Usługa TimerService

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługa TimerService ejbtimeout() @javax.ejb.timeout"

Transkrypt

1 TimerService i JNDI 1. Usługa TimerServiece, interfejsy TimedObject, TimerService, Timer, TimerHandle transakcje, zastosowanie usługi w komponentach EJB, cykl życia EJB, problemy. 2. Zasoby JNDI i wstrzykiwanie, wypełnianie Enterpise Naming Context, odwołania do JNDI, rodzaje wsztrzyknięć. 1

2 Usługa TimerService Aplikacje biznesowe często wykorzystuj ą systemy harmonogramowania, które s ą odpowiedzialne przykładowo za: generowanie raportów, cykliczne operacje na danych, wykonywanie audytów. Usługa Timer Service kontenera EJB udostępnia interfejs zdarze ń okresowych. Licznik upływającego czasu jest związany z komponentem EJB i po upływie określonego limitu wywołuje na jego rzecz metod ę ejbtimeout() lub metod ę oznaczon ą adnotacj 2

3 Interfejs TimedObject Warunkiem korzystania przez komponent EJB z usługi Timer Service jest implementacja interfejsu: package javax.ejb; public interface TimedObject { public void ejbtimeout(timer timer) ; public class ShipMaintenanceBean implements ShipMaintenanceRemote, javax.ejb.timedobject { public void ejbtimeout(javax.ejb.timer timer) { // logika biznesowa... 3

4 Interfejs TimedObject Alternatywnie moż na skorzystać z adnotacji wybranej public class ShipMaintenanceBean implements public void maintenance(javax.ejb.timer timer) { // logika biznesowa... Metoda oznaczona t ą adnotacj ą musi posiadać sygnatur ę identyczn ą z przykładow ą metod ą maintance(). 4

5 Interfejs TimedObject Aby skorzystać z systemu harmonogramowania należy zdefiniować kiedy ma nastąpić powiadomienie. Przykład: // Utworzenie obiektu Calendar Calendar time = Calendar.getInstance( ); // aktualny czas time.add(calendar.date, 30); // dodanie 30 dni Date date = time.gettime( ); TimerService timerservice = // pobrany np. z EJBContext timerservice.createtimer( date, null); TimerService jest interfejsem poprzez który zarządzamy harmonogramem. 5

6 Interfejs TimerService package javax.ejb; public interface TimerService{ Timer createtimer(date initialexpiration, long intervalduration, Serializable info); Timer createtimer(date expiration, Serializable info); Timer createtimer(long initialduration, long intervalduration, Serializable info); Timer createtimer(long duration, Serializable info); Collection gettimers(); intervalduration liczba milisekund pomiędzy kolejnymi wywołaniami zdarzenia, info obiekt przekazywany przez referencje Timer wraz z każdym wywołaniem zdarzenia. 6

7 Wyjątki IllegalArgumentException brak daty (null) lub liczba ujemna określajaca czas, IllegalStateException metoda wywołana gdy instancja była w niewłaściwym stanie. Ogólnie wywołania mog ą nastąpić zewsząd poza metodami interfejsu EJBContext (setentitycontext(), setsessioncontext(), setmessagedrivencontext() itd.), EJBException błąd systemowy. 7

8 Odwołanie harmonogramu Aby anulować ustawiony wcześniej licznik czasu należy wywołać metod ę cancel(). Poniższy kod zawarty w metodzie clearschedule(), anuluje wszystkie ustawione wcześniej w ramach komponentu public class ShipMaintenanceBean { implements javax.ejb.timerservice timerservice; public void clearschedule() { for (Object obj : timerservice.gettimers()) { javax.ejb.timer timer = (javax.ejb.timer)obj; timer.cancel(); 8

9 Interfejs Timer package javax.ejb; public interface Timer { // Kasuje harmonogram public void cancel(); // Zwraca informacje związaną z harmonogramem w trakcie // jego stworzenia public java.io.serializable getinfo(); // Zwraca moment następnego zdarzenia public java.util.date getnexttimeout(); // Zwraca liczbę milisekund do następnego zdarzenia public long gettimeremaining(); //Get a serializable handle to the timer public TimerHandle gethandle(); 9

10 Interfejs TimerHandle Metoda gethandle() zwraca referencje do obiektu implementującego interfejs TimerHandle: package javax.ejb; public interface TimerHandle extends java.io.serializable { public Timer gettimer(); Jedyna metoda zwraca instancj ę Timer określając ą aktualny licznik czasowy. Referencja TimerHandle ma charakter lokalny i może być wymieniana pomiędzy komponentami w ramach kontenera EJB. 10

11 Transakcje Licznik czasowy jest tworzony w ramach bieżącej transakcji. Jeżeli transakcja zostanie wycofana (np. poprzez zgłoszenie wyjątku) licznik nie zostanie utworzony. Z tego powodu metody zwrotne komponentów, wywoływane na skutek wyzerowania odpowiednich liczników czasowych deklaruje si ę z atrybutem public void timeoutmethod() {... 11

12 Bezstanowe komponenty sesyjne package com.titan.maintenance; import javax.ejb.remote; import public interface ShipMaintenanceRemote{ public void schedulemaintenance(string ship, String description, Date dateoftest); 12

13 Bezstanowe komponenty sesyjne package com.titan.maintenance; import javax.ejb.*; import java.util.date; import public class ShipMaintenanceBean implements public void maintenance(timer timer) { System.out.println("Wywołana metoda Timeout"); String scheduled = (String)timer.getInfo(); System.out.println(scheduled); 13

14 Bezstanowe komponenty TimerService timerservice; public void schedulemaintenance(string ship, String description, Date dateof) { String item = ship + " podlega przeglądowi: " + description; for (Object obj : timerservice.gettimers()) { Timer timer = (Timer)obj; String scheduled = (String)timer.getInfo(); if (scheduled.equals(item)) { timer.cancel(); timerservice.createtimer(dateof, item); 14

15 Bezstanowe komponenty sesyjne Liczniki czasowe bezstanowych komponentów sesyjnych s ą związane z konkretnymi typami komponentów. Po wyzerowaniu licznika, kontener wybierze jeden spośród składowanych w puli komponentów i wywoła jego metod ę zwrotn ą. Każdy egzemplarz komponentu może obsługiwać żądania dowolnego klienta (w tym kontenera EJB). Komponent może uzyskać dostęp do TimerService zarówno w (choć jest to niezalecane) jak równie ż w metodach biznesowych. 15

16 Problemy 1. Nie wiadomo, czy metoda w ogóle zostanie wywołana. 2. Metoda może być wywoływana wiele razy, public class StatelessTimerBean implements TimedObject { static boolean istimerset = TimerService SessionContext public void init(){ if( istimerset == false) { long expirationdate = (Long)ctx.lookup("expirationDate"); timerservice.createtimer(expirationdate, null ); istimerset = true;... Powyższe rozwiązanie (statyczne flagi) nie pomoże w sytuacji gdy komponenty działaj ą w ramach kilku JVM. Usuwanie istniejących liczników jest i ustawianie nowego jest nieefektywne. 16

17 Cykl życia metoda biznesowa Nie W puli gotowych komponentów ejbtimeout() 17

18 Komponenty sterowane komunikatami Liczniki czasowe komponentów sterowanych komunikatami działaj ą podobnie jak w bezstanowych komponentach public class JmsTimerBean implements MessageListener TimerService timerservice; public void onmessage(message message){ MapMessage mapmessage = (MapMessage)message; long date = 0; try { date = mapmessage.getlong("expirationdate"); catch(jmsexception e) { e.printstacktrace(); this.timerservice.createtimer(date, null public void timeout( ){

19 Problemy TimerService Pomimo, ze liczniki czasowe s ą wartościowym dodatkiem do platformy EJB, posiadaj ą one liczne ograniczenia. Ich funkcjonalność jest znacznie mniejsza ni ż popularnego narzędzia cron. Standard nie przewiduje możliwości skonfigurowania i ustawienia licznika w momencie uruchomienia aplikacji. Ponadto, w trakcie obsługi zdarzenia, nie istnieje możliwość rozróżnienia liczników jednorazowych od cyklicznych. W związku z tym bardzo prawdopodobna jest zmiana specyfikacji usługi w przyszłych wersjach EJB lub JEE. 19

20 Zasoby JNDI i wstrzykiwanie Każdy kontener EJB dysponuje własnym rejestrem zwanym ENC (Enterprise Naming Context) implementowanym przez JNDI (Java Naming and Directory Interface). W kontekście ENC można umieszczać referencje do interfejsów EJB, kolejki i tematy obsługiwane przez JMS, źródła danych (zasoby JCA) oraz inne obiektowe zasoby jak równie ż typy proste. Zasoby mog ą być umieszczane w kontekście ENC poprzez deklaracje w plikach XML lub adnotacje w kodzie źródłowym. 20

21 Wypełnianie JNDI ENC <ejb-jar> <enterprise-beans> <session> <ejb-name>travelagentbean</ejb-name> <ejb-local-ref> <ejb-ref-name>ejb/processpayment</ejb-ref-name> <ejb-ref-type>session</ejb-ref-type> <local> com.titan.processpayment.processpaymentlocal </local> <ejb-link>processpaymentbean</ejb-link> </ejb-local-ref> </session> </enterprise-beans> </ejb-jar> Komponent TravelAgentBean będzie dysponował referencj ą do ProcessPaymentBean poprzez interfejs ProcessPaymentLocal. Komponent będzie dostępny poprzez nazw ą ejb/processpayment. 21

22 Wypełnianie JNDI ENC import javax.ejb.ejb; beaninterface=processpaymentlocal.class, beanname="processpaymentbean") public class TravelAgentBean implements TravelAgentRemote {... 22

23 Odwołanie do JNDI ENC Dostęp za pomoc ą public class TravelAgentBean implements TravelAgentRemote { public TicketDO bookpassage(creditcarddo card, double amount) { ProcessPaymentLocal payment = null; try { InitialContext ctx = new InitialContext(); payment = (ProcessPaymentLocal) ctx.lookup("java:comp/env/ejb/processpayment"); catch(namingexception ne){ throw new EJBException(ne); payment.process(card, customer, amount);... java:comp/env ścieżka do zasobów komponentu ( comp). 23

24 Odwołanie do JNDI ENC Dostęp za pomoc ą interfejsu public class TravelAgentBean implements TravelAgentRemote private javax.ejb.sessioncontext ejbcontext; public TicketDO bookpassage(creditcarddo card, double amount) { ProcessPaymentLocal payment = (ProcessPaymentLocal) ejbcontext.lookup("ejb/processpayment"); payment.process(card, customer, amount);... EJBContext może korzystać ze ścieżki względnej ejb/processpayment. 24

25 Odwołanie do JNDI ENC Dostęp za pomoc ą adnotacji ( public class TravelAgentBean implements TravelAgentRemote private ProcessPaymentLocal payment;... lub te ż ( public class TravelAgentBean implements TravelAgentRemote { private ProcessPaymentLocal public void setprocesspayment(processpaymentlocal payment){ this.payment = payment;... Drugi sposób jest szczególnie użyteczny w trakcie testów. 25

26 Odwołanie do JNDI ENC <ejb-jar> <enterprise-beans><session> <ejb-name>travelagentbean</ejb-name> <ejb-local-ref> <ejb-ref-name>processpayment</ejb-ref-name> <ejb-ref-type>session</ejb-ref-type> <local> com.titan.processpayment.processpaymentlocal </local> <ejb-link>processpaymentbean</ejb-link> <injection-target> <injection-target-class> com.titan.travelagent.travelagentbean </injection-target-class> <injection-target-name> payment </injection-target-name> </injection-target> </ejb-local-ref> </session></enterprise-beans> </ejb-jar> 26

27 Rodzaje wstrzyknięć komponenty METHOD, EJB { String name( ) default ""; // nazwa względem java:comp/env Class beaninterface( ) default Object.class; String beanname( ) default ""; String mappedname( ) default ""; // nazwa w globalnym // drzewie JNDI obiekt METHOD, PersistenceContext { String name( ) default ""; String unitname( ) default ""; // nazwa jednostki utrwalania // zdefiniowana w pliku persistance.xml PersistenceContextType type( ) default TRANSACTION; PersistenceProperty[] properties( ) default {; 27

28 Rodzaje wstrzyknięć obiekt EntityManagerFactory (uzyskiwany za poprzez METHOD, PersistenceUnit { String name( ) default ""; String unitname( ) default ""; // nazwa jednostki utrwalania // zdefiniowana w pliku // persistance.xml przykład (JNDI): InitialContext jndicontext = new InitialContext( ); EntityManagerFactory titan = (EntityManagerFactory) jndicontext.lookup("java:comp/env/persistence/titandb"); 28

29 Rodzaje wstrzyknięć METHOD, Resource { public enum AuthenticationType {CONTAINER, APPLICATION String name( ) default ""; Class type( ) default Object.class; AuthenticationType authenticationtype() default AuthenticationType.CONTAINER; boolean shareable( ) default true; String description( ) default ""; String mappedname( ) default type=javax.sql.datasource, mappedname="java:/defaultds") public class TravelAgentBean implements TravelAgentRemote {... 29

30 Rodzaje wstrzyknięć referencje do usług METHOD, WebServiceRef { String name( ) default ""; String wsdllocation( ) default ""; Class type( ) default Object.class; Class value( ) default Object.class; String mappedname( ) default ""; public class TravelAgentBean implements TravelAgentRemote ProcessorService Processor endpoint;... 30

31 Podsumowanie Przedstawiono dwie usługi (TimerService i JNDI), które pomagaj ą przy tworzeniu aplikacji biznesowych. Pierwsza pozwala określać liczniki czasowe, potrzebne przy realizacji różnego rodzaju harmonogramów, druga udostępnia środowisko aplikacji poprzez które komponenty mog ą wymieniać si ę zasobami oraz uzyskiwać dostęp do różnorodnych funkcji zapewnianych przez kontener aplikacji. 31

Enterprise JavaBeans (EJB)

Enterprise JavaBeans (EJB) Enterprise JavaBeans (EJB) Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Enterprise JavaBeans (EJB) 1 Plan wykładu Wprowadzenie do technologii EJB Typy komponentów EJB Klienci dla komponentów EJB Transakcje w EJB

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe usługi bezpieczeństwa. 2. Użytkownicy i role. przydzielanie uprawnie ń metodom, role komponentów, korzystanie i konfiguracja

1. Podstawowe usługi bezpieczeństwa. 2. Użytkownicy i role. przydzielanie uprawnie ń metodom, role komponentów, korzystanie i konfiguracja Bezpieczeństwo 1. Podstawowe usługi bezpieczeństwa. 2. Użytkownicy i role. przydzielanie uprawnie ń metodom, role komponentów, korzystanie i konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa w Jboss 3. Java Authentication

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans 1. Wprowadzenie. 2. Przegląd komponentów EJB. komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 3. Kontener komponentów EJB: JBoss. 1 Enterprise JavaBeans

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss.

Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss. 1 Enterprise JavaBeans 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss. 2 Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans (EJB) to specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji dla Oracle Application Server 10g R3 w technologii EJB 3.0

Tworzenie aplikacji dla Oracle Application Server 10g R3 w technologii EJB 3.0 Tworzenie aplikacji dla Oracle Application Server 10g R3 w technologii EJB 3.0 Marek Wojciechowski Politechnika Poznańska, PLOUG e mail: Marek.Wojciechowski@cs.put.poznan.pl Abstrakt. Jedną z nowych cech

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java VII Seminarium PLOUG Warszawa Marzec 2003 Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz marek, mzakrz}@cs.put.poznan.pl Politechnika Poznañska, Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl (1.1 RC2 build 03.01.2005) Dokumentacja Proces tworzenia niniejszego dokumentu zrealizowano przy użyciu darmowego oprogramowania OpenOffice

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 07.11.2002 Co powinieneś znać? Podstawy HTML i XML Programowanie obiektowe w Javie Serwery

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Witryny i Portale Internetowe

Witryny i Portale Internetowe Witryny i Portale Internetowe TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 03.04.2003 Co powinieneś znać? Podstawy HTML Programowanie obiektowe Programowanie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Java wybrane technologie

Java wybrane technologie Java wybrane technologie spotkanie nr 7 Enterprise Java Beans Zagadnienia dotyczące systemów rozproszonych Zdalne wołanie metod (ang. Remote Method Invocation) Wielowątkowość (ang. Threading) Współpraca

Bardziej szczegółowo

Podstawy otwartych języków programowania Język Java

Podstawy otwartych języków programowania Język Java Podstawy otwartych języków programowania Język Java Wiktor Wandachowicz Platforma Java Stworzona przez Sun Microsystems, Inc. J2SE Java 2 Standard Edition (platforma ogólnego przeznaczenia/desktop) J2EE

Bardziej szczegółowo

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood Hibernate Od Nowicjusza do Profesjonalisty Dave Minter Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-693-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-693-5 Original edition Copyright

Bardziej szczegółowo

Oracle ADF i JBoss Seam dwa skrajnie różne podejścia do współpracy JSF z EJB

Oracle ADF i JBoss Seam dwa skrajnie różne podejścia do współpracy JSF z EJB XV Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2009 Oracle ADF i JBoss Seam dwa skrajnie różne podejścia do współpracy JSF z EJB Bartosz Mordaka, Marek Wojciechowski Politechnika Poznańska Marek.Wojciechowski@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

PaaS technologie i standardy. Paulina Adamska tiia@pjwstk.edu.pl

PaaS technologie i standardy. Paulina Adamska tiia@pjwstk.edu.pl PaaS technologie i standardy Paulina Adamska tiia@pjwstk.edu.pl Plan przedmiotu Technologie webowe Standardy i protokoły wykorzystywane w aplikacjach webowych Wprowadzenie do tematyki chmur Przegląd platform

Bardziej szczegółowo

EJB 2.x oraz zmiany w standardzie dla EJB 3.0. Michał Stanek

EJB 2.x oraz zmiany w standardzie dla EJB 3.0. Michał Stanek Enterprise JavaBean EJB 2.x oraz zmiany w standardzie dla EJB 3.0 Michał Stanek Plan prezentacji Czym jest EJB Architektura aplikacji J2EE oraz kontener EJB Typy komponentów JavaBean EJB 1.0, EJB 2.x Wady

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Wykład 8 Użyte przykłady częściowo zaczerpnięte z książki: T. Lis: "Java - Ćwiczenia praktyczne", Helion 2004 - wszystkie można

Bardziej szczegółowo

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.)

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.) GWT w Praktyce GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS M A N N I N G Greenwich (74 w. long.) GWT in Practice ISBN-13: 978-1933988290 ISBN-10: 1-933988-29-0 Original edition Copyright 2008 by Manning

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe. Projektowanie. wykład prowadzi Mikołaj Morzy. Projektowanie

Zaawansowane aplikacje internetowe. Projektowanie. wykład prowadzi Mikołaj Morzy. Projektowanie Projektowanie wykład prowadzi Mikołaj Morzy Projektowanie 1 Plan wykładu Projektowanie warstwy prezentacji Sesja, kontrola dostępu, duplikacja, walidacja Złe praktyki w warstwie prezentacji Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection Katedra InŜynierii Oprogramowania InŜynieria Oprogramowania i Bazy Danych Sławomir Zabkiewicz Nr albumu 5081 Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Depency Injection

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java WYKŁAD

Programowanie w języku Java WYKŁAD Programowanie w języku Java WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa Certyfikowany Konsultant IBM/Rational e-mail: pzabawa@pk.edu.pl www: http://www.pk.edu.pl/~pzabawa 26.05.2014 WYKŁAD 13 Refleksja Data Access Object

Bardziej szczegółowo

Język programowania Java. Marek Wojciechowski

Język programowania Java. Marek Wojciechowski 1 Język programowania Java Marek Wojciechowski 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo