USTAWA. Stop Rozbiórkom Altan. weszła w ycie. Wyrok NSA. Projekt ustawy. Prace legislacyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA. Stop Rozbiórkom Altan. weszła w ycie. Wyrok NSA. Projekt ustawy. Prace legislacyjne"

Transkrypt

1 USTAWA Stop Rozbiórkom Altan weszła w ycie Od 30 kwiet nia br. usta wa o zmia nie usta wy Pra wo bu - dowlane i niektórych innych ustaw jest obowiązującym pra wem. Tym sa mym wie lo mie sięcz ne sta ra nia dział - kow ców i PZD o oca le nie przed roz biór ką po nad 900 tys. altan, zostały zwieńczone sukcesem. Usta wa Stop Roz biór kom Al tan wpro wa dza de fi ni - cję al ta ny. Do zwo lo na bę dzie bu do wa obiek tów o po - wierzch ni za bu do wy do 35 m² i wy so ko ści 5 m (przy da chu pła skim 4 m) z ta ra sem, gan kiem lub we ran dą nie - prze kra cza ją cą 12 m². Dział kow cy bę dą zwol nie ni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę. Wszyst kie bu dyn ki, wy bu do wa ne przed wej ściem w ży cie zno we li zo wa ne go pra wa, a speł nia ją ce usta wo - we kry te ria al ta ny, zo sta ną uzna ne za le gal ne. W przy - pad ku al tan, wo bec któ rych już wy da no de cy zję rozbiórki, postępowania będą umarzane. Je że li dział ko wiec bę dzie miał wąt pli wo ści czy bu dy - nek w ogro dzie speł nia kry te ria al ta ny, bę dzie mógł wy - stąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie za świad cze nia po twier dza ją ce go, że do mek jest al ta ną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa. Wyrok NSA Opracowanie projektu Stop Rozbiórkom Altan było spo wo do wa ne za gro że niem dla al tan dział ko wych wy - nikającym z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA w swo im orze cze niu po dał de fi ni cję al ta ny po słu gu jąc się słow ni kiem ję zy ka pol skie go. Jed nak przytoczona przez niego definicja była zupełnie oderwana od rzeczywistego wyglądu i sposobu użytkowania altan w ogro dach dział ko wych. Nad zór Bu dow la ny, po sił ku jąc się de fi ni cją al ta ny po da ną w wy ro ku NSA, za czął wy da wać na ka zy ich roz biór ki. Po nad to wła dze miast uzna jąc, że bu dyn ki w ROD nie speł nia ją kry te - riów al ta ny po da nych w orze cze niu NSA, ka za ły od pro - wa dzać po dat ki od tych nie ru cho mo ści. W za pi sach prawa altany zwolnione są od podatku, jednak w oczach wszyst kich urzęd ni ków to, co od po nad 100 lat by ło al - ta ną, prze sta ło nią być. Dział kow cy zna leź li się w bar dzo trudnym położeniu. Projekt ustawy Kra jo wa Ra da PZD nie po zo sta ła obo jęt na na pro ble - my dział kow ców. W ce lu ra to wa nia dział ko wych al tan zainicjowała projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budow la ne i in nych ustaw zo stał. Pro jekt opra co wał i zgło - sił Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej Stop Roz - biór kom Al tan, któ re go peł no moc ni ka mi zo sta li rad co - wie praw ni PZD mec. Bar tło miej Piech i mec. To masz Terlecki. Jak ważnej sprawy dotykał projekt, pokazało 700 tysięcy pod pi sów oby wa te li ze bra nych w nie speł na trzy mie - sią ce oraz set ki li stów w tej spra wie prze sła nych do posłów, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu. Prace legislacyjne Wysiłki działkowców odniosły skutek. W sprawę ustawy ratującej altany zaangażowała się nawet Premier Ewa Kopacz. Podczas specjalnego spotkania z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim i pełnomocnikami Komitetu Stop Roz biór kom Al tan za pro po no wa ła rzą do we po - prawki do projektu. Prace nad ustawą w sejmowych i senackich komisjach prze bie gły bar dzo spraw nie. Jej za ło że nia zo sta ły w Parlamencie poparte gremialnie. Posłowie i Senatorowie gło so wa li za nią nie mal jed no myśl nie, dzię ki czemu Pre zy dent RP mógł pod pi sać usta wę już 2 kwiet nia 2015 ro ku. 1

2 PZD w obro nie dział kow ców Dział kow cy nie mu szą się już mar twić o dal sze ist nie - nie swoich altan. Niewątpliwie duża zasługa w tym rzadko spotykanej w dzisiejszych czasach solidarności całego śro do wi ska oraz po sia da nie przez nie go sil nej, ogól no - pol skiej or ga ni za cji. Dzię ki zor ga ni zo wa niu w ra mach PZD, dział kow cy by li w sta nie bar dzo szyb ko za re ago - wać na za gro że nie dla swych praw. Od mo men tu po wo - łania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej do podpisania usta wy przez Pre zy den ta RP, mi nę ło nie wie le po nad 8 miesięcy. Niewątpliwie wpływ na uchwalenia ustawy w tak krót kim cza sie mia ło wła śnie to, iż bar dzo szyb ko w spra wę za an ga żo wa li się dział kow cy z ca łej Pol ski. Wal ka o al ta ny po raz ko lej ny do wio dła, iż przy na leż - ność ogro dów do Związ ku zwięk sza szan sę na sku tecz - ną ochro nę praw dział kow ców. Z ko lei po par cie spo - łecz ne, ja kim dział kow cy wy ka za li się skła da jąc w Sej - mie po nad pod pi sów, po twier dza, że idea ogrod - nic twa dział ko we go jest wciąż ży wa, a ogro dy są potrzebne społeczeństwu. Usta wa z dnia 20 mar ca 2015 r. o zmia nie usta wy Pra wo bu dow la ne oraz nie któ rych in nych ustaw jest opublikowana w Dzienniku Ustaw 2015 na pozycji 528. (AD) I. USTAWA O ZMIANIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE I NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ War sza wa, dnia 15 kwiet nia 2015 r. Poz. 528 USTAWA z dnia 20 mar ca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1 Art. 1. W usta wie z dnia 7 lip ca 1994 r. - Pra wo bu - dow la ne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. 2) ) w art. 29 w ust. 1 pkt 4 otrzy mu je brzmie nie: 4) al tan dział ko wych i obiek tów go spo dar czych, o któ rych mo wa w usta wie z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40);. Art. 2. W usta wie z dnia 12 stycz nia 1991 r. o po dat - kach i opła tach lo kal nych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) w art. 7 w ust. 1 pkt 12 otrzy mu je brzmie nie: 12) po ło żo ne na te re nie ro dzin ne go ogro du dział ko - we go: grun ty, al ta ny dział ko we i obiek ty go spo dar cze o po wierzch ni za bu do wy do 35 m oraz bu dyn ki sta no - wią ce in fra struk tu rę ogro do wą, w ro zu mie niu usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział - ko wych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), z wy jąt kiem za ję tych na prowadzenie działalności gospodarczej;. Art. 3. W usta wie z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin - nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 po pkt 9 do da je się pkt 9a w brzmie niu: 9a) altanie działkowej - należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na te re nie dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, o powierzchni zabudowy do 35 m 2 oraz o wysokości do 1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200 i

3 5 m przy da chach stro mych i do 4 m przy da chach płaskich, przy czym do po wierzch ni za bu do wy nie wli - cza się ta ra su, we ran dy lub gan ku, o ile ich łącz na po - wierzch nia nie prze kra cza 12 m 2 ; ; 2) w art. 13 ust. 1 i 2 otrzy mu ją brzmie nie: 1. Na te re nie dział ki nie mo że znaj do wać się: 1) al ta na dział ko wa nie speł nia ją ca wy ma gań okre ślo - nych w art. 2 pkt 9a; 2) obiekt go spo dar czy o po wierzch ni za bu do wy prze - kraczającej 35 m 2 oraz o wysokości przekraczającej 5 m przy da chach stro mych i 4 m przy da chach pła skich. 2. W przy pad ku po wzię cia in for ma cji, że na te re nie dział ki wy bu do wa no, nad bu do wa no lub roz bu do wa no al tanę dział ko wą lub in ny obiekt z na ru sze niem prze pi - sów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej. ; 3) po art. 13 do da je się art. 13a w brzmie niu: Art. 13a. 1. Dział ko wiec mo że wy stą pić do wła ści - we go or ga nu nad zo ru bu dow la ne go z wnio skiem o wy - danie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w art. 2 pkt 9a. 2. Do wnio sku, o któ rym mo wa w ust. 1, do łą cza się: 1) ak tu al ny na dzień zło że nia wnio sku wy pis z ewi - den cji i dzia łek, o któ rej mo wa w art. 51; 2) oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany działkowej znajdującej się na jego działce, zawierające również wskazanie powierzchni tarasów, werand lub gan ków. 3. Za wy da nie za świad cze nia, o któ rym mo wa w ust. 1, nie po bie ra się opła ty skar bo wej. ; 4) w art. 36 w ust. 3 pkt 1 otrzy mu je brzmie nie: 1) po mi mo pi sem ne go upo mnie nia na dal ko rzy sta z dział ki lub al ta ny dział ko wej w spo sób sprzecz ny z prze pi sa mi usta wy lub re gu la mi nem, nisz czy in fra - strukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub upo rczy wy prze ciw ko po rząd ko wi ogro do we mu, czy - niąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub ; 5) w art. 46 w pkt 8 krop kę za stę pu je się śred ni kiem i do da je się pkt 9 w brzmie niu: 9) działanie na rzecz zagospodarowania i zabudowy ROD zgodnie z jego celami oraz przepisami prawa. Art W przypadku obiektów budowlanych wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy speł nia - ją cych wy ma ga nia, o któ rych mo wa w art. 2 pkt 9a usta - wy wy mie nio nej w art. 3, w brzmie niu nada nym ni niej - szą ustawą, nie wszczyna się postępowania określonego w art b usta wy wymie nio nej w art. 1 ni niej szej usta wy, a po stę po wa nia wszczę te i nie za koń czo ne de cy - zją osta tecz ną do dnia wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy umarza się. 2. W przypadku gdy ostateczna decyzja o nakazie rozbiór ki obiek tu bu dow la ne go, o któ rym mo wa w ust. 1, wy da na przed dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy, nie została jeszcze wykonana, właściwy organ nadzoru budowlanego, który wydał tę decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie. Art. 5. Usta wa wcho dzi w ży cie po upły wie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski II. W SPRAWIE REJESTRACJI STATUTU PZD 1. Informacja W ostat nim cza sie wśród dział kow ców i or ga nów PZD niepokój wywołały rozmaite informacje dotyczące działań pod ję tych przez Pre zy den ta War sza wy ja ko or ga nu nadzorującego wobec PZD. W mediach pojawiły się donie sie nia ja ko by miał on uchy lić uchwa ły Kra jo wej Ra - dy PZD, a tym sa mym po zba wić moż li wo ści po dejmo wa nia naj waż niej szych de cy zji dla funk cjo no wa nia ROD i całego Związku. W celu skorygowania tych błędnych in for ma cji Kra jo wa Ra da PZD ni niej szym przed - stawia rzeczywisty stan rzeczy wynikający z trwającego sporu sądowego z organem nadzorującym dotyczącego rejestracji nowego statutu PZD oraz działań podejmowanych przez ten or gan w ra mach je go kom pe ten cji. Na wstę pie Kra jo wa Ra da PZD pra gnie jed nak za zna - czyć, że wciąż trwa pro ce du ra są do wa w spra wie za re je - stro wa nia zmia ny sta tu tu PZD w Kra jo wym Re je strze Są do wym (KRS). Przy po mi na my, że pod czas nad zwy - czaj ne go Kra jo we go Zjaz du De le ga tów w dniu 23 paź - dziernika 2014 roku Związek uchwalił nowy statut. Tym sa mym speł nio no obo wią zek wy ni ka ją cy z art. 68 usta - 3

4 wy o ROD, a więc uchwa lo no w ter mi nie 18 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie usta wy no wy sta tut na za sa - dach okre ślo nych w do tych cza so wym sta tu cie, a tak że złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w KRS wraz z uchwa lo nym sta tu tem. Jednakże, mimo dopełnienia wymogu ustawowego, do dnia dzi siej sze go nie do ko na no wpi su do KRS o zmia nie sta tu tu. Sy tu acja ta wy ni ka z za strze żeń do try bu przy ję - cia nowego statutu oraz niektórych jego zapisów, jakie zgłosił do sądu Prezydent Warszawy, który - jako organ nadzorujący Związek kilkakrotnie występował z negatywnym stanowiskiem, nie chcąc dopuścić do rejestracji sta tu tu. Mi mo sze ro kie go sta no wi ska praw ne go PZD, w któ rym od po wie dział na wszyst kie za strze że nia or ga - nu nadzoru, Sąd Rejonowy wydał jednak postanowienie, w któ rym od mó wił za re je stro wa nia zmia ny sta tu tu. Głów ną przy czy ną od mo wy by ło uzna nie ar gu men tu Pre zy den ta War sza wy ja ko by nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd Delegatów nie był uprawniony do zmiany statutu PZD ze względu na nieprawidłowy wybór delegatów. Z ta kim orze cze niem Zwią zek nie mógł się zgo dzić i zdecydowano o natychmiastowym zaskarżeniu powyższego postanowienia. Stosowną apelację złożono już do sądu. Jej złożenie oznacza, że postępowanie nie zostało jeszcze zakończone, a całość sprawy do rozstrzygnięcia w II instancji przejmuje Sąd Okręgowy. Dlatego też na dzień dzisiejszy za nierozstrzygnięty należy uznać spór prawny dotyczący kwestii obowiązywania nowego statutu PZD. W tym zakresie organ nadzorujący forsuje przed sądem pogląd oparty wyłącznie na ogólnych przepisach pra wa o sto wa rzy sze niach, że zmia na sta tu tu obo wią zu - je do pie ro od chwi li re je stra cji. Zwią zek uzna je ten po - gląd za wa dli wy, gdyż cał ko wi cie po mi ja szcze gól ne re gu la cje usta wy o ROD do ty czą ce wła śnie spra wy uchwalenia statutu PZD; oczywistym jest bowiem, że te szczególne regulacje powinny być stosowane przed regułami ogólnymi zgodnie z zasadą Lex specialis derogat le gi ge ne ra li. Dla te go też Zwią zek kon se kwent nie stoi na sta no wi sku, iż z art. 65 ust. 2 jed no znacz nie wy ni ka, że od chwili uchwalenia nowego statutu, PZD przestaje dzia łać na pod sta wie do tych cza so we go sta tu tu, a więc oczy wi stym jest, że mu si z tym mo men tem dzia łać w opar ciu o no wy, czy li uchwa lo ny sta tut. Z te go wzglę - du Związek podtrzymuje swoje stanowisko, prezentowane rów nież w zło żo nej ape la cji, że uchwa lo ny w dniu 23 października 2014 r. statut obowiązuje od chwili jego uchwalenia, niezależnie od rejestracji. Taki wniosek wyni ka bo wiem z usta wy o ROD. Z po wyż sze go wzglę du or ga ny Związ ku, w tym Kra - jowa Rada, podejmują w ostatnich miesiącach uchwały w opar ciu o po sta no wie nia no we go sta tu tu. Ta ka ko - nieczność wynika również z zupełnie nowych rozwiązań za war tych w obo wią zu ją cej od nie daw na usta wie o ROD. Do ty czy to w szcze gól no ści ta kich spraw jak opła ty ogro do we, za wie ra nie umów dzier ża wy dział ko - wej, czy też prze no sze nie praw do dzia łek. Wdro że nie no wych za sad i me cha ni zmów w ROD wy ma ga ło sto - sunkowo szybkiego uchwalenia i wejścia w życie nowego statutu, dostosowanego przede wszystkim do ustawy o ROD. Dla te go wła śnie usta wo daw ca po sta no wił o na - tych mia sto wym roz po czę ciu obo wią zy wa nia no we go statutu po jego uchwaleniu, a nie rejestracji. Jednak organ nadzorujący nie uznaje tak oczywistych argumentów. Nadal podtrzymuje swój pogląd o nieobowią zy wa niu no we go sta tu tu. Ale za miast ja ko uczest - nik postępowania sądowego czekać na rozstrzygnięcie tego sporu przez niezawisły sąd, organ nadzorujący postanowił przeforsować własny pogląd za pomocą admini stra cyj nych środ ków nad zor czych, któ re wy mie rzył w swojego przeciwnika procesowego, czyli PZD. Udzielił mia no wi cie Związ ko wi ostrze że nia, a tak że za żą dał uchylenia uchwał Krajowej Rady opartych o nowy statut oraz po in for mo wa nia wszyst kich struk tur PZD o ko - niecz no ści sto so wa nia do tych cza so we go sta tu tu. Na re - alizację tych żądań wyznaczono 14-dniowy termin pod ry go rem za sto so wa nia bar dziej do le gli wych środ ków nadzoru. A zatem, wbrew niektórym informacjom medialnym, organ nadzorujący nie uchylił żadnych uchwał Krajowej Rady. Takie informacje są więc nieprawdziwe, zwłaszcza że organ nadzorujący nie ma takich kompetencji. Co najwy żej mo że zło żyć do są du wnio sek o uchy le nie uchwał sto wa rzy sze nia. Na chwi lę obec ną ta ki wnio sek nie zo - stał złożony. Nie za leż nie od po wyż sze go, Zwią zek mu siał się usto - sun ko wać do pod ję tych dzia łań nad zor czych. Pod czas nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 21 kwietnia br. Krajo wa Ra da omó wi ła i pod ję ła de cy zje w tej spra wie. Przede wszystkim uznano działania organu nadzorującego za nie do pusz czal ną pró bę wy mu sze nia na Związ ku zmiany stanowiska prezentowanego w postępowaniu sądo wym do ty czą cym re je stra cji zmia ny sta tu tu PZD. Uwzględ nie nie wszyst kich zgło szo nych żą dań by ło by rów no znacz ne z re zy gna cją z ape la cji i obro ną swo ich in te re sów na dro dze są do wej. Moż na wręcz mó wić o nad uży ciu środ ków nad zor czych i dą że niu do unie - moż li wie nia Związ ko wi re ali za cji przy słu gu ją ce go mu kon sty tu cyj ne go pra wa do są du. Pre zy dent War sza wy nie po wi nien sa mo dziel nie roz strzy gać ja kich kol wiek spraw, będących przedmiotem postępowania sądowego, zwłaszcza gdy jest stroną takiego postępowania. Sprawa wydaje się tym bardziej bulwersująca, że nie ma praw nych moż li wo ści za skar że nia za sto so wa nych wo bec PZD środ ków nad zor czych. Z te go wzglę du Związek nie może złożyć formalnego odwołania, mimo że wy da ne roz strzy gnię cie nad zor cze na ru sza pra wa PZD, a tak że jest sprzecz ne z usta wą Pra wo o sto wa - rzyszeniach. 4

5 Jed no cze śnie ma jąc na uwa dze brak moż li wo ści za - skar że nia roz strzy gnię cia nad zor cze go oraz w tro sce o uniknięcie chaosu prawno-organizacyjnego w funkcjono wa niu ty się cy ro dzin nych ogro dów dział ko wych wsku tek dal szych dzia łań or ga nu nad zo ru ją ce go, Kra jo - wa Rada PZD uznała, że dokona modyfikacji rozwiązań wska za nych wprost przez Pre zy den ta War sza wy, tj. uchwa ły nr 4/XXIII/2014 z dnia 11 grud nia 2014 roku w spra wie okre śle nia wy so ko ści i po dzia łu środ ków z partycypacji. Uchwała ta została uchylona, a przedmiot do któ re go się od no si ła, re gu lu je obec nie uchwa ła nr 2/XXVIII/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 21 kwiet nia 2015 r. No wa uchwa ła znaj du je umo co wa nie za rów no w po sta no wie niach no we go, jak i do tych cza so we go sta - tu tu PZD, dzię ki cze mu bę dzie wol na od ry zy ka pod wa - żania podjętych w oparciu o nią działań, niezależnie od orzeczenia sądu rozpatrującego apelację złożoną w sprawie re je stra cji sta tu tu przez PZD. Pod kre ślić na le ży, iż uchwa ła nr 2/XXVIII/2015 nie wpły nie na zmia nę ob - cią żeń fi nan so wych dział kow ców zwią za nych z ko rzy - sta niem z dzia łek w ROD, a co za tym idzie, uchwa ły w sprawie opłat ogrodowych podjęte dotychczas przez wal ne ze bra nia człon ków w ROD, po zo sta ną z nią spój ne. W tym kon tek ście trze ba rów nież jed no znacz nie stwier dzić bez za sad ność po glą du ja ko by or ga ny Związ - ku nie mo gły po bie rać opłat ogro do wych (skła dek) od dział kow ców. Za rów no usta wa o ROD, jak i prze pi sy we wnątrz or ga ni za cyj ne PZD za wie ra ją od po wied nie pod sta wy praw ne po zwa la ją ce or ga nom Związ ku usta - lać odpowiednie opłaty od działkowców. Wszak dotychcza so wy, jak rów nież no wy sta tut za wie ra ją sto sow ne po sta no wie nia, sta no wią ce pod sta wę do uchwa la nia opłat ko niecz nych do funk cjo no wa nia ROD. Dla te go trwający spór dotyczący obowiązywania nowego statutu nie mo że sta no wić prze szko dy do po dej mo wa nia ta - kich de cy zji przez wła ści we or ga ny PZD, a w szcze - gól no ści wal ne ze bra nia w ROD. Nie za leż nie bo wiem od przyj mo wa ne go po glą du, ist nie ją w tym za kre sie od - po wied nie pod sta wy praw ne. Po twier dza to zresz tą ze - szłoroczna praktyka. Wówczas już pod rządami nowej usta wy uchwa la no od po wied nie opła ty na pod sta wie do tych cza so we go sta tu tu. Przy ję cie więc od mien ne go po glą du by ło by ab sur dal ne, gdyż do pro wa dzi ło by do szyb kie go pa ra li żu nie mal ROD. Na le ży mieć na - dzieję, że nie taka jest intencja Prezydenta Warszawy. KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW War sza wa, dnia 21 kwiet nia 2015 r. 2. List KR PZD do Prezydenta Warszawy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Al. Jerozolimskie 28, Warszawa Dotyczy: AO-I PBO W od po wie dzi na pi smo z dnia 2 kwiet nia br. w spra - wie za sto so wa nia okre ślo nych środ ków nad zor czych wo bec Pol skie go Związ ku Dział kow ców, Kra jo wa Ra - da PZD przesyła niniejszym stosowną informację o podję tych w tym za kre sie dzia ła niach, a jed no cze śnie pra gnie prze ka zać swo je sta no wi sko w przed mio to wej sprawie. Na wstę pie Kra jo wa Ra da PZD czu je się w obo wiąz - ku wy ra zić swo je głę bo kie za nie po ko je nie i sprze ciw wo bec dzia łań or ga nu nad zo ru ją ce go. W na szej oce nie niedopuszczalne jest wykorzystywanie przysługujących środków nadzorczych do wymuszenia na Związku zmiany sta no wi ska, któ re pre zen tu je w to czą cym się z Pań - stwa udzia łem po stę po wa niu są do wym do ty czą cym rejestracji zmiany statutu PZD. Przypominamy, że w tym postępowaniu Związek wniósł apelację, która w zasadniczej czę ści jest opar ta o twier dze nie, że zmie nio ny sta tut PZD obo wią zu je od chwi li uchwa le nia, co wy ni ka ze szczególnych regulacji z art. 65 ust. 2 oraz art. 68 ustawy o ROD. Po gląd ten jest kon se kwent nie przez Pań - stwa negowany, co jest wyrażane w kolejnych pismach pro ce so wych kie ro wa nych do są du przez Pre zy den ta 5

6 m. st. Warszawa, uczestnika tego postępowania, faktycznie pozostającego w sporze ze Związkiem. Należało się zatem spodziewać, że ta kluczowa kwestia zostanie ostatecznie rozstrzygnięta przez niezawisły sąd. Tymczasem w drodze administracyjnych środków nadzorczych oraz zapowiedzi zastosowania bardziej dolegliwych sankcji, przymuszacie Państwo Związek do porzucenia swojego stanowiska wyrażonego w nierozpoznanej jeszcze apelacji. W ocenie Krajowej Rady PZD jest to niedopuszczalne wykorzystanie środków administracyjnoprawnych do narzucenia określonego poglądu innemu uczestnikowi w toczącym się postępowaniu sądowym. Trudno nie odnieść wrażenia, że w ten sposób usiłuje się wymusić na Związku zmianę swojego stanowiska oraz de facto przyznanie racji drugiej stronie postępowania sądowego, a w efekcie rezygnację ze wszczętej sprawy sądowej. Takie działanie uniemożliwia Związkowi realizację przysługującego mu prawa do sądu wynikającego z Konstytucji. W związ ku z po wyż szym Kra jo wa Ra da PZD uwa ża, że na stą pi ło nad uży cie za sto so wa nych wo bec Związ ku środ ków nad zor czych. Or gan ad mi ni stra cyj ny nie po wi - nien w spo sób fak tycz ny i sa mo dziel ny roz strzy gać ja - kichkolwiek spraw, które są przedmiotem postępowania są do we go, a tym bar dziej w sy tu acji, gdy jest stro ną ta - kie go po stę po wa nia. Spra wa obo wią zy wa nia no we go statutu PZD pozostaje do chwili obecnej nierozstrzygnięta przez nie za wi sły sąd i dla te go or gan nad zo ru nie po - winien forsować swojego poglądu w drodze administracyj nych środ ków nad zor czych. Jest to tym bar dziej uza - sadnione, że obowiązujące przepisy w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami są ułomne, gdyż wobec środków nad zor czych, sto so wa nych sa mo dziel nie przez or gan nad zo ru ją cy, sto wa rzy sze nie nie po sia da żad nych środ - ków od wo ław czych (od wo ła nia, skar gi do są du). Zwią - zek jest za tem po zba wio ny for mal no -praw nych moż li - wo ści za skar że nia pod ję tych przez Pań stwa dzia łań. W re zul ta cie ten ob szar dzia ła nia ad mi ni stra cji po zo sta - je po za fak tycz ną kon tro lą, wsku tek któ rej by ło by moż - li we we ry fi ko wa nie wa dli wych roz strzy gnięć nad zorczych bez praw nie in ge ru ją cych w sa mo rząd ność sto - warzyszeń. Z tego względu Związek nie może złożyć formalnego od wo ła nia od przed mio to we go roz strzy gnię cia or ga nu nadzorującego, mimo że zostało wydane nie tylko w sposób na ru sza ją cy kon sty tu cyj ne pra wo do są du przy słu - gu ją ce PZD, ale rów nież w spo sób sprzecz ny z art. 28 usta wy Pra wo o sto wa rzy sze niach. Jak bo wiem wy ni - ka z tego przepisu oraz wypowiedzi doktryny prawnej, art. 28 w spo sób wy raź ny stop niu je środ ki nad zor cze, z uwagi na ciężar ich dolegliwości, wobec czego organ nadzorujący może zastosować jednorazowo tylko jeden z nich, a nie kil ka (wszyst kie) jed no cze śnie. W świe tle tego należy uznać, że przedmiotowe rozstrzygnięcie nadzor cze jest ewi dent nie wa dli we, gdyż jed no cze śnie za - stosowano kilka środków nadzorczych. Takie działanie jest zatem niedopuszczalne w kontekście art. 28 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Jak jednak wspomniano nie ma możliwości zakwestiono wa nia oma wia ne go roz strzy gnię cia w dro dze for mal - ne go za skar że nia. W tej sy tu acji pró ba dal sze go po z- ba wie nia Związ ku ochro ny praw nej po przez wa dli we stosowanie środków nadzorczych w celu przymuszenia do faktycznej rezygnacji z podjętej drogi sądowej, musi być oceniona szczególnie negatywnie. Ma jąc za tem po wyż sze na uwa dze, Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że w peł ni pod trzy mu je swo je sta no wi - sko wyrażane w postępowaniu sądowym dotyczącym reje stra cji zmia ny sta tu tu PZD. Trwa ją cy spór praw ny z udziałem organu nadzorującego powinien znaleźć swo je osta tecz ne roz strzy gnię cie wy łącz nie w dro dze orze cze nia nie za wi słe go są du. Ja kie kol wiek dzia ła nia po za są do we, ma ją ce na ce lu przy mu sze nie PZD do zmia ny swo je go sta no wi ska, uzna je my za dzia ła nie nie - dopuszczalne i godzące w podstawowe prawa Związku ja ko sto wa rzy sze nia, a więc or ga ni za cji spo łecz nej i po - zarządowej. Jednocześnie Krajowa Rada PZD stwierdza, że pomi mo swo ich za strze żeń wo bec dzia łań or ga nu nad zo - rującego Związek pozostanie organizacją w pełni odpowiedzialną, która kieruje się w swoich działaniach zasa dą pra wo rząd no ści. Dla te go też z uwa gi na brak moż - li wo ści za skar że nia roz strzy gnię cia nad zor cze go oraz w tro sce o unik nię cie cha osu pra wo -or ga ni za cyj ne go w funkcjonowaniu tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych wsku tek dal szych dzia łań or ga nu nad zo ru ją ce go, Kra jo wa Ra da PZD uzna ła za ko niecz ne uwzględ nienie zgłoszonych w rozstrzygnięciu wniosków w zakresie nie uchy bia ją cym kon sty tu cyj ne mu pra wu Związ ku do są du. Dla te go też co do uchwał Kra jo wej Ra dy, pod wa ża - nych przez organ nadzorujący, postanowiono je dostosować w ta ki spo sób, aby pod sta wa praw na ich wy da nia nie bu dzi ła już żad nych wąt pli wo ści. Jed no cze śnie Kra - jo wa Ra da PZD po sta no wi ła uchy lić uchwa łę Nr 4/XXIII/2014 z dnia 11 grud nia 2014 ro ku w spra wie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji. Na le ży jed nak pod kre ślić, że uchy le nie tej uchwa ły wy - ni ka wy łącz nie z omó wio nych wzglę dów for mal nych i nie sta no wi apro ba ty dla błęd nych po glą dów or ga nu nadzorującego, który m.in. utrzymuje, że ( ) w skład opłat ogro do wych nie wcho dzą kosz ty dzia łal no ści sto - wa rzy sze nia za rzą dza ją ce go ROD. Ta kie twier dze nie jest zu peł nie bez pod staw ne i sprzecz ne z art. 33 ust. 2 pkt 5 usta wy o ROD, z któ re go wy ni ka, że wy dat ki zwią - za ne z za rzą dza niem ROD sta no wią kosz ty funk cjo no - wania ROD pokrywane z opłat ogrodowych. Pogląd, że tylko członkowie stowarzyszenia ogrodowego pokrywają ze swoich składek ponoszone koszty zarządzania ROD 6

7 ozna czał by, że po zo sta li dział kow cy nie mu sie li by po - no sić kosz tów ta kie go za rzą dza nia, co jest te zą zdu mie - wającą i bezpodstawną w swoim założeniu. Taki pogląd mu siał by do pro wa dzić w krót kim cza sie do pa ra li żu fi - nan so we go w pol skich ro dzin nych ogro dach dział ko - wych. Wiceprezes /-/ Tadeusz Jarzębak Prezes /-/ Eugeniusz Kondracki 3. List KR PZD do Prezesa Rady Ministrów Premier RP Pa ni Ewa Ko pacz Szanowna Pani Premier! W imie niu dział kow ców zrze szo nych w PZD zwra ca - my się do Pa ni Pre mier o pod ję cie, na pod sta wie art. 171 Kon sty tu cji RP, czyn no ści nad zor czych nad Pre zy den - tem m. st. Warszawy w zakresie działań wykonywanych przez ten or gan wo bec na sze go sto wa rzy sze nia. Wy da - rze nia ostat nich dni, a zwłasz cza pi smo skie ro wa ne do PZD przez Dy rek to ra Krzysz to fa Krze ko wiec kie go Kuleszę, dają podstawy by uznać, iż wobec organizacji podejmowane są działania budzące wątpliwość co do zgodności z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, a wręcz ustawą zasadniczą. Działający w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy urzędnicy, wymuszając na drodze ad mi ni stra cyj nej od stą pie nie przez PZD od sta no wi ska prezentowanego w postępowaniu sądowym, ograniczają możliwość skorzystania przez nasze stowarzyszenie z sądo wej obro ny swych praw. Jed no cze śnie po zwa la my so bie zwró cić się do Pa ni Premier, jako osoby pełniącej funkcję Marszałka Sejmu pod czas prac nad usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko - wych, o rozważenie możliwości włączenia się w proces wdra ża nia usta wy. Zda niem PZD ist nie ją uza sad nio ne podstawy by przyjąć, iż interpretacja ustawy dokonana przez urzęd ni ków re pre zen tu ją cych Pre zy den ta m. st. Warszawy w wykonywaniu czynności nadzorczych nad PZD stoi w sprzeczności z zasadniczymi intencjami ustawo daw cy. Uwa ża my, że przyj mu jąc roz wią za nia za war - te w usta wie o ROD, usta wo daw ca dą żył do za pew nie nia możliwie najlepszych warunków dla przejścia ogrodów dział ko wych pod rzą dy no we go pra wa, a w szcze gól no - ści do unik nię cia ja kich kol wiek za kłó ceń w bie żą cym funk cjo no wa niu ogro dów i za spo ka ja niu po trzeb in dy - wi du al nych dział kow ców. Z kon cep cją tą kłó ci się wy - kład nia usta wy do ko na na przez or gan nad zo ru, któ ry do wo dzi nie moż no ści po zy ski wa nia od dział kow ców opłat ogro do wych do cza su re je stra cji no we go sta tu tu, a co za tym idzie po zba wia ogro dy moż li wo ści fi nan - so wa nia dzia łal no ści. Co wię cej, in ter pre ta cja za pi sów ustawy o ROD oraz dotychczasowego statutu PZD dokonana przez organ nadzoru powoduje również, iż PZD nie miałby de facto możliwości zrealizowania zapisów ustawy w za kre sie uchwa le nia no we go sta tu tu w ter mi nie wskazanym przez ustawodawcę. Szanowna Pani Premier! No wa usta wa o ROD na ło ży ła na PZD sze reg obo - wiąz ków, co uza sad nia po gląd, iż fak tycz nie to na Związ ku spo czy wał głów ny cię żar jej wdro że nia. Uwa - żamy, że mamy podstawy twierdzić, iż nasza organizacja po do ła ła po sta wio nym przed nią wy zwa niom i do wio - dła, że za słu gu je na mia no wia ry god ne go part ne ra spo - łecznego. Wy peł nia jąc za pi sy no wej usta wy w za kre sie plu ra li - zmu w pro wa dze niu ROD, w prze cią gu 12 mie się cy od jej wej ścia w ży cie, PZD prze pro wa dził we wszyst kich ROD zarządzanych przez naszą organizację zebrania, na któ rych dział kow cy roz strzy ga li o swo jej przy na leż no - ści or ga ni za cyj nej. W wy ni ku de mo kra tycz nie prze pro - wadzonych głosowań, przeszło 90% spośród około 5000 ROD pozostało w strukturach PZD. Warto podkreślić, że dla Związku, jako zrzeszania opierającego działanie na pracy społecznej członków, wiązało się to z olbrzymim wy sił kiem or ga ni za cyj nym. Nie bez zna cze nia jest rów - nież aspekt fi nan so wy. W ska li kra ju koszt or ga ni za cji ze brań, m.in. prze sła nia do po nad dział kow - ców za wia do mień w for mie li stów po le co nych oraz za - bezpieczenia lokali, przekroczył 6 mln. zł. Jednocześnie Związek dokładał wszelkich starań, aby wej ście w ży cie no wej usta wy nie za kłó ci ło funk cjo no - wania ogrodów. Nowe przepisy wymogły m.in. koniecz- 7

8 ność zmiany regulacji wewnętrznych, w tym weryfikacji do tych cza so we go sta tu tu PZD pod ką tem zgod no ści z usta wą. Efek tem ana liz by ło stwier dze nie, iż bez wpro - wa dze nia zmian, sta tut bę dzie do ku men tem ułom nym. Wystarczy wskazać, że wątpliwości co do legalności mogłyby budzić działania organów ogrodów dotyczące tak fundamentalnych dla działkowców kwestii, jak zawieranie umów dzierżawy działkowej, czy zatwierdzanie przeno sze nia praw do dział ki przez dział kow ca. Z te go też wzglę du Kra jo wa Ra da PZD uzna ła za ko - nieczne pilne przystąpienie do prac nad nowym statutem. Po ogólnokrajowych konsultacjach, w których możliwość uczestnictwa zapewniono wszystkim ogrodom i działkowcom, opracowano projekt nowego statutu. Dokument ten zo stał uchwa lo ny w paź dzier ni ku 2014 r. przez Nad zwy - czajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Szanowna Pani Premier! Po dej mu jąc dzia ła nia słu żą ce wdro że niu no wej usta - wy, PZD do kła dał wszel kich sta rań, aby od po wia da ły one jej za pi som oraz du cho wi. Po dob nie by ło w przy - padku uchwalenia nowego statutu. Zwołując zjazd w trybie nad zwy czaj nym, KR PZD sko rzy sta ła z za pi sów do tych cza so we go sta tu tu w prze świad cze niu, iż nie na - ruszają one nowej ustawy. Jednocześnie, z uwagi na treść art. 65 ust. 2 usta wy o ROD, po uchwa le niu no we go sta - tu tu Zwią zek za prze stał sto so wa nia do tych cza so we go. Niestety sposób zwołania Zjazdu, choć zgodny z dotychcza so wym sta tu tem, zo stał za kwe stio no wa ny przez Pre - zydenta m. st. Warszawy. Okoliczność ta stała się przesłanką do podważania legitymacji Krajowego Zjazdu Dele ga tów PZD do przy ję cia sta tu tu. W kon se kwen cji, w trak cie po stę po wa nia re je stro we go po mię dzy PZD, a or ga nem nad zo ru po wstał spór. Jak kol wiek sąd I in - stancji podzielił pogląd Prezydenta m. st. Warszawy, to zda niem PZD w orze cze niu tym oparł się wy łącz nie o przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach, a pominął re gu la cje szcze gól ne za war te w usta wie o ro dzin nych ogrodach działkowych, zwłaszcza w jej przepisach przejścio wych. Dla te go PZD zło żył do Są du Okrę go we go w War sza wie ape la cję od przed mio to we go orze cze nia, a co za tym idzie, kwe stia ta nie zo sta ła pra wo moc nie rozstrzygnięta. W za ist nia łej sy tu acji uwa ża my za nie do pusz czal ne, aby organ nadzoru, korzystając ze środków administracyj nych, wy mu szał na PZD za nie cha nie sto so wa nia no - we go sta tu tu, co w isto cie ozna cza ło by re zy gna cję ze stanowiska prezentowanego w postępowaniu sądowym. Za sad nym jest stwier dze nie, iż po wyż sza sy tu acja nie tylko narusza samorządność naszego stowarzyszenia, ale rów nież w spo sób nie do pusz czal ny ogra ni cza pra wo PZD do roz pa trze nia spra wy przez nie za wi sły sąd. Z po - wyż szych wzglę dów zwra ca my się do Pa ni Pre mier o roz wa że nie pod ję cia sto sow nych dzia łań wo bec Pre - zydenta m. st. Warszawy. Szanowna Pani Premier! Mając w pamięci pozytywne doświadczenia ze współpra cy z Pa nią ja ko Mar szał kiem Sej mu w cza sie pro ce - dowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a także szybką i konstruktywną reakcję Pani Premier w kwestii al tan dział ko wych, świad czą cą o zro zu mie niu pro ble - mów i obaw dział kow ców, zwra ca my się do Pa ni o roz - wa że nie moż li wo ści oso bi ste go za an ga żo wa nia się w przed sta wio ną spra wę. Wy da je się nam bo wiem, że urzęd ni cy m. st. War sza wy pa trzą na pro blem sta tu tu PZD je dy nie przez pry zmat pa ra gra fów, a cał ko wi cie brak u nich świa do mo ści, iż ich po stę po wa nie ude rzy w milion polskich rodzin działkowych. Najwyraźniej nie do strze ga ją, że pa ra liż or ga ni za cyj ny Związ ku nie chyb - nie za kłó ci funk cjo no wa nie ogro dów, z któ rych ko rzy - sta tak liczna grupa obywateli. Dla te go też po zwa la my so bie zwró cić się do Pa ni Pre - mier z proś bą o in ter wen cję w tej spra wie. Ze stro ny PZD mo że my za de kla ro wać peł ną go to wość do kon - struktywnych rozmów. Nasze wystąpienie podyktowane jest przekonaniem, iż nadal możliwie jest wypracowanie rozwiązania, które doprowadzi do realizacji postulatów zgła sza nych do za pi sów no we go sta tu tu PZD przez Pre - zy den ta m.st. War sza wy, bez za kłó ca nia funk cjo no wa - nia ROD. Przekonanie to opieramy na świadomości, że wszel kie dzia ła nia po dej mo wa ne przez PZD przy wdra - ża niu usta wy o ROD, w tym de cy zja o pil nym uchwa le - niu no we go sta tu tu, mia ły na ce lu wy łącz nie za pewnie nie pra wi dło we go funk cjo no wa nia ogro dów i re ali - za cję za pi sów usta wy o ROD, a nie omi nię cie, czy też złamanie jakiegokolwiek prawa. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców 8

9 4. Stanowisko KR PZD z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. War sza wa, dnia 21 kwiet nia 2015 r. Uchwa le nie przez Sejm RP usta wy o ro dzin nych ogro - dach dział ko wych, któ rą pro ce do wa no z ini cja ty wy dział kow ców, ca łe śro do wi sko przy ję ło z wiel kim za do - wo le niem i jed no cze śnie z ulgą. Usta wa we szła w ży cie 19 stycz nia 2014 r., a więc na dwa dni przed ter mi nem wy zna czo nym przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny i w ten sposób zachowane zostały prawa działkowców do działek i mie nia na dział ce, a tak że za pew nio no dal sze funk - cjo no wa nie ogro dów. Usta wa spo tka ła się z peł nym po par ciem dział kow ców, któ rzy oce ni li ją bar dzo po zy - tyw nie, bo wiem speł nia ich ocze ki wa nia, mi mo na ło że - nia wielu rygorów i obowiązków. Ustawa została przyjęta z wielkim entuzjazmem i jest sukcesywnie wdrażana z zaangażowaniem przez wszystkich dział kow ców i or ga ny PZD. W ogro dach naj więk - szym wy zwa niem by ło prze pro wa dze nie usta wo wych zebrań wszystkich działkowców oraz odbycie szerokiej konsultacji projektów statutu PZD i regulaminu ROD. Pol ski Zwią zek Dział kow ców z wiel ką po wa gą pod - szedł do re ali za cji usta wy. W pierw szej ko lej no ści Kra - jo wa Ra da wska za ła, któ re prze pi sy obo wią zu ją ce go sta tu tu stra ci ły swą moc ze wzglę du na sprzecz ność z no - wą usta wą o ROD i usta wą Pra wo o sto wa rzy sze niach. Uchwa lo ny zo stał no wy re gu la min ROD uwzgled nia ją - cy zapisy nowej ustawy, a także opracowano szczegółowe zasady odbywania zebrań wszystkich działkowców. Krajowa Rada i jej Prezydium dokonały nowelizacji wielu uchwał systemowych, dostosowując wewnętrzne przepisy związkowe do obowiązującego prawa. Zwią zek do cho wu je wszyst kich ter mi nów wy zna czo - nych usta wą o ROD i wy ko nu je za da nia usta wo we, po - nosząc z tego tytułu nieraz bardzo duże koszty. Zgodnie z wy mo giem usta wo wym i w wy zna czo nym ter mi nie, we wszyst kich ogro dach od by ły się ze bra nia dział kow - ców w celu podjęcia decyzji o stowarzyszeniu, które ma prowadzić ogród. Wynik tych zebrań dowodzi, że PZD cieszy się zaufaniem działkowców, bowiem ponad 95% ogrodów pozostało w strukturach Związku. Niezmiernie ważnym dla części ogrodów działkowych jest przepis ustawy umożliwiający uregulowanie ich stanu praw ne go. Skła da nie wnio sków w tej spra wie, na pod sta wie art. 76 usta wy, jest prio ry te tem w dzia ła niu wielu okręgów. Polski Związek Działkowców realizuje zapisy ustawy o ROD z peł nym za ufa niem do sta no wio ne go pra wa i po dej mo wa nych de cy zji przez or ga ny pań stwo we. Tak też pod szedł do spra wy no we go sta tu tu PZD. W swych dzia ła niach oparł się na zwe ry fi ko wa nym sta tu cie, któ - re go nie za kwe stio no wał or gan nad zo ru oraz na po zy - tywnej decyzji sądu rejestrowego, akceptującego procedury przy uchwalaniu poprzedniego statutu PZD. Obecnie dobiegają końca w ogrodach walne zebrania spra woz daw czo -wy bor cze. Na ze bra niach dział kow cy udzie li li po par cia dla dzia łań Kra jo wej Ra dy i ca łe go Związ ku w spra wie re ali za cji usta wy o ROD. Szcze gól - nie po zy tyw nie i z za do wo le niem przy ję li uchwa le nie statutu PZD. Uznali, że ten statut odpowiada potrzebom i re aliom ogro dów dział ko wych, za ak cep to wa li wszel - kie regulacje wynikające z niego i uchwał KR PZD. Z wiel kim nie po ko jem dział kow cy przy ję li sta no wi - sko są du re je stro we go i Pre zy den ta m. st. War sza wy w sprawie rejestracji statutu PZD. Powszechnie uznano, że stanowisko Prezydenta m. st. Warszawy zaważyło na negatywnym rozstrzygnięciu sądu I instancji. Kra jo wa Ra da PZD uzna je, że do tych cza so we dzia ła - nia wszyst kich struk tur Związ ku i dział kow ców w spra - wie wdra ża nia usta wy są pra wi dło we i pro wa dzo ne z po żyt kiem dla ogro dów dział ko wych i mi lio na pol - skich ro dzin. Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że Zwią zek w peł nym za kre sie re ali zu je po sta no wie nia usta wy o ro dzin nych ogrodach działkowych, zgodnie z wyznaczonymi procedurami i w zakreślonych terminach. Jed no cze śnie Kra jo wa Ra da PZD dzię ku je dział kow - com i strukturom Związku za zaangażowanie w wykonywa niu i wdra ża niu po sta no wień usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Pro ces ten wy ka zał, że usta wa sprawdza się w praktyce, jest akceptowana i jest najlepszym ak tem praw nym gwa ran tu ją cym pra wa dział kow - ców i ogro dów dział ko wych. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców 9

10 5. Informacja o realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych przez PZD 1.Wstęp No wa usta wa o ROD to nie wąt pli wy suk ces wszyst - kich pol skich dział kow ców, któ rzy ra zem pod ję li sku - tecz ne dzia ła nia aby bro nić swo ich ogro dów. Mi mo trud no ści i ata ków z ze wnątrz po zo sta li ra zem i nie da li się po dzie lić. Wy ra zem tej jed no ści by ło pod pi - sów zło żo nych pod pro jek tem oby wa tel skim usta wy o ROD. Projekt obywatelski ustawy uzyskał szerokie poparcie, wyrażone między innymi w formie: 100 tys. i poparcia wysłanych do posłów i senatorów z interneto wej apli ka cji do stęp nej na stro nie Ko mi te tu Ini cja ty - wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD, uczest ni ków ogól no pol skiej ma ni fe sta cji dział kow ców oraz kilkudziesięciu pikiet działkowców, setkach spotkań z po sła mi i se na to ra mi, oraz po nad 5000 zbio ro wych li - stów, sta no wisk i ape li. W dniu 13 grud nia 2013 roku po - sło wie nie mal że jed no gło śnie (dwóch po słów wstrzyma ło się od gło su) przy ję li usta wę o ro dzin nych ogro - dach dział ko wych. Na to miast już 18 grud nia 2013 ro ku Pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski pod pi sał oby wa - tel ski pro jekt usta wy o ROD i tym sa mym za koń czy ła się wal ka dział kow ców o no we pra wa dla ROD. Wska - zu je to, iż po wie lu mie sią cach burz li wych prac sej mo - wych uda ło wy pra co wać się do bry do ku ment, któ ry w pełni zabezpiecza najważniejsze prawa działkowców oraz realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012 ro ku. Usta wa opu bli ko wa na w dniu 9 stycz nia 2014 r. w dzien ni ku ustaw pod po zy cją 40. we szła w ży - cie 19 stycz nia 2014 r. Od te go cza su dział kow cy i PZD zostali zobowiązani do podejmowania działań zgodnych z za pi sa mi usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ROD. Pol ski Zwią zek Dział kow ców z mo cy usta wy stał się stowarzyszeniem ogrodowym. Zachowana została jego ciągłość prawna i organizacyjna. Wejście nowego prawa ozna cza ło jed nak ko niecz ność do sto so wa nia we wnątrz - -organizacyjnego oraz dopełnienia szeregu obowiązków, a tak że pod ję cia no wych wy zwań, zwią za nych z re gu la - cją stanu prawnego ROD. Dlatego minione 12 miesięcy sta no wi ło dla PZD okres ol brzy mie go wy sił ku. Za czy - na jąc okres wdra ża nia no wej usta wy o ROD Pol ski Zwią zek Dział kow ców po sia dał w swo ich struk tu rach 4926 rodzinnych ogrodów działkowych, o powierzchni po nad ha i po nad 963 tys dzia łek ro dzin nych. 2. Weryfikacja statutu PZD do postanowień ustawy Nowa ustawa o ROD wyznaczyła termin 18 miesięcy od jej wej ścia w ży cie na uchwa le nie no we go sta tu tu sto - warzyszenia ogrodowego PZD. W tej sprawie Związek pod jął dzia ła nia na tych miast, nie cze ka jąc na wej ście w ży cie usta wy o ROD, co mia ło na stą pić 19 stycz nia 2014 r. Już 9 stycz nia 2014 r. Kra jo wa Ra da PZD uchwa - łą nr 1/XVII/2014 dokonała weryfikacji obowiązującego statutu, pod kątem zgodności z przepisami nowej ustawy o ROD i usta wy Pra wo o sto wa rzy sze niach. Uchwa ła Krajowej Rady w sprawie interpretacji postanowień statut PZD w świe tle za pi sów usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych stwierdziła utra tę mo cy obo wią zu ją cej tych prze pi sów, któ re by ły niezgodne z nową ustawą. Zweryfikowany statut został opublikowany na stronie internetowej PZD oraz w Biuletynie Informacyjnym nr 1/2014 i dostarczony do wszystkich rodzinnych ogrodów dział ko wych. By ło to ko niecz ne, gdyż ROD pro wa - dzone są przez społeczne zarządy i zweryfikowanie statutu zapobiegło stosowaniu przepisów już nieobowiązujących. 3. Prace nad nowym regulaminem ROD Już w stycz niu 2014 roku roz po czę ły się pra ce nad do - stosowaniem regulaminu ROD do nowej ustawy o ROD oraz zwe ry fi ko wa ne go sta tu tu. Spe cjal nie do te go ce lu Pre zy dium Kra jo wej Ra dy po wo ła ło ze spół, któ ry wy - pracował dokument dostosowany do nowej ustawy. Nowy Re gu la min ROD zo stał uchwa lo ny przez KR PZD uchwa łą nr 2/XVIII/2014 z dnia 21 lu te go 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego. Regulamin ROD został wydany w nakładzie eg zem pla rzy i prze ka za ny do wszyst kich okrę go wych zarządów PZD i rodzinnych ogrodów działkowych. Regu la min ROD zo stał rów nież opu bli ko wa ny w Biu le ty - nie In for ma cyj nym nr 2/2014 oraz na stro nie in ter - netowej PZD. Regulamin ma charakter tymczasowy, bowiem trzeba go dostosować do nowego statutu PZD. Po uchwa le niu no we go sta tu tu PZD przez Nad zwy - czaj ny XI Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD w dniu 10

11 23 paź dzier ni ka 2014 roku roz po czę ły się pra ce nad no - wym re gu la mi nem ROD. Do opra co wa nia re gu la mi nu ROD Pre zy dium KR w dniu 5 li sto pa da 2014 roku po - wo ła ło ko mi sję, któ ra na kil ku po sie dze niach dys ku to - wała nad propozycjami i wnioskami do regulaminu zgłoszo ny mi przez okrę go we za rzą dy i in dy wi du al nych działkowców. Uchwa łą Nr 2/XXV/2015 z dnia 26 lu te go 2015 r. Kra - jo wa Ra da po sta no wi ła skie ro wać pro jekt re gu la mi nu ROD do kon sul ta cji do wszyst kich okrę gów. W tym ce - lu wydała broszurę w nakładzie 20 tys. egzemplarzy, które przekazano do ogrodów działkowych, a także zamieściła projekt na swojej stronie internetowej. Konsultacje po trwa ją do koń ca kwiet nia. Po tym ter mi nie na pod sta - wie otrzy ma nych pro po zy cji i uwag zo sta nie wy pra co - wana ostateczna wersja projektu regulaminu ROD. 4. Zebrania ustawowe Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w art. 69 zo bo wią za ła PZD do prze pro wa dze nia ze brań wszyst - kich działkowców, podczas których działkowcy mieli zade cy do wać, czy ROD po zo sta je w struk tu rach ogól no - pol skie go sto wa rzy sze nia PZD, czy też za kła da ją lo kal - ne stowarzyszenie, które przejmie zarządzanie ROD. Zebra nia mo gły się od by wać w ROD już od dnia wej ścia w ży cie usta wy, tj. 19 stycz nia 2014 r., a ter min ich od - by wa nia upły nął 18 stycz nia 2015 r. Zwią zek do ło żył wszel kich sta rań, aby w peł ni zre ali - zo wać za pi sy usta wy: Pre zy dium Kra jo wej Ra dy już 8 stycz nia 2014 r. pod ję ło uchwa łę nr 4/2014 w spra wie wpro wa dze nia wy tycz nych do przy go to wa nia i prze pro - wadzenia zebrań wszystkich działkowców korzystających z działek w rodzinnych ogrodach działkowych. Uchwałą nr 43/2014 z dnia 21 lu te go 2014 r. w spra wie uzu peł - nienia wytycznych w sprawie przeprowadzenia zebrania wszyst kich dział kow ców w ro dzin nych ogro dach dział - ko wych w 2014 r. uszcze gó ło wio no za sa dy prze pro wa - dza nia ze brań. Uchwa łą nr 39/2014 z dnia 19 lu te go 2014 r. wprowadzone zostały również wytyczne w sprawie spo rzą dze nia spra woz dań fi nan so wych na oko licz - ność wy od ręb nie nia ROD. Opra co wa ne zo sta ły wzo ry nie zbęd nych do ku men tów do prze pro wa dze nia tych ze - brań oraz stwo rzo no sze reg do ku men tów ma ją cych wspie rać za rzą dy ROD przy zwo ły wa niu i prze pro wa - dzaniu zebrań ustawowych. W efekcie zebrania zostały przeprowadzone w ROD. W więk szo ści ogro dów dział kow cy za de cy do wa li o po zo sta niu w PZD. W 243 ROD dział kow cy zde cy do - wa li, że ich ogro da mi bę dą za rzą dza ły sto wa rzy sze nia in ne niż PZD, któ re po wo ła li na ze bra niach. Na dzień r. Pol ski Zwią zek Dział kow ców za rzą dzał 4707 ROD. Prze pro wa dze nie ze brań usta wo wych by ło bar dzo kosztowne dla PZD. Ogółem poniesione przez Związek kosz ty wy nio sły 6, 5 mln zł. 5. Uchwalenie nowego statutu PZD W ce lu wy ko na nia obo wiąz ku uchwa le nia sta tu tu sto - warzyszenia ogrodowego wynikającego z art. 68 ustawy z dnia z dnia 13 grud nia 2014 roku o ro dzin nych ogrodach dział ko wych, Kra jo wa Ra da PZD uchwa łą nr 7/XIX/2014 z dnia 27 mar ca 2014 r. po wo ła ła 14-oso bo - wą Ko mi sję Sta tu to wą. Po nad to, Pre zes PZD po wo łał Ze spół Do rad ców zło żo ny z praw ni ków i rad ców praw - nych OZ i KR, ja ko cia ło do rad cze Ko mi sji. Na wie lu wie lo go dzin nych po sie dze niach Ko mi sja Statutowa i Zespół Doradców przeanalizowały setki propo zy cji ure gu lo wań do sta tu tu zgło szo nych przez okrę - go we za rzą dy, za rzą dy ogro dów oraz in dy wi du al nych działkowców. Prezydium KR przyjmowało kolejne wersje pro jek tu sta tu tu PZD ulep sza ne w wy ni ku cią gle na - pły wa ją cych pro po zy cji. In ten cją Pre zy dium KR by ło do tar cie z pro jek tem sta tu tu PZD do jak naj więk sze go grona działkowców. Wydano więc broszurę z projektem statutu PZD, którą rozprowadzono do ogrodów. Projekt sta tu tu PZD zo stał rów nież za miesz czo ny na stro nie in - ternetowej KR PZD i okręgowych zarządów PZD. Na XXII po sie dze niu Kra jo wej Ra dy PZD w dniu 25 wrze śnia 2014 r. zo sta ła pod ję ta uchwa ła nr 2/XXII/2014 w sprawie przedłożenia pod obrady XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD projektu statutu PZD. Nad zwy czaj ny XI Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD uchwa łą nr 2 z dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r. w spra wie uchwalenia statutu PZD uchwalił nowy statut stowarzyszenia ogrodowego PZD. 11

12 6. Weryfikacja uchwał systemowych Wej ście w ży cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział - kowych spowodowało konieczność dokonania nie tylko we ry fi ka cji uchwał sys te mo wych uchwa lo nych przez Pre zy dium KR PZD i przez Kra jo wą Ra dę PZD, ale rów - nież pod ję cia sze re gu no wych unor mo wań. Po wyż sze wy ni ka ło z ko niecz no ści do sto so wa nia do tych czas obo - wią zu ją cych prze pi sów we wnątrz związ ko wych do no - woprzyjętych regulacji ustawowych, jak również uregulo wa nia sze re gu no wych kwe stii, któ re nie wy stę po wa - ły w po przed niej usta wie o ROD. W tym ce lu Kra jo wa Ra da PZD pod ję ła na stę pu ją ce uchwały: 1. Uchwa ła nr 2/XVII/2014 KR PZD z dnia 9 stycz nia 2014 r., w spra wie zmia ny Uchwa ły Nr 7/V/2008 KR PZD z dnia 26 li sto pa da 2008 r., w spra wie Fun du szu Statutowego Polskiego Związku Działkowców uchwa - ła oraz tekst jed no li ty opu bli ko wa ny w BI nr 1/2014; 2. Uchwa ła nr 3/XVII/2014 KR PZD z dnia 9 stycz nia 2014 r., w spra wie zmian w prze pi sach PZD do ty czą cych Funduszu Rozwoju ROD PZD uchwa ła oraz tekst jed - nolity opublikowany w BI nr 1/2014; 3. Uchwa ła nr 4/XVII/2014 KR PZD z dnia 9 stycz nia 2014 r., w spra wie zmian w prze pi sach PZD do ty czą cych Fun du szu Oświa to we go Pol skie go Związ ku Dział kow - ców uchwa ła oraz tekst jed no li ty uchwa ły opu bli ko - wa ny w BI nr 1/2014; 4. Uchwa ła nr 4/XXIII/2014 KR PZD z dnia 11 grud - nia 2014 r., w spra wie okre śle nia wy so ko ści i po dzia łu środ ków z par ty cy pa cji uchwa ła opu bli ko wa na w BI nr 8/2014; 5. Uchwa ła nr 5/XXIII/2014 KR PZD z dnia 11 grud - nia 2014 r., w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Statutowego uchwała opublikowana w BI nr 8/2014; 6. Uchwa ła nr 6/XXIII/2014 KR PZD z dnia 11 grud - nia 2014 r., w spra wie wy so ko ści i po dzia łu skład ki człon kow skiej w PZD w 2015 r. uchwa ła opu bli ko wa - na w BI nr 8/2014; 7. Uchwa ła nr 7/XXIII/2014 KR PZD z dnia 11 grud - nia 2014 r., w sprawie sporządzania sprawozdań finanso wych w PZD wg za sad okre ślo nych przez usta wę o rachunkowości dla jednostek mikro uchwała opubliko wa na w BI nr 8/2014; 8. Uchwa ła nr 8/XXIII/2014 KR PZD z dnia 11 grud - nia 2014 r., w sprawie ewidencji prawa użytkowania wieczy ste go na po trze by spo rzą dza nia spra woz dań fi nanso wych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD uchwa ła opublikowana w BI nr 8/2014; 9. Uchwa ła nr 10/XXIII/2014 KR PZD z dnia 11 grud nia 2014 r., w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców uchwała opublikowana w BI nr 8/2014; 10. Uchwa ła nr 11/XXIII/2014 KR PZD z dnia 11 grud nia 2014 r., w spra wie po dzia łu pod wyż sze nia opła ty ogro do wej uisz cza nej w ro ku na by cia pra wa do działki uchwała opublikowana w BI nr 8/2014; 11. Uchwa ła nr 12/XXIII/2014 KR PZD z dnia 11 grud nia 2014 r., w sprawie Funduszu Samopomocowego PZD i zasad jego funkcjonowania uchwała opubli ko wa na w BI nr 8/2014; 12. Uchwa ła nr 13/XXIII/2014 KR PZD z dnia 11 grud nia 2014 r., w spra wie za sad funk cjo no wa nia w Polskim Związku Działkowców Funduszu przeznaczone go na usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych w ROD uchwała opublikowana w BI nr 8/2014; 13. Uchwa ła nr 3/XXIV/2015 KR PZD z dnia 15 stycz nia 2015 r., w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polskim Związ ku Dział kow ców uchwa ła opu bli ko wa na w BI nr 1/2015; 14. Uchwa ła nr 4/XXIV/2015 KR PZD z dnia 15 stycz nia 2015 r., w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD uchwała opublikowana w BI nr 1/2015; 15. Uchwa ła nr 5/XXIV/2015 KR PZD z dnia 15 stycz nia 2015 r., w spra wie usta le nia od pi su na Fun dusz Obro ny ROD z czę ści par ty cy pa cji na leż nej jed no st ce krajowej PZD uchwała opublikowana w BI nr 1/2015; 16. Uchwa ła nr 6/XXIV/2015 KR PZD z dnia 15 stycz nia 2015 r., w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogro dach dział ko wych w Pol skim Związ ku Działkowców uchwała opublikowana w BI nr 1/2015; Na to miast Pre zy dium KR PZD pod ję ło na stę pu ją ce uchwały: 1. Uchwa ła nr 2/2014 Pre zy dium KR PZD z dnia 8 stycz nia 2014 r., w zmia ny Uchwa ły nr 212/2008 z dnia 15 grud nia 2008 r., w sprawie zatwierdzenia Zakładowego Planu Kont Polskiego Związku Działkowców uchwała opublikowana w BI nr 1/2014; 2. Uchwa ła nr 3/2014 Pre zy dium KR PZD z dnia 8 stycz nia 2014 r., w sprawie wzoru deklaracji członkowskiej uchwała oraz tekst jednolity opublikowany w BI nr 1/2014; 3. Uchwał nr 4/2014 Pre zy dium KR PZD z dnia 8 stycz nia 2014 r., w sprawie wprowadzenia wytycznych do przygotowania i przeprowadzenia zebrań wszystkich dział kow ców ko rzy sta ją cych z dzia łek w ro dzin nych ogrodach działkowych, uzupełniona uchwałą nr 43/2014 Pre zy dium KR PZD z dnia 21 lu te go 2014 r., w spra wie uzu peł nie nia wy tycz nych w spra wie prze pro wa dze nia ze bra nia wszyst kich dział kow ców w ro dzin nych ogro - dach dział ko wych w 2014 r. uchwa ły oraz tekst jed no - 12

13 li ty opu bli ko wa ny w BI nr 1/2014 i BI nr 2/2014; 4. Uchwa ła nr 10/2014 Pre zy dium KR PZD z dnia 9 stycz nia 2014 r., w spra wie zmian w prze pi sach PZD dotyczących Funduszu Rozwoju ROD PZD uchwała oraz tekst jednolity uchwał opublikowany w BI nr 1/2014; 5. Uchwa ła nr 11/2014 Pre zy dium KR PZD z dnia 9 stycz nia 2014 r., w spra wie zmian w prze pi sach PZD dotyczących Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców - uchwa ła oraz tekst jed no li ty uchwał opu - bli ko wa ny w BI nr 1/2014; 6. Uchwał nr 21/2014 Pre zy dium KR PZD z dnia 12 lu te go 2014 r., w spra wie wy tycz nych do art. 75 i 76 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych uchwa ła opublikowana w BI nr 2/2014; 7. Uchwa ła nr 32/2014 Pre zy dium KR PZD z dnia 12 lu te go 2014 r., w spra wie zmian i uchy le nia prze pi sów PZD z zakresu gospodarki gruntami uchwa ła oraz tekst jednolity uchwały opublikowany w BI nr 2/2014; 8. Uchwa ła nr 39/2014 Pre zy dium KR PZD w spra wie przyjęcia wytycznych w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych na okoliczność wyodrębnienia się ROD uchwa ła oraz wy tycz ne opu bli ko wa ne w BI nr 2/2014; 9. Uchwa ła nr 244/2014 Pre zy dium KR PZD z dnia 5 listopada 2014 r., w spra wie zmian w prze pi sach PZD zwią za nych z wy pi sem z Re je stru ROD KR PZD; 10.Uchwa ła nr 255/2014 Pre zy dium KR PZD z dnia 30 grud nia 2014 r., w sprawie określenia zasad prowadze nia i funk cjo no wa nia Ewi den cji Dzia łek w ROD uchwała opublikowana w BI nr 1/2015; 11. Uchwa ła nr 259/2014 Pre zy dium KR PZD z dnia 30 grud nia 2014 r., w spra wie za sad udzie la nia i zwro tu po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa ła opu bli ko wa na w BI nr 1/2015; 12.Uchwa ła nr 261/2014 Pre zy dium KR PZD z dnia 30 grud nia 2014 r., w sprawie zasad udzielania dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk ży wio ło wych w ROD, nad zo ru ich wy dat ko wa nia oraz rozliczania uchwała opublikowana w BI nr 1/2015; 13.Uchwa ła nr 22/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia 15 stycz nia 2015 r., w spra wie za sad i kry te riów udzie - lania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działko wych z kra jo we go i okrę go we go Fun du szu Roz wo ju ROD uchwała opublikowana w BI nr 1/2015; 14.Uchwa ła nr 23/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia 15 stycz nia 2015 r., w sprawie stanowisk inspektorów do spraw inwestycji w jednostkach terenowych PZD i jednostce krajowej PZD; 15.Uchwa ła nr 36/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia 17 lutego 2015., w spra wie świad czeń pie nięż nych i na - gród wy pła ca nych z ty tu łu pra cy spo łecz nej w ro dzin - nych ogrodach działkowych; 16.Uchwa ła nr 104/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia 14 kwiet nia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia zasad rachunkowości i Zakładowego Planu Kont Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców; Poza opublikowaniem przedmiotowych uchwał w Biule ty nach In for ma cyj nych, sze reg unor mo wań, jak i wszyst kie wzo ry do ku men tów i dru ków zo sta ły za - mieszczone na stronie internetowej PZD. Powyższe wykazuje, iż Związek podejmuje wszelkie nie zbęd ne czyn no ści, w ce lu wdro że nia no wej usta wy o ROD i dostosowania wszelkich przepisów wewnątrzzwiązkowych do nowej rzeczywistości prawnej. 7. Upowszechnienie ustawy o ROD Od dnia wej ścia w ży cie usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r o ROD, Kra jo wa Ra da PZD po dej mo wa ła sze reg dzia łań, ma ją cych na ce lu upo wszech nie nie tre ści usta - wy. W pierw szej ko lej no ści KR PZD wy da ła bro szu rę Prze wod nik po usta wie, któ ry zo stał prze ka za ny do wszystkich okręgowych zarządów PZD i rodzinnych ogro dów dział ko wych. Zo stał rów nież udo stęp nio - ny w wer sji elek tro nicz nej na stro nie in ter ne to wej W broszurze tej została zamieszczona treść usta wy o ROD oraz omó wio ne naj waż niej sze za gad nie - nia związane z nowym systemem funkcjonowania ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Bro szu ra zo sta ła wy da - na w na kła dzie eg zem pla rzy. Praw ni cy KR PZD od po wia da li dział kow com na licz - ne pytania dotyczące stosowania zapisów ustawy o ROD w praktyce. Odbywało się to w formie pisemnych odpowiedzi jak również telefonicznych porad prawnych (co jest kontynuowane). Odpowiedzi na najczęściej zadawane py ta nia by ły pu bli ko wa ne na stro nie in ter ne to wej PZD, a na stęp nie zo sta ły wy da ne w for mie bro szu ry pt. Usta wa o ROD w py ta niach i od po wie dziach, któ ra zo sta ła rów nież umiesz czo na na stro nie in ter ne to - wej PZD. W bro szu rze tej zo sta ły za miesz czo ne od po - wiedzi na pytania dotyczące takich zagadnień jak: walne ze bra nia i usta wo we ze bra nia dział kow ców, skład ka członkowska i inne opłaty, prawo do działki dzierżawa działkowa, przeniesienie prawa do działki, stowarzyszenia ogro do we i człon ko stwo, dział ki i ich za go spo da ro - wa nie, spra wy go spo dar ki grun ta mi oraz li kwi da cje ROD. Odpowiedzi udzielili prawnicy KR PZD oraz OZ PZD, którzy pracowali nad ustawą i posiadają wnikliwą wie dzę na jej te mat. W bro szu rze nie mo gło za brak nąć rów nież tre ści no wej usta wy o ROD, w któ rej każ dy ar - tykuł został poprzedzony hasłem tematycznym w celu uła twie nia od na le zie nia kon kret ne go za gad nie nia. Na - kład egzemplarzy pokryła KR PZD. Pozostały 13

14 nakład pokryły OZ PZD. Informacje dotyczące nowej ustawy o ROD były również na bie żą co umiesz cza ne na stro nie in ter ne to wej PZD oraz pu bli ko wa ne w Biu le ty nach In for ma cyj nych PZD, w Dział kow cu, w In for ma to rze dział kow ca oraz gazecie Zielona Rzeczpospolita. Upo wszech nia nie za pi sów usta wy o ROD od by wa ło się również na licznych szkoleniach i naradach organizowa nych przez KR PZD i OZ PZD dla człon ków or ga - nów PZD oraz dział kow ców. 8. Wzory dokumentów związanych z ustawą o ROD W związ ku z usta wą z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro - dzinnych ogrodach działkowych KR PZD przygotowała dla zarządów ROD i działkowców wiele wzorów pomocnych dokumentów. Ma jąc na uwa dze no we za sa dy na by wa nia pra wa do dzia łek w ROD, KR PZD opra co wa ła wzo ry do ku men - tów sto so wa nych przy prze nie sie niu lub usta no wie niu praw do dział ki. Do ku men ty te mia ły być uła twie niem dla zarządów i działkowców chcących przenieść prawo do dział ki na in ną oso bę, a tak że dla osób ubie ga ją cych się o dział ki w ROD. W ra mach tych dzia łań KR PZD przy go to wa ła wzo ry: 1) umowy przeniesienia praw do działki 2) wnio sku o za twier dze nie umo wy prze nie sie nia pra - wa do dział ki 3) uchwa ły za rzą du ROD w spra wie za twier dze nia umowy przeniesienia praw do działki 4) umowy dzierżawy działkowej 5) uchwały zarządu ROD w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy dzierżawy działkowej 6) wnio sku oso by bli skiej o usta no wie nie pra wa po zmarłym działkowcu 7) oświad cze nia o wstą pie niu w pra wa do dział ki po zmarłym współmałżonku 8) uchwa ły za rzą du ROD w spra wie stwier dze nia wstą pie nia w pra wa do dział ki. 9) uchwa ły za rzą du ROD o wy po wie dze niu umo wy zawartej w drodze przeniesienia praw, 10) uchwa ły za rzą du ROD o wy po wie dze niu umo wy przekształconej z mocy ustawy, 11) uchwały zarządu ROD o wypowiedzeniu umowy zawartej z zarządem. KR PZD przy go to wa ła rów nież wzo ry do ku men tów nie zbęd nych do po praw ne go prze pro wa dze nia ze brań wszyst kich dział kow ców, któ re zgod nie z usta wą o ROD mu sia ły od być się do stycz nia 2015 roku w ro dzin nych ogrodach działkowych, tj. wzór zaproszenia oraz wzór regulaminu zebrania. Ponadto opracowano także wzory do ku men tów zwią za nych ze spo rzą dze niem spra - woz dań fi nan so wych na dzień po prze dza ją cy wyodrębnienie ROD. Wzo ry do ku men tów za miesz czo no w Biu le ty nach In - formacyjnych PZD oraz na stronie interesowej PZD. 9. Regulacja stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD Na dzień wej ścia w ży cie usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ROD w sto sun ku do po nad 27 tys. ha grun tów, tj. ok 63% PZD posiada prawo użytkowania wieczystego. Około 1/3 ROD funkcjonowało na zasadzie statusów ogrodów sta łych, czy li bez praw ujaw nio nych w księ dze wie czy - stej. Dzię ki unor mo wa niom z art. 76 usta wy o ROD, PZD mógł przystąpić regulowania stanu prawnego tych ROD, poprzez występowanie o wydawanie decyzji stwierdzających nabycia prawa użytkowania do tych terenów. działanie to wiązało się jednak z koniecznością zgromadzenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez ROD warunków zapisanych w ustawie. Mia no wi cie zgod nie z art. 76 usta wy o ROD po za wy - mo giem zlo ka li zo wa nia ogro du na nie ru cho mo ści bę dą - cej wła sno ścią jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go lub Skarbu Państwa, należało wykazać, że ROD spełniał jedną z po niż szych: 1) był wpisany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako zieleń działkowa (na dzień r.) 2) ist niał co naj mniej 30 lat (czy li był za ło żo ny przed r.), a na by cie do nie go wła sno ści przez Skarb Państwa nastąpiło w związku z zakładaniem ROD bądź jego funkcjonowaniem np. gdy Skarb Pań - stwa pozyskał grunt w wyniku wywłaszczenia w celu urządzenia na nim rodzinnego ogrodu działkowego. 3) ist niał co naj mniej 30 lat (czy li był za ło żo ny przed r.), a na by cie do nie go wła sno ści przez jed nost kę sa mo rzą du te ry to rial ne go na stą pi ło w związ ku z funk cjo no wa niem na nim ROD np. gdy gmina uzyskała własność do nieruchomości zajętej przez ROD na skutek komunalizacji. 4) ogród posiada lokalizację stałą bądź uzyskał status sta ły na pod sta wie usta wy z dnia 6 ma ja 1981 roku o pracowniczych ogrodach działkowych. Skom pli ko wa ny stan praw ny ogro dów oraz ska la re - gulacji spowodowały, iż Prezydium KR PZD uznało za ko niecz ne wpro wa dze nie roz wią zań sys te mo wych. Uchwa łą nr 21/2014 przy ję ło wy tycz ne (treść uchwa ły opu bli ko wa na w BI nr 2/2014 r.), w któ rych okre ślo no 14

15 pro ce du rę re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ca ło ści/ czę ści ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD. W pierw szej ko lej no ści kom ple to wa na jest do ku men ta - cja na po twier dze nie speł nie nia przez ROD prze sła nek wy mie nio nych w art. 76 usta wy o ROD. Na stęp nie skła - da ne są wnio ski o wy da nie de cy zji po twier dza ją cej pra - wo PZD do grun tu ROD. W dzia ła nia te włą czo no wszystkie jednostki organizacyjne PZD tj. zarządy ROD, okręgowe zarządy oraz Krajowa Rada PZD. Pro ces ten jest na bie żą co mo ni to ro wa ny. Jed nak jak pokazuje praktyka, uregulowanie sytuacji prawnej ROD nie jest za da niem pro stym. Do koń ca mar ca 2015 roku okrę go we za rzą dy PZD wy ty po wa ły 1794 ROD o po - wierzch ni bli sko 11 tys ha, któ re kwa li fi ku ją się do ob - ję cia art. 76 usta wy o ROD. Zło żo no już wnio ski do ty czą ce 946 ROD o po wierzch ni 6136 ha, a więc w stosunku do 56% powierzchni podlegającej regulacji. Do chwili obecnej właściciele gruntu (gminy/skarb Państwa) po zy tyw nie roz pa trzy li spra wy 120 ROD o po - wierzch ni po nad 556 ha. Po zo sta łe wnio ski cze ka ją na rozpatrzenie. PZD przygotowuje oczywiście kolejne wystąpienia oraz monituje organy administracji w sprawie przyspieszenia procedury ich rozpatrywania. 10. Przekazywanie majątku ogrodom wyodrębnionym W 2014 roku rodzinne ogrody działkowe stanęły przed dylematem wyodrębnić się czy pozostać w PZD. Zgodnie z art. 69 ust. 1 usta wy o ROD, w ter mi nie 12 mie się - cy od dnia wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy, za rząd każ de go ROD, pro wa dzo ne go przez PZD, miał usta wo - wy obowiązek zwołać zebranie wszystkich działkowców ko rzy sta ją cych z dzia łek po ło żo nych na te re nie te go ROD, w ce lu prze pro wa dze nia gło so wa nia w spra wie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy. Ro dzin ne ogro dy dział ko we, któ re pod ję ły de cy zję o wy od ręb nie niu się ze struk tur PZD i po wo ła niu no we - go sto wa rzy sze nia ogro do we go przej mu ją ce go pro wa - dzenie ogrodu, musiały w pierwszej kolejności wystąpić do Kra jo we go Re je stru Są do we go, w ce lu do ko na nia je - go rejestracji. Sto sow nie do art. 73 ust. 3 usta wy o ROD, z dniem na - by cia oso bo wo ści praw nej przez to sto wa rzy sze nie, sta - ło się ono na stęp cą praw nym PZD w za kre sie wszel kich praw i obowiązków, w szczególności prawa do nieruchomo ści zaj mo wa nych przez ro dzin ny ogród dział ko wy, własności infrastruktury ogrodowej oraz środków na rachun kach ban ko wych ROD. Pod sta wę ra chun ko wą wy - od ręb nie nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go sta no wi spra woz da nie fi nan so we te go ogro du spo rzą dzo ne na dzień po prze dza ją cy re je stra cję te go ogro du w Kra jo - wym Rejestrze Sądowym. W ce lu uła twie nia spraw ne go i rze tel ne go prze ka zy - wa nia ma jąt ku PZD wy od ręb nio nym ROD, w dniu 19 lu te go 2014 ro ku, Pre zy dium KR PZD pod ję ło uchwa łę nr 39/2014 w spra wie przy ję cia wy tycz nych w spra wie spo rzą dze nia spra woz dań fi nan so wych na okoliczność wyodrębnienia się ROD. Wytyczne określają ja kie do ku men ty skła da ją się na spra woz da nie fi nan - so we oraz co w szcze gól no ści win no być uję te w wymienionych dokumentach. Po nie waż po sta no wie nie o re je stra cji sto wa rzy sze nia w KRS ozna cza za koń cze nie dzia łal no ści ogro du w ra - mach PZD, ko niecz ne by ło tak że okre śle nie pro ce dur skre śle nia ROD z Re je stru ROD Kra jo wej Ra dy PZD. W tym ce lu, w dniu 5 sierp nia 2014 r. Pre zy dium KR PZD pod ję ło uchwa łę nr 187/2014 w sprawie skreślenia ROD z Re je stru ROD KR PZD w związ ku z wy łą cze niem się na pod sta wie usta wy o ROD. Na dzień r., w struk tu rach PZD po zo sta - wa ło ROD o po wierzch ni po nad ha i dzia łek ro dzin nych. Ozna cza to, iż pro ces wy - odrębniania zakończył się wobec 76 ROD, o powierzchni 757 ha. W trak cie tej pro ce du ry jest 176 ROD. Na le ży pod kre ślić, że PZD re ali zu je pod ję te przez dział kow ców de cy zje i po dej mu je wszel kie dzia ła nia, które umożliwiają prawidłowe przekazanie majątku PZD w wyodrębnionych ogrodach. 11. Podsumowanie Po wyż sze in for ma cje w peł ni uza sad nia ją stwier dze - nie, że na PZD spoczywał zasadniczy ciężar wdrożenia usta wy o ROD. Nie za leż nie od te go, czy da ny ROD po - zo stał w je go struk tu rach, czy też dział kow cy za de cy do - wa li o je go wy od ręb nie niu, klu czo we dla płyn ne go przej ścia ROD mia ły bo wiem dzia ła nia PZD pod ję te bezpośrednio po wejściu w życie nowej ustawy. Z tym dniem za rzą dy wszyst kich ogro dów mu sia ły dzia łać we dług no wych unor mo wań praw nych wy ni ka - ją cych z usta wy o ROD. By ło to moż li we dzię ki te mu, że jesz cze przed jej uchwa le niem w Związ ku trwa ły pra ce przy go to waw cze, ma ją ce na ce lu do sto so wa nie pra wa we wnątrz or ga ni za cyj ne go do no we go oto cze nia praw - nego. Działania te pozwoliły na sprawne wprowadzenie unormowań nowej ustawy i umożliwiły zarządom ROD płynne dostosowanie do niej funkcjonowania ogrodów. 15

16 Związek podjął wszelkie niezbędne i możliwe działania w ce lu roz pro pa go wa nia tre ści usta wy oraz prak tycz ne - go znaczenia jej unormowań. Należy też podkreślić, że PZD, sza nu jąc de cy zje dział kow ców, któ rzy w spo sób de mo kra tycz ny i zgod nie z unor mo wa nia mi wy ni ka ją - cy mi z usta wy po sta na wia li wy łą czyć się ze struk tur PZD, w każdym przypadku spełnienia warunków ustawy, prze ka zu je na rzecz sto wa rzy szeń ma ją tek i pra wa do gruntu wyodrębnionych ROD. Reasumując, można dziś uznać, że dzięki olbrzymiemu wysiłkowi całej struktury PZD, organizacji udało się pogo dzić wdro że nie no wych prze pi sów, w tym dzia ła nia związane z procesem wyodrębniania ROD i regulacją sytu acji praw nej ROD, z po trze bą za pew nie nia ROD wa - runków do bieżącego funkcjonowania. Opracował: Wydział Prezydialny - Zofia Rut-Skórzyńska Wydział Gospodarki Gruntami - Mariola Kobylińska War sza wa, dnia r. 6. Stanowiska w sprawie rejestracji statutu PZD 1) ROD Kwitnąca Dolina w Swarzędzu OŚWIADCZENIE Prezydent m.st. Warszawy Uchwalone podczas Walnego Zebrania Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kwitnąca Dolina w Swarzędzu w sprawie rejestracji Statutu Polskiego Związku Działkowców Szanowna Pani Prezydent Polski Związek Działkowców jako sukcesor ogrodnictwa dział ko we go w Pol sce prze ży wa naj gor szy okres w swojej ponad stuletniej historii. Związek nigdy nie był tak cięż ko do świad cza ny jak w okre sie 25 lat wol no ści. W tym czasie działkowcy dwukrotnie musieli stawać do bo ju w obro nie swo ich in te re sów. Pierw szy raz gdy no - wa władza próbowała wymusić na działkowcach irracjonalne warunki przebywania na działkach (vide rewolucyjne pomysły ówczesnego posła PO pana Z. Huskowskie go), po raz wtó ry, gdy przy udzia le Na czel ne go Są - du Administracyjnego usiłowano wyrugować działkowców z ich al tan w więk szo ści mu ro wa nych, do zde fi nio - wanych przez NSA jako lekka ażurowa konstrukcja nie zwią za na w spo sób trwa ły z grun tem (vi de ob raz Aleksandra Gierymskiego Altana ). Dzię ki zmo bi li zo wa niu przez PZD wo kół tych te ma - tów setek tysięcy działkowców, obie batalie wygraliśmy. Gdy wy da wa ło się, że wraz z wio sną na Ogro dy za wi - tał spo kój i na stał czas sia nia, spa dła na nas ko lej na hio - bo wa wieść, Pre zy dent m.st. War sza wy blo ku je re je s- tra cję sta tu tu PZD. Pre tek stem jest wa dli we zwo ła nie Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD. Spra wa jest nie zwy kle po waż na bo wiem brak sta - tutu skutkuje zagrożeniem dla bytu dopiero co powstałego sto wa rzy sze nia. Ma my więc trze cią or ga ni zo wa ną w ma je sta cie pra wa pró bę, znisz cze nia ogrod nic twa działkowego w Polsce, poprzez atak na jego strukturę. Smut ne jest to, że do te go dzie ła swo ją rę kę do kła da ją re ne ga ci, któ rzy kie dyś by li człon ka mi PZD. Jed nym z nich jest pan Do bie sław Wie liń ski, by ły czło nek PZD w ROD Kwit ną ca Do li na w Swa rzę dzu. Pan D. Wieliński autor wniosku dotyczącego nadzoru nad stowarzyszeniem Polski Związek Działkowców, jest fikcyjnym użytkownikiem działki, czego najlepszym przykładem jest ona sama, zaniedbana, nieuprawiana, po ro śnię ta chasz cza mi. Spra wia wra że nie opusz czo nej i tak jest w rzeczywistości. Jej gospodarzowi potrzebna jest je dy nie ja ko pre tekst do wy po wia da nia się w imie - niu dział kow ców, sam bo wiem miesz ka w po bli żu we własnym domu z zadbanym ogrodem. Od 2009 r. nie par ty cy pu je w wy dat kach ja kie dział - kow cy po no szą na rzecz ogro du. Ten od no wi ciel ru chu dział ko we go w Pol sce, na swo im te re nie w swo im ogro dzie, do znał sro mot nej po - rażki. Po żarliwej agitacji na rzecz wyłączenia ogrodu ze 16

17 struk tur PZD, po par ło go rap tem 9 dział kow ców, 116 by - ło za pozostawieniem ogrodu w PZD. Szanowna Pani Prezydent My, dział kow cy ROD Kwit ną ca Do li na wy ra ża my na dzie ję, że de struk cyj na dzia łal ność p. D. Wie liń skie - go i kil ku po dob nie my ślą cych osób, znaj du ją ca swój wy raz w kie ro wa nych do Pa ni pi smach, nie znaj dzie przełożenia na decyzje, mające negatywne skutki dla milio na dział kow ców, któ rzy swój los świa do mie w wy bo - rach wy od ręb nia ją cych zwią za li z Pol skim Związ kiem Działkowców. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków /-/ Emilia Nowacka Przewodniczący Zebrania /-/ Zygmunt Chmielina Prezes ROD Kwitnąca Dolina /-/ Romuald Drzazga Swa rzędz, dnia 25 kwiet nia 2015 r. 2) OZ Małopolski STANOWISKO Prezydium Komisarycznego Okręgowego Zarządu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 kwiet nia 2015 r. Prezydium Komisarycznego OZM PZD w Krakowie, ob ra du ją ce w dniu 28 kwiet nia 2015r., wy ra ża ubo le wa - nie po stę po wa niem Pre zy den ta War sza wy, bę dą ce go or - ga nem nad zo ru PZD, któ re go dzia ła nia pro wa dzą do de sta bi li za cji śro do wi ska dział ko we go. Pod wa ża nie de - cyzji PZD, wynika z całkowitego niezrozumienia sposobu funkcjonowania ogrodów działkowych oraz związku, a in ter pre ta cja Pre zy den ta War sza wy uchwał PZD i sta - tutu PZD szkodzi działkowcom. Or gan nad zo ru nad PZD przy czy nił się do od mo wy re - jestracji w KRS, uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 23 października 2014 roku Statutu PZD. Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 13 grud nia 2013 r. na rzu ca na PZD obo wią zek za re je - strowania nowego Statutu PZD i dzięki solidarnym działaniom Związku wierzymy, że będzie to możliwe. Teraz Pre zy dent War sza wy su ge ru je nie pra wo moc ność po dej - mo wa nych przez KR PZD uchwał w spra wie par ty cy pa - cji w kosz tach za rzą dza nia ogro da mi dział ko wy mi, pomimo, że konieczność partycypacji wynika z ustawy o ROD. Przez po wyż sze de cy zje do dział kow ców wy - słano nie zgodny z rzeczywistością komunikat, że organ nadzoru może uchylić uchwały PZD oraz zdestabilizować zarządzanie ogrodami działkowymi. Niechęć Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz do ogro dów dział ko wych po dyk to wa na jest naj praw do po - dobniej dążeniem do likwidacji warszawskich ogrodów działkowych, które w wyniku rozbudowy miasta, usytuowa ne są w in trat nych lo ka li za cjach. To krót ko wzrocz - ne po strze ga nie grun tów miej skich, jest w isto cie działa niem prze ciw ko miesz kań com War sza wy, nie tyl ko działkowcom. Dlatego apelujemy o zaprzestanie działań szkodzących Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców i bli sko mi lio no - wej rzeszy działkowców, podejmowanych przez Prezydent War sza wy. Pod wa ża nie za pi sów Sta tu tu PZD i uchwał KR PZD za kłó ca dzia ła nia na rzecz dział kow - ców. Tym bar dziej, że de cy zje or ga nu nad zo ru sto ją w sprzecz no ści do za pi sów usta wy o ro dzin nych ogro - dach dział ko wych z dnia 13 grud nia 2013 r. 17

18 3) OZ Mazowiecki STANOWISKO Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD ws. odrzucenia statutu PZD Człon ko wie OZ Ma zo wiec kie go PZD wy ra ża ją prze - ko na nie, że po sta no wie nie re fe ren da rza są do we go ws. od mo wy re je stra cji sta tu tu PZD jest dzia ła niem za mie - rzo nym, któ re ma wy wo łać de sta bi li za cję w dzia łal no - ści or ga ni za cyj nej ca łe go Związ ku. Sa ma de cy zja, jak i jej uza sad nie nie nie tyl ko bu dzi za strze że nia i wąt pli - wo ści, ale jest jed nym z wie lu świa dectw dzia łań sto - łecz nych urzęd ni ków, któ rych ce lem jest po gnę bie nie działkowców i przejecie ogrodów działkowych. Ten cel towarzyszy władzom Miasta Warszawy już od wielu lat. Co chwila podejmowane są kolejne próby skierowane na cał ko wi tą li kwi da cję war szaw skich ogro dów dział ko - wych i po zby cie się dział kow ców. Pra wo w tym wy pad - ku nie ma nic do rze czy, bo wiem wy snu wa ne prze ciw ko PZD za rzu ty są abs trak cyj ne. Wy da je się za tem cał ko - wi cie oczy wi ste, że tym ra zem ma my do czy nie nia z jesz cze bar dziej zde cy do wa nym i zde ter mi no wa nym działaniem, a ich autorem pośrednio jest Prezydent Warszawy, która zgłosiła zastrzeżenia co do nowego statutu PZD i spo so bu je go uchwa le nia. Za dzi wia nas de ter mi - nacja, z jaką prowadzone są działania, wbrew logice i interpretacji prawa. Wszelkie zastrzeżenia Pani Prezydent zostały szczegółowo wyjaśnione w stanowisku prawnym przygotowanym przez prawników Związku. Pomimo tego krucjata przeciwko PZD, jego jednostkom i statutowi jest kontynuowana. Niezrozumiały jest dla nas fakt, że ani organ nadzoru nad PZD, ani referendarz sądowy oraz sę dzia Są du Re jo no we go dla m.st. War sza wy nie do - strzegli istniejących istotnych różnic pomiędzy zwykłym a nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem Delegatów. Tymczasem Zjazd zwołany był zgodnie z dotychczasowym sta tu tem, do kład nie w ta kim sa mym try bie jak uchwa lo - ny nowy statut. Stąd też argument Prezydent Warszawy, iż Kra jo wy Zjazd De le ga tów nie był upraw nio ny do zmiany statutu PZD jest całkowicie niezrozumiały. Kwestio no wa ny Zjazd był po wo ła ny zgod nie z za pi sa mi sta - tu tu, któ ry był spraw dzo ny przez sąd i zo stał wcze śniej zaakceptowany jako zgodny z prawem. Ponadto trzeba też zauważyć, że uchwalenie nowego statutu wymusiło na PZD wej ście w ży cie no wej usta wy dział ko wej uchwa lo nej 13 grud nia 2013 r. Usta wa ta zo bo wią za ła PZD m.in. do uchwa le nia sta tu tu w ter mi nie 18 mie się - cy od da ty roz po czę cia obo wią zy wa nia usta wy. Prze pi - sy na ka za ły uchwa lić no wy sta tut w opar ciu o za sa dy wynikające z dotychczasowego statutu. W obliczu tych fak tów za sad ne wy da ją się py ta nia, ja kie pa da ją ze wszech stron. Dla cze go Sąd nie bie rze pod uwa gę tych oko licz no ści, a swo ją opi nię wy da je wy łącz nie w opar - ciu o zastrzeżenia Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i re fe ren da rza są do we go dzia ła ją ce go tak że w opar ciu o te same argumenty z pominięciem niezwykle istotnych dla tej spra wy opi nii praw nych i wcze śniej szych roz - strzy gnięć są do wych, któ re w spo sób wy star cza ją cy i wy czer pu ją cy ure gu lo wa ły spor ne kwe stie. To nie po - ję te, że in ter pre ta cja pra wa i je go ro zu mie nie ma ją za le - żeć od oso by, któ ra je wy da je. Ro dzi to po dej rze nie, iż spra wa jest upo li tycz nio na, a pseu do ar gu men ty ma ją służyć jedynie tuszowaniu celu, który dla działkowców i Związku pozostaje oczywisty. Mi ja ją ko lej ne ty go dnie i mie sią ce, a spra wa, któ ra z punk tu praw ne go wy da je się cał ko wi cie oczy wi sta i bez pro ble mo wo, ugrzę zła w ma chi nie urzęd ni czo - -praw nej dzia ła ją cej dla ko rzy ści wła dzy War sza wy, a nie zwy kłych dział kow ców. W tym wy pad ku nie cho - dzi już tyl ko o sto łecz nych dział kow ców, któ rych po zbyć się chce Pre zy dent War sza wy. Ce lem stał się ca ły Zwią - zek i przy szłość ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się gra nicz ny ter min 18 mie - się cy, ja kie PZD miał na uchwa le nie sta tu tu. Ko mu za - tem tak bar dzo za le ży na tym, by sta tut ten ni gdy nie zo stał uchwa lo ny, by cha os or ga ni za cyj ny ogar nął wszyst kie szcze ble i struk tu ry Związ ku? Kto w rze czy - wi sto ści stoi za tym sta nem rze czy? Dziś py ta nia te od - bi ja ją się echem, a spo łecz ność dział ko wa jest igno ro - wana i zbywana. Jak długo jeszcze działkowcy narażeni będą na lekceważenie i ciągły atak? Członkowie OZ Mazowieckiego PZD wciąż liczą, że błęd ne de cy zje, ja kie za pa dły w tej spra wie zo sta ną na - pra wio ne w od po wied nim cza sie. PZD nie po zo sta je bierny, a liczne skargi muszą zostać rozstrzygnięte zgodnie z prawem. Rejestracja statutu w wyznaczonym ustawą cza sie jest po trzeb na ca łe mu śro do wi sku działko we mu. Tu nie ma mo wy o kom pro mi sie, dla te go bę - dzie my ra zem wal czyć w tej spra wie aż do jej po zy tyw - nego rozwiązania. Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD Warszawa, r. 18

19 4) OZ Mazowiecki STANOWISKO Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie torpedowania ustawy o ROD Uchwa lo na z ini cja ty wy oby wa tel skiej usta wa o ro - dzin nych ogro dach dział ko wych, któ rą po par ło bli sko mi lion dział kow ców, by ła nie wąt pli wym zwy cię stwem ca łe go śro do wi ska bro nią ce go ogro dów dział ko wych przed naporem inwestorów i polityków, którzy w ROD wi dzą je dy nie war tość zie mi li czo ną w mi lio nach zło - tych. Poddana szerokiej konsultacji ustawa stała się centrum uwa gi na wie le mie się cy i po sta wi ła na no gi wie le osób nie tylko zwolenników istnienia ogrodów działko wych, ale tak że jej prze ciw ni ków, któ rzy co i rusz pró - bo wa li mie szać i wpro wa dzać za męt. Du że po par cie spo łecz ne, prze ło żo ne na po par cie sej mo we po zwo li ło jed nak ochro nić ogro dy przed li kwi da cją, a dział kow - com da ło za bez pie cze nie ich praw na by tych i za pew ni - ło swo bo dę zrze sza nia się. Nie ste ty ra dość z wy gra nej batalii o ocalenie ogrodów nie trwała długo. Kolejne ciosy pa dły już w chwi lę po jej uchwa le niu. Ko lej ne ata ki jedynie mnożą się i kumulują rodząc podejrzenie, że sukces dział kow ców w rze czy wi sto ści ma gorz ki po smak odwetu, jaki powzięły pewne instytucje względem ogrodów, dział kow ców i no wej usta wy. Nie da się bo wiem lek ce wa żyć ata ków na usta wę, ja - kie pa da ją z róż nych stron. Bry lu je tu Rzecz nik Praw Obywatelskich, która wyjątkowo krytycznie odnosi się do za pi sów tej usta wy, a swo je sta no wi sko ak cen tu je przy każdej nadarzającej się okazji. Wie my, że no wa usta wa jest tak że nie w smak wła - dzom War sza wy, któ re za pi sy in ter pre tu ją w od po wied - ni dla sie bie spo sób, któ ry nie ko niecz nie jest toż sa my z interesem działkowców i ogrodów. Pomimo zapisów, któ re mia ły ure gu lo wać wie le spraw (jak np. re gu la cję sta nu praw ne go grun tów), urzęd ni cze prze py chan ki w opar ciu o wła sną in ter pre ta cję tej że usta wy unie moż - li wia ją ja kie kol wiek dzia ła nie i blo ku ją moż li wo ści, ja - kie stworzyć miała w zamyśle ustawodawcy ta ustawa. W ten kontekst wpisuje się też inicjatywa Prezydent Warsza wy, któ ra nie ze zwa la na re je stra cję sta tu tu PZD, a pod le głe jej urzę dy re spek tu ją jej wo lę, wbrew praw - nym przesłankom. Dla każdego staje się zatem zrozumiałe, że podmiotom ata ku ją cym no wą usta wę nie cho dzi o prze strze ga nie pra wa, ale chcą one je dy nie wy ko rzy stać swo je upraw - nie nia do dzia łal no ści skie ro wa nej prze ciw ko Związ ko - wi, usta wie i ogro dom. Wszel kie prze ja wy dzia łań skie ro wa nych prze ciw ko nowej ustawie o ROD wywołują powszechne oburzenie w ca łym śro do wi sku dział kow ców. Nie prze szka dza to jed nak wła dzom w wy my śla niu ko lej nych ba rier i two - rze niu ko lej nych pro ble mów. Czy cho dzi o to, by dział - kowcy oddali swe ogrody bez walki, posprzątali po sobie i za po mnie li o swych pra wach, o usta wie i swo im ist nie - niu? Kto stoi za wszyst ki mi ata ka mi, ja kie z wie lu stron, wie lo to ro wo, pa da ją na śro do wi sko dział ko we nie po - zwa la jąc na wy tchnie nie i zmu sza jąc do nie usta ją cej obro ny i stra chu o każ dy ko lej ny dzień. W obro nie dział - kowców i użytkowanych przez nich działek toczyły się wie lo mie sięcz ne ba ta lie, a te raz to czą się ko lej ne po mi - mo uchwa le nia usta wy, któ ra mia ła dać dział kow com spo kój i po czu cie bez pie czeń stwa. An ga żo wa ne są ko - lej ne si ły po li tycz ne, czy to w po sta ci RPO, czy Pre zy - dent Warszawy, czy też innych podmiotów instytucji czy urzęd ni ków, a wszyst ko po to, by oba lić no wą usta wę i udowodnić jej rzekome błędy. W ostatecznym zaś rozra chun ku cho dzi wciąż o to sa mo o do bra nie się do zie - mi użyt ko wa nej przez mi lio no wą spo łecz ność działkow ców. Te mu sa me mu ce lo wi słu ży zma so wa ny atak na PZD, któ ry ma roz bić jed ność dział kow ców i wpro - wadzić chaos w organizacji, która stoi na przeszkodzie w do bra niu się do zie mi ogro dów. Bę dzie my bro nić usta wy o ROD, któ ra chro ni pra wa dział kow ców oraz PZD, któ ry ja ko je dy ny chce chro nić ogro dy i za cho wać je dla przy szłych po ko leń. Zwią zek jest jedynym gwarantem przetrwania ogrodów, dlatego nie dzi wi nas nie usta ją cy ostrzał, ja ki jest kie ro wa ny w stronę struktur PZD. Działkowcy niejednokrotnie poka za li swo ją si łę i jed ność w obro nie naj waż niej szych dla nich war to ści i spraw. Tak że i tym ra zem je ste śmy głę bo ko zde ter mi no wa ni by bro nić na szej usta wy i na - szych ogro dów przed tym po pi sem aro gan cji władz ja - kiego jesteśmy świadkami. Ktokolwiek za tymi atakami stoi mu si li czyć się z re ak cja mi ogrom nej rze szy dział - kowców, która będzie walczyła aż do zwycięstwa. Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD Warszawa, r. 19

20 5) OZ w Po zna niu STANOWISKO Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu z 27 kwiet nia 2015 r. w sprawie wystąpienia Prezydent m. st. Warszawy o nierejestrowanie statutu PZD Pol scy dział kow cy otrzy ma li w 2013 r. no wą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ra po wsta ła w wy ni ku ini cja ty wy oby wa tel skiej sa mych dział kow - ców i kompromisu politycznego wszystkich ugrupowań par la men tar nych, któ re opo wie dzia ły się za jej przy ję - ciem. Pa mię ta my jed nak, że usta wa ro dzi ła się w twar - dej dyskusji, a jej głównymi oponentami byli posłowie Plat for my Oby wa tel skiej. W wy ni ku pro te stów dział - kowców osiągnięto w końcu kompromis i ustawa weszła w ży cie w stycz niu 2014 r. Od sa me go po cząt ku jej obo - wiązywania Polski Związek Działkowców przystąpił do jej nie zwłocz ne go wpro wa dza nia w ży cie. Po nie waż usta wa przy no si ła no we roz wią za nia w za kre sie pod sta - wo wych za sad funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych, jak np. ustanawianie prawa do działki, czy przenoszenie te go pra wa, sta ło się ko niecz no ścią szyb kie opra co wa - nie no we go sta tu tu PZD, któ ry wpro wa dzał by no we za - sa dy funk cjo no wa nia sto wa rzy sze nia. Do tych cza so wy sta tut - po mi mo wy kre śle nia z je go tre ści za pi sów sto ją - cych w sprzecz no ści z no wą usta wą nie da wał gwa ran - cji po praw ne go funk cjo no wa nia or ga nów Związ ku. Dla te go też nie zwłocz nie przy stą pio no do prac nad no - wym sta tu tem i po kon sul ta cjach spo łecz nych uchwa lo - no go 23 paź dzier ni ka 2014 r. pod czas nad zwy czaj ne go Kra jo we go Zjaz du De le ga tów. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 usta wy o ROD, a więc uchwa lo no w ter mi nie 18 mie - się cy od dnia wej ścia w ży cie usta wy no wy sta tut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w KRS wraz z uchwa lo nym sta tu tem. I wte dy do pie ro nie chcąc do pu ścić do re je stra cji sta tu tu do dzia ła nia przystąpił organ nadzorczy Prezydent m. st. Warszawy któ ry zło żył za strze że nia do try bu przy ję cia no we go statutu oraz niektórych jego zapisów. Pomimo, że sąd reje stro wy nie wy dał jesz cze pra wo moc ne go orze cze nia organ nadzorczy, że nowy statut jeszcze nie obowiązuje, to zażądał uchylenia podjętych uchwał na jego podstawie przez Kra jo wą Ra dę PZD. Z ubo le wa niem na le ży przyjąć takie stanowisko organu nadzoru, które wykracza poza kompetencje tego organu wynikające z ustawy Pra wo o sto wa rzy sze niach. Or gan nad zor czy nie cze ka - jąc na prawomocne orzeczenie sądu już rozstrzyga spór i pró bu je wy mu szać na sto wa rzy sze niu dzia ła nia za po - mo cą ad mi ni stra cyj nych środ ków nad zor czych. Z ca łą mocą należy stwierdzić, że organ nadzorczy nie uchylił żad nych uchwał pod ję tych przez Kra jo wa Ra dę PZD na podstawie nowego statutu, bo nie miał ku temu uprawnień. Ważna to konstatacja w obliczu pojawiających się informacji na stronach internetowych stowarzyszeń, prowa dzą cych bez par do no wą wal kę z PZD, że nie obo wią - zu ją uchwa ły KR PZD, w tym w spra wie par ty cy pa cji w kosztach zarządzania ROD. Dla te go trwa ją cy spór do ty czą cy obo wią zy wa nia no - we go sta tu tu nie mo że sta no wić prze szko dy do po dej - mo wa nia ta kich de cy zji przez wła ści we or ga ny PZD, a w szcze gól no ści wal ne ze bra nia w ROD. Za rów no usta wa o ROD, jak i prze pi sy we wnątrz or ga ni za cyj ne PZD zawierają odpowiednie podstawy prawne pozwalają ce or ga nom Związ ku usta lać od po wied nie opła ty od dział kow ców. I z te go pra wa ko rzy sta ją na sze ogro dy, uchwa la jąc w du chu no wej usta wy opła ty ogro do we. Kwe stio no wa nie ta kich uchwał mo gło by do pro wa dzić do pa ra li żu dzia łal no ści sto wa rzy sze nia ogro do we go PZD, o co za pew ne cho dzi przed sta wi cie lom sto wa rzy - szeń ogrodowych typu SOD Forsycja itp., kolportującym nieprawdziwe informacje. Po zo sta je jed nak py ta nie, czy o to sa mo cho dzi Pre zy - dent m. st. Warszawy? Obserwując działanie Prezydent War sza wy wo bec ogro dów war szaw skich za gro żo nych ma so wy mi li kwi da cja mi w związ ku z de kre tem Bie ru - ta i nie re ali zu ją cych do tej po ry po sta no wień art. 76 usta wy o ROD - po mi mo zło żo nych przez Okręg Ma zo - wiec ki wnio sków o re gu la cję sta nu praw ne go grun tów i obo wiąz ku ich re ali za cji - trud no spo dzie wać się po tym or ga nie, że pa trzy przy ja znym okiem na dział kow ców i ogro dy dział ko we. A mo że li czo no, że dział kow cy w minionym roku nie wybiorą PZD za swoją organizację pod czas ze brań usta wo wych i pro blem sam się roz - wią że, bo nie bę dzie miał kto bro nić praw dział kow ców? Kie dy oka za ło się, że dział kow cy ufa ją swo jej or ga ni za - cji, pod ję to atak na sta tut PZD, a przez to na ca łe sto wa - rzyszenie ogrodowe. Niewiele ma to wspólnego z tezami o życzliwości dla działkowców głoszonymi przez przedstawicieli partii rządzącej Warszawą. 20

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD 1. Informacja W dniu 11 grud nia 2014 r. w War sza wie od by ło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedze

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

I. PZD INICJUJE POWSTANIE KOLEJNEGO PROJEKTU OBYWATELSKIEGO

I. PZD INICJUJE POWSTANIE KOLEJNEGO PROJEKTU OBYWATELSKIEGO I. PZD INICJUJE POWSTANIE KOLEJNEGO PROJEKTU OBYWATELSKIEGO PZD pro po nu je ustaw STOP roz biór kom al tan! Czy ty też złamałeś prawo budowlane? 9 stycz nia 2014 r. Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Ogrodowe POLSKI ZWIÑZEK DZIAŁKOWCÓW KRAJOWA RADA REGULAMIN RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

Stowarzyszenie Ogrodowe POLSKI ZWIÑZEK DZIAŁKOWCÓW KRAJOWA RADA REGULAMIN RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO I. REGULAMIN ROD Stowarzyszenie Ogrodowe POLSKI ZWIÑZEK DZIAŁKOWCÓW KRAJOWA RADA REGULAMIN RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO uchwalony przez Krajowà Rad Polskiego Zwiàzku Działkowców w dniu 1 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Poznaj swoje w.

Mobbing. Poznaj swoje w. Poznaj swoje prawa w pracy www.pip.gov.pl Czym jest mobbing? Po ję cie mob bin gu do ty czy dwóch aspek tów: psy - chologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną defi ni cję mob bin gu skła da ją się wszyst

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 z mojego punktu widzenia Kon kurs ofert na 2011 rok. Po wie dzieć, że wzbu dził wąt pli wo ści, to był by grzecz no ścio wy eu fe mizm. Wo kół pro ce du ry kon trak to

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2016 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

Anna Kucharska. Mobbing. Informator dla pracodawcy

Anna Kucharska. Mobbing. Informator dla pracodawcy Anna Kucharska Mobbing Informator dla pracodawcy Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie typograficzne i łamanie Jan Klimczak Wydanie I (W1) 1268

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

z mojego punktu widzenia

z mojego punktu widzenia reklama 2 kwiet nia br. od bę dzie się XXX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy - naj wyż sza wła dza na sze go le kar skie go sa - mo rzą du. W ubie głym mie sią cu zwró ci łem się do wszyst kich Ko le ża nek i

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia Formy zatrudnienia www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowa prawa cywilnego W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudniania: zatrudnienie pracownicze jest naj czę ściej efek - tem pod pi sa nia umo wy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Informator dla pracodawców PRAWO PRACY. Katarzyna Pietruszyńska

Informator dla pracodawców PRAWO PRACY. Katarzyna Pietruszyńska Informator dla pracodawców PRAWO PRACY Katarzyna Pietruszyńska Ka ta rzy na Pie tru szyń ska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2016 Projekt graficzny okładki Do ro ta Za jąc Opracowanie redakcyjne Monika

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

I. VIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

I. VIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD I. VIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD 1. Informacja W dniu 29 czerw ca 2016 r. w War sza wie od by ło się VIII po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze - wodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes

Bardziej szczegółowo

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska)

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska) 2009 B roz 00 st:rozdz 00 Spis treści.qxd 2009-09-16 17:12 Strona 1 Strona tytułowa (do wyk przez graf.) Leszek Buliński Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK03H EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL03 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta

Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta BIULETYN Nr 1 (27) MAJ 2008 K Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta spis treści 1 2 W kraju

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo