Raport z badania ewaluacyjnego przygotowany przez CASE Doradcy Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania ewaluacyjnego przygotowany przez CASE Doradcy Sp. z o.o."

Transkrypt

1 2009 Badanie ewaluacyjne pn. Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata Raport z badania ewaluacyjnego przygotowany przez CASE Doradcy Sp. z o.o. 1

2 Badanie Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata zrealizowane zostało na zlecenie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przez CASE Doradcy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 2

3 SPIS TREŚCI 1. Streszczenie Summary Zakres prowadzonego badania Cele badania Przedmiot badania Obszary i pytania badawcze Kryteria ewaluacji Metodologia przeprowadzonego badania Syntetyczne zestawienie metod badawczych Opis metod i technik badawczych Analiza dokumentów (desk research) Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) Wywiady kwestionariuszowe (CATI i CAWI) Tajemniczy klient Studia przypadku Panel ekspertów Wyniki ewaluacji Analiza i ocena działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez IP, IP2 i ROEFS Odbiór podejmowanych działań informacyjno promocyjnych przez beneficjentów Wnioski i rekomendacje Załączniki Załącznik 1. Lista osób z którymi przeprowadzono pogłębione wywiady indywidualne Załącznik 2. Studia przypadku Załącznik 3. Narzędzia badawcze

4 1. Streszczenie Badanie Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata zrealizowane zostało na zlecenie Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Głównym celem badania było uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat systemu komunikacji, informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata Przeprowadzono analizę dotychczas podejmowanych działań informacyjnopromocyjnych, jak również, poprzez zbadanie odbioru tych działań przez beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, oceniono ich skuteczność. Badanie przeprowadzano w oparciu o kryteria użyteczności, skuteczności, trafności i efektywności. Podstawowymi metodami badawczymi, które posłużyły Wykonawcy do uzyskania wyników były: analiza desk research, badania CATI i CAWI, pogłębione wywiady indywidualne, studia przypadków oraz mystery shopping. I. Analiza i ocena działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez IP, IP2 i ROEFS. Wyniki badania pokazały, że IP i IP2 stosują bardzo szeroki wachlarz kanałów komunikacji oraz wykorzystują wszystkie wyszczególnione w Planie Komunikacji PO KL narzędzia promocji i informacji. Podejmowane działania są spójne z wytycznymi zawartymi w PK PO KL. Wynikają ponadto ze wspólnych ustaleń między IP i IP2. Pozytywnie należy oceniać działalność Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej, której struktura jest dostosowana do potrzeb realizacji polityki promocyjnoinformacyjnej. Z analizy danych jakościowych wynika, że brakującym ogniwem do idealnej współpracy jest brak jednolitych wytycznych w sprawie trybu traktowania ROEFS oraz sposobu rozliczania wydatków ośrodków, na tle których dochodzi do nieporozumień. IP i IP2 posiadają wystarczające zasoby rzeczowe do realizacji polityki promocyjno informacyjnej Podkreślano, że posiadany sprzęt jest nowoczesny i wydajny. Warunki w Punktach Informacyjnych IP oraz IP2 są zadowalające. Jeżeli chodzi o zasoby ludzkie to według respondentów z IP zawsze będzie tych ludzi za mało, ale przeważa opinia, że nie brakuje personelu. Działania promocyjne są prowadzone w trybie ciągłym, ze względu na ich cel którym jest oddziaływanie na świadomość społeczeństwa regionu; nie jest konieczna ich pełna integracja z momentami ogłaszania konkursów. Działania informacyjne podejmowane przez Urząd Marszałkowski 4

5 są zdaniem respondentów z ROEFS spóźnione co np. utrudnia rozplanowanie pracy doradcom, którzy pomagają beneficjentom w opracowywaniu wniosków. Powinny mieć miejsce co najmniej na tydzień, dwa przed datą otwarcia konkursu. II. Odbiór podejmowanych działań informacyjno promocyjnych przez beneficjentów Większość ankietowanych (odpowiednio prawie 76% i 65% w badaniu CATI i CAWI) pozytywnie oceniła dostępność informacji o PO KL w województwie podlaskim. Zróżnicowanie podejmowanych przez IP, IP 2 i ROEFS działań pozwala na dotarcie z informacjami do tych grup, do których dostęp za pomocą tradycyjnych środków takich jak np. internet jest utrudniony, w szczególności chodzi tu o mieszkańców obszarów wiejskich. Wyniki badania CAWI wskazały, że ponad 71% ankietowanych słyszała o możliwości ubiegania się o fundusze w ramach POKL skuteczność należy ocenić jako zadowalającą. Najczęściej pierwsze informacje o Programie i możliwości skorzystania z dofinansowania respondenci czerpali z Internetu (66,1% odpowiedzi w przypadku badania CATI i 27,5% w przypadku badania CAWI). Następnie ankietowani wskazywali na miejsce pracy (25,3% w przypadku CAWI) oraz szkolenia odpowiednio 15,9 i 12,2 procent. Prawie 70% beneficjentów uznało, że prowadzone działania promocyjne przyczyniły się do zwiększenia ich zainteresowania PO KL. Ciągle jest jednak duża grupa potencjalnych beneficjentów, dla których Program jest niezrozumiały i do których należy dotrzeć, nie tylko z polityką promocyjną, ale również informacyjną. Ponad 60% respondentów na pytanie o to czy poprawiła się dostępność informacji na temat funduszy strukturalnych w porównaniu z okresem programowania udzieliło pozytywnej odpowiedzi. Jeżeli chodzi o przydatność i łatwość znalezienia materiałów informacyjnych, to osoby które pozytywnie oceniają dostęp do informacji z reguły pozytywnie oceniają także ich przydatność. Łącznie 70% ankietowanych w badaniu CAWI jest zdania, że materiały są przydatne. Z drugiej strony 20% respondentów w przypadku badania CATI i 40% w przypadku badania CAWI negatywnie oceniło użyteczność informacji w zakresie wskazówek pomagających sprawnie realizować projekty. 40% respondentów w badaniu CAWI na pytanie o to czy dostępne informacje są wystarczające do sprawnego złożenia wniosku udzieliło odpowiedzi negatywnej. Wyniki te powinny stanowić cenną wskazówkę przy podejmowaniu przyszłych działań informacyjno promocyjnych. Analiza desk research wykazała, że działania promocyjne są dostosowane do różnych grup beneficjentów. O ile działania promocyjne realizowane przez IP określone zostały przez 5

6 respondentów jako ogólno promocyjne, o tyle działalność ROEFS ów ma wymiar bardziej lokalny i szczegółowy a opracowywane przez nie materiały są mocno sprofilowane i ich treść odpowiada zapotrzebowaniu konkretnych grup beneficjentów. 85% ankietowanych pozytywnie ocenia działalność IP, IP2 oraz ROEFS pod kątem wymagań konkretnych grup beneficjentów. W 2009 roku zrealizowano bardzo dużą liczbę spotkań dla beneficjentów systemowych. Z drugiej strony beneficjenci wyłonieni w ramach otwartych konkursów często mówili, że szkolenia nie zawsze organizowane z wystarczającą częstotliwością, a te cieszące się największą popularnością są niedostępne z powodu braku miejsc Strony internetowe redagowane przez IP oraz IP2 zapewniają dostęp do wniosków aplikacyjnych i innych dokumentów bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Blisko 100% ankietowanych w badaniu CATI oceniła informację o PO KL jako wystarczającą. Bardzo pozytywnym aspektem polityki promocyjnej w mediach jest fakt, że beneficjenci są generalnie zgodni co do jakości informacji na temat funduszy strukturalnych. Najlepiej ocenione zostały materiały dostępne w prasie. Blisko 90% ankietowanych wyraża się na ich temat pozytywnie. Niedaleko w tyle pozostaje telewizja (80%) oraz radio (72%). Problemem jest więc dotarcie do odbiorców, a nie poziom przekazywanych treści, które stoją na bardzo wysokim poziomie w oczach beneficjentów. Prawie 70% beneficjentów ankietowanych telefonicznie dobrze lub bardzo dobrze ocenia kampanię informacyjno promocyjną na temat PO KL realizowaną w województwie podlaskim. Podsumowując, polityka informacyjno promocyjna znacząco wpływa na wzrost świadomości mieszkańców województwa podlaskiego o funduszach unijnych. Punkty Informacyjne Zaledwie co czwarty respondent przyznaje, że miał okazję korzystać z usług oferowanych tamże. Ankietowani są zgodni co do tego, że punkty informacyjne PO KL bardzo efektywnie udzielają informacji. ROEFS Wyniki badań CATI i CAWI nie są zadowalające. Odpowiednio zaledwie 43% i 22% ankietowanych deklaruje, że korzystało z usług ROEFS. 92% ankietowanych oceniło pozytywnie działalność ROEFS. Najmniej pozytywnie został oceniony ROEFS w Białymstoku. III. Oczekiwania i potrzeby społeczeństwa województwa podlaskiego/potencjalnych beneficjentów w zakresie informacji odnośnie Programu. 6

7 Podstawową barierą z punktu widzenia beneficjentów jest wysoki stopień biurokracji oraz niezrozumiały sposób prezentowania informacji. Respondenci narzekali na trudny język przekazywanych informacji, nie tylko w dokumentach programowych, ale również w krótkich komunikatach zamieszczanych na stronach internetowych. Respondenci zwracają uwagę, że informacje przekazywane im na stronie internetowej, czy podczas szkoleń często są mało praktyczne. Często brakuje przykładów najczęściej popełnianych błędów na różnych etapach aplikowania i realizowania projektu. Respondenci sugerowali, że IP oraz IP2 powinny przygotować obszerną broszurę przedstawiającą wzorcowe projekty. Zdaniem respondentów informacje dotyczące szkoleń pojawiają się na stronach zbyt późno, co często uniemożliwia zapisanie się na szkolenie. Podobnie zbyt późno do beneficjentów dociera informacja na temat działań, które będą wspierane w danym roku. Blisko 94% ankietowanych chciałoby otrzymywać informacje o zmianach wytycznych i innych zmianach w PO KL. 7

8 2. Summary The research Evaluation of the efficiency of promotion and information activities conducted within the regional component of the Human Capital Programme was carried out on order of the Office of the Marshal Departament of Regional Politics and EU Funds of Podlaskie voivodeship. Its main objective was to obtain profound knowledge about the communication, promotion and information system of the Human Capital Programme in Podlaskie voivodeship for the period. The research included a wide analysis of all the activities within the information and promotion politics, as well as investigating its impact on the beneficiaries and potential benefitiaries, which led to evaluating the effectiveness of those actions on the basis of the following criteria: accuracy, utility, and efficiency. The evaluation has been realised with help of diverse, qualitative and quantitative research methods, which allowed to gather complex and in depth information from a wide range of persons and institutions. The basic methods used during the research included: desk research analysis, CATI and CAWI surveys, deepened individual interviews, case studies and mystery client. I. Analysis of promotion and information activities carried out by Intermediate Bodies (IB), 2nd Level Intermediate Bodies (IB2) and Regional Centers of European Funds. The results pinpointed that both IB and IB2 apply a very wide range of communication channels and use all information and promotion tools in accordance with the Communication Plan of the Human Capital Programme All the actions are coherent with the directives of the mentioned Plan. Moreover, they constitute a result of consensus between both institutions. Another positive aspect is the activity of the Regional Information Working Group. Its structure is well adapted to the needs of information and promotion politics. Furthermore, the desk research analysis showed that the only inconvenience in this respect is lack of uniform guidelines on accounting costs of ROEFS and this sometimes leads to misunderstandings. IB and IB2 have at their disposal enough human and material resources, all the equipment meets their needs and working conditions in Information Points in IB and IB2 are satisfactory. As far as 8

9 human resources are concerned, it was said that there won t be ever enough people working around here. Nevertheless, the general opinion about the number of staff is rather positive. The promotion activities are conducted continuously due to their social effect. Therefore, it is unnecesary to implement them along with particular contests. On the other hand, according to Regional Centers of European Funds, actions carried out by IB are belated, what makes difficult the planning of the consultants tasks, who are responsible for helping the beneficiaries in preparing their applications. Therefore, it should be reconsidered whether some actions should not be more intergrated with particular contests. II. Reception of conducted information and promotion activities from the point of view of beneficiaries. The majority of the respondents (accordingly almost 76% and 65% in CATi and CAWI surveys) assessed positively accesibility of the information about Human Capital Programme in Podlaskie voivodeship. Significant variety of activities carried out by IB and IB2 allows to reach those target groups, which are unable to use such means of communication as for example Internet (e.g. habitants of rural areas). Results of CAWI surveys demonstrated that more than 71% of the respondents heard about the possibility of applying for EU funds. Such a result has to considered as very positive. Internet is the most popular source of information. 66,1% of CATI and 27,5% of CAWI respondents said that they found out about Human Capital Programme precisely from the Internet. 25,3% of the CAWI survey respondents mentioned the place they work and trainings organised by IB and IB2 (accordingly 15,9% and 12,2%) as an important source of information. Almost 70% of the respondents admitted that their interest in Human Capital Programme had risen due to the conducted promotion activities. Nevertheless, there is still a significant group of potential beneficiaries, for whom the Programme is difficult to understand. Precisely those potential beneficiaries should constitute target group not only for promotion, but also for information activities. More that 60% of respondents admitted that in comparison with the period, accessibility of the information about EU funds has improved. As far as usefullness and accessibility of the information materials is concerned, 70% of CAWI survey respondents assess it positively. It means that great majority of the beneficiaries is satisfied not only with access to the information, but also find that information useful. Only 20% of CATI and 40% of 9

10 CAWI respondents gave a negative opinion about the usefullness of the materials, saying that they are not sufficient to apply successfully for the EU funds. Those results should constitute a valuable indicator while planning future information and promotion activities. Desk research analysis showed that promotion activities are adjusted to different target groups. As much as activities carried out by IB were assessed by respondents as generally targeted to all groups, actions taken by Regional Centers of European Funds are more local and detailed. Leaflets and other information materials are narrowly specialized and their content meets the needs of particular groups of beneficiaries. 85% of respondents admits that IB, IB2 and Regional Centers of European Funds adjust their activities according to different target groups. In 2009 IB and IB2 have organised many meetings with systemic beneficiaries. As long as all sides agree that systemic beneficiaries received all the help possible, it is not like this refering to call for proposals beneficiaries, who commented that conferences and seminars are not always organised with sufficient frequency and the most popular trainings are not accesible due to the fact that they get full instantly. IB and IB2 web pages offer access to application forms and other important documents without turning to direct contact with IB and IB2 consultants. Almost 100% of respondents agreed that the informaction about Human Capital Programme is sufficient. A very positive aspect of the promotion politics is the fact that beneficiaries are unanimous about the quality of the information which appears in the media. Almost 90% agrees that the most efficient in this respect is press, followed by television (80%) and radio (72%). The content of advertisments and other forms of promotion have been evaluated very high. Therefore, it seems that it is not the quality of the information that constitutes the problem, but reaching target groups. Almost 70% of respondents is satisified with information and promotion campaign in Podlaskie voivodeship. To sum up, information and promotion activities significantly influence awareness of the society about EU funds. As far as IB and IB2 Information Points are concerned, only 25% of respondents admits to use the services offered there. The quality of service is very high and has been generally assessed as effective. The level of services offered at Regional Centers of European Funds is also satisfactory, although only 43% of CATI and 22% of CAWI survey respondents declare to have turned to those information points. Still, 92% of those who look for help in Regional Centers of European Funds is satisfied with information they received. Mystery client demonstrated that among three Regional Centers of 10

11 European Funds in Podlaskie voivedoship, the one located in Bialystok received the least positive assessment. III. Expectations and needs of the Podlaskie voivodeship citizens/potential beneficiaries. The basic impediment from the point of view of beneficiaries is high level of bureaucracy and the fact that the information is presented in a rather difficult way. Respondents complained about the language of all the materials, which was defined as incomprehensible not only in Programme Documents, but also in short announcements on IB and IB2 web pages. Moreover, a lot of emphasis has been put on lack of practical information (in Internet or during trainings), such as examples of popular mistakes in application forms or during the realisation of projects. Respondents suggested that it might be useful to prepare a booklet or brochure presenting the best projects. As far as trainings are concerned, respondents complained about the timing of informing about particular meetings. Information about date and subject of particular training appears too late in Internet, what very often makes it impossible to participate in those events. The same thing refers to information about measures financed each year. It is also published too late. Almost 94% of the respondents would like to receive information concerning changes in the guidelines and other changes in Human Capital Programme. 11

12 3. Zakres prowadzonego badania 3.1 Cele badania Głównym celem badania było uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat systemu komunikacji, informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata Nastąpiło to poprzez osiągnięcie celów szczegółowych badania tj.: 1. Ocenę dotychczas prowadzonych działań informacyjno promocyjnych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata ; 2. Zbadanie stanu świadomości społeczeństwa województwa podlaskiego w zakresie PO KL oraz identyfikację potrzeb w zakresie działań informacyjno promocyjnych; 3. Zdefiniowanie usprawnień systemu informacji i promocji w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata Wskazane przez Zamawiającego trzy cele szczegółowe wyznaczyły ramy niniejszego badania ewaluacyjnego. Warto zauważyć w tym miejscu, że cel pierwszy dotyczył analizy i oceny działań informacyjnych promocyjnych podejmowanych przez IP, podczas kiedy cel drugi koncentrował się na odbiorze podejmowanych działań przez beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Cel trzeci koncentrował się na wypracowaniu rekomendacji i sugestii służących poprawieniu skuteczności i efektywności systemy komunikacji w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata Tym samym wyznaczono dwa kierunki badania łącząc powyższe cele: 1. Kierunek opisowy Pozwolił m.in. dokonać analizy użyteczności dostępnych materiałów informacyjno promocyjnych oraz ocenić jakość stosowanych narzędzi pod kątem celów zawartych w Planie Komunikacji PO KL na lata Nastąpiła także diagnoza funkcjonowania systemu informacji i promocji Programu. 12

13 2. Kierunek diagnostyczny Umożliwił przeprowadzenie oceny skuteczności podejmowanych działań informacyjnopromocyjnych poprzez przeanalizowanie ich odbioru przez beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Dzięki wyznaczeniu powyższych kierunków działań znacznie łatwiej było zidentyfikować ewentualne luki w systemie komunikacji oraz zaproponować rekomendacje. Poniższy schemat przedstawia strukturę badania. Schemat 1. Struktura logiczna badania. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU INFORMACJI I PROMOCJI OCENA NARZĘDZI POD KĄTEM CELÓW ZAWARTYCH W PLANIE KOMUNIKACJI PO KL ANALIZA OCZEKIWAŃ I POTRZEB DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI NT. PO KL CZYTELNOŚĆ I ZROZUMIENIE KOMUNIKATÓW ANALIZA I OCENA DZIAŁAŃ PROMOCYJNO- INFORMACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ IP ODBIÓR PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW KIERUNEK OPISOWY PERSPEKTYWA INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNEJ ZA INFORMACJĘ I PROMOCJĘ KIERUNEK DIAGNOSTYCZNY PERSPEKTYWA BENEFICJENTA REKOMENDACJE 13

14 3.2 Przedmiot badania Badaniem zostali objęci beneficjenci i potencjalni beneficjenci komponentu regionalnego PO KL, tj. Priorytetu VI IX PO KL w województwie podlaskim w tym: 1) Powiatowe Urzędy Pracy 2) Instytucje polityki społecznej (m.in. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej); 3) Jednostki samorządu terytorialnego; 4) Uczelnie wyższe; 5) Szkoły i przedszkola (m.in. szkoły podstawowe oraz gimnazja); 6) Fundacje i stowarzyszenia; 7) Przedsiębiorstwa (zarówno realizujące projekty, jak i korzystające z ich wyników); 8) Mieszkańcy regionu. Kompleksowe zbadanie kwestii skuteczności systemu informacji i promocji PO KL wymagało również wyjścia poza perspektywę bezpośrednich beneficjentów i odbiorców ostatecznych pomocy. Dlatego badaniem zostały objęte także: Instytucja Pośrednicząca i Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) komponent regionalnego PO KL w województwie podlaskim ( Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy); Instytucje wspierające proces wdrażania projektów EFS (ROEFS). W odniesieniu do mieszkańców regionu, nie było możliwe pełne zbadanie stanu świadomości społeczeństwa województwa podlaskiego w zakresie PO KL. Wymagałoby to bowiem pogłębionych i reprezentatywnych badań dla całego regionu. W związku z powyższym, Wykonawca badaniem objął wybrane grupy, które mogły być potencjalnie zainteresowane środkami pomocowymi lub korzyściami wynikającymi z wdrażania środków pomocowych lub miały z nimi bezpośredni związek. 14

15 Założono bowiem, że nie wszyscy mieszkańcy regionu są i będą zainteresowani korzystaniem ze środków pomocowych UE (PO KL). 3.3 Obszary i pytania badawcze Zakres ewaluacji zawierał się w dwóch obszarach badawczych. W ramach tych obszarów uzyskane zostały odpowiedzi na poszczególne pytania badawcze. Obszar badawczy I Analiza i ocena działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez IP oraz IP2 i ROEFS Pytania szczegółowe i zagadnienia badawcze: 1. Które kanały komunikacji oraz narzędzie informacji i promocji są stosowane przez Zamawiającego? 2. Czy wykorzystywane są wszystkie narzędzia promocji i informacji wyszczególnione w Planie Komunikacji PO KL? 3. Czy są one spójne z wytycznymi zawartymi w Planie Komunikacji PO KL? 4. Czy podejmowane działania są wynikiem realizacji wspólnej strategii promocyjnej? 5. W jakich obszarach konieczne są usprawnienia w tej współpracy? 15

16 6. Czy struktura organizacyjna Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej jest dostosowana do potrzeb realizacji polityki informacyjno promocyjnej? 7. Czy IP i IP2 posiadają wystarczające zasoby rzeczowe i ludzkie do realizacji polityki informacyjnopromocyjnej? 8. Czy informacja i promocja są realizowane w odpowiednich momentach wdrażania Programu? 9. Czy stosowany system informacji i promocji PO KL wpływa na zainteresowanie Programem przez potencjalnych beneficjentów i ogół społeczeństwa? 10. Czy działalność informacyjno szkoleniowa skierowana do beneficjentów wpływa na lepsze przygotowanie wniosków i sprawniejsze realizowanie projektów? Obszar badawczy II Odbiór podejmowanych działań informacyjno promocyjnych przez beneficjentów 1. Czy dostęp do informacji o możliwościach ubiegania się o środki w ramach PO KL jest prosty i dostępny dla wszystkich zainteresowanych? 2. Czy materiały oraz narzędzia są dostosowane do potrzeb i wymagań konkretnych grup beneficjentów? 3. Czy jest zapewniony dostęp do dokumentów programowych, wniosków aplikacyjnych i innych dokumentów (bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego)? 16

17 4. Czy dostępne materiały informacyjne o PO KL w województwie podlaskim są użyteczne pod względem jakościowym? 5. Czy do działań informacyjno promocyjnych Programu zostały wykorzystane odpowiednie kanały komunikacji, czy są one skuteczne? 6. W jakim stopniu stosowane narzędzia informacyjno promocyjne trafiają do społeczeństwa województwa podlaskiego, czy zostały dobrane właściwe instrumenty? 7. Czy realizowana polityka informacyjno promocyjna odpowiada rzeczywistym potrzebom w tym zakresie? 8. Jakie są oczekiwania i potrzeby społeczeństwa województwa podlaskiego/potencjalnych beneficjentów w zakresie informacji odnośnie Programu? 9. Czy beneficjenci są zadowoleni z jakości obsługi przez IP PO KL w ramach punktów informacyjnych i konsultacyjnych? 10. Jakie preferowane są w przyszłości techniki w przekazie informacji o PO KL w województwie podlaskim jak i samej promocji Programu? 11. Czy społeczeństwo regionalne zostało wystarczająco dobrze poinformowane o uruchomieniu PO KL? Czy wzrosła świadomość o znaczeniu funduszy unijnych w rozwoju regionu i korzyści płynących dla obywateli? 3.4 Kryteria ewaluacji W badaniu uwzględnione zostały następujące kryteria ewaluacyjne: 17

18 4. Metodologia przeprowadzonego badania 4.1 Syntetyczne zestawienie metod badawczych Poniżej znajduje się syntetyczne zestawienie zastosowanych metod badawczych wraz z doborem prób badawczych. Tabela 1. Zestawienie metod badawczych. Metoda Respondent/źródło informacji Próba/dobór Analiza dokumentów (desk research) Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) Wywiady kwestionariuszowe (CATI) Analiza dokumentów wspólnotowych, krajowych oraz wewnętrznych IP dotyczących PO KL, materiałów informacyjnych oraz promocyjnych. Rozmowy z kluczowymi osobami z IP, IP2 oraz ROEFS odpowiedzialnymi za realizację polityki informacyjnopromocyjnej oraz wywiady w ramach studium przypadku. Beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci: przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy, Dokumenty zawierające wytyczne dot. polityki informacyjnopromocyjnej w ramach PO KL, materiały informacyjnopromocyjne. 12 wywiadów indywidualnych z przedstawicielami IP, IP2 oraz ROEFS. 8 wywiadów indywidualnych z beneficjentami w ramach studium przypadku. 167 wywiadów kwestionariuszowych CATI. 18

19 instytucji polityki społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych regionu, szkół i przedszkoli, fundacji i stowarzyszeń oraz firm. Wywiady kwestionariuszowe (CAWI) Beneficjenci i potencjalni beneficjenci PO KL: mieszkańcy województwa podlaskiego. 350 kwestionariuszy ankietowych CAWI. Tajemniczy klient Regionalne Ośrodki EFS. Przeprowadzano 3 badania typu Tajemniczy klient w ROEFS w Białymstoku, Łomży oraz Suwałkach. Studium przypadku (case study) Do studium przypadku wybrane zostały po 2 projekty z każdego z 4 Priorytetów komponentu regionalnego PO KL. 8 wywiadów indywidualnych z beneficjentami realizującymi projekty w ramach komponentu regionalnego PO KL. Panel ekspertów W panelu ekspertów podsumowującym wyniki badania wzięło udział 5 osób, których doświadczenie i wiedza pozwoliła dokonać weryfikacji wypracowanych w trybie roboczym wniosków. 4.2 Opis metod i technik badawczych Analiza dokumentów (desk research) W realizacji badania zostały wykorzystane dane ze źródeł zastanych. Analizie poddane zostały dokumenty wspólnotowe, krajowe oraz wewnętrzne IP dotyczące PO KL. Skupiono się przede wszystkim na analizie wytycznych dotyczących polityki informacji i promocji PO KL, w tym w szczególności na Planie Komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (luty 2009). Dokładna analiza tych dokumentów pozwoliła na krytyczną ocenę materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących PO KL. Analizie poddano także listę przeprowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych zarówno przez IP, jak i IP2 oraz szereg innych dokumentów Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) Głównym celem indywidualnych wywiadów pogłębionych (opcjonalnie diad) było zebranie informacji jakościowej: opinii osób sterujących i realizujących polityką informacyjno promocyjną w województwie podlaskim. Ewaluator dysponował scenariuszem wywiadu pokrywającym się 19

20 z zagadnieniami zawartymi w raporcie metodologicznym. Rozmowy z respondentami kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za realizowanie polityki informacyjno promocyjnej prowadzone były w siedzibach IP, IP2 oraz ROEFS. Długość prowadzonych rozmów wahała się od 30 minut do blisko 2 godzin. Listę osób z którymi przeprowadzono pogłębione wywiady indywidualne zawiera załącznik do raportu Wywiady kwestionariuszowe (CATI i CAWI) Badanie oparte o kwestionariusz realizowany drogą telefoniczną (CATI) oraz elektroniczną (CAWI) było właściwe z punktu widzenia konieczności zebrania dużej liczby odpowiedzi w ograniczonym czasie. Zrealizowane badanie umożliwiło wyciąganie wniosków o charakterze statystycznym, których wyniki można było generalizować na poziom województwa. Wywiady oparte o kwestionariusz realizowany drogą telefoniczną prowadzone były przede wszystkim z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami komponentu regionalnego PO KL. W sumie przeprowadzono 167 wywiadów. Wywiady oparte o kwestionariusz realizowany drogą elektroniczną prowadzone były z potencjalnymi beneficjentami ostatecznymi oraz beneficjentami ostatecznymi, a ich celem była analiza opinii mieszkańców województwa na temat polityki informacyjno promocyjnej Programu. Respondenci wypełnili 350 ankiet. Podsumowując, zakładane na etapie raportu metodologicznego próby badawcze w odniesieniu do obu technik, zostały zrealizowane. Scenariusze wywiadów CATI oraz CAWI stanowią załącznik do raportu Tajemniczy klient Badanie Tajemniczy klient umożliwia uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji na temat jakości obsługi klienta w danej placówce czy punkcie usługowym. W przypadku niniejszego badania, głównym celem zastosowania metody była ocena jakości świadczonych usług w Regionalnych Ośrodkach EFS. Ewaluator wcielił się w rolę zwykłego klienta ośrodka, potencjalnego beneficjenta korzystającego z usług ROEFS. Anonimowość ewaluatora pozwoliła uzyskać autentyczny obraz jakości oferowanych usług. Narzędzie badawcze stanowi załącznik do niniejszego raportu. 20

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego przygotowany przez CASE-Doradcy Sp. z o.o.

Raport z badania ewaluacyjnego przygotowany przez CASE-Doradcy Sp. z o.o. 2009 Badanie ewaluacyjne pn. Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych Ocena skuteczności działao promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu metodologicznego

Prezentacja raportu metodologicznego Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŝaniu priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji Prezentacja raportu metodologicznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie usługi analizy spójności sieci oraz badania współpracy Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II),

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1%

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Wstęp Kampania Sopocianie sopocianom 1% jest realizowana nieprzerwalnie od 2009 r. w ramach zadania publicznego Sopockie Centrum

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych.

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Seminarium Promocja i upowszechnienie projektów

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca realizację grantu

Konferencja podsumowująca realizację grantu Konferencja podsumowująca realizację grantu Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2011 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Cel główny Zapewnienie społecznościom wiejskim dostępu do jasnych, szczegółowych i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)* ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* *dopisać właściwy

Bardziej szczegółowo

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r.

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r. Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki alokacja Program Kapitał Ludzki jest największym programem w historii Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna. Warszawa, listopad 2008

Broszura informacyjna. Warszawa, listopad 2008 Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 007-013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2015 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata Łódź, 27 maja 2015 r.

Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata Łódź, 27 maja 2015 r. Edukacja Informacja Komunikacja Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Podstawy działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego Up. Ministra Rolni«>»w«i Ko%sv«)fu Wsi PODSEKRETARZ STANU 1. Cele Działań L zalczyk Cel główny ^.[A'U>if^

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)* ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* *dopisać właściwy

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

woj. wielkopolskiego.

woj. wielkopolskiego. Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki- trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego. Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, Opole. Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole.

Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, Opole. Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole. ul. Mikołajczyka 5, Opole Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole Raport Końcowy Ocena systemu kryteriów w wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej ul. Ogrodowa Debrzno tel

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej ul. Ogrodowa Debrzno tel 1. Wstęp Plan komunikacji Plan komunikacji Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej zapewnia realizacje działań komunikacyjnych rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2014 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2014 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2014 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Mapa białych plam w województwie łódzkim

Mapa białych plam w województwie łódzkim Mapa białych plam w województwie łódzkim Badanie ankietowe Wydziału Informacji i Promocji POKL nt. aplikowania o środki z EFS Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych)

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych) Rozeznanie rynku dla zamówienia polegającego na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do LSR

Załącznik nr 2 do LSR Załącznik nr 2 do LSR Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu Wstęp W koncepcji zaplanowanego procesu ewaluacji uwzględniono przede wszystkim potrzebę odpowiedzi na postawione kluczowe pytania ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BADANIU

INFORMACJE O BADANIU INFORMACJE O BADANIU Ocena skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnej PARP Świat potrzebuje Twoich pomysłów Warszawa, Lipiec 2012 1. Informacje o badaniu Ocena skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? grudzień 2012

Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? grudzień 2012 Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? Raport: partner Co merytoryczny: wiemy o możliwości zmiany patroni sprzedawcy medialni energii elektrycznej? grudzień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

(grupy docelowe) - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, - artykuł w prasie. - artykuły na stronach internetowych

(grupy docelowe) - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, - artykuł w prasie. - artykuły na stronach internetowych Załącznik nr 5 do LSR: plan komunikacji Plan komunikacji cele, działania, środki i narzędzia komunikacji Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania Środki przekazu Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji FORMULARZ UWAG do planu komunikacji 1. Obecny zapis 2. Proponowany zapis 3. Uzasadnienie zmiany 4. Dane osoby składającej wniosek 4.1. Imię i nazwisko 4.2. Funkcja pełniona w LGD (o ile dotyczy) 4.3. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Czym bogata Samych Swoich chata

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Czym bogata Samych Swoich chata nr projektu: WND-POKL.07.03.00-02-012/10 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji PLAN EWALUACJI PROJEKTU Czym bogata Samych Swoich chata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na:

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na: Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu:

Prezentacja projektu: Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. łódzkiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Kontekst badania Cel projektów rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Brąchnówko,..05 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Na początku listopada 05 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku umieściła na swojej stronie

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji po zakończeniu kampanii informacyjno edukacyjnej Świadomi zagrożenia After-LIFE Communication plan

Plan komunikacji po zakończeniu kampanii informacyjno edukacyjnej Świadomi zagrożenia After-LIFE Communication plan Plan komunikacji po zakończeniu kampanii informacyjno edukacyjnej Świadomi zagrożenia After-LIFE Communication plan Kampania zrealizowana w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele działań

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budŝetu województwa w ramach pomocy technicznej

Bardziej szczegółowo