1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Wymagania techniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Wymagania techniczne"

Transkrypt

1 Dokumentacja programu e Zoz Opis biblioteki PhantomAPI.dll Wersja Zielona Góra

2 1. Opis ogólny Biblioteka programistyczna PhantomAPI.dll służy do integracji oprogramowania zewnętrznego z bazą danych programy ezoz. Zadania biblioteki: - dodawanie danych osobowych - dodawanie deklaracji POZ - dodawanie świadczeń ambulatoryjnych (w przygotowaniu) - sprawdzanie statusów deklaracji POZ 2. Opis techniczny Biblioteka PhantomAPI.dll stworzona została w środowisku programistycznym Microsoft Framework 2.0. Istnieje możliwość jej integracji z większością innych środowisk programistycznych, przy zastosowaniu technologii COM. 3. Wymagania techniczne Ze względu na zastosowaną technologię, na stanowiskach wywołujących funkcje PhantomAPI, zainstalowane musi zostać środowisko Microsoft Framework 2.0. Biblioteka PhantomAPI.dll musi znajdować się w domyślnym folderze instalacyjnym programu ezoz. Spowodowane jest to licznymi powiązaniami z innymi bibliotekami wywoływanymi podczas wykonywania jej wewnętrznych funkcji. Folderem roboczym dla funkcji PhantomAPI musi być również domyślny folder instalacyjny programu ezoz. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie biblioteki PhantomAPI w przypadku, kiedy serwer programu ezoz znajduje się na innym komputerze, na stacji klienckiej należy zainstalować program ezoz zgodnie z opisem umieszczonym w Instrukcji instalacji zaznaczając opcję Skróty do programu ezoz (strona 3). 4. Rejestracja biblioteki PhantomAPI.dll w środowisku programistycznym oraz aplikacji zewnętrznej 4.1. Wariant 1 - rejestracja biblioteki COM: Wykonać z linii poleceń: c:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.xx\regasm /codebase sciezka\do\phantomapi.dll 4.1. Wariant 2 import do rejestru pliku REG: Należy zaimportować plik rejestru PhantomAPI.reg 5. Rejestracja biblioteki PhantomAPI.dll w środowisku programistycznym 5.1 Delphi wariant 1 Należy dołączyć do projektu pliki *.pas z interfejsami PhantomAPI 5.1 Delphi wariant 2 Należy wywołać menu Component -> Import Component... i wskazać bibliotekę PhantomAPI.dll 5.3 Visual C++ Należy dołączyć do projektu plik PhantomApi.tlb 2

3 6. Opis pól struktury IDaneOsobowe string NAZWISKO - nazwisko: do 40 znaków string NAZWISKO2 - nazwisko drugie (panieńskie): do 40 znaków string IMIE - imię: do 30 znaków string IMIE2 - imię drugie: do 30 znaków string PESEL - numer pesel: 11 znaków DateTime DATA_URODZ - data urodzenia (jeżeli brak daty urodzenia należy przekazać wartość ' ') int PLEC_ID - identyfikator płci: 1 - nieokreślona, 2 - mężczyzna, 3 - kobieta, 4 nieznana) string MEL_MIASTO - miasto stałego zameldowania: do 56 znaków, string MEL_KOD_POCZT - kod pocztowy miasta stałego zameldowania: 6 znaków (format xx-xxx), string MEL_ULICA - ulica stałego zameldowania: do 65 znaków, string MEL_NR_DOMU - numer domu stałego zameldowania: do 9 znaków, string MEL_NR_LOKALU - numer lokalu stałego zameldowania: do 10 znaków, string MEL_TELEFON - numer telefonu stałego zameldowania: do 15 znaków, string MEL_TERYT_MIASTO - kod miasta stałego zameldowania: 7 znaków według słownika TERYT string MEL_TERYT - kod gminy stałego zameldowania: 7 znaków według słownika TERYT, string ZAM_MIASTO - miasto zamieszkania: do 56 znaków, string ZAM_KOD_POCZT - kod pocztowy miasta zamieszkania: 6 znaków (format xx-xxx), string ZAM_ULICA - ulica zamieszkania: do 65 znaków, string ZAM_NR_DOMU - numer domu zamieszkania: do 9 znaków, string ZAM_NR_LOKALU - numer lokalu zamieszkania: do 10 znaków, string ZAM_TELEFON - numer telefonu zamieszkania: do 15 znaków, string ZAM_TERYT_MIASTO - kod miasta zamieszkania: 7 znaków według słownika TERYT, string ZAM_TERYT - kod gminy zamieszkania: 7 znaków według słownika TERYT, string NR_DOWODU_OSOBISTEGO - numer dowodu osobistego: do 9 znaków, string NR_DOK_MED - numer dokumentacji medycznej pacjenta: do 20 znaków, string DODATKOWY_ID - dodatkowy identyfikator pacjenta, np. nr kartoteki z dokumentacją medyczną, string NIP - numer NIP: 10 (bez kresek) lub 13 znaków, string MIEJSCE_URODZENIA - miejsce urodzenia: do 56 znaków, string CUDZOZIEMIEC - określa czy osoba jest cudzoziemcem lub jest ubezpieczona poza polską: T - tak, N - nie string KRAJ_ID - kod państwa stałego zamieszkania: 2 znaki wg normy PN-ISO , string NR_PASZPORTU - numer paszportu: do 15 znaków, string NR_KARTY - numer karty stałego pobytu: do 20 znaków, string E100 - identyfikator karty serii E100: do 20 znaków, string EKUZ - identyfikator karty EKUZ: do 20 znaków, string NR_DOK_UB - numer karty ubezpieczenia zdrowotnego (śląskie): do 30 znaków, int NR_DUPLIKATU - numer duplikatu karty ubezpieczenia zdrowotnego (śląskie): wartości pomiędzy 0 a 99, jeżeli brak danych przekazać wartość < 0 string NUMER_POSW - identyfikator poświadczenia karty serii E100: do 20 znaków, string UMOWA - numer umowy ubezpieczenia indywidualnego, string PRZYCZYNA_GLOW - kod głównej choroby przewlekłej: od 3 do 5 znaków wg ICD10, string PRZYCZYNA_WSP1 - kod dodatkowej (1) choroby przewlekłej: od 3 do 5 znaków wg ICD10, string PRZYCZYNA_WSP2 - kod dodatkowej (2) choroby przewlekłej: od 3 do 5 znaków wg ICD10, string PRZYCZYNA_WSP3 - kod dodatkowej (3) choroby przewlekłej: od 3 do 5 znaków wg ICD10, string UWAGI - dodatkowe uwagi dotyczące pacjenta: do 500 znaków, int MIEJSCE_UBEZP - miejsce ubezpieczenia: 1 - ZUS, 2 - KRUS, 3 - inny string PLATNIK_NIP - numer NIP płatnika składek ubezpieczeniowych: od 10 do 13 znaków, string PLATNIK_NAZWA - nazwa płatnika składek ubezpieczeniowych: do 50 znaków, DateTime DATA_OD - data/czas, od której obowiązują nowe dane osobowe, string UZYTKOWNIK - nazwa użytkownika dodającego/modyfikującego dane, 3

4 7. Opis funkcji biblioteki PhantomAPI.dll bool OtworzPolaczenie(string host, string baza, out string problemy); Wywołanie funkcji ma na celu ustanowienie połączenia z bazą danych programu ezoz. Metodę należy wywołać tylko raz przed wywoływaniem pozostałych funkcji. host nazwa DNS lub adres IP hosta, na którym zainstalowany został serwer bazy danych programu ezoz baza pełna ścieżka bezwzględna do pliku bazy danych programu ezoz True ustanowiono połączenie z bazą danych False nie ustanowiono połączenia z bazą danych (patrz argument problemy) bool ZamknijPolaczenie(out string problemy); Wywołanie funkcji powoduje zamknięcie aktualnego połączenia z bazą danych. True zamknięto połączenie z bazą danych False nie zamknięto połączenia z bazą danych (patrz argument problemy) bool StatusPolaczenia(out string problemy); Wywołanie funkcji zwraca status połączenia z bazą danych. True połączenie z bazą danych jest ustanowione False połączenie z bazą danych jest ustanowione (patrz argument problemy) IDaneOsobowe UtworzDaneOsobowe(); Wywołanie funkcji powoduje otworzenie czystej struktury IDaneOsobowe, która przekazywana jest po zainicjowaniu pól, jako argument wywołania funkcji DodajDaneOsobowe. IDaneOsobowe struktura danych osobowych gotowa do wypełnienia 4

5 int DaneOsoboweID(string pesel, string imie, string nazwisko, DateTime dataurodz, out string problemy); Wywołanie funkcji zwraca identyfikator danych osobowych występujących po stronie bazy danych programu ezoz. Identyfikator ten może być użyty, jako argument wywołania funkcji DodajDeklaracjePOZ, StatusyDeklaracjiPOZ. Uwaga: Jeżeli jako argument podano prawidłowy numer PESEL pacjenta wyszukiwane są dane osobowe dla numeru PESEL. Jeżeli nie zostaną one odnalezione następuje wyszukiwanie danych dla pozostałych argumentów (imię, nazwisko, data urodzenia) bez nadanego numeru PESEL. Takie działania zapewnia unikanie dublowania danych osobowych dla noworodków bez nadanego numeru PESEL którzy występują w bazie danych ezoz. pesel numer PESEL pacjenta (jeżeli został podany, ignorowane są argumenty imie, nazwisko, dataurodz) imie imię pacjenta (istotny tylko, kiedy nie podano argumentu pesel) nazwisko nazwisko pacjenta (istotny tylko, kiedy nie podano argumentu pesel) dataurodz data urodzenia pacjenta (istotny tylko, kiedy nie podano argumentu pesel) >= 0 identyfikator danych osobowych w bazie danych nie podano danych osobowych wystarczających do wyszukania pacjenta w bazie osobowej -3 - nie znaleziono danych osobowych dla podanych kryteriów wyszukiwania -4 - wystąpił błąd podczas wyszukiwania danych osobowych int DodajDaneOsobowe(IDaneOsobowe daneosobowe, bool aktualizujdane, bool zapiszbledne, bool dodajdeklaracje, out string problemy); Wywołanie funkcji powoduje utworzenie lub aktualizację danych osobowych dla struktury IDaneOsobowe przekazanej, jako argument wywołania. Podczas wyszukiwania danych osobowych do modyfikacji, używana jest funkcja DaneOsoboweID IDaneOsobowe struktura z uzupełnionym danymi osobowymi. aktualizujdane jeżeli True funkcja ma prawo aktualizować dane osobowe, w przeciwnym wypadku (False) może tylko dodawać nowe dane osobowe do bazy a próba aktualizacji (dane osobowe już występują) zwróci błąd -9. zapiszbledne jeżeli True funkcja ma prawo ograniczać lub ignorować nieprawidłowe wartości niekrytycznych pól struktury IDaneOsobowe przekazanej jako argument, w przeciwnym wypadku (False) zwróci błąd -14. dodajdeklaracje jeżeli True funkcja po pomyślnym dodaniu lub zmodyfikowaniu danych osobowych wyświetli formatkę w której wprowadzić można dane deklaracji POZ związanej z pacjentem (wywołanie funkcji int DodajDeklaracjePOZ(int ido, out string problemy); 0 dodano dane osobowe 1 - zmodyfikowano dane osobowe 2 - dodano dane osobowe oraz deklaracje POZ 3 - zmodyfikowano dane osobowe oraz dodano deklaracje POZ -2 - nieprawidłowa wartość pola daneosobowe.nazwisko -3 - nieprawidłowa wartość pola daneosobowe.imie 5

6 -4 - nieprawidłowa wartość pola daneosobowe.pesel -5 - nieprawidłowa wartość pola daneosobowe.plec -6 - niezgodność numeru PESEL z datą urodzenia oraz płcią -7 - nie określono daty początkowej obowiązywania danych osobowych -8 - w bazie danych istnieją dane osobowe z tą samą lub późniejszą datą rozpoczęcia obowiązywania -9 - w bazie istnieją już dane dla wskazanej osoby (aktualizacja jest zabroniona) -10 Wystąpił błąd podczas wyszukiwania danych osobowych brak wymaganych danych osobowych - istnieją złożone (aktywne) deklaracje POZ anulowano operację podczas zmiany aktualnych danych deklaracji POZ wystąpił błąd operacji zapisu danych osobowych do bazy w przekazanych danych osobowych występują błędy (zapisywanie z błędami zabronione) wystąpił błąd ogólny podczas dodawania danych osobowych nieprawidłowy status połączenia z bazą danych podczas dodawania deklaracji POZ błąd wyszukiwania danych osobowych podczas dodawania deklaracji POZ anulowano tworzenie nowej deklaracji POZ (dane osobowe zostały zapisane) nieprawidłowe wywołanie formatki edycji danych deklaracji POZ (dane osobowe zostały zapisane) nie można zaktualizować danych, ponieważ są one blokowane przez innego użytkownika int DodajDeklaracjePOZ(int ido, out string problemy); Wywołanie funkcji powoduje wyświetlenie formatki, w której wprowadzić można dane deklaracji POZ związanej z identyfikatorem pacjenta podanym w argumencie ido. ido problemy identyfikator pacjenta uzyskany za pomocą funkcji DaneOsoboweID. zmienna, w której opisane zostały problemy występujące podczas wykonywania funkcji 0 dodawanie deklaracji POZ zakończone zostało powodzeniem -2 błąd wyszukiwania danych osobowych podczas dodawania deklaracji POZ -3 - anulowano tworzenie nowej deklaracji POZ -4 - nieprawidłowe wywołanie formatki edycji danych deklaracji POZ int DodajDeklaracjePOZ(string pesel, string imie, string nazwisko, DateTime dataurodz, out string problemy); Wywołanie funkcji powoduje wyświetlenie formatki, w której wprowadzić można dane deklaracji POZ związanej z danymi pacjenta podanym w argumentach pesel, imie, nazwisko, dataurodz. Podczas wyszukiwania danych osobowych, używana jest funkcja DaneOsoboweID pesel numer PESEL pacjenta imie imię pacjenta nazwisko nazwisko pacjenta dataurodz data urodzenia pacjenta 0 dodawanie deklaracji POZ zakończone zostało powodzeniem -2 błąd wyszukiwania danych osobowych podczas dodawania deklaracji POZ -3 - anulowano tworzenie nowej deklaracji POZ -4 - nieprawidłowe wywołanie formatki edycji danych deklaracji POZ 6

7 int StatusyDeklaracjiPOZ(int ido, int typlisty, bool wyswietlkomunikat, out string problemy); Wywołanie funkcji powoduje wyświetlenie formatki, w której pokazane zostają statusy danych deklaracji POZ związanej z identyfikatorem pacjenta podanym w argumencie ido. Formatka ukaże się tylko w przypadku, kiedy pacjent nie ma złożonej deklaracji POZ określonego typu lub deklaracja nie została zaliczona w ostatnim dostępnym procesie weryfikacji. ido typlisty wyswietlkomunikat problemy identyfikator pacjenta uzyskany za pomocą funkcji DaneOsoboweID. typ listy (1 lekarska, 2- pielęgniarki środowiskowej, 3 położnej, 4 med. szkolnej). jeżeli True funkcja powoduje wyświetlenie formatki z tekstem przekazanym również w argumencie problemy zmienna, w której opisane zostały problemy występujące podczas wykonywania funkcji 0 operacja sprawdzania statusów deklaracji POZ zakończona została powodzeniem -2 - nie podano danych osobowych wystarczających do wyszukania pacjenta w bazie osobowej -3 - wystąpił błąd podczas wyszukiwania statusów deklaracji POZ -4 - pacjent ma nieprawidłowy status deklaracji POZ dla typu wskazanego w argumencie typlisty -5 - wystąpił błąd podczas wyszukiwania statusów deklaracji POZ int StatusyDeklaracjiPOZ(string pesel, string imie, string nazwisko, DateTime dataurodz, int typlisty, bool wyswietlkomunikat, out string problemy); Wywołanie funkcji powoduje wyświetlenie formatki, w której pokazane zostają statusy danych deklaracji POZ związanej z danymi pacjenta podanym w argumentach pesel, imie, nazwisko, dataurodz. Formatka ukaże się tylko w przypadku, kiedy pacjent nie ma złożonej deklaracji POZ określonego typu lub deklaracja nie została zaliczona w ostatnim dostępnym procesie weryfikacji. pesel imie nazwisko dataurodz typlisty wyswietlkomunikat problemy numer PESEL pacjenta imię pacjenta nazwisko pacjenta data urodzenia pacjenta typ listy (1 lekarska, 2- pielęgniarki środowiskowej, 3 położnej, 4 med. szkolnej). jeżeli True funkcja powoduje wyświetlenie formatki z tekstem przekazanym również w argumencie problemy zmienna, w której opisane zostały problemy występujące podczas wykonywania funkcji 0 operacja sprawdzania statusów deklaracji POZ zakończona została powodzeniem -2 - nie podano danych osobowych wystarczających do wyszukania pacjenta w bazie osobowej -3 - pacjent nie ma deklaracji POZ dla typu wskazanego w argumencie typlisty -4 - pacjent ma nieprawidłowy status deklaracji POZ dla typu wskazanego w argumencie typlisty -5 - wystąpił błąd podczas wyszukiwania statusów deklaracji POZ 7

8 public int DrukujDeklaracjePOZ(int ido, out string problemy) Wywołanie funkcji powoduje wyświetlenie formatki, w której możliwe jest określenie parametrów drukowania deklaracji związanej z identyfikatorem pacjenta podanym w argumencie ido. ido problemy identyfikator pacjenta uzyskany za pomocą funkcji DaneOsoboweID. zmienna, w której opisane zostały problemy występujące podczas wykonywania funkcji 0 operacja drukowania deklaracji POZ zakończona została powodzeniem -2 - anulowano drukowanie deklaracji POZ -3 - wystąpił błąd podczas drukowania deklaracji POZ 8

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.03 b. 1956.7 Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego

Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego Bank państwowy założony w 1924 roku Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego www.bgk.com.pl Strona 1 z 36 Wersja

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA...

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji opłat za wywóz śmieci Ewidencja opłat ver 1.0.17 Spis treści 1. WSTĘP.... 3 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 3 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001. Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji

Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001. Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001 Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji Spis treści 1. Modyfikacje... 4 2. Nowe funkcje... 6 3. Zmiany wynikające z rozporządzenia...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Rozpoczęcie pracy z systemem KS-ZZL Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Instrukcja użytkownika Katowice 2009 2244PI02.00 Firma Kamsoft nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację parametrów programu,

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, grudzień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Praca w systemie... 4 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 4 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Rejestr Nowotworów. Instrukcja dla Lekarza

Krajowy Rejestr Nowotworów. Instrukcja dla Lekarza Krajowy Rejestr Nowotworów Instrukcja dla Lekarza Spis treści 1.Opis systemu... 4 2. Wstęp... 5 3.Słownik pojęć... 6 4. Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 4.1. Rejestracja użytkownika zewnętrznego - lekarza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu.

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu. Tytuł DB.IntraSTAT instrukcja obsługi wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0714 Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja obslugi wersji 1_0 Ostatnie zmiany 2006-12-18 08:58:00 Projekt DB.IntraSTAT Informacje

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-421 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Kadry i Płace: tel. (0-12) 261-36-42 e-mail:

Bardziej szczegółowo

enova365 Kadry i płace

enova365 Kadry i płace enova365 Kadry i płace Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Kadry i Płace Struktura funkcjonalna programu Kadry

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu AS

Instrukcja obsługi programu AS Instrukcja obsługi programu AS Wsparcie techniczne i użytkowe świadczone jest przez producenta programu firmę m6 software za pośrednictwem: e-maila: tuw@m6.pl strony internetowej: www.tuw.m6.pl oraz numerów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU KOMUNIKACYJNEGO BGK ZLECENIA. w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU KOMUNIKACYJNEGO BGK ZLECENIA. w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU KOMUNIKACYJNEGO BGK ZLECENIA w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści WSTĘP... 3 I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Informacje o Zamawiającym A. Struktura organizacyjna Projekt obejmuje swoim zakresem wdrożenie Systemu w laboratorium na terenie SP ZOZ NASIELSK. Określenie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo