Akademia Reklamy Z A R Z Ą D Z A N I E K R E A C J A P R O D U K C J A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Reklamy Z A R Z Ą D Z A N I E K R E A C J A P R O D U K C J A"

Transkrypt

1 Studium podyplomowe Akademia Reklamy Akademia Reklamy Z A R Z Ą D Z A N I E K R E A C J A P R O D U K C J A Projekt programu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83) prawnie chroniony. Wykorzystywanie pomysłu przebiegu zajęć, zadań i materiałów do zajęć wyłącznie za pisemną zgodą autora. Reklama społeczna dr Magdalena Daszkiewicz

2 Studium podyplomowe Akademia Reklamy REKLAMA SPOŁECZNA Komunikat perswazyjny, który służy wywołaniu społecznie pożądanych postaw i zachowań. Płatna forma przekazu, której celem przedstawianie i popieranie określonych idei oraz wartości, a w konsekwencji doprowadzenie do określonych zmian w postawach i zachowaniach społecznych. Reklama społeczna 2 dr Magdalena Daszkiewicz

3 Studium podyplomowe Akademia Reklamy Marketing społeczny Planowanie i wprowadzanie programów mających na celu wywołanie zmian społecznych w oparciu o reguły i techniki zaczerpnięte z marketingu komercyjnego. Definicja Instytutu Marketingu Społecznego Reklama społeczna dr Magdalena Daszkiewicz

4 Studium podyplomowe Akademia Reklamy SPOŁECZNY MARKETING MIX W działaniach społecznych można wykorzystywać tradycyjną koncepcję 4P - Produkt, Cena, Promocja i Dystrybucja. Społeczny marketing-mix w szerszym ujęciu rozszerza się o kolejne elementy: Publics (grupy opinii), Partnership (partnerstwo), Policy (polityka, wsparcie legislacyjne), Purse strings (źródła finansowania). Reklama społeczna dr Magdalena Daszkiewicz

5 SPOŁECZNY MARKETING MIX dla kampanii, której celem jest profilaktyka raka szyjki macicy Produkt Product Przedmiot działań zmiana zachowań kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy (zachęcenie do regularnych cytologii, szczepień ochronnych, wizyt lekarskich w celu badania kontrolnych.) Przekonanie o tym, że czas poświęcony na badania i profilaktykę to niewiele w porównaniu, z korzyścią jaką jest zachowanie zdrowia i życia. Źródło: Daszkiewicz M., Kreowanie produktu w marketingu społecznym. [w:] ZARZĄDZANIE PRODUKTEM. Kreowanie produktu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s.30

6 Cena Price Koszt zaangażowania w zmianę zachowań koszty czasowe i wysiłek związany z korzystaniem z bezpłatnych badań, koszty pieniężne cytologii lub badań w gabinetach prywatnych, potencjalny dyskomfort i/lub strach związany z podjęciem badań. Koszty czasowe, finansowe i psychologiczne związane ze szczepieniami ochronnymi Źródło: Daszkiewicz M., Kreowanie, op.cit. s.30

7 Dystrybucja Place Dystrybucja w marketingu społecznym wiąże się zarówno z dostępnością środków, jak i sposobami oraz kanałami dotarcia do odbiorców Działania o charakterze medycznym i edukacyjnym mogą być prowadzone z wykorzystaniem lokalnych placówek medycznych (szpitale, przychodnie). Dystrybucja zaproszeń na bezpłatne badania może odbywać się drogą pocztową, ankiet w placówkach medycznych, za pomocą rejestracji elektronicznej. Funkcję edukacyjno-edukacyjną mogą pełnić bezpłatne infolinie, punkty informacyjne i strony internetowe. Źródło: Daszkiewicz M., Kreowanie, op.cit. s.30

8 Promocja Promotion Do promocji idei marketingu społecznego wykorzystuje się te same narzędzia, które wypracował marketing komercyjny, czyli reklamę, public relations, sprzedaż osobistą i promocję dodatkową. Strona internetowa, publiczne ogłoszenia w mediach, poczta lub mailing, materiały dla prasy, wywiady w mediach, wydarzenia (np. Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy), spotkania promocyjno-edukacyjne (w szkołach, klubach itp.), seminaria i konferencje, dyżury promocyjnoinformacyjne w terenie (np. centrach handlowych), reklamy telewizyjne, filmy edukacyjne i reklamowe rozpowszechniane w Internecie, plakaty, billboardy, broszury informacyjne (tradycyjne i elektroniczne), prezentacje multimedialne, p rofile i grupy w ramach portali społecznościowych itp. Źródło: Daszkiewicz M., Kreowanie, op.cit. s.30

9 Grupy opinii Publics - grupa docelowa (- kobiety w wieku mające dostęp do bezpłatnej cytologii; - kobiety do 55 roku życia, które mogą rozważać szczepienia ochronne; - matki dziewczynek, które nie podjęły inicjacji seksualnej oraz dziewczynek między rokiem życia, które można edukować i zachęcić do szczepień ochronnych swoich córek), - grupy odniesienia i liderzy opinii wpływający na decyzje grupy docelowej (np. partnerzy życiowi, lekarze itd.), - inne ważne grupy (przedstawiciele władz regulacyjnych, zarządzający służbą zdrowia itd.)

10 Partnerzy Partnerstwo Partnership - lokalne i krajowe organizacje zrzeszające kobiety, - organizacje na rzecz walki z chorobami nowotworowymi, - firmy sponsorujące, - eksperci (lekarze, naukowcy), - znane osoby mogące wspierać działania organizacji, - organizacje medyczne, - placówki świadczące usługi medyczne, -Kościół, - kluby, - pracodawcy zatrudniający kobiety. - media ogólnokrajowe i lokalne, - inne: np. portale dotyczące zdrowia, serwisy internetowe kierowane do kobiet, portale społecznościowe, Źródło: Daszkiewicz M., Kreowanie, op.cit. s.30

11 Polityka i wsparcie legislacyjne Policy Długotrwałym zmianom postaw i zachowań sprzyja wsparcie, ułatwienia i pomoc ze strony instytucji publicznych oraz odpowiednie ustawodawstwo. Dążenie do zwiększenia dostępu do szczepień ochronnych poprzez ich uwzględnienie w podstawowym zakresie opieki zdrowotnej (dostęp bezpłatny, refinansowany lub dofinansowany). Zmiany dotyczące rozszerzenia grupy wiekowej, w której oferowany jest bezpłatny dostęp do cytologii (obecnie lat). Refinansowany lub dofinansowany dostęp do cytologii w gabinetach prywatnych. Zwiększenie funduszy państwowych przeznaczanych na badania dotyczące leczenia i profilaktykę raka szyjki macicy Źródło: Daszkiewicz M., Kreowanie, op.cit. s.30

12 Źródła finansowania Purse strings - dotacje rządowe, - środki organizacji międzynarodowych, - dotacje fundacji, - środki firm partnerskich. Źródło: Daszkiewicz M., Kreowanie, op.cit. s.30

13 Studium podyplomowe Akademia Reklamy Kampania społeczna to szereg działań skierowanych na zmianę postaw lub zachowań określonej grupy ludzi Reklama społeczna 13 dr Magdalena Daszkiewicz

14 Studium podyplomowe Akademia Reklamy Kampania społeczna jest efektem współpracy Inicjatora który inicjuje i firmuje kampanię Sponsora wspierającego materialnie kampanię Medium transmitującego przesłanie (TV, radio, prasa, portal internetowy, agencja outdorowa) Wykonawcy realizatora kampanii Funkcjonowanie w kampanii kilku stron z rolami wyrażenie rozpoznawalnymi społecznie zwiększa siłę reklamy społecznej. Reklama społeczna 14 dr Magdalena Daszkiewicz

15 Studium podyplomowe Akademia Reklamy Komunikacja w kampanii społecznej obejmuje zintegrowane użycie reklamy, public relations, sprzedaży osobistej i promocji dodatkowej. Reklama społeczna 15 dr Magdalena Daszkiewicz

16 W kampaniach społecznych najczęściej wykorzystuje się: Outdoor, Ulotki, Reklama (prasowa, radiowa, telewizyjna, pocztowa), Informacje dla mediów i inne materiały dla mediów, Artykuły gotowe do druku, Strona Internetowa, Mailing, Newsletter, Wydarzenia specjane, Instrumenty marketingu wirusowego Ambient media

17 Studium podyplomowe Akademia Reklamy CELE KAMPANII SPOŁECZNYCH zmiana postaw w emocjonalnym i/lub poznawczym wymiarze (np. zmiana postawy wobec osób niepełnosprawnych) zmiana obecnego zachowania na inne (np. zmiana stylu jazdy samochodem) wywołanie konkretnego działania na rzecz sprawy (np. zbiórka pieniędzy) Reklama społeczna to nie tylko zwrócenie uwagi na dany problem. Jej celem i powinno być wsparcie działań służących zmianie postaw/zachowań. Reklama społeczna dr Magdalena Daszkiewicz

18 Studium podyplomowe Akademia Reklamy Kampania społeczna krok po kroku Krok 1: Planowanie Reklama społeczna dr Magdalena Daszkiewicz

19 Analiza problemu społecznego ułatwia zrozumienie przyczyn, pozwala na konkretyzację celów i określenie grup docelowych programu, wskazuje na możliwości zmiany postaw, wytycza sposoby dotarcia do odbiorców.

20 Postaraj się znaleźć odpowiedzi na pytania Na czym polega problem? Jak jest epidemiologia problemu? Kogo dotyka problem? Jakie są jego konsekwencje? Z czego wynika? Jakich informacji jeszcze potrzebujemy? Jak możemy je zdobyć?

21 Studium podyplomowe Akademia Reklamy Postaraj się zawęzić obszar, który będzie przedmiotem kampanii tym celu 1. Określ problem społeczny 2. Wybierz jego obszar 3. Określ zjawiska związane wybranym obszarem problemu 4. Określ implikacje marketingowe wynikające z wcześniejszej analizy Źródło: Opracowanie własne Reklama społeczna dr Magdalena Daszkiewicz

22 Określ interesujący Cię obszar problemu społecznego i zdefiniuj związane z nim zjawiska Przykład Problem narkotyki Szczegółowy obszar kwestia roli rodziców Zjawiska na podstawie opinii ekspertów i istniejących badań można stwierdzić, że: domy w których komunikacja rodziców i dzieci jest dobra, bardzo rzadko, jeśli w ogóle, wpadają w problem narkotyków. To zjawisko może stać się podstawą budowy programu/kampanii społecznej

23 Aspekty/obszary związane z problemem Przykład Problem: Przemoc wobec dzieci w rodzinie Obszar: brak wiedzy otoczenia o tym, że dzieci są bite i wykorzystywane Zjawisko: Dzieci boją się lub nie wiedzą jak poprosić dorosłych o pomoc Cele programu: Wskazać bitym/dręczonym/ wykorzystywanym dzieciom drogi/sposoby szukania pomocy u dorosłych, zachęcić by nie pozostawały w milczeniu Źródło: Daszkiewicz M., Kreowanie, op.cit. s.32

24 Studium podyplomowe Akademia Reklamy Określ interesujący Cię obszar problemu społecznego i zdefiniuj związane z nim zjawiska Przykład Problem GRAFFITI Szczegółowy obszar Niska świadomość zagrożeń związanych z graffiti Zjawiska Duża część społeczeństwa nie uważa graffiti za problem społeczny wpływający na jakość życia i jest zjawiskiem, które prowadzi do wzrostu przestępczości. Tolerowanie tzw. drobnych wykroczeń przeciwko miejskiemu porządkowi prowadzi bezpośrednio do wzrostu przestępczości. Ośmiela bowiem przestępców, stwarzając wrażenie, że nikt nie pilnuje porządku. Ponadto przestępca popełniający jedno drobne wykroczenie, może nabierać śmiałości i może popełnić poważniejsze przestępstwa. Celem programu może edukowanie opinii publicznej i zachęcanie do usuwania graffiti. Źródło: Daszkiewicz M., Kreowanie, op.cit. s.32 Reklama społeczna dr Magdalena Daszkiewicz

25 Studium podyplomowe Akademia Reklamy W jaki sposób problem jest rozpowszechniany w społeczeństwie? Znajdź dane dla obszaru geograficznego lub określonej grupy społecznej Jak powszechny jest problem (powszechność problemu/zjawiska)? Jak szybko/z jaką częstotliwością pojawiają się nowe przypadki? Kto jest najbardziej zagrożony problemem? Czy są grupy, których problem dotyka silniej (dla których jest bardziej dotkliwy)? Reklama społeczna dr Magdalena Daszkiewicz

26 Określ: Grupy bezpośrednio i pośrednio zaangażowane w dane zjawisko Grupy ryzyka Grupy, których zachowanie jest bezpośrednią przyczyną problemu Grupy, których zachowanie jest pośrednią przyczyną problemu

27 Przykład Problem wykorzystywanie nieletnich Grupy związane z problemem wykorzystywane dzieci rodzice wykorzystujący dzieci członowe społeczności lokalnej (często bierni świadkowie) nauczyciele rodzice, których dzieci nie są wykorzystywane, ale należą do grupy ryzyka dorosłe osoby które padły ofiarą wykorzystania w dzieciństwie, a teraz potrzebują terapii

28 Studium podyplomowe Akademia Reklamy Zastanów się: Dlaczego zidentyfikowane grupy zachowują się obecnie tak, jak się zachowują? Jakie są tego przyczyny i efekty? Reklama społeczna dr Magdalena Daszkiewicz

29 Studium podyplomowe Akademia Reklamy Jaka wiedza, postawy i zachowania są związane z problemem? Określ czy członkowie potencjalnych grup docelowych są świadomi problemu/sprawy i czy dostrzegają ryzyko u siebie? Jak wielu z nich myśli, że problem jest poważny? Jak wielu z nich myśli, ze może coś zrobić żeby zapobiegać wystąpieniu problemu/zagrożeniom wynikającym z problemu/konsekwencjom problemu? Jak wielu z nich stosuje w praktyce działania prewencyjne? Czy są różnice pomiędzy poszczególnymi grupami (kobietami i mężczyznami, starszymi a młodszymi itp.)? Reklama społeczna dr Magdalena Daszkiewicz

30 Studium podyplomowe Akademia Reklamy Czego nie wiemy, a powinniśmy wiedzieć by zaplanować działania? Czego nie rozumiemy, a nie rozumiejąc nie będziemy w stanie przełożyć na działania marketingowe? Skąd weźmiemy informacje? Reklama społeczna dr Magdalena Daszkiewicz

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Informacje zawarte poniżej stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę?

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Anna Block Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Podręcznik dla użytkowników produktu innowacyjnego opracowanego w ramach projektu JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2013 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskie Karty" jako przykład łączenia kompetencji różnych służb

Procedura Niebieskie Karty jako przykład łączenia kompetencji różnych służb Hanna Dorota Sasal Procedura Niebieskie Karty" jako przykład łączenia kompetencji różnych służb Niebieskie Karty" to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa się z odpowiedniej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2013. Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy wielcy nieobecni

Nr 2/2013. Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy wielcy nieobecni Nr 2/2013 Analiza tematyczna Nieobecni na rynku pracy: zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wyzwaniem dla biznesu Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością główne wnioski Osoby z niepełnosprawnościami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

niedostatecznych działań rządu w zakresie wdrażania zasad i zapisów Konwencji,

niedostatecznych działań rządu w zakresie wdrażania zasad i zapisów Konwencji, Realizacja Konwencji o Prawach Dziecka przez Rzeczpospolitą Polską Konwencja o Prawach Dziecka wprowadza mechanizm kontroli tj. obowiązek państw stron systematycznego składania sprawozdań z jej wykonywania.

Bardziej szczegółowo