Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Typy projektów objęte dofinansowaniem: Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Beneficjenci: jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy), sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna. Alokacja: ,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ,00 PLN współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 46 mln EUR. Minimalna wartość projektu: brak. Termin składania wniosków: od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r. Wydatki kwalifikowalne ponoszone na rzecz projektów realizowanych w ramach II osi priorytetowej Za kwalifikowalne uznaje się następujące wydatki w ramach poniższych kategorii i podkategorii: 1. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a) Oprogramowanie

2 o wydatki na pokrycie kosztów stworzenia i zakupu oprogramowania, wydatki na wdrożenie oprogramowania, o wydatki na rozbudowę i aktualizację istniejącego oprogramowania, o wydatki na pokrycie kosztów prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i optymalizacyjnych, o wydatki na opiekę serwisową posprzedażową (maintenance) oprogramowania, o wydatki na pokrycie kosztów stworzenia i utrzymania domen (platform) i portali, o wydatki na pokrycie kosztów przygotowania zawartości portali, w tym wydatki na rozbudowę portali, o wydatki na budowę lub rozbudowę w istniejących ośrodkach przetwarzania danych zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS), o wydatki na zakup narzędzi warstwy programowej niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, identyfikacji osób (np. elektronicznego poświadczania tożsamości), współpracy z urzędami i firmami. Przy zakupie, modernizacji, aktualizacji bądź stworzeniu oprogramowania, o którym mowa w lit. a) i w ramach projektu PO PC kwalifikowalne są koszty zakupu, rozszerzenia i aktualizacji licencji lub przejęcia autorskich praw majątkowych b) Sprzęt informatyczny o wydatki na zakup i dostawę sprzętu informatycznego, o wydatki na modernizację sprzętu informatycznego pod warunkiem, że sprzęt ten nie został zakupiony przy współfinansowaniu ze środków funduszy unijnych, o utrzymanie sprzętu w okresie realizacji projektu, o wydatki na opiekę serwisową posprzedażową (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja), o wydatki na leasing sprzętu informatycznego, o wydatki na najem sprzętu informatycznego i innego, w tym wydatki na obsługę i serwis wynajmowanego sprzętu, o wydatki na zakup narzędzi warstwy sprzętowej niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, identyfikacji osób (np. elektronicznego poświadczania tożsamości), współpracy z urzędami i firmami. 2. Usługi zewnętrzne a) przygotowanie projektu o dokumentacja techniczna, finansowa o ile jej opracowanie jest niezbędne do przygotowania lub realizacji projektu, z wyjątkiem wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie. o studium wykonalności, o dokumentacja przetargowa, o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania projektu czy wniosku o dofinansowanie,

3 o obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, określona w umowie o dofinansowanie, o ocena oddziaływania na środowisko, o mapy lub szkice sytuujące projekt. Powyższe usługi związane z przygotowania projektu mogą być zlecane do wykonania firmom zewnętrznym bądź realizowane przez personel W tym ostatnim wypadku poniesione koszty kwalifikują się do kategorii wydatków zapisanej w Kosztach związanych z angażowaniem personelu lub kosztach pośrednich. b) usługi informatyczne o wydatki na pokrycie kosztów usług: zapewnienia dostępu do sieci Internet, hostingu, kolokacji i innych, o zakup usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej typu IaaS, SaaS, PaaS, o digitalizacja rejestrów i poprawa jakości danych, w tym czyszczenie danych oraz digitalizacja danych istniejących w wersji papierowej, c) usługi wspomagające realizację projektu 3. Zakup nieruchomości o usługi doradcze w trakcie realizacji projektu, w tym zapewnienie wsparcia technicznego, o ekspertyzy prawne, badania i analizy techniczne, finansowe, ekonomiczne oraz w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych standardów, o usługi zarządcze, o tłumaczenia o usługi księgowe, o usługi audytu zewnętrznego, o zakup ogłoszeń prasowych (nie dotyczących promocji), o usługi drukarskie i usługi kopiowania dokumentów, a) zakup nieruchomości zabudowanej, b) zakup nieruchomości niezabudowanej, c) wydatki na opłaty niezbędne do zakupu nieruchomości jeżeli są niezbędne do realizacji projektu (np. opłaty notarialne). Powyższe wydatki nie mogą przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 4. Roboty budowlane

4 a) koszty robót budowlanych mających na celu budowę obiektów lub adaptację pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania systemów teleinformatycznych wspieranych w ramach projektu (wraz z kosztami związanymi z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji projektowej i technicznej, pracami instalacyjnymi, niezbędnymi materiałami i wyposażeniem oraz kosztami nadzoru technicznego), b) koszty dostosowania terenów i obiektów w ramach realizowanego projektu, obejmujące koszt zagospodarowania terenu, koszt budowy, przebudowy i modernizacji przyłączy, niezbędnej infrastruktury technicznej, obejmującej infrastrukturę wodną, kanalizacyjną, energetyczną, gazową, telekomunikacyjną, sieci specjalistyczne. c) wydatki na budowę lub rozbudowę w istniejących ośrodkach przetwarzania danych systemów zabezpieczeń fizycznych (kontrola dostępu, klimatyzacja, systemy przeciwpożarowe). 5. Koszty związane z angażowaniem personelu 6. Szkolenia a) koszty związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących projekt pod warunkiem, że ich zakresy czynności są przypisane wyłącznie do projektu, a) szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników administracji korzystających z produktów projektu, w tym e-learning, b) szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie 7. Informacja i promocja Wydatki na informację i promocję nie mogą przekraczać 3% kosztów kwalifikowalnych 8. Koszty pośrednie W ramach osi II wydatkami kwalifikowalnymi w ramach kosztów pośrednich mogą być jedynie koszty związane z zaangażowaniem pracowników, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do Do powyższych wydatków może zaliczać się: a) koszt wynagrodzenia personelu zarządzającego jednostki, b) koszt wynagrodzenia koordynatora projektu i asystenta, c) koszt wynagrodzenia innych osób zaliczających się do personelu wsparcia, czyli osób zaangażowanych w obsługę techniczną projektu, w tym obsługę kadrową, administracyjną, sekretariat i kancelarię, księgowość i realizujące także inne działania niezwiązane z merytorycznym wdrażaniem

5 9. Wkład niepieniężny Wkład niepieniężny wniesiony do projektu przez beneficjenta w postaci gruntów, urządzeń, materiałów lub surowców nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu i wniesionych do projektu, oraz nieodpłatnej pracy wolontariuszy. 10. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki Możliwe jest uwzględnienie w budżecie projektu rezerwy na nieprzewidziane wydatki w części inwestycyjnej projektu, pod warunkiem, że wartość tej rezerwy nie przekracza 10% całkowitych nakładów inwestycyjnych bez tej rezerwy, a do proponowanego projektu załączona jest szczegółowa analiza ryzyka, uzasadniająca utworzenie rezerwy. Rezerwa ta może być wykorzystana na działania wynikające z powyższej analizy ryzyka, a w szczególności na: a) przekroczenia planowanych wartości przetargów, b) ewentualny wzrost stawki VAT. Każdy wydatek poniesiony w ramach rezerwy musi być przyporządkowany do jednej z kategorii wymienionych w tabeli nr 1 zamieszczonej w rozdziale Amortyzacja Koszty amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości zabudowanych, z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących amortyzacji danych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, bądź nieruchomości zabudowanych, w zakresie niezbędnym i w czasie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji Wydatki niekwalifikowalne w ramach II osi priorytetowej: 1) W przypadku działań 2.1 PO PC, za niekwalifikowalne uznaje się premie i nagrody wypłacone w związku z zaangażowaniem personelu projektu do zadań realizowanych po upływie 36 miesięcy rzeczowej realizacji projektu niezależnie od zgody IP PO PC na przedłużenie okresu realizacji 2) W przypadku działań 2.1, niekwalifikowalne są również materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych.

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, 28.07.2015r. Struktura RPO WSL 2014-2020 3 476,9 mln EUR I Nowoczesna gospodarka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E)

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E) Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie Wynagrodzenia (W) Podwykonawstwo (E) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: - koszty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Op - Inne koszty operacyjne

Op - Inne koszty operacyjne Katalog kosztów kwalifikowanych fazy B+R Op - Inne koszty operacyjne Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 239 16270 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

W - Koszty wynagrodzeń

W - Koszty wynagrodzeń Załącznik nr 1. Katalog kosztów kwalifikowalnych W - Koszty wynagrodzeń W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo