KTOIT. Zarz4dzenie Nr Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KTOIT. Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku"

Transkrypt

1 Zarz4dzenie Nr Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie: wprowad zunia w Zycie regulaminu organizacyjnego. Na podstawie art.23 ustawy z dnia l5 kwietnia 2011r o dzialalnosci leczniczej (.t. Dz.U r poz.2l7 zp62n.zm. zarz4dzam co nastgpuje: Wprowadzam regulamln organizacyjny, zatwierdzonego uchwal4 Rady Spolecznej nr z dnia 30 stycznia 2014 r. Re gulamin or ganizacyjlly stanowi zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia. Regulamin podaje sig do wiadomosci poprzez wylozenie w sekretariacie. Informacjg o powylszym wywieszasig na tablicy ogloszeri. $l $2 Zarz4dzenie obowi4zuje od dnia podpisania s3 KTOIT &wln

2 Zalqcznik nr I do zarzqdzenia nr 6 I Dyrektora ()Srodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Malych SAMO DZIELIW IT UB LI CZTW ZATQALD O PTEIS ZD R O WO TNEJ: Af aoonx LECZIiNIA odwyk0,i.egi0 W W0SK0WICACIT ]UIALYCH R E G U L.A M I N O ]? G A N I ZA C YTNY SPIS TRESCI: I. POSTANOWIENIA OGOLNE - n zlra podmiotu II. Cele izadania podmiotu. III. Struktura organiizacyjna przedsigbiorstwa podmiotu IV. Rodzaj dzialalno5cileczniczej orazzakres udzielanych Swiadczerf, zdrowotnych V. Miejsce udzielania Swiadczerl zdrowotnyss. VI. Przebieg procesu udzielania Swiadczef zdrowotnych, zzapewnieniem wlasciwej dostppno5ci i jakosci tych Swiad czefi w jednostkach lub komrirkach organtzacyjnych przedsipbiorstwa podmiotu; WI. Organizacjaiztadania poszczeg6lnychljednostek lub kom6rek organizacyjnych p rzedsipbio rstwa po clmiotu or ^z w arunki w s p r6ld zianania fych j ednostek lub kom6rek dla zapewnienia sprarwnego i efektywnego fiunkcjonowania podmiotu pod wzglpdem diagnostyczno-leczni'czyrrrt pielpgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjnogospodarczym; VIII. Warunki wsp6ldzialania z innymi podmiotami wykonuj 4cymi dzialalno5f lecznicz4w zakresie zapewnienia prawidlovvo5ci diagnostyki,leczenia, pielggnacji i rehabilitacji pacjentdiw oraz ci4glosci przebiegu procesu udzielania Swiadczeri zdrowotnych; IX. Wysoko56 oplafy'za udostgpnienie dokumentacji medycznej ustalonej w spos6b okreslony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listtopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjienta; X. Organizacja procesu udzielania Swiadczefizdrowotnych w prrypadku pobierania oplat. XI. Wysoko5d oplaty zaprzechowywanie zrvlok pacjenta przez okres dlu2szy nti,72 godziny od os6b lub instytucji uprawnionych do pochowania zrvlok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 19ii9 r. o cmentarzach i clhowaniu zmarlych (i.t. Dz.U, z r. Nr 118 poz. 687 zpdtn.z:m) oraz od podmiottfw, na zlecenie ktrirych przechowuje sip nvloki w zrvi4zku ztocz1cynn sig postgpowaniem karnyml XII. WysokoSd oplat za rudzielane Swiadczenia zdrowotne inne niz finansowane ze Srodk6w publicznych XIII. Spos6b kierowa,nia jednostkami lub li:om6rkami organizaryjnymi przedsigbiorstwa pod miotu XIV Postanowienia koricowe.

3 I. Postanowienia og6lne- Firma podmiotu $1 l.osrodek Leczenia Otdwykowego w Woskowicach Malych,zwany dalej "OSrodkiem", jest samodzielnym publicznym zak<ladem opieki zdrowotnej, posiadaj4cym osobowosi prawn4i jest wpisany do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaldad6w opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Opolu VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem i rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalnosc leczniczq prowadzonego przez WojewodE Opolskiego trrod numerem , prowadz4cym dzialalno 56 na p o dstarvi e : l)ustawy z dnia 15 k'wietnia 20llr. o dzialalnosci leczniczej Q.t.Dz. U. z 20I3r.poz.2l7 z p62n. zm), 2)ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochro:nie zdrowia psychicznego (.t.dz. U. z 20IIr. Nr 23I,poz zpt6ln. zm.), 3)ustawy z dnia 26 pu2dziemlka 1982r. o wychowaniu w trze2wosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi ( j.t.dzt. U. z 20 l2r. poz.l3 5 6 z', p62n. zm.) 4)statutu. 5)innych akt6w prawrrlych dotyczqcych podmiot6w leczniczych i przepis6w wydanych na ich podstawie. 2. Siedzibq Zaldadu je,'st miej scowosd Woskovrice Male 1 5, gmina Namysl6w. 3. Obszarem dziataniil OSrodka jest wojew6d;two opolskie. 4. Zasigg dzialalnosci Zaldadu moze zostaf zvriekszony o zakres wynikaj4cy z zawartych porozumieri i um6w o udzielanie Swiadczeri zdrowotnych. 5. Zal<lad udziela Swiadczeri takle pacjentom spoza wojew6dztwa opolskiego $2 Podmiotem tworz4cyrn i nadzoruj4cym OSrodr:k jest Wojew6dztwo Opolskie. II Cele izadania podmiotu. {i : 1. OSrodek jest utworzony i utrzymywany vr celu: 1) udzielania Swiadczeri zdrowotnych: a)stacjonarnych i calodobowych innych ni'i. szpitalne, b)ambulatoryjnych, 2) realizacji zadan z zabesu; a) monitorowania funkcjonowania plac6wek leczenia uzalehnienia od alkoholu zakresie dostgpnosci Swiadczeri stacjonamych i calodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki naduzalelnionymi orl alkoholu na terenie wojew6dztwa; b) oceny jakosci riiwiadczeri stacjonarnych i calodobowychoraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki naduzaleznionymi orl alkoholu udzielanych na terenie wojew6dztwa orczprzygotowanie wniosk6w i zalecen u'tym zakresie, w tym wnioskowanie o koniecznosci podj Ecia doskonalenia zawo,lowego pracowrlik6w; c)opiniowania wojew6dzkich strategii i plan6w w zakresie zdrowia publicznego; d) udzielania konsultacji podmiotom leczric4ryn prowadzqcym plac6wki oraz innym podmiotom zajmuj qcym sig rozwi4zywani em problem6w alkoholowych; e) prowadzenia dzialalnosci metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbieraniai opracowywania danych statystycznych dotyczqcych rozpowszechnienia uzalelnienia od alkoholu i zwiqzutych z nim problem6w orazleczeniauzaleznienia od alkoholu na terenie wojew6dzfwa, a takze ocena tych <lanych;

4 f) inicj owan ia i r ealizacji dzialah p o dno s :r 4cych kwalifi k acj e zaw o dowe prac ownik6w merytorycznych z:atrudnionych w plac6wl:ach, w tym organizowanie stufi i szkoleri; g) inicjowania i prorvadzenia dzialafi podnosz4cych kompetencje zawodowe os6b wsp6ldzialaj4cych z plac6wkami w realizrcj t zadan programowych h) wsp6lprac a z Pahstwow4 Agencj qrozwiqzywania Problem6w Alkoholowy ch oraz wojew6dzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojew6dzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej. 2. Do podstawolvych zadart Osrodka nale y udzielanie stacjonarnych i calodobowych Swiadczeri zdrowotnych: innych niz szpitalne otaz ambulatoryjnych w zakresie: 1 ) leczenia alkoholowych zespol6w abstynencyj nych, 2) psychoterapii vzalehnieh i wsp6luzale2 nieri, 3) udzielanie Svriadczeri zdrowotnych i rehabilitacyjnych czlonkom rodzin os6b uzalehnionych. 3. Do zadat OSrodka nalezy realizacjazadartzwiqzanych z obronnofci4kraju. {i + OSrodek mo2e prowadzil, bez szkody dla jakosci i dostgpnosci realizowanych statutowo Swiadczeri zdrowotnlrch, dzialalnosd gospo<larczq w zakresie wynajmu pomieszczeri na prowadzenie dzialalncrsci uslugowej, atakhe vz zakresie edukacji publicznej. {i s OSrodek udziela Swiiadczeri zdrowotnych na zasadach okreslonych w obowi4puj4cych przepisach prawnych oraz umowach z dysponr:ntami Srodk6w finansowych. III. Struktura organinacyjnaprzedsigbiorstwa podmiotu 1. W sktad podmiotu leczniczego wchodzqdwa przedsiebiorstwa: 1. 1 Stacjoname Leczenie U zalehnief, 1.2 Ambulatoryjne Leozenie Uzalehnieh {i e 1.3.W sklad stacj onarnego leczenia uzale2niei wchodzi j ako j ednostka organi zacyjna osrodek Leczenia odrvykowego, kt6ry posiada nastgpuj4ce kom6rki organizacyjne: a)oddzial Leczeniit Alkoholowych Zespol,5w Abstynencyj nych, b)oddzial Terapii tu zalehnieh, 1.4 W sklad ambulatoryjnego leczeniauzalelnienwchodz4jednostki organizacyjne: 1) Poradnia Odwyl<owa, a) Poradnia Leczeria U zale2niefr b) Poradnia Psychologiczna c) Oddzial Dzienny Terapii Uzalehnienia,rd Alkoholu. 2) Wojew6dzki OSrodek Terapii Uzale:Znienia i Wsp6luzale2nienia w Opolu, kt6ry posiada nastgpuj 4ce kom6rki orgartizacyjne: a) Woj ew6 dzka P r :zy cho dni a Terap i i U zalehnieni a i Wsp6lu zale2nienia b) Ambulatorium c) Dzienny Oddzial Terapii Uzalehnienia od Alkoholu. d) Poradnia Terapi.iUzale1nienia od Subst,ancji Psychoaktywnych dla DzieciiMtodzieay.

5 e) Poradnia Psychologiczna f) Poradnia Terapii Uzalelnienia od Alkoholu i Wsp6luzaleZnienia. 2. Ponadto w sklad OSrodka wchodz4 jako jednostki organizacyjne: 1) Dzial Finansowo - Ksipgowy, 2) Dztal Administracyjno - Techniczny, 3) samodzielne stanowiska pracy. 3. Orgarizacjg i przebieg procesu udzielania Swiadczeri zdrowotnych, z zapewnieniem wlasciwej dosteprrosci i jakosci tych SwiaCczeh w OSrodku okresla niniejszy Regulamin Orgarizacyjny ustalony przez Dyrektora. IV. Rodzaj dzialalnosci leczniczei orazru!:t udzielanych Swiadczeri zdrowotnych.(t I l.dzianalnosd inna niz szpitalna udzielana jest. w ramach: 1 ) Calodobowych Swiadczeri zdrowotnych lec,zenia uzalelnien na; a) OddzialeLeczenia Alkoholowych Zespol6v'i Abstynencyjnych w zakresie leczenra szk6d zdrowotnych spowodowanych uzywaniem alkoholu, aw szczeg6lnosci leczenie alkoholowych zespol(iw abstynencyjnych, udzielania indywidualnych Swiadczeri zapobi e gawc zo -lecznitczych dl a o s 6b uzalezni onych o d alkoho lu, prowadz enia dziabrt informacyjno-edukaclrjnych, rcalizacji programu motywuj4cego pacjent6w do podjgcia leczenia swojego uzalehnienia, oddzialywaf frlrmakologicznych wspomagaj4cych psychoterapie, b) Oddziale Terapii Uzalehnieh w zakresie realizacja program6w psychoterapriuzaleinienia, udzielania indywidual nych i grupowych Swiad czet'r zapobieg aw czo -leczniczy ch osobom uzaleanionym od alkoholu, prowadzenia dzialiui konsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rodzinos6b uzaleznionych, przygotowania pa<ientakohczqcego podstawowy program tenpeutyczny do konl;ynuowania terapii w programie ambulatoryjnym. 2) CaNodziennych Swiadczet'r zdrowotnych lec;zenia uzalehniehw ramach Dziennego Oddziatu Terapii ljzaleanief c,d Alkoholu w zakresie realizacja program6w psychoterapii uzalehnienia od alkoholu, udzielaniie indywidualnych i grup,owych Swiadczehzapobiegawczo-leczniczych osobom uzaleanionym od alkoholu, prowadzerria dzialafkonsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzaleznionych, przygotowania pacjent6w koricz4cych podstawowy program tenpeutyczny do kontynuowania terapii w progrzlmie ambulatoryjnym. 2.DzialalnoS6 ambulatoryjna w ramach Pora,Jni w Woskowicach Malych i Opolu w zakresie rcalizacja program6w psychoterapii uzalehnienia, udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczo-leczniczych osoborn uzale2;nionym i wsp6luzale2nionym oraz doroslym dzieciom allkoholik6w, prowadzenie dzialafkonsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzaleznionych, wspiera.nie dziatafi placowek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i kr(itkiej interwencji orazudzielanie w razie potrzeby konsultacji lekarzom,wsp6lpracy zp,lacowkamizajmujqcymi sig rozwiqzywaniem problem6w alkoholovry ch or az z grupami sam opomocowymi. V. Miejsce udzielaniia Swiadczeri zdrowotns's5. {i s l.swiadczenia zdrowotne udzielane s6 l) w Osrodku Leczeniia Odwykowego w Woskowicach Malych, Woskowice Malel5 2) w Wojew6dzkim CtSrodku Terapii Uzalehnienia i Wsp6luzalehnienia w Opolu ul. Glogowska 258 4

6 VI. Przebieg procesu udzielania Swiadczerfl zdrowotnych, zzapewnieniem wlasciwej dostppno3ci i jakosci tych Swiadczefiw jednostkach lub kom6rkach organizaryjnych przedsipbiorstwa podmiotu ; {i q 1. OSrodek udziela par;j entom Swiadczeri zdro.,rrotnych: 1)dostEpnymi metodarmi i Srodkami, zgodnie zewskazaniami aktualnej wiedzy medycznej z zak;l esu terapii i rehzrbilita cji uzalehnief, 2)zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 3) z nale?ylq starannosci4 4) zposzanowaniem prraw pacjenta. 2. O5rodek udziela Swiadczeri zdrowotnych finansowanych ze Srodk6w publicznych osobom uprawnionym zgodnie z ustaw4 z dnia27 sieqtnia2}}4,, o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanychze Srodk6w publicznych" (i.t. D2.IJ.2008, Nr 164, poz.l027 zp6hn.zm) z p62niejszymi zmianami oraz innym osobom uprawnionym do tych Swiadczeir na podstawie odrgbnych um6w. $10 1. o srodek udziela swi adczeri zdrowotny ch zu'iqzany ch z uzaleznieniem: - dla os6b uprawnionyrth, na podstawie um6w zawartychz Opolskim Oddzialem Wojew6dzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,oraz innych os6b uprawnionych do tych Swiadczeri na podstawi.e odrebnych um6w. 2. Swiadczenia zdrowotne, o kt6rych mowa w ust.1 udzielane sqw zakresie przewidzianym dla calodobowego i calodziennego lecznictwa stacjonarne go oraz lecznictwa ambulatoryjnego przez nastppuj4ce jednostki i kom6rki organiz;acyjne; LL w Woskowicach JMalych 1) OSrodek LeczeniaOdwykowego w Woskorvicach Malych, a) OddziaL Leczenia Alkoholowych Zespol6w Abstynencyjnych b) Oddzial Terapii Uzalehnieh 2.2.Poradnia Odwykow4, aw niej; a) Poradnia Terapii Uz,alehnienia od Alkoholu i Wsp6hnalehnienia b ) P oradnia Le czenia ljr zabhnien c)poradnia Psychologi,czna d)oddzial Dzienny Ter:apii Uzaleznienia od A.lkoholu. 2.3.w Opolu 1) Wojew6dzki osrodek rerapii uzale2nienia i wsp6tuzaleznienia. a w nim: a) woj ew6 dzkqp r zy cho dni E Terap i i u zalezni'eni a i wsp6lu zale2nienia, b) Ambulatorium, c) Dzienny Oddzial Terapii Uzale2nienia od Alkoholu. d) Poradnia Terapii Uzalehnienia od Substancji Psychoaktyr,vnych dla Dzieci imlodziely e)poradnig Psychologir:2n4. f)poradnie Terapii Uzalehnienia od Alkoholu i Wsp6luzaleZnienia. 3. Zadne okolicznosci nie mogestanowi6 podstawy do odmowy udzielenia Swiadczenia zdrowotnego, jezeli osoba zglaszajqca sie do Odrodka potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze wzglgdu na zagrozenie zycialub zdrowia.

7 $ W OSrodkuLeczenia Odwykowego w Wosl<owicach Malych pacjenci przyjmowani s4na leczenie szpitalne wecllug kolejnosci zgloszeh, Rejestracjg pacjent6w calodobowo prowadzi sig na podstawie zgj.osizenia; osobistego, telefonicznego lub za posrednictwem osoby trzeciej. 2. Przyjpcia na le,czenie calodobowe dokonuje sie na podstawie skierowania wydanego przez: - sed, w zwi4zku z or'zeczonym zobowiqzanrem do leczenia odwykowego, - Iekarzy, - bez skierowania na oddzial leczenia alkoholc'wych zespol6w abstynencyj nych ze wzgledu na stan zagrohenia Zyoia lub zdrowia pacjenta. 3.Lekaru, po przeprovradzonym badaniu pacjenta, kieruje go na odpowiedni oddzial: leczenia alkoholowych zespot6w abstynencyjrrych lub oddziat terapii uzale2nien. 4.Leczenie na OddziarleLeczetia Alkoholowl,ch Zespol6w Abstynencyjnych trwa do 10 dni. Po ukoriczeniu leczeniia calodobowego pacjenl. ma mo2liwo56 kontynuowania terapii w warunkach calodobourych lub ambulatoryjnyc:h w Poradniach nale2qcych do zakladu. 5. Leczenie naoddziale Terapii UzaleZnientnwa do 56 dni. W trakcie terapii rodziny pacj ent6w mo g4 korz 1t stat ze sp otkari z terup e utq. VII. Organizacjq i z;adania poszczegrflnych jednostek lub komrirek organizacyjnych przedsipbiorsfwa podmiotu oraz warunki wsp6ldzialania tych jednostek lub kom6rek dla zapewnienia sprarwnego i efektywnego frunkcjonowania podmiotu pod wzglpdem diagnosfyczno-lecznicrym, pielpgnaryjnym, rehabilitacyjnym i administracyjnogospodarczyml $12 l.oddzia\leczenia AJlkoholowych Zespol6w,\bstynencyjnych - jest kom6rkq organizacyjn1 OSrodka. I) OddziaLemLeczeniaAlkoholowych Zespol6w Abstynencyjnych kieruje kierownik Oddzialu, kt6ry jest lekarzem i podlega organrzacyjniez-cy Dyrektora ds. lecznictwa. 2. Do zadah Oddzialu nale?y : 1) udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapoltiegawczych - leczniczych, a w szczeg6lnosci: a) leczenie alkoholowych zespot6w abstynenc yj nych, b)podjeciewstepnychloddzialywafi tercpeutye:znych, c) prowadzenie obserlvacj i i postepowania di4gnosty cznego, d) prowadzenie dzialari informacyjno - edukat:yjnych,motywowanie pacjent6w do podjecia leczeniauzale2nienia. 2) zapewnienie pacjentom bezpieczenstv'ta, a pracjentom kt6rych stan tego wymaga szczegolnej opieki t zztb ezpieczenia, 3) ustalenie wskazanleczniczo - rehabilitacyjnych na czas postgpowaniaposzpitalnego, 4) zapewnienie rodzinom, wzglednie prawnynr opiekunom kontakt6w zpacjentari oraz informacji lekarskiej o stanie zdrowia chorych, pod warunkiem,2e pacjent Wrazil zgodg, 5) zapoznanie pacjenta z jego prawami i obowi4zkami, jakie posiada w czasie pobytu, 6) wykonywanie pacj erntom badari diagnostyc z:ny ch, 7) zapewnienie profes,ionalnej, holistycznej opieki lekarskiej, pielegniarskiej i terapeutycznej na optymalnym poziomie ilosciolvym i jakosciowym, uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta, 8) zapewnienie przyjgttemu pacjentowi lek6w i artykul6w sanitarnych,

8 9) zapewnienie wyzyrvienia odpowiedniego do stanu zdrowia, l0) prowadzenie edukacji w zakresie wlqczariapacjent6w i ich rodzin do realizacji zachowari prozdrowolnych, 1 1 ) prowadzenie sprarw zwiqzany ch z dokume;ntacj q i statystyk4 medycznq 12) gromadzenie informacji medycznychzrealizaqi kontraktu znfz oraz innymi podmiotami w zakresiie udzielany ch pr zez o ddzial Swiadczeri zdrowotnych, 3. Okres pobytu i lecz,enia pacjenta w oddziale jest zindywidualizowany iuzale2niony od og6lnego stanu zdrowia pacjenta. 4. Po ukoriczeniuleczenia w oddziale pacjent ma mozliwo66 kontynuowania terapii w warunkach catrodobowych na Oddziale Terapii Uzalebnieir lub w warunkach ambulatoryjnych w Poradniach nalez4cych do Zakladtr. $13 1. W stosunku do pacji enta O ddziatu Leczenia Alkoholowych Zespol6w Abstynencyj nych, kt6ry dopuszcza sie zamachu przeciwko Zyciu lub zdrowiu wlasnemu,zyciu lub zdrowiu innej osoby,bezpieczeristwu powszechnemu,bqd? w spos6b gwaltowny niszczy lub uszkadza przedmioty znajdujqce sig w otoczeniu mozna zastosowad przymus bezposredni. 2. O zastosowaniu przymusu bezposredniego decyduje lekarz, kt6ry okreslarodzaj zastosowanego Srodka przymusu (przytrzymanie, przymusowe stosowanie lek6w, unieruchomienie) oraz osobiscie nadzoruj e j e;go wykonanie. 3.Kuhdy wypadek zestosowania przymusu bezposredniego odnotowuje sie w dokumentacji medycznej. 4.Prued zastosowani przymusu bezposrednieigo uprzedzasie o tym osobg, wobec kt6rej ten Srodek ma byd podjety. 5.Przy wyborze Srodka przymusu nale?y zaclnwat szczeg6lnqostroznosi i dbalosd o dobro tej osoby. 6. Zgodnie z ustaw4 o ochronie zdrowia psychicznego pogotowie ratunkowe, policja i strtz pohama s4obowiqzane do udzielenia pomocy lekarzowi na jego Zqdanie. 7. Spos6b zastosowania przymusu bezposredniego okresla zarzqdzenie Dyrektora w sprawie sposobu stosowania przymusu bezposredniegc. $14 1. O wypisaniu pacjenta zoddzialuleczenia,\lkoholowych Zespol6w Abstynencyjnych decyduje kierownik orcdzialu : a) na podstawie wynitri6w leczenia uzasadniajalcych jego zakonczenie, b) nalqdanie pacjentar w terminie do 24 godzin od chwieli zgloszeniatego Zqdania kierownikowi oddzialu, c) z powodu naruszeniaprzez pacjenta regularninu oddziatu, d) na wniosek rady pacjent6w, jezeli pacjent uporczywie rraruszapostanowienia samorz4du Zaldadu, e)w rczie samowolnego opuszczenia OSrodka po uplywie 48 godzin. 2.Przepis6w pkt. 1. lit.b-e nie stosuje sig do pacjent6w, wzgledem kt6rych s4d orzekl obowiqpek poddania sie leczeniu odwykowemu. 3. Szczegolowe zasady pobytu pacjent6w na oddziale okresla regulaminu stacjonarnego zai<l.adulecznictwa od,wykowego Osrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Malych wydany zarzqdzeniemr dyrekto r a zaknadu $ls OddziaNLeczenia Alkoholowych Zespol6w Abstynencyjnych realizujqc swoje zadania wsp6lpracuj e z innymi j ednostkam i or ganizacvj nymi OSrodka.

9 $16.O ddzial Terap i i U zalehniefi - j e st kom6 rkq or ganizacy jnq.o Sro dka. 2.Oddzialem Terapii ljzalehniefikieruje kiero'mik,kt6ry podlega oryanizacyjnie Z-cy Dyrektora do spraw le'c71yi"1*u. 3. Do zadafioddzialu nale?y I) rcalizacja pro gram6w p sychote rcpii uzaleln i eni a o d alkoho lu, 2) udzielanie indywiclualnych Swiadczeri zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzale2nionyrn od alkoholu, 3) nawiryanie kontaktu tenpeulycznego zparjentem i jego rodzinq, 4) prowadzenie dzialah konsultacyjno - eduk;rcyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzalehnionych, 5) przygotowanie pacjenta kofrczqcego podstilwowy program terapeutyczny do kontynuowani a terapi i w pro gramie ambulato ryj nym, 6) stworzenie warunk6w umozliwiaj4cych wl,pisanie pacjenta lub jego przeniesienie do innego zaldadu opieki zdrowotnej lub domu tr)omocy spolecznej, 7) wsp6lpracazpora(lniami odwykowymi i irmymi instytucjamizajmujqcymi sie leczeniem uzalehnieh, 8) ) zapewnienie rodz;inom, wzglqdnie prawn'fm opiekunom kontakt6w zpacjentami oruz informacji lekarskiej,o stanie zdrowia chorych, pod warunkiem,2e pacjent wyrazil zgode, 9) zapoznanie pacjenta z jego prawami i obovri4zkami, jakie posiada w czasie pobyu, 10) wykonywanie baclah diagnostycznych,narzeczpacjent6w hospitalizowanych, 11) zapewnienie proft:sjonalnej, holistycznej opieki lekarskiej, pielggniarskiej i terapetrtycznej na optymalnym poziomie ilosc:iowym i jakosciowym, uwarunkowanej stanem zdrowiapacjenta, 12) zapev,rnienie przyjlgtemu pacjentowi lek6vv i artykul6w sanitamych, 13 ) zapevtnienie wyzywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, 14 ) prowadzenie edulkacji w zakresie wlqczu'iapacjentow i ich rodzin do realizacji zachowahprozdrowotnych, 1 5) prowadzenie spriaw zwiqzany ch z dokunrentacjqi statystyk4 m edy czny 16) gromadzenie informacji medycznychzrealizacji kontraktu znfz orazinnymi podmiotami w zakresie udzielany ch przez oddzial Swiadczeri zdrowotnych, 17) wsp6lpracaze wsrzystkimi kom6rkami organizacyjnymi Osrodka w oparciu o Regulamin Organizacyjny otaz o aktualnie obowi4zuj4ce regulacje prawne. 4. Okres pobyu ilecze>niapacjenta w oddziale terapii uzalezniehjest zindywidualizowany iuzalezniony od og6lnego stanu zdrowiapacjr:nta, od jego stanu psychicznego i postgp6w w terapii. 5. Po ukoirczeniu leczeniaw oddziale terapii uzalehniefinastqpuje wypisanie pacjentaze szpitala. s17 1. W stosunku do pacjentaoddzialu Terapii Uzale2nie(, kt6ry dopuszczasie zamachu przeciwko Zyciu lub zclrowiu wlasnemu,zyciu lub zdrowiu innej osoby, bezpieczeristwu powszechnemu, b4d2 lv spos6b gwahowny niszczy lub uszkadzaprzedmioty znajdt44ce sie w otoczeni u mohna zastosowai przymus bezprt6redni. 2. O zastosowaniu przymusu bezposredniego decydqelekarz, kt6ry okreslarodzaj zastosowanego Srodkar przymusu (przytrzymanie, przymusowe stosowanie lek6w, unieruchomienie, izolacja) oraz osobiscie nadzoruje jego wykonanie. 3.Kuizdy wypadek zasitosowania przymusu bezposredniego odnotowuje sig w dokumentacji medycznej.

10 4.Przed zastosowani przymusu bezposredniel3o uprzedza sig o tym osobg, wobec kt6rej ten Srodek ma by6 podjety. 5. Przy wyborze Srodka przymusu nale?y zachowad szczeg6lnqostroznos6 i dbalos6 o dobro tej osoby. 6. Zgodnie z ustaw4 o ochronie zdrowia psychicznego pogotowie ratunkowe, policja i strtz polarna sqobowi4zane do udzielenia pomocy lekarzowi na jego Zqdanie. 7. Spos6b zastosowania przymusu bezposredniego okresla zarzqdzeme Dyrektora w sprawie sposobu stosowania przymusu bezposredniego. 1. O wypisaniu pacjenlta zoddzialu Terapii Ur.ale2;nieh decyduje kierownik oddzialu : a) na podstawie wynil,l6w leczenia uzasadniaje'cych jego zakonczenie, b) nalqdanie pacjenta. w terminie do 24 godzin od chwili zgloszeniatego Z4dania kierownikowi oddzialu. c)z powodu naruszenia przez pacjenta Regularninu Stacjonarnego Zaldadu Lecznictwa Odwykowego - OSrodkaLeczenia Odwykowego w Woskowicach Malych, d) na wniosek rady pacjent6w, jezeli pacjent uporczywie narusza postanowienia samorz4du pacjent6w. e)w razie samowolne lo opuszczeniazakladu po uplywie 48 godzin. 2.Przepisow pkt. 1. ltit. b, d, e nie stosuje sie do pacjent6w, wzglgdem kt6rych s4d orzekl obowi4zek poddania sie leczeniu odwykowemu. 3. Szczeg6lowe zasadty pobytu pacjent6w na oddziale okre6la regulaminu stacjonarnego zakladu lecznictwa odwykowego OSrodka LeczeniaOdwykowego w Woskowicach Malych wydany zarzqdzeniem dyrekto ru zaldadu $ 18 $le L Poradni4 odwykow4 kieruje kierownik bezposrednio podlegly Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa. 2. Do zadaf Poradni Odwykowej nale?y w sz:czeg6lno5ci: 1) udzielanie indywidrnalnych Swiadczeri zapolriegawczo-leczntczych osobom uzalehnionym wsp6luzaleznionym oraz doroslym dzieciom a lkoholik6w, 2) prowadzenie dzialari konsultacyjno - edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzalelnionych, 3) wspieranie dzia\ah plac6wek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i kr6tkiej interwencji oraz udzielania w razie potrzeby konsultacji lekarzom, 4) wsp6lpracazplaco'wkami zajmuj4cymi sie rozwi4zywaniem problem6w alkoholowych or az grup ami samopomo cowymi, 5 ) wsp6lpr ac a z inrty m i j e dno stkami organi zac y jny mi zal<ladu. 3. Przyjgcie naleczenrie odbywa sig na podstawie skierowania wydanego przez: - sqd, w zwiqzku z orz:eczotym zobowiryaniern do leczenia odwykowego, -lekarzy, - osoby uzalehnione ori Srodk6w psychoaktywnych bez skierowania. Wojew6dzki Osrodek Terapii Uzalelnienia i \Vsp6luzalelnieniaw Opolu jest zamiejscow4 jednostkq organizacyjn4 OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych. Osrodkiem kieruje kierownik, kl6ry bezposre,lnio podlega Z-cy Dyrcktora ds. lecznictwa. $20

11 $21 Do podstawotyych zadan Wojew6dzkiego Osrodka Terapii IJzalehnienia i Wsp6luzalehnienia w Opolu w szczeg6lnofci nalezy: l) Wykonywanie zadanpozamedycznychprzewidzianych dla Wojew6dzkiego Osrodka Terapii Uzalehnienia i Wsp6luzale2nieniaa w tym: a) monitorowania funkcjonowania plac6wek leczenia uzale1nienia od alkoholu zakresie dostepnofci Swiadczeri stacjonarnych i calodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki naduzalehnionymi od alkoholu na terenie wojew6dztwa; b) oceny jakosci $wiadczef stacjonamych i calodobowychomzambulatoryjnych w sprawowaniu opieki naduzalehnionymi od alkoholu udzielanych na terenie wojew6dztwa orazprzygotowanie wniosk6w i zalecefiu,tym zakresie, w $irn wnioskowanie o koniecznorici podiecia doskonalenia zawo,lowego pracownik6w; c)opiniowania wo.iew6dzkich strategii i plan6w w zakresie zdrowiapublicznego; d) udzielania konsultacji podmiotomlecztticzvm prowadzqcymplacowki or;1.inny^ podmiotom zajmuj 4cy m siq rozwi4zywani em problem6w alkoholowych ; e) prowadzeniadzianalnosci metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbieraniai opracowywania danych statystycznych dotyczqcych rozpowszechnienia uzale2nienia od, alkoholu i zwiqzanych z nim problem6w ctrazleczeniauzaleznienia od alkoholu na terenie wojew6dztwa, atakze ocena tych danych; 0 inicjowania ircalizacji dzialahpodnos;r4cych kwalifikacje zawodowe pracownik6w merytorycznych zatrudnionych w plac6wl,:ach, w tym organizowanie stuzy i szkoleri; g) inicj ow ania i prowadzen ia dzialan podnosz4cych kompetencj e zawodowe os6b wsp6ldzialai 4cych z plac6wkami w realizacj i zadaa pro gramowych h) wsp6lpracaz Paristwow4AgencjQRoz'wiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz wojew6dzkim konsultantem w dziedzinie psychiatrii i wojew6dzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej. 2)leczenie pacjent6w w ramach poradni wchodzqcych w sklad WOTUiW w Opolu s22 W sklad Wojew6dzkiego Osrodka Terapii ljzilehnienia i Wsp6luzaleZnieniaw Opolu wchodz4 nastgpuj 4ce kom6rki organizacyjne: I. Woj ew6 dzka P rzychodnia Terapii tj zale2n:renia i Wsp6lu zaleanienia. 2. Ambulatorium. 3. Dzienny Oddziat Terapii Uzalehnienia od Alkoholu 4.Poradnia Terapii Uzalebnienia od Substancji Psychoaktywnych dla DzieciiMlodzie1y 5.Poradnia Psychologiczna. 6. Poradni a Terap i i u zaleznieni a o d Alkoho lu.i wsp 6 Luzale2nienia. $23 l.wojew6dzkqprzychodni4terapii tjzalehnienia i Wsp6luzaleanienia kieruje kierownik Woj ew6dzkiego OSrodka Terapii IJ zalehnienia i Wsp6iu zaleanienia w Opolu. 2.Do zadaf Wojew6dzkiej Przychodni Terapii TJzalehnienia i Wsp6luz ileznienianalely w szczeg6lno5ci: a) udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczo- leczniczychosobom uzaleanionym wsp6luzale2nionym oraz doro slym dzieciom a lkoho I ik6w b) udzielanie Swiadczeri rehabilitacyjnych obe.ymuj4cych oddzialywania psychospoleczne i medyczne, ukierunkowanych na przywrocen ie zdolnosci funkcj ono*uniu spolecznego osobie uzalelnionq, c) prowadzenie dzialari konsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzaleznionych. t0

12 d) wspieranie dzialahplac6wek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i kr6tkiej interwencj i or az udzielanie k onsultacji, e) wsp6lpraca z plac6wkami samopomocowymi zajmujqcymi sie rozwi4zywaniem problem6w alkoholowy ch oraz grupami samopomocowymi, f) organizowanie sta?y i szkoleri doskonal4cych pracownik6w lecznictwa odwykowego. 3. PrzyjEcie na leczenie odbywa sie na podstarvie skierowania wydanego przez: - s4d, w zwiqzku z orz,eczonym zobowiryanien do leczenia odwykowego, -lekaruy, - bez skierowania. 4. Do zadahambulatorium nalezy w szczeg6laosci: 1 ) rejestracj a pacj ont6w, 2) wykonywanie zlecen lekarskich, 3 ) ustalenie terminu porad udzielanych prz ez lekany 4)pr ow adzeni e spraw zw iqzany ch z do kun r entacj q i statystykq medyc zn6 5) gromadzenie in.formacji medycznychzrealizacjikontraktu znfz oraz innyrni podmiotami w zakresie udzielany ch przez oddziat Swiadczeri zdrowotnych, 6) wsp6lpraca ze wszystkimi kom6rkami organizacyjnymi Osrodka w oparciu o RegulaminOrganizacyjny oraz o aktualnie obowi4zujqce regulacje prawne. 5. Do zadaf Dziennego OSrodka Terapii Uzalehnienia od Alkoholu nalezy: I) realizacja pro gramu psychoterapeutycznegc,, 2) udzielarrie indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzaleznionyrn, 3) naviqzanie kontaktu tenpeutycznego z pa<jentem i jego rodzinq, 4) prowadzenie dzialan konsultacyjno - edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzalelnionych, 5) przygotowanie pacjenta konczqcego podsterwowy program terapeutyczny do kontynuowania terapi i w pro gramie ambulato ryj nym, 6) wsp6lpracazporadniami odwykowymi i irurymi instytucjamizajmujqcymi sie leczeniem uzaleznien, 7) prowadzenie edukacji w zakresie wlqczan)apacjent6w i ich rodzin do realizacji zachowanprozdrowortnych 8) zapoznanie pacjenta z jego prawami i obcwi4zkami, jakie posiada w czasie pobyu, 9) wykonywani e badari di agnostyc zty ch, na r zecz pacj ent6w, 10) zapewnienie profesjonalnej, holistycznej opieki lekarskiej, pielqgniarskiej i terapeutycznej na optymalnym poziomie ilosciolvym i jakosclowym, uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta, 1l) zapewnienie przyjqtemu pacjentowi lek6w i artykul6w sanitamych, 12) zapevtnienie wyzywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, 13) wykonywanie innych zadan wynikajqcych z odrebnych przepis6w. I 4) prowadzenie spraw zwiqzany ch z dokumentacj 4 i statystyk4 medyczn4 15) gromadzenie informacji medycznychzrealizacji kontraktu znfz oraz innymi podmiotami w zakresie udziel any ch przez o ddzial Swiadczeri zdrowotnych, 6. Okres pobytu ileczeniapacjenta w oddziale terapii uzaleztienjest zindywidualizowany iuzalehniony od og6lnego stanu zdrowiapacj<:nta i mo2liwoscirealizacji programu przez pacjenta. 7. Po ukoticzeniu leczenia w dziennym oddziale terapii uzalezniefi od alkoholu nastepuje wypisanie pacjenta. S.Wojew6dzki OSrodek Terapii Uzalelnienia i Wsp6luzalehnieniaw Opolu realizujqc swoje zadania wsp 6lpracuj e z inn)'rni j edno stkam i ot ganizacyj nym i zakjadv. t1

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu I.Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek procesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012 I. Postanowienie ogólne 1. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie: a) ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność Zakład Leczenia Uzależnień W Charcicach Status: Tytuł: STATUT Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność 1 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie-Koilu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach or.0050.13.201s. ZARZ4DZENIE NR 13/1s BURMISTRZA MONIEK z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zzdafir publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Spis treści: REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2011 REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 112 6786 Poz. 654 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: DZIAŁ I Przepisy ogólne 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIOW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU TE CHNO LO GICZNO -PRZYRODNIC ZE G O im. Jana i Jgdrzeja Sniadeckich w BYD GOSZCZY

REGULAMIN STUDIOW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU TE CHNO LO GICZNO -PRZYRODNIC ZE G O im. Jana i Jgdrzeja Sniadeckich w BYD GOSZCZY Zal4czntk do y"!:;'li:,::o;0,,, REGULAMIN STUDIOW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU TE CHNO LO GICZNO -PRZYRODNIC ZE G O im. Jana i Jgdrzeja Sniadeckich w BYD GOSZCZY Postanowienia og6lne $1 i. Uczelnia moze

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r.

s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r. s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania dyrektor6w oraz strukfury organizacyjnej zaklad6w karnych i areszt6w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny. z dnia 24 stycznia ZO12 r.

,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny. z dnia 24 stycznia ZO12 r. ,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny z dnia 24 stycznia ZO12 r. w spnawie wprowadzenia,,polityki bezpieczefstwa informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo