WIELKOŚĆ I STRUKTURA DEPOZYTÓW BANKOWYCH ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH W POLSCE A KONIUNKTURA GOSPODARCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKOŚĆ I STRUKTURA DEPOZYTÓW BANKOWYCH ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH W POLSCE A KONIUNKTURA GOSPODARCZA"

Transkrypt

1 Wielkość i struktura STOWARZYSZENIE depozytów bankowych EKONOMISTÓW rolników indywidualnych ROLNICTWA w I Polsce AGROBIZNESU a koniunktura... Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt Monika Utzig Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie WIELKOŚĆ I STRUKTURA DEPOZYTÓW BANKOWYCH ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH W POLSCE A KONIUNKTURA GOSPODARCZA VALUE AND STRUCTURE OF BANK DEPOSITS OF INDIVIDUAL FARMERS IN POLAND VS. ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY Słowa kluczowe: depozyty bankowe, rolnicy indywidualni, koniunktura gospodarcza Key words: bank deposits, individual farmers, economic situation Abstrakt. Celem badań było przedstawienie relacji pomiędzy depozytami rolników indywidualnych w Polsce a koniunkturą gospodarczą. Wartość depozytów bankowych rolników indywidualnych w okresie wzrosła około 5-krotnie. Wartość depozytów terminowych i z terminem wypowiedzenia zwiększyła się o 9%, podczas gdy wartość depozytów bieżących wzrosła o 575%, udział depozytów bieżących w depozytach rolników indywidualnych ogółem zwiększył się z 84% w 24 roku do 94% w 213 roku. Policzono również współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy realną stopą wzrostu wartości depozytów bankowych rolników a realną stopą wzrostu PKB. Nie stwierdzono istotnej statystycznie korelacji pomiędzy realną stopą wzrostu wartości depozytów bankowych rolników a realną stopą wzrostu PKB, wystąpiła natomiast istotna dodatnia korelacja pomiędzy stopą wzrostu wartości depozytów terminowych rolników indywidualnych w bankach a realną stopą wzrostu PKB. Wstęp Gospodarstwa domowe, również rolników indywidualnych, podejmują decyzje o rozdysponowaniu posiadanych zasobów finansowych pomiędzy konsumpcję i oszczędności. Gospodarstwa domowe rolników łącząc w sobie funkcje gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa, mogą dodatkowo przeznaczać posiadane środki na działalność inwestycyjną. W sytuacji spowolnienia gospodarczego gospodarstwa domowe, również rolników indywidualnych, dysponują mniejszymi dochodami, co prowadzi do zmniejszenia napływu do zasobu oszczędności, w tym do zmniejszenia wartości depozytów bankowych. Jednocześnie jednak w warunkach pogorszenia koniunktury gospodarczej zmniejsza się zaufanie do bardziej ryzykownych form lokowania kapitału, jaką są lokaty bankowe. Celem pracy było zbadanie zmian wartości i struktury depozytów bankowych rolników indywidualnych w Polsce w latach w zestawieniu ze zmianami koniunktury gospodarczej. Materiał i metodyka badań Jedną z form gromadzenia oszczędności przez gospodarstwa domowe są depozyty bankowe. Wybierane formy oszczędzania zależą od preferencji gospodarstw domowych, związanych z celami oszczędzania. Najczęściej wykorzystywanymi parametrami oceny atrakcyjności produktów oszczędnościowych są: stopa zwrotu, płynność, poziom ryzyka i dostępność. Również fazy życia gospodarstwa domowego wpływają na skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych. Najczęściej obserwowane jest negatywne nastawienie do oszczędzania na początku cyklu życia rodzinnego, następnie pojawia się potrzeba akumulacji kapitału i gromadzenie oszczędności potrzebnych na zabezpieczenie przyszłości dzieci i własne emerytury. W ostatniej fazie cyklu życia znaczenie motywu przezornościowego jeszcze wzrasta, co wynika m.in. ze świadomości konieczności ponoszenia kosztów leczenia w przyszłości [Rytelewska, Kłopocka 21]. Wykorzystano dane NBP obejmujące lata dotyczące depozytów rolników indywidualnych w bankach oraz dane GUS dotyczące kształtowania się realnej stopy wzrostu PKB, będącej miernikiem koniunktury gospodarczej.

2 3 Monika Utzig Aby ocenić związek pomiędzy stopą wzrostu depozytów rolników w bankach a stopą wzrostu produktu krajowego brutto wyznaczono współczynnik korelacji liniowej Pearsona oraz zweryfikowano istotność uzyskanej korelacji. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona wyliczono cov( X, Y ) jako iloraz kowariancji i iloczynu odchyleń standardowych rxy =. Istotność korelacji σ Xσ Y n 2 zbadano porównując wartość empiryczną t = r XY ze stablicowaną wartością statystki t 2 1 rxy dla przyjętego poziomu istotności oraz liczby stopni swobody n 2 [Starzyńska 22]. Wyniki badań Cykl koniunkturalny obejmuje wahania agregatowych wielkości w gospodarce. W klasycznym ujęciu wyodrębnia się cztery fazy cyklu koniunkturalnego: ekspansję, recesję, zastój i ożywienie, a we współczesnych gospodarkach zwykle występują cykle wzrostowe, charakteryzujące się występowaniem faz przyspieszonego oraz spowolnionego wzrostu [Jędruchniewicz 213]. Przyczynami występowania spowolnienia gospodarczego mogą być zjawiska o charakterze szokowym, zewnętrznym, takie jak nagły wzrost cen surowców, krach giełdowy czy błędna polityka gospodarcza. Współcześnie najczęstszą przyczyną załamań gospodarczych są zawirowania na rynkach finansowych, które przekładają się na realną sferę gospodarki [Skórska 212]. Koniunktura gospodarcza wpływa zarówno na wartość depozytów, jak i kredytów gospodarstw domowych. Badania wskazują, że w sytuacji pogorszenia się tempa wzrostu gospodarczego gospodarstwa domowe preferują lokaty jako bezpieczniejszą od powiązanych z rynkiem kapitałowym formę lokowania oszczędności [Utzig 213]. Dodatkowo, gospodarstwa domowe różnią się pod względem realizowanych strategii oszczędnościowych, determinowanych przez czynniki finansowe, fiskalne, ekonomiczne, prawne, technologiczne, demograficzne, psychologiczne i kulturowe [Rytelewska, Kłopocka 21]. W Polsce pod względem liczebności dominują jednak gospodarstwa domowe postępujące zgodnie ze strategiami określanymi mianem konserwatywnej oraz wybitnie biernej. Gospodarstwa domowe realizujące te strategie w swoim portfelu oszczędnościowym posiadają wyłącznie lokaty bankowe i/lub gotówkę [Anioła, Gołaś, 213]. Najważniejszym i najczęściej wykorzystywanym miernikiem określającym fazy cyklu koniunkturalnego jest produkt krajowy brutto (PKB). Realną stopę wzrostu PKB w Polsce w badanych latach przedstawiono na rysunku 1. Analiza wartości kwartalnej stopy wzrostu realnego PKB (rys. 1) wykazała, że w Polsce nie było w ostatnim okresie kryzysu gospodarczego, a jedynie spowolnienie wzrostu. Pierwsza fala spowolnienia gospodarczego wystąpiła w latach 27-29, a druga w latach W przypadku pierwszej fali spowolnienia gospodarczego zarówno dynamika tego spowolnienia, jak i tempo odbicia były znaczne. Druga fala spowolnienia charakteryzowała się mniejszą dynamiką i łagodniejszym odbiciem. 8% 6% 4% 2% % 24_I 24_II 24_III 24_IV 25_I I 25_IV 26_I 26_II 26_III 26_IV I II V 28_I 28_II 28_III 28_IV 29_I 29_II 29_III 29_IV 21_I 21_II 21_III 21_IV 211_I 211_II 211_III 211_IV 212_I 212_II 212_III 213_I 213_II 213_III 213_IV Rysunek 1. Stopa wzrostu realnego PKB w Polsce w latach Figure 1. Real GDP growth rate in Poland in the span of Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [www.stat.gov.pl 214] Source: own study based on GUS data [www.stat.gov.pl ]

3 Wielkość i struktura depozytów bankowych rolników indywidualnych w Polsce a koniunktura W statystykach NBP dotyczących należności i zobowiązań banków wobec poszczególnych podmiotów do kategorii gospodarstwa domowe zaliczano trzy grupy podmiotów: osoby prywatne, przedsiębiorcy indywidualni oraz rolnicy indywidualni. Na rysunku 2 przedstawiono wartość zobowiązań banków wobec rolników indywidualnych w latach z uwzględnieniem waluty zobowiązania. W analizowanym okresie walutowe zobowiązania banków wobec rolników stanowiły marginalną ich część, nie przekraczając 2% udziału. Wartość depozytów rolników indywidualnych w bankach w badanym okresie zwiększyła się około 5-krotnie z poziomu około 2 mld zł w pierwszych kwartałach 24 roku do około 1 mld zł w 213 roku. Wysoki przyrost wartości depozytów rolników w bankach po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE) wynikał z uruchomienia i kontynuowania dopłat bezpośrednich i innych instrumentów wspierania rolnictwa w ramach realizacji wspólnej polityki rolnej, których wysokość zmieniała się również wraz ze zmianami kursu euro do złotego [Kata 211]. Dotychczasowe badania pokazują, że wartość depozytów bieżących rolników indywidualnych w monetarnych instytucjach finansowych zwiększa się wraz ze wzrostem kwoty zrealizowanych jednolitych płatności obszarowych, która wzrastała corocznie od poziomu 25% (w 24 roku) do 1% (w 213 roku) poziomu płatności stosowanych w UE (na 3 kwietnia 24 roku) [Utzig 212]. Na rysunku 3 przedstawiono wartość zobowiązań banków wobec rolników indywidualnych w latach (według stanu na koniec kwartału) z uwzględnieniem podziału na depozyty bieżące i terminowe. W analizowanym okresie wartość depozytów bieżących rolników indywidualnych w bankach wzrosła o 575%, podczas gdy wartość depozytów terminowych zwiększyła się w znacznie mniejszym stopniu, bo tylko o 9%. W latach na skutek szybszego przyrostu wartości depozytów bieżących niż depozytów terminowych rolników indywidualnych udział tych drugich zmalał 18 z poziomu około 17% na początku okresu do około 6% na końcu okresu. Wartość 18depozytów bieżących 15 rolników w bankach ulega silnym zmianom sezonowym, co związane jest z terminami płatności dokonywanych na rzecz rolników przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które mają miejsce od 12 1 grudnia do 3 czerwca roku następującego po roku, w którym złożono 9 wniosek o przyznanie płatności [Ogólne zasady 214]. Jak wynika z wcześniejszych 9 badań, 6 płatności bezpośrednie istotnie zwiększają wartość depozytów rolników indywidualnych 6 3w bankach, znacząco poprawiając płynność finansową gospodarstw rolnych [Utzig 212]. 24_I 24_II 24_III 24_IV 25_I I 25_IV 26_I 26_II 26_III 26_IV I II V 28_I 28_II 28_III 28_IV 29_I 29_II 29_III 29_IV 21_I 21_II 21_III 21_IV 211_I 211_II 211_III 211_IV 24_II 24_III 24_IV 25_I I 25_IV 26_I 26_II 26_III 26_IV I II V 28_I 28_II 12 złotowe depozyty / zloty złotówkowe/deposits walutowe / foreign in PLN currency 1 złotowe / zloty walutowe depozyty / foreign w walutach currency zagranicznych/depostis in foreign currency 8 depozyty złotówkowe/ deposits in PLN _III 28_IV 29_I 29_II 29_III 29_IV 21_I 21_II 21_III 21_IV 211_I 211_II 211_III 211_IV 212_I 212_II 212_III 24_I 24_II 24_III 24_IV 25_I I 25_IV 26_I 26_II 26_III 26_IV I II V 28_I 28_II 28_III 28_IV 29_I 29_II 29_III 29_IV 21_I 21_II 21_III 21_IV 211_I 211_II 211_III 211_IV 212_I 212_II 212_III 213_I 213_II 213_III 213_IV złotowe / zloty 213_I 213_II 213_III 213_IV walutowe / foreign currency Rysunek 2. Zobowiązania banków wobec rolników indywidualnych z uwzględnieniem waluty zobowiązania według stanu na koniec kwartału w latach Figure 2. Bank deposits and other liabilities to farmers (stocks at the end of the quarter) by deposit currency in the span of Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP [www.nbp.pl ] Source: own study based on NBP data [www.nbp.pl ] 3 212_I 212_II 212_III 213_I 213_II 213_III 213_IV depozyty w walutach zagranicznych/ depostis in foreign currency

4 32 Monika Utzig depozyty złotówkowe/ deposits in PLN _I 24_II 24_I 24_III 24_III 24_IV 24_IV 25_I 25_I I 25_IV 26_I 26_II 26_III 26_IV I II I V II V 28_I 28_II 28_III 28_IV 28_III 28_IV 29_I 29_II 29_III 29_I 29_IV 29_II 29_III 21_I 29_IV 21_II 21_III 21_IV 21_II 21_III 211_I 21_IV 211_II 211_III 211_IV 211_I 211_II 212_I 211_III 212_II 212_III 211_IV 213_I 213_II 213_III 213_IV 1,2 depozyty i inne i inne zobowiązania bieżące bieżące / overnight / depozyty i inne i inne zobowiązania terminowe oraz oraz depozyty depozyty z terminem z terminem wypowiedzenia / deposit / deposit with with agreed maturity and agreed redeemable maturity at and notice redeemable,8 at notice Rysunek 3. Zobowiązania banków wobec,4 rolników indywidualnych (depozyty bieżące i terminowe) według stanu na koniec kwartału w latach Figure 3. Bank deposits and other liabilities to farmers (stocks at the end of the quarter) according by deposit, maturity in the span of Źródło: jak na rys. 2 Source: see fig. 2 -,4 1,6 1,2,8,4 1,6 212_II 212_III 213_I 213_II 213_III 213_IV 25_I I 25_IV 26_I 26_II 26_III 26_IV I II V 28_I 28_II 28_III 28_IV 29_I 29_II 29_III 29_IV 21_I 21_II 21_III 21_IV 211_I 211_II 211_III 211_IV 212_I 212_II 212_III depozyty i inne zobowiązania terminowe oraz depozyty z terminem wypowiedzenia / deposit with agreed maturity and redeemable at notice depozyty i inne zobowiązania bieżące / overnight depozyty w walutach zagranicznych/ depostis in foreign currency, -,4 25_I I 25_IV 26_I 26_II 26_III 26_IV I II V 28_I 28_II 28_III 28_IV 29_I 29_II 29_III 29_IV 21_I 21_II 21_III 21_IV 211_I 211_II 211_III 211_IV 212_I 212_II 212_III 213_I 213_II 213_III 213_IV depozyty i inne zobowiązania terminowe oraz depozyty z terminem wypowiedzenia / deposit Rysunek 4. Dynamika zobowiązań banków wobec rolników indywidualnych z podziałem na depozyty bieżące with agreed maturity and redeemable at notice i terminowe według depozyty stanu i inne na zobowiązania koniec kwartału bieżące w / latach overnight (w ujęciu realnym) Figure 4. Dynamics of bank deposits and other liabilities to farmers (stocks at the end of the quarter) according by deposit maturity in the span of (in real terms) Źródło: jak na rys. 2 Source: see fig. 2 Na rysunku 4 przedstawiono dynamikę depozytów bieżących i terminowych rolników indywidualnych w bankach w ujęciu realnym. Ze względu na silne wahania sezonowe, policzono dynamikę w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Dynamika wartości realnych depozytów bieżących i terminowych rolników indywidualnych w bankach zmniejszała się w początkowym okresie. Związane to było z tym, że przed 24 rokiem wartość depozytów rolników w bankach była relatywnie niewielka i towarzyszyła im zwiększająca się kwota dopłat bezpośrednich. Należy również zauważyć, że dynamika depozytów rolników nie podążała za dynamiką depozytów innych podmiotów zaliczanych do kategorii gospodarstw domowych, co świadczy o tym, że depozyty rolników indywidualnych były determinowane przez specyficzne czynniki, takie jak koniunktura w rolnictwie czy wsparcie sektora z funduszy publicznych [Kata 211].

5 Wielkość i struktura depozytów bankowych rolników indywidualnych w Polsce a koniunktura Aby zweryfikować, czy istnieje zależność pomiędzy wartością depozytów rolników w bankach a koniunkturą gospodarczą, obliczono współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy realną stopą wzrostu wartości zobowiązań (bieżących i terminowych) banków od rolników a stopą wzrostu realnego PKB (tab. 1). Nie wystąpiła istotna statystycznie korelacja między stopą wzrostu depozytów bieżących a stopą wzrostu PKB, natomiast wystąpiła taka korelacja w odniesieniu do depozytów terminowych istotna statystycznie dla poziomu ufności 5%. Dodatnia korelacja pomiędzy realną Tabela 1. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy stopą wzrostu wartości depozytów rolników w bankach a stopą wzrostu PKB Table 1. Pearson correlation coefficient between value farmer s bank deposits growth rate and real GDP growth rate Depozyty bankowe rolników/farmer s bank depostis stopą wzrostu wartości depozytów terminowych rolników w bankach a realną stopą wzrostu PKB świadczy o tym, że w warunkach wzrostu gospodarczego wartość depozytów terminowych rolników w bankach rośnie, a spada w warunkach pogorszenia koniunktury gospodarczej. Wnioski 1. Wartość depozytów bankowych rolników indywidualnych w okresie wzrosła około 5-krotnie. Udział depozytów walutowych nie był znaczący i wynosił w analizowanym okresie poniżej 2%. Wartość depozytów terminowych i z terminem wypowiedzenia zwiększyła się o 9%, podczas gdy wartość depozytów bieżących wzrosła o 575%, udział depozytów bieżących w depozytach rolników indywidualnych ogółem zwiększył się z 84% w 24 roku do 94% w 213 roku. 2. W latach nie wystąpiła istotna statystycznie korelacja pomiędzy realną stopą wzrostu wartości depozytów bankowych rolników a realną stopą wzrostu PKB, ale wystąpiła istotna dodatnia korelacja pomiędzy stopą wzrostu wartości depozytów terminowych rolników indywidualnych w bankach a realną stopą wzrostu PKB. Literatura Współczynnik korelacji liniowej Pearsona/Pearson linear correlation coefficient Istotność korelacji/ Correlation significance Bieżące/Overnight,138 nie/no Terminowe/With tak/yes (α =5%),515 agreed maturity nie/no (α =5%) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych na rys. 1 i 2 Source: own study based on data form fig. 1 and 2 Anioła P., Gołaś Z. 213: Strategie oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce, J. Agribus. Rural Dev., 1(27), 213, Jędruchniewicz A. 213: Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu, Bank i Kredyt, nr 44(1), Kata R. 211: Korzystanie z usług bankowych przez rolników indywidualnych w Polsce, J. Agribus. Rural Dev., 4(22), Ogólne zasady wypłaty płatności, -zasady-wyplaty-platnosci.html, dostęp Rytelewska G., Kłopocka A. 21: Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, Bank i Kredyt, nr 41(1), Skórska A. 212: Zmiany sytuacji na polskim rynku pracy jako konsekwencja kryzysu gospodarczo-finansowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, nr 245, Starzyńska W. 22: Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa, 292, 31. Utzig M. 212: Korzystanie z rynku depozytowo-kredytowego przez rolników w Polsce, Rocz. Ekon. Rol. i Rozw. Obsz. Wiej., t. 99, z. 4, Utzig M. 213: Aktywa finansowe gospodarstw domowych a koniunktura gospodarcza, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Ekonomia, nr 35, dostęp dnia dostęp dnia

6 34 Monika Utzig Summary The aim of the paper was to present relationship between bank deposits of individual farmers in Poland and economic situation. The value of individual farmers bank deposits increased about 5-times in the span of The value of deposit with agreed maturity increased by 9%, when the value of overnight deposits increased by 575%, the share of overnight deposits in individual farmer s total deposits increased from 83% in 24 to 94% in 213. In the article Pearson correlation coefficient between value farmer s bank deposits growth rate and real GDP growth rate was also calculated. There is no significant correlation between overnight farmer s bank deposits real growth rate and GDP real growth rate, but positive significant correlation between individual farmer s deposits with agreed maturity real growth rate and GDP real growth rate was observed. Adres do korespondencji dr Monika Utzig Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej ul. Nowoursynowska 166, Warszawa tel. (22)

ROCZNIKI EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 99, z. 4, 2012 KORZYSTANIE Z RYNKU DEPOZYTOWO-KREDYTOWEGO PRZEZ ROLNIKÓW W POLSCE

ROCZNIKI EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 99, z. 4, 2012 KORZYSTANIE Z RYNKU DEPOZYTOWO-KREDYTOWEGO PRZEZ ROLNIKÓW W POLSCE 64 MONIKA UTZIG ROCZNIKI EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 99, z. 4, 212 KORZYSTANIE Z RYNKU DEPOZYTOWO-KREDYTOWEGO PRZEZ ROLNIKÓW W POLSCE Monika Utzig Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Plan wykładu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Plan wykładu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wahania koniunktury gospodarczej Konrad Walczyk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 22 maja 2013 r. Plan wykładu Co to jest koniunktura gospodarcza? W jaki sposób ją mierzyć?

Bardziej szczegółowo

Makroekonomiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych osób fizycznych

Makroekonomiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych osób fizycznych 57 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 25/2011 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Makroekonomiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych osób fizycznych Streszczenie. Przez decyzję inwestycyjną

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy OŜywienie i recesja w gospodarce Wahania koniunktury gospodarczej prof. ElŜbieta Adamowicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 9 października 2012 r. Program wykładu Co

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w strukturze oszczędności gospodarstw domowych w Polsce lokowanych w bankach w latach 2000 2010

Zmiany w strukturze oszczędności gospodarstw domowych w Polsce lokowanych w bankach w latach 2000 2010 A N N A L E S U N I V E R S I TAT I S M A R I A E C U R I E - S K O D O W S K A LUBLIN POLONIA VOL. XLIV, 2 SECTIO H 2010 AGNIESZKA STRZELECKA Zmiany w strukturze oszczędności gospodarstw domowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zmiany w strukturze nadwyżek finansowych rolników indywidualnych w Polsce lokowanych w bankach w latach 2000 2010

Zmiany w strukturze nadwyżek finansowych rolników indywidualnych w Polsce lokowanych w bankach w latach 2000 2010 Agnieszka Strzelecka Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechnika Koszalińska Zmiany w strukturze nadwyżek finansowych rolników indywidualnych w Polsce lokowanych w bankach w latach 2000 2010 Wstęp W naukach

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Pieniądz. Polityka monetarna

Pieniądz. Polityka monetarna Pieniądz. Polityka monetarna Definicja Pieniądz można więc najogólniej zdefiniować jako powszechnie akceptowany w danym kraju środek płatniczy. Istota pieniądza przejawia się w jego funkcjach: środka wymiany

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 4(22) 2011, 87-99 KORZYSTANIE Z USŁUG BANKOWYCH PRZEZ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH W POLSCE Ryszard Kata Uniwersytet Rzeszowski Abstrakt.

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY WYDATKAMI KONSUMPCYJNYMI GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW A STOPĄ PROCENTOWĄ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO.

ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY WYDATKAMI KONSUMPCYJNYMI GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW A STOPĄ PROCENTOWĄ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. 140 MONIKA UTZIG ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T. 98, z. 3, 2011 ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY WYDATKAMI KONSUMPCYJNYMI GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW A STOPĄ PROCENTOWĄ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Monika Utzig

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne:

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne: DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

PODATEK ROLNY JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE AGRICULTURAL TAX AS OWN REVENUES SSOURCE OF RURAL MUNICIPALITIES IN POLAND.

PODATEK ROLNY JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE AGRICULTURAL TAX AS OWN REVENUES SSOURCE OF RURAL MUNICIPALITIES IN POLAND. STOWARZYSZENIE Podatek rolny EKONOMISTÓW jako źródło dochodów ROLNICTWA własnych gmin I AGROBIZNESU wiejskich w Polsce Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 145 Kinga Gruziel Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 MARIA KOLA-BEZKA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Samer Masri ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Najbardziej rewolucyjnym aspektem ogólnej teorii Keynesa 1 było jego jasne i niedwuznaczne przesłanie, że w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 20 HOSSA NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIO- WYCH A DECYZJE DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH

ROZDZIAŁ 20 HOSSA NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIO- WYCH A DECYZJE DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH Rafał Nagaj ROZDZIAŁ 20 HOSSA NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIO- WYCH A DECYZJE DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH Wprowadzenie Okres ostatnich trzech lat to okres szybszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO. Dynamika PKB w latach 2002-2010 ROZWÓJ GOSPODARCZY

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO. Dynamika PKB w latach 2002-2010 ROZWÓJ GOSPODARCZY DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 130/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 4 października 2012 roku I zm. Uchwała nr 141/2012 z dnia 12.10.2012r. II zm. Uchwała nr 178/2012 z dnia 22.11.2012r. T

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF 120 I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Opanowanie podstaw teoretycznych, poznanie przykładów zastosowań metod statystycznych.

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 1

Bankowość Zajęcia nr 1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe);

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów.

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP S.A. KLIENTOM OBSZARU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-062-6 ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-7969-090-9

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-062-6 ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-7969-090-9 Joanna Stawska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów, Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 RECENZENT Mirosław

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym W poniższym materiale przedstawiona została metodyka wyliczenia szeregów czasowych kategorii monetarnych zmienionych począwszy

Bardziej szczegółowo

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Pieniądz i jego funkcje Pieniądz jest to powszechnie akceptowany środek wymiany. Funkcje pieniądza: 1. Miernik wartości (w pieniądzu wyrażone są ceny towarów) 2. Środek

Bardziej szczegółowo

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Pieniądz i jego funkcje Pieniądz jest to powszechnie akceptowany środek wymiany. Funkcje pieniądza: 1. Miernik wartości (w pieniądzu wyrażone są ceny towarów) 2. Środek

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

V Konferencja dla Budownictwa

V Konferencja dla Budownictwa V Konferencja dla Budownictwa V Konferencja dla Budownictwa, 21-22.05.2013 Uwarunkowania makroekonomiczne i średnioterminowe perspektywy dla naszej gospodarki Prof. Witold Orłowski V Konferencja dla Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia I Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 27 września 2012r. Zarząd Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu ustala następujące obowiązujące od 27 września 2012r. oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(17) 2010, 57-65 ROLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W KREDYTOWANIU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH Agnieszka Kozera, Cezary Kozera Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

7 / 2001 POWRÓT SPADKU

7 / 2001 POWRÓT SPADKU 7 / POWRÓT SPADKU Na postawione przed miesiącem pytanie zahamowanie czy zmiana trendu odpowiedź brzmi - tylko zahamowanie. Lipcowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych przynosi powrót trendu spadkowego.

Bardziej szczegółowo

N a r o d o w y B a n k P o l s k i. I n s t y t u t E k o n o m i c z n y NOTATKA

N a r o d o w y B a n k P o l s k i. I n s t y t u t E k o n o m i c z n y NOTATKA N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Grażyna Mierzejewska Aleksandra Urbaniec 28 maja 212 r. NOTATKA Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IV kwartale 211

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(12) 2009, 241-248 ZALEŻNOŚĆ CEN SKUPU ŻYWCA WOŁOWEGO I CEN DETALICZNYCH PRODUKTÓW I WYRĘBÓW WOŁOWYCH W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy

TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 14 kwietnia 2015r. Strzelce Opolskie 2015r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 KONTA OSOBISTE... 3

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(8) 2008, 5-11 CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POZIOM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 208 /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28.11.2013 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA,

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w trzech kwartałach 213 r., ze szczególnym uwzględnieniem banków o aktywach większych niż 5 mln zł URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Agnieszka STARCZEWSKA ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007 Zarys treści: Autorka

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 07.03.2008r

Makroekonomia 07.03.2008r Makroekonomia 07.03.2008r CREATED BY HooB Czynniki określające poziom konsumpcji i oszczędności Dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych dzielą się na konsumpcję oraz oszczędności. Konsumpcja synonim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma Polecenia 1. Popatrz na wykresy na kolejnych slajdach? 2. Czym się różnią? 3. Co możesz z nich odczytać? 4. Jakie cechy charakterystyczne zauważyłeś?

Bardziej szczegółowo

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W LATACH 2004-2010

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W LATACH 2004-2010 STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 1 463 Stanisław Zając *, Waldemar Izdebski **, Jacek Skudlarski *** * Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, **

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo