 roku w Kożuchowie, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie, przy ul. Moniuszki 7 NIP 925-00-03-346 REGON 970397667 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr CZĘŚĆ:.. Zawarta w Trzcinicy dnia... roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, z siedzibą: 38-207 Trzcinica 79

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 zawarta w Kuźni Raciborskiej w dniu zawarta w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..( PROJEKT) na usługę serwisu i konserwacji sprzętu geograficznego dla potrzeb Wojskowego Centrum Geograficznego zawarta w dniu..

UMOWA NR..( PROJEKT) na usługę serwisu i konserwacji sprzętu geograficznego dla potrzeb Wojskowego Centrum Geograficznego zawarta w dniu.. UMOWA NR..( PROJEKT) na usługę serwisu i konserwacji sprzętu geograficznego dla potrzeb Wojskowego Centrum Geograficznego zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy : reprezentowaną przez : JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo