ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność"

Transkrypt

1 Zakład Leczenia Uzależnień W Charcicach Status: Tytuł: STATUT Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność 1 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, zwany dalej Zakładem, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 2. Siedziba Zakładu: Charcice Chrzypsko Wielkie powiat: Międzychód województwo: wielkopolskie 2 1. Zakład uzyskał osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej PZOZ nr 1 wydanego postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, Wydział XIV Rejestrowy z dnia r. sygn. akt: XIV Ns. Rej. P ZOZ 2/96/2. 2. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS , na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. 3 Organem założycielskim dla Zakładu jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

2 Statut ZLU Charcice Strona 2 z 9 4 Zakład działa i realizuje zadania na podstawie: 1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zm.), 2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz ze zm.), 4) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.), 5) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (Dz. U. z 2001 r. Nr 65 poz. 659), 6) niniejszego Statutu zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, 7) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i państwowych jednostek organizacyjnych. 5 Obszar działania Zakładu obejmuje teren całej Polski, a w szczególności województwo wielkopolskie.

3 Statut ZLU Charcice Strona 3 z W skład Zakładu wchodzą: - Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu: a) Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, b) Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, c) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, - Dział Administracyjno Ekonomiczny: a) Biuro Dyrektora, b) Księgowość, - Dział Techniczno Gospodarczy: a) Sekcja żywienia, b) Sekcja techniczno-gospodarcza, - Ośrodek Leczenia Uzależnień w Charcicach: a) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, b) Oddział Leczenia Uzależnień. 2. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych Zakładu określonych w 6, ustala Dyrektor Zakładu w drodze zarządzenia wewnętrznego. 3. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik nr Działanie Zakładu obejmuje świadczenie usług leczniczo zapobiegawczych w zakresie przewidzianym dla szpitali i zakładów z całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi, jak i w zakresie przewidzianym dla lecznictwa otwartego. 2. Usługi dotyczą uzależnień od alkoholu i współuzależnienia, uzależnień lekowych, uzależnienia od hazardu i tytoniu. 3. W zakresie opieki stacjonarnej realizowanej w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Charcicach, do zadań Zakładu należy: - udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom wymagającym leczenia w warunkach całodobowych, - realizacja programów psychoterapii uzależnień i współuzależnień, - udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, - prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu motywowanie pacjentów do podjęcia psychoterapii uzależnienia, - prowadzenie działań konsultacyjno edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych, - przygotowanie pacjenta kończącego wstępny program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym.

4 Statut ZLU Charcice Strona 4 z 9 4. W zakresie lecznictwa ambulatoryjnego realizowanego w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu, do zadań Zakładu należy: - udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych, - realizacja programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, - realizacja pełnego zakresu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo leczniczych i rehabilitacyjnych, - prowadzenie działań konsultacyjno edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych, - wspieranie działań placówek opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielanie w razie potrzeby konsultacji lekarzom, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników medycznych, zatrudnionych w lecznictwie odwykowym. 5. Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia należy: - wykonywanie zadań przychodni terapii uzależnień i współuzależnienia, - udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów lecznictwa odwykowego, - koordynacja pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa, - działalność metodyczno-organizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz lecznictwa odwykowego na terenie województwa, a także ocena tych danych, - inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym oraz osób współdziałających z zakładami lecznictwa odwykowego w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie staży i szkoleń,

5 Statut ZLU Charcice Strona 5 z 9 - współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 6. W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z: - Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - zakładami opieki zdrowotnej, - samorządami terytorialnymi oraz stowarzyszeniami, - pełnomocnikami/ekspertami ds. uzależnień, - środowiskami samopomocowymi, - placówkami naukowo badawczymi. ROZDZIAŁ II Zarządzanie Zakładem 8 1. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego nawiązuje stosunek pracy z dyrektorem Zakładu na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej. 3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor Zakładu korzysta z opinii właściwych organów i organizacji w trybie, i na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników. 5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych Zakładu i Głównego Księgowego. 6. Dyrektora Zakładu podczas jego nieobecności w pracy zastępuje Kierownik Ośrodka Leczenia Uzależnień w części dotyczącej leczenia stacjonarnego i Kierownik Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w części dotyczącej leczenia ambulatoryjnego, a w razie ich nieobecności inne osoby upoważnione.

6 Statut ZLU Charcice Strona 6 z 9 7. Dyrektor Zakładu może na czas swojej nieobecności upoważnić Głównego Księgowego do zastępowania go w części dotyczącej gospodarki finansowoksięgowej Zakładu. ROZDZIAŁ III Rada Społeczna 9 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym dyrektora Zakładu. 2. W skład Rady Społecznej Zakładu Leczenia Uzależnień wchodzą: - Przewodniczący Rady Społecznej przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego, - Członkowie Rady Społecznej: - 2 przedstawicieli wyłonionych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, - 1 przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego. 3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Do zadań Rady Społecznej należy: Przedstawianie podmiotowi, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej wniosków i opinii w sprawach: - zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne, - zbycia środka trwałego oraz zakupu, przyjmowania darowizn rzeczowych, - związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, - przyznawania dyrektorowi Zakładu nagród,

7 Statut ZLU Charcice Strona 7 z 9 - rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z dyrektorem Zakładu. 2. Przedstawianie dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach: - planu finansowego i inwestycyjnego, - rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego, - kredytów bankowych lub dotacji, - podziału zysku. 3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył Zakład. 4. Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu. 5. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. 6. Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje działania. 7. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie publicznego zakładu opieki zdrowotnej Spór między dyrektorem zakładu, a radą społeczną rozstrzyga komisja mediacyjna. 2. W skład komisji mediacyjnej wchodzi przedstawiciel dyrektora zakładu, przedstawiciel rady społecznej (po 1 osobie) oraz przedstawiciel organizacji (instytucji) wskazanej przez strony sporne (1 osoba). 3. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu przez komisję mediacyjną ostateczne rozstrzygniecie sporu należy do Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

8 Statut ZLU Charcice Strona 8 z 9 ROZDZIAŁ IV Gospodarka finansowa Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. 2. Działalność Zakładu finansowana jest na podstawie umów kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 3. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie, który nie będzie miał ujemnego wpływu na ilość i jakość świadczeń będących przedmiotem umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 4. Zakład może uzyskiwać środki finansowe: - z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 42 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 14, poz. 89 ze zm.), - w formie dotacji od organu założycielskiego, Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji, - od osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia. 5. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 3 ust. 1 pkt. 10, art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.). 6. Zakład stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) dokonuje w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223 poz ze zm.) wyboru

9 Statut ZLU Charcice Strona 9 z 9 biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego. ROZDZIAŁ V Przepisy końcowe Dla zapewnienia jednolitego oznaczenia akt ustala się dla Zakładu symbol: ZLU. 2. Wszelkie zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

10 Załącznik do Statutu ZLU w Charcicach DYREKTOR ZLU w CHARCICACH PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w Poznaniu DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNY DZIAŁ TECHNICZNO - GOSPODARCZY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ w Charcicach Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Biuro Dyrektora Sekcja żywienia Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu Księgowość Sekcja techniczno-gospodarcza Oddział Leczenia Uzależnień Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 3423 UCHWAŁA Nr XVIII/188/12 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ) Art.. W ustawie z dnia 7 sierpnia 004 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo