Zarz4dzenie Nr Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku"

Transkrypt

1 Zarz4dzenie Nr Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie: wprowadzenia w iycie regulaminu organizacyjnego. Na podstawie art.23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o dzialalnoscileczniczej 0.t.Dz.U r poz.2l7 zpoln.zm. zarzqdzam co nastgpuje: s1 Wprowadzam regulaminorganizacyjny,zatwierdzonego uchwal4 Rady Spoleczn 1 nr z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin orgartizacyjny stanowi zal4cznik nr 1 do zarz1dzenia. $2 Re gulamin podaj e si g do wiadomo Sc i p oprzez wylohenie w sekretariacie. Informacjg o powytszym wywiesza sig na tablicy ogloszeri. Zarz1dzenie obowi4zuje od dnia podpisania s3 KTOR awin

2 Zatqcniknr I do zarzqdzenianr 6/2014 Dy.ektora ()Srodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Mabch SAMO DZIELNTY p UB L ICZIW Z,KLA,D OPIEI<I ZDROWO TNEJT OSNOONX LECZENIA ODVWKOWEGIO W WOSKOWICACII ITNZVCN R E G a L A rw r N O t7 G A N r ZA C YIW SPIS TRESCI:I I. POSTANOWIENIA OGOLNE - nawta podmiotu II. Cele izadania podmiotu. III. Struktura organizaryjna przedsipbiorstwa podmiotu IV. Rodzaj dzialalnosci leczniczej orazzakres udzielanych Swiadczerfl zdrowotnych V. Miejsce udzielania Swiadczef zdrowotn5zstr. VI. Przebieg procesu udzielania Swiadczeri zdrowotnych,zzapewnieniem wla5ciwej dostgpno5ci jakosci tych Swiadczer{ w jednostkach lub kom6rkach organizaryjnych przedsigbiorstwa podmiotu ; VII. Organizacjaizadania poszczeg6lnychrjednostek lub kom6rek organizacyjnych przedsigbiorstwa podmiotu oraz warunki wspr6ldzianania fych jednostek lub kom6rek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego fiunkcjonowania podmiotu pod wzglgdem diagnostyczno-lecznicwfr, pielggnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjnogospodarczym; VIII. Warunki wsp6ldzianania zinnymi podmiotami wykonuj4cymi dzialalnosf lecznicz4w zakresie zapewnienia prawidlovvosci diagnostyki, leczenia, pielpgnacji i rehabilitacji pacjent6w oraz ci4glo5ci pzebiegu procesu udzielania Swiadczeri zdrowotnych; IX. Wysoko5d oplafy za udostgpnienie dokumentacji medycznej ustalonej w spos6b okreslony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 lisrtopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; X. Organizacja procesu udzielania Swiadczefizdrowotnych w przypadku pobierania oplat. XI. WysokoSd oplaty zaprzechowywanie zrvlok pacjenta przez okres dluzszy nti,72 godziny od os6b lub instytucji uprawnionych do pochowania zwlok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i clhowaniu zmartych (i.t. Dz.U, z 2011 r. Nr 118 poz. 687 zp6fr,n.zm) oraz od podmiotr6w, na zlecenie kt6rych przechowuje sig zrvloki w rw i4zku z to czqcy m s i g postgpowaniem k;arnym ; XII. WysokoSd oplat za udzielane Swiadczcnia zdrowotne inne ni2 finansowane ze Srodk6w publicznych XIII. Spos6b kierowania jednostkami lub k:om6rkami organizaryjnymi przedsipbiorstwa podmiotu XIV Postanowien ia koricowe.

3 I. Postanowienia og6lne- Firma podmiotu $1 l.osrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Malych, zwany dalej "OSrodkiem", jest samodzielnym publicznym zatdademopieki z<lrowotnej, posiadaj4cym osobowosi prawnqi jest wpisany do re.jestru stowarzyszeri, innyclt organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznychzal<lad6w opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Opolu VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem {f 951 i rejestru podmiot6w wykonuj4cych dziatalnos(,lecznicz4 prowadzonego prz:.ez Wojewodg Opolskiego pod numerem , prowadz4cym dzialalno S(, na po ilstawi e : l)ustawy z dnia 15 kwietnia 20Ik. o dzianalnosci leczniczej (.t.dz. U. z 20t3r. poz. 217 z p62n. zm), 2)ustawy z dnia 19 sierpnia I994r. o ochro:nie zdrowia psychicznego Q.t.Dz. U. z 2011r. Nr 23I,poz. I37li zp62n. zm.), 3)ustawy z dnia 26 pa1dziernika 1982r. o wychowaniu w trze2wo5ci przeciwdzialaniu alkoholizmowi ( j.t.dz. U. z 2012r. poz.l3 56 z: p62n. zm.) 4)statutu. 5)innych akt6w prawnych dotyczqcych podmiot6w leczniczych i przepis6w wydanych na ich podstawie. 2. Siedzibq Zal<tadu jest miej scowosd Woskowice Male 15, gmina Namysl6w. 3. Obszarem dzialania OSrodka jest wojew6d;rtwopolskie. 4. Zasigg dzialalnosci Zakladu mohe zosta( zviiekszony o zakres wynikaj4cy z zawartych porozumieri i um6w o udzielanie Swiadczeri zdrowotnych. 5. Zal<ladudziela Swiadczeri takhe pacjentom spoza wojew6dztwa opolskiego $2 Podmiotem twonqcym i nadzorujqcym OSrodr:k j est Woj ew6dztwo Opolskie. II Cele izadania podmiotu. {i : 1. OSrodek jest utworzony i utrzymywany vr celu: 1) udzielania Swiadczeri zdrowotnych: a)stacjonarnych i calodobowych innych ni',2 szpitalne, b)ambulatoryjnych, 2) realizacji zadafi z zak'rest; a) monitorowania funkcjonowania plac6wek leczenia uzale2nienia od alkoholu zakresie dostgpno5ci Swiadczeri stacjonamych i calodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki naduzalelnion)'mi orl alkoholu na terenie wojew6dztwa; b) oceny jakosci Swiadczeri stacjonarnych i calodobowychoraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki naduzalelnionymi od alkoholu udzielanych na terenie wojew6dztwa orazprzygotowanie wniosk6w i zalecefi u'tym zakresie, w tym wnioskowanie o koniecznosci podjecia doskonalenia zawo,lowego pracownik6w; c)opiniowania wojew6dzkich strategii plan6w w zakresie zdrowia publicznego; d) udzielania konsultacji podmiotomlecnticzym prowadzqcymplac6wki oraz innym podmiotom zaj muj 4cym sie rozwi4zywani em problem6w alkoholowych; e) prowadzeniadzialalnosci metodyczno-organizacyjnej wzakresie zbieraniai opracowywania danych statystycznych dotyczqcych rozpowszechnienia uzaleznienia od alkoholu i zwiqzanych z nim problem6w ctrazleczenia:uzalehnienia od alkoholu na terenie wojew6dztwa, a takze ocena tych danych;

4 f) inicjowania i rcalizacji dzialafi podnoszqcych kwalifikacje zawodowe pracownik6w merytorycznych zatrudnionych w plac6wl,:ach, w tym organizowanie sta?y i szkoleri; g) inicjowania i prowadzenia dzialaf podnoszqcych kompetencje zawodowe os6b wsp6ldzialaj qgych z plac6wkami w realizacj i zadah pro gramowych h)wsp6lpraca z Pafstwow4 Agencj ERozwiqzywania Problem6w Alkoholowy ch oraz wojew6dzkim konsultantem do spraw psychiatrii wojew6dzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej. 2. Do podstawovvych zadah Osrodka nalezy udzielanie stacjonarnych i calodobowych Swiadczeri zdrowotnych: innych niz szpita.lne oraz ambulatoryjnych w zakresie: 1 ) leczenia alkoholowych zespol6w abstynencyj nych, 2) psychoterapii uzalehnien i wsp6luzalez nief, 3) udzielanie Swiadczerl zdrowotnych i rehabilitacyjnych czlonkom rodzin os6b uzalehnionych. 3. D o zadan OSrodka nalefi r ealizacja zadal zwiqzarry ch z obronno Sciq kraj u. fi+ OSrodek mohe prowadzil, bez szkody dla jakosci i dostepnosci realizowanych statutowo Swiadczeri zdrowotnych, dzialalnosi gospo<iarczq w zakresie wynajmu pomieszczei na prowadzenie dzialalnosci uslugowej, atakhe vr zakresie edukacji publicznej. {i s OSrodek udziela Swiadczef zdrowotnych rra zasadach okreslonych w obowi4zuj4cych przepisach prawnych oraz umowach z dysponentami Srodk6w finansowych. III. Struktura organizaryjna przedsipbiorstwa podmiotu {i o 1. W sklad podmiotu leczniczego wchodzq dwa przedsiebiorstwa: 1. 1 Stacjon arne Leczenie U zalehnief, 1.2 Ambulatoryj ne Leczenie U zalebniefr 1.3.W sklad stacjonarnego leczenia vzalehniefi wchodzi jako jednostka organi zacyjna osrodek Leczenia odwykowego, kt6ry posiada nastepujqce kom6rki organizacyjne: a)oddzial Leczenia Alkoholowych Zespol,5w Abstynencyj nych, b)o ddzial Terapii U zalebnien, 1.4 W sklad ambulatoryjnego leczeniauzalehnienwchodz4jednostki organizacyjne: l) Poradnia Odwykowa, a) Poradnia Leczenia U zaleznieh b) Poradnia Psychologiczna c) Oddziat Dzienny Terapii Uzalebnienia,rd Alkoholu. 2) Wojew6dzki OSrodek Terapii Uzale:znienia i Wsp6tuzaleanienia w Opolu, kt6ry posiada nastppuj qce kom6rki organizacyjne : a) Woj ew6 dzka P rzy chodnia Terapii U zaleznienia i Wsp6lu zaleanienia b) Ambulatorium c) Dzienny Oddzial Terapii Uzaleimienia od Alkoholu. d) Poradnia Terapii Uzale2nienia od Subst;ancji Psychoaktywnych dla DzieciiMlodzieLry.

5 e) Poradnia Psychologiczna f) Poradnia Terapii Uzalebnienia od Alkoholu i Wsp6luzale2nienia. 2. Ponadto w sklad OSrodka wchodz4 jako jednostki organizacyjne: 1) Dzial Finansowo - KsiEgowy, 2) Dzial Administracyjno - Techniczny, 3) samodzielne stanowiska pracy. 3. OrganizacjE i przebieg procesu udzielania Swiadczefr zdrowotnych, z zapewnieniem wlasciwej dostgpnosci i jakosci tych SwiaCczefi w OSrodku okresla niniejszy Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora. IV. Rodzaj dzialalnosci leczniczej orazzakres udzielanych Swiadczerfi zdrowotnych {i z I.DziaNalnoSi inna niz szpitalna udzielana jest. w ramach: I ) Calodobowych Swiadczeri zdrowotnych lec,zenia uzalelnieh na: a) Oddziale LeczeniaAlkoholowych Zespol6v'r Abstynencyjnych w zakresie leczenia szk6d zdrowotnych spowodowanych uzywaniem alkoholu, aw szczeg6lnosci leczenie alkoholowych zespol6w abstynencyjnych, ud:zielania indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczo-leczniczych dla os6b uzaleznirrnych od alkoholu, prowadzenia dzianafr informacyjno-edukacyjnych, realizacji programu motywuj4cego pacjent6w do podjecia leczenia swojego uzaleznienia, oddzialywari farmakologicznych wspomagaj4cych psychoterapie, b) Oddziale Terapii Uzalehnief w zakresie rcalizacja program6w psychoterapiiuzalebnienia, udzielania indywidualnych i grupowych Swiad czeri zapobiegawczo-leczniczych osobom uzaleanionym od alkoholu, prowadzeniadzianankonsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rodzin osob uzalelnionych, przygotowania patjenta koriczqcego podstawowy program terupeutyczny do 1l<ontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym. 2) Calodziennych Swiadczeri zdrowotnych lec:renia uzale2:niefi w ramach Dziennego Oddzialu Terapii Uzalehnief' od Alkoholu w zakresiercalizacja program6w psychoterapiiuzalehnienia od alkoholu, udzielanie indywidualnych i grup,owych Swiadczeh zapobregawczo-leczniczych osobom uzaleanionym od alkoholu, prowadzerriadziatahkonsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzaleznionych, przygotowania pacjent6w koricz4cych podstawowy progrzlm terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym. 2.DzialalnoS6 ambulatoryjna w ramach Pora1ni w Woskowicach Malych i Opolu w zakresie realizacja program6w psychoterapii uzaleznienia, udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczo-leczniczych osobornuzalelnionym i wsp6luzalelnionymorcz doroslym dzieciorn alkoholik6w, prowadzenie dzialan konsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzale Zniony ch, wspieraaie dziatafi plac6wek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i kr{ttkiej interwencji orazudzielanie w razie potrzeby konsultacji lekarzom, wsp6lpracy z p,lac6wkami zajmujqcymi sig rozwiqzywarriem problem6w alkoholowy ch or az z grupami sam opomocowymi. V. Miejsce udzielania Swiadczef zdrowotn5,s5. l.swiadczenia zdrowotne udzielane s6 1) w Osrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Malych, Woskowice Malel5 2) w Wojew6dzkim OSrodku Terapii Uzalelnienia i Wsp6luzalehnieniaw Opolu ul. Glogowska 25B {i s

6 VI. Przebieg procesu udzielania Swiadczefi zdrowotnych, zzapewnieniem wlasciwej dostgpnosci i jakosci tych Swiadczefiw jednostkach tub kom6rkach organizacyjnych przedsigbiorstwa podmiotu ; {i q 1. OSrodek udziela pacj entom Swiadczeri zdro.notnych: l)dostgpnymi metodami Srodkami, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej z zal<r esu terapi i rehab i I itacj i uzalehniefi, 2)zgodnre z zasadani etyki zawodowej, 3) z nale?ytq starannosciq 4) zposzanowaniem praw pacjenta. 2. O5rodek udziela Swiadczeri zdrowotnych finansowanych ze Srodk6w publicznych osobom uprawnionym zgodnie zustawqz dnia27 sierlrnia 2004,, o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych" (.1. D2.rJ.2008, Nr 164, poz.r027 zpoln.zm) z p6zniejszymi zmizmami oraz innym osobom uprawnionym do tych Swiadczeri na podstawie odrebnych um6w. $10 I. o sro dek udziela Swi adczeri zdrowotny ch zviqzany ch z uzaleznieni em : - dla os6b uprawnionych, na podstawie um6w zawartychz opolskim oddzialem Wojew6dzkim Nalodowego Funduszu Zdrowi.a,oraz innych os6b uprawnionych do tych Swiadczeri na podstawie odrgbnych um6w. 2. Swiadczenia zdrowotne, o kt6rych mowa w ust.1 udzielane s4 w zakresie przewidzianym dla calodobowego i calodziennego lecznictwa stacjonarnegorazlecznictw ambulatoryjnego przez nastepuj4ce jednostki i kom6rki orgariz,acyjne; 2.1.w Woskowicach Malych 1) OSrodek LeczeriaOdwykowego w Woskorvicach Malych, a) O ddziat Leczeniia Alkoholowych Zespol6w Abstynencyj nych b) Oddzial Terapii Uza\einien 2.2. P oradnia Odwykow% a w niej ; a) Poradnia TerapiiUzaleznienia od Alkoholu i Wsp6ltualehnienia b)poradnia Le czenia U zaleimieh c)poradnia Psychologiczna d)o ddzial D zienny' Terapii U zalehnienia o d A.lkoho lu. 2.3.w Opolu 1) Wojew6dzki Odrodek Terapii Uzale2nierua i Wsp6luzaleimienia" a w nim: a)wojew6dzkqpr:zychodnigterapiiuzalehni,eniaiwsp6tuzalehnienia, b) Ambulatorium, c) Dzienny Oddzial Terapii Uzalehnienia od Alkoholu. d) Poradnia Terapii Uzaleinienia od Substancji Psychoaktyvmych dla DzieciiMlodzie2y e)poradnie PsychoJlogicznq. f)poradnig Terapii Uzaleinienia od Alkoholu i Wsp6luzalehniertta. 3. Zadne okolicznosci nie mogq stanowid pods;tawy do odmowy udzielenia Swiadczenia zdrowotnego, jezeli osoba zglaszajqca sig do Osrodka potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze wzglgdu na zagrolenie Zycia lub zdrowia.

7 $ W OSrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Malych pacjenci przyjmowani sqna leczenie szpitalne wedlug kolejnosci zgloszen. Rejestracjg pacjent6w calodobowo prowadzi sig na podstawie z:"gloszenia; osobistego, telefonicznego lub za posrednictwem osoby trzeciej. 2. PrzyjEcia na leczenie calodobowe dokonuje sie na podstawie skierowania wydanego przez: - s4d, w zwiqzku z orzeczonym zobowiqzaniem do leczenia odwykowego, -lekany, - bez skierowania naoddzialleczeniaalkoholc,wych zespol6w abstynencyjnychze wzglqdu na stan zagroheniatirycia lub zdrowia pacjenta. 3.Lekarz, po przeprowadzonym badaniu pacjenta, kieruje go na odpowiedni oddzian: leczenia alkoholourych zespol6w abstynencyjrrych lub oddzial terapii uzaleanien. 4.Leczenie naoddzialeleczenia Alkoholowl,chZespol6w Abstynencyjnych trwa do 10 dni. Po ukoriczeniu leczenia calodobowego pacjent. ma mozliwosd kontynuowania terapii w warunkach calodobowych lub ambulatoryjnyr:h w Poradniach naleaqcych do zakladu. 5. Leczenie na Oddziale Terapii Uzale2niefttrwa do 56 dni. W trakcie terapii rodziny pacj ent6w mo g4 k orz y sta(, ze sp otkan z ter ap eutq. VII. Organizacjg i zadania poszczeg6lnych jednostek lub kom6rek organizaryjnych przedsigbiorstwa podmiotu oraz warunki wsp6ldzialania tych jednostek lub kom6rek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego fiunkcjonowania podmiotu pod wzglgdem diagnostyczno-lecznicrfm, pielpgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administraryjnogospodarcrym; $12 l.oddziatleczenia Alkoholowych Zespot6w,\bstynencyjnych -jest kom6rk4 organizacyjnq OSrodka. 1) OddziatemLec:zeniaAlkoholowych Zespol,6w Abstynencyjnych kieruje kierownik Oddzialu, kt6ry jerst lekarzem i podlega orgalrizacyjnie Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa. 2.Do zadah Oddziiatu nale?y : 1) udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczych - leczniczych, a w szczeg6lnosci: a) leczenie alkoho lowych zespol6w abstynenc yjnych, b) podj gcie wstgprrych oddzialywaf, terapeutycznych, c) prowadzenie obserwacj i i postgpowania di4gnostyc znego, d) prowadzenie dzialafinformacyjno - edukar:yjnych,motywowanie pacjent6w do podjgcia leczeniauzalehnie,nia. 2) zapevtnienie parljentom bezpieczefrstwa, a pracjentom kt6rych stan tego wymaga szcze gslnej opieki i zabezpieczenia, 3) ustalenie wskazari leczniczo - rehabilitacyjnych na czas postppowania poszpitalnego, 4) zapevtnienie rodzinom, wzglgdnie prawnynr opiekunom kontaktow zpacjentarci otaz informacji lekarskiiej o stanie zdrowia chorych, pod warunkiem,2e pacjent wyrazil zgodg, 5) zapoznanie pacjenta z jego prawami i obowi4zkami, jakie posiada w czasie pobytu, 6) wykonywanie pacjentom badan diagnostyc z:ny ch, 7) zapev,rnienie profesjonalnej, holistycznej opieki lekarskiej, pielggniarskiej i terapeutycznej na optymalnym poziomie ilosciolyym i jako5ciowym, uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta, 8) zapewnienie prz:yjgtemu pacjentowi lek6w j artykul6w sanitarnych,

8 9) zapewnienie wyzywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, 10) prowadzeniedukacji w zakresie wlqczaniapacjent6w i ich rodzin do realizacji zachowahprozdrowotnych, 11 ) prowadzenie spraw zwiqzany ch z dokume:ntacj q i statystyk4 medyczn4 12) gromadzenie informacji medycznychzrealizacji kontraktu znfz oraz innymi podmiotami w zatrcesie udzielany ch przez oddzial Swiadczet'r zdrowotnych, 3. Okres pobytu ileczeniapacjenta w oddziale jest zindywidualizowany iuzalehniony od og6lnego stanu zdrowia pacjenta. 4. Po ukoriczeniu leczenia w oddziale pacjent rna mo2liwo56 kontynuowania terapii w warunkach calodobowych na Oddziale Terapii Uzalehnieir lub w warunkach ambulatoryjnych w Poradniach nale?qcych do ZaJdadu. $13 l. W stosunku do pacjenta Oddzialu LeczeniaAlkoholowychZespolow Abstynencyjnych, kt6ry dopuszcza sie zamachu przeciwko Zyciu lub zdrowiu wlasnemu,zyciu lub zdrowiu innej osoby,bezpieczeristwu powszechnemu,bqd2 w spos6b gwaltowny niszczy lub uszkadza przedmioty znajduj4ce siq w otoczeniu mozna zastosowad przymus bezpo5redni. 2. O zastosowaniu przymusu bezposredniego decyduje lekarz, kt6ry okreslarodzaj zastosowanego Srodka przymusu (prztrtrzymanie,przymusowe stosowanie lek6w, unieruchomienie)t oraz osobiscie nadzoruje j e;go wykonanie. 3.Kuizdy wypadek zastosowania przymusu bezposredniego odnotowuje sie w dokumentacji medycznej. 4.Przed zastosovsani przymusu bezpo3rednieigo uprzedza sig o tym osobe, wobec kt6rej ten Srodek ma by6 podjgty. 5. Przy wyborze frodka przymusu nale?y zachowae szczeg6lnqostro2nosd i dbalos6 o dobro tej osoby. 6. Zgodnie z ustaw4 o ochronie zdrowia psychicznego pogotowie ratunkowe, policja i strul poharna s4obowi4pane do udzieleniapomocy lekarzowi najego Zqdanie. 7. Spos6b zastosowania przymusu bezposredniego okresla zarzqdzenie Dyrektora w sprawie sposobu stosowaria przymusu bezposrednieg o. $14 1. O wypisaniu pacjenta zoddzialuleczenia,\lkoholowychzespol6w Abstynencyjnych decyduje kierown:ik oddzialu : a) na podstawie wynik6w leczenia uzasadniajalcych jego zakohczenie, b) na zqdame pacjenta w terminie do 24 godziir od chwieli zgloszeniatego Zqdania kierownikowi oddzialu, c) z powodu naruszenia przezpacjenta regularninu oddzialu, d) na wniosek rad'y pacjent6w, jezeli pacjent uporczywie narusza postanowienia samorz4du ZaKadu, e)w ruzie samowolnegopuszczenia OSrodka po uptywie 48 godzin. 2.Pruepis6w pkt. 1. lit.b-e nie stosuje sig do pircjent6w, wzglgdem kt6rych s4d orzekl obowiqzek poddania sie leczeniu odwykowemu. 3. Szczeg6lowe zersady pobytu pacjent6w na oddziale okresla regulaminu stacjonarnego zak<ladulecznictwa odwykowego Osrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Malych wydany zarzqdzeniem dyrekto ru zal<nadu $15 OddziatLeczenia AlkoholowychZespol6w Abstynencyjnych realizujqc swoje zadania wsp6lpracuje z imymi j ednostkami orgarizac'rjnymi OSrodka.

9 $16.O ddziat Terapi U zaleinieh - j e st kom6 rkq or ganizacyj nq O Sro dka. 2.Oddzialem Terapii Uzalehniehkieruje kierormik,kt6ry podlega organizacyjnie Z-cy Dyrektora do spraw lecznictwa. 3. Do zadan Oddzialu nalely : I) rcalizacja pro gram6w p sychote r apii uzale?,n i eni a o d alkoho lu, 2) udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzalelni<tnym od alkoholu, 3) nawiqzanie korrtaktu terapeutycznego z parjentem i jego rodzin4, 4) prowadzenie dzialankonsultacyjno - edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzaleznionych, 5) przygotowanie pacjenta koricz4cego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w pro gramie ambulato ryj nym, 6) stworzenie walunk6w umo2liwiajqcych w1'pisanie pacjenta lub jego przeniesienie do innego zakadu opieki zdrowotnej lub domu tr)omocy spolecznej, 7) wsp6lpracazporadniami odwykowymi i irmymi instytucjami zajmujqcymi sie leczeniem uzalehnief, 8) ) zapewnienie rodzinom, wzglgdnie prawn'fm opiekunom kontakt6w zpacjentarri oraz informacji lekarskiej o stanie zdrowia chorych, pod warunkiem,2e pacjent wyrazil zgode, 9) zapoznanie pacjenta z jego prawami i obov'ri4zkami, jakie posiada w czasie pobytu, 10) wykonywanie badan diagnostycznych,rrarzeczpacjent6w hospitalizowanych, 11) zapewnienie profesjonalnej, holistycznej opieki lekarskiej, pielggniarskiej i tercpeutycznej na optymalnym poziomie ilosc.iowym i jakosciowym, uwarunkowanej stanem zdrowiapacjenta, 12) zapevtnienie przyjgtemu pacjentowi lek6r,v i artykul6w sanitarnych, 13 ) zapewnienie wyzywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, 14 ) prowadzeniedukacji w zakresie wlqczanrapacjent6w i ich rodzin do rcalizacji zachowanprozdrowotnych, 15) prowadzenie spraw zwiqzany ch z dokunrentacj 4 i statystyk4 medyczn4 16) gromadzenie informacji medycznychzrcalizacji kontraktu znfz oraziwrymi podmiotami w zalcesi e tdzielanych przez oddzial Swiadczeri zdrowotnych, 17) wsp6lpraeaze wszystkimi kom6rkami organizacvjnymi Osrodka w oparciu o Regulamin Organizacyjny oraz o aktualnie obowi44ujqce regulacje prawne. 4. Okres pobytu ileczeniapacjenta w oddziale terapii uzale2niefjest zindywidualizowany iuzaleiniony od og6lnego stanu zdrowiapacjr:nta, od jego stanu psychicznego i postgp6w w terapii. 5. Po ukoticzeniuleczeniaw oddziale terapii uzaleimiennastepuje wypisanie pacjentaze szpitala. s17 1. W stosunku do pacjentaoddzialuterapii Uzaleanieh, kt6ry dopuszczasie zamachu przeciwko Zyciu lub zdrowiu wlasnemu,zyciu lub zdrowiu innej osoby, bezpieczeristwu powszechnemu, bqdz w spos6b gwahowny niszcry lub uszkadzaprzedmioty znajduj4ce sig w otoczeni u mohna zastosowad przymus bezpo Sredni. 2. O zastosowaniu przymusu bezposredniego decyduje lekarz, kt6ry okreslarodzaj zastosowanego Srodka przymusu (przytrzymanie,przymusowe stosowanie lek6w, unieruchomienie, izolacj a) oraz o sobiscie nad zoruj e j ego wykonanie. 3.Kaildy wypadek zastosowania przymusu bezposredniego odnotowuje sig w dokumentacji medycznej.

10 4.Przed zastosowani przymusu bezpo6rednie;go uprzedza sie o tym osobg, wobec kt6rej ten Srodek ma by6 podjety. 5. Przy wyborze Srodka przymusu nale?y zaclrcwa1 szczeg6lnqostroznos6 i dbalos6 o dobro tej osoby. 6. Zgodnie z ustaw4o ochronie zdrowia psycldcznego pogotowie ratunkowe, policja i stru polarna sqobowi4zane do udzielenia pomocy lekarzowi na jego Zqdanie. 7. Spos6b zastosowania przymusu bezpo6redniego okresla zarzqdzenie Dyrektora w sprawie sposobu stosowania przymusu bezposredniego. $18 l. O wypisaniu pacjenta zoddzialu Terapii U:zalehnieh decyduje kierownik oddzialu : a) na podstawie wynik6w leczeniauzasadniajalcych jego zakohczenie, b) na Zqdanie pacjenta w terminie do 24 godzin od chwili zgloszeniatego Lqdania kierownikowi oddzialu. c)z powodu naruszenia przez pacjenta Regularninu Stacjonarnego ZaldaduLecznictwa Odwykowego - OSrodkaLeczenia Odwykowego w Woskowicach Malych, d) na wniosek rady pacjent6w, jezeli pacjent uporczywie narusza postanowienia samorzqdu pacjent6w, e)w razie samowolnegopuszczeniazavjadu po uplywie 48 godzin. 2. Przepis6w pkt. l. lit. b, d, e nie stosuje sig do pacjent6w, wzglgdem kt6rych s4d orzekl obowi4pek poddania sig leczeniu odwykowemu. 3. Szczegllowe zasady pobytu pacjent6w na <tddziale okresla regulaminu stacjonamego zaljadu lecznictwa odwykowego O5rodka Leczeniaodwykowego w Woskowicach Malych wydany zarzqdzeniem dyrekto r a zakladu $le 1. Poradniq odwykow4 kieruje kierownik bezposrednio podlegty Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa. 2. Do zadanporadni Odwykowej nale?y w sz:czeg6lnosci: 1) udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapobiegavrczo-leczniczych osobomuzaleimionym wsp6luzaleznionym oraz doroslym dzieciom alkoholik6w, 2) prowadzenie dzialaikonsultacyjno - edukacyjnych dlaczlonk6w rodzin os6b uzaleznionych, 3) wspieranie dzialafi plac6wek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i kr6tkiej interwencji oraz udzielania w razie potrzeby konsultacji lekarzom, 4) wsp6tpracazplac6wkami zajmujqcymi sip rozwi4zywaniem problem6w alkoholowych or az grupami samopomocowymi, 5 ) wsp6lpr aca z iwtymi j edno stkam i or ganizac,yj nymi zakadu. 3. PrzyjEcienaleczenie odbywa sig na podstawie skierowania wydanego przez: - sqd, w zwiqzku z orzeczonym zob owiryaniern do leczeria odwykowe go, -lekarzy, - osoby uzaleznione od Srodk6w psychoaktywnych bez skierowania. $20 Wojew6dzki OSrodek Terapii Uzale?,nienia i \Vsp6luzalehnieniaw Opolu jest zamiejscow4 jednostk4 organizacyjnq OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych. OSrodkiem kieruje kierownik, kt6ry bezpo5re,lnio podlega Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa.

11 $21 Do podstawowych zadafi Wojew6dzkiego Osrodka Terapii rjzale1nienia i Wsp6luz ale1nienia w Opolu w szczeg6lno6ci nalezy: 1) Wykonywanie zadahpozamedycznychprzewidziany,ch dla Wojew6dzkiego Osrodka Terapii Uzaleimienia i Wsp6luzalehnieniaa w tym: a) monitorowania funkcjonowania plac6wek leczenia uzale1nienia od alkoholu zakresie dostgpnosci Swiadczeri stacjonarnych i calodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki naduzalehnionymi orl alkoholu na terenie wojew6dztwa; b) oceny jakosci Swiadczeri stacjonarnych i calodobowychonzambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad'uzalehttiotty-i od alkoholu udzielanych na terenie wojew6dztwa orczprzygotowanie wniosk6w izalecehrn'tym zakresie, w tym wnioskowanie o koniecznosci podi qcia doskonalenia zawo,jowego pracownik6w; c)opiniowania wojew6dzkich strategii plan6w w zakresie zdrowiapublicznego; d) udzielania konsultacji podmiotomleczniczvm prowadzecymplacowki oruiin rypodmiotom zaj mui 4cym sie r ozwiqzywani em pro blem6w aikoholowych; e) prowadzeniadzialalnosci metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbieraniai opracowywania danych statystycznych dotyczqcych rozpowszechnienia uzaleinienia od alkoholu i zwiqzanych z nim problem6w ctraz leczenia uzaleimienia od alkoholu na terenie wojew6dztwa, atak2e ocena tych danych; 0 inicjowania irealizacji dzialafipodnosz4cych kwalifikacje zawodowe pracownik6w merytotycznych zatrudnionych w plac6wtr.ach, w tym organizowanie stalry iszkoleri; g) inicjowania i prowadzenia dzialafipodnosz4cych kompetencje zawodowe os6b wsp6ldzi alai 4cych z plac 6wkasrti w realizacj i zadan pro gramowych h) wsp6lpracaz ParistwowqAgencj4Roz'wiryywania Problem6w Alkoholowych oraz wojew6dzkim konsultantem w dziedzinie psychiatrii wojew6 dzkimkonsultantem do spraw psychologii klinicznej. 2)leczenie pacjent6w w ramach poradni wchodz4cych w sklad WOTUiW w Opolu 522 W sklad Wojew6dzkiego Osrodka Terapii ljzileimienia i Wsp6luzalehnieniaw Opolu wchodz4 nastepuj 4ce kom6rki organizacyjne: 1. woj ew6 d zka P r zy cho dni a Terapi tj zalehnjt eni a i wsp 6tu zalehruenia. 2. Ambulatorium. 3. Dzienny Oddzial Terapii ljzalehnienia od Alkoholu 4.Poradnia Terapii Uzalehnienia od Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci ilvllodziezy 5.Poradnia Psychologiczna. 6. Poradnia Terapii u zaleznienia od Alkoholu.i wsp6 tuzalehnienia. $23 l.wojew6dzkqprzychodniqterapii ljzalehnienia i Wsp6luzaleznienia kieruje kierownik Wojew6dzkiego Osrodka Terapii tjzale2nienia i Wsp6luzale1nieniaw Opolu. 2.Do zadahwojew6dzkiej Przychodni Terapii ljzaleanienia i Wsp6tuzaleznienianaleiry w szczeg6lnosci: a) udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczo- leczniczrych osobomuzale1nionym wsp6luzaleznionym oraz doro slym dzieciom a lkoholik6w b) udzielanie Swiadczeri rehabilitacyjnych obeimuj4cychoddzialywania psychospoleczne i medyczne, ukierunkowanych na pruywrocen ie zdolnosci funkcj ono*uniu spoleczne go osobie vzale2nionej, c) prowadzenie dzianartkonsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rcdzinos6b uzale2nionvch. r0

12 d) wspieranie dziatahplac6wek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i kr6tkiej interwencj i or az udzielanie k onsultacj i, e) wsp6lpraca z plac6wkami samopomocowymi zajmujqcymi sie rozwi4pywaniem problem6w alkoholowy ch oraz grupami samopomocowymi, f) organizowanie stuzy i szkolef doskonal4cych pracownik6w lecznictwa odwykowego. 3. PrzyjEcie na leczenie odbywa sie na podstarvie skierowania wydanego przezl - sqd, w zwiqzku z orzeczonvm zobowiqzanien do leczenia odwykowego, -lekaruy, - bez skierowania. 4. Do zadanambulatorium nalezy w szczeglhnosci: 1 ) rej estracja pacj ent6w, 2) wykonywanie zlecen lekarskich, 3 ) ustalenie terminu porad udzielanych prz ez lekarzy 4)pr ow adzeni e spraw zwiqzany ch z dokun rentacj q i statystyk4 medyc znq 5) gromadzenie informacji medycznychzrcalizacjikontraktu z NFZ oraz innyrni podmiotami w zakresie udzielany ch prztz oddziat Swiadczen zdrowotnych, 6) wsp6lpracaze wszystkimi kom6rkami organizacyjnymi Osrodka w oparciu o Regulamin organizacyjny oraz o aktualnie obowiqzuj4ce regulacje prawne. 5. Do zadafi Dziennego osrodka Terapii uzaleznienia od Alkoholu nalezy: l) realizacja programu psychoterapeutycznegc,, 2) udzielarrie indywidualnych Swiadczeri zapctbiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzalehnionym, 3) nawiq.zanie kontaktu tenpeutycznego zpa<jentem i jego rodzinq, 4) prowadzenie dziatart konsultacyjno - edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b vzalehnionych, 5) przygotowanie pacjenta koriczqcego podstrlwowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym, 6) wsp6lpraca z poradniami odwykowymi i irmymi instytucjami zajmujqcymi sie leczeniem vzaleltien, 7) prowadzeniedukacji w zakresie wlqczaniapacjent6w i ich rodzin do realizacji zachowafprozdrowotnych 8) zapoznanie pacjenta z jego prawami i obcwi4zkami, jakie posiada w czasie pobytu, 9) wykonyw anie b adaf di agno styc zny ch, na r zecz pacj ent6w, 10) zapewnienie profesjonalnej, holistycznej opieki lekarskiej, pielegniarskiej i terapeutycznej na optymalnym poziomie ilo5ciolvym i jakosciowym, uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta, l1) zapewnienie przyjgtemu pacjentowi lek6w i artykul6w sanitamych, 12) zapewnienie wyzywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, 13) wykonywanie innych zadafiwynikajqcych z odrebnych przepis6w. 14) prowadzenie spraw zwiqzany ch z dokumentacj 4 i statystykq medyczn4 15) gromadzenie informacj i medyc zny ch z rcalizacji kontraktu z NF Z oraz innymi podmiotami w zakresie udzielany ch przez oddzial swiadczeri zdrowotnych, 6. Okres pobyru ileczeniapacjenta w oddziale terapii uzaleaniehjest zindywidualizowany i uzalezniony od og6lnego stanu zdrowia pacjr:nta i mo2liwos ci rcalizacji programu przez pacjenta. 7. Po ukoriczeniuleczenia w dziennym oddziale terapii uzaleanienod alkoholu nastgpuje wypisanie pacjenta. 8.Wojew6dzki OSrodek Terapii Uzalehnienia i Wsp6luzaleanieniaw Opolu rcalizujqc swoje zadaniawsp6lpracujezinnymi jednostkamiorganizacyjnymizahjadu. t1

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu I.Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek procesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012 I. Postanowienie ogólne 1. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie: a) ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność Zakład Leczenia Uzależnień W Charcicach Status: Tytuł: STATUT Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność 1 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie-Koilu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r.

s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r. s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania dyrektor6w oraz strukfury organizacyjnej zaklad6w karnych i areszt6w

Bardziej szczegółowo

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach or.0050.13.201s. ZARZ4DZENIE NR 13/1s BURMISTRZA MONIEK z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zzdafir publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 112 6786 Poz. 654 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: DZIAŁ I Przepisy ogólne 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Spis treści: REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2011 REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIOW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU TE CHNO LO GICZNO -PRZYRODNIC ZE G O im. Jana i Jgdrzeja Sniadeckich w BYD GOSZCZY

REGULAMIN STUDIOW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU TE CHNO LO GICZNO -PRZYRODNIC ZE G O im. Jana i Jgdrzeja Sniadeckich w BYD GOSZCZY Zal4czntk do y"!:;'li:,::o;0,,, REGULAMIN STUDIOW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU TE CHNO LO GICZNO -PRZYRODNIC ZE G O im. Jana i Jgdrzeja Sniadeckich w BYD GOSZCZY Postanowienia og6lne $1 i. Uczelnia moze

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

M.t IDZVSZKi]tNY OSRODEK sp(}i?towy ul. Unii Lubelskiej 1 35-01 6 RZIS ZO\IJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Migdzyszkolnego OSrodka Sportowego w Rzeszowie

M.t IDZVSZKi]tNY OSRODEK sp(}i?towy ul. Unii Lubelskiej 1 35-01 6 RZIS ZO\IJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Migdzyszkolnego OSrodka Sportowego w Rzeszowie M.t DZVSZKi]tNY OSRODEK sp(}?towy ul. Unii Lubelskiej 1 35-01 6 RZS ZO\J REGULAMN ORGANZACYJNY Migdzyszkolnego OSrodka Sportowego w Rzeszowie RE G ULAMN ORGANZACYJNY Migdzyszkolnego Oflrodks Sportowego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo