Sterownik napêdu ustawczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterownik napêdu ustawczego"

Transkrypt

1 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali

2 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Wa noœæ tej instrukcji: Niniejsza instrukcja dotyczy napêdów obrotowych typoszeregów SA(R) 07.1 SA(R) 16.1 i SA(R)ExC 07.1 SA(R)ExC 16.1 oraz napêdów niepe³noobrotowych typoszeregów SG 05.1 SG 12.1 i SGExC 05.1 SGExC 12.1 zamontowanych w po³¹czeniu ze sterownikiem AUMATIC AC 01.1 lub ACExC 01.1 oraz interfejsem. Spis treœci Strona 1. Wskazówki bezpieczeñstwa Zakres zastosowania Uruchomienie (pod³¹czenie elektryczne) Konserwacja Wskazówki i ostrze enia 3 2. Krótki opis techniczny 3 3. Pod³¹czanie elektryczne Pod³¹czenie do sieci (standard) Elektroniczny nadajnik sygna³u po³o enia AUMATIC na uchwycie œciennym Zak³adanie obudowy przy³¹czy Rozruch próbny Pod³¹czenie magistrali (standard) Pod³¹czenie sieci i magistrali w przypadku wersji Ex Kabel magistrali Ustawianie adresu za pomoc¹ lokalnego stanowiska sterowniczego Redundantne z³¹cze magistrali z redundancj¹ podzespo³ów (opcja) Ustawienia dla redundantnego interfejsu 2 (redundancja podzespo³ów) Opis interfejsu Wskazania stanu na wyœwietlaczu Pod³¹czenie wejœæ klienta na p³ytce interfejsowej (opcja) Pod³¹czanie magistrali Za³¹cznik A Przy³¹cze ekranu przewodu przy AUMATIC ACExC Adresy filii firmy AUMA i przedstawicieli 16 2

3 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC Wskazówki bezpieczeñstwa 1.1 Zakres zastosowania Napêdy ustawcze AUMA s¹ przeznaczone do uruchamiania armatur przemys³owych, takich jak zawory, zasuwy, klapy i kurki. Inne zastosowanie wymaga konsultacji z producentem. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za adne szkody wynikaj¹ce z u ytkowania urz¹dzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Ryzyko ponosi wy³¹cznie u ytkownik. Do prawid³owego u ytkowania urz¹dzenia nale y równie stosowanie siê do zaleceñ niniejszej instrukcji obs³ugi. 1.2 Uruchamianie (Pod³¹czanie do zasilania elektrycznego) Podczas pracy urz¹dzeñ elektrycznych niektóre ich czêœci znajduj¹ siê pod niebezpiecznym napiêciem elektrycznym. Prace na urz¹dzeniach elektrycznych mog¹ wykonywaæ tylko wykwalifikowani elektrycy lub przeszkolony personel pod ich nadzorem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i zaleceniami z zakresu elektrotechniki. 1.3 Konserwacja Nale y przestrzegaæ wskazówek dotycz¹cych konserwacji, gdy w przeciwnym razie nie jest zagwarantowane bezpieczne dzia³anie napêdu obrotowego / sterownika. 1.4 Wskazówki i ostrze enia W przypadku nieprzestrzegania zaleceñ i wskazówek ostrzegawczych mo e dojœæ do ciê kich obra eñ cia³a i/ lub powa nych szkód materialnych. Odpowiednio wykwalifikowany personel musi dok³adnie zapoznaæ siê ze wszystkimi ostrze eniami zawartymi w niniejszej instrukcji obs³ugi. Prawid³owa i bezpieczna eksploatacja zak³ada prawid³owy transport, odpowiednie przechowywanie, ustawienie, monta i uruchomienie. W celu uwydatnienia czynnoœci maj¹cych znaczenie dla bezpieczeñstwa zawartych w niniejszej instrukcji, zastosowano nastêpuj¹ce wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa, przy czym poszczególne wskazówki s¹ oznaczone odpowiednim piktogramem. Znak ten oznacza: Wskazówka! Wskazówka wskazuje na czynnoœæ lub proces maj¹cy istotne znaczenie dla prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia. W przypadku niestosowania siê do takiego zalecenia mog¹ powstaæ szkody materialne. Znak ten oznacza: Obecnoœæ podzespo³ów wra liwych na ³adunki elektrostatyczne! W przypadku, gdy na p³ytce drukowanej znajduje siê taki znak, oznacza to, e znajduj¹ siê tam podzespo³y, które mog¹ ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek wy³adowañ elektrostatycznych. Gdyby podczas prac regulacyjnych, pomiarowych lub wymiany p³ytek konieczne by³o dotkniêcie takich podzespo³ów, to bezpoœrednio przed tym nale y dotkn¹æ metalowej, uziemionej powierzchni (np. obudowy) tak, aby ³adunki uleg³y roz³adowaniu. Znak ten oznacza: Ostrze enie! Ostrze enie wskazuje na czynnoœæ lub proces, który w przypadku nieprawid³owego wykonania mo e stwarzaæ niebezpieczeñstwo dla personelu lub ryzyko znacznych szkód materialnych. 2. Krótki opis techniczny Napêdy ustawcze AUMA s¹ zbudowane jako modu³owe jednostki funkcyjne. Silnik i przek³adnia s¹ umieszczone we wspólnej obudowie. Napêdy ustawcze s¹ napêdzane elektromotorycznie, a do sterowania nimi s³u y sterownik elektroniczny AUMATIC. Sterownik elektroniczny wchodzi w sk³ad zakresu dostawy. 3

4 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali 3. Pod³¹czanie do zasilania elektrycznego. Prace na urz¹dzeniach elektrycznych mog¹ wykonywaæ tylko wykwalifikowani elektrycy lub przeszkolony personel pod ich nadzorem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i zaleceniami z zakresu elektrotechniki.. Podczas pod³¹czania i rozk³adania przewodów przestrzegaæ zaleceñ monta owych dotycz¹cych. 3.1 Pod³¹czanie do sieci (standard) W wersji z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym (nazwa typu: ACExC) patrz strona 7. Rys. B-1: Pod³¹czanie do sieci Sprawdziæ, czy rodzaj pr¹du, napiêcie sieciowe i czêstotliwoœæ zgadzaj¹ siê z parametrami silnika (patrz tabliczka znamionowa na silniku). Odkrêciæ œruby (50.01) (Rysunek B-1) i zdj¹æ obudowê przy³¹czy.. Odkrêciæ œruby (51.01) i wyj¹æ gniazdo (51.0) z obudowy przy³¹czy (50.0). Za³o yæ d³awiki kablowe odpowiednie do wielkoœci przewodów (Stopieñ ochrony podany na tabliczce znamionowej zagwarantowany jest tylko wtedy, gdy zostan¹ zastosowane w³aœciwe d³awiki kablowe) Niewykorzystane przepusty kablowe zaœlepiæ odpowiednimi zatyczkami. Pod³¹czyæ przewody zgodnie z dostarczonym schematem po³¹czeñ. W³aœciwy schemat umieszczony jest wraz z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi 51.0 w torebce odpornej na wp³ywy atmosferyczne, przytwierdzonej do pokrêt³a Przewód rêcznego napêdu wieloobrotowego. Jeœli nie dysponuje siê ju schematem sieciowy po³¹czeñ, mo na go uzyskaæ od firmy po podaniu numeru komisyjnego (patrz tabliczka znamionowa) lub œci¹gn¹æ bezpoœrednio z Internetu (www.auma.com). Tabela 1: Dane techniczne okr¹g³ego ³¹cznika wtykowego AUMA do z³¹cza magistrali Parametry techniczne Zaciski mocy1) Przewód ochronny Styki sterownicze Maks. liczba styków 6 (3 zajête) 1 (styk wyprzedzaj¹cy) 50 wtyków/gniazd Nazwa U1, V1, W1, U2, V2, W2 wg VDE od 1 do 50 Maks. napiêcie przy³¹czowe 750 V 250 V Maks. pr¹d znamionowy 25 A 16 A Rodzaj pod³¹czenia wykonywanego przez klienta przy³¹cze œrubowe z³¹czka œrubowa iglicy pierœcieniowej przy³¹cze œrubowe Maks. przekrój przy³¹cza 6 mm2 6mm2 2,5 mm2 Materia³: Korpus izolacyjny poliamid poliamid poliamid Styki mosi¹dz (Ms) mosi¹dz (Ms) Ms ocynkowany lub poz³acany (opcja) 1) Dostosowane do przy³¹czenia przewodów miedzianych. W przypadku przewodów aluminiowych konieczna jest konsultacja z producentem. 3.2 Elektroniczny nadajnik sygna³u po³o enia 3.3 AUMATIC na uchwycie œciennym Rys. B-2: AUMATIC na uchwycie œciennym Do pod³¹czenia elektronicznego nadajnika sygna³u po³o enia (potencjometr precyzyjny, RWG) nale y stosowaæ kable ekranowane. AUMATIC mo na zamontowaæ równie oddzielnie od napêdu na uchwycie œciennym.. Do po³¹czenia pomiêdzy napêdem a AUMATIC na uchwycie œciennym u yæ odpowiednich, elastycznych i ekranowanych przewodów po³¹czeniowych. (Specjalnie przygotowane przewody po³¹czeniowe s¹ dostêpne na zamówienie w firmie AUMA). Dopuszczalna d³ugoœæ przewodów pomiêdzy napêdem ustawczym a AUMATIC wynosi maks. 100 m.. Nie nadaj¹ siê do tego wersje z potencjometrem w napêdzie ustawczym. Zamiast potencjometru nale y zainstalowaæ w napêdzie ustawczym elektroniczny nadajnik sygna³u po³o enia RWG.. Pod³¹czyæ przewody we w³aœciwej kolejnoœci faz. Przed w³¹czeniem sprawdziæ kierunek obrotów. przewód ³¹cz¹cy do napêdu 4

5 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC Zak³adanie obudowy przy³¹czy Po pod³¹czeniu do sieci: W³o yæ gniazdko (51.0) do pokrywy wtyku (50.0) i dokrêciæ œruby (51.01). Wyczyœciæ powierzchnie uszczelniaj¹ce na obudowie przy³¹czy i obudowie napêdu. Sprawdziæ, czy o-ring nie jest uszkodzony. Nastêpnie powierzchnie uszczelniaj¹ce nasmarowaæ lekko smarem niezawieraj¹cym kwasów (np. wazelin¹). Za³o yæ obudowê przy³¹czy (50.0) i równomiernie dokrêciæ na krzy za pomoc¹ œrub (50.01).. Dokrêciæ d³awiki kablowe z wymaganym momentem dokrêcenia celem zapewnienia w³aœciwego stopnia ochrony. 3.5 Rozruch próbny Przeprowadziæ rozruch próbny. Patrz instrukcja obs³ugi napêdu (napêd obrotowy SA(R) / napêd niepe³noobrotowy SG...). Kontrola wy³¹cznika drogowego i momentowego: Sprawdziæ wy³¹cznik drogowy i momentowy, elektroniczny nadajnik sygna³u po³o enia RWG lub potencjometr (opcja) i w razie potrzeby skorygowaæ ustawienie. Nastawa jest opisana w odpowiedniej instrukcji obs³ugi (napêd obrotowy SA(R) / napêd niepe³noobrotowy SG ). W napêdach z komunikatem zwrotnym o miejscu po³o enia (nadajnik RWG, potencjometr) nale y po zmianie nastawy wykonaæ bieg wzorcowy. Przeprowadzanie biegu wzorcowego:. Napêd doprowadziæ elektrycznie (przyciskiem otwierania (OPEN) i zamykania (CLOSE) panelu sterowania lokalnego) do po³o enia krañcowego OPEN i po³o enia krañcowego CLOSED.. Je eli nie zostanie przeprowadzony bieg wzorcowy po zmianie ustawienia wy³¹cznika drogowego, komunikat zwrotny o miejscu po³o enia za pomoc¹ magistrali nie bêdzie prawid³owy. Magistrala zg³asza brak biegu wzorcowego w formie ostrze enia Pod³¹czanie magistrali (standard) W wersji z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym (nazwa typu: ACExC) patrz strona 7 W przypadku wersji z LWL (œwiat³owód), patrz osobna instrukcja obs³ugi AUMATIC AC 01.1 Przy³¹cze LWL. Rys. B-3: AUMATIC Przy³¹cze magistrali pokrywa wtyczki Przepusty przewodów magistrali Odkrêciæ i zdj¹æ pokrywê wtyczek (rysunek B-3). P³ytka przy³¹czeniowa (rysunki C-1, C-2 i C-5) znajduje siê za pokryw¹ wtyczek.. Za³o yæ d³awiki kablowe zgodne z przewodami magistrali. (Stopieñ ochrony podany na tabliczce znamionowej jest zapewniony wy³¹cznie przy zastosowaniu odpowiednich d³awików kablowych).. Niewykorzystane przepusty kablowe zaœlepiæ odpowiednimi zatyczkami. Pod³¹czyæ kabel magistrali. Patrz rysunki C-1 i C-6. Prze³¹cznikami (S1) i (S2) w³¹cza siê rezystory zakoñczeniowe (terminatory) dla kana³u 1 i kana³u 2. Fabrycznie oba prze³¹czniki ustawione s¹ w po³o eniu OFF. W³¹czyæ opornoœci robocze (po³o enie ON ) tylko wtedy, gdy napêd jest ostatnim cz³onem magistrali w segmencie Profibus. Przed zdjêciem pokrywy wtyczek od³¹czyæ zasilanie. Po za³¹czeniu obci¹ enia nastêpuje automatyczne przerwanie przewodu do nastêpnego urz¹dzenia, aby zapobiec powstaniu zakoñczeñ wielokrotnych. Tabela 2: Pozycje prze³¹czników S1 S3 S1 S2 S3 ON OFF ON OFF 1SPC 2SPC Zakoñczenie magistrali kana³ 1 ZA. Zakoñczenie magistrali kana³ 1 WY. Zakoñczenie magistrali kana³ 2 ZA. (opcja) Zakoñczenie magistrali kana³ 2 WY. (opcja) Jedna p³ytka Profibus Dwie p³ytki Profibus (redundancja podzespo³ów, opcja) 5

6 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Rys. C-1: P³ytka przy³¹czeniowa (standard) S1 zakoñczenie magistrali kana³ 1 Rys. C-2: P³ytka przy³¹czeniowa (w celu ochrony przepiêciowej1) S1 zakoñczenie magistrali kana³ 1 S2 zakoñczenie magistrali kana³ 2 Rys. C-3: Pod³¹czanie (standard) Rys. C-4: Pod³¹czenie przy ochronie przepiêciowej1) X1 X2 X z poprzedniego / do nastêpnego urz¹dzenia kana³ 1 z poprzedniego / do nastêpnego urz¹dzenia kana³ 1 1) P³ytka przy³¹czeniowa dla ochrony przepiêciowej nie jest odpowiednia dla redundancji podzespo³ów (strona 12). Rys. C-5: P³ytka przy³¹czeniowa (w celu redundancji podzespo³ów) S1 zakoñczenie magistrali kana³ 1 S3 S2 zakoñczenie magistrali kana³ 2 Tabela 3: Pod³¹czanie przewodu Profibus Przewód magistrali Profibus Nazwa AUMA na przy³¹czu Wtyk pinowy SUB-D 9 (w innych urz¹dzeniach Profibus) Kolor A N/A 8 zielona B P/B 3 czerwony Rys. C-6: Od³¹czenie przy redundancji podzespo³ów (opcja) X1 X2 X3 X4 z poprzedniego / do nastêpnego urz¹dzenia kana³ 1 z poprzedniego / do nastêpnego urz¹dzenia kana³ 2 6

7 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC Pod³¹czenie sieci i magistrali w przypadku wersji Ex W przypadku wersji z LWL (œwiat³owód), patrz osobna instrukcja obs³ugi AUMATIC ACExC 01.1 Przy³¹cze LWL. Przy pracach w warunkach zagro enia wybuchem nale y stosowaæ siê do zaleceñ norm europejskich EN Instalacja urz¹dzeñ elektrycznych w warunkach zagro enia wybuchem oraz EN Kontrola i konserwacja urz¹dzeñ elektrycznych w warunkach zagro enia wybuchem Prace na urz¹dzeniach elektrycznych mog¹ wykonywaæ tylko wykwalifikowani elektrycy lub przeszkolony personel pod ich nadzorem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i zaleceniami z zakresu elektrotechniki. Rys. D-1: Pod³¹czanie Rys. D-2: Od³¹czanie od sieci Rys. D-3: Rama uchwytowa (osprzêt) W przypadku po³¹czenia wtykowego Ex (rysunek D-1), pod³¹czenie do sieci elektrycznej mo e nast¹piæ po zdjêciu pokrywy wtyczek (50.0) na zaciskach przy³¹czeniowych EEx e p³ytki zaciskowej (51.0). Komora hermetyczna (rodzaj zabezpieczenia przed zap³onem EEx d) pozostaje przy tym zamkniêta. Sprawdziæ, czy rodzaj pr¹du, napiêcie sieciowe i czêstotliwoœæ zgadzaj¹ siê z parametrami silnika (patrz tabliczka znamionowa na silniku).. Odkrêciæ œruby (50.01) (Rysunek D-1) i zdj¹æ pokrywê wtyczek.. Zastosowaæ d³awiki kablowe z atestem EEx e i dopasowane do przewodów przy³¹czeniowych. Zalecane d³awiki kablowe, patrz za³¹cznik A, strona 15. Za³o yæ d³awiki kablowe zgodne z przewodami magistrali. (Stopieñ ochrony podany na tabliczce znamionowej jest zapewniony wy³¹cznie przy zastosowaniu odpowiednich d³awików kablowych). Niewykorzystane przepusty kablowe zaœlepiæ odpowiednimi zatyczkami.. Do jednego zacisku mo na pod³¹czyæ maksymalnie 2 y³y o jednakowym przekroju.. Odizolowaæ przewody na odcinku mm. Odizolowaæ y³y: sterowania maks. 8 mm, silnika maks. 12 mm. W przypadku przewodów elastycznych zastosowaæ koñcówki kablowe y³ zgodnie z norm¹ DIN Pod³¹czyæ kabel magistrali. Patrz rysunki (D-4 lub D-5). W celu pod³¹czenia opornika koñcowego dla kana³u 1 zmostkowaæ zaciski oraz (standard). W celu pod³¹czenia opornika koñcowego dla kana³u 2 zmostkowaæ zaciski oraz (tylko w przypadku redundancji podzespo³ów). Opornoœæ robocz¹ pod³¹czyæ tylko wtedy, gdy napêd jest ostatnim cz³onem magistrali w segmencie Profibus.. Ekran przewodów po³¹czyæ z d³awikiem kablowym. Zalecenie patrz za³¹cznik A, strona 15. W razie koniecznoœci zdemontowania napêdu z armatury, np. w celach serwisowych, mo na go od³¹czyæ od sieci bez koniecznoœci roz³¹czania przewodów (rysunek D-2). W tym celu nale y wykrêciæ œruby (51.02) i zdj¹æ po³¹czenie wtykowe. Pokrywa wtyczki (50.0) oraz p³ytka zaciskowa (51.0) pozostaj¹ po³¹czone. Zamkniêcie hermetyczne! Przed otwarciem sprawdziæ, czy nie ma pozosta³oœci gazu i napiêcia. Rama uchwytowa W celu zabezpieczenia styków przed dotkniêciem i dzia³aniem czynników atmosferycznych, dostêpna jest specjalna rama uchwytowa (rysunek D-3). 7

8 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Rys. D-4: Przy³¹cze magistrali dla kana³u 1 (standard) Rys. D-5: Przy³¹cze magistrali dla kana³u 2 (tylko przy redundancji podzespo³ów) Po napêdzie nastêpuje kolejny cz³on magistrali Po napêdzie nastêpuje kolejny cz³on magistrali B B B B A z poprzedniego urz¹dzenia kana³ 1 do nastêpnego urz¹dzenia kana³ 1 A A z poprzedniego urz¹dzenia Profibus DP kana³ 2 A do nastêpnego urz¹dzenia kana³ 2 Napêd jest ostatnim cz³onem magistrali Napêd jest ostatnim cz³onem magistrali B B A A Tabela 4: Dane techniczne wtyczki przeciwwybuchowej Ex z p³ytk¹ zaciskow¹ do napêdów zabezpieczonych przed wybuchem Parametry techniczne Styki mocy1) Przewód ochronny Styki sterownicze Maks. liczba styków 3 1 (styk wyprzedzaj¹cy) 38 trzpieni/gniazd Nazwa U1, V1, W1 wg VDE 1 do 24, 31 do 50 Maks. napiêcie przy³¹czowe 550 V 250 V Maks. pr¹d znamionowy 25 A 10 A Rodzaj pod³¹czenia wykonywanego przez klienta przy³¹cze œrubowe przy³¹cze œrubowe przy³¹cze œrubowe Maks. przekrój przy³¹cza 6 mm2 6mm2 1,5 mm2 Materia³: korpus izolacyjny araldit/ poliamid araldit/ poliamid araldit/ poliamid Styki mosi¹dz (Ms) mosi¹dz (Ms) mosi¹dz (Ms) ocynkowany 1) Dostosowane do przy³¹czenia przewodów miedzianych. W przypadku przewodów aluminiowych konieczna jest konsultacja z producentem. 8

9 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC Kabel magistrali Wolno stosowaæ jedynie przewody do okablowania magistrali, które odpowiadaj¹ normie DIN lub EN , typ przewodu A. Do jednego segmentu mo na pod³¹czyæ maksymalnie 32 urz¹dzenia Profibus. Je eli do sieci Profibus ma byæ pod³¹czonych wiêcej urz¹dzeñ, nale y po³¹czyæ kilka segmentów za pomoc¹ wzmacniaków. Kabel magistrali nale y poprowadziæ w odstêpie przynajmniej 20 cm od innych przewodów. Nale y go umieœciæ w oddzielnym, przewodz¹cym i uziemionym kanale kablowym. Nale y pamiêtaæ, e miêdzy poszczególnymi urz¹dzeniami po³¹czonymi magistral¹ Profibus nie mog¹ wyst¹piæ ró nice potencja³ów (przeprowadziæ wyrównanie potencja³ów). Tabela 5 Szybkoœæ transferu danych w kbit/s 93,75 187, Maksymalna d³ugoœæ segmentu wm Specyfikacja kabli - typ kabli A do magistrali Opornoœæ falowa: od 135 do 165 omów, dla czêstotliwoœci pomiarowej od 3 do 20 MHz. Wydajnoœæ przewodzenia: < 30 pf na metr Œrednica y³ > 0,64mm Przekrój y³ > 0,34 mm2, odpowiada AWG 22 Opornoœæ pêtli: < 110 omów na km Ekran: oplot miedziany lub oplot i os³ona foliowa Rys. E: Przyk³ad: magistrala Profibus z jednym segmentem sterowanie (master) Zakoñczenie magistrali w³¹czone przewód 2- y³owy P³ytka przy³¹czeniowa p³ytka Zakoñczenie magistrali w³¹czone AUMATIC 9

10 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali 3.6 Ustawianie adresu za pomoc¹ lokalnego stanowiska sterowniczego W tym rozdziale zawarty jest wy³¹cznie opis ustawiania adresu napêdu (adres Slave). Dalsze szczegó³owe wskazówki dotycz¹ce wskazañ, obs³ugi i ustawiania AUMATIC znajduj¹ siê w instrukcji obs³ugi napêdu (napêd obrotowy SA(R) / napêd niepe³noobrotowy SG z AUMATIC AC ). Ustawienie fabryczne: Rys. F-1 Adres Slave: 2 Ustawiæ prze³¹cznik na AUMATIC w po³o eniu WY. (0), rysunek F-1. W³¹czyæ napiêcie zasilania.. Wybraæ wskazanie menu M0. W tym celu przez ponad 2 sekundy przytrzymaæ przycisk C w jednym z wskazañ stanu (S0, S1, S2, S3 lub S4): > 2 sec.. Przyciskiem wybraæ podpunkt USTAWIENIA: MENU GLOWNE M0 JEZYK/KONTRAST USTAWIENIA DANE EKSPLOATACYJNE Rys. F-2 MENU GLOWNE M1 JEZYK/KONTRAST USTAWIENIA DANE EKSPLOATACYJNE. Przyciskiem potwierdziæ wybór USTAWIENIA: Rys. F-3 USTAWIENIA M10 USTAW WYL.KRANCOWE. RODZAJ WYLACZANIA MOMENT OBR.NASTAWA. Ponownie naciskaj¹c przycisk, wybraæ PROFIBUS DP1: Rys. F-4 USTAWIENIA POZYCJONER MOMENT OBR.NASTAWA PROFIBUS DP1 M1B. Zatwierdziæ wybór PROFIBUS DP1, naciskaj¹c : Rys. F-5 PROFIBUS DP1 WYSWIETL ZMIENIAJ M1B0. Za pomoc¹ przycisku wybraæ punkt ZMIENIAJ: Rys. F-6 PROFIBUS DP1 WYSWIETL ZMIENIAJ M1B1 Przyciskiem potwierdziæ wybór ZMIENIAJ: 10

11 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Rys. F-7 PODAJ HASLO 0*** :EDIT :OK C:ESC. Za pomoc¹ przycisków i mo na zmieniæ wartoœæ wybranego miejsca. Naciœniêcie przycisku powoduje zapisanie wprowadzonej cyfry i przejœcie do nastêpnego miejsca, a do wprowadzenia wszystkich cyfr has³a. Po zapisaniu ostatniego miejsca nastêpuje sprawdzenie wprowadzonego has³a (domyœlnie: 0000); je eli jest ono prawid³owe, wyœwietlony zostaje poni szy komunikat: Rys. F-8 ZMIENIAJ M1B10 ADRES SLAVE REDUNDANCJA PRZEWOD. CZAS KONTR. KANALU.. Zatwierdziæ punkt ADRES SLAVE, naciskaj¹c. Rys. F-9 ZMIENIAJ ADRES SLAVE 2 :EDIT M1B10 C:ESC. Przyciskiem prze³¹czyæ na tryb edycji: Rys. F-10 ZMIENIAJ M1B10 ADRES SLAVE 2 :EDIT :OK C:ESC Mo na teraz ustawiæ adres Slave (od 0 do 125), naciskaj¹c przyciski i.. Przycisk s³u y do zapisania wprowadzonych danych. Naciœniêcie przycisku C powoduje powrót do poprzedniego wskazania bez zapisywania wprowadzonej wartoœci. Uwagi: Pozosta³e parametry REDUNDANCJA PRZEWOD. i CZAS KONTR. KANALU. s¹ zarezerwowane dla zastosowañ specjalnych i nie zaleca siê zmieniaæ ustawieñ fabrycznych. (REDUNDANCJA PRZEWOD = WYLACZONY; CZAS KONTR. KANALU = 5,0 S) W przypadku zastosowañ redundantnych, nale y zaopatrzyæ siê w AUMATIC z redundancj¹ podzespo³ów (2. Intefejs w AUMATIC, patrz strona 12). 11

12 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali 4. Redundantne z³¹cze magistrali z redundancj¹ podzespo³ów (opcja) AUMATIC mo e byæ wyposa ony w drugi (redundantny) interfejs Profibus. W przypadku tej wersji, komunikacja z napêdem mo e siê odbywaæ przez oba interfejsy Profibus równoczeœnie. W razie awarii jednego podzespo³u Profibus, np. w wyniku przerwania przewodu, wykonywane s¹ polecenia jazdy, wysy³ane przez drugi podzespó³ Profibus. Je eli komunikacja z urz¹dzeniem Master odbywa siê za poœrednictwem obu interfejsów Profibus, wykonywane s¹ polecenia jazdy wys³ane jako pierwsze. Pod³¹czenie magistrali patrz strona 5 i nastêpne. Oba podzespo³y musz¹ uzyskaæ od urz¹dzenia Master te same parametry (to samo ustawienie w pliku GSD). 4.1 Ustawienia dla redundantnego interfejsu 2 (redundancja podzespo³ów) Ustawianie redundantnego podzespo³u Profibus 2 odbywa siê w taki sam sposób, co ustawianie podzespo³u Profibus 1 (patrz strona 10 i nastêpne) za pomoc¹ nastêpuj¹cych menu: Struktura menu MENU GLOWNE (M) USTAWIENIA(M1) PROFIBUS DP2 (M1E) ADRES SLAVE (M1EX0) W przypadku redundancji podzespo³ów, parametr REDUNDANCJA PRZEWOD. obu podzespo³ów Profibus musi byæ ustawiony na WYLACZONY (ustawienie fabryczne). 12

13 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC Opis interfejsu Rys. P: Interfejs X2 X4 V16 V19 V22 V25 SYSTEM OK (V1) DATA EX (V2) CAN STATE (V3) STATE (V4) S1 Tabela 6: Prze³¹cznik DIP S1: Konfiguracja karty Dostêpny tylko jeden OFF interfejst S1-1 Dostêpne dwa interfejsy 1. interfejs : OFF 2. interfejs : ON S1-2 Rezerwa OFF DIODA SYSTEM OK (V1) (zielona) Dioda ta wskazuje prawid³owe zasilanie p³ytki. Œwiat³o ci¹g³e: Miganie: Nie œwieci: Interfejs jest zasilany napiêciem. Uszkodzenie mikrokontrolera. Brak napiêcia w interfejsie DP. DIODA DATA EX (V2) (zielona) Ta dioda œwieci, gdy interfejs jest w stanie Data Exchange (Wymiana danych). Tylko w tym stanie mo na sterowaæ napêdem za poœrednictwem urz¹dzenia Master magistrali i odczytywaæ stan napêdu. DIODA CAN STATE (V3) (czerwona) Œwieci lub miga: Nie œwieci: Wadliwa komunikacja z uk³adem logiki. Prawid³owa komunikacja z uk³adem logiki. DIODA STATE (V4) (zielona) Œwieci siê lub wy³¹czona: Interfejs nie jest gotowy do dzia³ania Miganie: Trwa wykonywanie programu na interfejsie. Regularne, jednorazowe miganie diody podczas pracy wskazuje prawid³ow¹ pracê interfejsu. V16, V19, V22, V25 Diody LED cyfrowych wejœæ klienta (opcja); œwiec¹, gdy na poszczególnych wejœciach wystêpuje napiêcie +24 V DC. 5.1 Wskazania stanu na wyœwietlaczu Wskazania stanu (grupa S) na wyœwietlaczu informuj¹ o aktualnym trybie pracy oraz b³êdach i ostrze eniach. Szczegó³owe wskazówki dotycz¹ce wskazañ i obs³ugi znajduj¹ siê w odpowiedniej instrukcji obs³ugi napêdu. 13

14 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali 5.2 Pod³¹czenie wejœæ klienta na p³ytce interfejsowej (opcja) X4 Wtyczka ta udostêpnia piny dla 4 cyfrowych i 2 analogowych wejœæ klienta. Tabela 7: Wejœcia analogowe (odseparowane galwanicznie) Pin Opis LED 3 R1: wejœcie cyfrowe 1 V 16 4 R2: wejœcie cyfrowe 2 V 19 5 R3: wejœcie cyfrowe 3 V 22 6 R4: wejœcie cyfrowe 4 V V Sygna³y te s¹ wolno dostêpnymi wejœciami, które s¹ przekazywane przez mikrokontroler do wejœcia obrazu procesowego (OPCJE czêœæ 1, bity 4-7). Wejœcia te s¹ oddzielone galwanicznie i po³¹czone za pomoc¹ oporników z wejœciem 0 V. W stanie nie w³¹czonym przesy³ana jest wartoœæ logiczna zero. Aby ustawiæ wejœcie na logiczne jeden, nale y przy³o yæ napiêcie +24VDC. Tabela 8: Wejœcia analogowe Pin Opis 2 AN1: sygna³ analogowy (0 20 ma) 13 GND (uziemienie systemu) 25 AN2: Sygna³ analogowy (0 20 ma) 28 GND (uziemienie systemu) Do wejœæ mo na pod³¹czyæ zewnêtrzne czujniki 0/4 20 ma, przekazuj¹ce wartoœci pomiarowe przez magistralê. Przestrzegaæ propozycji po³¹czeñ zewnêtrznych (za³¹cznik C instrukcji obs³ugi) dla tych sygna³ów. Czas zw³oki pod³¹czonych czujników nie mo e byæ d³u szy ni 1 ms.. Wejœcia AN1 i AN2 nie s¹ odseparowane galwanicznie przez transoptor. Istnieje mo liwoœæ ustawienia zakresu wartoœci pomiarowych wejœæ analogowych (patrz instrukcja obs³ugi, parametr KONFIGURACJA). 5.3 Pod³¹czanie magistrali X2 Na tej wtyczce wystêpuj¹ sygna³y magistrali i napiêcie zasilaj¹ce z rozdzieleniem potencja³ów dla zakoñczenia magistrali oraz opornoœci koñcowe wystêpuj¹ce na p³ytce. Tabela 9: Ob³o enie wtyczek X2 Pin Opis 1 Kana³ 1: przewód B, koniec magistrali 2 Kana³ 1: przewód A, koniec magistrali 3 Kana³ 1: przewód B, Profibus 4 Kana³ 1: przewód A,Profibus 8 Kana³ 2: przewód A Profibus (kana³ redundantny) 7 Kana³ 2: przewód B Profibus (kana³ redundantny) 9 Kana³ 2: przewód B zakoñczenia magistrali (kana³ redundantny) 10 Kana³ 2: przewód A zakoñczenia magistrali (kana³ redundantny) 14

15 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC Za³¹cznik A Przy³¹cze ekranu przewodu przy AUMATIC ACExC 01.1 Ekran przewodu magistrali Feldbus nale y po³¹czyæ na du ej powierzchni z odpowiednimi œrubami. Zalecane po³¹czenie œrubowe, np. WAZU-EMV/EX firmy Hugro (patrz 15

16 Europa AUMA Riester GmbH & Co. KG Factory Müllheim DE Müllheim Tel Factory Ostfildern-Nellingen DE Ostfildern Tel Service Centre Cologne DE Köln Tel Service Centre Magdeburg DE Niederndodeleben Tel AUMA Armaturenantriebe GmbH AT-2512 Tribuswinkel Tel AUMA (Schweiz) AG CH-8965 Berikon Tel AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ Praha 10 Tel OY AUMATOR AB FI Espoo Tel AUMA France FR Taverny Cédex Tel AUMA ACTUATORS Ltd. GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH Tel AUMA ITALIANA S.R.L. IT Cerro Maggiore Milano Tel AUMA BENELUX B.V. NL-2314 XT Leiden Tel AUMA Polska Sp. z o.o. PL Dabrowa Górnicza Tel OOO Priwody AUMA RU Moscow region for mail: Moscow a/ya 11 Tel ERICHS ARMATUR AB SE Malmö Tel GRØNBECH & SØNNER A/S DK-2450 København SV Tel IBEROPLAN S.A. ES Madrid Tel D. G. Bellos & Co. O.E. GR Acharnai Athens Tel SIGURD SØRUM A. S. NO-1301 Sandvika Tel INDUSTRA PT Sintra Tel MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti. TR Övecler Ankara Tel CTS Control Limited Liability Company UA Kiyiv Tel , Afryka AUMA South Africa (Pty) Ltd. ZA-1560 Springs Tel A.T.E.C. EG- Cairo Tel Ameryka AUMA ACTUATORS INC. US-PA Canonsburg Tel AUMA (2862) AUMA Chile Respresentative Office CL- Buin Tel LOOP S. A. AR-C1140ABP Buenos Aires Tel Asvotec Termoindustrial Ltda. BR Monte Mor/ SP. Tel TROY-ONTOR Inc. CA-L4N 5E9 Barrie Ontario Tel MAN Ferrostaal de Colombia Ltda. CO- Bogotá D.C. Tel PROCONTIC Procesos y Control Automático EC- Quito Tel IESS DE MEXICO S. A. de C. V. MX-C.P Mexico D.F. Tel Corsusa S.A.C. PE- Miralflores - Lima Tel / 0044 / PASSCO Inc. PR San Juan Tel Suplibarca VE- Maracaibo Estado, Zulia Tel Azja AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd. CN Tianjin Teda District Tel AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED IN Bangalore Tel AUMA JAPAN Co., Ltd. JP Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa Tel AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. SG Singapore Tel AUMA Middle East Rep. Office AE- Dubai Tel PERFECT CONTROLS Ltd. HK- Tsuen Wan, Kowloon Tel DW Controls Co., Ltd. KR Seoul Korea Tel AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L. KW Salmiyah Tel BEHZAD Trading Enterprises QA- Doha Tel Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH Yannawa Bangkok Tel Top Advance Enterprises Ltd. TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235) Tel Australia BARRON GJM Pty. Ltd. AU-NSW 1570 Artarmon Tel Szczegó³owe informacje dotycz¹ce produktów firmy AUMA mo na znaleÿæ w Internecie pod adresem: Y /021/pl/1.06

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u

Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u do ogrzewaczy DHE 18, DHE 21,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Uwaga. Warunki gwarancji

Uwaga. Warunki gwarancji Spis treœci Warunki gwarancji... 2 Charakterystyka urz¹dzeñ... 4 Dane techniczne... 6 Kontroler sieciowy Link-Scan 20 i Link-Scan 80... 6 Czytnik Link-Scan... 6 Identyfikatory... 7 Schemat po³¹czeñ...

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1

Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1 Podrêcznik programowania PL12PL-1300 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1 Dokumentacja dodatkowa: PL12-1400 Wykaz czêœci zamiennych NORTH AMERICA EUROPE P.O. Box 1410 Lexington,

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6651

U ytkowanie monitora MVC-6651 monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

www.schischek.pl ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C.. ExPro-C.. Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh)

www.schischek.pl ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C.. ExPro-C.. Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh) ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C ExPro-C Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh) Elektroniczne przetworniki, do zastosowañ w strefach zagro onych wybuchem, umo liwiaj¹ce po³¹czenie

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo