USTAWA. Stop Rozbiórkom Altan. weszła w ycie. Wyrok NSA. Projekt ustawy. Prace legislacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA. Stop Rozbiórkom Altan. weszła w ycie. Wyrok NSA. Projekt ustawy. Prace legislacyjne"

Transkrypt

1 USTAWA Stop Rozbiórkom Altan weszła w ycie Od 30 kwiet nia br. usta wa o zmia nie usta wy Pra wo bu - dowlane i niektórych innych ustaw jest obowiązującym pra wem. Tym sa mym wie lo mie sięcz ne sta ra nia dział - kow ców i PZD o oca le nie przed roz biór ką po nad 900 tys. altan, zostały zwieńczone sukcesem. Usta wa Stop Roz biór kom Al tan wpro wa dza de fi ni - cję al ta ny. Do zwo lo na bę dzie bu do wa obiek tów o po - wierzch ni za bu do wy do 35 m² i wy so ko ści 5 m (przy da chu pła skim 4 m) z ta ra sem, gan kiem lub we ran dą nie - prze kra cza ją cą 12 m². Dział kow cy bę dą zwol nie ni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę. Wszyst kie bu dyn ki, wy bu do wa ne przed wej ściem w ży cie zno we li zo wa ne go pra wa, a speł nia ją ce usta wo - we kry te ria al ta ny, zo sta ną uzna ne za le gal ne. W przy - pad ku al tan, wo bec któ rych już wy da no de cy zję rozbiórki, postępowania będą umarzane. Je że li dział ko wiec bę dzie miał wąt pli wo ści czy bu dy - nek w ogro dzie speł nia kry te ria al ta ny, bę dzie mógł wy - stąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie za świad cze nia po twier dza ją ce go, że do mek jest al ta ną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa. Wyrok NSA Opracowanie projektu Stop Rozbiórkom Altan było spo wo do wa ne za gro że niem dla al tan dział ko wych wy - nikającym z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA w swo im orze cze niu po dał de fi ni cję al ta ny po słu gu jąc się słow ni kiem ję zy ka pol skie go. Jed nak przytoczona przez niego definicja była zupełnie oderwana od rzeczywistego wyglądu i sposobu użytkowania altan w ogro dach dział ko wych. Nad zór Bu dow la ny, po sił ku jąc się de fi ni cją al ta ny po da ną w wy ro ku NSA, za czął wy da wać na ka zy ich roz biór ki. Po nad to wła dze miast uzna jąc, że bu dyn ki w ROD nie speł nia ją kry te - riów al ta ny po da nych w orze cze niu NSA, ka za ły od pro - wa dzać po dat ki od tych nie ru cho mo ści. W za pi sach prawa altany zwolnione są od podatku, jednak w oczach wszyst kich urzęd ni ków to, co od po nad 100 lat by ło al - ta ną, prze sta ło nią być. Dział kow cy zna leź li się w bar dzo trudnym położeniu. Projekt ustawy Kra jo wa Ra da PZD nie po zo sta ła obo jęt na na pro ble - my dział kow ców. W ce lu ra to wa nia dział ko wych al tan zainicjowała projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budow la ne i in nych ustaw zo stał. Pro jekt opra co wał i zgło - sił Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej Stop Roz - biór kom Al tan, któ re go peł no moc ni ka mi zo sta li rad co - wie praw ni PZD mec. Bar tło miej Piech i mec. To masz Terlecki. Jak ważnej sprawy dotykał projekt, pokazało 700 tysięcy pod pi sów oby wa te li ze bra nych w nie speł na trzy mie - sią ce oraz set ki li stów w tej spra wie prze sła nych do posłów, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu. Prace legislacyjne Wysiłki działkowców odniosły skutek. W sprawę ustawy ratującej altany zaangażowała się nawet Premier Ewa Kopacz. Podczas specjalnego spotkania z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim i pełnomocnikami Komitetu Stop Roz biór kom Al tan za pro po no wa ła rzą do we po - prawki do projektu. Prace nad ustawą w sejmowych i senackich komisjach prze bie gły bar dzo spraw nie. Jej za ło że nia zo sta ły w Parlamencie poparte gremialnie. Posłowie i Senatorowie gło so wa li za nią nie mal jed no myśl nie, dzię ki czemu Pre zy dent RP mógł pod pi sać usta wę już 2 kwiet nia 2015 ro ku. 1

2 PZD w obro nie dział kow ców Dział kow cy nie mu szą się już mar twić o dal sze ist nie - nie swoich altan. Niewątpliwie duża zasługa w tym rzadko spotykanej w dzisiejszych czasach solidarności całego śro do wi ska oraz po sia da nie przez nie go sil nej, ogól no - pol skiej or ga ni za cji. Dzię ki zor ga ni zo wa niu w ra mach PZD, dział kow cy by li w sta nie bar dzo szyb ko za re ago - wać na za gro że nie dla swych praw. Od mo men tu po wo - łania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej do podpisania usta wy przez Pre zy den ta RP, mi nę ło nie wie le po nad 8 miesięcy. Niewątpliwie wpływ na uchwalenia ustawy w tak krót kim cza sie mia ło wła śnie to, iż bar dzo szyb ko w spra wę za an ga żo wa li się dział kow cy z ca łej Pol ski. Wal ka o al ta ny po raz ko lej ny do wio dła, iż przy na leż - ność ogro dów do Związ ku zwięk sza szan sę na sku tecz - ną ochro nę praw dział kow ców. Z ko lei po par cie spo - łecz ne, ja kim dział kow cy wy ka za li się skła da jąc w Sej - mie po nad pod pi sów, po twier dza, że idea ogrod - nic twa dział ko we go jest wciąż ży wa, a ogro dy są potrzebne społeczeństwu. Usta wa z dnia 20 mar ca 2015 r. o zmia nie usta wy Pra wo bu dow la ne oraz nie któ rych in nych ustaw jest opublikowana w Dzienniku Ustaw 2015 na pozycji 528. (AD) I. USTAWA O ZMIANIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE I NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ War sza wa, dnia 15 kwiet nia 2015 r. Poz. 528 USTAWA z dnia 20 mar ca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1 Art. 1. W usta wie z dnia 7 lip ca 1994 r. - Pra wo bu - dow la ne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. 2) ) w art. 29 w ust. 1 pkt 4 otrzy mu je brzmie nie: 4) al tan dział ko wych i obiek tów go spo dar czych, o któ rych mo wa w usta wie z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40);. Art. 2. W usta wie z dnia 12 stycz nia 1991 r. o po dat - kach i opła tach lo kal nych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) w art. 7 w ust. 1 pkt 12 otrzy mu je brzmie nie: 12) po ło żo ne na te re nie ro dzin ne go ogro du dział ko - we go: grun ty, al ta ny dział ko we i obiek ty go spo dar cze o po wierzch ni za bu do wy do 35 m oraz bu dyn ki sta no - wią ce in fra struk tu rę ogro do wą, w ro zu mie niu usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział - ko wych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), z wy jąt kiem za ję tych na prowadzenie działalności gospodarczej;. Art. 3. W usta wie z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin - nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 po pkt 9 do da je się pkt 9a w brzmie niu: 9a) altanie działkowej - należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na te re nie dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, o powierzchni zabudowy do 35 m 2 oraz o wysokości do 1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200 i

3 5 m przy da chach stro mych i do 4 m przy da chach płaskich, przy czym do po wierzch ni za bu do wy nie wli - cza się ta ra su, we ran dy lub gan ku, o ile ich łącz na po - wierzch nia nie prze kra cza 12 m 2 ; ; 2) w art. 13 ust. 1 i 2 otrzy mu ją brzmie nie: 1. Na te re nie dział ki nie mo że znaj do wać się: 1) al ta na dział ko wa nie speł nia ją ca wy ma gań okre ślo - nych w art. 2 pkt 9a; 2) obiekt go spo dar czy o po wierzch ni za bu do wy prze - kraczającej 35 m 2 oraz o wysokości przekraczającej 5 m przy da chach stro mych i 4 m przy da chach pła skich. 2. W przy pad ku po wzię cia in for ma cji, że na te re nie dział ki wy bu do wa no, nad bu do wa no lub roz bu do wa no al tanę dział ko wą lub in ny obiekt z na ru sze niem prze pi - sów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej. ; 3) po art. 13 do da je się art. 13a w brzmie niu: Art. 13a. 1. Dział ko wiec mo że wy stą pić do wła ści - we go or ga nu nad zo ru bu dow la ne go z wnio skiem o wy - danie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w art. 2 pkt 9a. 2. Do wnio sku, o któ rym mo wa w ust. 1, do łą cza się: 1) ak tu al ny na dzień zło że nia wnio sku wy pis z ewi - den cji i dzia łek, o któ rej mo wa w art. 51; 2) oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany działkowej znajdującej się na jego działce, zawierające również wskazanie powierzchni tarasów, werand lub gan ków. 3. Za wy da nie za świad cze nia, o któ rym mo wa w ust. 1, nie po bie ra się opła ty skar bo wej. ; 4) w art. 36 w ust. 3 pkt 1 otrzy mu je brzmie nie: 1) po mi mo pi sem ne go upo mnie nia na dal ko rzy sta z dział ki lub al ta ny dział ko wej w spo sób sprzecz ny z prze pi sa mi usta wy lub re gu la mi nem, nisz czy in fra - strukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub upo rczy wy prze ciw ko po rząd ko wi ogro do we mu, czy - niąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub ; 5) w art. 46 w pkt 8 krop kę za stę pu je się śred ni kiem i do da je się pkt 9 w brzmie niu: 9) działanie na rzecz zagospodarowania i zabudowy ROD zgodnie z jego celami oraz przepisami prawa. Art W przypadku obiektów budowlanych wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy speł nia - ją cych wy ma ga nia, o któ rych mo wa w art. 2 pkt 9a usta - wy wy mie nio nej w art. 3, w brzmie niu nada nym ni niej - szą ustawą, nie wszczyna się postępowania określonego w art b usta wy wymie nio nej w art. 1 ni niej szej usta wy, a po stę po wa nia wszczę te i nie za koń czo ne de cy - zją osta tecz ną do dnia wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy umarza się. 2. W przypadku gdy ostateczna decyzja o nakazie rozbiór ki obiek tu bu dow la ne go, o któ rym mo wa w ust. 1, wy da na przed dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy, nie została jeszcze wykonana, właściwy organ nadzoru budowlanego, który wydał tę decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie. Art. 5. Usta wa wcho dzi w ży cie po upły wie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski II. W SPRAWIE REJESTRACJI STATUTU PZD 1. Informacja W ostat nim cza sie wśród dział kow ców i or ga nów PZD niepokój wywołały rozmaite informacje dotyczące działań pod ję tych przez Pre zy den ta War sza wy ja ko or ga nu nadzorującego wobec PZD. W mediach pojawiły się donie sie nia ja ko by miał on uchy lić uchwa ły Kra jo wej Ra - dy PZD, a tym sa mym po zba wić moż li wo ści po dejmo wa nia naj waż niej szych de cy zji dla funk cjo no wa nia ROD i całego Związku. W celu skorygowania tych błędnych in for ma cji Kra jo wa Ra da PZD ni niej szym przed - stawia rzeczywisty stan rzeczy wynikający z trwającego sporu sądowego z organem nadzorującym dotyczącego rejestracji nowego statutu PZD oraz działań podejmowanych przez ten or gan w ra mach je go kom pe ten cji. Na wstę pie Kra jo wa Ra da PZD pra gnie jed nak za zna - czyć, że wciąż trwa pro ce du ra są do wa w spra wie za re je - stro wa nia zmia ny sta tu tu PZD w Kra jo wym Re je strze Są do wym (KRS). Przy po mi na my, że pod czas nad zwy - czaj ne go Kra jo we go Zjaz du De le ga tów w dniu 23 paź - dziernika 2014 roku Związek uchwalił nowy statut. Tym sa mym speł nio no obo wią zek wy ni ka ją cy z art. 68 usta - 3

4 wy o ROD, a więc uchwa lo no w ter mi nie 18 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie usta wy no wy sta tut na za sa - dach okre ślo nych w do tych cza so wym sta tu cie, a tak że złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w KRS wraz z uchwa lo nym sta tu tem. Jednakże, mimo dopełnienia wymogu ustawowego, do dnia dzi siej sze go nie do ko na no wpi su do KRS o zmia nie sta tu tu. Sy tu acja ta wy ni ka z za strze żeń do try bu przy ję - cia nowego statutu oraz niektórych jego zapisów, jakie zgłosił do sądu Prezydent Warszawy, który - jako organ nadzorujący Związek kilkakrotnie występował z negatywnym stanowiskiem, nie chcąc dopuścić do rejestracji sta tu tu. Mi mo sze ro kie go sta no wi ska praw ne go PZD, w któ rym od po wie dział na wszyst kie za strze że nia or ga - nu nadzoru, Sąd Rejonowy wydał jednak postanowienie, w któ rym od mó wił za re je stro wa nia zmia ny sta tu tu. Głów ną przy czy ną od mo wy by ło uzna nie ar gu men tu Pre zy den ta War sza wy ja ko by nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd Delegatów nie był uprawniony do zmiany statutu PZD ze względu na nieprawidłowy wybór delegatów. Z ta kim orze cze niem Zwią zek nie mógł się zgo dzić i zdecydowano o natychmiastowym zaskarżeniu powyższego postanowienia. Stosowną apelację złożono już do sądu. Jej złożenie oznacza, że postępowanie nie zostało jeszcze zakończone, a całość sprawy do rozstrzygnięcia w II instancji przejmuje Sąd Okręgowy. Dlatego też na dzień dzisiejszy za nierozstrzygnięty należy uznać spór prawny dotyczący kwestii obowiązywania nowego statutu PZD. W tym zakresie organ nadzorujący forsuje przed sądem pogląd oparty wyłącznie na ogólnych przepisach pra wa o sto wa rzy sze niach, że zmia na sta tu tu obo wią zu - je do pie ro od chwi li re je stra cji. Zwią zek uzna je ten po - gląd za wa dli wy, gdyż cał ko wi cie po mi ja szcze gól ne re gu la cje usta wy o ROD do ty czą ce wła śnie spra wy uchwalenia statutu PZD; oczywistym jest bowiem, że te szczególne regulacje powinny być stosowane przed regułami ogólnymi zgodnie z zasadą Lex specialis derogat le gi ge ne ra li. Dla te go też Zwią zek kon se kwent nie stoi na sta no wi sku, iż z art. 65 ust. 2 jed no znacz nie wy ni ka, że od chwili uchwalenia nowego statutu, PZD przestaje dzia łać na pod sta wie do tych cza so we go sta tu tu, a więc oczy wi stym jest, że mu si z tym mo men tem dzia łać w opar ciu o no wy, czy li uchwa lo ny sta tut. Z te go wzglę - du Związek podtrzymuje swoje stanowisko, prezentowane rów nież w zło żo nej ape la cji, że uchwa lo ny w dniu 23 października 2014 r. statut obowiązuje od chwili jego uchwalenia, niezależnie od rejestracji. Taki wniosek wyni ka bo wiem z usta wy o ROD. Z po wyż sze go wzglę du or ga ny Związ ku, w tym Kra - jowa Rada, podejmują w ostatnich miesiącach uchwały w opar ciu o po sta no wie nia no we go sta tu tu. Ta ka ko - nieczność wynika również z zupełnie nowych rozwiązań za war tych w obo wią zu ją cej od nie daw na usta wie o ROD. Do ty czy to w szcze gól no ści ta kich spraw jak opła ty ogro do we, za wie ra nie umów dzier ża wy dział ko - wej, czy też prze no sze nie praw do dzia łek. Wdro że nie no wych za sad i me cha ni zmów w ROD wy ma ga ło sto - sunkowo szybkiego uchwalenia i wejścia w życie nowego statutu, dostosowanego przede wszystkim do ustawy o ROD. Dla te go wła śnie usta wo daw ca po sta no wił o na - tych mia sto wym roz po czę ciu obo wią zy wa nia no we go statutu po jego uchwaleniu, a nie rejestracji. Jednak organ nadzorujący nie uznaje tak oczywistych argumentów. Nadal podtrzymuje swój pogląd o nieobowią zy wa niu no we go sta tu tu. Ale za miast ja ko uczest - nik postępowania sądowego czekać na rozstrzygnięcie tego sporu przez niezawisły sąd, organ nadzorujący postanowił przeforsować własny pogląd za pomocą admini stra cyj nych środ ków nad zor czych, któ re wy mie rzył w swojego przeciwnika procesowego, czyli PZD. Udzielił mia no wi cie Związ ko wi ostrze że nia, a tak że za żą dał uchylenia uchwał Krajowej Rady opartych o nowy statut oraz po in for mo wa nia wszyst kich struk tur PZD o ko - niecz no ści sto so wa nia do tych cza so we go sta tu tu. Na re - alizację tych żądań wyznaczono 14-dniowy termin pod ry go rem za sto so wa nia bar dziej do le gli wych środ ków nadzoru. A zatem, wbrew niektórym informacjom medialnym, organ nadzorujący nie uchylił żadnych uchwał Krajowej Rady. Takie informacje są więc nieprawdziwe, zwłaszcza że organ nadzorujący nie ma takich kompetencji. Co najwy żej mo że zło żyć do są du wnio sek o uchy le nie uchwał sto wa rzy sze nia. Na chwi lę obec ną ta ki wnio sek nie zo - stał złożony. Nie za leż nie od po wyż sze go, Zwią zek mu siał się usto - sun ko wać do pod ję tych dzia łań nad zor czych. Pod czas nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 21 kwietnia br. Krajo wa Ra da omó wi ła i pod ję ła de cy zje w tej spra wie. Przede wszystkim uznano działania organu nadzorującego za nie do pusz czal ną pró bę wy mu sze nia na Związ ku zmiany stanowiska prezentowanego w postępowaniu sądo wym do ty czą cym re je stra cji zmia ny sta tu tu PZD. Uwzględ nie nie wszyst kich zgło szo nych żą dań by ło by rów no znacz ne z re zy gna cją z ape la cji i obro ną swo ich in te re sów na dro dze są do wej. Moż na wręcz mó wić o nad uży ciu środ ków nad zor czych i dą że niu do unie - moż li wie nia Związ ko wi re ali za cji przy słu gu ją ce go mu kon sty tu cyj ne go pra wa do są du. Pre zy dent War sza wy nie po wi nien sa mo dziel nie roz strzy gać ja kich kol wiek spraw, będących przedmiotem postępowania sądowego, zwłaszcza gdy jest stroną takiego postępowania. Sprawa wydaje się tym bardziej bulwersująca, że nie ma praw nych moż li wo ści za skar że nia za sto so wa nych wo bec PZD środ ków nad zor czych. Z te go wzglę du Związek nie może złożyć formalnego odwołania, mimo że wy da ne roz strzy gnię cie nad zor cze na ru sza pra wa PZD, a tak że jest sprzecz ne z usta wą Pra wo o sto wa - rzyszeniach. 4

5 Jed no cze śnie ma jąc na uwa dze brak moż li wo ści za - skar że nia roz strzy gnię cia nad zor cze go oraz w tro sce o uniknięcie chaosu prawno-organizacyjnego w funkcjono wa niu ty się cy ro dzin nych ogro dów dział ko wych wsku tek dal szych dzia łań or ga nu nad zo ru ją ce go, Kra jo - wa Rada PZD uznała, że dokona modyfikacji rozwiązań wska za nych wprost przez Pre zy den ta War sza wy, tj. uchwa ły nr 4/XXIII/2014 z dnia 11 grud nia 2014 roku w spra wie okre śle nia wy so ko ści i po dzia łu środ ków z partycypacji. Uchwała ta została uchylona, a przedmiot do któ re go się od no si ła, re gu lu je obec nie uchwa ła nr 2/XXVIII/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 21 kwiet nia 2015 r. No wa uchwa ła znaj du je umo co wa nie za rów no w po sta no wie niach no we go, jak i do tych cza so we go sta - tu tu PZD, dzię ki cze mu bę dzie wol na od ry zy ka pod wa - żania podjętych w oparciu o nią działań, niezależnie od orzeczenia sądu rozpatrującego apelację złożoną w sprawie re je stra cji sta tu tu przez PZD. Pod kre ślić na le ży, iż uchwa ła nr 2/XXVIII/2015 nie wpły nie na zmia nę ob - cią żeń fi nan so wych dział kow ców zwią za nych z ko rzy - sta niem z dzia łek w ROD, a co za tym idzie, uchwa ły w sprawie opłat ogrodowych podjęte dotychczas przez wal ne ze bra nia człon ków w ROD, po zo sta ną z nią spój ne. W tym kon tek ście trze ba rów nież jed no znacz nie stwier dzić bez za sad ność po glą du ja ko by or ga ny Związ - ku nie mo gły po bie rać opłat ogro do wych (skła dek) od dział kow ców. Za rów no usta wa o ROD, jak i prze pi sy we wnątrz or ga ni za cyj ne PZD za wie ra ją od po wied nie pod sta wy praw ne po zwa la ją ce or ga nom Związ ku usta - lać odpowiednie opłaty od działkowców. Wszak dotychcza so wy, jak rów nież no wy sta tut za wie ra ją sto sow ne po sta no wie nia, sta no wią ce pod sta wę do uchwa la nia opłat ko niecz nych do funk cjo no wa nia ROD. Dla te go trwający spór dotyczący obowiązywania nowego statutu nie mo że sta no wić prze szko dy do po dej mo wa nia ta - kich de cy zji przez wła ści we or ga ny PZD, a w szcze - gól no ści wal ne ze bra nia w ROD. Nie za leż nie bo wiem od przyj mo wa ne go po glą du, ist nie ją w tym za kre sie od - po wied nie pod sta wy praw ne. Po twier dza to zresz tą ze - szłoroczna praktyka. Wówczas już pod rządami nowej usta wy uchwa la no od po wied nie opła ty na pod sta wie do tych cza so we go sta tu tu. Przy ję cie więc od mien ne go po glą du by ło by ab sur dal ne, gdyż do pro wa dzi ło by do szyb kie go pa ra li żu nie mal ROD. Na le ży mieć na - dzieję, że nie taka jest intencja Prezydenta Warszawy. KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW War sza wa, dnia 21 kwiet nia 2015 r. 2. List KR PZD do Prezydenta Warszawy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Al. Jerozolimskie 28, Warszawa Dotyczy: AO-I PBO W od po wie dzi na pi smo z dnia 2 kwiet nia br. w spra - wie za sto so wa nia okre ślo nych środ ków nad zor czych wo bec Pol skie go Związ ku Dział kow ców, Kra jo wa Ra - da PZD przesyła niniejszym stosowną informację o podję tych w tym za kre sie dzia ła niach, a jed no cze śnie pra gnie prze ka zać swo je sta no wi sko w przed mio to wej sprawie. Na wstę pie Kra jo wa Ra da PZD czu je się w obo wiąz - ku wy ra zić swo je głę bo kie za nie po ko je nie i sprze ciw wo bec dzia łań or ga nu nad zo ru ją ce go. W na szej oce nie niedopuszczalne jest wykorzystywanie przysługujących środków nadzorczych do wymuszenia na Związku zmiany sta no wi ska, któ re pre zen tu je w to czą cym się z Pań - stwa udzia łem po stę po wa niu są do wym do ty czą cym rejestracji zmiany statutu PZD. Przypominamy, że w tym postępowaniu Związek wniósł apelację, która w zasadniczej czę ści jest opar ta o twier dze nie, że zmie nio ny sta tut PZD obo wią zu je od chwi li uchwa le nia, co wy ni ka ze szczególnych regulacji z art. 65 ust. 2 oraz art. 68 ustawy o ROD. Po gląd ten jest kon se kwent nie przez Pań - stwa negowany, co jest wyrażane w kolejnych pismach pro ce so wych kie ro wa nych do są du przez Pre zy den ta 5

6 m. st. Warszawa, uczestnika tego postępowania, faktycznie pozostającego w sporze ze Związkiem. Należało się zatem spodziewać, że ta kluczowa kwestia zostanie ostatecznie rozstrzygnięta przez niezawisły sąd. Tymczasem w drodze administracyjnych środków nadzorczych oraz zapowiedzi zastosowania bardziej dolegliwych sankcji, przymuszacie Państwo Związek do porzucenia swojego stanowiska wyrażonego w nierozpoznanej jeszcze apelacji. W ocenie Krajowej Rady PZD jest to niedopuszczalne wykorzystanie środków administracyjnoprawnych do narzucenia określonego poglądu innemu uczestnikowi w toczącym się postępowaniu sądowym. Trudno nie odnieść wrażenia, że w ten sposób usiłuje się wymusić na Związku zmianę swojego stanowiska oraz de facto przyznanie racji drugiej stronie postępowania sądowego, a w efekcie rezygnację ze wszczętej sprawy sądowej. Takie działanie uniemożliwia Związkowi realizację przysługującego mu prawa do sądu wynikającego z Konstytucji. W związ ku z po wyż szym Kra jo wa Ra da PZD uwa ża, że na stą pi ło nad uży cie za sto so wa nych wo bec Związ ku środ ków nad zor czych. Or gan ad mi ni stra cyj ny nie po wi - nien w spo sób fak tycz ny i sa mo dziel ny roz strzy gać ja - kichkolwiek spraw, które są przedmiotem postępowania są do we go, a tym bar dziej w sy tu acji, gdy jest stro ną ta - kie go po stę po wa nia. Spra wa obo wią zy wa nia no we go statutu PZD pozostaje do chwili obecnej nierozstrzygnięta przez nie za wi sły sąd i dla te go or gan nad zo ru nie po - winien forsować swojego poglądu w drodze administracyj nych środ ków nad zor czych. Jest to tym bar dziej uza - sadnione, że obowiązujące przepisy w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami są ułomne, gdyż wobec środków nad zor czych, sto so wa nych sa mo dziel nie przez or gan nad zo ru ją cy, sto wa rzy sze nie nie po sia da żad nych środ - ków od wo ław czych (od wo ła nia, skar gi do są du). Zwią - zek jest za tem po zba wio ny for mal no -praw nych moż li - wo ści za skar że nia pod ję tych przez Pań stwa dzia łań. W re zul ta cie ten ob szar dzia ła nia ad mi ni stra cji po zo sta - je po za fak tycz ną kon tro lą, wsku tek któ rej by ło by moż - li we we ry fi ko wa nie wa dli wych roz strzy gnięć nad zorczych bez praw nie in ge ru ją cych w sa mo rząd ność sto - warzyszeń. Z tego względu Związek nie może złożyć formalnego od wo ła nia od przed mio to we go roz strzy gnię cia or ga nu nadzorującego, mimo że zostało wydane nie tylko w sposób na ru sza ją cy kon sty tu cyj ne pra wo do są du przy słu - gu ją ce PZD, ale rów nież w spo sób sprzecz ny z art. 28 usta wy Pra wo o sto wa rzy sze niach. Jak bo wiem wy ni - ka z tego przepisu oraz wypowiedzi doktryny prawnej, art. 28 w spo sób wy raź ny stop niu je środ ki nad zor cze, z uwagi na ciężar ich dolegliwości, wobec czego organ nadzorujący może zastosować jednorazowo tylko jeden z nich, a nie kil ka (wszyst kie) jed no cze śnie. W świe tle tego należy uznać, że przedmiotowe rozstrzygnięcie nadzor cze jest ewi dent nie wa dli we, gdyż jed no cze śnie za - stosowano kilka środków nadzorczych. Takie działanie jest zatem niedopuszczalne w kontekście art. 28 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Jak jednak wspomniano nie ma możliwości zakwestiono wa nia oma wia ne go roz strzy gnię cia w dro dze for mal - ne go za skar że nia. W tej sy tu acji pró ba dal sze go po z- ba wie nia Związ ku ochro ny praw nej po przez wa dli we stosowanie środków nadzorczych w celu przymuszenia do faktycznej rezygnacji z podjętej drogi sądowej, musi być oceniona szczególnie negatywnie. Ma jąc za tem po wyż sze na uwa dze, Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że w peł ni pod trzy mu je swo je sta no wi - sko wyrażane w postępowaniu sądowym dotyczącym reje stra cji zmia ny sta tu tu PZD. Trwa ją cy spór praw ny z udziałem organu nadzorującego powinien znaleźć swo je osta tecz ne roz strzy gnię cie wy łącz nie w dro dze orze cze nia nie za wi słe go są du. Ja kie kol wiek dzia ła nia po za są do we, ma ją ce na ce lu przy mu sze nie PZD do zmia ny swo je go sta no wi ska, uzna je my za dzia ła nie nie - dopuszczalne i godzące w podstawowe prawa Związku ja ko sto wa rzy sze nia, a więc or ga ni za cji spo łecz nej i po - zarządowej. Jednocześnie Krajowa Rada PZD stwierdza, że pomi mo swo ich za strze żeń wo bec dzia łań or ga nu nad zo - rującego Związek pozostanie organizacją w pełni odpowiedzialną, która kieruje się w swoich działaniach zasa dą pra wo rząd no ści. Dla te go też z uwa gi na brak moż - li wo ści za skar że nia roz strzy gnię cia nad zor cze go oraz w tro sce o unik nię cie cha osu pra wo -or ga ni za cyj ne go w funkcjonowaniu tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych wsku tek dal szych dzia łań or ga nu nad zo ru ją ce go, Kra jo wa Ra da PZD uzna ła za ko niecz ne uwzględ nienie zgłoszonych w rozstrzygnięciu wniosków w zakresie nie uchy bia ją cym kon sty tu cyj ne mu pra wu Związ ku do są du. Dla te go też co do uchwał Kra jo wej Ra dy, pod wa ża - nych przez organ nadzorujący, postanowiono je dostosować w ta ki spo sób, aby pod sta wa praw na ich wy da nia nie bu dzi ła już żad nych wąt pli wo ści. Jed no cze śnie Kra - jo wa Ra da PZD po sta no wi ła uchy lić uchwa łę Nr 4/XXIII/2014 z dnia 11 grud nia 2014 ro ku w spra wie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji. Na le ży jed nak pod kre ślić, że uchy le nie tej uchwa ły wy - ni ka wy łącz nie z omó wio nych wzglę dów for mal nych i nie sta no wi apro ba ty dla błęd nych po glą dów or ga nu nadzorującego, który m.in. utrzymuje, że ( ) w skład opłat ogro do wych nie wcho dzą kosz ty dzia łal no ści sto - wa rzy sze nia za rzą dza ją ce go ROD. Ta kie twier dze nie jest zu peł nie bez pod staw ne i sprzecz ne z art. 33 ust. 2 pkt 5 usta wy o ROD, z któ re go wy ni ka, że wy dat ki zwią - za ne z za rzą dza niem ROD sta no wią kosz ty funk cjo no - wania ROD pokrywane z opłat ogrodowych. Pogląd, że tylko członkowie stowarzyszenia ogrodowego pokrywają ze swoich składek ponoszone koszty zarządzania ROD 6

7 ozna czał by, że po zo sta li dział kow cy nie mu sie li by po - no sić kosz tów ta kie go za rzą dza nia, co jest te zą zdu mie - wającą i bezpodstawną w swoim założeniu. Taki pogląd mu siał by do pro wa dzić w krót kim cza sie do pa ra li żu fi - nan so we go w pol skich ro dzin nych ogro dach dział ko - wych. Wiceprezes /-/ Tadeusz Jarzębak Prezes /-/ Eugeniusz Kondracki 3. List KR PZD do Prezesa Rady Ministrów Premier RP Pa ni Ewa Ko pacz Szanowna Pani Premier! W imie niu dział kow ców zrze szo nych w PZD zwra ca - my się do Pa ni Pre mier o pod ję cie, na pod sta wie art. 171 Kon sty tu cji RP, czyn no ści nad zor czych nad Pre zy den - tem m. st. Warszawy w zakresie działań wykonywanych przez ten or gan wo bec na sze go sto wa rzy sze nia. Wy da - rze nia ostat nich dni, a zwłasz cza pi smo skie ro wa ne do PZD przez Dy rek to ra Krzysz to fa Krze ko wiec kie go Kuleszę, dają podstawy by uznać, iż wobec organizacji podejmowane są działania budzące wątpliwość co do zgodności z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, a wręcz ustawą zasadniczą. Działający w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy urzędnicy, wymuszając na drodze ad mi ni stra cyj nej od stą pie nie przez PZD od sta no wi ska prezentowanego w postępowaniu sądowym, ograniczają możliwość skorzystania przez nasze stowarzyszenie z sądo wej obro ny swych praw. Jed no cze śnie po zwa la my so bie zwró cić się do Pa ni Premier, jako osoby pełniącej funkcję Marszałka Sejmu pod czas prac nad usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko - wych, o rozważenie możliwości włączenia się w proces wdra ża nia usta wy. Zda niem PZD ist nie ją uza sad nio ne podstawy by przyjąć, iż interpretacja ustawy dokonana przez urzęd ni ków re pre zen tu ją cych Pre zy den ta m. st. Warszawy w wykonywaniu czynności nadzorczych nad PZD stoi w sprzeczności z zasadniczymi intencjami ustawo daw cy. Uwa ża my, że przyj mu jąc roz wią za nia za war - te w usta wie o ROD, usta wo daw ca dą żył do za pew nie nia możliwie najlepszych warunków dla przejścia ogrodów dział ko wych pod rzą dy no we go pra wa, a w szcze gól no - ści do unik nię cia ja kich kol wiek za kłó ceń w bie żą cym funk cjo no wa niu ogro dów i za spo ka ja niu po trzeb in dy - wi du al nych dział kow ców. Z kon cep cją tą kłó ci się wy - kład nia usta wy do ko na na przez or gan nad zo ru, któ ry do wo dzi nie moż no ści po zy ski wa nia od dział kow ców opłat ogro do wych do cza su re je stra cji no we go sta tu tu, a co za tym idzie po zba wia ogro dy moż li wo ści fi nan - so wa nia dzia łal no ści. Co wię cej, in ter pre ta cja za pi sów ustawy o ROD oraz dotychczasowego statutu PZD dokonana przez organ nadzoru powoduje również, iż PZD nie miałby de facto możliwości zrealizowania zapisów ustawy w za kre sie uchwa le nia no we go sta tu tu w ter mi nie wskazanym przez ustawodawcę. Szanowna Pani Premier! No wa usta wa o ROD na ło ży ła na PZD sze reg obo - wiąz ków, co uza sad nia po gląd, iż fak tycz nie to na Związ ku spo czy wał głów ny cię żar jej wdro że nia. Uwa - żamy, że mamy podstawy twierdzić, iż nasza organizacja po do ła ła po sta wio nym przed nią wy zwa niom i do wio - dła, że za słu gu je na mia no wia ry god ne go part ne ra spo - łecznego. Wy peł nia jąc za pi sy no wej usta wy w za kre sie plu ra li - zmu w pro wa dze niu ROD, w prze cią gu 12 mie się cy od jej wej ścia w ży cie, PZD prze pro wa dził we wszyst kich ROD zarządzanych przez naszą organizację zebrania, na któ rych dział kow cy roz strzy ga li o swo jej przy na leż no - ści or ga ni za cyj nej. W wy ni ku de mo kra tycz nie prze pro - wadzonych głosowań, przeszło 90% spośród około 5000 ROD pozostało w strukturach PZD. Warto podkreślić, że dla Związku, jako zrzeszania opierającego działanie na pracy społecznej członków, wiązało się to z olbrzymim wy sił kiem or ga ni za cyj nym. Nie bez zna cze nia jest rów - nież aspekt fi nan so wy. W ska li kra ju koszt or ga ni za cji ze brań, m.in. prze sła nia do po nad dział kow - ców za wia do mień w for mie li stów po le co nych oraz za - bezpieczenia lokali, przekroczył 6 mln. zł. Jednocześnie Związek dokładał wszelkich starań, aby wej ście w ży cie no wej usta wy nie za kłó ci ło funk cjo no - wania ogrodów. Nowe przepisy wymogły m.in. koniecz- 7

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 09 2010 /nr 214/ Biuletyn Informacyjny Jubileusz 5-lecia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Obradowała KR! zadania PZD w zwiàzku z powodzià instruktorzy społeczni w ogrodach Roszczenia

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! ZŁOTÓW 100 tys.

Bardziej szczegółowo