Zarz4dzenie Nr Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku"

Transkrypt

1 Zarz4dzenie Nr Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie: wprowadzenia w iycie regulaminu organizacyjnego. Na podstawie art.23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o dzialalnoscileczniczej 0.t.Dz.U r poz.2l7 zpoln.zm. zarzqdzam co nastgpuje: s1 Wprowadzam regulaminorganizacyjny,zatwierdzonego uchwal4 Rady Spoleczn 1 nr z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin orgartizacyjny stanowi zal4cznik nr 1 do zarz1dzenia. $2 Re gulamin podaj e si g do wiadomo Sc i p oprzez wylohenie w sekretariacie. Informacjg o powytszym wywiesza sig na tablicy ogloszeri. Zarz1dzenie obowi4zuje od dnia podpisania s3 KTOR awin

2 Zatqcniknr I do zarzqdzenianr 6/2014 Dy.ektora ()Srodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Mabch SAMO DZIELNTY p UB L ICZIW Z,KLA,D OPIEI<I ZDROWO TNEJT OSNOONX LECZENIA ODVWKOWEGIO W WOSKOWICACII ITNZVCN R E G a L A rw r N O t7 G A N r ZA C YIW SPIS TRESCI:I I. POSTANOWIENIA OGOLNE - nawta podmiotu II. Cele izadania podmiotu. III. Struktura organizaryjna przedsipbiorstwa podmiotu IV. Rodzaj dzialalnosci leczniczej orazzakres udzielanych Swiadczerfl zdrowotnych V. Miejsce udzielania Swiadczef zdrowotn5zstr. VI. Przebieg procesu udzielania Swiadczeri zdrowotnych,zzapewnieniem wla5ciwej dostgpno5ci jakosci tych Swiadczer{ w jednostkach lub kom6rkach organizaryjnych przedsigbiorstwa podmiotu ; VII. Organizacjaizadania poszczeg6lnychrjednostek lub kom6rek organizacyjnych przedsigbiorstwa podmiotu oraz warunki wspr6ldzianania fych jednostek lub kom6rek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego fiunkcjonowania podmiotu pod wzglgdem diagnostyczno-lecznicwfr, pielggnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjnogospodarczym; VIII. Warunki wsp6ldzianania zinnymi podmiotami wykonuj4cymi dzialalnosf lecznicz4w zakresie zapewnienia prawidlovvosci diagnostyki, leczenia, pielpgnacji i rehabilitacji pacjent6w oraz ci4glo5ci pzebiegu procesu udzielania Swiadczeri zdrowotnych; IX. Wysoko5d oplafy za udostgpnienie dokumentacji medycznej ustalonej w spos6b okreslony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 lisrtopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; X. Organizacja procesu udzielania Swiadczefizdrowotnych w przypadku pobierania oplat. XI. WysokoSd oplaty zaprzechowywanie zrvlok pacjenta przez okres dluzszy nti,72 godziny od os6b lub instytucji uprawnionych do pochowania zwlok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i clhowaniu zmartych (i.t. Dz.U, z 2011 r. Nr 118 poz. 687 zp6fr,n.zm) oraz od podmiotr6w, na zlecenie kt6rych przechowuje sig zrvloki w rw i4zku z to czqcy m s i g postgpowaniem k;arnym ; XII. WysokoSd oplat za udzielane Swiadczcnia zdrowotne inne ni2 finansowane ze Srodk6w publicznych XIII. Spos6b kierowania jednostkami lub k:om6rkami organizaryjnymi przedsipbiorstwa podmiotu XIV Postanowien ia koricowe.

3 I. Postanowienia og6lne- Firma podmiotu $1 l.osrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Malych, zwany dalej "OSrodkiem", jest samodzielnym publicznym zatdademopieki z<lrowotnej, posiadaj4cym osobowosi prawnqi jest wpisany do re.jestru stowarzyszeri, innyclt organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznychzal<lad6w opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Opolu VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem {f 951 i rejestru podmiot6w wykonuj4cych dziatalnos(,lecznicz4 prowadzonego prz:.ez Wojewodg Opolskiego pod numerem , prowadz4cym dzialalno S(, na po ilstawi e : l)ustawy z dnia 15 kwietnia 20Ik. o dzianalnosci leczniczej (.t.dz. U. z 20t3r. poz. 217 z p62n. zm), 2)ustawy z dnia 19 sierpnia I994r. o ochro:nie zdrowia psychicznego Q.t.Dz. U. z 2011r. Nr 23I,poz. I37li zp62n. zm.), 3)ustawy z dnia 26 pa1dziernika 1982r. o wychowaniu w trze2wo5ci przeciwdzialaniu alkoholizmowi ( j.t.dz. U. z 2012r. poz.l3 56 z: p62n. zm.) 4)statutu. 5)innych akt6w prawnych dotyczqcych podmiot6w leczniczych i przepis6w wydanych na ich podstawie. 2. Siedzibq Zal<tadu jest miej scowosd Woskowice Male 15, gmina Namysl6w. 3. Obszarem dzialania OSrodka jest wojew6d;rtwopolskie. 4. Zasigg dzialalnosci Zakladu mohe zosta( zviiekszony o zakres wynikaj4cy z zawartych porozumieri i um6w o udzielanie Swiadczeri zdrowotnych. 5. Zal<ladudziela Swiadczeri takhe pacjentom spoza wojew6dztwa opolskiego $2 Podmiotem twonqcym i nadzorujqcym OSrodr:k j est Woj ew6dztwo Opolskie. II Cele izadania podmiotu. {i : 1. OSrodek jest utworzony i utrzymywany vr celu: 1) udzielania Swiadczeri zdrowotnych: a)stacjonarnych i calodobowych innych ni',2 szpitalne, b)ambulatoryjnych, 2) realizacji zadafi z zak'rest; a) monitorowania funkcjonowania plac6wek leczenia uzale2nienia od alkoholu zakresie dostgpno5ci Swiadczeri stacjonamych i calodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki naduzalelnion)'mi orl alkoholu na terenie wojew6dztwa; b) oceny jakosci Swiadczeri stacjonarnych i calodobowychoraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki naduzalelnionymi od alkoholu udzielanych na terenie wojew6dztwa orazprzygotowanie wniosk6w i zalecefi u'tym zakresie, w tym wnioskowanie o koniecznosci podjecia doskonalenia zawo,lowego pracownik6w; c)opiniowania wojew6dzkich strategii plan6w w zakresie zdrowia publicznego; d) udzielania konsultacji podmiotomlecnticzym prowadzqcymplac6wki oraz innym podmiotom zaj muj 4cym sie rozwi4zywani em problem6w alkoholowych; e) prowadzeniadzialalnosci metodyczno-organizacyjnej wzakresie zbieraniai opracowywania danych statystycznych dotyczqcych rozpowszechnienia uzaleznienia od alkoholu i zwiqzanych z nim problem6w ctrazleczenia:uzalehnienia od alkoholu na terenie wojew6dztwa, a takze ocena tych danych;

4 f) inicjowania i rcalizacji dzialafi podnoszqcych kwalifikacje zawodowe pracownik6w merytorycznych zatrudnionych w plac6wl,:ach, w tym organizowanie sta?y i szkoleri; g) inicjowania i prowadzenia dzialaf podnoszqcych kompetencje zawodowe os6b wsp6ldzialaj qgych z plac6wkami w realizacj i zadah pro gramowych h)wsp6lpraca z Pafstwow4 Agencj ERozwiqzywania Problem6w Alkoholowy ch oraz wojew6dzkim konsultantem do spraw psychiatrii wojew6dzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej. 2. Do podstawovvych zadah Osrodka nalezy udzielanie stacjonarnych i calodobowych Swiadczeri zdrowotnych: innych niz szpita.lne oraz ambulatoryjnych w zakresie: 1 ) leczenia alkoholowych zespol6w abstynencyj nych, 2) psychoterapii uzalehnien i wsp6luzalez nief, 3) udzielanie Swiadczerl zdrowotnych i rehabilitacyjnych czlonkom rodzin os6b uzalehnionych. 3. D o zadan OSrodka nalefi r ealizacja zadal zwiqzarry ch z obronno Sciq kraj u. fi+ OSrodek mohe prowadzil, bez szkody dla jakosci i dostepnosci realizowanych statutowo Swiadczeri zdrowotnych, dzialalnosi gospo<iarczq w zakresie wynajmu pomieszczei na prowadzenie dzialalnosci uslugowej, atakhe vr zakresie edukacji publicznej. {i s OSrodek udziela Swiadczef zdrowotnych rra zasadach okreslonych w obowi4zuj4cych przepisach prawnych oraz umowach z dysponentami Srodk6w finansowych. III. Struktura organizaryjna przedsipbiorstwa podmiotu {i o 1. W sklad podmiotu leczniczego wchodzq dwa przedsiebiorstwa: 1. 1 Stacjon arne Leczenie U zalehnief, 1.2 Ambulatoryj ne Leczenie U zalebniefr 1.3.W sklad stacjonarnego leczenia vzalehniefi wchodzi jako jednostka organi zacyjna osrodek Leczenia odwykowego, kt6ry posiada nastepujqce kom6rki organizacyjne: a)oddzial Leczenia Alkoholowych Zespol,5w Abstynencyj nych, b)o ddzial Terapii U zalebnien, 1.4 W sklad ambulatoryjnego leczeniauzalehnienwchodz4jednostki organizacyjne: l) Poradnia Odwykowa, a) Poradnia Leczenia U zaleznieh b) Poradnia Psychologiczna c) Oddziat Dzienny Terapii Uzalebnienia,rd Alkoholu. 2) Wojew6dzki OSrodek Terapii Uzale:znienia i Wsp6tuzaleanienia w Opolu, kt6ry posiada nastppuj qce kom6rki organizacyjne : a) Woj ew6 dzka P rzy chodnia Terapii U zaleznienia i Wsp6lu zaleanienia b) Ambulatorium c) Dzienny Oddzial Terapii Uzaleimienia od Alkoholu. d) Poradnia Terapii Uzale2nienia od Subst;ancji Psychoaktywnych dla DzieciiMlodzieLry.

5 e) Poradnia Psychologiczna f) Poradnia Terapii Uzalebnienia od Alkoholu i Wsp6luzale2nienia. 2. Ponadto w sklad OSrodka wchodz4 jako jednostki organizacyjne: 1) Dzial Finansowo - KsiEgowy, 2) Dzial Administracyjno - Techniczny, 3) samodzielne stanowiska pracy. 3. OrganizacjE i przebieg procesu udzielania Swiadczefr zdrowotnych, z zapewnieniem wlasciwej dostgpnosci i jakosci tych SwiaCczefi w OSrodku okresla niniejszy Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora. IV. Rodzaj dzialalnosci leczniczej orazzakres udzielanych Swiadczerfi zdrowotnych {i z I.DziaNalnoSi inna niz szpitalna udzielana jest. w ramach: I ) Calodobowych Swiadczeri zdrowotnych lec,zenia uzalelnieh na: a) Oddziale LeczeniaAlkoholowych Zespol6v'r Abstynencyjnych w zakresie leczenia szk6d zdrowotnych spowodowanych uzywaniem alkoholu, aw szczeg6lnosci leczenie alkoholowych zespol6w abstynencyjnych, ud:zielania indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczo-leczniczych dla os6b uzaleznirrnych od alkoholu, prowadzenia dzianafr informacyjno-edukacyjnych, realizacji programu motywuj4cego pacjent6w do podjecia leczenia swojego uzaleznienia, oddzialywari farmakologicznych wspomagaj4cych psychoterapie, b) Oddziale Terapii Uzalehnief w zakresie rcalizacja program6w psychoterapiiuzalebnienia, udzielania indywidualnych i grupowych Swiad czeri zapobiegawczo-leczniczych osobom uzaleanionym od alkoholu, prowadzeniadzianankonsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rodzin osob uzalelnionych, przygotowania patjenta koriczqcego podstawowy program terupeutyczny do 1l<ontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym. 2) Calodziennych Swiadczeri zdrowotnych lec:renia uzale2:niefi w ramach Dziennego Oddzialu Terapii Uzalehnief' od Alkoholu w zakresiercalizacja program6w psychoterapiiuzalehnienia od alkoholu, udzielanie indywidualnych i grup,owych Swiadczeh zapobregawczo-leczniczych osobom uzaleanionym od alkoholu, prowadzerriadziatahkonsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzaleznionych, przygotowania pacjent6w koricz4cych podstawowy progrzlm terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym. 2.DzialalnoS6 ambulatoryjna w ramach Pora1ni w Woskowicach Malych i Opolu w zakresie realizacja program6w psychoterapii uzaleznienia, udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczo-leczniczych osobornuzalelnionym i wsp6luzalelnionymorcz doroslym dzieciorn alkoholik6w, prowadzenie dzialan konsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzale Zniony ch, wspieraaie dziatafi plac6wek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i kr{ttkiej interwencji orazudzielanie w razie potrzeby konsultacji lekarzom, wsp6lpracy z p,lac6wkami zajmujqcymi sig rozwiqzywarriem problem6w alkoholowy ch or az z grupami sam opomocowymi. V. Miejsce udzielania Swiadczef zdrowotn5,s5. l.swiadczenia zdrowotne udzielane s6 1) w Osrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Malych, Woskowice Malel5 2) w Wojew6dzkim OSrodku Terapii Uzalelnienia i Wsp6luzalehnieniaw Opolu ul. Glogowska 25B {i s

6 VI. Przebieg procesu udzielania Swiadczefi zdrowotnych, zzapewnieniem wlasciwej dostgpnosci i jakosci tych Swiadczefiw jednostkach tub kom6rkach organizacyjnych przedsigbiorstwa podmiotu ; {i q 1. OSrodek udziela pacj entom Swiadczeri zdro.notnych: l)dostgpnymi metodami Srodkami, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej z zal<r esu terapi i rehab i I itacj i uzalehniefi, 2)zgodnre z zasadani etyki zawodowej, 3) z nale?ytq starannosciq 4) zposzanowaniem praw pacjenta. 2. O5rodek udziela Swiadczeri zdrowotnych finansowanych ze Srodk6w publicznych osobom uprawnionym zgodnie zustawqz dnia27 sierlrnia 2004,, o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych" (.1. D2.rJ.2008, Nr 164, poz.r027 zpoln.zm) z p6zniejszymi zmizmami oraz innym osobom uprawnionym do tych Swiadczeri na podstawie odrebnych um6w. $10 I. o sro dek udziela Swi adczeri zdrowotny ch zviqzany ch z uzaleznieni em : - dla os6b uprawnionych, na podstawie um6w zawartychz opolskim oddzialem Wojew6dzkim Nalodowego Funduszu Zdrowi.a,oraz innych os6b uprawnionych do tych Swiadczeri na podstawie odrgbnych um6w. 2. Swiadczenia zdrowotne, o kt6rych mowa w ust.1 udzielane s4 w zakresie przewidzianym dla calodobowego i calodziennego lecznictwa stacjonarnegorazlecznictw ambulatoryjnego przez nastepuj4ce jednostki i kom6rki orgariz,acyjne; 2.1.w Woskowicach Malych 1) OSrodek LeczeriaOdwykowego w Woskorvicach Malych, a) O ddziat Leczeniia Alkoholowych Zespol6w Abstynencyj nych b) Oddzial Terapii Uza\einien 2.2. P oradnia Odwykow% a w niej ; a) Poradnia TerapiiUzaleznienia od Alkoholu i Wsp6ltualehnienia b)poradnia Le czenia U zaleimieh c)poradnia Psychologiczna d)o ddzial D zienny' Terapii U zalehnienia o d A.lkoho lu. 2.3.w Opolu 1) Wojew6dzki Odrodek Terapii Uzale2nierua i Wsp6luzaleimienia" a w nim: a)wojew6dzkqpr:zychodnigterapiiuzalehni,eniaiwsp6tuzalehnienia, b) Ambulatorium, c) Dzienny Oddzial Terapii Uzalehnienia od Alkoholu. d) Poradnia Terapii Uzaleinienia od Substancji Psychoaktyvmych dla DzieciiMlodzie2y e)poradnie PsychoJlogicznq. f)poradnig Terapii Uzaleinienia od Alkoholu i Wsp6luzalehniertta. 3. Zadne okolicznosci nie mogq stanowid pods;tawy do odmowy udzielenia Swiadczenia zdrowotnego, jezeli osoba zglaszajqca sig do Osrodka potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze wzglgdu na zagrolenie Zycia lub zdrowia.

7 $ W OSrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Malych pacjenci przyjmowani sqna leczenie szpitalne wedlug kolejnosci zgloszen. Rejestracjg pacjent6w calodobowo prowadzi sig na podstawie z:"gloszenia; osobistego, telefonicznego lub za posrednictwem osoby trzeciej. 2. PrzyjEcia na leczenie calodobowe dokonuje sie na podstawie skierowania wydanego przez: - s4d, w zwiqzku z orzeczonym zobowiqzaniem do leczenia odwykowego, -lekany, - bez skierowania naoddzialleczeniaalkoholc,wych zespol6w abstynencyjnychze wzglqdu na stan zagroheniatirycia lub zdrowia pacjenta. 3.Lekarz, po przeprowadzonym badaniu pacjenta, kieruje go na odpowiedni oddzian: leczenia alkoholourych zespol6w abstynencyjrrych lub oddzial terapii uzaleanien. 4.Leczenie naoddzialeleczenia Alkoholowl,chZespol6w Abstynencyjnych trwa do 10 dni. Po ukoriczeniu leczenia calodobowego pacjent. ma mozliwosd kontynuowania terapii w warunkach calodobowych lub ambulatoryjnyr:h w Poradniach naleaqcych do zakladu. 5. Leczenie na Oddziale Terapii Uzale2niefttrwa do 56 dni. W trakcie terapii rodziny pacj ent6w mo g4 k orz y sta(, ze sp otkan z ter ap eutq. VII. Organizacjg i zadania poszczeg6lnych jednostek lub kom6rek organizaryjnych przedsigbiorstwa podmiotu oraz warunki wsp6ldzialania tych jednostek lub kom6rek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego fiunkcjonowania podmiotu pod wzglgdem diagnostyczno-lecznicrfm, pielpgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administraryjnogospodarcrym; $12 l.oddziatleczenia Alkoholowych Zespot6w,\bstynencyjnych -jest kom6rk4 organizacyjnq OSrodka. 1) OddziatemLec:zeniaAlkoholowych Zespol,6w Abstynencyjnych kieruje kierownik Oddzialu, kt6ry jerst lekarzem i podlega orgalrizacyjnie Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa. 2.Do zadah Oddziiatu nale?y : 1) udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczych - leczniczych, a w szczeg6lnosci: a) leczenie alkoho lowych zespol6w abstynenc yjnych, b) podj gcie wstgprrych oddzialywaf, terapeutycznych, c) prowadzenie obserwacj i i postgpowania di4gnostyc znego, d) prowadzenie dzialafinformacyjno - edukar:yjnych,motywowanie pacjent6w do podjgcia leczeniauzalehnie,nia. 2) zapevtnienie parljentom bezpieczefrstwa, a pracjentom kt6rych stan tego wymaga szcze gslnej opieki i zabezpieczenia, 3) ustalenie wskazari leczniczo - rehabilitacyjnych na czas postppowania poszpitalnego, 4) zapevtnienie rodzinom, wzglgdnie prawnynr opiekunom kontaktow zpacjentarci otaz informacji lekarskiiej o stanie zdrowia chorych, pod warunkiem,2e pacjent wyrazil zgodg, 5) zapoznanie pacjenta z jego prawami i obowi4zkami, jakie posiada w czasie pobytu, 6) wykonywanie pacjentom badan diagnostyc z:ny ch, 7) zapev,rnienie profesjonalnej, holistycznej opieki lekarskiej, pielggniarskiej i terapeutycznej na optymalnym poziomie ilosciolyym i jako5ciowym, uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta, 8) zapewnienie prz:yjgtemu pacjentowi lek6w j artykul6w sanitarnych,

8 9) zapewnienie wyzywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, 10) prowadzeniedukacji w zakresie wlqczaniapacjent6w i ich rodzin do realizacji zachowahprozdrowotnych, 11 ) prowadzenie spraw zwiqzany ch z dokume:ntacj q i statystyk4 medyczn4 12) gromadzenie informacji medycznychzrealizacji kontraktu znfz oraz innymi podmiotami w zatrcesie udzielany ch przez oddzial Swiadczet'r zdrowotnych, 3. Okres pobytu ileczeniapacjenta w oddziale jest zindywidualizowany iuzalehniony od og6lnego stanu zdrowia pacjenta. 4. Po ukoriczeniu leczenia w oddziale pacjent rna mo2liwo56 kontynuowania terapii w warunkach calodobowych na Oddziale Terapii Uzalehnieir lub w warunkach ambulatoryjnych w Poradniach nale?qcych do ZaJdadu. $13 l. W stosunku do pacjenta Oddzialu LeczeniaAlkoholowychZespolow Abstynencyjnych, kt6ry dopuszcza sie zamachu przeciwko Zyciu lub zdrowiu wlasnemu,zyciu lub zdrowiu innej osoby,bezpieczeristwu powszechnemu,bqd2 w spos6b gwaltowny niszczy lub uszkadza przedmioty znajduj4ce siq w otoczeniu mozna zastosowad przymus bezpo5redni. 2. O zastosowaniu przymusu bezposredniego decyduje lekarz, kt6ry okreslarodzaj zastosowanego Srodka przymusu (prztrtrzymanie,przymusowe stosowanie lek6w, unieruchomienie)t oraz osobiscie nadzoruje j e;go wykonanie. 3.Kuizdy wypadek zastosowania przymusu bezposredniego odnotowuje sie w dokumentacji medycznej. 4.Przed zastosovsani przymusu bezpo3rednieigo uprzedza sig o tym osobe, wobec kt6rej ten Srodek ma by6 podjgty. 5. Przy wyborze frodka przymusu nale?y zachowae szczeg6lnqostro2nosd i dbalos6 o dobro tej osoby. 6. Zgodnie z ustaw4 o ochronie zdrowia psychicznego pogotowie ratunkowe, policja i strul poharna s4obowi4pane do udzieleniapomocy lekarzowi najego Zqdanie. 7. Spos6b zastosowania przymusu bezposredniego okresla zarzqdzenie Dyrektora w sprawie sposobu stosowaria przymusu bezposrednieg o. $14 1. O wypisaniu pacjenta zoddzialuleczenia,\lkoholowychzespol6w Abstynencyjnych decyduje kierown:ik oddzialu : a) na podstawie wynik6w leczenia uzasadniajalcych jego zakohczenie, b) na zqdame pacjenta w terminie do 24 godziir od chwieli zgloszeniatego Zqdania kierownikowi oddzialu, c) z powodu naruszenia przezpacjenta regularninu oddzialu, d) na wniosek rad'y pacjent6w, jezeli pacjent uporczywie narusza postanowienia samorz4du ZaKadu, e)w ruzie samowolnegopuszczenia OSrodka po uptywie 48 godzin. 2.Pruepis6w pkt. 1. lit.b-e nie stosuje sig do pircjent6w, wzglgdem kt6rych s4d orzekl obowiqzek poddania sie leczeniu odwykowemu. 3. Szczeg6lowe zersady pobytu pacjent6w na oddziale okresla regulaminu stacjonarnego zak<ladulecznictwa odwykowego Osrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Malych wydany zarzqdzeniem dyrekto ru zal<nadu $15 OddziatLeczenia AlkoholowychZespol6w Abstynencyjnych realizujqc swoje zadania wsp6lpracuje z imymi j ednostkami orgarizac'rjnymi OSrodka.

9 $16.O ddziat Terapi U zaleinieh - j e st kom6 rkq or ganizacyj nq O Sro dka. 2.Oddzialem Terapii Uzalehniehkieruje kierormik,kt6ry podlega organizacyjnie Z-cy Dyrektora do spraw lecznictwa. 3. Do zadan Oddzialu nalely : I) rcalizacja pro gram6w p sychote r apii uzale?,n i eni a o d alkoho lu, 2) udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzalelni<tnym od alkoholu, 3) nawiqzanie korrtaktu terapeutycznego z parjentem i jego rodzin4, 4) prowadzenie dzialankonsultacyjno - edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzaleznionych, 5) przygotowanie pacjenta koricz4cego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w pro gramie ambulato ryj nym, 6) stworzenie walunk6w umo2liwiajqcych w1'pisanie pacjenta lub jego przeniesienie do innego zakadu opieki zdrowotnej lub domu tr)omocy spolecznej, 7) wsp6lpracazporadniami odwykowymi i irmymi instytucjami zajmujqcymi sie leczeniem uzalehnief, 8) ) zapewnienie rodzinom, wzglgdnie prawn'fm opiekunom kontakt6w zpacjentarri oraz informacji lekarskiej o stanie zdrowia chorych, pod warunkiem,2e pacjent wyrazil zgode, 9) zapoznanie pacjenta z jego prawami i obov'ri4zkami, jakie posiada w czasie pobytu, 10) wykonywanie badan diagnostycznych,rrarzeczpacjent6w hospitalizowanych, 11) zapewnienie profesjonalnej, holistycznej opieki lekarskiej, pielggniarskiej i tercpeutycznej na optymalnym poziomie ilosc.iowym i jakosciowym, uwarunkowanej stanem zdrowiapacjenta, 12) zapevtnienie przyjgtemu pacjentowi lek6r,v i artykul6w sanitarnych, 13 ) zapewnienie wyzywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, 14 ) prowadzeniedukacji w zakresie wlqczanrapacjent6w i ich rodzin do rcalizacji zachowanprozdrowotnych, 15) prowadzenie spraw zwiqzany ch z dokunrentacj 4 i statystyk4 medyczn4 16) gromadzenie informacji medycznychzrcalizacji kontraktu znfz oraziwrymi podmiotami w zalcesi e tdzielanych przez oddzial Swiadczeri zdrowotnych, 17) wsp6lpraeaze wszystkimi kom6rkami organizacvjnymi Osrodka w oparciu o Regulamin Organizacyjny oraz o aktualnie obowi44ujqce regulacje prawne. 4. Okres pobytu ileczeniapacjenta w oddziale terapii uzale2niefjest zindywidualizowany iuzaleiniony od og6lnego stanu zdrowiapacjr:nta, od jego stanu psychicznego i postgp6w w terapii. 5. Po ukoticzeniuleczeniaw oddziale terapii uzaleimiennastepuje wypisanie pacjentaze szpitala. s17 1. W stosunku do pacjentaoddzialuterapii Uzaleanieh, kt6ry dopuszczasie zamachu przeciwko Zyciu lub zdrowiu wlasnemu,zyciu lub zdrowiu innej osoby, bezpieczeristwu powszechnemu, bqdz w spos6b gwahowny niszcry lub uszkadzaprzedmioty znajduj4ce sig w otoczeni u mohna zastosowad przymus bezpo Sredni. 2. O zastosowaniu przymusu bezposredniego decyduje lekarz, kt6ry okreslarodzaj zastosowanego Srodka przymusu (przytrzymanie,przymusowe stosowanie lek6w, unieruchomienie, izolacj a) oraz o sobiscie nad zoruj e j ego wykonanie. 3.Kaildy wypadek zastosowania przymusu bezposredniego odnotowuje sig w dokumentacji medycznej.

10 4.Przed zastosowani przymusu bezpo6rednie;go uprzedza sie o tym osobg, wobec kt6rej ten Srodek ma by6 podjety. 5. Przy wyborze Srodka przymusu nale?y zaclrcwa1 szczeg6lnqostroznos6 i dbalos6 o dobro tej osoby. 6. Zgodnie z ustaw4o ochronie zdrowia psycldcznego pogotowie ratunkowe, policja i stru polarna sqobowi4zane do udzielenia pomocy lekarzowi na jego Zqdanie. 7. Spos6b zastosowania przymusu bezpo6redniego okresla zarzqdzenie Dyrektora w sprawie sposobu stosowania przymusu bezposredniego. $18 l. O wypisaniu pacjenta zoddzialu Terapii U:zalehnieh decyduje kierownik oddzialu : a) na podstawie wynik6w leczeniauzasadniajalcych jego zakohczenie, b) na Zqdanie pacjenta w terminie do 24 godzin od chwili zgloszeniatego Lqdania kierownikowi oddzialu. c)z powodu naruszenia przez pacjenta Regularninu Stacjonarnego ZaldaduLecznictwa Odwykowego - OSrodkaLeczenia Odwykowego w Woskowicach Malych, d) na wniosek rady pacjent6w, jezeli pacjent uporczywie narusza postanowienia samorzqdu pacjent6w, e)w razie samowolnegopuszczeniazavjadu po uplywie 48 godzin. 2. Przepis6w pkt. l. lit. b, d, e nie stosuje sig do pacjent6w, wzglgdem kt6rych s4d orzekl obowi4pek poddania sig leczeniu odwykowemu. 3. Szczegllowe zasady pobytu pacjent6w na <tddziale okresla regulaminu stacjonamego zaljadu lecznictwa odwykowego O5rodka Leczeniaodwykowego w Woskowicach Malych wydany zarzqdzeniem dyrekto r a zakladu $le 1. Poradniq odwykow4 kieruje kierownik bezposrednio podlegty Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa. 2. Do zadanporadni Odwykowej nale?y w sz:czeg6lnosci: 1) udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapobiegavrczo-leczniczych osobomuzaleimionym wsp6luzaleznionym oraz doroslym dzieciom alkoholik6w, 2) prowadzenie dzialaikonsultacyjno - edukacyjnych dlaczlonk6w rodzin os6b uzaleznionych, 3) wspieranie dzialafi plac6wek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i kr6tkiej interwencji oraz udzielania w razie potrzeby konsultacji lekarzom, 4) wsp6tpracazplac6wkami zajmujqcymi sip rozwi4zywaniem problem6w alkoholowych or az grupami samopomocowymi, 5 ) wsp6lpr aca z iwtymi j edno stkam i or ganizac,yj nymi zakadu. 3. PrzyjEcienaleczenie odbywa sig na podstawie skierowania wydanego przez: - sqd, w zwiqzku z orzeczonym zob owiryaniern do leczeria odwykowe go, -lekarzy, - osoby uzaleznione od Srodk6w psychoaktywnych bez skierowania. $20 Wojew6dzki OSrodek Terapii Uzale?,nienia i \Vsp6luzalehnieniaw Opolu jest zamiejscow4 jednostk4 organizacyjnq OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych. OSrodkiem kieruje kierownik, kt6ry bezpo5re,lnio podlega Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa.

11 $21 Do podstawowych zadafi Wojew6dzkiego Osrodka Terapii rjzale1nienia i Wsp6luz ale1nienia w Opolu w szczeg6lno6ci nalezy: 1) Wykonywanie zadahpozamedycznychprzewidziany,ch dla Wojew6dzkiego Osrodka Terapii Uzaleimienia i Wsp6luzalehnieniaa w tym: a) monitorowania funkcjonowania plac6wek leczenia uzale1nienia od alkoholu zakresie dostgpnosci Swiadczeri stacjonarnych i calodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki naduzalehnionymi orl alkoholu na terenie wojew6dztwa; b) oceny jakosci Swiadczeri stacjonarnych i calodobowychonzambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad'uzalehttiotty-i od alkoholu udzielanych na terenie wojew6dztwa orczprzygotowanie wniosk6w izalecehrn'tym zakresie, w tym wnioskowanie o koniecznosci podi qcia doskonalenia zawo,jowego pracownik6w; c)opiniowania wojew6dzkich strategii plan6w w zakresie zdrowiapublicznego; d) udzielania konsultacji podmiotomleczniczvm prowadzecymplacowki oruiin rypodmiotom zaj mui 4cym sie r ozwiqzywani em pro blem6w aikoholowych; e) prowadzeniadzialalnosci metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbieraniai opracowywania danych statystycznych dotyczqcych rozpowszechnienia uzaleinienia od alkoholu i zwiqzanych z nim problem6w ctraz leczenia uzaleimienia od alkoholu na terenie wojew6dztwa, atak2e ocena tych danych; 0 inicjowania irealizacji dzialafipodnosz4cych kwalifikacje zawodowe pracownik6w merytotycznych zatrudnionych w plac6wtr.ach, w tym organizowanie stalry iszkoleri; g) inicjowania i prowadzenia dzialafipodnosz4cych kompetencje zawodowe os6b wsp6ldzi alai 4cych z plac 6wkasrti w realizacj i zadan pro gramowych h) wsp6lpracaz ParistwowqAgencj4Roz'wiryywania Problem6w Alkoholowych oraz wojew6dzkim konsultantem w dziedzinie psychiatrii wojew6 dzkimkonsultantem do spraw psychologii klinicznej. 2)leczenie pacjent6w w ramach poradni wchodz4cych w sklad WOTUiW w Opolu 522 W sklad Wojew6dzkiego Osrodka Terapii ljzileimienia i Wsp6luzalehnieniaw Opolu wchodz4 nastepuj 4ce kom6rki organizacyjne: 1. woj ew6 d zka P r zy cho dni a Terapi tj zalehnjt eni a i wsp 6tu zalehruenia. 2. Ambulatorium. 3. Dzienny Oddzial Terapii ljzalehnienia od Alkoholu 4.Poradnia Terapii Uzalehnienia od Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci ilvllodziezy 5.Poradnia Psychologiczna. 6. Poradnia Terapii u zaleznienia od Alkoholu.i wsp6 tuzalehnienia. $23 l.wojew6dzkqprzychodniqterapii ljzalehnienia i Wsp6luzaleznienia kieruje kierownik Wojew6dzkiego Osrodka Terapii tjzale2nienia i Wsp6luzale1nieniaw Opolu. 2.Do zadahwojew6dzkiej Przychodni Terapii ljzaleanienia i Wsp6tuzaleznienianaleiry w szczeg6lnosci: a) udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczo- leczniczrych osobomuzale1nionym wsp6luzaleznionym oraz doro slym dzieciom a lkoholik6w b) udzielanie Swiadczeri rehabilitacyjnych obeimuj4cychoddzialywania psychospoleczne i medyczne, ukierunkowanych na pruywrocen ie zdolnosci funkcj ono*uniu spoleczne go osobie vzale2nionej, c) prowadzenie dzianartkonsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rcdzinos6b uzale2nionvch. r0

12 d) wspieranie dziatahplac6wek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i kr6tkiej interwencj i or az udzielanie k onsultacj i, e) wsp6lpraca z plac6wkami samopomocowymi zajmujqcymi sie rozwi4pywaniem problem6w alkoholowy ch oraz grupami samopomocowymi, f) organizowanie stuzy i szkolef doskonal4cych pracownik6w lecznictwa odwykowego. 3. PrzyjEcie na leczenie odbywa sie na podstarvie skierowania wydanego przezl - sqd, w zwiqzku z orzeczonvm zobowiqzanien do leczenia odwykowego, -lekaruy, - bez skierowania. 4. Do zadanambulatorium nalezy w szczeglhnosci: 1 ) rej estracja pacj ent6w, 2) wykonywanie zlecen lekarskich, 3 ) ustalenie terminu porad udzielanych prz ez lekarzy 4)pr ow adzeni e spraw zwiqzany ch z dokun rentacj q i statystyk4 medyc znq 5) gromadzenie informacji medycznychzrcalizacjikontraktu z NFZ oraz innyrni podmiotami w zakresie udzielany ch prztz oddziat Swiadczen zdrowotnych, 6) wsp6lpracaze wszystkimi kom6rkami organizacyjnymi Osrodka w oparciu o Regulamin organizacyjny oraz o aktualnie obowiqzuj4ce regulacje prawne. 5. Do zadafi Dziennego osrodka Terapii uzaleznienia od Alkoholu nalezy: l) realizacja programu psychoterapeutycznegc,, 2) udzielarrie indywidualnych Swiadczeri zapctbiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzalehnionym, 3) nawiq.zanie kontaktu tenpeutycznego zpa<jentem i jego rodzinq, 4) prowadzenie dziatart konsultacyjno - edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b vzalehnionych, 5) przygotowanie pacjenta koriczqcego podstrlwowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym, 6) wsp6lpraca z poradniami odwykowymi i irmymi instytucjami zajmujqcymi sie leczeniem vzaleltien, 7) prowadzeniedukacji w zakresie wlqczaniapacjent6w i ich rodzin do realizacji zachowafprozdrowotnych 8) zapoznanie pacjenta z jego prawami i obcwi4zkami, jakie posiada w czasie pobytu, 9) wykonyw anie b adaf di agno styc zny ch, na r zecz pacj ent6w, 10) zapewnienie profesjonalnej, holistycznej opieki lekarskiej, pielegniarskiej i terapeutycznej na optymalnym poziomie ilo5ciolvym i jakosciowym, uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta, l1) zapewnienie przyjgtemu pacjentowi lek6w i artykul6w sanitamych, 12) zapewnienie wyzywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, 13) wykonywanie innych zadafiwynikajqcych z odrebnych przepis6w. 14) prowadzenie spraw zwiqzany ch z dokumentacj 4 i statystykq medyczn4 15) gromadzenie informacj i medyc zny ch z rcalizacji kontraktu z NF Z oraz innymi podmiotami w zakresie udzielany ch przez oddzial swiadczeri zdrowotnych, 6. Okres pobyru ileczeniapacjenta w oddziale terapii uzaleaniehjest zindywidualizowany i uzalezniony od og6lnego stanu zdrowia pacjr:nta i mo2liwos ci rcalizacji programu przez pacjenta. 7. Po ukoriczeniuleczenia w dziennym oddziale terapii uzaleanienod alkoholu nastgpuje wypisanie pacjenta. 8.Wojew6dzki OSrodek Terapii Uzalehnienia i Wsp6luzaleanieniaw Opolu rcalizujqc swoje zadaniawsp6lpracujezinnymi jednostkamiorganizacyjnymizahjadu. t1

13 i:] 24 Wojew6dzki Osrodek Terapii Uzalehnienia i \Vsp6tuzaleanieniaw Opolu przyjmge pacjent6w pigl ruzy w tygodniu wedlug ustalonych harmonogram6w ptacy. W zaleznosci od potrzeb terapeutyaznych Swiadczeniazdrowotne mogqbyi realizowane w soboty i niedziele. Rejestracjg pacjent6w, ktorzy zglaszajqsig po razpierwszy,prowadzi ambulatorium Osrodka od poniedzialku do pi4tku w godzinach pracy. 1 ) Procedur a udzielania Swiadczefl zdrowotny,;h przewiduj e: - rejestracj g pacjenta, - udzielenie porady lekarskiej, terapeutycznej lub opieki pielggniarskiej, - wykonani e badan diagnostyc zny ch, - zlecanie konsultacj i specj alistyc zny ch. 2) W poradni leczeni s4pacjenci ubezpieczeni nieubezpieczeni na podstawie skierowania wystawionego przez: - sqd, w zvnqzku z otzeczonym zobowiqzaniern do leczenia odwykowego, -lekarzy, - bez skierowania 3) Na Dzienny Oddzial Terapii Uzalehnienia od Alkoholu przyjecia pacjenta dokonuje siq na podstawie skierowania wystawionego przez: - sqd, w rwiqzkuz:, orzeczonym zobowiqzanien do leczenia odwykowego, - lekarzy, 4)Leczenie na Dziennym Oddziale Terapii Uz:alehnienia od Alkoholu rozpoczyna sie po podpisaniu przez pacjenta kontraktu terapeutycznego. 5) Po ukof czeniulprogramu terapii podstawou'ej pacjent ma mozliwosi korzystania zpozostalych form terapii realizowanych w ramach Wojew6dzkiej Przychodni Terapii U zalehnienia i Ws p6tu zaleznienia. 6) Rodziny pacjent6w mog4korzystal ze spotj<ari zterapeutq. $2s l.w Zak<ladzie funkcjonuj 4 nastepuj 4ce j ednos;tki organizacyjne prowadz4ce obslugg ekonomiczno-admini stracyj n4: l) D zial finans owo -ksi g gowy ; 2) Dzial administracyjno - techniczny; 3) Sekretariat; 4) Dzial farmacj i szpitalnej. 2.W Zakladzie furrkcjonuj4nastepuj4ce samorlzielne stanowiska pracy: stanowisko d/s kadrowo-placowych; radca prawny, stanowisko d/s obronnych, stanowisko ds. BHP, informatyk. s26 Do wsp6lnychzadafi jednostek orgarizacyjnyohorazos6b zajmuj4cych samodzielne stanowiska pracy, tworzqcych strukturg organizacyjn4 OSrodka, nale?y : 1. RealizacjazadahZakJadu i celu, dla kt6regct zostal on utworzony, okreslonych w powszechnie obowiqzujqcychprzepisach prawa, Statucie oraz niniejszym Regulaminie; 2.DbaloSC o nale?ltfy wizerunek Osrodka; 3. Stale podnoszenie jakosci Swiadczonych uslug; 4. Wykonywanie irurych czynnosci okreslonyc'h w poszczeg6lnych zarzqdzeniach Dyrektora O6rodka lub jego poleceniach. T2

14 \[II. Warunki wsp6tdzianania z innymi podmiotami wykonuj4cymi dzialalno56 lecznicz4w zakresie zapewnienia prawidlovvo5ci diagnostyki, Lc"eoia, pielggnacji i rehabilitacji pacjent6w oraz ci4glo5ci przebieg,, proce.o udzielania Swiidczerfi zdrowotnych; s27 wsp6tdzialanie wlasnych kom6rek organizacyjnych za?jadu. 1. W celu zapewniienia sprawnosci funkcjonovrania Zaldadupod wzglgd emleczniczym, administracyjnym i gospodarczy medyczne l<om6rki organizacyjnjwsp6l dzialajq zpozostalymi kom6rkami organizacyjnymi Osrodka szcieg6lniiw sprawie sprzqru, apatabxy medycznej, lek6w i Srodk6w opatrunkowych orczinnych Srodk6w niezbpdnych do ich wlasciwego funkcjonowania. 2' WtaSciwy przeplyw informacji poprzezobir:g pism od chwili ich powstania lub wplywu do czasu ich wyslania,przekazania do wlascivzej-kom6rki orgarizaiyjnejbqd1archiwum zakladowe go re guluj e In strukcj a o bi e gu do kurnent6 w kanc e I aryj nych:. 3. Szkolenie personelu medycznego ZahJa<lu w poszczeg6lnych dziedzinach medycyny prowadzone jestprzez: 1) Kierownik6w oddzial6w lub Wznaczone orsoby, 2) PielggniarkE odrlzialow4 3 ) PielEgniarkg epidemiologiczn4 4) Zesp6l do Zapoltiegania i Zw alczania ZakuZen S zpitalnych, 5) inne osoby zatrudnione na podstawie podpisanychum6w. 4' Personel medyczny mohe korzystai ze szkoleri organizowany ch przezinne podmioty, uczestniczyd w syrnpo zjach i konferencj a ch zir zgod4 dyrektora za&adu. l.podstawq wsp6ld:zialania w zakresie di"r""g,;fi jest umow a zawartaz laboratorium oruz pr acowni 4 radiolo giczn4. 2. W medycznie vzasadnionych przypadkach pacjenci kuzdorazowo kierowani s4 na niezbgdne specjalisl.ycznebadania i konsultacje do wlascilvych plac6wek sluzby zdrowia. Badania oraz konsultacje odbywajq sig na koszt Zakladu. 3. O$rodek zleca transport sanitarny innym ushrgodawcom. 4.Ponadto przy wyl<onywaniu swoich podstawowy ch zada Zakladwsp6lpracuje: I ) z Panstwow4 Ag,encj a Rozwi4zywania prot,lem6w Alkoholowych 2) z Instytutem Psychiatrii Neurologii i Instyrutem psychologiizdrowia 3) z zal<ladami p sychi atry cznej op ieki zdrowornej, 4) z wojew6dzkim.konsultantem do spraw psychiatrii, 5) z plac6wkami dla os6b z problemem alkoholowym orazdla ofiar przemocy w rodzinie, 6) ze Srodowiskami samopomocowymi aw szjzeg6lnosci ze wsp6hbt4anonimowych Alkoholik6w i Klubami Abstynenta w zakresir: Srodowiskowych oddzialywanwspieraj4cych abstynencj E pacj ent6w, l a TJ

15 IX. wysokosd oplaty za udostppnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposrfb okre5lony w a.rt-2j-usl4 ustawy z dnia 6 lisrtopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( j.t. Dz. U. z 20l2lr poz.159 z p61n.zm's Dziatajqc na podstawie artykulu 28 ustgp 4 uslawy z dnia6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczni.ku Praw Pacjenta cena brutt,c jednej strony wyci4gu, odpisu wynosi 0,002 x przecigtne wynagrodzenie w poprzednim klvartale ogloszone przez Prezesa Gl6wnego UrzEdu Statystycz;nego W Dzienniku UrzEdov,ym Rzeczpospolitej Polskiej,, Monitor Polski" na podstawie artykulu 20 punkt} ustawy z dnia 17 grudnia 1998roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubeztrtieczeri Spolecznych. Powylszacena obowiqzuje od pierwszego dnia nastqpnego miesi4ca po ukazaniu sie ogloszenia. W przypadku wysylania dokument6w poza siedzibg zaldadu, do rachunku doliczasie koszt przesylki. $2e ZaprawidNowe obliczenie ceny odpowiada gli,wny ksipgowy zaldadu. X. Organizacja procesu udzielania Swiadczefizdrowotnych w przypadku pobierania oplat.. $30 l.pacjenci uzalehnieni od Srodk6w psychoakty'wnych i czlonkowie ich rodzin ubezpieczeni i nieubezpieczeni leczeni sqnieodplatnie ze Srodk6w publicznych w ramach posiadanych przezzaldad um6w. 2.Pacjenciuzale2nieni od hazardu i innych uzalehniehbehawioralnych orcz czlonkowie ich rodzin leczeni s4na podstawie posiadanych utr,rawnieri np.( ubezpieczenia zdrowotnego) 3. Dzieci i mlodzie?leczeni s4 nieodplatnie. XI. Wysoko5d oplaty zaprzechowywanie zrvlok pacjenta przez okres dnulszy nrt72 godziny od os6b lub instytucji uprawnionych do pochowania nvlok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i clhowaniu zmartych fi.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 zp6ln.zm) oraz od podmiottiw, na zlecenie kt6rych przechowuje sig zrvloki w zwi4zku ztocz4cym sig postgpowaniem krrnyml $ 31 OSrodek podpisal umowq zfirrnq pogrzebou'4posiadaj4cq sprzgt do przechowywania zwlok i zapewni bezplatne przechowywanie przezt2 godziny. Po uptywie povtry2szego czasu usluga jest odlrlatna, cena wynosi 50 zlotych zakuadq rozpoczetqdobe. $32 l.w razie Smierci pacjenta Zaklad postgpuje z:godnie zprzepisarni zawaftymi w rozporuqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia I 0 kwietnia 2012 r. w sprawie postepowania podmiotu leczniczego wykonuj4cego dzialalnosd leczniczqw rodzaju stacjonarne i calodobowe Swiadczenia zdrowotne ze zwlokami pacjentaw przypadku Smierci pacjenta (Dz. U. Nr 2012 poz.420) 2. Zasady postppowania ze zwlokami reguluje zarzqdzenie dyrektoruzatdaduw sprawie postgpowaniaw razie Smierci pacjenta w Zakladzie XII. wysoko5d oplat za udzielane Swiadczenia zdrowotne inne ni2 finansowane ze Srodk6w publicznych. 1,4

16 $33 O$rodek nie udziela Swiadczeri zdrowotnych innych niz finansowane ze Srodk6w publicznych. XIII. spos6b kierowania jednostkami lub lr:om6rkami organizacyjnymi przedsipbiorstwa podmiotu $34 Organami Zakladusq. l. Kierownik OSrodka, zwarty dalej Dyrektorem, 2. Rada Spoleczna - jako organ doradczy Dyrektora. $35 l. ZahJadem kieruje Dyrektor i reprezentuje go nazevtn4trz. 2. Dyrektor kieruje zakladem przy pomo cy zastqpcy Dyrektor a ds. Lecznictwa. 3. Dyrektor j e st pr zelo2onym ws zystki ch praco v,'nik 6w ZahJadu. 4. Dyrektorowi podlegajq bezposrednio; a) zastgpca dyrektora do spraw lecznictwa, b) gl6wny ksiggowy, c) radca prawny, d) kierownik administracyj no-gosp odarczy, e) kadry, 0 BHP, g) inspektor ds. obronnych h) informatyk 5.zastgpcaDyrektorawykonuje obowi4pki D'yrektorapod jego nieobecnos6, wtym reprezentuje OSrodek na zewnqtrz. 6. Zastgpcy Dyrektora podlegaj4 bezpo6rednio : a) kierownik oddziatu Leczenia Alkoholowyc h Zespol6w Abstynencyjnych, b) kierownik Oddzialu Terapii IJzalehnien, c) kierownik Wojew6dzkiego Osrodka Terapii ljzaleanienia i Wsp6luzal$mieniaw Opolu d) kierownik Poradni Odwykowej e) pielggniarka epidemio lo giczna zaldadu f) farmaceuta 7. W celu realizacji zadahdyrektor wydaje akty wewnetrzne, aw szczeg6lnosci zaruqdzenia i instrukcje. $36 1. OddziatemLeczeniaAlkoholowychZespollw Abstynencyjnych kieruje kierownik oddziatu- lekarz. 2. OddziaNem Terapii Uzalehnienkieruje kierownik - certyfikowany specjalista psychoterapii uzaleimien 3. Poradni4Odwykow4kieruje kierownik - certyfikowany specjalista psychoterapii uzaleinien 4. Wojew6dzkim Osrodkiem Terapii ljzalehnienia i Wsp6tuzalehnieniaw Opolu w tym Wojew6dzka Poradnia Terapii Uzalehnienia i Wsp6tuzalehnienia, Dziennym Oddzialem t5

17 Terapii Uzalehnienia od Alkoholu kieruje kierownik - certyfikowany specjalista p sychoterap ii uzalehnie(. 5. Dziatem Ekonomicznym kieruj e Gl6wny Kr;iEgowy, 6. Dzialem Administracj i kieruj e kierownik ArJministracyjno-Gosp odarczy $37 Szczeg6low4organizacjg, zakresy dzialah jedrrostek i kom6rek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy wchodzqlych w sklad ZaI<ladu jakr6wniez zakresy czynno S c i pracownik6w- okre 5 I aj q zal,r esy czl,nno S c i. XIV. Postanowienia kofcowe. $38 Postanowienia Regulaminu obowi4tuj4wszystkich pracownikow Zaldadu, atakae osoby wykonujqce Swiadczenia zdrowotne na rzecz2'"aldadu na podstawie um6w cywilnoprawnych, oraz P acjent6w i osoby odwiedzaj 4ce. $3e 1. Regulamin wchodzi w Zycie po podjgciu ulchwaly przez Radg Spolecznqi wprowadzeniu go w Zycie zanqdzeniem dyrektora. 2.Zmiany w Regulaminie organizacyjnym moge byi dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania. 3. Uchyla sie regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Radg Spoteczn4uchwal4 rr l5l20l2 z dnia 20 grudnia 2012 roku. T6

KTOIT. Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku

KTOIT. Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie: wprowad zunia w Zycie regulaminu organizacyjnego. Na podstawie art.23 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność Zakład Leczenia Uzależnień W Charcicach Status: Tytuł: STATUT Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność 1 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie

i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie BURMISTRZ GMIN.l { \{IASTA ('zerw ronka'l-eszczyny ZARZADZENTE NR.3.../16 BurmistrzaGmi,xli.Yf iplxrluilorka'leszczvnv dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r.

s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r. s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania dyrektor6w oraz strukfury organizacyjnej zaklad6w karnych i areszt6w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2431 UCHWAŁA NR XI/214/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 16 listopada 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 144/2008 Projekt z dnia 19.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa w oparciu o Statut

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie RADA POWIATU w STRZY~OWIE 38-1QO Stngribw, Przeclawczyka 15 UCHWALA Nr XVIIY146/2012 Rady Powiatu w Strzyzowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/348/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. z dnia 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/348/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. z dnia 30 listopada 2015 r. Uchwała Nr XII/348/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. Dz.U.2012.734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

5. Kontrpulsacja wewnątrzaortalna.

5. Kontrpulsacja wewnątrzaortalna. Dziennik Ustaw Nr 37-1684- Poz. 215 i 216 1) podstawowe - wymienione w części A załącznika do rozporzą dzenia, 2) inne, których wykonywanie jest uwarunkowane wyposażeniem oddziału w odpowiednią aparaturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp.

Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp. Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp. Deiegatura Urz du ul. Podg6rna 7 Protok6i kontroli problemowej podmiotu 65-05? zietona G6ra wykonuj^cego dzialalnosc lec/nk/a z dnia 21 wrzesnia 2011 r. - 1. Imie^

Bardziej szczegółowo

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej. Proiekt Uchwala Nr ll5 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 201"5 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organuacjami'pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ovdfp KroR (3ilf,fi,8$or"c-'j nsr HiliVdkolnenda o c'odk' 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, fir"irz*fhti.r, J I't*--'--

ovdfp KroR (3ilf,fi,8$orc-'j nsr HiliVdkolnenda o c'odk' 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, firirz*fhti.r, J I't*--'-- 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, fir"irz*fhti.r, J I't*--'-- ztl\gu Sri Fi, r,r i M iunz I DE[{TYFIKAffi Rr 0oi,oeodgz LARZADZENTE NR OPS.02LJ.G.2013 DYREKTORA OSRODKA POMOCY SPOI,NCZNN.I W SANDOMIERZU z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2568 UCHWAŁA NR XLV/858/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. I r 2 pkt,2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania aarz4dzenie NR.. l,lak..lt t PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU z dnia %fl.. grrania 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Organy Szpitala

Rozdział 2 Organy Szpitala Załącznik do uchwały Nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA w ŚWIECIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 3895 UCHWAŁA NR 869/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ofert na udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Regulamin Konkursu Ofert na udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Regulamin Konkursu Ofert na udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju: 1. Udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju psychoterapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w ambulatoryjnej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XI/71l2012 RardY GminY w Broku z dnia 21 lutego 2012 r'

Uchwala Nr XI/71l2012 RardY GminY w Broku z dnia 21 lutego 2012 r' Uchwala Nr XI/71l2012 RardY GminY w Broku z dnia 21 lutego 2012 r' w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w AlkoholowYch na2012 r' Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu I Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 1267 UCHWAŁA NR 318/2012 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 218/2012

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/796/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne STATUT Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne Niniejszy Statut został nadany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 6/2012 z dnia 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17.

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17. ; Protok61kontroliproblemowej -. '.: :_ podmiotuleczniczego z dnia 28 grudnia 2011r. 1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne UCHWAŁA NR XVII/284/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. Na podstawie art. 42 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012 I. Postanowienie ogólne 1. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie: a) ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654)

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej regulaminem określa organizację i porządek procesu udzielania

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie - Kozlu

w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie - Kozlu Zarz~tdzenie nr 29/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 05-11-2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok RADA GlVaiNV OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr IV/12/2011 ^ RADY GMINY OPOROW zdnia281utego2011 pow. Kutno, woi. odzkie W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6304 UCHWAŁA NR XI/304/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 października 2015 r.

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6304 UCHWAŁA NR XI/304/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6304 UCHWAŁA NR XI/304/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:22:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:22:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.12.2016 godz. 16:22:17 Numer KRS: 0000073732 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Specjalistycznej Poradni.

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Specjalistycznej Poradni. Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Specjalistycznej Poradni. Zawarta w dniu 02.01.2014 r. w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną przez: 1.

Bardziej szczegółowo

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik do uchwały Nr XXV/240/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr t09 Rady Miejskiej w Jpdrzejowie z dnia 2009 roku

Uchwala Nr t09 Rady Miejskiej w Jpdrzejowie z dnia 2009 roku Uchwala Nr t09 Rady Miejskiej w Jpdrzejowie z dnia 2009 roku Projekt w sprawie wyra2enia opinii o projekcie uchwaly Sejmiku Wojew6dztwa Swiptokrzyskiego w sprawie przeksztalcenia Wojew6dzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1183. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli.

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli. w sprawie: planu dofinansowania form doksztalcania i doskonalenia zawodowego na rok 2009 dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placriwkach prowadzonych przez Miasto i Gming Sztum Na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY I. Postanowienia ogólne 1 1. Przychodnia Rejonowa w Jaworze, zwana dalej Przychodnią działa jako podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą w formie samodzielnego publicznego zakładu

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/343/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.06. 2009 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r. UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych ZARZ.4DZENIE NR 1 LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochod6w sluzbowych, samochod6w prywatnych do cel6w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXVIII/474/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012 r. Statut Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/184//2008 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Uchwała Nr XIX/184//2008 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 sierpnia 2008 r. Uchwała Nr XIX/184//2008 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/166/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 31 maja 2012 r. w Czarnym Dunajcu.

UCHWAŁA NR XIX/166/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 31 maja 2012 r. w Czarnym Dunajcu. UCHWAŁA NR XIX/166/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

w'.sprawie Gminnego Programu profilaktyki i RozwiAzywania problem6w Alkoholowych oraz przeciwdzialania Narkomanii ou iott.

w'.sprawie Gminnego Programu profilaktyki i RozwiAzywania problem6w Alkoholowych oraz przeciwdzialania Narkomanii ou iott. UCITWALA NR III/15/ 10 Rady cminy Zielona G6ra z dnia 28 grudnia 2010 r. w'.sprawie Gminnego Programu profilaktyki i RozwiAzywania problem6w Alkoholowych oraz przeciwdzialania Narkomanii ou iott.ol Na

Bardziej szczegółowo

STATUT Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicah Małych

STATUT Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicah Małych Uchwała Nr XVI / 213 /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w Szczecinie

REGULAMIN PORZĄDKOWY. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w Szczecinie REGULAMIN PORZĄDKOWY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w Szczecinie Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI-129/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku STATUT Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad dotyczących: 1. udzielania

Bardziej szczegółowo

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje.

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi

Bardziej szczegółowo

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Zarządzenia nr 22/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 stycznia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

WYZSZA SZKO T.A SPOT,ECZN O - PRZYROD N ICZA. im. %?rg/o@/* w Lublinie REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH LUBLIN 2OOB

WYZSZA SZKO T.A SPOT,ECZN O - PRZYROD N ICZA. im. %?rg/o@/* w Lublinie REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH LUBLIN 2OOB WYZSZA SZKO T.A SPOT,ECZN O - PRZYROD N ICZA im. %?rg/o@/* w Lublinie REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH LUBLIN 2OOB L Postanowienia ogdlne Podstawowym zadaniem statutowym WyLszei Szkoly Spoleczno- Przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo