Sterownik napêdu ustawczego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterownik napêdu ustawczego"

Transkrypt

1 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali

2 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Wa noœæ tej instrukcji: Niniejsza instrukcja dotyczy napêdów obrotowych typoszeregów SA(R) 07.1 SA(R) 16.1 i SA(R)ExC 07.1 SA(R)ExC 16.1 oraz napêdów niepe³noobrotowych typoszeregów SG 05.1 SG 12.1 i SGExC 05.1 SGExC 12.1 zamontowanych w po³¹czeniu ze sterownikiem AUMATIC AC 01.1 lub ACExC 01.1 oraz interfejsem. Spis treœci Strona 1. Wskazówki bezpieczeñstwa Zakres zastosowania Uruchomienie (pod³¹czenie elektryczne) Konserwacja Wskazówki i ostrze enia 3 2. Krótki opis techniczny 3 3. Pod³¹czanie elektryczne Pod³¹czenie do sieci (standard) Elektroniczny nadajnik sygna³u po³o enia AUMATIC na uchwycie œciennym Zak³adanie obudowy przy³¹czy Rozruch próbny Pod³¹czenie magistrali (standard) Pod³¹czenie sieci i magistrali w przypadku wersji Ex Kabel magistrali Ustawianie adresu za pomoc¹ lokalnego stanowiska sterowniczego Redundantne z³¹cze magistrali z redundancj¹ podzespo³ów (opcja) Ustawienia dla redundantnego interfejsu 2 (redundancja podzespo³ów) Opis interfejsu Wskazania stanu na wyœwietlaczu Pod³¹czenie wejœæ klienta na p³ytce interfejsowej (opcja) Pod³¹czanie magistrali Za³¹cznik A Przy³¹cze ekranu przewodu przy AUMATIC ACExC Adresy filii firmy AUMA i przedstawicieli 16 2

3 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC Wskazówki bezpieczeñstwa 1.1 Zakres zastosowania Napêdy ustawcze AUMA s¹ przeznaczone do uruchamiania armatur przemys³owych, takich jak zawory, zasuwy, klapy i kurki. Inne zastosowanie wymaga konsultacji z producentem. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za adne szkody wynikaj¹ce z u ytkowania urz¹dzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Ryzyko ponosi wy³¹cznie u ytkownik. Do prawid³owego u ytkowania urz¹dzenia nale y równie stosowanie siê do zaleceñ niniejszej instrukcji obs³ugi. 1.2 Uruchamianie (Pod³¹czanie do zasilania elektrycznego) Podczas pracy urz¹dzeñ elektrycznych niektóre ich czêœci znajduj¹ siê pod niebezpiecznym napiêciem elektrycznym. Prace na urz¹dzeniach elektrycznych mog¹ wykonywaæ tylko wykwalifikowani elektrycy lub przeszkolony personel pod ich nadzorem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i zaleceniami z zakresu elektrotechniki. 1.3 Konserwacja Nale y przestrzegaæ wskazówek dotycz¹cych konserwacji, gdy w przeciwnym razie nie jest zagwarantowane bezpieczne dzia³anie napêdu obrotowego / sterownika. 1.4 Wskazówki i ostrze enia W przypadku nieprzestrzegania zaleceñ i wskazówek ostrzegawczych mo e dojœæ do ciê kich obra eñ cia³a i/ lub powa nych szkód materialnych. Odpowiednio wykwalifikowany personel musi dok³adnie zapoznaæ siê ze wszystkimi ostrze eniami zawartymi w niniejszej instrukcji obs³ugi. Prawid³owa i bezpieczna eksploatacja zak³ada prawid³owy transport, odpowiednie przechowywanie, ustawienie, monta i uruchomienie. W celu uwydatnienia czynnoœci maj¹cych znaczenie dla bezpieczeñstwa zawartych w niniejszej instrukcji, zastosowano nastêpuj¹ce wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa, przy czym poszczególne wskazówki s¹ oznaczone odpowiednim piktogramem. Znak ten oznacza: Wskazówka! Wskazówka wskazuje na czynnoœæ lub proces maj¹cy istotne znaczenie dla prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia. W przypadku niestosowania siê do takiego zalecenia mog¹ powstaæ szkody materialne. Znak ten oznacza: Obecnoœæ podzespo³ów wra liwych na ³adunki elektrostatyczne! W przypadku, gdy na p³ytce drukowanej znajduje siê taki znak, oznacza to, e znajduj¹ siê tam podzespo³y, które mog¹ ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek wy³adowañ elektrostatycznych. Gdyby podczas prac regulacyjnych, pomiarowych lub wymiany p³ytek konieczne by³o dotkniêcie takich podzespo³ów, to bezpoœrednio przed tym nale y dotkn¹æ metalowej, uziemionej powierzchni (np. obudowy) tak, aby ³adunki uleg³y roz³adowaniu. Znak ten oznacza: Ostrze enie! Ostrze enie wskazuje na czynnoœæ lub proces, który w przypadku nieprawid³owego wykonania mo e stwarzaæ niebezpieczeñstwo dla personelu lub ryzyko znacznych szkód materialnych. 2. Krótki opis techniczny Napêdy ustawcze AUMA s¹ zbudowane jako modu³owe jednostki funkcyjne. Silnik i przek³adnia s¹ umieszczone we wspólnej obudowie. Napêdy ustawcze s¹ napêdzane elektromotorycznie, a do sterowania nimi s³u y sterownik elektroniczny AUMATIC. Sterownik elektroniczny wchodzi w sk³ad zakresu dostawy. 3

4 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali 3. Pod³¹czanie do zasilania elektrycznego. Prace na urz¹dzeniach elektrycznych mog¹ wykonywaæ tylko wykwalifikowani elektrycy lub przeszkolony personel pod ich nadzorem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i zaleceniami z zakresu elektrotechniki.. Podczas pod³¹czania i rozk³adania przewodów przestrzegaæ zaleceñ monta owych dotycz¹cych. 3.1 Pod³¹czanie do sieci (standard) W wersji z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym (nazwa typu: ACExC) patrz strona 7. Rys. B-1: Pod³¹czanie do sieci Sprawdziæ, czy rodzaj pr¹du, napiêcie sieciowe i czêstotliwoœæ zgadzaj¹ siê z parametrami silnika (patrz tabliczka znamionowa na silniku). Odkrêciæ œruby (50.01) (Rysunek B-1) i zdj¹æ obudowê przy³¹czy.. Odkrêciæ œruby (51.01) i wyj¹æ gniazdo (51.0) z obudowy przy³¹czy (50.0). Za³o yæ d³awiki kablowe odpowiednie do wielkoœci przewodów (Stopieñ ochrony podany na tabliczce znamionowej zagwarantowany jest tylko wtedy, gdy zostan¹ zastosowane w³aœciwe d³awiki kablowe) Niewykorzystane przepusty kablowe zaœlepiæ odpowiednimi zatyczkami. Pod³¹czyæ przewody zgodnie z dostarczonym schematem po³¹czeñ. W³aœciwy schemat umieszczony jest wraz z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi 51.0 w torebce odpornej na wp³ywy atmosferyczne, przytwierdzonej do pokrêt³a Przewód rêcznego napêdu wieloobrotowego. Jeœli nie dysponuje siê ju schematem sieciowy po³¹czeñ, mo na go uzyskaæ od firmy po podaniu numeru komisyjnego (patrz tabliczka znamionowa) lub œci¹gn¹æ bezpoœrednio z Internetu (www.auma.com). Tabela 1: Dane techniczne okr¹g³ego ³¹cznika wtykowego AUMA do z³¹cza magistrali Parametry techniczne Zaciski mocy1) Przewód ochronny Styki sterownicze Maks. liczba styków 6 (3 zajête) 1 (styk wyprzedzaj¹cy) 50 wtyków/gniazd Nazwa U1, V1, W1, U2, V2, W2 wg VDE od 1 do 50 Maks. napiêcie przy³¹czowe 750 V 250 V Maks. pr¹d znamionowy 25 A 16 A Rodzaj pod³¹czenia wykonywanego przez klienta przy³¹cze œrubowe z³¹czka œrubowa iglicy pierœcieniowej przy³¹cze œrubowe Maks. przekrój przy³¹cza 6 mm2 6mm2 2,5 mm2 Materia³: Korpus izolacyjny poliamid poliamid poliamid Styki mosi¹dz (Ms) mosi¹dz (Ms) Ms ocynkowany lub poz³acany (opcja) 1) Dostosowane do przy³¹czenia przewodów miedzianych. W przypadku przewodów aluminiowych konieczna jest konsultacja z producentem. 3.2 Elektroniczny nadajnik sygna³u po³o enia 3.3 AUMATIC na uchwycie œciennym Rys. B-2: AUMATIC na uchwycie œciennym Do pod³¹czenia elektronicznego nadajnika sygna³u po³o enia (potencjometr precyzyjny, RWG) nale y stosowaæ kable ekranowane. AUMATIC mo na zamontowaæ równie oddzielnie od napêdu na uchwycie œciennym.. Do po³¹czenia pomiêdzy napêdem a AUMATIC na uchwycie œciennym u yæ odpowiednich, elastycznych i ekranowanych przewodów po³¹czeniowych. (Specjalnie przygotowane przewody po³¹czeniowe s¹ dostêpne na zamówienie w firmie AUMA). Dopuszczalna d³ugoœæ przewodów pomiêdzy napêdem ustawczym a AUMATIC wynosi maks. 100 m.. Nie nadaj¹ siê do tego wersje z potencjometrem w napêdzie ustawczym. Zamiast potencjometru nale y zainstalowaæ w napêdzie ustawczym elektroniczny nadajnik sygna³u po³o enia RWG.. Pod³¹czyæ przewody we w³aœciwej kolejnoœci faz. Przed w³¹czeniem sprawdziæ kierunek obrotów. przewód ³¹cz¹cy do napêdu 4

5 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC Zak³adanie obudowy przy³¹czy Po pod³¹czeniu do sieci: W³o yæ gniazdko (51.0) do pokrywy wtyku (50.0) i dokrêciæ œruby (51.01). Wyczyœciæ powierzchnie uszczelniaj¹ce na obudowie przy³¹czy i obudowie napêdu. Sprawdziæ, czy o-ring nie jest uszkodzony. Nastêpnie powierzchnie uszczelniaj¹ce nasmarowaæ lekko smarem niezawieraj¹cym kwasów (np. wazelin¹). Za³o yæ obudowê przy³¹czy (50.0) i równomiernie dokrêciæ na krzy za pomoc¹ œrub (50.01).. Dokrêciæ d³awiki kablowe z wymaganym momentem dokrêcenia celem zapewnienia w³aœciwego stopnia ochrony. 3.5 Rozruch próbny Przeprowadziæ rozruch próbny. Patrz instrukcja obs³ugi napêdu (napêd obrotowy SA(R) / napêd niepe³noobrotowy SG...). Kontrola wy³¹cznika drogowego i momentowego: Sprawdziæ wy³¹cznik drogowy i momentowy, elektroniczny nadajnik sygna³u po³o enia RWG lub potencjometr (opcja) i w razie potrzeby skorygowaæ ustawienie. Nastawa jest opisana w odpowiedniej instrukcji obs³ugi (napêd obrotowy SA(R) / napêd niepe³noobrotowy SG ). W napêdach z komunikatem zwrotnym o miejscu po³o enia (nadajnik RWG, potencjometr) nale y po zmianie nastawy wykonaæ bieg wzorcowy. Przeprowadzanie biegu wzorcowego:. Napêd doprowadziæ elektrycznie (przyciskiem otwierania (OPEN) i zamykania (CLOSE) panelu sterowania lokalnego) do po³o enia krañcowego OPEN i po³o enia krañcowego CLOSED.. Je eli nie zostanie przeprowadzony bieg wzorcowy po zmianie ustawienia wy³¹cznika drogowego, komunikat zwrotny o miejscu po³o enia za pomoc¹ magistrali nie bêdzie prawid³owy. Magistrala zg³asza brak biegu wzorcowego w formie ostrze enia Pod³¹czanie magistrali (standard) W wersji z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym (nazwa typu: ACExC) patrz strona 7 W przypadku wersji z LWL (œwiat³owód), patrz osobna instrukcja obs³ugi AUMATIC AC 01.1 Przy³¹cze LWL. Rys. B-3: AUMATIC Przy³¹cze magistrali pokrywa wtyczki Przepusty przewodów magistrali Odkrêciæ i zdj¹æ pokrywê wtyczek (rysunek B-3). P³ytka przy³¹czeniowa (rysunki C-1, C-2 i C-5) znajduje siê za pokryw¹ wtyczek.. Za³o yæ d³awiki kablowe zgodne z przewodami magistrali. (Stopieñ ochrony podany na tabliczce znamionowej jest zapewniony wy³¹cznie przy zastosowaniu odpowiednich d³awików kablowych).. Niewykorzystane przepusty kablowe zaœlepiæ odpowiednimi zatyczkami. Pod³¹czyæ kabel magistrali. Patrz rysunki C-1 i C-6. Prze³¹cznikami (S1) i (S2) w³¹cza siê rezystory zakoñczeniowe (terminatory) dla kana³u 1 i kana³u 2. Fabrycznie oba prze³¹czniki ustawione s¹ w po³o eniu OFF. W³¹czyæ opornoœci robocze (po³o enie ON ) tylko wtedy, gdy napêd jest ostatnim cz³onem magistrali w segmencie Profibus. Przed zdjêciem pokrywy wtyczek od³¹czyæ zasilanie. Po za³¹czeniu obci¹ enia nastêpuje automatyczne przerwanie przewodu do nastêpnego urz¹dzenia, aby zapobiec powstaniu zakoñczeñ wielokrotnych. Tabela 2: Pozycje prze³¹czników S1 S3 S1 S2 S3 ON OFF ON OFF 1SPC 2SPC Zakoñczenie magistrali kana³ 1 ZA. Zakoñczenie magistrali kana³ 1 WY. Zakoñczenie magistrali kana³ 2 ZA. (opcja) Zakoñczenie magistrali kana³ 2 WY. (opcja) Jedna p³ytka Profibus Dwie p³ytki Profibus (redundancja podzespo³ów, opcja) 5

6 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Rys. C-1: P³ytka przy³¹czeniowa (standard) S1 zakoñczenie magistrali kana³ 1 Rys. C-2: P³ytka przy³¹czeniowa (w celu ochrony przepiêciowej1) S1 zakoñczenie magistrali kana³ 1 S2 zakoñczenie magistrali kana³ 2 Rys. C-3: Pod³¹czanie (standard) Rys. C-4: Pod³¹czenie przy ochronie przepiêciowej1) X1 X2 X z poprzedniego / do nastêpnego urz¹dzenia kana³ 1 z poprzedniego / do nastêpnego urz¹dzenia kana³ 1 1) P³ytka przy³¹czeniowa dla ochrony przepiêciowej nie jest odpowiednia dla redundancji podzespo³ów (strona 12). Rys. C-5: P³ytka przy³¹czeniowa (w celu redundancji podzespo³ów) S1 zakoñczenie magistrali kana³ 1 S3 S2 zakoñczenie magistrali kana³ 2 Tabela 3: Pod³¹czanie przewodu Profibus Przewód magistrali Profibus Nazwa AUMA na przy³¹czu Wtyk pinowy SUB-D 9 (w innych urz¹dzeniach Profibus) Kolor A N/A 8 zielona B P/B 3 czerwony Rys. C-6: Od³¹czenie przy redundancji podzespo³ów (opcja) X1 X2 X3 X4 z poprzedniego / do nastêpnego urz¹dzenia kana³ 1 z poprzedniego / do nastêpnego urz¹dzenia kana³ 2 6

7 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC Pod³¹czenie sieci i magistrali w przypadku wersji Ex W przypadku wersji z LWL (œwiat³owód), patrz osobna instrukcja obs³ugi AUMATIC ACExC 01.1 Przy³¹cze LWL. Przy pracach w warunkach zagro enia wybuchem nale y stosowaæ siê do zaleceñ norm europejskich EN Instalacja urz¹dzeñ elektrycznych w warunkach zagro enia wybuchem oraz EN Kontrola i konserwacja urz¹dzeñ elektrycznych w warunkach zagro enia wybuchem Prace na urz¹dzeniach elektrycznych mog¹ wykonywaæ tylko wykwalifikowani elektrycy lub przeszkolony personel pod ich nadzorem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i zaleceniami z zakresu elektrotechniki. Rys. D-1: Pod³¹czanie Rys. D-2: Od³¹czanie od sieci Rys. D-3: Rama uchwytowa (osprzêt) W przypadku po³¹czenia wtykowego Ex (rysunek D-1), pod³¹czenie do sieci elektrycznej mo e nast¹piæ po zdjêciu pokrywy wtyczek (50.0) na zaciskach przy³¹czeniowych EEx e p³ytki zaciskowej (51.0). Komora hermetyczna (rodzaj zabezpieczenia przed zap³onem EEx d) pozostaje przy tym zamkniêta. Sprawdziæ, czy rodzaj pr¹du, napiêcie sieciowe i czêstotliwoœæ zgadzaj¹ siê z parametrami silnika (patrz tabliczka znamionowa na silniku).. Odkrêciæ œruby (50.01) (Rysunek D-1) i zdj¹æ pokrywê wtyczek.. Zastosowaæ d³awiki kablowe z atestem EEx e i dopasowane do przewodów przy³¹czeniowych. Zalecane d³awiki kablowe, patrz za³¹cznik A, strona 15. Za³o yæ d³awiki kablowe zgodne z przewodami magistrali. (Stopieñ ochrony podany na tabliczce znamionowej jest zapewniony wy³¹cznie przy zastosowaniu odpowiednich d³awików kablowych). Niewykorzystane przepusty kablowe zaœlepiæ odpowiednimi zatyczkami.. Do jednego zacisku mo na pod³¹czyæ maksymalnie 2 y³y o jednakowym przekroju.. Odizolowaæ przewody na odcinku mm. Odizolowaæ y³y: sterowania maks. 8 mm, silnika maks. 12 mm. W przypadku przewodów elastycznych zastosowaæ koñcówki kablowe y³ zgodnie z norm¹ DIN Pod³¹czyæ kabel magistrali. Patrz rysunki (D-4 lub D-5). W celu pod³¹czenia opornika koñcowego dla kana³u 1 zmostkowaæ zaciski oraz (standard). W celu pod³¹czenia opornika koñcowego dla kana³u 2 zmostkowaæ zaciski oraz (tylko w przypadku redundancji podzespo³ów). Opornoœæ robocz¹ pod³¹czyæ tylko wtedy, gdy napêd jest ostatnim cz³onem magistrali w segmencie Profibus.. Ekran przewodów po³¹czyæ z d³awikiem kablowym. Zalecenie patrz za³¹cznik A, strona 15. W razie koniecznoœci zdemontowania napêdu z armatury, np. w celach serwisowych, mo na go od³¹czyæ od sieci bez koniecznoœci roz³¹czania przewodów (rysunek D-2). W tym celu nale y wykrêciæ œruby (51.02) i zdj¹æ po³¹czenie wtykowe. Pokrywa wtyczki (50.0) oraz p³ytka zaciskowa (51.0) pozostaj¹ po³¹czone. Zamkniêcie hermetyczne! Przed otwarciem sprawdziæ, czy nie ma pozosta³oœci gazu i napiêcia. Rama uchwytowa W celu zabezpieczenia styków przed dotkniêciem i dzia³aniem czynników atmosferycznych, dostêpna jest specjalna rama uchwytowa (rysunek D-3). 7

8 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Rys. D-4: Przy³¹cze magistrali dla kana³u 1 (standard) Rys. D-5: Przy³¹cze magistrali dla kana³u 2 (tylko przy redundancji podzespo³ów) Po napêdzie nastêpuje kolejny cz³on magistrali Po napêdzie nastêpuje kolejny cz³on magistrali B B B B A z poprzedniego urz¹dzenia kana³ 1 do nastêpnego urz¹dzenia kana³ 1 A A z poprzedniego urz¹dzenia Profibus DP kana³ 2 A do nastêpnego urz¹dzenia kana³ 2 Napêd jest ostatnim cz³onem magistrali Napêd jest ostatnim cz³onem magistrali B B A A Tabela 4: Dane techniczne wtyczki przeciwwybuchowej Ex z p³ytk¹ zaciskow¹ do napêdów zabezpieczonych przed wybuchem Parametry techniczne Styki mocy1) Przewód ochronny Styki sterownicze Maks. liczba styków 3 1 (styk wyprzedzaj¹cy) 38 trzpieni/gniazd Nazwa U1, V1, W1 wg VDE 1 do 24, 31 do 50 Maks. napiêcie przy³¹czowe 550 V 250 V Maks. pr¹d znamionowy 25 A 10 A Rodzaj pod³¹czenia wykonywanego przez klienta przy³¹cze œrubowe przy³¹cze œrubowe przy³¹cze œrubowe Maks. przekrój przy³¹cza 6 mm2 6mm2 1,5 mm2 Materia³: korpus izolacyjny araldit/ poliamid araldit/ poliamid araldit/ poliamid Styki mosi¹dz (Ms) mosi¹dz (Ms) mosi¹dz (Ms) ocynkowany 1) Dostosowane do przy³¹czenia przewodów miedzianych. W przypadku przewodów aluminiowych konieczna jest konsultacja z producentem. 8

9 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC Kabel magistrali Wolno stosowaæ jedynie przewody do okablowania magistrali, które odpowiadaj¹ normie DIN lub EN , typ przewodu A. Do jednego segmentu mo na pod³¹czyæ maksymalnie 32 urz¹dzenia Profibus. Je eli do sieci Profibus ma byæ pod³¹czonych wiêcej urz¹dzeñ, nale y po³¹czyæ kilka segmentów za pomoc¹ wzmacniaków. Kabel magistrali nale y poprowadziæ w odstêpie przynajmniej 20 cm od innych przewodów. Nale y go umieœciæ w oddzielnym, przewodz¹cym i uziemionym kanale kablowym. Nale y pamiêtaæ, e miêdzy poszczególnymi urz¹dzeniami po³¹czonymi magistral¹ Profibus nie mog¹ wyst¹piæ ró nice potencja³ów (przeprowadziæ wyrównanie potencja³ów). Tabela 5 Szybkoœæ transferu danych w kbit/s 93,75 187, Maksymalna d³ugoœæ segmentu wm Specyfikacja kabli - typ kabli A do magistrali Opornoœæ falowa: od 135 do 165 omów, dla czêstotliwoœci pomiarowej od 3 do 20 MHz. Wydajnoœæ przewodzenia: < 30 pf na metr Œrednica y³ > 0,64mm Przekrój y³ > 0,34 mm2, odpowiada AWG 22 Opornoœæ pêtli: < 110 omów na km Ekran: oplot miedziany lub oplot i os³ona foliowa Rys. E: Przyk³ad: magistrala Profibus z jednym segmentem sterowanie (master) Zakoñczenie magistrali w³¹czone przewód 2- y³owy P³ytka przy³¹czeniowa p³ytka Zakoñczenie magistrali w³¹czone AUMATIC 9

10 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali 3.6 Ustawianie adresu za pomoc¹ lokalnego stanowiska sterowniczego W tym rozdziale zawarty jest wy³¹cznie opis ustawiania adresu napêdu (adres Slave). Dalsze szczegó³owe wskazówki dotycz¹ce wskazañ, obs³ugi i ustawiania AUMATIC znajduj¹ siê w instrukcji obs³ugi napêdu (napêd obrotowy SA(R) / napêd niepe³noobrotowy SG z AUMATIC AC ). Ustawienie fabryczne: Rys. F-1 Adres Slave: 2 Ustawiæ prze³¹cznik na AUMATIC w po³o eniu WY. (0), rysunek F-1. W³¹czyæ napiêcie zasilania.. Wybraæ wskazanie menu M0. W tym celu przez ponad 2 sekundy przytrzymaæ przycisk C w jednym z wskazañ stanu (S0, S1, S2, S3 lub S4): > 2 sec.. Przyciskiem wybraæ podpunkt USTAWIENIA: MENU GLOWNE M0 JEZYK/KONTRAST USTAWIENIA DANE EKSPLOATACYJNE Rys. F-2 MENU GLOWNE M1 JEZYK/KONTRAST USTAWIENIA DANE EKSPLOATACYJNE. Przyciskiem potwierdziæ wybór USTAWIENIA: Rys. F-3 USTAWIENIA M10 USTAW WYL.KRANCOWE. RODZAJ WYLACZANIA MOMENT OBR.NASTAWA. Ponownie naciskaj¹c przycisk, wybraæ PROFIBUS DP1: Rys. F-4 USTAWIENIA POZYCJONER MOMENT OBR.NASTAWA PROFIBUS DP1 M1B. Zatwierdziæ wybór PROFIBUS DP1, naciskaj¹c : Rys. F-5 PROFIBUS DP1 WYSWIETL ZMIENIAJ M1B0. Za pomoc¹ przycisku wybraæ punkt ZMIENIAJ: Rys. F-6 PROFIBUS DP1 WYSWIETL ZMIENIAJ M1B1 Przyciskiem potwierdziæ wybór ZMIENIAJ: 10

11 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Rys. F-7 PODAJ HASLO 0*** :EDIT :OK C:ESC. Za pomoc¹ przycisków i mo na zmieniæ wartoœæ wybranego miejsca. Naciœniêcie przycisku powoduje zapisanie wprowadzonej cyfry i przejœcie do nastêpnego miejsca, a do wprowadzenia wszystkich cyfr has³a. Po zapisaniu ostatniego miejsca nastêpuje sprawdzenie wprowadzonego has³a (domyœlnie: 0000); je eli jest ono prawid³owe, wyœwietlony zostaje poni szy komunikat: Rys. F-8 ZMIENIAJ M1B10 ADRES SLAVE REDUNDANCJA PRZEWOD. CZAS KONTR. KANALU.. Zatwierdziæ punkt ADRES SLAVE, naciskaj¹c. Rys. F-9 ZMIENIAJ ADRES SLAVE 2 :EDIT M1B10 C:ESC. Przyciskiem prze³¹czyæ na tryb edycji: Rys. F-10 ZMIENIAJ M1B10 ADRES SLAVE 2 :EDIT :OK C:ESC Mo na teraz ustawiæ adres Slave (od 0 do 125), naciskaj¹c przyciski i.. Przycisk s³u y do zapisania wprowadzonych danych. Naciœniêcie przycisku C powoduje powrót do poprzedniego wskazania bez zapisywania wprowadzonej wartoœci. Uwagi: Pozosta³e parametry REDUNDANCJA PRZEWOD. i CZAS KONTR. KANALU. s¹ zarezerwowane dla zastosowañ specjalnych i nie zaleca siê zmieniaæ ustawieñ fabrycznych. (REDUNDANCJA PRZEWOD = WYLACZONY; CZAS KONTR. KANALU = 5,0 S) W przypadku zastosowañ redundantnych, nale y zaopatrzyæ siê w AUMATIC z redundancj¹ podzespo³ów (2. Intefejs w AUMATIC, patrz strona 12). 11

12 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali 4. Redundantne z³¹cze magistrali z redundancj¹ podzespo³ów (opcja) AUMATIC mo e byæ wyposa ony w drugi (redundantny) interfejs Profibus. W przypadku tej wersji, komunikacja z napêdem mo e siê odbywaæ przez oba interfejsy Profibus równoczeœnie. W razie awarii jednego podzespo³u Profibus, np. w wyniku przerwania przewodu, wykonywane s¹ polecenia jazdy, wysy³ane przez drugi podzespó³ Profibus. Je eli komunikacja z urz¹dzeniem Master odbywa siê za poœrednictwem obu interfejsów Profibus, wykonywane s¹ polecenia jazdy wys³ane jako pierwsze. Pod³¹czenie magistrali patrz strona 5 i nastêpne. Oba podzespo³y musz¹ uzyskaæ od urz¹dzenia Master te same parametry (to samo ustawienie w pliku GSD). 4.1 Ustawienia dla redundantnego interfejsu 2 (redundancja podzespo³ów) Ustawianie redundantnego podzespo³u Profibus 2 odbywa siê w taki sam sposób, co ustawianie podzespo³u Profibus 1 (patrz strona 10 i nastêpne) za pomoc¹ nastêpuj¹cych menu: Struktura menu MENU GLOWNE (M) USTAWIENIA(M1) PROFIBUS DP2 (M1E) ADRES SLAVE (M1EX0) W przypadku redundancji podzespo³ów, parametr REDUNDANCJA PRZEWOD. obu podzespo³ów Profibus musi byæ ustawiony na WYLACZONY (ustawienie fabryczne). 12

13 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC Opis interfejsu Rys. P: Interfejs X2 X4 V16 V19 V22 V25 SYSTEM OK (V1) DATA EX (V2) CAN STATE (V3) STATE (V4) S1 Tabela 6: Prze³¹cznik DIP S1: Konfiguracja karty Dostêpny tylko jeden OFF interfejst S1-1 Dostêpne dwa interfejsy 1. interfejs : OFF 2. interfejs : ON S1-2 Rezerwa OFF DIODA SYSTEM OK (V1) (zielona) Dioda ta wskazuje prawid³owe zasilanie p³ytki. Œwiat³o ci¹g³e: Miganie: Nie œwieci: Interfejs jest zasilany napiêciem. Uszkodzenie mikrokontrolera. Brak napiêcia w interfejsie DP. DIODA DATA EX (V2) (zielona) Ta dioda œwieci, gdy interfejs jest w stanie Data Exchange (Wymiana danych). Tylko w tym stanie mo na sterowaæ napêdem za poœrednictwem urz¹dzenia Master magistrali i odczytywaæ stan napêdu. DIODA CAN STATE (V3) (czerwona) Œwieci lub miga: Nie œwieci: Wadliwa komunikacja z uk³adem logiki. Prawid³owa komunikacja z uk³adem logiki. DIODA STATE (V4) (zielona) Œwieci siê lub wy³¹czona: Interfejs nie jest gotowy do dzia³ania Miganie: Trwa wykonywanie programu na interfejsie. Regularne, jednorazowe miganie diody podczas pracy wskazuje prawid³ow¹ pracê interfejsu. V16, V19, V22, V25 Diody LED cyfrowych wejœæ klienta (opcja); œwiec¹, gdy na poszczególnych wejœciach wystêpuje napiêcie +24 V DC. 5.1 Wskazania stanu na wyœwietlaczu Wskazania stanu (grupa S) na wyœwietlaczu informuj¹ o aktualnym trybie pracy oraz b³êdach i ostrze eniach. Szczegó³owe wskazówki dotycz¹ce wskazañ i obs³ugi znajduj¹ siê w odpowiedniej instrukcji obs³ugi napêdu. 13

14 Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali 5.2 Pod³¹czenie wejœæ klienta na p³ytce interfejsowej (opcja) X4 Wtyczka ta udostêpnia piny dla 4 cyfrowych i 2 analogowych wejœæ klienta. Tabela 7: Wejœcia analogowe (odseparowane galwanicznie) Pin Opis LED 3 R1: wejœcie cyfrowe 1 V 16 4 R2: wejœcie cyfrowe 2 V 19 5 R3: wejœcie cyfrowe 3 V 22 6 R4: wejœcie cyfrowe 4 V V Sygna³y te s¹ wolno dostêpnymi wejœciami, które s¹ przekazywane przez mikrokontroler do wejœcia obrazu procesowego (OPCJE czêœæ 1, bity 4-7). Wejœcia te s¹ oddzielone galwanicznie i po³¹czone za pomoc¹ oporników z wejœciem 0 V. W stanie nie w³¹czonym przesy³ana jest wartoœæ logiczna zero. Aby ustawiæ wejœcie na logiczne jeden, nale y przy³o yæ napiêcie +24VDC. Tabela 8: Wejœcia analogowe Pin Opis 2 AN1: sygna³ analogowy (0 20 ma) 13 GND (uziemienie systemu) 25 AN2: Sygna³ analogowy (0 20 ma) 28 GND (uziemienie systemu) Do wejœæ mo na pod³¹czyæ zewnêtrzne czujniki 0/4 20 ma, przekazuj¹ce wartoœci pomiarowe przez magistralê. Przestrzegaæ propozycji po³¹czeñ zewnêtrznych (za³¹cznik C instrukcji obs³ugi) dla tych sygna³ów. Czas zw³oki pod³¹czonych czujników nie mo e byæ d³u szy ni 1 ms.. Wejœcia AN1 i AN2 nie s¹ odseparowane galwanicznie przez transoptor. Istnieje mo liwoœæ ustawienia zakresu wartoœci pomiarowych wejœæ analogowych (patrz instrukcja obs³ugi, parametr KONFIGURACJA). 5.3 Pod³¹czanie magistrali X2 Na tej wtyczce wystêpuj¹ sygna³y magistrali i napiêcie zasilaj¹ce z rozdzieleniem potencja³ów dla zakoñczenia magistrali oraz opornoœci koñcowe wystêpuj¹ce na p³ytce. Tabela 9: Ob³o enie wtyczek X2 Pin Opis 1 Kana³ 1: przewód B, koniec magistrali 2 Kana³ 1: przewód A, koniec magistrali 3 Kana³ 1: przewód B, Profibus 4 Kana³ 1: przewód A,Profibus 8 Kana³ 2: przewód A Profibus (kana³ redundantny) 7 Kana³ 2: przewód B Profibus (kana³ redundantny) 9 Kana³ 2: przewód B zakoñczenia magistrali (kana³ redundantny) 10 Kana³ 2: przewód A zakoñczenia magistrali (kana³ redundantny) 14

15 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Sterownik napêdu ustawczego AUMATIC AC 01.1 / ACExC Za³¹cznik A Przy³¹cze ekranu przewodu przy AUMATIC ACExC 01.1 Ekran przewodu magistrali Feldbus nale y po³¹czyæ na du ej powierzchni z odpowiednimi œrubami. Zalecane po³¹czenie œrubowe, np. WAZU-EMV/EX firmy Hugro (patrz 15

16 Europa AUMA Riester GmbH & Co. KG Factory Müllheim DE Müllheim Tel Factory Ostfildern-Nellingen DE Ostfildern Tel Service Centre Cologne DE Köln Tel Service Centre Magdeburg DE Niederndodeleben Tel AUMA Armaturenantriebe GmbH AT-2512 Tribuswinkel Tel AUMA (Schweiz) AG CH-8965 Berikon Tel AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ Praha 10 Tel OY AUMATOR AB FI Espoo Tel AUMA France FR Taverny Cédex Tel AUMA ACTUATORS Ltd. GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH Tel AUMA ITALIANA S.R.L. IT Cerro Maggiore Milano Tel AUMA BENELUX B.V. NL-2314 XT Leiden Tel AUMA Polska Sp. z o.o. PL Dabrowa Górnicza Tel OOO Priwody AUMA RU Moscow region for mail: Moscow a/ya 11 Tel ERICHS ARMATUR AB SE Malmö Tel GRØNBECH & SØNNER A/S DK-2450 København SV Tel IBEROPLAN S.A. ES Madrid Tel D. G. Bellos & Co. O.E. GR Acharnai Athens Tel SIGURD SØRUM A. S. NO-1301 Sandvika Tel INDUSTRA PT Sintra Tel MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti. TR Övecler Ankara Tel CTS Control Limited Liability Company UA Kiyiv Tel , Afryka AUMA South Africa (Pty) Ltd. ZA-1560 Springs Tel A.T.E.C. EG- Cairo Tel Ameryka AUMA ACTUATORS INC. US-PA Canonsburg Tel AUMA (2862) AUMA Chile Respresentative Office CL- Buin Tel LOOP S. A. AR-C1140ABP Buenos Aires Tel Asvotec Termoindustrial Ltda. BR Monte Mor/ SP. Tel TROY-ONTOR Inc. CA-L4N 5E9 Barrie Ontario Tel MAN Ferrostaal de Colombia Ltda. CO- Bogotá D.C. Tel PROCONTIC Procesos y Control Automático EC- Quito Tel IESS DE MEXICO S. A. de C. V. MX-C.P Mexico D.F. Tel Corsusa S.A.C. PE- Miralflores - Lima Tel / 0044 / PASSCO Inc. PR San Juan Tel Suplibarca VE- Maracaibo Estado, Zulia Tel Azja AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd. CN Tianjin Teda District Tel AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED IN Bangalore Tel AUMA JAPAN Co., Ltd. JP Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa Tel AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. SG Singapore Tel AUMA Middle East Rep. Office AE- Dubai Tel PERFECT CONTROLS Ltd. HK- Tsuen Wan, Kowloon Tel DW Controls Co., Ltd. KR Seoul Korea Tel AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L. KW Salmiyah Tel BEHZAD Trading Enterprises QA- Doha Tel Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH Yannawa Bangkok Tel Top Advance Enterprises Ltd. TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235) Tel Australia BARRON GJM Pty. Ltd. AU-NSW 1570 Artarmon Tel Szczegó³owe informacje dotycz¹ce produktów firmy AUMA mo na znaleÿæ w Internecie pod adresem: Y /021/pl/1.06

Nr rejestracyjny certyfikatu 12 100/104 4269

Nr rejestracyjny certyfikatu 12 100/104 4269 Nr rejestracyjny certyfikatu 12 100/104 4269 . 5) 5) ... 85... .... ... ρ ³. ... ..... .... ... . .. X1 X2 X1 1 2 3 4 X1 X2 X3 X4 .. I 0 0 0 I I I I I C MENU GLOWNE (M0) USTAWIENIA (M1) PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

........ ..... X1 X2 X1 X2 1 2 3 4 1 2 3 4 X1 X2 X3 X4 ...... 31 32 35 36 B B B B A 31 32 34 33 A A 35 36 38 37 A B B A A M0 C USTAWIENIA: MENU GLOWNE M1 JEZYK/KONTRAST USTAWIENIA DANE EKSPLOATACYJNE

Bardziej szczegółowo

.. . . ........ 1 2 a CC AUMA Riester GmbH&Co.KG D-79379 Müllheim SA 07.1-F10 Com No: 1309533 No : 3302MD 19302 1 2 3 auma AC 01.1 P:1,5kW Com No: 1309595 No: 0902MA97286 KMS: TP180/001 ACP: 11F1-2P0--S004

Bardziej szczegółowo

Sterowanie napêdu ustawczego AUMA MATIC AM 01.1/ AM 02.1 AMExB 01.1/ AMExC 01.1 Profibus DP

Sterowanie napêdu ustawczego AUMA MATIC AM 01.1/ AM 02.1 AMExB 01.1/ AMExC 01.1 Profibus DP Sterowanie napêdu ustawczego AUMA MATIC AM 01.1/ AM 02.1 AMExB 01.1/ AMExC 01.1 Certificate Registration No. 12 100/104 4269 Krótka instrukcja pod³¹czania magistrali Sterowanie napêdu ustawczego AUMA MATIC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

..

.. Ex .. ... . 1 2 CC SAExC 07.1-F10 Com No: 1309533 N0: 3302MD 19302 IP 67 11 1/min. 1 2 3 ACExC 01.1 P:1,5kW Com No: 1309595 No: 0902MA97286 KMS: TP200/001 ACP: E3FC-2P0CA-001 3 ~ 400V IP67 Control RS

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax 0-22 607-99-50 E-mail: info@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe)

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe) Termostaty typu 5343 Regulator temperatury (TR) typu 5344 typu 5345 Termostaty dwufunkcyjne TR/STB typu 5347, TR/STW typu 5348 i STW/STB typu 5349 Zastosowanie Posiadaj¹ce atest typu termostaty do regulacji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

WRG 82. pl Instrukcja obs³ugi... str. 2 Pod³¹czenie... str. 4 Wymiary... str _PL_

WRG 82. pl Instrukcja obs³ugi... str. 2 Pod³¹czenie... str. 4 Wymiary... str _PL_ WRG 82 pl Instrukcja obs³ugi... str. 2 Pod³¹czenie... str. 4 Wymiary... str. 6 99.820.46 2.8_P_2015.18 astosowanie - Do sygnalizacji deszczu i wiatru - Dla central oddymiania i wentylacji DH - Podgrzewany

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) 13 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na p³ycie przy pomocy 2 wkrêtów M3. W sk³ad przekaÿnika interfejsowego PIR15 2P wchodz¹: - przekaÿnik elektromagnetyczny R15

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska Część 1 - kable miedziane w sieci PROFIBUS Informacje ogólne o kablach dla sieci Profibus Bardzo często spotykamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

MESO - H MESO - HX MESO - L

MESO - H MESO - HX MESO - L INSTRUKCJA OS UGI The Transmitter Company PRZETWORNIK TEMPERATURY Z PROTOKO EM HART MESO - H MESO - HX MESO - L PRZEDSIÊIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY Typu RE53. Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY Typu RE53. Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY Typu RE53 Instrukcja obs³ugi 1 LUBUSKIE ZAK ADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL Spó³ka Akcyjna ul. Sulechowska 1 65-950 Zielona Góra REGULATOR TEMPERATURY TYPU RE53 instrukcja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenie sterownicze ³adowania ELTHERMATIC ogrzewaczy wnêtrzowych akumulacyjnych EAS 4 Instrukcja obs³ugi i monta u

Urz¹dzenie sterownicze ³adowania ELTHERMATIC ogrzewaczy wnêtrzowych akumulacyjnych EAS 4 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Urz¹dzenie sterownicze ³adowania ELTHERMATIC ogrzewaczy wnêtrzowych akumulacyjnych EAS 4 Instrukcja obs³ugi i monta u Instalacji mo e dokonaæ wy³¹cznie Instalator lub Serwisant

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

VLD 51/038. Instrukcja obs³ugi _PL_ Konsole monta owe nale y zamawiaæ oddzielnie

VLD 51/038. Instrukcja obs³ugi _PL_ Konsole monta owe nale y zamawiaæ oddzielnie PI-VLD RE-VLD Konsole monta owe nale y zamawiaæ oddzielnie pl Instrukcja obs³ugi 2/8 Polski Zastosowanie - Liniowy napêd rygluj¹cy do blokowania i odblokowania standardowych okuæ przesuwnych - Monta wewn¹trz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR MODEL 123 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 000, fax 032/ 205 33 77 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Broszura katalogowa 2 Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL model V, Opcjonalne narzędzie ułatwiające uruchamianie komponentów DDL 3 Przyłącza magistrali

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w tulejê zanurzeniow¹ (wyposa enie dodatkowe)

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w tulejê zanurzeniow¹ (wyposa enie dodatkowe) Termostaty typu 5343 Regulator temperatury (TR) typu 5344 typu 5345 Termostaty dwufunkcyjne TR/STB typu 5347, TR/STW typu 5348 i STW/STB typu 5349 Zastosowanie Posiadaj¹ce atest typu termostaty do regulacji

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających PNP NO Nominalny zasięg działania s n 40 mm

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających PNP NO Nominalny zasięg działania s n 40 mm Opis zamówienia Cechy Wymienna i obrotowa głowica czujnika 0 mm niezabudowany -przewodowy DC Zamknięcie dla szybkiego montażu Wskaźnik czterokierunkowy LED Certyfikat ATEX dla stref 2 i 22 Akcesoria MHW

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P P33P - przetwornik mocy czynnej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie P33B - przetwornik mocy biernej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13-

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13- 0 ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-1- dla ciep³ownictwa i klimatyzacji wymagania wg PN-EN 61010-1, Lipiec 004 silnik z hamulcem regulacyjne ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE TYP ESL-1- (STA OPRÊDKOŒCIOWE)

Bardziej szczegółowo

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralki i pralko-suszarki z elektronicznà wersjà pobierania wody przez 2 termosiùowniki typu wtykowego

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenie sterownicze ³adowania ogrzewaczy wnêtrzowych akumulacyjnych ELFAMATIC V 3000

Urz¹dzenie sterownicze ³adowania ogrzewaczy wnêtrzowych akumulacyjnych ELFAMATIC V 3000 Urz¹dzenie sterownicze ³adowania ogrzewaczy wnêtrzowych akumulacyjnych ELFAMATIC V 3000 Instrukcja obs³ugi i monta u Instalacji mo e dokonaæ wy³¹cznie Instalator lub Serwisant posiadaj¹cy uprawnienia elektryczne.

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów Opis æwiczeñ Badanie MAP-Sensorów POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 5 6 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu 0 0 0 Zespó³

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Napêdy niepe³noobrotowe SGExC 05.1 SGExC 12.1 ze sterownikiem AUMATIC ACExC 01.1 wersja non - intrusive

Napêdy niepe³noobrotowe SGExC 05.1 SGExC 12.1 ze sterownikiem AUMATIC ACExC 01.1 wersja non - intrusive Napêdy niepe³noobrotowe SGExC 05.1 SGExC 12.1 ze sterownikiem AUMATIC ACExC 01.1 wersja non - intrusive Instrukcja obs³ugi Napêdy niepe³noobrotowe SGExC 05.1 SGExC 12.1 Instrukcja obs³ugi Wa noœæ tej instrukcji:

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 539 Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 2 AQUATHERM 1. Wstêp Niniejsza Instrukcja s³u y do zapoznania odbiorców z warunkami prawid³owej eksploatacji ciep³omierzy AT 539 SUPERCAL w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Wy³¹czniki. Roz³¹czniki. Od³¹czniki. Uziemniki. Napêdy. Akcesoria NSW30. Napêd silnikowy. Katalog Nr PL

Wy³¹czniki. Roz³¹czniki. Od³¹czniki. Uziemniki. Napêdy. Akcesoria NSW30. Napêd silnikowy. Katalog Nr PL ISO 900: 000 Wy³¹czniki Roz³¹czniki Od³¹czniki Uziemniki Napêdy Akcesoria NSW30 Napêd silnikowy Katalog Nr 05.04.0.PL . ZASTOSOWANIE. Napêdy silnikowe typu NSW30 przeznaczone s¹ do wspó³pracy z od³¹cznikami

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO Instrukcja monta u rolet - 1 - - 2 - Zalecenia ogólne Monta rolety mo e odbywaæ siê wy³¹cznie przez przeszkolon¹ ekipê monta ow¹. Nale y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów BHP, w szczególnoœci dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 SPIS TREŒCI 1. Zastosowanie... 3 2. Zestaw przekaÿnika... 3 3. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa przewodowych sieci komputerowych Ethernet Wy³adowania elektryczne stanowi¹ istotne zagro- enie dla ludzi, urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków. Najwiêksze

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. DELTA 100 przeznaczony jest do a u t o m a t y c z n e g o z a ³ ¹ c z a n i a i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. Zespó³ regulator - pompa jest

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo

profesjonalne prze³¹czniki obrotowe

profesjonalne prze³¹czniki obrotowe 76 5922 od 1 do 6 sekcji od 1 do 6 pól, od 12 do 2 pozycji * natê enie prze³¹czanych pr¹dów 5922, 5922-E: 1,0 A / 30 VDC 0,3 A / 220 VAC styki zwarciowe i niezwarciowe materia³ sekcji: ftalan alilu odpowiadaj¹ce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie i wyœwietlacz

Bardziej szczegółowo

Opis elementów regulatora

Opis elementów regulatora 1 Instrukcja obs³ugi DELTA 200 3D przeznaczony jest do sterowania si³ownikiem zaworu 3-drogowego oraz pomp¹ w celu utrzymania temperatury wody w uk³adzie na okreœlonym poziomie lub do zabezpieczenia kot³a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

Opis elementów regulatora

Opis elementów regulatora Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator HYDROS 200 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej centralnego ogrzewania, pompy ³aduj¹cej podgrzewacz ciep³ej wody u ytkowej

Bardziej szczegółowo