(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 10/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/30 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Sposób i układ do wykonywania operacji na plikach przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych oraz odpowiedni nośnik pamięci czytelny dla komputera (30) Pierwszeństwo: DE DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/10 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2012/12 (73) Uprawniony z patentu: Cortado AG, Berlin, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 CARSTEN MICKELEIT, Berlin, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 14911/12/P-RO/GP/KM EP Opis Sposób i układ do wykonywania operacji na plikach przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych oraz odpowiedni program komputerowy i odpowiedni nośnik pamięci czytelny dla komputera [0001] Wynalazek dotyczy sposobu i układu wykonywania operacji na plikach przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych oraz odpowiedniego programu komputerowego i odpowiedniego nośnika pamięci czytelnego dla komputera, które znajdują zastosowanie zwładszcza do przenoszenia załączników i lub tym podobnych do mobilnych urządzeń końcowych, jak przykładowo Personal Digital Assistant (PDA), smartfony lub telefony komórkowe. [0002] Obecnie znane jest odbieranie i razem z załącznikami w mobilnych urządzeniach końcowych. W stanie techniki znane są w tym zakresie następujące spsooby (oznaczenia odnoszą się do figury 1): [0003] Z mobilnego urządzenia końcowego A, przy pomocy przeglądarki B, zapewniony jest dostęp D do opartego na WAP lub na rozwiązaniach sieciowych systemu poczty elektronicznej C. Znane są też takie procesy, w których załączniki i E są wyświetlane w widoku HTML (np. Nokia Business One Server). Zaletą tego procesu jest niezależność od określonej platformy; jego istotną wadą jest to, że obsługa nie jest możliwa do zaakceptowania przez użytkownika. [0004] Inny sposób (BlackBerry, Research in Motion Limited) wykorzystuje specjalne, zainstalowane w mobilnym urządzeniu końcowym A oprogramowanie G lub specjalne mobilne urządzenia końcowe, które umożliwiają odbiór i; także tutaj znane jest oglądanie załączników i E w postaci stron tekstowych lub stron HTML. Wadą tego procesu jest to, że albo należy stosować specjalne urządzenia albo do odbioru i i załączników E należy stosować różne od standardowego agenta poczty elektronicznej F oprogramowanie G. [0005] W końcu stosuje się standardowe agenty poczty elektronicznej F, które są preinstalowane w urządzeniach końcowych A. Z reguły takie agenty F umożliwiają pobieranie załączników E w oryginale. Wadą tego procesu jest jednak nadal to, że załączniki zawsze muszą być przenoszone w całości i dopiero potem mogą być oglądane przy użyciu aplikacji H dostępnych w mobilnym urządzeniu końcowym. [0006] Wszystkie te sposoby mają wspólne to, że zaawansowane działania, jak drukowanie i faksowanie załączników E z reguły nie są możliwe lub są znacznie ograniczone. [0007] Zadaniem wynalazku było z tego względu utworzenie sposobu i układu przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych oraz odpowiedniego programu

3 - 2 - komputerowego i odpowiedniego nośnika pamięci czytelnego dla komputera, które pozwolą uniknąć wyżej opisanych wad, zwłaszcza pozwolą na szczególną obsługę załączników do e- maili. [0008] Zadanie to jest rozwiązane według wynalazku przez cechy z zastrzeżeń 1, 24, 25 i 26. Korzystne przykłady wykonania wynalazku są zawarte w zastrzeżeniach zależnych. [0009] Przy tym wynalazek umożliwia w szczególności, bez integracji i wymogów złącz, korzystanie ze standardowego agenta poczty elektronicznej w urządzeniu końcowym. Przez to, co jest bardzo istotne, z jednej strony zapewniona jest akceptowalność przez użytkowników dzięki maksymalnej możliwej integracji w urządzeniu końcowym (miganie przy nowym u, skrót klawiaturowy do skrzynki odbiorczej itp.), a z drugiej strony równocześnie umożliwia, że standardy i dalsze przykłady wykonania danych agentów poczty elektronicznej (Exchange Push-Mail) będą mogły być w każdej chwili stosowane. Oprócz tego wynalazek ten daje użytkownikowi możliwość korzystania z dalszych programów uzupełniających, które zakładają posiadanie standardowego agenta poczty elektronicznej. [0010] Szczególna zaleta sposobu według wynalazku przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych polega na tym, że przykładowo także załączniki i mogą być przenoszone i wyświetlane niezależnie od formatu pliku w mobilnym urządzeniu końcowym, przykładowo Personal Digital Assistant (PDA), smartfonie, telefonie komórkowym lub porównywalnych urządzeniach końcowych. Poprzez zastosowanie wynalazku przestaje występować konieczność instalowania w mobilnym urządzeniu końcowym odpowiedniej aplikacji dla każdego formatu plików. Osiąga się to przez to, że w sposobie przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych plik oryginalny, jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości przenoszonej przy użyciu usługi przekazywania wiadomości, jest przenoszony z drugiego urządzenia końcowego na serwer administratora usługi przekazywania i lub wiadomości, plik oryginalny jest zapisywany w pierwszej jednostce przetwarzania danych, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, tworzonyy jest plik korespondujący z plikiem oryginalnym, przy czym plik korespondujący zawiera przynajmniej dane o miejscu zapisania pliku oryginalnego, plik oryginalny jest zastępowany przez plik korespondujący i plik korespondujący zamiast pliku oryginalnego jest przekazywany jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości na mobilne pierwsze urządzenie końcowe, przy czym potem w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym instalowana jest aplikacja, a w przypadku danych użytkownika podanych przez środki wpisywania danych mobilnego pierwszego urządzenia końcowego do aplikacji przez aplikację dane użytkownika i przynajmniej część danych zawartych w pliku korespondującym są przetwarzane, a aplikacja wysyła komendy dotyczące operacji na pliku oryginalnym do pierwszej lub drugiej, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, jednostki przetwarzania danych, które stanowią dyspozycję dla pierwszej lub drugiej jednostki przetwarzania danych, wykonywania operacji na pliku oryginalnym według danych użytkownika, przy czym wykonywanie operacji następuje tak, że wysyłanie pliku oryginalnego jest uruchamiane jako faks i /lub wydruk pliku oryginalnego.

4 - 3 - Szczególnie korzystna okazała się przy tym sytuacja, gdy plik korespondujący ma mniejszy rozmiar niż plik oryginalny i/lub format zoptymalizowany do mobilnego urządzenia końcowego. Dzięki temu czas przenoszenia plików na mobilne urządzenie końcowe przy często limitowanych wartościach transmisji może zostać skrócony lub wyświetlanie i/lub edycja pliku korespondującego mogą zostać uproszczone. W przypadku formatu pliku korespondującego chodzi korzystnie o format html. [0011] W korzystnym przykładzie wykonania sposobu według wynalazku przekazywanie plików z jednostki przetwarzania danych na mobilne urządzenie końcowe realizowane jest z wykorzystaniem elektronicznej usługi przekazywania wiadomości lub przy pomocy połączenia TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, Telnet lub SSH lub innych protokołów, wykorzystywanych do przenoszenia danych w sieciach danych i/lub sieciach komunikacyjnych. Usługą przekazywania wiadomości może być przykładowo: - Short Messege Service (SMS), - Enhanced Messaging System (EMS) lub - Multimedia Messaging Service (MMS). [0012] Korzystnym przykładem zastosowania sposobu według wynalazku jest przenoszenie załączonych plików, które są przekazywane przez usługi komunikacyjne, jak np. , SMS lub MMS (razem z właściwą wiadomością [body]. Jeśli w przypadku plików oryginalnych chodzi o załączniki , SMS lub MMS, w tym przypadku plik korespondujący jest przenoszony jako załącznik razem z em, SMS lub MMS na mobilne urządzenie końcowe zamiast pliku oryginalnego. W tym zakresie plik oryginalny jest przenoszony przykładowo jako załącznik a, SMS, EMS lub MMS z dowolnego urządzenia końcowego na serwer administratora usługi przekazywania i lub wiadomości, po czym załącznik oryginały jest zastępowany przez plik korespondujący, a plik korespondujący jest przenoszony na mobilne urządzenie końcowe zamiast pliku oryginalnego w postaci załącznika , SMS, EMS lub MMS. W celu utworzenia pliku korespondującego w korzystnym przykładzie wykonania sposobu według wynalazku odpowiednie pliki oryginalne są przenoszone z serwera administratora usługi przekazywania i lub wiadomości na różną od mobilnego urządzenia końcowego pierwszą jednostkę przetwarzania danych, gdzie potem tworzonyy jest plik korespondujący. Różna od mobilnego urządzenia końcowego jednostka przetwarzania danych funkcjonuje w tym przypadku w stosunku do mobilnego urządzenia końcowego jako serwer administratora usługi przekazywania i lub wiadomości, przy czym w różnej od mobilnego urządzenia końcowego pierwszej jednostce przetwarzania danych instalowany jest program komputerowy, który wysyła do serwera administratora usługi przekazywania i lub wiadomości zapytanie o występujące tam e- maile lub wiadomości, odbiera występujące tam e lub wiadomości, w razie potrzeby zastępuje dołączone do i lub wiadomości (w postaci załącznika) pliki oryginalne przez pliki korespondujące i udostępnia je w mobilnym urządzeniu końcowym. W korzystnym przykładzie wykonania wynalazku przykładowo załączniki są przenoszone z serwera poczty elektronicznej przez sieć danych, np. Local Area Network (LAN) i/lub przez Internet, na inną jednostkę przetwarzania danych, w której zainstalowany jest program komputerowy,

5 - 4 - który tworzy plik korespondujący do załącznika . Może jednak okazać się korzystne, jeśli serwer poczty elektronicznej i program komputerowy, który tworzy plik korespondujący, będą zainstalowane w tej samej jednostce przetwarzania danych. [0013] Zatosowanie sposobu według wynalazku przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych jest odpowiednie także wówczas, gdy wychodzący i/lub edytowany plik już znajduje się w mobilnym urządzeniu końcowym, nie daje się jednak wyświetlić lub edytować, przykładowo dlatego, że odpowiednia aplikacja nie jest zainstalowana w mobilnym urządzeniu końcowym. W tym przypadku wynalazek przewiduje, że pliki oryginalne mobilnego urządzenia końcowego są przenoszone na różną od mobilnego urządzenia końcowego pierwszą lub drugą jednostkę przetwarzania danych, tam tworzonyy jest plik korespondujący, a następnie plik korespondujący jest zwrotnie przenoszony na mobilne urządzenie końcowe. Przy tworzonyiu pliku korespondującego następuje konwersja formatu na format, który może być wysyłany do mobilnego urządzenia końcowego i w nim edytowany. Korzystne jest także to, gdy plik korespondujący zawiera dane, które umożliwiają zasadniczo zgodne z oryginałem odzwierciedlanie treści pliku oryginalnego w mobilnym urządzeniu końcowym. [0014] W korzystnym przykładzie wykonania wynalazku przewiduje się, że plik oryginalny zostanie utworzony przy pomocy Digital Pena (narzędzia cyfrowego) i zostanie przeniesiony na mobilne urządzenie końcowe. Plik oryginalny może przy tym być przenoszony bezprzewodowo lub przewodowo za pomocą Bluetooth, podczerwieni, Wireless LAN. [0015] Szczególnie korzystne okazało się także to, gdy przenoszenie pliku oryginalnego na pierwszą lub drugą jednostkę przetwarzania danych, różną od mobilnego urządzenia końcowego, jest sterowane przez aplikację zainstalowaną w mobilnym urządzeniu końcowym. [0016] Korzystny przykład wykonania sposobu według wynalazku przewiduje, że pliki korespondujące mogą być edytowane w mobilnym urządzeniu końcowym. Pliki korespondujące z danymi, które umożliwiają zasadniczo zgodne z oryginałem odzwierciedlanie treści pliku oryginalnego w mobilnym urządzeniu końcowym, są w takim przypadku modyfikowane w mobilnym urządzeniu końcowym, a następnie przenoszone na różną od mobilnego urządzenia końcowego pierwszą lub drugą jednostkę przetwarzania danych. Tam plik oryginalny jest zmieniany odpowiednio do modyfikacji podjętych w urządzeniu końcowym. W celu stwierdzenia, czy plik oryginalny lub plik korespondujący został zmieniony, korzystne jest, jeśli zmiany pliku oryginalnego lub pliku korespondującego będą mogły zostać ustalone poprzez zebranie określonych wartości. W przypadku ustalanych wartości chodzi korzystnie o wartość hash, numer seryjny lub parametr czasowy. [0017] Inny korzystny przykład wykonania sposobu według wynalazku przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych przewiduje, że uruchomienie aplikacji zainstalowanej w mobilnym urządzeniu końcowym następuje poprzez uruchomienie pliku korespondującego poprzez skrót. Korzystnie aplikacja jest zainstalowana w mobilnym urządzeniu końcowym jako program klienta. Korzystnie przynajmniej część programu klienta

6 - 5 - jest zintegrowana w znajdujący się w mobilnym urządzeniu końcowym standardowy program do administracji pocztą elektroniczną, plikami lub terminami. W korzystnym przykładzie wykonania program klienta automatycznie integruje się przy instalacji w znajdujące się w mobilnym urządzeniu końcowym programy standardowe. Korzystne jest przy tym, gdy przykładowo pasek menu jednego lub kilku programów standardowych zostanie uzupełniony o odpowiednie przyciski operacyjne (przycisk drukowania, pobierania, przekazywania, tłumaczenia i tym podobne), a użytkownik będzie mieć dostęp do funkcji operacyjnych poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku. W ten sposób umożliwi się na przykład, że plik korespondujący będzie mógł być uruchamiany ze znanego użytkownikowi programu standardowego (przykładowo ze standardowego programu do administracji pocztą elektroniczną, plikami lub terminami), przykładowo przez (dwukrotne) kliknięcie myszką. Przewiduje się, że aplikacja powiązana z typem plików pliku korespondującego umożliwi wiele operacji w ramach pliku korespondującego i/lub pliku oryginalnego. Korzystnie operacje te obejmują: - wizualne wyświetlanie pliku oryginalnego w mobilnym urządzeniu końcowym, - przygotowanie polecenia drukowania w celu wydrukowania pliku oryginalnego, przy czym to przygotowanie realizowane jest w różnej od mobilnego urządzenia końcowego jednostki przetwarzania danych, przykładowo na serwerze dostawcy usługi, - pobieranie pliku oryginalnego na mobilne urządzenie końcowe, - przekazywanie pliku oryginalnego jako , faks, SMS lub MMS, przy czym przenoszenie następuje z serwera dostawcy usługi, - zapisywanie pliku oryginalnego na serwerze, - tłumaczenie języka pliku oryginalnego, - rozpoznawanie tekstu (np. przy zastosowaniu narzędzia cyfrowego) i konwersja na odpowiedni dokument tekstowy, - analiza dokumentu utworzonego przez narzędzie cyfrowe z późniejszym zestawieniem informacji i/lub - analiza dokumentu utworzonego przez narzędzie cyfrowe z późniejszym automatycznym uruchomieniem dalszych procesów. [0018] Takimi uruchamianymi procesami mogą być na przykład workflows, jak np. procesy zakupu, procesy odbioru lub tym podobne. Korzystne zastosowanie wynalazku występuje przykładowo przy zwrocie wypożyczanego samochodu. Przy odbiorze pracownik wypożyczalni odnotowuje zawartość baku, numer rejestracyjny pojazdu i ewentualnie spowodowane uszkodzenia. Wraz z opisanymi operacjami może on: - sporządzić kopię 1:1 notatki, - sporządzić drukowany maszynowo protokół odbioru, - wydrukować wystawiany rachunek - w przypadku uszkodzenia auta rozpocząć proces (workflow) likwidacji szkody.

7 - 6 - W tym celu pracownik korzysta tylko z narzędzia cyfrowego, tworzy odręcznie notatkę, wysyła ją z urządzenia cyfrowego do telefonu komórkowego i wybiera określoną operację z menu telefonu. [0019] Korzystne okazało się również, gdy określanie rodzaju operacji następuje przed lub w chwili przenoszenia pliku oryginalnego z mobilnego urządzenia końcowego na różną od mobilnego urządzenia końcowego pierwszą lub drugą jednostkę przetwarzania danych. [0020] W innym korzystnym przykładzie wykonania wynalazku przewiduje się, że protokół wynikowy operacji zostanie dostarczony na mobilne urządzenie końcowe i/lub że treść pliku korespondującego i/lub protokołu wynikowego zostanie bezpośrednio zintegrowana w aplikację znajdującą się w mobilnym urządzeniu końcowym, np. nowy , nowy wpis kalendarza itp. Protokół wynikowy może przy tym być przenoszony na mobilne urządzenie końcowe zamiast korespondującego pliku. [0021] Drukowanie może być realizowane przez mobilne urządzenie końcowe lub przez różną od mobilnego urządzenia końcowego jednostkę przetwarzania danych. [0022] Inny korzystny przykład wykonania sposobu według wynalazku przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych przewiduje, że przenoszenie obejmuje następujące operacje: treść pliku oryginalnego jest zapisywana w mobilnym urządzeniu końcowym w pliku, przy czym typ pliku zapisanego w mobilnym urządzeniu końcowym odpowiada typowi pliku oryginalnego lub jest porównywalny z typem pliku oryginalnego. [0023] Z kolei inny korzystny przykład wykonania sposobu według wynalakzau przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych przewiduje, że uruchomienie pliku korespondującego następuje - z aplikacji do administracji pocztą elektroniczną - z aplikacji kalendarza lub - z aplikacji spisu plików. [0024] Przenoszenie plików na mobilne urządzenie końcowe następuje w korzystnym przykładzie wykonania sposobu według wynalazku przez , SMS, MMS lub pobieranie. Plikami mogą być tutaj zarówno pliki oryginalne, jak i pliki korespondujące. Korzystnie przenoszenie plików na mobilne urządzenie końcowe następuje przez bezprzewodowe połączenie do wymiany danych. [0025] Układ według wynalazku zawiera przynajmniej jeden chip i/lub procesor, który(które) jest(są) umieszczony(e) tak, że możliwe jest wykonywanie operacji na plikach przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych, przy czym plik oryginalny jest wysyłany jako załącznik e- maila lub jako załącznik wiadomości przesyłanej z wykorzystaniem usługi przesyłania wiadomości z drugiego urządzenia końcowego na serwer administratora usługi, plik oryginalny jest zapisywany w pierwszej jednostce przetwarznia danych, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, tworzony jest plik korespondujący z plikiem oryginalnym, przy czym plik korespondujący zawiera przynajmniej informacje o miejscu zapisania pliku oryginalnego, plik oryginalny jest zastępowany przez plik korespondujący i

8 - 7 - plik korespondujący jest przenoszony zamiast pliku oryginalnego jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości na mobilne pierwsze urządzenie końcowe, przy czym w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym zainstalowana jest aplikacja, a w przypadku wpisów użytkowników wykonanych w aplikacji przy użyciu środków do wpisywania danych mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, wpisy użytkownika i przynajmniej część danych zawartych w pliku korespondującym są przetwarzane przez aplikację, a aplikacja wysyła komendy dotyczące operacj na pliku oryginalnym do pierwszej lub drugiej, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, jednostki przetwarzania danych, które wydają dla pierwszej lub drugiej jednostki przetwarzania danych dyspozycję wykonywania operacji na pliku oryginalnym według wpisów użytkownika, przy czym wykonywanie operacji następuje tak, że wysyłanie pliku oryginalnego jest uruchamiane jako faks i/lub wydruk pliku oryginalnego. [0026] Do wykonania sposobu według wynalazku stosuje się program komputerowy. Program komputerowy według wynalazku do przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych zawiera po stronie klienta i serwera moduły programowe i umożliwia jednostce przetwarzania danych, we współpracy z mobilnym urządzeniem końcowym, po tym jak moduł(y) programu po stronie klienta zostanie(zostaną) załadowany(e) do pamięci mobilnego urządzenia końcowego, a moduł(y) programowe po stronie serwera zostanie(zostaną) załadowany(e) do pamięci jednostki przetwarzania danych, wykonywanie sposobu przetwarzania plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych, przy czym plik oryginalny jest przenoszony jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości przekazywanej przy użyciu usługi przekazywania wiadomości z drugiego urządzenia końcowego na serwer administratora usługi przekazywania i lub wiadomości, plik oryginalny jest zapisywany w pierwszej jednostce przetwarzania danych, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, tworzony jest plik korespondujący z plikiem oryginalnym, przy czym plik korespondujący zawiera przynajmniej informacje o miejscu zapisu pliku oryginalnego, plik oryginalny jest zastępowany przez plik korespondujący i plik korespondujący jest przenoszony zamiast pliku oryginalnego jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości na mobilne pierwsze urządzenie końcowe, przy czym w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym zainstalowana jest aplikacja, a przy wpisaniu danych użytkownika przy użyciu środków do wpisywania danych mobilnego pierwszego urządzenia końcowego do aplikacji przez aplikację wpisy użytkownika i przynajmniej część danych zawartych w pliku korespondującym są przetwarzane, a aplikacja wysyła komendy dotyczące operacji na pliku oryginalnym do pierwszej lub drugiej, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, jednostki przetwarzania danych, które wydają pierwszej lub drugiej jednostce przetwarzania danych dyspozycję wykonywania operacji na pliku oryginalnym według wpisów użytkownika, przy czym wykonywanie operacji następuje tak, że wysyłanie pliku oryginalnego jest uruchamiane jako faks i/lub wydruk pliku oryginalnego. [0027] Takie programy komputerowe mogą przykładowo (za odpłatą lub nieodpłatnie, w postaci wolnodostępnej lub chronionej hasłem) zostać udostępnione do pobrania w sieci danych lub sieci komunikacyjnej. Tak udostępnione programy komputerowe mogą zostać potem wykorzystane w ramach sposobu, w którym program komputerowy według

9 - 8 - zastrzeżenia 15 pobierany jest z elektronicznej sieci danych, przykładowo z Internetu, na podłączoną do sieci danych jednostkę przetwarzania danych. [0028] Do realizacji programu komputerowego według wynalazku stosuje się korzystnie nośnik pamięci czytelny dla komputera, na którym to nośniku zapisany jest program komputerowy, przy czym program komputerowy zawiera moduły programowe po stronie klienta i po stronie serwera i program komputerowy umożliwia jednostce przetwarzania danych, we współpracy z mobilnym urządzeniem końcowym, po tym jak moduł(y) programowy(e) po stronie klienta zostanie(zostaną) załadowany(e) do pamięci mobilnego urządzenia końcowego, a moduł(y) programowy(e) po stronie serwera zostanie(zostaną) załadowany(e) do pamięci jednostki przetwarzania danych, przeniesienie plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych, przy czym plik oryginalny jest przenoszony jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości przekazywanej przy użyciu usługi przekazywania wiadomości z drugiego urządzenia końcowego na serwer administratora usługi przekazywania i lub wiadomości, plik oryginalny jest zapisywany w pierwszej jednostce przetwarzania danych, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, tworzony jest plik korespondujący z plikiem oryginalnym, przy czym plik korespondujący zawiera przynajmniej informacje o miejscu zapisania pliku oryginalnego, plik oryginalny jest zastępowany przez plik korespondujący i plik korespondujący jest przenoszony zamiast pliku oryginalnego jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości na mobilne pierwsze urządzenie końcowe, przy czym w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym zainstalowana jest aplikacja, i przy wprowadzeniu wpisów użytkownika przy użyciu środków do wpisywania danych mobilnego pierwszego urządzenia końcowego do aplikacji, przez aplikację, wpisy użytkownika i przynajmniej część danych zawartych w pliku korespondującym są przetwarzane, a aplikacja wysyła komendy dotyczące operacji na pliku oryginalnym do pierwszej lub drugiej, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, jednostki przetwarzania danych, które wydają pierwszemu lub drugiemu urządzeniu przetwarzania danych dyspozycje wykonywania operacji na pliku oryginalnym według wpisów użytkownika, przy czym wykonywanie operacji następuje tak, że wysyłanie pliku oryginalnego jest uruchamiane jako faks i/lub wydruk pliku oryginalnego. [0029] Sposób według wynalazku umożliwia dostosowane do komputerów mobilnych obsługiwanie załączników także wówczas, gdy stosowane są standardowe agenty poczty elektronicznej mobilnego urządzenia końcowego. [0030] Dalsze zalety sposobu według wynalazku polegają na tym, że - pliki oryginalne nie są przenoszone na mobilne urządzenie końcowe, ale są zapisywane na serwerze dostawcy usługi w celu wyświetlenia lub w celu dalszej edycji, - plik korespondujący ma z reguły mniejszą wielkość (około 10 do 15 KB) niż plik oryginalny - z wyjątkiem drugiego, zainstalowanego w mobilnym urządzeniu końcowym modułu programowego i standardowego programu do administrowania pocztą elektroniczną (standardowe agenty poczty elektronicznej) nie są potrzebne żadne dodatkowe programy, na przykład przeglądarka, aby móc otwierać lub edytować załączniki .

10 - 9 - [0031] Wynalazek umożliwia w ten sposób optymalną obsługę przez użytkownika poprzez zastosowanie standardowych agentów poczty elektronicznej, nie stawiając wymagań instalacyjnych agentowi poczty elektronicznej, a także wyświetlanie załączników także bez ich pobierania oraz równoczesne wykonywanie rozmaitych operacji na załącznikach, jak drukowanie i faksowanie itp. Szczególną zaletą jest przy tym to, że nie są do tego potrzebne w mobilnym urządzeniu końcowym aplikacje przeznaczone do określonych typów plików. [0032] Poniżej wynalazek jest dokładniej objaśniany w przykładzie wykonania w oparciu o załączone rysunki. Przedstawiają one: fig. 1 schematyczny widok typowych operacji na pliku, wykonywanych przez mobilne urządzenie końcowe, fig. 2 przykładowe przedstawienie operacji na pliku, wykonywanych przez mobilne urządzenie końcowe według wynalazku [0033] Poniżej wynalazek jest dokładnie objaśniany na przykładzie operacji na załącznikach . Należy przy tym pamiętać, że wynalazek nie jest ograniczony do opisanego przykładu wykonania, a sposób i układ według wynalazku mogą być równie dobrze stosowane także do przenoszenia załączników z innych usług powiadamiania w sieciach komunikacyjnych, jak przykładowo załączniki SMS lub MMS. Tym samym możliwa jest też obróbka plików w sposób według wynalazku, przy czym mobilne urządzenie końcowe 01, uzyskuje zdalnie dostęp do plików poprzez połączenia komunikacyjne sieci, a zamiast oryginalnego pliku 01 na mobilne urządzenie końcowe 01 pobierany 13 i tam edytowany jest plik korespondujący 04. Po odesłaniu edytowanego pliku korespondującego 04 automatycznie następuje porównanie pliku oryginalnego 02 i ewentualnie aktualizacja tego pliku oryginalnego 02. [0034] Figura 1 pokazuje schematyczne przedstawienie typowych operacji na pliku oryginalnym, przykładowo załączniku E, wykonywanych przez mobilne urządzenie końcowe A. Jeśli użytkownik, przy wykorzystaniu znanych rozwiązań, otrzymuje przykładowo z załącznikiem, np. załączonym do a plikiem Excel, użytkownik dowiaduje się o tym, sprawdzając zawartość swojej skrzynki odbiorczej znajdującej się na serwerze C administratora poczty elektronicznej. W celu umożliwienia wyświetlenia lub edycji pliku Excel, tzn. oryginalnego załącznika E, użytkownik musiał dotąd pobierać załącznik E z serwera C. Już pobieranie dużych plików oryginalnych stanowi w niektórych połączeniach komunikacyjnych poważny problem. Dalsza trudność polega często na tym, że powiązana z formatem załącznika E aplikacja H musi znajdować się w mobilnym urządzeniu końcowym A, aby możliwe były otwarcie i edycja oryginalnego załącznika E. Ze względu na ograniczone zasoby w wielu mobilnych urządzeniach końcowych A nie zawsze ma to miejsce. [0035] W tym kontekście zasadę sposobu według wynalazku można opisać w następujący sposób (porównaj z fig. 2): dla plików oryginalnych 02, które dostępne są w typowych formatach, przykładowo Office, PDF lub dowolne inne dokumenty, z których można drukować teksty i zdjęcia (na przykład polecenia wydruku) tworzony jest plik korespondujący 04. Jako pliki oryginalne 02 stosuje się przy tym w szczególności pliki dokumentów, przy

11 czym pod pojęciem plików dokumentów należy rozumieć takie pliki, które mogą być otwierane, zapisywane i/lub zmieniane przez aplikacje, czyli pliki, które są dokumentami danej aplikacji w przeciwieństwie przykładowo do plików systemowych lub plików aplikacji (plików exe). Pliki korespondujące 04 są wytwarzane przez program komputerowy, który przykładowo znajduje się na specjalnym serwerze 03 dostawcy tej usługi. Pliki korespondujące 04 reprezentują specjalny, oddzielny format plików, który w mobilnym urządzeniu końcowym 01, przy pomocy specjalnej, zainstalowanej w mobilnym urządzeniu końcowym 01 aplikacji 06 może być wizualizowany, a w korzystnym przykładzie wykonania także edytowany w mobilnym urządzeniu końcowym 01. Edytowanie może polegać przykładowo na zmienianiu lub uzupełnianiu tekstu lub na załączaniu pliku graficznego. Oprócz tego taki specjalny, wewnętrzny format pliku jest nie tylko tworzony przez wspomniany program komputerowy, ale też może być przez niego obsługiwany lub dalej przetwarzany. Obsługa lub dalsze przetwarzanie może przy tym polegać w szczególności na tym, że przetworzony w mobilnym urządzeniu końcowym 01 plik korespondujący 04 jest przenoszony przez zainstalowany na serwerze 03 dostawcy usługi program komputerowy z plikiem oryginalnym 02, przy czym zmiany wprowadzone w mobilnym urządzeniu końcowym 01 są przejmowane przez plik oryginalny 02. [0036] Przykładowo zamiast właściwego pliku oryginalnego 02, np. tabeli Excel, może zostać utworzony plik korespondujący 04, który zawiera tylko link 04 do pliku Excel. Taki plik korespondujący 04 może zostać pobrany 13 na mobilne urządzenie końcowe 01 jako załącznik . W mobilnym urządzeniu końcowym 01 otwierany jest on potem przy użyciu wspomnianej specjalnej aplikacji 06, która na podstawie zawartego w załączniku e- mail linku 5 umożliwia wykonywanie operacji na pliku oryginalnym 02, przykładowo drukowanie 08, wysyłanie 10 faksów, pobieranie 09 pliku oryginalnego 02, wyświetlanie treści pliku oryginalnego 02 i wiele więcej. Komendy dotyczące operacji na pliku oryginalnym 02, ewentualnie z innymi danymi, przykładowo z modyfikowanego, pliku korespondującego 04, są przy tym wysyłane 07 na serwer 03 dostawcy usługi przez specjalną aplikację 06, po czym na tym serwerze uruchamiane jest następnie wysyłanie 10 faksów, proces drukowania lub pobieranie 09. Polecenie drukowania jest wprawdzie uruchamiane w korzystnym przykładzie wykonania na serwerze 03 dostawcy usługi, podgląd wydruku 08 pliku oryginalnego 02 może jednak następować zarówno przez serwer 03 dostawcy usługi, jak i przez mobilne urządzenie końcowe 01. [0037] W przykładzie wykonania wynalazku są dwa różne tryby pliku korespondującego 04: - plik korespondujący 04 zawiera tylko jeden link 05, poprzez który użytkownik może albo wydrukować 08 plik oryginalny 02 albo otworzyć jego podgląd. Przykładowe zastosowanie tego rodzaju stanowi przypadek, gdy użytkownik w swojej skrzynce odbiorczej, po jej otwarciu, otrzymuje wszystkie załączniki zamienione przez pliki korespondujące 04, które zawierają tylko link 05 do odpowiedniego pliku oryginalnego 02. Przy czytaniu maila w mobilnym urządzeniu końcowym 01 podgląd lub wydruk następuje po naciśnięciu na plik korespondujący 04, przy czym poprzez zawarty w pliku korespondującym 04 link 05 zapewniany jest dostęp do pliku oryginalnego 02, znajdującego się na serwerze 03 dostawcy

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.7 (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

G DATA ClientSecurity Business

G DATA ClientSecurity Business G DATA ClientSecurity Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19461 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.06 0679348.1 (1) Int. Cl. H04N7/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo