ISSN Jolanta Cabaj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj"

Transkrypt

1 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED ISSN Lipca (July) 2011 No 13 (1027 Wina intencjonalna Opublikowana Biała księga posłów PiS na temat tragedii w Smo leń sku w ogromnej części zbieżna jest z ustaleniami za - wartymi w książce Zamach w Smoleńsku Leszek Szymowski Wina strony rosyjskiej jest ewidentna. Jest jednak różnica mię dzy winą a winą intencjo - nalną. Co do winy rosyjskiej wątpliwości nie ma. Kwestie intencji należy jeszcze zbadać te słowa mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji praso - wej 29 czerwca 2011 r. w Sejmie. Tego dnia szef parlamentarnego ze społu wyjaśniającego tragedię smoleńską, Antoni Macierewicz, zaprezentował tzw. białą księgę zawierającą ustalenia posłów niezależnie badających okolicz - ności śmierci polskiego prezyden - ta i towarzyszących mu osób. Inna wersja Wersja zdarzeń przedstawiona przez ludzi Macierewicza różni się od tego, co na temat Smoleń - ska mówili prowadzący sprawę prokuratorzy. Według Białej księ gi strona rosyjska ponosi nie wątpliwą winę i odpowie dzial - ność za katastrofę. Kontrolerzy z lotniska Siewiernyj mieli obowią - zek skierować samolot na inne, zapasowe lotnisko, gdyż warunki pogodowe nie zezwalały na lądo - wanie. Co więcej: kontrolerzy ko - mu nikowali się ze stacją dowo - dzenia w Moskwie, co dowodzi, że wszystkie ich działania były apro bowane przez przełożonych. Posłowie PiS zwrócili również uwagę na to, że strona rosyjska oficjalnie kłamała od pierwszych minut po tragedii. Najpierw poda - wano nieprawdziwe informacje o tym, że samolot robił cztery próby podchodzenia do lądowania. Po - tem poinformowano, iż trzy oso - by mogły przeżyć katastrofę. Ostatecznie i to okazało się nie - prawdą. Posłowie zwrócili również uwagę na co innego: oto już w DokoÒczenie na stronie 17 Bye - Bye! Amerykańskie Eldorado... John Moscow Symptomy kryzysu w Stanach Zjednoczonych są różne. Takimi podstawowymi wskaźnikami są, między innymi, bezrobocie na po - ziomie 9.2 proc, wysokie ceny ben zyny, a co za tym idzie, galo - pująca inflacja. Relacje dolara amerykańskiego, do walut innych krajów, jak chociażby dolara kana dyjskiego są niekorzystne. Do tego trzeba jeszcze dodać, że aż 16 milionów amerykańskich dzieci głoduje. Od ponad dwóch lat nic się nie poprawia, a w spo - łeczeństwie narasta frustracja i beznadziejność tym stanem rze - czy. Tym bardziej, że końca kry - zysu nie widać. Nie pojawiło się też przysłowiowe światełko w mrocznym tunelu amerykańskiej gospodarki. Amerykańska recesja przekłada się także na sytuację Polonii. Do USA przejeżdża coraz mniej ro - da ków z Polski. Spora też grupa Polaków powróciła ze Stanów do kraju. Trudno nie zauważyć opu - sz czo nych domów w rejonach, gdzie kiedyś dominowali przy - bysze znad Wisły. Coraz trudniej znaleźć kobiety do serwisów sprzątających. A i na budowach, polskich fachowców zastąpili emigranci z innych krajów. I o dziwo! Coraz rzadziej spotkać można nielegalnych przybyszów z Meksyku. Rzecz to niebywała. Ale tak jest. I to chyba najlepszy przejaw gospodarczego marazmu w Stanach Zjednoczonych. Lecz nie tylko. W świetle przeprowadzonych ostatnio badań, przez Mexican Migration Project wynika, że po raz pierwszy od 60 lat do Amery - ki przybywa mniej Meksykanów, aniżeli wraca do swego kraju. Statystyki pokazują, że w minio - nym roku południową granicę Sta nów Zjednoczonych przekro - czyło nielegalnie tylko 100 tys. Meksykanów. Jest to ponad pię - cio krotnie mniej niż w latach W tamtych latach, z narażeniem życia przybyło z Meksyku 525 tys. osób. Co jest tego powodem? Czy tylko, naloty na firmy zatrudnia - jące nielegalnych, antyimigracyj - ne nastroje, czy też restrykcyjne pra wo w niektórych stanach i masowe deportacje? Okazuje się, że nie tylko. Meksyk, coraz częś - ciej postrzegany jest przez swych rodaków, jako kraj mogący za - pewnić swoim obywatelom coraz lepsze warunki egzystencji. W porównaniu do roku 2000, produkt krajowy brutto w Meksy - ku na jedną osobę wzrósł o około 45 proc. W podobnych propor - cjach powiększył się przeciętny do chód rodzin. Młodzież ma coraz łatwiejszy dostęp do nauki, co sprawia, że absolwentom szkół u południowego sąsiada USA nie śpieszno do najcięższych prac po Jolanta Cabaj W wolnej Polsce daje się za u - ważyć kwestionowanie ważności dokonań wielkich przodków; nisz czenie wypracowanej wysił - kiem wielu pokoleń antenatów formy życia narodowego, mającej zasadniczy wpływ na kształto - wanie narodowej tożsamości. Jest to wynik niekoniecznie dzia łalności mediów i autoryte - tów naukowych interpretujących awangardowo pojęcia zasadnicze, jak naród, państwo, patriotyzm. Wymyślono termin małych ojczyzn, którym się zaprząta głowy i zajmuje czas dzieciom i młodzieży szkolnej, nie pomijając uniwersytetów. Kwestia autono - mi jest tematem dnia. Jako cie kawostkę podam, że na podsta wie art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza niu aktów normatywnych i nie których innych aktów praw - nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz. 2253, z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104 poz. 708, Nr 145, poz. 1050, Nr 220, do wył ącz nej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy. Zgodnie z przepisami, gminy (często niewielkie, bo liczące kilkanaście tysięcy mieszkańców) drugiej stronie granicy. W sumie więc, dla Meksykanów, ich włas - ny kraj stał się bardziej atrakcyj - ny. Czyli, reasumując: ekonomia wykształciła w przeszłości migra - cyj ne preferencje, a dzisiaj i ona je zmieniła. W pewnym sensie, podobień - stwa tego można doszukiwać się także w odniesieniu do Polaków, których ubywa, a nie przybywa w Stanach Zjednoczonych. Amery - ka przestała być dla nas atrakcyj - na. Utrzymujący się już od dłuż - szego czasu niski kurs dolara wo - bec złotówki nie sprzyja szybkie - mu dorobieniu się. A co za tym idzie, inwestowaniu w przyszłość. W sferze nadziei ciągle pozo - staje problem rozwiązania ruchu bezwizowego dla Polaków, co wciąż obiecują, kolejne waszyng - tońskie administracje. Podobnie jest z obecną. Polakom nie pali się już do Stanów Zjednoczo nych, gdzie o status pobytu w każ dej chwili może zapytać urzę d nik imigracyjny. Czy też, jak to się niedawno wydarzyło, mogą stać się ofiarami kontroli autobu sów turystycznych przeprowadza nych, w poszukiwaniu nielegal nych. Właśnie taki przypadek trafił się nielegalnym Polakom, którzy nie bacząc na zagrożenia, po stanowili zwiedzić amerykań ską ziemię. Zostali zatrzymani. Polska jest obecnie wiodącym krajem w Unii Europejskiej, która DokoÒczenie na stronie 23 Masz obronić co najlepsze by służyło Polsce jeszcze... wyznaczają komisję statutową, która ambitnie traktuje powierzo - ne zadanie. Pojawia się słownic - two na miarę państwa: uchwały, dzien niki, sesje, komisje, posie - dze nia, kluby (nie poselskie ale radnych), itd. W statucie pojawia się także punkt odnośnie... ustroju. W okrojonej terytorialnie Pols - ce, liczącej zaledwie 38 mln. miesz kańców dyskutuje się czy Kra kowiacy mają tyle samo po - wo dów co Ślązacy (jeżeli nie więcej), aby domagać się autono - mii, podobnie jak Wielkopolska, Pomorze Zachodnie i Świętokrzy - skie. Jeden z internautów proponuje: Właśnie o to chodzi, żeby pols - kie państwo wreszcie uznało od - mienność poszczególnych regio - nów i dokończyło reformę samo - rzą dową. Autonomia Śląska ni - czego nie rozwiązuje. Potrzebne nam jest państwo zdecentralizo - wane, kto wie, może nawet fede - ra cyjne, w którym regiony mają realny wpływ na dystrybucję po - To już 15 lat od chwili powsta - nia Związku Harcerstwa Rzeczy - pospolitej w Kanadzie. Uroczys - tości związane z tą chlubną rocz - nicą były celebrowane podczas corocznego pikniku harcerskiego w dniu 19-go czerwca 2011 w Par ku Paderewskiego w Wood - bridge, a zaszczycili swoją obec - no ścią: Konsul Generalny Pan Marek Ciesielczuk z małżonką, przedstawiciel Zarządu Głów nego KPK pan Jan Cytowski, repre - zentant KPK Okregu To ronto pan Juliusz Kirejczyk oraz nasz nowy poseł MP pan Władysław Lizoń. Po mszy ce le browanej przez ksiądza Józefa Moraw skiego z parafii Św.Teresy, do której opra - wę muzyczną przygo to wali jak TOP PRODUCER datków, edukację, prywatyzację. Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) jest zorganizowaną kampanią poli tyczną. Organizacja powstała na terenie Górnego Śląska. Prze - wo dzi jej Jerzy Gorzelik, który w wywiadzie udzielonym R. Mazur - kowi mówi (maj 2011): Nie mam sentymentu do Pols - ki. Nie odczuwam, bo żywię go do mojej nacji. Można mówić o związku z różnymi aspektami polskości czy niemieckości. W warstwie językowej z pewnością bliżej mi do Polaków. Jeśli cho - dzi o inne elementy kultury, bliżej mi do kultury niemieckiej, ale też cze skiej (...) Patriotyzm to umiło - wanie ojczyzny. A moją ojczyzną nie jest Polska, tylko Górny Śląsk. Wypowiedź Gorzelika i jego pojmowanie pojęcia ojczyzny, tożsamości narodowej i patrio - tyzmu prezentuje świadomość części społeczeństwa polskiego. Z pomocą Gorzelikowi przy - szedł internauta pieron, który DokoÒczenie na stronie lecie ZHR w Kanadzie Odznaczeni działacze ZHR wraz z zaproszonymi gośćmi zwykle harcerze i har cerki nastą - pi ła część oficjalna podczas któ rej zabrali głos zapro szeni goście. Konsul Generalny wrę czył sied miu działaczom na szego DokoÒczenie na stronie 7 JAN CZAN Broker - od $129,900 - Condominia - Mississauga - od $229,000 -Townhouse z Garażem - Mississauga - od $329,900 - PołÛwki domûw - Mississauga - od $349,000 - Samodzielne Domy - Mississauga - Nowe Domy i Działki Budowlane - Sprzedaże Bankowe i Spadkowe Dzwoń lub Text : Prześlemy Aktualny wykaz ìpower of Saleî!!! Szybka Telefoniczna darmowa wycena domûw! Wycena poprzez

2 Strona 2 Bezpłatne seminaria CRA Z Hanną Niemczyk rozmawia Janusz Wilusz. Janusz Wilusz: Brała Pani udział w kilku seminariach orga - nizowanych przez kanadyjską izbę skarbową (Canada Revenue Agency, CRA). Czy każdy może uczestniczyć w tych seminariach? Hanna Niemczyk: Z mojego doświadczenia wiem że każdy może uczestniczyć w seminariach organizowanych przez CRA. Kiedyś seminaria organizowane byly również przez ontaryjskie Ministry of Revenue, ale po har - monizacji podatku PST z podat - kiem GST który teraz nazywa się HST ontaryjskie miniterstwo dochodów nie organizuje już seminariów. J.W. Jakiego typu seminaria organizuje CRA? H.N. Na stronie internetowej CRA (http://www.craarc.gc.ca/menu-eng.html) można znależć w pierwszej kolejności następujące seminaria: GST/HST for New Registrants Information Seminar; Newcomers to Canada Tax Seminar; Payroll information for new employers; Small Business Seminar; SR&ED Public Information Sessions Oczywiste jest że najbardziej przydatne są semianria: GST/HST for New Registrants Information Seminar, Payroll information for new employers, Small business seminar. Okazyjnie CRA organizuje też i inne seminaria. Jeśli chodzi o seminarium Bodome Flooring (Canada) zatrudni osoby z umiejętnością układania podłóg marki Bodome Tel Pay roll information for new employers to jest to bardzo dobre seminarium. Kiedyś składało się ono z 4 segmentów i trwało ono od godziny 9 rano do czwartej po południu. Dawano nawet słody - cze jak pączki i kawę dla ucze - stników. No ale to się skończyło. Dzisiaj to seminarium składa się z trzech części. Jest część payroll, jest część dotycząca prawa pracy i jest część prowadzona przez osoby z działu Services Canada dotycząca wypełniania dokumen - tów w przy padku zwolnienia pracownika. J.W. Ile razy można uczestni - czyć w danym seminarium? H.N. Przede wszystkim semi - naria organizowane przez CRA są bezpłatne. Z mojego doświad - czenia wiem że nie ma ograni - czeń dotyczących uczetnictwa w seminariach. To jest dobre ro - związanie. Na saminaria podaje sie sluchaczom bardzo dużo infor - macji w skondensowanej formie i językiem który jest językiem prze pisów. Kiedy uczestniczymy w seminarium wydaje nam się, że dużo rozumiemy. Z mojego do - świadzczenia wiem że musiałam przeczytać lub zapytać, by dokła - dnie zrozumieć przekaz prelegen - ta. Mamy do czynienia bowiem ze słownictwem stworzonym na potrzeby prawa podatkowego i niektóre wyrażenia, choć podobne do naszego codziennego słownic - twa nie zawsze znaczą to o czym my możemy myśleć że znaczą. Warto więc czasami powtórzyć seminarium by się wsłuchać w słowa prowadzącego. Inną spra wą są zadawane pytania przez uczestników prowadzącemu se mi - narium. Moja krótka rada jest taka żeby wsłuchać się w odpo wiedzi i słuchać między wier szami to co on mówi. J.W.: Jak można zarejstrować się do udziału w seminarium? H.N.: CRA idzie w stronę ko - rzystania z internetu i właściwie bez internetu nie można zereje - stro wać się na żadne seminarium. Tak jest choćby dlatego że na stronie internetowej podawane są daty odbywania się poszczegól - nych seminariów. Ale może od początku. Naj - pierw trzeba wejść na stronę in - ter netową Canada Revenue Agen - cy wpisując adres: Po wpisaniu adresu interneto - wego powinna ukazać się główna strona Canada Revenue Agency. Po prawej stronie widzimy napis INFORMATION ABOUT. Pod tym napisem trzeci w kolejności jest napis Events and seminars. Przesuwamy strzałkę myszki na ten napis i naciskamy lewy przy - cisk myszki. Powinna nam się otworzyć następna strona z dużym napisem Events and seminars. Pod tym podpisem mamy napis Tax seminars pod którym z kolei mamy wyliczone prowincje Kanady. Dla uproszczenia zakładam, że mieszkamy w Mississauga. Na - prowadzamy strzałkę myszki na napis Ontario i naciskamy lewy przycisk myszki. Powinna nam się otworzyć strona z miastami na terenie prowincji Ontario w których CRA oferuje seminaria. Bocznym przesuwem (lub kla - wiaturą) przesuwamy stronę inter ne tową do napisu Mississa - uga. Widzimy taki napis jak poniżej: Mississauga GST/HST for New Registrants Information Seminar Newcomers to Canada Tax Seminar Payroll information for new employers Small Business Seminar SR&ED Public Information Sessions Prowadzimy strzałkę myszki na seminarium na przykład Payroll information for new employers. Naprowadzamy strzałkę myszki na ten napis i naciskamy lewy przycisk myszki. Powinna nam się otworzyć następna strona. Na tej stronie będziemy mieli daty oferowanych Payroll seminariów. 9:30 a.m. to 2:00 p.m. Thursday, September 15, 2011 Thursday, November 3, 2011 Thursday, December 8, 2011 Na tej stronie będzie również adres gdzie seminarium się odbę - dzie. W tym przypadku będzie to 5800 Huronatio St. w Mississa - uga. Inoformacje o parkingach oraz lub telefon, fax do rejestracji. Jak poniżej: Telephone: Toll free: Fax: Na tej samej stronie intenetowej jest też forma do bezpośredniej rejestracji. Podobnie możemy zarejestro - wać się na pozostałe seminaria. Przy czym sminarium SR&ED jest raczej dla tych którzy intere - sują się pomocą ze strony rządu na badania i postęp techniczny. J.W. Czy uważa pani, że CRA powinna oferować więcej semina - riów? H.N.: Z moich rozmów wiem, że zaskakująco dużo osób nie wie o tym, że może uzyskać pomoc finansową (fully refundable tax credit) z tytułu zatrudniania czeladników. Co prawda nie wszy st kich typów czeladników ale jednak wiele typów czelad - N o 13 (1027) 1-15/07/2011 ników (apprentices) się kwalifi - kuje. Oczywiście informacje na ten temat można uzyskać na stro - nie internetowej CRA. Jest to jednak strona bardzo rozbudowa - na i trzeba wpisać dokładnie nazwę by trafić na prawidłową informację (adres). J.W. Jak ten credit się nazywa? H.N.: Apprenticeship Training Tax Credit, W skrócie nazywa się ATTC. Jest to pomoc rządu w wysokości do $10,000 rocznie na jednego zatrudnionego czelad - nika. Przy czym zwracam uwagę na słowa fully refundable tax credit. Słowa te można przetlu - maczyć na w pełni zwracalny kredyt podatkowy. Inaczej mówiąc niezależnie od pozycji finansowej biznesu na koniec okresu rozliczeniowego, biznes ten dostanie pieniądze za trening i zatrudnienie czeladnika który według przepisów kwalifikuje się do tego by rościć z CRA pomoc finansową czyli po angielsku to claim the credit. J.W. Jaki typ biznesu może zwrócić się do CRA o zwrot po - nie sionych kosztów za zatru dnie - nie i naukę czeladnika? H.N. O zwrot kosztów mogą zwracać się (to claim ATTC) prak tycznie wszystkie rodzaje biznesów. Są to więc tak zwani self employed, korporacje jak i partnerships (spółki). J.W. Dlaczego CRA ciągle używa mylącego wyrażenia kre - dyt podatkowy (tax credit) a nie prostszego słowa subsydia? H.N. Myślę, że jest to związane z umowami międzynarodowymi które wiążą Kanadę. Te umowy mówią o tym by państwa nie wpro wadzały cen dumpingowych, czyli żeby nie sprzedawać towa - rów i usług poniżej kosztów pro - dukcji. Dlatego myślę że nie uży - wa się tego słowa subsydia (sub - sidy). Użycie słowa subsydia (sub sidy) mogłoby mieć nega - tywne reperkusje. Dziękuję za rozmowę. Centrum Medyczne LEK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. W.K. Roentgena Warszawa (przy Centrum Onkologii - wejście C POLSKA SZKOŁA MUZYCZNA The Frederic Chopin Music School Fortepian/pianinoïSkrzypceïGitara ï Emisja g osu (Vokal)ïFletïTrπbkaïKlarnet ïakordeonï Teoria - wszystkie poziomy KOMPOZYCJAïIMPROWIZACJAïDYRYGOWANIE - dla zaawansowanych RYTMIKA i UMUZYKALNIENIE dla dzieci od 4-go roku øycia 2399 Cawthra Rd. East, Unit 101, Mississauga Tel. (905) Tel./fax Specjaliści 47 LATA OBS UGI POLONII 24 godzinna obs³uga oraz dostawa oleju opa³owego (416) Six Point Road Toronto, ON M8Z 2X3 Tel: Stomatologia POMNIKI Pomniki z granitu P yty z brπzu Gwarantowana wysoka jakoúê us ugi Duøy wybûr kolorûw i wzorcûw PrzystÍpne ceny (416) SIX POINT ROAD

3 N o 13 (1027) 1-15/07/2011 Strona 3 XVIII Ś.F.M.P. Wyrzysk -Bitwa pod Dąbkami Zofia Lachowicz Tęcza nad Wyrzyskiem Wyrzysk sioło średniwiecza, chatynkami w głąb usiany, w nim podwórka zagubione wśród blokowisk w dół stawianych. Tu uliczki wąskie, małe pną się w górę, nikną w dali. Czas przeszłości to znak tęczy co po burzy się zapalił. Po tej pięknej Piastów ziemi Chodzę, patrzę, okiem gonię. Dźwięki dzwonów niesie echo. Co tu stare? Co tu nowe? Fragment wiersza Barbary Wilk ze zbioru wierszy wydanych pt. Wyrzysk słowami malowany w 2010 r. przy udziale Gminy i Bi - blio teki z okazji 20 lecia Samo - rządu Gminnego Obszar gminy Wyrzysk jest częścią Wysoczyzny Krajeńskiej - wzgórza morenowego wzdłuż Noteci. Prowadzone w rejonie wsi Żuławka, badania archeolo - giczne wykazały, iż dziewięć ty - się cy lat temu tereny te były za - mieszkałe przez ludzi i przez ko - lejne trzy i pół tysiąca lat odby - wano drewniane przeprawy przez Noteć. Bolesław Krzywousty ( ) przyłączył Krajnę do Wiel - kopolski. Wyrzysk został mia - stem na prawach magdeburskich w 1565 roku. Po I Rozbiorze Pols ki (1772 r.) zagarnięty przez Prusy był terenem objętym ger - manizacją: wprowadzono pruską administrację i szkolnictwo, inspi - rowano i wspierano osadnictwo niemieckie. Nastąpiło masowe wy kupywanie majątków ziems - kich z rąk polskiej szlachty. Karol Rydzyński sprzedał Wy - rzysk w 1773 r. królowi Fryde - rykowi II. W latach Zie mia Wyrzyska wróciła pod administrację polską jako część Księstwa Warszawskiego. Po przegranej Napoleona, w 1815 roku należała do Prus. W 1818 ro ku Wyrzysk został stolicą po - wiatu w Wielkim Księstwie Poz - nańskim. Presja germanizacyjna wy woływała rosnący opór rdzen - nej ludności Krajny, twardo ob - sta jącej przy ojczystym języku i rzymskokatolickiej religii. Two - rzono polskie stowarzy sze nia, chóry, zespoły sportowe, ban ki, itd. Na mocy Traktatu Wersals - kiego (1919 r.) Powiat Wyrzyski powrócił do Polski. Jednak do - piero 22 stycznia 1922 r. kiedy wojs ko polskie wkroczyło do Wyrzyska było możliwe wprowa - dzenie w życie ustanowień mię - dzynarodowych. W okresie 20- lecia międzywojennego wielkie zasługi dla miasta położył starosta Ludwik Muzyczka. Wybudo wa - no szpital, dom dziecka i budynki mieszkalne. Podczas II wojny światowej Hitlerowcy wymordo - wali miejscową inteligencję i du - chowieństwo. Styczeń 1945 jest datą wyparcia wojsk niemieckich z Krajny i zamknięciem roszczeń niemieckich do tych terenów. Od 1999 roku Wyrzysk należy do województwa wielkopolskiego i jest częścią powiatu pilskiego. Miasto leży w odległości ok. 40 km od Piły i ok. 50 km od Byd - goszczy. Linia kolejowa ze stac ją w Osieku nad Notecią łączy gmi - nę z Piłą i Bydgoszczą. Dro ga kra jowa nr 10 prowadzi do Szcze - cina i Warszawy. Południową granicę gminy Wyrzysk wytycza rzeka Noteć, do której wpada Łobżonka, prze - bijająca się przez malownicze wzgórza morenowe. Jedno z nich - Dębowa Góra sięga 192 metrów nad poziomem morza i jest naj - wyższym wzniesieniem Krajny. Ponad 60% powierzchni gminy jest pod ochroną, tzw. strefa kraj - obrazu chronionego. Gmina liczy około 15 tysięcy mieszkań ców i zajmuje powierzchnię 161 km2. Sołectwa gminy: Auguścin, Bąkowo, Dąbki, Dobrzyniewo, Falmierowo, Glesno, Gromadno, Karolewo, Konstantynowo, Kosz - towo, Kościerzyn Wielki, Młot - ków ko, Osiek nad Notecią, Pola - no wo, Ruda, Rzęszkowo, Wy - rzysk Skarbowy i Żuławka. Na okoliczność 20 rocznicy Samorządu Gminy Wyrzysk opra - cowano publikację o gminie, gdzie w nocie do czytelnika burmistrz miasta Maria Bratkow - ska pisze: Zapraszam do wspom - nień i refleksji o ludziach i doko - naniach, a także wydarzeniach, które składają się na fragment dziejów naszej Małej Ojczyzny. Ważnym wydarzeniem w skali kraju była bitwa pod Dąbkami w 1431 r. Odbyła się tutaj zwycięs ka bitwa z Krzyżakami, która nie była popularyzowana w polskich podręcznikach historii chociaż była bardzo ważnym wydarze - niem, bo można przyjąć, że zamy - kała falę napadów Krzyżackich na Polskę. Mimo gwarantowanego (wie - czystego) pokoju przez Krzy ża - ków 1 lutego 1411 r. w Toru niu i za wartego pokoju w Melnie k/ Gru dziądza (1422 r.) na mocy któ rego Krzyżacy oddawali Lit - wie Żmudź, Krzyżacy wspól nie z cesarzem Zygmuntem Luk sem - burskim nie odstąpili od swych antypolskich knowań. Korzystając ze śmierci wiel - kiego księcia Litwy Witolda w 1430 r. podjęli intrygi i inne krę - tactwa w celu zerwania unii pol - s ko-litew skiej. Znaleźli sprzy - mie rzeńca. Był nim brat Włady - sława Jagiełły wyniesiony na tron wielkiego księstwa Świdry - giełło, który pra gnął zerwania unii i korony kró lewskiej dla sie - bie. W czerwcu 1431 r. król Rze - czy pospolitej zmuszony był wy - ruszyć z wojs kiem przeciwko zbuntowanemu sprzymie rzeńco - wi, żeby przywrócić spokój i ład w państwie. Do udziału w wypra - wie na Wołyń ściągnął Pospolite Ruszenie (siły obronne kraju) tak - że z Wielkopolski. Osłabione obron nie tereny państwa polskie - go stały się ponętne dla mistrza krzyżackiego Pawła von Russdor - fa, który to złamał pokój melneń - ski i w pierwszych dniach sierp - nia 1431 r. uderzył na Polskę. W opra cowaniu Romana Chwa - li szew skiego Bitwy pod Dąbkami czytamy: Na wieść o tym 12 sier pnia 1431 r. przedstawiciele szlachty wielkopolskiej, zgroma - dzeni w Nakle n. Notecią zarzą - dzi li pogotowie wojenne w Wiel - kopolsce i tzw. wyprawę domową tj. obronę ziemi obowiązującą wszystkich jej mieszkańców. Uderzenie grup krzyżackich na - stąpiło w dniach sierpnia 1431 r. Dowódcami ich byli: Wiel ki Marszałek Zakonu, Kom - tur Toruński i Wójt Nowej Mar - chii. Grupa wielkiego marszałka po nieudanej próbie zajęcia Byd - goszczy (31.08) ruszyła na Ino - wrocław paląc po drodze okolicz - ne wsie, rabując i mordując ich mieszkańców. Po dwudniowych walkach Krzy żacy zdobyli i spalili miasto nie szczę dząc zamku. Dalej poszli na Radziejów, a niepowodzenie pod Brześciem Kujawskim zemścili spaleniem Włocławka wraz z katedrą. Na wieść o porozumieniu polskolitewskim w Łucku, grupa wiel - kie go marszałka Zakonu wycofała się. Oddziały komtura toruńskie - go rabowały i niszczyły wsie zie - mi dobrzyńskiej (był to czas żniw i wiele zbiorów spalono). Spaliły także miasta Rypin, Lipno i Nową Nieszawę oraz zajęły zamek w Dybowie pod Toruniem. Wójt Nowej Marchii, Rebenstein ze swą grupą spalił i obrabował miasto Międzychód oraz oko - liczne wsie. Czwartą opóźnioną w działaniach grupę krzyżacką stanowiły oddziały inflancko-po - morskie. Sformowano je w Tu - cho li i Człuchowie po dotarciu tutaj posiłków inflanckich z mar - szałkiem Wernerem von Nessel - rode, komturami: Goldyngi, Rygi, Marienburga i Mitawy oraz wój - tem Grobina z Kurlandii. Siły inflanckie liczyły około 600 kon - nych i 500 uzbrojonych chłopów kurlandzkich. Wspierał je komtur tucholski Jost von Hohen kir - chen, który dysponując około zbrojnymi był jedno - cześnie przewodnikiem całości. W dniach września 1431 r. wojska krzyżackie przekroczyły rzekę Kamionkę, maszerując w głąb Krajny (ówczesny powiat nakielski). Wkrótce zajęły i spali - ły Łobżenicę. 13 września 1431 r. skierowały się na południowy wschód w kierunku Nakła. Pod wsią Dąbki nad rzeczką Orlą Krzy żacy zostali zaskoczeni przez uzbrojone oddziały chłopów wiel - kopolskich i szlachty. Na ich czele stali: Jan Jarogniewski her - bu Orla (starosta wałecko-dra - himski od 1426 r.), Dobrogost Koleński z Kolna (powiat koniń - ski), kasztelan arybiskupi w Ka - mieniu Krajeńskim i Bartosz III Wezenberg herbu Nałęcz (właś ci - ciel Gostynia, od 1438 r. kaszte - lan nakielski). Pozycje strony pols kiej znajdowały się na terenie górującym ok. 40 m. nad bagni - stą doliną Łobzonki i Noteci oraz Orli. Krzyżacy byli zmuszeni do walki w niekorzystnych dla nich wa runkach, z powodu organiczeń terenowych wyznaczonych doli - na mi Noteci i Łobzonki (od po - łudnia i zachodu) oraz Orli i pas - ma lasu od (północy). Śpiewając Bogurdzicę Polacy zaatakowali najeźdźcę. Wkrótce Krzyżacy po pierwszej porażce ruszyli do ucie - czki porzucając pełne wozy. Odniesione zwycięstwo Pola - ków w bitwie pod Dąbkami przy - niosło cztery chorągwie inflanc - kie, w tym chorągiew mistrza in - flanc kiego. Na polu bitwy polegli do wódcy: komtur mitawski i komtur tucholski Hohenkirchen. Pozo stali dowódcy: marszałek in - flan cki Nesselrode, komtur gol - dynski, wójt grobinski i kom tur domowy człuchowski wraz z in - nymi do stali się do niewoli i zo - stali prze wiezieni do Poznania. Liczba po ległych nie jest bliżej znana. Wiadomo, że około 150 ran nych dotarło 16 września do Debrzna. Zwycięstwo pod Dąbkami Kra - ków uczcił biciem w dzwony i iluminacją miasta. W katedrze na Wawelu obok 52 chorągwi krzy - żackich spod Grunwaldu, zawie - szo no także cztery inflanckie zdo - byte pod Dąbkami. Pod patrona - tem honorowym Marszałka Woje - wództwa Wielkopolskiego Sena - tora RP Piotra Głowskiego wyda - no publikację Romana Chwali - szew skiego poświęconą Bitwie pod Dąbkami. Urząd miejski wspól nie z Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski, Doliny Noteci, Muzeum i Theatrum Hi - sto rica zorganizowali w Dąbkach widowisko w plenerze odtwarza - jące zwycięską bitwę nad Krzy - żakami. Przedstawienie oglądała liczna publiczność, której więk - szość stanowili uczniowie, a także uczestnicy forum. Widowisko by - ło punktem programu Forum: Żywa lekcja historii rekonstru - kcja bitwy pod Dąbkami.

4 Strona /07/ 2011 N o 13 (1027) Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie Wojciech Błasiak Jak niszczono górnictwo węgla kamiennego w III Rzeczpospolitej. Konsekwencje restrukturyzacji(6) (Niniejszy tekst jest odcinkiem publicystycznej wersji mojego artykułu naukowego z grudnia 2010 Protesty społeczne w gór - nictwie węgla kamiennego w Polsce po 1989 roku: tło, przy czy - ny, przebieg oraz konsek wencje. Jest w nim dowodzona teza, iż tzw. restrukturyzacja gór nictwa węgla kamiennego w Polsce po roku 1989 była celową likwidacją potencjału wydobyw czego ren - tow nego ekonomicznie polskiego górnictwa. Rzeczywistym bowiem, a ukrywanym celem było wyeli - minowanie Polski jako wielkiego eksportera węgla ka mien nego z rynków światowych w interesie głównych konkuren tów polskiego węgla czyli przede wszystkim USA, Australii, Kana dy i RPA Był to program restru kturyzacji opracowany przez Bank Świato - wy, a realizowany przez kolejne polskie rządy, zarówno postsoli - dar nościowe, jak i postkomuni - styczne, w latach W rezultacie tej niszczącej restruktu - ry zacji Polska z wielkiego eks - portera światowe go węgla ka - mien nego na poziomie ponad 30 mln ton w 1990 roku, stała się ostatecznie od 2008 roku jego importerem netto na poziomie ponad 10 mln ton. Bezpośrednie i pośrednie straty ekonomiczne szacuję na rząd kilkuset miliar - dów złotych. Prawda o tej restru - k turyzacji do tej pory jest bez - względnie ukrywana przed pols - ką opinią publiczną, a jej reali - zatorzy w osobach polityków, menedżerów i naukowców, fun - kcjo nują publicznie jako postacie wielce kompetentne i zasłużone dla polskiej polityki, gospodarki i nauki.) xxx 1. Konsekwencje protestów spolecznych w górnictwie Konsekwencje protestów górni - czych były wewnętrznie sprzecz - ne. Z jednej strony naj większy w historii górnictwa euro pejskiego strajk generalny okresu grudzień 1992 styczeń 1993 przeprowa - dzony przez gór niczą Solidar - ność, zasadniczo ułatwił wpro - wa dze nie kluczo wych rozwiązań programu Banku Światowego, a długofalowo isto tnie ograniczył na wiele lat możli wości mobili - zacji społecznej i politycznej załóg górniczych. Strajk ten miał w moim prze - kona niu kluczowe znaczenie z tego właśnie względu, iż nie tylko za łamał siłę polityczną i społe cz - ną struktur górniczej Solidar - ności lecz również silnie zatomi - zował i podzielił wewnętrznie środowisko pracownicze górnict - wa węgla kamiennego. Od pierwszej połowy lat 90. w górnictwie węglowym działało aż 13 związków zawodowych, z których najliczniejsze to NSZZ Solidarność, Związek Zawodo - wy Górników w Polsce, Związek Zawodowy Kadra oraz WZZ Sierpień 80. Pozostałe związki zawodowe działające w górnic - twie były wiceminister gospo - darki i były dyrektor kopalni Budryk J. Markowski scharak - teryzował następująco: Pozostałe związki zawodowe, niektóre wręcz o kabaretowej na - zwie i kanapowym składzie, sku - tecznie ośmieszały związkowe fun k cje. Mnogość przewodniczą - cych, zwłaszcza tych, którzy świa domie zostali uwikłani w różne biznesiki na majątku ko - palń, niczemu nie służy. Niektórzy uwierzyli w swój biz nesowy talent zapominając zupełnie o losie górników. Zre - sztą co można powiedzieć dobre - go o związkach zawodowych, które wspierały lub biernie ucze - stniczyły w świadomej dewastacji miejsc pracy, jak na przykład w kopalniach Morcinek i Dę - bień sko? Jerzy Markowski, Moje górnictwo, Górnik, dwu - tygodnik Związku Zawodo wego Górników w Polsce, nr 18, Doszło też do trwałego zanta - gonizowania podzielonych związków zawodowych, przede wszyst - kim w relacji Solidarność a Sierpień 80. Równocześnie górnicza Solidarność jawnie osła niała i legitymizowała w okresie rządu AWS w latach tzw. program Karbownika Steinhoffa, który przesądził ostatecznie o wyniszczeniu tech - nicznym i ekonomicznym pols - kiego górnictwa. Z drugiej strony protesty spo - łecz ne istotnie opóźniły destruk - cyjną restrukturyzację i ograni - czy ły jej negatywne skutki ekono - miczne. Wyraziło się to odbloko - wa niem eksportu węgla w 1992 roku oraz faktycznym zawiesze - niem w latach pro - gramu ograniczania mocy wydo - byw czych i ograniczania ekspor - tu węgla. Erik Turski, Broker of Record $34,000 - Condominium dwusypialniowe $114,900 - Mississauga - Condominium z balkonem $165,000 - Dom wolnostojący, 3 sypialnie, dwa piętra $450,000 - Etobicoke, dom backsplit 6 poziomowy, dochód $ 33,000 - Mississauga427/Dundas, warsztat samochodowy $1,300,000- Mississauga, 20,000 Sg. Ft. budynek przemysłowy $2,600,000- Hotel 100 unit z Banquet Hall + Restauracja $ 49,900 - Połówka 3 sypialnie + 2 pietra, cegła $ 99,900 - Wolnostojacy dom, cegła, 3 sypialnie $7 per Sg.Ft. w pobliżu IKEA-Queensway, budynek wolnostojący do wynajęcia Największym efektem pozy - tyw nym protestów było wymu - sze nie rezygnacji z likwidacji kilku nastu kopalń w 2002 roku, a następnie faktyczne zablokowa - nie fizycznej likwidacji czterech kopalń w 2003 roku. Po raz pier - w szy po 1989 roku protesty i opór społeczny bezpośrednio zablokowały realizację programu restrukturyzacji Banku Świato - wego. Istotną konsekwencją protes - tów społecznych była też znaczą - ca delegitymizacja programu re - strukturyzacji Banku Światowe - go, dzięki ujawnianiu, nade wszys - tko przez Sierpień 80, rzeczy - wistych danych ekonomicznych i technicznych oraz intencji i celów restrukturyzacji, a także ich kon - sekwencji. W okresie lat pols ka opinia publiczna pod legała systematycznej mani pulacji głów - nych mediów maso wych stale informujących o nie rentowności wydobycia węgla, jego nadmiaru oraz narastających z winy górni - c twa gigantycznych długów po - kry wanych z budżetu państwa przez podatników. Tworzyło to uza sadnienie dla likwidacji fi - zycz nej kopalń, ograniczania wy - dobycia i zwalniania pracowni - ków. W trakcie protestów, a także dzięki działalności informacyjnej udawało się częściowo osłabiać i ograniczać medialną legitymi - zację destrukcyjnej restruktury za - cji. Istotną rolę odegrał tu ty - godnik Kurier Związkowy wy - dawany przez Sierpień 80, a będący do 2002 roku jedynym me dium regionalnym przedsta - wia jącym argumenty i analizy przeciwne rządowej restruktury - zacji. 2. Konsekwencje procesu restrukturyzacji Protesty i opór społeczny nie by ły wszakże w stanie skutecznie zablokować destrukcji ekono mi - cz nej i technicznej górnictwa. W efekcie fizycznej likwidacji infra - struktury zagospodarowania złóż w postaci zasypywania i wy sa - dzania szybów wydobywczych oraz zamulania i zasypywania pod ziemnych chodników, w spo - sób bardzo trudno odwracalny tech nicznie a wysoce kapitało - chłonny ekonomicznie, zniszczo - no istniejącą dostępność szeregu złóż, czego symbolem są takie kopalnie jak Morcinek w Ka - czycach, którego złoża obecnie eks ploatuje przygraniczna kopal - nia czeska, Dębieńsko w Czer - wionce-leszczynach, Niwka- Modrzejów w Sosnowcu, Sier - sza w Trzebini, Gliwice w Gliwicach, Powstańców Śląs - kich w Bytomiu i Paryż w Dąbrowie Górniczej. Równocześnie kilkunastoletni gigantyczny drenaż ekonomiczny, dzięki polityce zadłużania po - przez sterowanie cenami zbytu węgla przede wszystkim dla ener - ge tyki oraz politykę blokowania eksportu węgla i politykę kursową aprecjacji złotego, pozbawił gór - nictwo środków niezbędnych na - wet na inwestycje odtwarzania mocy produkcyjnych. Rząd wielkości tych strat bez - po średnich i pośrednich należy szacować na kilkaset mld zł. I przypomnę jeszcze raz całkowicie przemilczaną od ponad 20 lat informację, iż klasyczną metodą ograniczania okresowego wydo - by cia węgla, bez niszczenia dostę - pu do złóż, jest zastosowana w górnictwie brytyjskim w latach 80. XX wieku, a w latach 30. XX wieku w okresie I Wielkiej De - pre sji stosowana również w gór - nic twie polskim, metoda sa mo - czynnego zatapiania kopalń, po ówczesnym wywiezieniu sprzę tu i maszyn. Równolegle nie przygotowy - wano inwestycji odtworzenio - wych w kopalniach przewidzia - nych do dalszego funkcjonowa - nia. Efektem jest w znaczącym stopniu obecna sytuacja wymaga - jąca wielomiliardowych nakładów na udostępnienie nowych złóż węglowych w latach , po wcześniejszych wielomiliardo - wych nakładach i to kredytowa - nych pożyczkami m.in. z Banku Światowego na likwidację ich techniczno-technologicznej dostępności w latach W ostatecznym efekcie realiza - cji w latach przez kolejne rządy polskie sprzecznej z narodowymi interesami Polski strategii Banku Światowego w za - kresie restrukturyzacji górnic t - wa oraz polityki jego drenażu finan sowego oraz zadłużania, doszło do ograniczania jego mocy wydobywczych i spadku wydo - bycia węgla. I tak o ile w 1997 roku wydobyto jeszcze 132,6 mln ton, to w 2004 wydobyto 99,3 mln, w 2005 już 97,1 mln, w 2006 tylko 94, 4 mln, a w 2007 już tylko 87,4 mln ton. Z powodu celowej likwidacji i to w trwały sposób mocy wydo - bywczych, górnictwo polskie nie tylko nie było w stanie wyko - rzystać doskonałej koniunktury światowej na węgiel, wraz ze skokowym wzrostem jego świato - wych cen od września 2003 roku rzędu stu kilkudziesięciu procent dla również skokowego zwiększe - nia drogą eksportu swej akumu - lacji ekonomicznej. Na przestrzeni ostatnich lat bowiem eksport polskiego węgla stale i drastycznie spadał. O ile w 1997 roku eksport węgla wynosił 30,6 mln ton, to w 2007 roku spadł już do 12,1 mln ton, a w 2008 wyniósł 8,3 mln ton. Równolegle z powodu braków ilościowych i jakościowych węgla na rynku krajowym stale narastał jego import. W 2004 roku import węgla wynosił 2,4 mln ton, w 2005 osiągnął poziom 3,4 mln, w 2006 zaś 5,2 mln, w 2007 wyniósł 5,8 mln ton, a w 2008 aż 10,1 mln ton. W roku 2008 Polska stała się ostatecznie importerem węgla netto. 3. Strategiczne konsekwencje geogospodarcze i geopolityczne Mimo osiągania od 2004 roku zysków przez wszystkie spółki węglowe, nie mają one środków finansowych wystarczających na nowe inwestycje nawet dla za - cho wania obecnych mocy wydo - by wczych. Środki z budżetu pań - st wa na ten cel są znikome, a od 2011 roku Komisja Europejska zablokuje możliwości dotowania przez rząd inwestycji początko - wych w polskich kopalniach. Osobnym i wymagającym od - dziel nej analizy problemem jest polityka klimatyczna UE ograni - czająca przemysłową emisję CO2 i jej konsekwencje dla węgla jako pierwotnego nośnika energii. Najważniejszą od kilku lat barierą zwiększenia wydobycia węgla w tej sytuacji jest kapitało - chłonność i czasochłonność in - westycji wydobywczych, a klu - czowym problemem są niedosta - teczne środki finansowe jakimi dysponuje same górnictwo oraz państwo. Potrzeby inwestycyjne do roku 2015 szacuje się na 15 mld zł, przede wszystkim dla ustabilizowania wydobycia, które stale spada. W latach zaś na same tylko inwestycje początkowe potrzeby szacowane są na mln zł. Według stanu z czerwca 2003 roku polskie zasoby węgla są szacowane na gigantyczną wiel - kość 75,8 mld ton, w tym w zło - żach już zagospodarowanych było 26,3 mld, a możliwych do wydobycia 4,4 mld ton. Z bilansu kopalin, jaki w 2006 roku opraco - wał Państwowy Instytut Geologi - czny wynika, iż węgiel w istnieją - cych kopalniach wyczerpie się za lat, choć rozpoznane za - so by wystarczają na 50 lat. Uruchomienie z nich wydo - bycia wymagałoby budowy no - wych kopalń i wielomiliardowych inwestycji. Potrzeby inwestycyjne tylko do roku 2015 szacuje się na DokoÒczenie na stronie 5

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Stycznia (January) 2011 No 2 (1016) Wartość Wartości niczego Czas na zmiany Izabella Bukraba-Rylska Książka

Bardziej szczegółowo

Meandry polskiego lobbingu

Meandry polskiego lobbingu POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-28 Lutego (February) 2011 No 4 (1018) Meandry polskiego lobbingu Emil Muciński Lobbing - to słowo, wśród wie

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Grudnia (December) 2009 No 23(989) Polska po traktacie Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia podporząd

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Maja (May) 2010 No 10 (1000) Wstydliwa słabość Moja Polska Wydarzenia po katastrofie w Smoleńsku ujawniły

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

Bóg, honor, ojczyzna (2)

Bóg, honor, ojczyzna (2) POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Kwietnia (April) 2010 No 08 (998) Tragedia Polskiego Państwa Wojciech Błasiak Uroczystości pogrzebowe i sam

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Continued on page 18

ISSN 0848-1946. Continued on page 18 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Listopada (November) 2010 No 21 (1011 The Conservative Party By Robert Bothwell In Canada there were politi

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Krzy sztof P., pracownik Univer- przestanie, w nieświadomości. 18 września sprawy. Donosił w niej, że PHZ Uni-

ISSN 0848-1946. Krzy sztof P., pracownik Univer- przestanie, w nieświadomości. 18 września sprawy. Donosił w niej, że PHZ Uni- POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Czerwca (June) 2011 No 12 (1026) Przesłanie Michała Falzmanna Ojczyzna Wyspach Dziewiczych, którą za - Jerzy

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Sierpnia (August) 2010 No 16 (1006) Dzień Żołnierza Polskiego w SPK Koło 20 Krystyna Sroczyńska W siedzibie

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Numer 1 (73) marzec 2014 ISSN 1641-7992 Rok założenia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Czyszczenie i diagnostyka rurek kondensatorowych Dotychczas przebadaliśmy 180 kondensatorów i

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Dokończenie z Nr. 3(969) Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Dokończenie z Nr. 3(969) Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Marca (March) 2009 No 05 (971) Porozmawiajmy o węglu brunatnym (3) Wiesław Blaschke W najbliższych dniach przed

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Wielkie święto naszego miasta

Wielkie święto naszego miasta KWIECIEŃ Nr 04/2001 (118) Wesołych Wesołych Świąt Świąt 10 lat samorządności Wielkie święto naszego miasta Nasi licealiści laureatami ogólnopolskiego konkursu Ku wolnej Polsce Nagrody na Zamku Królewskim

Bardziej szczegółowo

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII IPI MAGAZYN WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK ISSN 2353-7523 czerwiec 2014 nr 2/3 INVEST PARK INFO BARBARA KAŚNIKOWSKA DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 JAN MIODEK WIEŻA

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel. 12 62 95 295 faks 12 62 95 113 PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 2010 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ

Bardziej szczegółowo

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH allegro.pl Licytuj dla WOŚP. Jeszcze dziś do 12 można zdobyć koszulkę, w której Robert Lewandowski zagrał z Rosją podczas Euro 2012. Wczoraj kosztowała 5 200 zł aukcje.wosp.org.pl R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie CZERWIEC Nr 6/2000 (108) Komunie Św.... str. 4 Sesja Rady Miejskiej... str. 6 Organowe granie... str. 8 Matura 2000 Drugiego czerwca nasze szkoły średnie żegnały maturzystów. W obecności rodziców, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji ISSN 1641 2075 Nr 7 8 (23 24) Lipiec Sierpień 2002 r. Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji Generalski awans komendanta Stacha Święto Policji Satelita z bazaru Bomba w mieście Ocalić dzeciństwo Turnieje

Bardziej szczegółowo

wyborcza.pl wychodzi 24 godziny na dobę

wyborcza.pl wychodzi 24 godziny na dobę 4 Wtorek 6 września 20 + Gazeta Wyborcza + wyborcza.pl wyborcza.pl wychodzi 24 godziny na dobę Z drugiej strony Wystawili kobiety do Sejmu Partie wywiązały się z obowiązku, jaki nakłada na nie nowy kodeks

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

Mieszkania na sprzedaż

Mieszkania na sprzedaż MARZEC Nr 03/2001 (117) 10 lat samorządności Spełnienie kosmicznych marzeń 2 kwietnia 1991 roku Bieruń, Bojszowy i Lędziny, Wyry i Kobiór po długiej walce, odzyskały samodzielność. Bieruń ponownie stał

Bardziej szczegółowo

Ziarnko ironii I szczyptę taktu. Gotowe danie ozdobić bukiecikiem małych uprzejmości I podawać je codziennie z pogodą ducha. Według proroctw Sybilli

Ziarnko ironii I szczyptę taktu. Gotowe danie ozdobić bukiecikiem małych uprzejmości I podawać je codziennie z pogodą ducha. Według proroctw Sybilli 1 W NUMERZE M.IN. Przepis na cały rok Wziąć dwanaście miesięcy, Obmyć je dobrze do czysta Z goryczy, chciwości, pedanterii i lęku. Biorąc po jednej części pracy Do każdego dnia dodać Dwie części wesołości

Bardziej szczegółowo

LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339. working with

LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339. working with LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339 working with ORLA.fm POSK 50 lat i jeszcze więcej Stanisław Frenkiel Ucieczka Kwika ok. 1970 olej na płótnie 2 01 (199) 2014 nowy czas Czas pozostanie ludożercą.

Bardziej szczegółowo

Jak analizować raporty finansowe spółek? System "made in house" inspiracją do budowy własnego systemu HFT

Jak analizować raporty finansowe spółek? System made in house inspiracją do budowy własnego systemu HFT ISSN 2081-9501 NUMER 14 W POSZUKIWANIU NOWEGO LIDERA HOSSY M O D E L CA P M W P R A K TY C E PRODUKTY STRUKTURYZOWANE LUKI CENOWE DWA METALE JEDNA CENA? Jak analizować raporty finansowe spółek? System

Bardziej szczegółowo