1. Podstawowe usługi bezpieczeństwa. 2. Użytkownicy i role. przydzielanie uprawnie ń metodom, role komponentów, korzystanie i konfiguracja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podstawowe usługi bezpieczeństwa. 2. Użytkownicy i role. przydzielanie uprawnie ń metodom, role komponentów, korzystanie i konfiguracja"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo 1. Podstawowe usługi bezpieczeństwa. 2. Użytkownicy i role. przydzielanie uprawnie ń metodom, role komponentów, korzystanie i konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa w Jboss 3. Java Authentication and Authorization Service. uwierzytelnianie, autoryzacja. 1

2 Bezpieczeństwo Aplikacje biznesowe zwykle musz ą zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, korzystającym z nich użytkownikom. Specyfikacje JEE i EJB udostępniaj ą podstawowy zakres usług bezpieczeństwa: uwierzytelnianie (authentication) sprawdzenie tożsamości użytkownika, autoryzacja (authorization) określenie praw użytkownika do realizacji odpowiednich zada ń i korzystania z określonych zasobów, poufność (confidentality) ochrona przed podsłuchem i podmian ą przekazywanych informacji. 2

3 Uwierzytelnianie Specyfikacja EJB nie określa w jaki sposób ma si ę odbywać uwierzytelnianie, pomimo i ż specyfikuje propagacj ę tych informacji od klienta do serwera. Z tego powodu producenci serwerów aplikacji często stosuj ą określone technologie do realizacji tego zadania (np. JAAS). Często uwierzytelniania dokonuje si ę w momencie uzyskiwania dostępu do zasobów poprzez usług ę JNDI. properties.put(context.security_principal, username); properties.put(context.security_credentials, userpassword); InitialContext ctx = new InitialContext(properties); Object ref = jndicontext.lookup("travelagent"); TravelAgentRemote remote = (TravelAgentRemote) PortableRemoteObject.narrow(ref, TravelAgentRemote.class) 3

4 Autoryzacja: użytkownicy i role użytkownicy: Tomasz role: Administrator Alicja Joanna Menadżer Janusz Michał Pracownik Użytkownicy s ą przypisani do jednej lub kilku ról. Uprawnienia s ą określone na poziomie ról za pomoc ą adnotacji lub deskryptora wdrożenia: ejb-jar.xml. 4

5 Przydzielanie uprawnie ń metodom... domyślna dla // wszystkich metod public class ProcessPaymentBean implements ProcessPaymentRemote, ProcessPaymentLocal // wszyscy uwierzytelnieni public boolean bycash(customer customer, double amount) throws // zaufani agenci public boolean bycheck(customer customer, CheckDO check, double amount) throws PaymentException{... // zautoryzowani agenci - domyślnie public boolean bycredit(customer customer, CreditCardDO card, double amount) throws PaymentException{

6 Przydzielanie uprawnie ń metodom <ejb-jar version="3.0"> <assembly-descriptor> <security-role> <description>zautoryzowani</description> <role-name>authorized_merchant</role-name> </security-role> <security-role> <description>zaufani</descripton> <role-name>check_fraud_enabled</role-name> </security-role> <method-permission> <role-name>authorized_merchant</role-name> <method> <ejb-name>processpaymentbean</ejb-name> <method-name>bycredit</method-name> </method> </method-permission> 6

7 Przydzielanie uprawnie ń metodom <method-permission> <role-name>check_fraud_enabled</role-name> <method> <ejb-name>processpaymentbean</ejb-name> <method-name>bycheck</method-name> </method> </method-permission> <method-permission> <unchecked/> <method> <ejb-name>processpaymentbean</ejb-name> <method-name>bycash</method-name> </method> </method-permission> </assembly-descriptor> </ejb-jar> 7

8 Identyfikowanie metod w XML'u Określając metody możemy używać wyraże ń wieloznacznych, np: <method> <ejb-name>processpaymentbean</ejb-name> <method-name>*</method-name> </method> oznacza wszystkie metody w komponencie ProcessPaymentBean. <method> <ejb-name>processpaymentbean</ejb-name> <method-name>bycheck</method-name> </method> oznacza wszystkie metody w komponencie ProcessPaymentBean o nazwie public interface ProcessPaymentLocal { boolean bycheck(customer cust, CheckDO check, double amount); boolean bycheck(double[] amounts); boolean bycheck( ); 8

9 Identyfikowanie metod w XML'u - parametry Precyzyjne określenie powyższych metod uzyskujemy korzystając z elementu <method-params>: <method> <ejb-name>processpaymentbean</ejb-name> <method-name>bycheck</method-name> <method-params> <method-param>com.titan.domain.customer</method-param> <method-param>com.titan.processpayment.checkdo</method-param> <method-param>double</method-param> </method-params> </method> <method> <ejb-name>processpaymentbean</ejb-name> <method-name>bycheck</method-name> <method-params></method-params> </method> <method> <ejb-name>processpaymentbean</ejb-name> <method-name>bycheck</method-name> <method-params>double[]</method-params> </method> 9

10 Identyfikowanie metod w XML'u - interfejsy Interfejs zdalny/lokalny określamy następująco: <method> <ejb-name>processpaymentbean</ejb-name> <method-name>*</method-name> <method-intf>remote</method_intf> </method> Wewną trz <method-intf> dopuszczalne s ą następujące wartości: Remote, Home, LocalHome, Local, ServiceEndpoint. Aby wykluczyć dostęp do metody można uż yć lub wpisać j ą na list ę <exclude-list>: <assembly-descriptor> <exclude-list> <method> <ejb-name>processpaymentbean</ejb-name> <method-name>bycash</method-name> </method> </exclude-list> </assembly-descriptor> 10

11 Role komponentów Komponenty EJB równie ż mog ą występować w określonych rolach. Aby zdefiniować takie zachowanie korzystamy z public class TravelAgentBean implements TravelAgentRemote{... lub z deskryptora wdrorzenia: <ejb-jar version="3.0"> <enterprise-beans> <session> <ejb-name>travelagentbean</ejb-name> <security-identity> <run-as> <role-name>authorized_merchant</role-name> </run-as> </security-identity> </session> </enterprise-beans> </ejb-jar> 11

12 Role komponentów Komponenty sesyjne stanowe mog ą dodatkowo używać roli korzystającego z nich klienta. <enterprise-beans> <entity> <ejb-name>employeeservice</ejb-name> <security-identity> <user-caller-identity/> </security-identity> </entity> </enterprise-beans> 12

13 Korzystanie z mechanizmów bezpieczeństwa Komponenty EJB posiadaj ą dostęp do informacji o uprawnieniach klienta. Przykładem mog ą być metody interfejsu EJBContext. getcallerprincipal() - zwraca obiekt implementujący interfejs java.security.principal opisujący klienta: Principal caller = ctx.getcallerprincipal( ); String travelagent = caller.getname( ); iscallerinrole(string) sprawdza, czy klientowi jest przypisana odpowiednia rola. if (amount > maximumjuniortrade && ctx.iscallerinrole("junior_travel_agent")) throw new PaymentException("Brak uprawnien"); Rola wykorzystywana w kodzie komponentu musi być wcześniej zadeklarowana. 13

14 Korzystanie z mechanizmów bezpieczeństwa... import javax.ejb.*; import javax.annotation.*; public class ProcessPaymentBean implements ProcessPaymentLocal SessionContext ctx;... private boolean process(...) throws PaymentException { if (ctx.iscallerinrole("junior_travel_agent")) throw new PaymentException("Brak uprawnien");... 14

15 Korzystanie z mechanizmów bezpieczeństwa Alternatywnie, rola może zostać zadeklarowana w deskryptorze wdrożenia: <ejb-jar version="3.0"> <enterprise-beans> <session> <ejb-name>processpaymentbean</ejb-name> <security-role-ref> <role-name>junior_travel_agent</role-name> </security-role-ref> </session> </enterprise-beans> </ejb-jar> 15

16 Konfiguracja bezpieczeństwa w JBoss Na wstępie należy utworzyć domen ę bezpieczeństwa ( security domain). JBoss obsługuje trzy sposoby konfiguracji domen: LDAP, bazy danych oraz plik conf/login-config.xml. <application-policy name="titanidentitydb"> <authentication> <login-module code="org.jboss.security.auth.spi.usersrolesloginmodule" flag = "required"> <module-option name="usersproperties"> users-titan.properties </module-option> <module-option name="rolesproperties"> roles-titan.properties </module-option> </login-module> </authentication> </application-policy> 16

17 Konfiguracja bezpieczeństwa Pliki users-titan.properties i roles-titan.properties musz ą znajdować si ę na scieżce klass aplikacji. Przykładowa zawartość: users-titan.properties michal=alamakota tomasz=tomasz123 roles-titan.properties michal=user tomasz=user, ADMINISTRATOR alicja=manager, ADMINISTRATOR w JBoss fragment aplikacji klienckiej (autoryzacja poprzez JNDI): public Context getinitialcontext( ) throws Exception { Properties env = new Properties( ); env.setproperty(context.security_principal, user); env.setproperty(context.security_credentials, password); env.setproperty(context.initial_context_factory, "org.jboss.security.jndi.jndilogininitialcontextfactory"); return new InitialContext(env); 17

18 JBoss i JAAS JAAS (Java Authentication and Authorization Service) jest specyfikacj ą umożliwiając ą zarządzanie bezpieczeństwem z poziomu Języka Java. Od wersji 1.4 JAAS zostało włączone do j2sdk (Java 2 Standard Developer Kit). Serwer JBoss podczas przeprowadzenia uwierzytelniania i autoryzacji korzysta z infrastruktury omówionej w ramach JAAS. 18

19 JAAS - przykład package sample; import java.io.*; import java.util.*; import javax.security.auth.login.*; import javax.security.auth.*; import javax.security.auth.callback.*; public class SampleAcn { public static void main(string[] args) { LoginContext lc = null; try { lc = new LoginContext("Sample", new MyCallbackHandler()); catch (Exception ex){ex.printstacktrace();system.exit(-1); try { lc.login(); catch (Exception ex){ex.printstacktrace();system.exit(-1); System.out.println("Authentication succeeded!"); 19

20 JAAS kontekst logowania Kontekst logowania potrzebuje informacji o: - klasie odpowiedzialnej za komunikacj ę z użytkownikiem, implementującej interfejs CallbackHandler (MyCallbackHandler). Sun dostarcza dwie klasy, które można wykorzystać we własnych aplikacjach: TextCallbackHandler i DialogCallbackHandler. - klasie implementującej wymagany sposób uwierzytelniania implementującej sample_jaas.config): LoginModule (plik konfiguracyjny Sample { sample.module.sampleloginmodule required debug=true; ; 20

21 JAAS - CallbackHandler class MyCallbackHandler implements CallbackHandler { public void handle(callback[] callbacks) throws IOException, UnsupportedCallbackException { for (int i = 0; i < callbacks.length; i++) { if (callbacks[i] instanceof TextOutputCallback) { // display the message according to the specified type TextOutputCallback toc = (TextOutputCallback)callbacks[i]; switch (toc.getmessagetype()) { case TextOutputCallback.INFORMATION: System.out.println(toc.getMessage()); break; case TextOutputCallback.ERROR: System.out.println("ERROR: " + toc.getmessage()); break; case TextOutputCallback.WARNING: System.out.println("WARNING: " + toc.getmessage()); break; default: throw new IOException("Unsupported message type: " + toc.getmessagetype()); 21

22 JAAS - CallbackHandler else if (callbacks[i] instanceof NameCallback) { NameCallback nc = (NameCallback)callbacks[i]; System.err.print(nc.getPrompt()); System.err.flush(); nc.setname((new BufferedReader (new InputStreamReader(System.in))).readLine()); else if (callbacks[i] instanceof PasswordCallback) { // prompt the user for sensitive information PasswordCallback pc = (PasswordCallback)callbacks[i]; System.err.print(pc.getPrompt()); System.err.flush(); pc.setpassword(readpassword(system.in)); else { throw new UnsupportedCallbackException (callbacks[i], "Unrecognized Callback"); // Czyta haslo z podanego strumienia private char[] readpassword(inputstream in) throws IOException {... 22

23 JAAS - LoginModule Kontekst logowania tworzy nowy pusty obiekt Subject reprezentujący uwierzytelnianego użytkownika lub usług ę, oraz moduł logujący LoginModule. Wywołanie metody login() powoduje uwierzytelnienie, utworzenie jednego lub wielu obiektów implementujących Principal (prawa dostępu) oraz dodanie ich do obiektu Subject. Gotowy zbiór modułów logowania (com.sun.security.auth.module): JndiLoginModule uwierzytelnianie poprzez JNDI, KeyStoreLoginModule alias zapisany w keystore, Krb5LoginModule uwierzytelnianie za pomoc ą protokołu Kerberos, NTLoginModule uwierzytelnianie poprzez Windows NT UnixLoginModule systemy UNIX 23

24 JAAS - LoginModule package sample.module; import... public class SampleLoginModule implements LoginModule { // stan początkowy private Subject subject; private CallbackHandler callbackhandler; private Map sharedstate; private Map options; // opcje private boolean debug = false; // status uwierzytelniania private boolean succeeded = false; private boolean commitsucceeded = false; // użytkownik i haslo private String username; private char[] pass // przykładowy Principal private SamplePrincipal userprincipal; 24

25 JAAS - LoginModule public void initialize(subject subject, CallbackHandler callbackhandler, Map sharedstate, Map options) { this.subject = subject; this.callbackhandler = callbackhandler; this.sharedstate = sharedstate; this.options = options; // initialize any configured options debug = "true".equalsignorecase( (String)options.get("debug")); public boolean login() throws LoginException { // przygotowanie - prośba o login i hasło if (callbackhandler == null) throw new LoginException("brak CallbackHandler'a "); Callback[] callbacks = new Callback[2]; callbacks[0] = new NameCallback("login: "); callbacks[1] = new PasswordCallback("haslo: ", false); 25

26 JAAS - LoginModule try { callbackhandler.handle(callbacks); username = ((NameCallback)callbacks[0]).getName(); char[] tmppass = ((PasswordCallback)callbacks[1]).getPassword(); if (tmppass == null) tmppass = new char[0]; pass = new char[tmppass.length]; System.arraycopy(tmpPass, 0, pass, 0, tmppass.length); ((PasswordCallback)callbacks[1]).clearPassword(); catch (Exception ex) { throw new LoginException(ex.toString()); boolean buser = false, bpass = false; if (username.equals("testuser")) buser = true; if (buser && pass.length==12 && pass[0]=='t' &&... ){ bpass = true; succeeded = true; return true; else { // zły login/hasło succeeded = false; username = null; password = null; if (!buser) throw new FailedLoginException("Zły login"); else throw new FailedLoginException("Złe hasło"); 26

27 JAAS - LoginModule public boolean commit() throws LoginException { if (succeeded == false) return false; else { // przypisujemy użytkownikowi obiekt Principal userprincipal = new SamplePrincipal(username); if (!subject.getprincipals().contains(userprincipal)) subject.getprincipals().add(userprincipal); // porządki username = null; password = null; commitsucceeded = true; return true; public boolean abort() throws LoginException { if (succeeded == false) return false; else if (succeeded == true && commitsucceeded == false){ // logowanie pomyślne ale brak uwierzytelnienia succeeded = false; username = null; password = null; userprincipal = null; else { // inny problem logout(); return true; 27

28 JAAS - LoginModule public boolean logout() throws LoginException { subject.getprincipals().remove(userprincipal); succeeded = false; succeeded = commitsucceeded; username = null; password = null; userprincipal = null; return true; Metody initialize(), login(), commit(), abort() i logout() nale żą do interfejsu LoginModule. 28

29 JAAS - Autoryzacja Kolejnym etapem po sprawdzeniu tożsamości użytkownika (uwierzytelnieniu) jest autoryzacja (określenie i nadanie właściwych uprawnie ń). W tym celu należy: określić uprawnienia dla odpowiednich obiektów Principal, związać obiekt Subject z aktualnym kontekstem kontroli dostępu. 29

30 JAAS - Autoryzacja package sample; import... public class SampleAzn { public static void main(string[] args) { LoginContext lc = null; try { lc = new LoginContext("Sample", new MyCallbackHandler()); lc.login(); catch (Exception ex) {... Subject mysubject = lc.getsubject();... // wywołanie przykładowej akcji PrivilegedAction action = new SampleAction(); Subject.doAsPrivileged(mySubject, action, null); System.exit(0); 30

31 JAAS przykładowa akcja package sample; import java.io.file; import java.security.privilegedaction; public class SampleAction implements PrivilegedAction { public Object run() { System.out.println("\njava.home = " + System.getProperty("java.home")); System.out.println("\nuser.home = " + System.getProperty("user.home")); File f = new File("plik.txt"); System.out.print("\nplik.txt "); if (!f.exists()) System.out.print("nie "); System.out.println("istnieje."); return null; 31

32 JAAS polisa /* prawa dla LoginModule */ grant codebase "file:./samplelm.jar" { permission javax.security.auth.authpermission "modifyprincipals"; ; grant codebase "file:./sampleazn.jar" { permission javax.security.auth.authpermission "createlogincontext.sample"; permission javax.security.auth.authpermission "doasprivileged"; ; /* Określenie prawd dostępu do SampleAction */ grant codebase "file:./sampleaction.jar", Principal sample.principal.sampleprincipal "testuser" { ; permission java.util.propertypermission "java.home", "read"; permission java.util.propertypermission "user.home", "read"; permission java.io.filepermission "foo.txt", "read"; 32

33 JAAS przygotowanie i uruchomienie jar -cvf SampleAzn.jar sample/sampleazn.class sample/mycallbackhandler.class jar -cvf SampleAction.jar sample/sampleaction.class jar -cvf SampleLM.jar sample/module/sampleloginmodule.class sample/principal/sampleprincipal.class java -classpath SampleAzn.jar:SampleAction.jar:SampleLM.jar -Djava.security.manager -Djava.security.policy==sampleazn.policy -Djava.security.auth.login.config==sample_jaas.config sample.sampleazn 33

34 Podsumowanie Specyfikacja JEE określa sposób zarządzania bezpieczeństwem poprzez określenia uprawnie ń dla ról, do których mog ą być przypisywani użytkownicy. Sposób uwierzytelniania jest zależny od kontenera EJB. Najpopularniejsz ą usług ą realizując ą te zadania w świecie Javy jest JAAS. 34

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl (1.1 RC2 build 03.01.2005) Dokumentacja Proces tworzenia niniejszego dokumentu zrealizowano przy użyciu darmowego oprogramowania OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss.

Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss. 1 Enterprise JavaBeans 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss. 2 Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans (EJB) to specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans 1. Wprowadzenie. 2. Przegląd komponentów EJB. komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 3. Kontener komponentów EJB: JBoss. 1 Enterprise JavaBeans

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelnienie i autoryzacja

Uwierzytelnienie i autoryzacja Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych Uwierzytelnienie i autoryzacja Kazimierz Subieta, Edgar Głowacki edgar.glowacki@pjwstk.edu.pl 1 Co to jest bezpieczeństwo informacji? (1) Zgodnie z U.S.

Bardziej szczegółowo

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java VII Seminarium PLOUG Warszawa Marzec 2003 Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz marek, mzakrz}@cs.put.poznan.pl Politechnika Poznañska, Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 07.11.2002 Co powinieneś znać? Podstawy HTML i XML Programowanie obiektowe w Javie Serwery

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans (EJB)

Enterprise JavaBeans (EJB) Enterprise JavaBeans (EJB) Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Enterprise JavaBeans (EJB) 1 Plan wykładu Wprowadzenie do technologii EJB Typy komponentów EJB Klienci dla komponentów EJB Transakcje w EJB

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Java wybrane technologie

Java wybrane technologie Java wybrane technologie spotkanie nr 7 Enterprise Java Beans Zagadnienia dotyczące systemów rozproszonych Zdalne wołanie metod (ang. Remote Method Invocation) Wielowątkowość (ang. Threading) Współpraca

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT LDAP. Jerzy Chochulski Sebastian Szuber

PROJEKT LDAP. Jerzy Chochulski Sebastian Szuber Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe PROJEKT LDAP Analiza i dostosowanie istniejących standardów dotyczących autoryzacji dostępu oraz uwierzytelniania użytkowników: projekt uniwersalnego interfejsu

Bardziej szczegółowo

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood Hibernate Od Nowicjusza do Profesjonalisty Dave Minter Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-693-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-693-5 Original edition Copyright

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIERUNEK: INFORMATYKA SPECIALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Implementacja warstwy Controller modułu eksperymentalnego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Dział anie 1.3.1 Projekt: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Raport częściowy

Bardziej szczegółowo

Język programowania Java. Marek Wojciechowski

Język programowania Java. Marek Wojciechowski 1 Język programowania Java Marek Wojciechowski 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zwykle należy też zwiększyć pamięć dla konsoli poleceniem: set ANT_HOME=c:\ant set JAVA_HOME=c:\jdk1.2.2 set PATH=%PATH%;%ANT_HOME%\bin

Instalacja. Zwykle należy też zwiększyć pamięć dla konsoli poleceniem: set ANT_HOME=c:\ant set JAVA_HOME=c:\jdk1.2.2 set PATH=%PATH%;%ANT_HOME%\bin 1 Apache Ant Ant jest narzędziem umożliwiającym automatyzację procesów związanych z budowaniem programów. Jego podstawowe cechy to: konfiguracja zadań zapisana w formacie XML, wieloplatformowość m. in.

Bardziej szczegółowo

NetIQ Access Manager. Broszura informacyjna. Kontrola dostępu, zarządzanie regułami, zapewnienie zgodności. www.netiq.pl

NetIQ Access Manager. Broszura informacyjna. Kontrola dostępu, zarządzanie regułami, zapewnienie zgodności. www.netiq.pl Broszura informacyjna www.netiq.pl ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWO NetIQ Access Manager Kontrola dostępu, zarządzanie regułami, zapewnienie zgodności Wprowadzenie Konkurencyjność współczesnej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobilny klient Web Serwisów dla urządzeń ipaq Kierunek, rok studiów: Wersja 0.1-9 z dnia 27.05.2008

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Algorytmów i Modelowania Systemów Imię i nazwisko dyplomanta: Michał Piątek Nr albumu: 102145 Forma i poziom studiów: Dzienne,

Bardziej szczegółowo

Java, bazy danych i SSL

Java, bazy danych i SSL Java, bazy danych i SSL 1. MySQL: własności połączenia, transmisja z wykorzystaniem SSL. 2. Własne programy wykorzystujące SSL. 3. RMI i SSL - implementacja własnych wersji klas ServerSocket i Socket.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM. VPN / OpenVPN

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM. VPN / OpenVPN INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM VPN / OpenVPN 1. Czym jest VPN? VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna), można opisać jako tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Zasady gr dy upy Group Policy

Zasady gr dy upy Group Policy Zasady grupy Group Policy Przegląd zasad grupy Zasady grupy udostępniają możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracji dotyczącymi komputerów i użytkowników w środowisku usług Active Directory. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Podstawy otwartych języków programowania Język Java

Podstawy otwartych języków programowania Język Java Podstawy otwartych języków programowania Język Java Wiktor Wandachowicz Platforma Java Stworzona przez Sun Microsystems, Inc. J2SE Java 2 Standard Edition (platforma ogólnego przeznaczenia/desktop) J2EE

Bardziej szczegółowo