KTOIT. Zarz4dzenie Nr Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KTOIT. Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku"

Transkrypt

1 Zarz4dzenie Nr Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie: wprowad zunia w Zycie regulaminu organizacyjnego. Na podstawie art.23 ustawy z dnia l5 kwietnia 2011r o dzialalnosci leczniczej (.t. Dz.U r poz.2l7 zp62n.zm. zarz4dzam co nastgpuje: Wprowadzam regulamln organizacyjny, zatwierdzonego uchwal4 Rady Spolecznej nr z dnia 30 stycznia 2014 r. Re gulamin or ganizacyjlly stanowi zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia. Regulamin podaje sig do wiadomosci poprzez wylozenie w sekretariacie. Informacjg o powylszym wywieszasig na tablicy ogloszeri. $l $2 Zarz4dzenie obowi4zuje od dnia podpisania s3 KTOIT &wln

2 Zalqcznik nr I do zarzqdzenia nr 6 I Dyrektora ()Srodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Malych SAMO DZIELIW IT UB LI CZTW ZATQALD O PTEIS ZD R O WO TNEJ: Af aoonx LECZIiNIA odwyk0,i.egi0 W W0SK0WICACIT ]UIALYCH R E G U L.A M I N O ]? G A N I ZA C YTNY SPIS TRESCI: I. POSTANOWIENIA OGOLNE - n zlra podmiotu II. Cele izadania podmiotu. III. Struktura organiizacyjna przedsigbiorstwa podmiotu IV. Rodzaj dzialalno5cileczniczej orazzakres udzielanych Swiadczerf, zdrowotnych V. Miejsce udzielania Swiadczerl zdrowotnyss. VI. Przebieg procesu udzielania Swiadczef zdrowotnych, zzapewnieniem wlasciwej dostppno5ci i jakosci tych Swiad czefi w jednostkach lub komrirkach organtzacyjnych przedsipbiorstwa podmiotu; WI. Organizacjaiztadania poszczeg6lnychljednostek lub kom6rek organizacyjnych p rzedsipbio rstwa po clmiotu or ^z w arunki w s p r6ld zianania fych j ednostek lub kom6rek dla zapewnienia sprarwnego i efektywnego fiunkcjonowania podmiotu pod wzglpdem diagnostyczno-leczni'czyrrrt pielpgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjnogospodarczym; VIII. Warunki wsp6ldzialania z innymi podmiotami wykonuj 4cymi dzialalno5f lecznicz4w zakresie zapewnienia prawidlovvo5ci diagnostyki,leczenia, pielggnacji i rehabilitacji pacjentdiw oraz ci4glosci przebiegu procesu udzielania Swiadczeri zdrowotnych; IX. Wysoko56 oplafy'za udostgpnienie dokumentacji medycznej ustalonej w spos6b okreslony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listtopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjienta; X. Organizacja procesu udzielania Swiadczefizdrowotnych w prrypadku pobierania oplat. XI. Wysoko5d oplaty zaprzechowywanie zrvlok pacjenta przez okres dlu2szy nti,72 godziny od os6b lub instytucji uprawnionych do pochowania zrvlok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 19ii9 r. o cmentarzach i clhowaniu zmarlych (i.t. Dz.U, z r. Nr 118 poz. 687 zpdtn.z:m) oraz od podmiottfw, na zlecenie ktrirych przechowuje sip nvloki w zrvi4zku ztocz1cynn sig postgpowaniem karnyml XII. WysokoSd oplat za rudzielane Swiadczenia zdrowotne inne niz finansowane ze Srodk6w publicznych XIII. Spos6b kierowa,nia jednostkami lub li:om6rkami organizaryjnymi przedsigbiorstwa pod miotu XIV Postanowienia koricowe.

3 I. Postanowienia og6lne- Firma podmiotu $1 l.osrodek Leczenia Otdwykowego w Woskowicach Malych,zwany dalej "OSrodkiem", jest samodzielnym publicznym zak<ladem opieki zdrowotnej, posiadaj4cym osobowosi prawn4i jest wpisany do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaldad6w opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Opolu VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem i rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalnosc leczniczq prowadzonego przez WojewodE Opolskiego trrod numerem , prowadz4cym dzialalno 56 na p o dstarvi e : l)ustawy z dnia 15 k'wietnia 20llr. o dzialalnosci leczniczej Q.t.Dz. U. z 20I3r.poz.2l7 z p62n. zm), 2)ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochro:nie zdrowia psychicznego (.t.dz. U. z 20IIr. Nr 23I,poz zpt6ln. zm.), 3)ustawy z dnia 26 pu2dziemlka 1982r. o wychowaniu w trze2wosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi ( j.t.dzt. U. z 20 l2r. poz.l3 5 6 z', p62n. zm.) 4)statutu. 5)innych akt6w prawrrlych dotyczqcych podmiot6w leczniczych i przepis6w wydanych na ich podstawie. 2. Siedzibq Zaldadu je,'st miej scowosd Woskovrice Male 1 5, gmina Namysl6w. 3. Obszarem dziataniil OSrodka jest wojew6d;two opolskie. 4. Zasigg dzialalnosci Zaldadu moze zostaf zvriekszony o zakres wynikaj4cy z zawartych porozumieri i um6w o udzielanie Swiadczeri zdrowotnych. 5. Zal<lad udziela Swiadczeri takle pacjentom spoza wojew6dztwa opolskiego $2 Podmiotem tworz4cyrn i nadzoruj4cym OSrodr:k jest Wojew6dztwo Opolskie. II Cele izadania podmiotu. {i : 1. OSrodek jest utworzony i utrzymywany vr celu: 1) udzielania Swiadczeri zdrowotnych: a)stacjonarnych i calodobowych innych ni'i. szpitalne, b)ambulatoryjnych, 2) realizacji zadan z zabesu; a) monitorowania funkcjonowania plac6wek leczenia uzalehnienia od alkoholu zakresie dostgpnosci Swiadczeri stacjonamych i calodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki naduzalelnionymi orl alkoholu na terenie wojew6dztwa; b) oceny jakosci riiwiadczeri stacjonarnych i calodobowychoraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki naduzaleznionymi orl alkoholu udzielanych na terenie wojew6dztwa orczprzygotowanie wniosk6w i zalecen u'tym zakresie, w tym wnioskowanie o koniecznosci podj Ecia doskonalenia zawo,lowego pracowrlik6w; c)opiniowania wojew6dzkich strategii i plan6w w zakresie zdrowia publicznego; d) udzielania konsultacji podmiotom leczric4ryn prowadzqcym plac6wki oraz innym podmiotom zajmuj qcym sig rozwi4zywani em problem6w alkoholowych; e) prowadzenia dzialalnosci metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbieraniai opracowywania danych statystycznych dotyczqcych rozpowszechnienia uzalelnienia od alkoholu i zwiqzutych z nim problem6w orazleczeniauzaleznienia od alkoholu na terenie wojew6dzfwa, a takze ocena tych <lanych;

4 f) inicj owan ia i r ealizacji dzialah p o dno s :r 4cych kwalifi k acj e zaw o dowe prac ownik6w merytorycznych z:atrudnionych w plac6wl:ach, w tym organizowanie stufi i szkoleri; g) inicjowania i prorvadzenia dzialafi podnosz4cych kompetencje zawodowe os6b wsp6ldzialaj4cych z plac6wkami w realizrcj t zadan programowych h) wsp6lprac a z Pahstwow4 Agencj qrozwiqzywania Problem6w Alkoholowy ch oraz wojew6dzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojew6dzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej. 2. Do podstawolvych zadart Osrodka nale y udzielanie stacjonarnych i calodobowych Swiadczeri zdrowotnych: innych niz szpitalne otaz ambulatoryjnych w zakresie: 1 ) leczenia alkoholowych zespol6w abstynencyj nych, 2) psychoterapii vzalehnieh i wsp6luzale2 nieri, 3) udzielanie Svriadczeri zdrowotnych i rehabilitacyjnych czlonkom rodzin os6b uzalehnionych. 3. Do zadat OSrodka nalezy realizacjazadartzwiqzanych z obronnofci4kraju. {i + OSrodek mo2e prowadzil, bez szkody dla jakosci i dostgpnosci realizowanych statutowo Swiadczeri zdrowotnlrch, dzialalnosd gospo<larczq w zakresie wynajmu pomieszczeri na prowadzenie dzialalncrsci uslugowej, atakhe vz zakresie edukacji publicznej. {i s OSrodek udziela Swiiadczeri zdrowotnych na zasadach okreslonych w obowi4puj4cych przepisach prawnych oraz umowach z dysponr:ntami Srodk6w finansowych. III. Struktura organinacyjnaprzedsigbiorstwa podmiotu 1. W sktad podmiotu leczniczego wchodzqdwa przedsiebiorstwa: 1. 1 Stacjoname Leczenie U zalehnief, 1.2 Ambulatoryjne Leozenie Uzalehnieh {i e 1.3.W sklad stacj onarnego leczenia uzale2niei wchodzi j ako j ednostka organi zacyjna osrodek Leczenia odrvykowego, kt6ry posiada nastgpuj4ce kom6rki organizacyjne: a)oddzial Leczeniit Alkoholowych Zespol,5w Abstynencyj nych, b)oddzial Terapii tu zalehnieh, 1.4 W sklad ambulatoryjnego leczeniauzalelnienwchodz4jednostki organizacyjne: 1) Poradnia Odwyl<owa, a) Poradnia Leczeria U zale2niefr b) Poradnia Psychologiczna c) Oddzial Dzienny Terapii Uzalehnienia,rd Alkoholu. 2) Wojew6dzki OSrodek Terapii Uzale:Znienia i Wsp6luzale2nienia w Opolu, kt6ry posiada nastgpuj 4ce kom6rki orgartizacyjne: a) Woj ew6 dzka P r :zy cho dni a Terap i i U zalehnieni a i Wsp6lu zale2nienia b) Ambulatorium c) Dzienny Oddzial Terapii Uzalehnienia od Alkoholu. d) Poradnia Terapi.iUzale1nienia od Subst,ancji Psychoaktywnych dla DzieciiMtodzieay.

5 e) Poradnia Psychologiczna f) Poradnia Terapii Uzalelnienia od Alkoholu i Wsp6luzaleZnienia. 2. Ponadto w sklad OSrodka wchodz4 jako jednostki organizacyjne: 1) Dzial Finansowo - Ksipgowy, 2) Dztal Administracyjno - Techniczny, 3) samodzielne stanowiska pracy. 3. Orgarizacjg i przebieg procesu udzielania Swiadczeri zdrowotnych, z zapewnieniem wlasciwej dosteprrosci i jakosci tych SwiaCczeh w OSrodku okresla niniejszy Regulamin Orgarizacyjny ustalony przez Dyrektora. IV. Rodzaj dzialalnosci leczniczei orazru!:t udzielanych Swiadczeri zdrowotnych.(t I l.dzianalnosd inna niz szpitalna udzielana jest. w ramach: 1 ) Calodobowych Swiadczeri zdrowotnych lec,zenia uzalelnien na; a) OddzialeLeczenia Alkoholowych Zespol6v'i Abstynencyjnych w zakresie leczenra szk6d zdrowotnych spowodowanych uzywaniem alkoholu, aw szczeg6lnosci leczenie alkoholowych zespol(iw abstynencyjnych, udzielania indywidualnych Swiadczeri zapobi e gawc zo -lecznitczych dl a o s 6b uzalezni onych o d alkoho lu, prowadz enia dziabrt informacyjno-edukaclrjnych, rcalizacji programu motywuj4cego pacjent6w do podjgcia leczenia swojego uzalehnienia, oddzialywaf frlrmakologicznych wspomagaj4cych psychoterapie, b) Oddziale Terapii Uzalehnieh w zakresie realizacja program6w psychoterapriuzaleinienia, udzielania indywidual nych i grupowych Swiad czet'r zapobieg aw czo -leczniczy ch osobom uzaleanionym od alkoholu, prowadzenia dzialiui konsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rodzinos6b uzaleznionych, przygotowania pa<ientakohczqcego podstawowy program tenpeutyczny do konl;ynuowania terapii w programie ambulatoryjnym. 2) CaNodziennych Swiadczet'r zdrowotnych lec;zenia uzalehniehw ramach Dziennego Oddziatu Terapii ljzaleanief c,d Alkoholu w zakresie realizacja program6w psychoterapii uzalehnienia od alkoholu, udzielaniie indywidualnych i grup,owych Swiadczehzapobiegawczo-leczniczych osobom uzaleanionym od alkoholu, prowadzerria dzialafkonsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzaleznionych, przygotowania pacjent6w koricz4cych podstawowy program tenpeutyczny do kontynuowania terapii w progrzlmie ambulatoryjnym. 2.DzialalnoS6 ambulatoryjna w ramach Pora,Jni w Woskowicach Malych i Opolu w zakresie rcalizacja program6w psychoterapii uzalehnienia, udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczo-leczniczych osoborn uzale2;nionym i wsp6luzale2nionym oraz doroslym dzieciom allkoholik6w, prowadzenie dzialafkonsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzaleznionych, wspiera.nie dziatafi placowek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i kr(itkiej interwencji orazudzielanie w razie potrzeby konsultacji lekarzom,wsp6lpracy zp,lacowkamizajmujqcymi sig rozwiqzywaniem problem6w alkoholovry ch or az z grupami sam opomocowymi. V. Miejsce udzielaniia Swiadczeri zdrowotns's5. {i s l.swiadczenia zdrowotne udzielane s6 l) w Osrodku Leczeniia Odwykowego w Woskowicach Malych, Woskowice Malel5 2) w Wojew6dzkim CtSrodku Terapii Uzalehnienia i Wsp6luzalehnienia w Opolu ul. Glogowska 258 4

6 VI. Przebieg procesu udzielania Swiadczerfl zdrowotnych, zzapewnieniem wlasciwej dostppno3ci i jakosci tych Swiadczefiw jednostkach lub kom6rkach organizaryjnych przedsipbiorstwa podmiotu ; {i q 1. OSrodek udziela par;j entom Swiadczeri zdro.,rrotnych: 1)dostEpnymi metodarmi i Srodkami, zgodnie zewskazaniami aktualnej wiedzy medycznej z zak;l esu terapii i rehzrbilita cji uzalehnief, 2)zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 3) z nale?ylq starannosci4 4) zposzanowaniem prraw pacjenta. 2. O5rodek udziela Swiadczeri zdrowotnych finansowanych ze Srodk6w publicznych osobom uprawnionym zgodnie z ustaw4 z dnia27 sieqtnia2}}4,, o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanychze Srodk6w publicznych" (i.t. D2.IJ.2008, Nr 164, poz.l027 zp6hn.zm) z p62niejszymi zmianami oraz innym osobom uprawnionym do tych Swiadczeir na podstawie odrgbnych um6w. $10 1. o srodek udziela swi adczeri zdrowotny ch zu'iqzany ch z uzaleznieniem: - dla os6b uprawnionyrth, na podstawie um6w zawartychz Opolskim Oddzialem Wojew6dzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,oraz innych os6b uprawnionych do tych Swiadczeri na podstawi.e odrebnych um6w. 2. Swiadczenia zdrowotne, o kt6rych mowa w ust.1 udzielane sqw zakresie przewidzianym dla calodobowego i calodziennego lecznictwa stacjonarne go oraz lecznictwa ambulatoryjnego przez nastppuj4ce jednostki i kom6rki organiz;acyjne; LL w Woskowicach JMalych 1) OSrodek LeczeniaOdwykowego w Woskorvicach Malych, a) OddziaL Leczenia Alkoholowych Zespol6w Abstynencyjnych b) Oddzial Terapii Uzalehnieh 2.2.Poradnia Odwykow4, aw niej; a) Poradnia Terapii Uz,alehnienia od Alkoholu i Wsp6hnalehnienia b ) P oradnia Le czenia ljr zabhnien c)poradnia Psychologi,czna d)oddzial Dzienny Ter:apii Uzaleznienia od A.lkoholu. 2.3.w Opolu 1) Wojew6dzki osrodek rerapii uzale2nienia i wsp6tuzaleznienia. a w nim: a) woj ew6 dzkqp r zy cho dni E Terap i i u zalezni'eni a i wsp6lu zale2nienia, b) Ambulatorium, c) Dzienny Oddzial Terapii Uzale2nienia od Alkoholu. d) Poradnia Terapii Uzalehnienia od Substancji Psychoaktyr,vnych dla Dzieci imlodziely e)poradnig Psychologir:2n4. f)poradnie Terapii Uzalehnienia od Alkoholu i Wsp6luzaleZnienia. 3. Zadne okolicznosci nie mogestanowi6 podstawy do odmowy udzielenia Swiadczenia zdrowotnego, jezeli osoba zglaszajqca sie do Odrodka potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze wzglgdu na zagrozenie zycialub zdrowia.

7 $ W OSrodkuLeczenia Odwykowego w Wosl<owicach Malych pacjenci przyjmowani s4na leczenie szpitalne wecllug kolejnosci zgloszeh, Rejestracjg pacjent6w calodobowo prowadzi sig na podstawie zgj.osizenia; osobistego, telefonicznego lub za posrednictwem osoby trzeciej. 2. Przyjpcia na le,czenie calodobowe dokonuje sie na podstawie skierowania wydanego przez: - sed, w zwi4zku z or'zeczonym zobowiqzanrem do leczenia odwykowego, - Iekarzy, - bez skierowania na oddzial leczenia alkoholc'wych zespol6w abstynencyj nych ze wzgledu na stan zagrohenia Zyoia lub zdrowia pacjenta. 3.Lekaru, po przeprovradzonym badaniu pacjenta, kieruje go na odpowiedni oddzial: leczenia alkoholowych zespot6w abstynencyjrrych lub oddziat terapii uzale2nien. 4.Leczenie na OddziarleLeczetia Alkoholowl,ch Zespol6w Abstynencyjnych trwa do 10 dni. Po ukoriczeniu leczeniia calodobowego pacjenl. ma mo2liwo56 kontynuowania terapii w warunkach calodobourych lub ambulatoryjnyc:h w Poradniach nale2qcych do zakladu. 5. Leczenie naoddziale Terapii UzaleZnientnwa do 56 dni. W trakcie terapii rodziny pacj ent6w mo g4 korz 1t stat ze sp otkari z terup e utq. VII. Organizacjq i z;adania poszczegrflnych jednostek lub komrirek organizacyjnych przedsipbiorsfwa podmiotu oraz warunki wsp6ldzialania tych jednostek lub kom6rek dla zapewnienia sprarwnego i efektywnego frunkcjonowania podmiotu pod wzglpdem diagnosfyczno-lecznicrym, pielpgnaryjnym, rehabilitacyjnym i administracyjnogospodarczyml $12 l.oddzia\leczenia AJlkoholowych Zespol6w,\bstynencyjnych - jest kom6rkq organizacyjn1 OSrodka. I) OddziaLemLeczeniaAlkoholowych Zespol6w Abstynencyjnych kieruje kierownik Oddzialu, kt6ry jest lekarzem i podlega organrzacyjniez-cy Dyrektora ds. lecznictwa. 2. Do zadah Oddzialu nale?y : 1) udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapoltiegawczych - leczniczych, a w szczeg6lnosci: a) leczenie alkoholowych zespot6w abstynenc yj nych, b)podjeciewstepnychloddzialywafi tercpeutye:znych, c) prowadzenie obserlvacj i i postepowania di4gnosty cznego, d) prowadzenie dzialari informacyjno - edukat:yjnych,motywowanie pacjent6w do podjecia leczeniauzale2nienia. 2) zapewnienie pacjentom bezpieczenstv'ta, a pracjentom kt6rych stan tego wymaga szczegolnej opieki t zztb ezpieczenia, 3) ustalenie wskazanleczniczo - rehabilitacyjnych na czas postgpowaniaposzpitalnego, 4) zapewnienie rodzinom, wzglednie prawnynr opiekunom kontakt6w zpacjentari oraz informacji lekarskiej o stanie zdrowia chorych, pod warunkiem,2e pacjent Wrazil zgodg, 5) zapoznanie pacjenta z jego prawami i obowi4zkami, jakie posiada w czasie pobytu, 6) wykonywanie pacj erntom badari diagnostyc z:ny ch, 7) zapewnienie profes,ionalnej, holistycznej opieki lekarskiej, pielegniarskiej i terapeutycznej na optymalnym poziomie ilosciolvym i jakosciowym, uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta, 8) zapewnienie przyjgttemu pacjentowi lek6w i artykul6w sanitarnych,

8 9) zapewnienie wyzyrvienia odpowiedniego do stanu zdrowia, l0) prowadzenie edukacji w zakresie wlqczariapacjent6w i ich rodzin do realizacji zachowari prozdrowolnych, 1 1 ) prowadzenie sprarw zwiqzany ch z dokume;ntacj q i statystyk4 medycznq 12) gromadzenie informacji medycznychzrealizaqi kontraktu znfz oraz innymi podmiotami w zakresiie udzielany ch pr zez o ddzial Swiadczeri zdrowotnych, 3. Okres pobytu i lecz,enia pacjenta w oddziale jest zindywidualizowany iuzale2niony od og6lnego stanu zdrowia pacjenta. 4. Po ukoriczeniuleczenia w oddziale pacjent ma mozliwo66 kontynuowania terapii w warunkach catrodobowych na Oddziale Terapii Uzalebnieir lub w warunkach ambulatoryjnych w Poradniach nalez4cych do Zakladtr. $13 1. W stosunku do pacji enta O ddziatu Leczenia Alkoholowych Zespol6w Abstynencyj nych, kt6ry dopuszcza sie zamachu przeciwko Zyciu lub zdrowiu wlasnemu,zyciu lub zdrowiu innej osoby,bezpieczeristwu powszechnemu,bqd? w spos6b gwaltowny niszczy lub uszkadza przedmioty znajdujqce sig w otoczeniu mozna zastosowad przymus bezposredni. 2. O zastosowaniu przymusu bezposredniego decyduje lekarz, kt6ry okreslarodzaj zastosowanego Srodka przymusu (przytrzymanie, przymusowe stosowanie lek6w, unieruchomienie) oraz osobiscie nadzoruj e j e;go wykonanie. 3.Kuhdy wypadek zestosowania przymusu bezposredniego odnotowuje sie w dokumentacji medycznej. 4.Prued zastosowani przymusu bezposrednieigo uprzedzasie o tym osobg, wobec kt6rej ten Srodek ma byd podjety. 5.Przy wyborze Srodka przymusu nale?y zaclnwat szczeg6lnqostroznosi i dbalosd o dobro tej osoby. 6. Zgodnie z ustaw4 o ochronie zdrowia psychicznego pogotowie ratunkowe, policja i strtz pohama s4obowiqzane do udzielenia pomocy lekarzowi na jego Zqdanie. 7. Spos6b zastosowania przymusu bezposredniego okresla zarzqdzenie Dyrektora w sprawie sposobu stosowania przymusu bezposredniegc. $14 1. O wypisaniu pacjenta zoddzialuleczenia,\lkoholowych Zespol6w Abstynencyjnych decyduje kierownik orcdzialu : a) na podstawie wynitri6w leczenia uzasadniajalcych jego zakonczenie, b) nalqdanie pacjentar w terminie do 24 godzin od chwieli zgloszeniatego Zqdania kierownikowi oddzialu, c) z powodu naruszeniaprzez pacjenta regularninu oddziatu, d) na wniosek rady pacjent6w, jezeli pacjent uporczywie rraruszapostanowienia samorz4du Zaldadu, e)w rczie samowolnego opuszczenia OSrodka po uplywie 48 godzin. 2.Przepis6w pkt. 1. lit.b-e nie stosuje sig do pacjent6w, wzgledem kt6rych s4d orzekl obowiqpek poddania sie leczeniu odwykowemu. 3. Szczegolowe zasady pobytu pacjent6w na oddziale okresla regulaminu stacjonarnego zai<l.adulecznictwa od,wykowego Osrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Malych wydany zarzqdzeniemr dyrekto r a zaknadu $ls OddziaNLeczenia Alkoholowych Zespol6w Abstynencyjnych realizujqc swoje zadania wsp6lpracuj e z innymi j ednostkam i or ganizacvj nymi OSrodka.

9 $16.O ddzial Terap i i U zalehniefi - j e st kom6 rkq or ganizacy jnq.o Sro dka. 2.Oddzialem Terapii ljzalehniefikieruje kiero'mik,kt6ry podlega oryanizacyjnie Z-cy Dyrektora do spraw le'c71yi"1*u. 3. Do zadafioddzialu nale?y I) rcalizacja pro gram6w p sychote rcpii uzaleln i eni a o d alkoho lu, 2) udzielanie indywiclualnych Swiadczeri zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzale2nionyrn od alkoholu, 3) nawiryanie kontaktu tenpeulycznego zparjentem i jego rodzinq, 4) prowadzenie dzialah konsultacyjno - eduk;rcyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzalehnionych, 5) przygotowanie pacjenta kofrczqcego podstilwowy program terapeutyczny do kontynuowani a terapi i w pro gramie ambulato ryj nym, 6) stworzenie warunk6w umozliwiaj4cych wl,pisanie pacjenta lub jego przeniesienie do innego zaldadu opieki zdrowotnej lub domu tr)omocy spolecznej, 7) wsp6lpracazpora(lniami odwykowymi i irmymi instytucjamizajmujqcymi sie leczeniem uzalehnieh, 8) ) zapewnienie rodz;inom, wzglqdnie prawn'fm opiekunom kontakt6w zpacjentami oruz informacji lekarskiej,o stanie zdrowia chorych, pod warunkiem,2e pacjent wyrazil zgode, 9) zapoznanie pacjenta z jego prawami i obovri4zkami, jakie posiada w czasie pobyu, 10) wykonywanie baclah diagnostycznych,narzeczpacjent6w hospitalizowanych, 11) zapewnienie proft:sjonalnej, holistycznej opieki lekarskiej, pielggniarskiej i terapetrtycznej na optymalnym poziomie ilosc:iowym i jakosciowym, uwarunkowanej stanem zdrowiapacjenta, 12) zapev,rnienie przyjlgtemu pacjentowi lek6vv i artykul6w sanitamych, 13 ) zapevtnienie wyzywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, 14 ) prowadzenie edulkacji w zakresie wlqczu'iapacjentow i ich rodzin do realizacji zachowahprozdrowotnych, 1 5) prowadzenie spriaw zwiqzany ch z dokunrentacjqi statystyk4 m edy czny 16) gromadzenie informacji medycznychzrealizacji kontraktu znfz orazinnymi podmiotami w zakresie udzielany ch przez oddzial Swiadczeri zdrowotnych, 17) wsp6lpracaze wsrzystkimi kom6rkami organizacyjnymi Osrodka w oparciu o Regulamin Organizacyjny otaz o aktualnie obowi4zuj4ce regulacje prawne. 4. Okres pobyu ilecze>niapacjenta w oddziale terapii uzalezniehjest zindywidualizowany iuzalezniony od og6lnego stanu zdrowiapacjr:nta, od jego stanu psychicznego i postgp6w w terapii. 5. Po ukoirczeniu leczeniaw oddziale terapii uzalehniefinastqpuje wypisanie pacjentaze szpitala. s17 1. W stosunku do pacjentaoddzialu Terapii Uzale2nie(, kt6ry dopuszczasie zamachu przeciwko Zyciu lub zclrowiu wlasnemu,zyciu lub zdrowiu innej osoby, bezpieczeristwu powszechnemu, b4d2 lv spos6b gwahowny niszczy lub uszkadzaprzedmioty znajdt44ce sie w otoczeni u mohna zastosowai przymus bezprt6redni. 2. O zastosowaniu przymusu bezposredniego decydqelekarz, kt6ry okreslarodzaj zastosowanego Srodkar przymusu (przytrzymanie, przymusowe stosowanie lek6w, unieruchomienie, izolacja) oraz osobiscie nadzoruje jego wykonanie. 3.Kuizdy wypadek zasitosowania przymusu bezposredniego odnotowuje sig w dokumentacji medycznej.

10 4.Przed zastosowani przymusu bezposredniel3o uprzedza sig o tym osobg, wobec kt6rej ten Srodek ma by6 podjety. 5. Przy wyborze Srodka przymusu nale?y zachowad szczeg6lnqostroznos6 i dbalos6 o dobro tej osoby. 6. Zgodnie z ustaw4 o ochronie zdrowia psychicznego pogotowie ratunkowe, policja i strtz polarna sqobowi4zane do udzielenia pomocy lekarzowi na jego Zqdanie. 7. Spos6b zastosowania przymusu bezposredniego okresla zarzqdzeme Dyrektora w sprawie sposobu stosowania przymusu bezposredniego. 1. O wypisaniu pacjenlta zoddzialu Terapii Ur.ale2;nieh decyduje kierownik oddzialu : a) na podstawie wynil,l6w leczenia uzasadniaje'cych jego zakonczenie, b) nalqdanie pacjenta. w terminie do 24 godzin od chwili zgloszeniatego Z4dania kierownikowi oddzialu. c)z powodu naruszenia przez pacjenta Regularninu Stacjonarnego Zaldadu Lecznictwa Odwykowego - OSrodkaLeczenia Odwykowego w Woskowicach Malych, d) na wniosek rady pacjent6w, jezeli pacjent uporczywie narusza postanowienia samorz4du pacjent6w. e)w razie samowolne lo opuszczeniazakladu po uplywie 48 godzin. 2.Przepisow pkt. 1. ltit. b, d, e nie stosuje sie do pacjent6w, wzglgdem kt6rych s4d orzekl obowi4zek poddania sie leczeniu odwykowemu. 3. Szczeg6lowe zasadty pobytu pacjent6w na oddziale okre6la regulaminu stacjonarnego zakladu lecznictwa odwykowego OSrodka LeczeniaOdwykowego w Woskowicach Malych wydany zarzqdzeniem dyrekto ru zaldadu $ 18 $le L Poradni4 odwykow4 kieruje kierownik bezposrednio podlegly Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa. 2. Do zadaf Poradni Odwykowej nale?y w sz:czeg6lno5ci: 1) udzielanie indywidrnalnych Swiadczeri zapolriegawczo-leczntczych osobom uzalehnionym wsp6luzaleznionym oraz doroslym dzieciom a lkoholik6w, 2) prowadzenie dzialari konsultacyjno - edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzalelnionych, 3) wspieranie dzia\ah plac6wek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i kr6tkiej interwencji oraz udzielania w razie potrzeby konsultacji lekarzom, 4) wsp6lpracazplaco'wkami zajmuj4cymi sie rozwi4zywaniem problem6w alkoholowych or az grup ami samopomo cowymi, 5 ) wsp6lpr ac a z inrty m i j e dno stkami organi zac y jny mi zal<ladu. 3. Przyjgcie naleczenrie odbywa sig na podstawie skierowania wydanego przez: - sqd, w zwiqzku z orz:eczotym zobowiryaniern do leczenia odwykowego, -lekarzy, - osoby uzalehnione ori Srodk6w psychoaktywnych bez skierowania. Wojew6dzki Osrodek Terapii Uzalelnienia i \Vsp6luzalelnieniaw Opolu jest zamiejscow4 jednostkq organizacyjn4 OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych. Osrodkiem kieruje kierownik, kl6ry bezposre,lnio podlega Z-cy Dyrcktora ds. lecznictwa. $20

11 $21 Do podstawotyych zadan Wojew6dzkiego Osrodka Terapii IJzalehnienia i Wsp6luzalehnienia w Opolu w szczeg6lnofci nalezy: l) Wykonywanie zadanpozamedycznychprzewidzianych dla Wojew6dzkiego Osrodka Terapii Uzalehnienia i Wsp6luzale2nieniaa w tym: a) monitorowania funkcjonowania plac6wek leczenia uzale1nienia od alkoholu zakresie dostepnofci Swiadczeri stacjonarnych i calodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki naduzalehnionymi od alkoholu na terenie wojew6dztwa; b) oceny jakosci $wiadczef stacjonamych i calodobowychomzambulatoryjnych w sprawowaniu opieki naduzalehnionymi od alkoholu udzielanych na terenie wojew6dztwa orazprzygotowanie wniosk6w i zalecefiu,tym zakresie, w $irn wnioskowanie o koniecznorici podiecia doskonalenia zawo,lowego pracownik6w; c)opiniowania wo.iew6dzkich strategii i plan6w w zakresie zdrowiapublicznego; d) udzielania konsultacji podmiotomlecztticzvm prowadzqcymplacowki or;1.inny^ podmiotom zajmuj 4cy m siq rozwi4zywani em problem6w alkoholowych ; e) prowadzeniadzianalnosci metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbieraniai opracowywania danych statystycznych dotyczqcych rozpowszechnienia uzale2nienia od, alkoholu i zwiqzanych z nim problem6w ctrazleczeniauzaleznienia od alkoholu na terenie wojew6dztwa, atakze ocena tych danych; 0 inicjowania ircalizacji dzialahpodnos;r4cych kwalifikacje zawodowe pracownik6w merytorycznych zatrudnionych w plac6wl,:ach, w tym organizowanie stuzy i szkoleri; g) inicj ow ania i prowadzen ia dzialan podnosz4cych kompetencj e zawodowe os6b wsp6ldzialai 4cych z plac6wkami w realizacj i zadaa pro gramowych h) wsp6lpracaz Paristwow4AgencjQRoz'wiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz wojew6dzkim konsultantem w dziedzinie psychiatrii i wojew6dzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej. 2)leczenie pacjent6w w ramach poradni wchodzqcych w sklad WOTUiW w Opolu s22 W sklad Wojew6dzkiego Osrodka Terapii ljzilehnienia i Wsp6luzaleZnieniaw Opolu wchodz4 nastgpuj 4ce kom6rki organizacyjne: I. Woj ew6 dzka P rzychodnia Terapii tj zale2n:renia i Wsp6lu zaleanienia. 2. Ambulatorium. 3. Dzienny Oddziat Terapii Uzalehnienia od Alkoholu 4.Poradnia Terapii Uzalebnienia od Substancji Psychoaktywnych dla DzieciiMlodzie1y 5.Poradnia Psychologiczna. 6. Poradni a Terap i i u zaleznieni a o d Alkoho lu.i wsp 6 Luzale2nienia. $23 l.wojew6dzkqprzychodni4terapii tjzalehnienia i Wsp6luzaleanienia kieruje kierownik Woj ew6dzkiego OSrodka Terapii IJ zalehnienia i Wsp6iu zaleanienia w Opolu. 2.Do zadaf Wojew6dzkiej Przychodni Terapii TJzalehnienia i Wsp6luz ileznienianalely w szczeg6lno5ci: a) udzielanie indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczo- leczniczychosobom uzaleanionym wsp6luzale2nionym oraz doro slym dzieciom a lkoho I ik6w b) udzielanie Swiadczeri rehabilitacyjnych obe.ymuj4cych oddzialywania psychospoleczne i medyczne, ukierunkowanych na przywrocen ie zdolnosci funkcj ono*uniu spolecznego osobie uzalelnionq, c) prowadzenie dzialari konsultacyjno-edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzaleznionych. t0

12 d) wspieranie dzialahplac6wek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i kr6tkiej interwencj i or az udzielanie k onsultacji, e) wsp6lpraca z plac6wkami samopomocowymi zajmujqcymi sie rozwi4zywaniem problem6w alkoholowy ch oraz grupami samopomocowymi, f) organizowanie sta?y i szkoleri doskonal4cych pracownik6w lecznictwa odwykowego. 3. PrzyjEcie na leczenie odbywa sie na podstarvie skierowania wydanego przez: - s4d, w zwiqzku z orz,eczonym zobowiryanien do leczenia odwykowego, -lekaruy, - bez skierowania. 4. Do zadahambulatorium nalezy w szczeg6laosci: 1 ) rejestracj a pacj ont6w, 2) wykonywanie zlecen lekarskich, 3 ) ustalenie terminu porad udzielanych prz ez lekany 4)pr ow adzeni e spraw zw iqzany ch z do kun r entacj q i statystykq medyc zn6 5) gromadzenie in.formacji medycznychzrealizacjikontraktu znfz oraz innyrni podmiotami w zakresie udzielany ch przez oddziat Swiadczeri zdrowotnych, 6) wsp6lpraca ze wszystkimi kom6rkami organizacyjnymi Osrodka w oparciu o RegulaminOrganizacyjny oraz o aktualnie obowi4zujqce regulacje prawne. 5. Do zadaf Dziennego OSrodka Terapii Uzalehnienia od Alkoholu nalezy: I) realizacja pro gramu psychoterapeutycznegc,, 2) udzielarrie indywidualnych Swiadczeri zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzaleznionyrn, 3) naviqzanie kontaktu tenpeutycznego z pa<jentem i jego rodzinq, 4) prowadzenie dzialan konsultacyjno - edukacyjnych dla czlonk6w rodzin os6b uzalelnionych, 5) przygotowanie pacjenta konczqcego podsterwowy program terapeutyczny do kontynuowania terapi i w pro gramie ambulato ryj nym, 6) wsp6lpracazporadniami odwykowymi i irurymi instytucjamizajmujqcymi sie leczeniem uzaleznien, 7) prowadzenie edukacji w zakresie wlqczan)apacjent6w i ich rodzin do realizacji zachowanprozdrowortnych 8) zapoznanie pacjenta z jego prawami i obcwi4zkami, jakie posiada w czasie pobyu, 9) wykonywani e badari di agnostyc zty ch, na r zecz pacj ent6w, 10) zapewnienie profesjonalnej, holistycznej opieki lekarskiej, pielqgniarskiej i terapeutycznej na optymalnym poziomie ilosciolvym i jakosclowym, uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta, 1l) zapewnienie przyjqtemu pacjentowi lek6w i artykul6w sanitamych, 12) zapevtnienie wyzywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, 13) wykonywanie innych zadan wynikajqcych z odrebnych przepis6w. I 4) prowadzenie spraw zwiqzany ch z dokumentacj 4 i statystyk4 medyczn4 15) gromadzenie informacji medycznychzrealizacji kontraktu znfz oraz innymi podmiotami w zakresie udziel any ch przez o ddzial Swiadczeri zdrowotnych, 6. Okres pobytu ileczeniapacjenta w oddziale terapii uzaleztienjest zindywidualizowany iuzalehniony od og6lnego stanu zdrowiapacj<:nta i mo2liwoscirealizacji programu przez pacjenta. 7. Po ukoticzeniu leczenia w dziennym oddziale terapii uzalezniefi od alkoholu nastepuje wypisanie pacjenta. S.Wojew6dzki OSrodek Terapii Uzalelnienia i Wsp6luzalehnieniaw Opolu realizujqc swoje zadania wsp 6lpracuj e z inn)'rni j edno stkam i ot ganizacyj nym i zakjadv. t1

13 i:\ 24 Wojew6dzki OSrodek Terapii Uzalelnienia i \Vsp6luzaleanieniaw Opolu przyjmuje pacjent6w pig(, razy w tygodniu wedlug ustalonych harmonogram6w pracy. W zaleznosci od potrzeb terapeutycznych Swiadczeniazdrowot.ne mog4byi realizowane w soboty i niedziele. RejestracjE pacjent6w,,kt6rzy zglaszajqsie po razpierwszy,prowadzi ambulatorium Osrodka od poniedzialku do pirltku w godzinach pracy. I ) Procedura udzielaniia Swiadczeri zdrowotny,:h przewiduje : - rejestracjg pacjenta, - udzielenie porady lekarskiej, terapeutycznej lub opieki pielegniarskiej, - wykonanie badari diergnostycznych, - zlecanie konsultacj i specj alisty czny ch. 2) W poradni leczeni si4pacjenci ubezpieczeni i nieubezpieczeni na podstawie skierowania wystawionego przez; - s4d, w zwiqzku z orzeczonym zobowiryaniern do leczenia odwykowego, -lekarzy, - bez skierowania 3) Na Dzienny Oddzial Terapii Uzaleznienia od Alkoholu przyjecia pacjenta dokonuje sig na podstawie skierowernia wystawionego przez: - sqd, w zwiqzku z orzeczonym zobowiqzaniern do leczenia odwykowego, -lekaruy, 4)Leczenie na Dziennym Oddziale Terapii Uz:aleZnienia od Alkoholu rozpoczyna sig po podpisaniu przez pacjenta kontraktu terapeutycznego. 5) Po ukof,czeniu programu terapii podstawou,ej pacjent ma mozliwosi korzystania zpozostalych form terapii realizowanych w ramach Wojew6dzkiej Przychodni Terapii U zaleznienia i Wsp6luzaleZnienia. 6) Rodziny pacjent6w mog4korzystat ze spotl<ari zterapeutq. $25 I.W Zaktadzi e funkcj onuj 4 nastepuj 4c e j edno s;tki or garizacy jne prowadz4c e o b sluge ekonomiczno-administracyj nq l) Dzial finansowo-ks.i g gowy; 2) D ziat admini stracyj.no - te chniczny ; 3) Sekretariat; 4) Dzial farmacj i szpitalnej. 2. W ZaJdadzie funkcjonujq nastepuj4ce samo,lzielne stanowiska pracy: stanowisko d/s kadrowo-placowych; radca prawny, stanowisko d/s obronnych, stanowisko ds. BHP, informatyk. $26 Do wsp6lnychzadah jednostek organizacyjnychoraz os6b zajmuj4cych samodzielne stanowiska pracy, tworz4cych strukturg or ganizacyjn4 O$rodka, nale?y : 1. RealizacjazadanZakladu i celu, dla kt6regct zostal. on utworzony, okreslonych w powszechnie obowiqzujqcych przepisach prawa, Statucie oraz niniejszym Regulaminie; 2.Dbalo36 o nale?yty wizerunek OSrodka; 3. Stale podnoszenie jakosci Swiadczonych uslug; 4. Wykonywanie innych czynnosci okreflonychw poszczeg6lnych zarzqdzeniach Dyrektora OSrodka lub jego poleceniach. t2

14 V[I. Warunki wsp6ldzialania zinnymi podmiotami wykonuj4cymi dzialalnos6 leczniczqw zakresie zapewnienia prawidlovro5ci diagnostyki, leczenia, pielggnacji i rehabilitacji pacjent6w oraz ci4glosci przebiegu procesu udzielania Swiadczeri zdrowotnych; s27 Wsp 6ldzi alani e wlasnyc h kom6re k or ganizaey j nych Z al<ladu. 1. W celu zapewnienia sprawnosci funkcjonovrania Zaktadupod wzglgdemleczniczym, administracyjnym i gospodarczymmedycznel<om6rki organizacyjne wsp6tdziataja' zpozostalymi kom6rkami organizacyjnymi Osrodka szczeg6lnie w sprawie sprzgtu, apatatury medycznej, lek6w i Srodk6w opatrunkowychoraz innych Srodk6w niezbgdnych do ich wlasciwego funkcjonowania. 2. WtaSciwy przeplyw informacji poprzez obi<:g pism od chwili ich powstania lub wplywu do czasu ich wyslania,przekazania do wla5civzej kom6rki organizaiyjnejb4d?archiwrim zakladowe go reguluj e Instrukcj a obie gu dokurnent6w kancelaryj nych. 3. Szkolenie personelu medycznego ZakNa<lu w poszczeg6lnych dziedzinach medycyny prowadzone jestprzez: 1) Kierownik6w oddzial6w lub.vqvznaczone oisoby, 2) PielEgniarkp oddzialow4 3) PielEgniarkq epidemiologiczn4 4)Zesp6tdoZapobieganiaiZwalczaniaZakuienSzpitalnych, 5) inne osoby zatrudnione na podstawie podpisanych um6w. 4. Personel medyczny mohe korzysta6 ze szka'lehorganizowanych przezinne podmioty, uczestniczyd w sympozjach i konferencj ach zir zgodqdyrektora zaldadu. $28 l.podstaw4 wsp6ldzialania w zakresie diagnosr.yki jest umowa zawaftaz laboratorium or az pr acowni4 radiolo gicznq. 2. W medycznieuzasadnionych przypadkach pacjenci ktzdorazowo kierowani sqna niezbgdne specjalistycznebadania i konsultacjr: do wlasciwych plac6wek sluzby zdrowia. Badania oraz konsultacje odbywaj4 sie na koszt Zakladu. 3. O5rodek zlecatransport sanitarny innym ushrgodawcom. 4. Ponadto przy wykonywaniu swoich podstaw owy ch zadart Zaldad wsp6lpracuj e : 1 ) z Panstwow4 Agencj a Rozwiqzywania Protilem6w Alkoholowych 2) zlnstytutem Psychiatrii i Neurologii i Instyrutem Psychologii zdrowia 3) z zal<ladami psychi atry cznej op i eki zdrowot.nej, 4) z wojew6dzkim konsultantem do spraw psychiatrii, 5) z plac6wkami dla os6b z problemem alkoholowym oraz dla ofiar przemocy w rodzinie, 6) ze Srodowiskami samopomocowymi aw sz)zeg6lnosci ze wsp6lnot4anonimowych Alkoholik6w i Klubami Abstynenta w zakresie Srodowiskowych oddzialywartwspieraj4cych abstynencj g pacj ent6w, t3

15 IX. wysokos6 oplaty za udostgpnienie dokumentacji medycznej ustalonej w spos6b okreslony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listtopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( j.t. Dz. U.z20l2't poz.159 zp6ln.zm) Dzialajqc na podstawie artykulu 28 ustgp 4 uslawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta cena bruttc jednej strony wyci4gu, odpisu wynosi 0,002 x przecigtne wynagrodzeniew poprzednim krvartale ogloszone przez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego W Dzienniku UrzEdov,l'm Rzeczpospolitej Polskiej,, Monitor Polski" na podstawie artykulu 20 punkt2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeri Spolecznych. PowyLsza cena obowiqzuje od pierwszego dnia nastgpnego miesi4ca po ukazaniu sie ogloszenia. W przypadku wysylania dokument6w poza siedzibg zaldadu, do rachunku dolicza sie koszt przesylki. $2e Zaprawidlowe obliczenie ceny odpowiada gli,wny ksiegowy zald.adu. X. Organizacja procesu udzielania Swiadczefizdrowotnych w prrypadku pobierania oplat.. $30 l.pacjenci uzaleznieni od Srodk6w psychoaktywnych i czlonkowie ich rodzin ubezpieczeni i nieubezpieczeni leczeni s4nieodplatnie ze Srodk6w publicznych w ramach posiadanych przezzaldad um6w. 2. Pacjenci uzaleznieni od hazardu i innych uzalezniefi behawioralnych oraz cztonkowie ich rodzin leczeni s4na podstawie posiadanych uprawnieri np.( ubezpieczenia zdrowotnego) 3. Dzieci i mlodzie? leczeni sq nieodplatnie. XI. WysokoSd optaty zaprzechowywanie zrvlok pacjenta przez okres dlulszy ntl72 godziny od os6b lub instytucji uprawnionych do pochowania avlok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i clhowaniu zmartych fi.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 1L8 poz. 687 zp61n.zm) oraz od podmiot6wo na zlecenie kttirych przechowuje sig zwloki w zwi4zku ztocz1cym sig postgpowaniem krarnyml $ 31 OSrodek podpisal umowq zfkmq pogrzebou'4posiadaj4cq sprzgt do przechowywania zwlok i zapev,rni b ezplatne przechowywanie przez 7 2 go dziny. Po uplywie povtrylszego czasu usluga jest odlrlatna, cena wynosi 50 zlotychzakazdq rozpoczgtqdobe. $32 1. W razie Smierci pacjenta Zaklad postgpuje z:godnie zprzeprsaffri zawartymi w rozporuqdzeniu Ministra Zdrowiaz dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie postepowania podmiotu leczniczego wykonuj4cego dzialalnosd leczniczqw rcdzaju stacjoname i calodobowe Swiadczenia zdrowotne ze zwlokami pacjentaw przypadku Smierci pacjenta (Dz.U. Nr 2012 poz.420) 2. Zasady postepowania ze zwlokami reguluje zaruqdzenie dyrektora zakladu w sprawie postepowaniaw ruzie Smierci pacjenta w Zakladzie XII. wysoko5d oplat za udzielane Swiadczenia zdrowotne inne nd finansowane ze Srodk6w publicznych. t4

16 $33 OSrodek nie udziela Swiadczeri zdrowotnych innych niz finansowane ze Srodk6w publicznych. XIII. Spos6b kierowania jednostkami lub li:omr6rkami organizacyjnymi przedsigbiorstwa podmiotu $34 Organami Zakladusq 1. Kierownik OSrodka, zwaly dalej Dyrektorenn, 2. Rada Spoteczna - jako organ doradczy Dyrektora. $3s l.zal<lademkieruje Dyrektor i reprezentuje go lla zewnqtrz. 2. Dyrektor kieruje zaldademprzy pomocy zastqpcv Dyrektora ds. Lecznictwa. 3. Dyrektor jest przelo2onym wszystkich pracovrnik ow Zaldadu. 4. Dyrektorowi podlegajq bezposrednio; a) zastgpca dyrektora do spraw lecznictwa, b) gl6wny ksiggowy, c) radca prawny, d) kierownik administracyjno-gospodarczy, e) kadry, 0 BHP, g) inspektor ds. obronnych h) informatyk 5. Zastgpca Dyrektora wykonuje obowi4zki D'yrektora pod jego nieobecnosi, w tym reprezentuj e OSrodek na zevrnqtrz. 6. ZastEpcy Dyrektora podle gaj 4 bezpo Srednio : a) kierownik Oddzialu Leczenia Alkoho lowyc h Zespol6w Abstynencyj nych, b) kierownik Oddzialu Terapii UzaleZnien, c) kierownik Wojew6dzkiego OSrodka Terapii Uzalehnienia i Wsp6tuzaleanieniaw Opolu d) kierownik Poradni Odwykowej e) piele gniarka epidemiolo giczna zaldadu f) farmaceuta 7. W celu rcalizacji zadah Dyrektor wydaje akty wewnetrzne, aw szczeg6lno6ci zarzqdzenia i instrukcje. $36 l. OddzialemLeczenia Alkoholowych Zespoliw Abstynencyjnych kieruje kierownik oddzialu- lekarz. 2. Oddziatem Terapii Uzale2niefi kieruje kierownik - certyfikowany specjalista psychoterapii uzalehnien 3. Poradni4 Odwykow4kieruje kierownik - certyfikowany specjalista psychoterapii uzalebnieh 4. Wojew6dzkim OSrodkiem Terapii Uzalehnienia i Wsp6tuzaleanieniaw Opolu w tym Wojew6dzka Poradnia Terapii Uzalehnienia i Wsp6tuzalehnienia. Dziennym Oddzialem t5

17 Terapii Uzalehnienia od Alkoholu kieruje kierownik - certyfikowany specjalista p sychoterap ii uzaleznien. 5. Dzialem Ekonomicznym kieruj e Gl6wny KriiEgowy, 6. D zialem Admini stracj i ki eruj e ki erownik Ar Jmi ni stracyj no - Go sp o dar czy $37 Szczeg6lowqorganizacjg, zakresy dzialah jedrlostek i kom6rek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy wchodze:ych w sklad ZakJadu jak r6wnie2 zak,resy czynno Sci pracownik6w- okre5l aj q zak<r esy cz;'nno Sci. XIV. Postanowienia kor{cowe. $38 Postanowienia Regulaminu obowi4zuj4wszystkich pracownik6w ZaLJadu, atakhe osoby wykonuj4ce Swiadczenia zdrowotne na rzecz2iakladu na podstawie um6w cywilnoprawnych, oraz Pacjent6w i osoby odwiedzaj4ce. $3e 1. Regulamin wchodzi w Zycie po podjgciu ulchwaly przez RadE Spolecznqi wprowadzeniu go w 2ycie zarzqdzeniem dynektora. 2.Zmiany w Regulaminie organizacyjnym moge byd dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania. 3. Uchyla sie regulaminorganrzacyjny zatwierdzony przez Radg Spoteczn4uchwal4 nr l5l20l2 z dnia 20 srudnia 2012 roku. T6

Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku

Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie: wprowadzenia w iycie regulaminu organizacyjnego. Na podstawie art.23 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność Zakład Leczenia Uzależnień W Charcicach Status: Tytuł: STATUT Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność 1 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2431 UCHWAŁA NR XI/214/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/348/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. z dnia 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/348/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. z dnia 30 listopada 2015 r. Uchwała Nr XII/348/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

5. Kontrpulsacja wewnątrzaortalna.

5. Kontrpulsacja wewnątrzaortalna. Dziennik Ustaw Nr 37-1684- Poz. 215 i 216 1) podstawowe - wymienione w części A załącznika do rozporzą dzenia, 2) inne, których wykonywanie jest uwarunkowane wyposażeniem oddziału w odpowiednią aparaturę

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 144/2008 Projekt z dnia 19.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. Dz.U.2012.734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa w oparciu o Statut

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 16 listopada 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/796/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1183. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2568 UCHWAŁA NR XLV/858/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 3895 UCHWAŁA NR 869/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania aarz4dzenie NR.. l,lak..lt t PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU z dnia %fl.. grrania 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie

i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie BURMISTRZ GMIN.l { \{IASTA ('zerw ronka'l-eszczyny ZARZADZENTE NR.3.../16 BurmistrzaGmi,xli.Yf iplxrluilorka'leszczvnv dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp.

Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp. Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp. Deiegatura Urz du ul. Podg6rna 7 Protok6i kontroli problemowej podmiotu 65-05? zietona G6ra wykonuj^cego dzialalnosc lec/nk/a z dnia 21 wrzesnia 2011 r. - 1. Imie^

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Organy Szpitala

Rozdział 2 Organy Szpitala Załącznik do uchwały Nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA w ŚWIECIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej regulaminem określa organizację i porządek procesu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok RADA GlVaiNV OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr IV/12/2011 ^ RADY GMINY OPOROW zdnia281utego2011 pow. Kutno, woi. odzkie W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. I r 2 pkt,2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:22:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:22:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.12.2016 godz. 16:22:17 Numer KRS: 0000073732 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie RADA POWIATU w STRZY~OWIE 38-1QO Stngribw, Przeclawczyka 15 UCHWALA Nr XVIIY146/2012 Rady Powiatu w Strzyzowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 1267 UCHWAŁA NR 318/2012 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 218/2012

Bardziej szczegółowo

s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r.

s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r. s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania dyrektor6w oraz strukfury organizacyjnej zaklad6w karnych i areszt6w

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne UCHWAŁA NR XVII/284/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. Na podstawie art. 42 ust. 4

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik do uchwały Nr XXV/240/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu I Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne STATUT Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne Niniejszy Statut został nadany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 6/2012 z dnia 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI-129/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku STATUT Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17.

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17. ; Protok61kontroliproblemowej -. '.: :_ podmiotuleczniczego z dnia 28 grudnia 2011r. 1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6304 UCHWAŁA NR XI/304/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 października 2015 r.

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6304 UCHWAŁA NR XI/304/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6304 UCHWAŁA NR XI/304/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/343/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.06. 2009 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ofert na udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Regulamin Konkursu Ofert na udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Regulamin Konkursu Ofert na udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju: 1. Udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju psychoterapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w ambulatoryjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej. Proiekt Uchwala Nr ll5 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 201"5 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organuacjami'pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012 I. Postanowienie ogólne 1. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie: a) ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r. UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXVIII/474/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012 r. Statut Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

w'.sprawie Gminnego Programu profilaktyki i RozwiAzywania problem6w Alkoholowych oraz przeciwdzialania Narkomanii ou iott.

w'.sprawie Gminnego Programu profilaktyki i RozwiAzywania problem6w Alkoholowych oraz przeciwdzialania Narkomanii ou iott. UCITWALA NR III/15/ 10 Rady cminy Zielona G6ra z dnia 28 grudnia 2010 r. w'.sprawie Gminnego Programu profilaktyki i RozwiAzywania problem6w Alkoholowych oraz przeciwdzialania Narkomanii ou iott.ol Na

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia. STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli.

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli. w sprawie: planu dofinansowania form doksztalcania i doskonalenia zawodowego na rok 2009 dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placriwkach prowadzonych przez Miasto i Gming Sztum Na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU

UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU W SPRAWIE: zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. NA PODSTAWIE: Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR LV/1391/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 20 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR LV/1391/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR LV/1391/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Specjalistycznej Poradni.

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Specjalistycznej Poradni. Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Specjalistycznej Poradni. Zawarta w dniu 02.01.2014 r. w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną przez: 1.

Bardziej szczegółowo

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny zarzqdzenie Nr 13gl1,l Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 mala 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Uchwała Nr XVII/231/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania statutu Opolskiemu Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r.

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. 1. Imi? i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Grazyna Okon-Kowalska ul. Dworcowa 49 68-100

Bardziej szczegółowo

STATUT Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicah Małych

STATUT Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicah Małych Uchwała Nr XVI / 213 /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w Szczecinie

REGULAMIN PORZĄDKOWY. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w Szczecinie REGULAMIN PORZĄDKOWY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w Szczecinie Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe,

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe, Zadanie Sposoby realizacji Wskaź niki osi ągania celu Realizatorzy zadania 1. Zwiększenie dost ępno ści pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych od alkoholu 1. diagnoza dostępności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych ZARZ.4DZENIE NR 1 LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochod6w sluzbowych, samochod6w prywatnych do cel6w

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XI/71l2012 RardY GminY w Broku z dnia 21 lutego 2012 r'

Uchwala Nr XI/71l2012 RardY GminY w Broku z dnia 21 lutego 2012 r' Uchwala Nr XI/71l2012 RardY GminY w Broku z dnia 21 lutego 2012 r' w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w AlkoholowYch na2012 r' Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY I. Postanowienia ogólne 1 1. Przychodnia Rejonowa w Jaworze, zwana dalej Przychodnią działa jako podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą w formie samodzielnego publicznego zakładu

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/240/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2004r. STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu Opole, październik 2004 STATUT

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 lutego 2017 r. Poz. 715 UCHWAŁA NR 102/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo