zal_u_gk_47_2014_budzet z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zal_u_gk_47_2014_budzet 2015 1 z 10 2015-01-16"

Transkrypt

1 zal_u_gk_7_20_budzet 205 z Założenia: Budżet SCZHP jest planem finansowym centralnego szczebla organizacji Budżet SCZHP podlega kwartalnej ewaluacji w terminie do końca miesiąca następujacego po danym kwartale Budżet SCZHP powiązany jest ze strukturą organizacyjną SCZHP w ten sposób, że poszczególne komórki organizacyjne mają swoje odzwierciedlenie w rozdziałach budżetu Budżet SCZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych celów statutowych ZHP Budżet SCZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych zadań statutuowych władz naczelnych ZHP Budżet SCZHP powiązany jest z planami pracy poszczególnych komórek organziacyjnych SCZHP w ten sposób, że wskazuje na koszty poszczególnych zadań tych komórek Obszary strategiczne/rozwojowe opisane rozdziałami budżetu realizowane są poprzez wyspecjalizwane wydziały GK ZHP Przychody pewne SCZHP (składka, przychody z działalności gospodarczej) mają wystarczać na sfinansowanie kosztów realizacji zadań statutowych władz naczelnych ZHP oraz kosztów ogólnoadministracyjnych SCZHP. Odpłatne i nieodpłatne zadania pożytku publicznego mogą być realizowane na SCZHP jedynie pod warunkiem zabezpieczenia źródeł ich finansowania przed rozpoczęciem zadania. Misja ZHP (paragraf 3 ustęp Statutu ZHP): Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań Cele statutowe ZHP (paragraf 3 ustęp 5 Statutu ZHP): ) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, 2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, 3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, ) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, 5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą. Zadania statutowe władz naczelnych:. Zjazd Zwykły ZHP (jest najwyższą władzą ZHP; Nadzwyczajny Zjazd ZHP obraduje obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.): ) decyduje o najważniejszych sprawach ZHP, 2) przyjmuje strategię rozwoju ZHP, 3) uchwala Statut ZHP i dokonuje w nim zmian, ) przyjmuje Podstawy wychowawcze ZHP, 5) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania: a) Przewodniczącego ZHP, b) Rady Naczelnej ZHP, c) Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP, d) Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, e) Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP, 6) na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP za okres pomiędzy zjazdami zwykłymi ZHP, 7) wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek -3 wiceprzewodniczących ZHP, 8) określa liczebność i wybiera Radę Naczelną ZHP, 9) wybiera Naczelnika ZHP i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków Głównej Kwatery ZHP, w tym co najmniej zastępcę naczelnika i Skarbnika ZHP, 0) określa liczebność i wybiera Centralną Komisję Rewizyjną ZHP i Naczelny Sąd Harcerski ZHP. 2. Rada Naczelna ZHP (jest władzą uchwałodawczą ZHP.): ) w okresie pomiędzy zjazdami ZHP decyduje o podstawowych sprawach Związku, 2) określa zasady przynależności członków ZHP do poszczególnych grup metodycznych i do jednostek organizacyjnych ZHP, 3) decyduje w sprawach systemu metodycznego, kierunków pracy wychowawczej i pracy z kadrą, ) określa zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi związane, 5) zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów, 6) ocenia realizację uchwał Zjazdu ZHP i uchwał własnych, 7) dokonuje corocznej oceny działalności Głównej Kwatery ZHP, 8) ustanawia składki członkowskie, 9) zatwierdza kierunki działania Głównej Kwatery ZHP na dany rok, 0) w przypadku nieudzielenia absolutorium członkom Głównej Kwatery ZHP przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP, Rada Naczelna ZHP może podjąć dodatkowo decyzję o wygaśnięciu mandatu członka Głównej Kwatery ZHP, ) określa zasady ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, 2) w okresie pomiędzy zjazdami wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących ZHP, Naczelnika ZHP i w wypadku określonym w ust. 2 - członków pozostałych władz naczelnych, 3) określa zasady i sposób finansowania władz ZHP, ) decyduje w sprawach członkostwa ZHP w innych organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych, 5) ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe Związku, 6) wykonuje inne zadania określone w Statucie. Założenia

2 zal_u_gk_7_20_budzet z Przewodniczący ZHP (stoi na straży jedności, zasad ideowych i tradycji ZHP.): ) reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji, 2) kieruje działalnością Rady Naczelnej, 3) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe Związku, niezastrzeżone dla innych władz ZHP.. Główna Kwatera ZHP (jest zarządem ZHP.) kieruje działalnością ZHP, a w szczególności: ) określa organizację i zasady swego działania, 2) tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju ZHP, a harcerskie komendy są oceniane z jej realizacji, 3) wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP, ) przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery i plan kształcenia ZHP na dany rok kalendarzowy, 5) przedkłada Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał, 6) podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, nie będącego majątkiem chorągwi, 7) wydaje zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi, 8) podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator, 9) deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach, 0) powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku, ) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez GK ZHP, 2) uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, niezastrzeżone dla innych władz ZHP, w tym regulaminy i instrukcje dotyczące zasad: a) tworzenia i działania podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP, b) działania ruchu przyjaciół harcerstwa, c) tworzenia, działania i rozwiązywania hufców, d) tworzenia i działania chorągwi, e) organizacji pracy komendanta i komendy hufca oraz komendanta i komendy chorągwi, f) zaliczania służby instruktorskiej, g) przydziału służbowego członków, h) prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej przez jednostki ZHP, i) pełnienia nadzoru właścicielskiego nad majątkiem ZHP, 3) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez członków Głównej Kwatery, ) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność, 5) koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa, 6) powołuje i odwołuje ciała doradcze rady, komisje i celowe zespoły robocze, 7) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP niezastrzeżone dla innych władz ZHP. 5. Naczelnik ZHP: ) kieruje pracami Głównej Kwatery ZHP, 2) kieruje bieżącą działalnością ZHP, 3) reprezentuje ZHP, ) wydaje rozkazy, 5) zarządza majątkiem ZHP i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika ZHP na zasadach określonych w niniejszym Statucie. 6. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP (jest naczelnym organem kontrolnym ZHP, odpowiedzialnym przed Zjazdem ZHP.): ) czuwa nad zgodnością działania wszystkich władz ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa, 2) sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową ZHP pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, przedstawia właściwym władzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski, 3) opiniuje budżet Głównej Kwatery ZHP na dany rok, ) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP, w tym jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność, a następnie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem Radzie Naczelnej ZHP, 5) przedstawia Zjazdowi ZHP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności Głównej Kwatery ZHP wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP, 6) stwierdza nieważność uchwał i decyzji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP i Rady Naczelnej ZHP. 7. Naczelny Sąd Harcerski ZHP: * rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz naczelnych ZHP i członków władz chorągwi oraz starszyzny, instruktorów z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP i jednostek przez nią powołanych. * jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Naczelny Sąd Harcerski, sądy harcerskie chorągwi oraz od decyzji Naczelnika ZHP w zakresie utraty członkostwa instruktorów. * dokonuje wykładni Statutu ZHP. * uchwala regulamin sądów harcerskich, określający ustrój sądów harcerskich, ich szczegółowe kompetencje i tryb postępowania. Założenia

3 zal_u_gk_7_20_budzet z Numer zadania budżetowego Zadanie statutowe Cel statutowy Realizujący (koordynator, wykonawca) Odpowiedzialny Termin (miesiąc) Nazwa zadania Opis zadania Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Narzuty Amortyzacja Zużycie materiałów, w tym art.spożywcze Wyżywienie WYDATKI Zakwaterowanie Podróże służbowe Usługi transportowe Środki trwałe Usługi obce Pozostałe koszty Podstawowa składka Dodatkowa zadaniowa składka ŹRÓDŁA FINANSOWANIA % Sponsoring/darowizna Dotacja OPP Inne PDS PDS NMS NMS AP GCh-F GW SPCh -2 Zjazd ZHP XXXVIII Zjazd ZHP - działalność komisji statutowej zebrania plenarne, zebrania Rada Naczelna ZHP konwentu, spotkania komisji RN, spotkania zespołu metodycznego realizacja zadań statutowych, Przewodniczący ZHP nadawanie odznaczeń, Praca Kapituły "Krzyża "Za Zaasługi dla ZHP" GK ZHP posiedzenia plenarne, prace zespołów roboczych realizacja zadań statutowych, Naczelnik ZHP nadawanie odznaczeń (RPH, laski skautowe, listy pochwalne) posiedzenia plenarne, spotkanie z Centralna Komisja Rewizyjna ZHP przewodniczącymi KRCh, praca zespołów kontrolnych CKR posiedzenia plenarne, posiedzenia Naczelny Sąd Harcerski ZHP prezydium, spotkania zespołów orzekających Chorągwie Nadzorowanie i wspieranie bieżącej działalności. 3 Składki członkowskie PSC, WOSM, WAGGGS, ICCG, ICCS, ISGF, Kandersteg - bieżące : 50 zł 2 00 zł - zł 50 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 20 zł 8 00 zł 8 00 zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 00 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 20 zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł 5 00 zł zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 55 zł 3 0 zł 3 0 zł 2 50 zł - zł - zł - zł - zł 9 85 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 60 zł 50 zł 2 00 zł 6 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 0 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 00 zł 00 zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł 8 5 zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 5 zł 50 zł 2 00 zł - zł 50 zł 3 55 zł 3 90 zł 6 0 zł 5 50 zł - zł - zł 8 00 zł zł 8 5 zł 8 5 zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 5 zł STATUTOWA

4 zal_u_gk_7_20_budzet 205 z Numer zadania budżetowego Zadanie statutowe,2 25,3 26,3 5,5 Cel statutowy X Realizujący (koordynator, wykonawca) Odpowiedzialny SZB GW JS NMS SZB SPCh NKB KG SPCh GW RB NLB NLB SZB SPCh Termin (miesiąc) Wydział Organizacyjny Wydział Wsparcia Metodycznego Wydział ds. Hufców Bieżąca działalność wydziału oraz działanie zespołu technologii informatycznych, zespołu wsparcia technicznego, zespołu ds. Ewidencji ZHP, zespołu badań i analiz Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Narzuty Amortyzacja Zużycie materiałów, w tym art.spożywcze Wyżywienie Zakwaterowanie Podróże służbowe Usługi transportowe Środki trwałe Usługi obce - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 6 00 zł 8 00 zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł 00 zł Bieżąca działalność wydziału - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Poradnictwo i wspieranie bieżącej działalności hufców, organizacja form szkoleniowych, m. in. seminarium dot.organizacji HAL - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wydział NS Bieżąca działalność wydziału - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł 00 zł Wydział Pracy z Kadrą Wydział Inspiracji i Poradnictwa Bieżąca działalność wydziału, w tym Centralna Szkoła Instruktorska, Komisja Stopni Instruktorskich przy GK ZHP oraz Zespół Starszyzny - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 50 zł - zł - zł - zł - zł 6 50 zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł 00 zł Bieżąca działalność wydziału - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł 00 zł Biuro GK Bieżąca obsługa ZHP zł ,76 zł 72 69,00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł ,76 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł Archiwum GK Obsługa archiwum ZHP 22 zł - zł 22 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Pozyskiwanie środków na realizację zadań pożytku publicznego Działalność Wydziału Pozyskiwania Środków - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wydział Seniorów Bieżąca działalność wydziału - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wydział Komunikacji i Promocji Obsługa finansowa bieżącej działalności ZHP, współpraca ze skarbnikami i księgowymi Bieżąca działalność wydziału oraz reagowanie na sytuacje kryzysowe Działalność Wydziału Finansowo-Ekonomicznego, spotkania, szkolenia itp. - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł 00 zł - zł - zł 8 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wydział ds. Audytu Bieżąca działalność wydziału, przygotowanie i wdrożenie audytu wewnętrznego w ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wydział Zagraniczny Bieżąca działalność wydziału - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Harcerska Szkoła Ratownictwa Bieżąca działalność HSR - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł -2-2 Nazwa zadania Sprawy prawne związane z nieruchomościami ZHP Otoczenie prawne harcerstwa Opis zadania Nadzór nad strategią i przebiegiem spraw prawnych związanych z nieruchomościami będącymi w dyspozycji ZHP, ewidencjonowanie i inwentaryzowanie nieruchomości ZHP, nadzó nad rentownością i optymalnym wykorzytsaniem, kreacja polityki GK ZHP w tym zakresie Wszelkie działania związane z normowanie spraw publicznoprawnych w któych stroną jest lub może być ZHP (całe stowarzyszenie), działania na rzecz rozwiązywania problemów prawnych wynikajacych z niekorzystnych konstrukcji prawnych dla ZHP (całego stowarzysznenia), reprezentowanie ZHP w gremiach zajmujących się powyższą tematyką - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 30 zł - zł - zł 8 00 zł - zł 9 30 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 95 zł - zł - zł - zł - zł 95 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Szkolenia w chorągwiach dotyczące wdrożenia Office 27 Wdrożenie Office zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł systemu do elektronicznego obiegu dokumentów 28 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wykonywanie postanowień ugód i umów 29 Obsługa długu - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł zł restrukturyzacyjnych : WYDATKI zł ,76 zł 72 69,00 zł - zł 7 00 zł 6 00 zł 8 00 zł 6 75 zł - zł - zł 8 00 zł zł ,76 zł zł - zł 7 00 zł - zł zł - zł 3 85 zł Pozostałe koszty Podstawowa składka Dodatkowa zadaniowa składka % ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Sponsoring/darowizna Dotacja OPP Inne dotacja KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE

5 zal_u_gk_7_20_budzet z Numer zadania budżetowego Zadanie statutowe Cel statutowy Realizujący (koordynator, wykonawca) Odpowiedzialny Termin (miesiąc) Nazwa zadania Opis zadania Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Narzuty Amortyzacja Zużycie materiałów, w tym art.spożywcze Wyżywienie Zakwaterowanie WYDATKI Podróże służbowe Usługi transportowe Środki trwałe Usługi obce Pozostałe koszty Podstawowa składka Dodatkowa zadaniowa składka % ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Sponsoring/darowizna Dotacja OPP Inne ,5,2,3,,5,2,3,,5, 2, 3, 2, 3,2 S. Nowak A. Walusiak -2-7 Naczelnictwo Poczt Harcerskich Zbiórki, odprawy i seminaria dla kadry programowej Rajd Grunwaldzki Zlot Kadry Inne działania Wydziału Wsparcia Metodycznego Działania szkoleniowe Wydziału Wsparcia Metodycznego Wędrownicza Watra 205 Działanie Naczelnictwa, koordynacja poczt harcerskich w ZHP, w tym prowadzenie archiwum, zloty, spotkania itp. Spotkania kadry, odprawy wydziałów, spotkania w chorągwiach, metodyczna część zbiórek "Pracy z kadrą". Przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie Rajdu Grunwadzkiego 20 Przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie zlotu. W tym m. in.: konferencja metodyczna, portal internetowy "Projekty starszoharcerskie", portal internetowy "Niemała sztuka", videoblog "Gry i zabawy", konkursy. W tym m. in.: Kurs Komendantów Kręgów Akademickich, seminaria "Szarej drużyny", warsztaty metodyczne, warsztaty akademickie, warsztaty "Stare na nowe", kurs instruktorów referatów metodycznych. XIII Zlot Wędrownicza Watra, podczas którego wędrownicy będą poznawać walory turystyczne całego kraju, będą uczestnikami przedsięwzięć kulturalnych (koncertów) i warsztatów poszerzających ich wiedzę i umiejętności w zakresie samorozwoju. PZHS to Zlot, podczas którego harcerze starsi będą uczestnikami przedsięwzięć Polowa Zbiórka kulturalnych (koncertów) i warsztatów Harcerstwa Starszego poszerzających ich wiedzę i umiejętności w zakresie samorozwoju - zł - zł - zł - zł 6 7 zł 2 60 zł 3 00 zł 2 80 zł 50 zł - zł - zł - zł 5 37 zł - zł 2 0 zł - zł - zł 2 97 zł - zł 5 37 zł - zł - zł - zł - zł 75 zł 6 55 zł 80 zł 7 5 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł zł - zł 2 00 zł 6 00 zł - zł 9 50 zł 8 50 zł 9 00 zł - zł 5 00 zł - zł - zł 0 00 zł - zł 9 00 zł - zł - zł - zł - zł zł zł zł 5 00 zł - zł - zł 0 00 zł zł 00 zł - zł 6 00 zł - zł 0 00 zł 0 00 zł - zł 00 zł - zł - zł - zł - zł 0 zł - zł - zł 20 zł - zł - zł - zł - zł 60 zł - zł 0 zł - zł - zł 20 zł - zł 60 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł 5 50 zł 90 zł 8 75 zł - zł - zł - zł - zł 22 5 zł - zł 00 zł - zł - zł 8 5 zł - zł 22 5 zł - zł - zł - zł - zł zł 5 00 zł 5 00 zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł 00 zł 5 00 zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł zł - zł - zł 6 00 zł - zł 5 00 zł , 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5..5, 2, 2, 2, 2, 2, 2 A. Świerczeńska KGZ JS JS JS JS JS JS Organizacja Kursu Organizatorów Spływów Harcerskich Kwartalna zbiórka pracy z kadrą Przygotowanie drużynowych ZHP do samodzielnej organizacji i prowadzenia spływu kajakowego Spotkanie dla szefów oraz członków ChZKK i komendantów oraz kadry SI oraz członków komend chorągwi ds. pracy z kadrą i ich zespołów - zł - zł - zł - zł - zł 50 zł 50 zł 50 zł - zł - zł 50 zł - zł 5 00 zł - zł 2 50 zł - zł - zł - zł 2 50 zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 50 zł 2 50 zł 0 00 zł 2 50 zł - zł - zł - zł 3 50 zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł 3 00 zł Kurs Kadry Kształcącej Kurs dla kadry posiadającej BOKK i SOKK II stopnia - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 2 70 zł 2 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł 7 30 zł - zł 7 30 zł - zł - zł - zł - zł 7 30 zł Kurs harcmistrzowski "Cogito" Kurs przygotowujący do roli harcmistrza - zł - zł - zł - zł 00 zł 0 00 zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł 00 zł zł - zł 8 00 zł - zł - zł 0 00 zł - zł zł Warsztaty dla kadry pracującej na poziomie Lider+ centralnym, członków komend chorągwi i kadry chorągwi, komendantów hufców. - zł - zł - zł - zł 3 30 zł 2 80 zł zł 0 90 zł 3 00 zł - zł - zł 2 00 zł zł - zł zł - zł - zł zł - zł zł Wydanie podręcznika. W tym m. in.: warsztaty "woodbadge" - train Pozostałe warsztaty the trainers dla kadry kształcącej, planowanie Wydziału Pracy z pracy w drużynie (e-learning i warsztaty), - zł - zł - zł - zł 2 30 zł 3 0 zł 90 zł 6 20 zł - zł - zł - zł - zł 6 80 zł - zł 6 80 zł - zł - zł - zł - zł 6 80 zł Kadrą indywidualne wsparcie dla ChZKK i szefów ZKK, warsztaty "Wdrażanie SPK". Pozostałe działania Wydziału Pracy z Kadrą Betlejemskie Światło Pokoju W tym m. in.: spotkania roboecze zespołu "Narzędzia pracy z kadrą", konferencja z okazji 25-lecia "Czuwaj", udział w skautowych konferencjach. Opracowanie graficzne, produkcja materiałów, realizacja eventu i prowadzenie relacjonowania z akcji Betlejemskie Światło Pokoju - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 50 zł 2 50 zł 8 00 zł - zł - zł - zł 00 zł zł - zł 8 00 zł - zł - zł 0 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł zł - zł zł - zł zł - zł 0 00 zł zł - zł zł 7..5 KGZ PR LAB Warsztaty PR LAB i pozostałe formy kształcenia z zakresu komunikacji i promocji - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł 2 00 zł 00 zł 0 00 zł - zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł 0 00 zł 8.3, 2 NKB - Drużyna Udział w uroczystościach i innych oficjalnych reprezentacyjna ZHP. wydarzeniach. - zł - zł - zł - zł 5 00 zł 5 00 zł 5 00 zł 2 00 zł zł - zł - zł 00 zł 00 zł - zł 6 00 zł 5 00 zł - zł zł - zł 00 zł 9 3 AP NLB -6 InterCamp 205 Udział w pracach komitetu organizacyjnego - zł - zł - zł - zł - zł - zł 60 zł 2 60 zł - zł - zł - zł - zł 3 20 zł - zł 3 20 zł - zł - zł - zł - zł 3 20 zł ODPŁATNA

6 zal_u_gk_7_20_budzet z ,2 SzB Karta ZHP Obsługa kart członkowskich ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł 5 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 59 Pozostałe działania PP odpłatne - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł : - zł - zł - zł - zł zł zł 2 00 zł 9 90 zł zł - zł zł 5 00 zł zł - zł 3 60 zł 5 00 zł zł zł zł zł X X X X ODPŁATNA

7 x x x x zal_u_gk_7_20_budzet z Numer zadania budżetowego Zadanie statutowe Cel statutowy Realizujący (koordynator, wykonawca) Odpowiedzialny Termin (miesiąc) Nazwa zadania Opis zadania Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Narzuty Amortyzacja Zużycie materiałów, w tym art.spożywcze Wyżywienie Zakwaterowanie WYDATKI Podróże służbowe Usługi transportowe Środki trwałe Usługi obce Pozostałe koszty Podstawowa składka Dodatkowa zadaniowa składka % ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Sponsoring/darowizna Dotacja OPP Inne dotacja 60 6, 5 R. Klepacz 3 Działalność szkoleniowa i egzaminacyjna Wydziału Wychowania Wodnego. Działania Nieprzetartego Szlaku W tym m. in.: Opracowanie standardu egzaminacyjnego na patenty żeglarskie w ZHP, rekrutacja egzaminatorów do Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego ZHP. Opracowanie i przeprowadzenie działań dla drużynowych i członków Nieprzetartego Szlaku - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 70 zł - zł - zł - zł 70 zł - zł - zł - zł - zł 70 zł - zł 70 zł - zł 7 678,76 zł ,96 zł - zł 0 00 zł zł zł zł 0 00 zł - zł 0 00 zł - zł 6 678,72 zł - zł - zł - zł - zł 6 678,72 zł - zł 6 678,72 zł 62, 2, 3 Inne działania specjalnościowe Działania specjalnościowe nieujęte w innych zadaniach, w tym wydanie poradnika - zł - zł - zł - zł 50 zł - zł - zł 00 zł - zł - zł zł 2 00 zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł 63, 2, 3 Propozycje programowe Propozycje programowe: Turniej Zastępów, Turniej gromad, Przyjaciel puszczy, Rozważania na Wielki Post, Duch na wakacjach; poradnik: Harcerz w lesie; gry: gra o kierunkach programowych - zł 0 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł 8 0 zł - zł - zł - zł - zł 8 0 zł - zł 8 0 zł ,3.6,8,0,, 2, 2, 2, 3, 2, , NLB NLB NKB NKB KGZ KG KG JS JS Poradniki metodyczne Inne działania Wydziału Wychowania Wodnego Spotkania ZKK CSI Wspieranie kadry w chorągwiach Plebiscyt Niezwyczajni ZHP360 Kampania społeczna Wydanie poradników dla drużynowych zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych. W tym m. in.: Opracowanie założeń Programu Wychowania Wodnego ZHP, uruchomienie strony internetowej Wydziału, rozpoczęcie przygotowań do konferencji Eurosea 205, powołanie Zespołu Żeglarstwa Morskiego, opracowanie poradników. Spotkania robocze Zespołu Kadry Kształcącej CSI W tym m. in. wyjazdy służbowe do chorągwi, materiały do obsługi systemu pracy z kadrą. Organizacja plebiscytu i gali "Niezwyczajni 20" i zadania związane z DMB Produkcja, transmisja i archiwizacja audycji audiowizualnych VOD Kampania społeczna wewnętrzna i zewnętrzna promująca ZHP, wymagana uchwałą zjazdu ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł 50 zł 50 zł 3 30 zł - zł - zł - zł - zł 6 30 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł 3 30 zł 6 30 zł - zł - zł - zł - zł 60 zł 2 0 zł 3 60 zł 3 00 zł - zł - zł - zł 20 zł 0 50 zł - zł - zł - zł - zł 0 50 zł - zł 0 50 zł - zł - zł - zł - zł 50 zł 00 zł 00 zł 0 zł - zł - zł - zł 5 00 zł 90 zł - zł - zł - zł - zł 90 zł - zł 90 zł - zł - zł - zł - zł 0 00 zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł 0 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł 0 00 zł zł 7 00 zł - zł - zł 0 00 zł - zł zł - zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł 0 00 zł zł zł - zł zł Muzeum Harcerstwa Bieżąca działalność muzealna - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 00 zł 8 00 zł 8 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 00 zł Jamboree 2023 Grupa ZHP Realizacja promocji krajowej i międzynarodowej ZHP do organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w 2023 r. Prowadzenie nadzrou właścicielskiego nad jednostkami podległymi i zależnymi, budowa zależności holdingowych, działania na rzecz dyfersyfikacji przychodów i zwiększania sumy bilansowej, nadzór nad sprawami majątkowymi jednostek podległych i zależnych, doradztwo gospodarcze i prawne, wsparcie działalnosci operacyjnej jednostek, repreznetowanie spraw jednostek na forum ZHP, w tym władz ZHP, wykonywanie zadań opisanych w Planie naprawczym finansów ZHP. - zł zł - zł - zł zł zł zł zł zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 60 zł - zł - zł - zł 5 00 zł 7 60 zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 2 60 zł 7 60 zł 7 SZB SZB Program praktyk ZHP Koszty wolontariuszy oraz obsługi 00 zł 0 00 zł 2 00 zł 3 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł 3 00 zł 75 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 99 x Pozostałe działania PP nieodpłatne Gdzie indziej niesklasyfikowana - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł : - zł ,76 zł ,96 zł - zł zł zł zł zł 0 70 zł - zł zł zł ,72 zł 8 00 zł - zł zł zł ,72 zł 5 90 zł ,72 zł NIEODPŁATNA

8 KOSZTY Koszty szczebla centralnego ZHP na rok 205 Koszty układu rodzajowego Koszty układu obszarowego Razem koszty Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe Narzuty Amortyzacja A KOSZTY , , , B Koszty statutowe: I Zjazd ZHP II Rada Naczelna ZHP III Przewodniczący ZHP IV Główna Kwatera ZHP V Naczelnik ZHP VI Centralna Komisja Rewizyjna ZHP VII Naczelny Sąd Harcerski ZHP VIII Chorągwie X Składki międzynarodowe Koszty realizacji celów statutowych C (działalność odpłatna) Koszty realizacji celów statutowych D (działalność nieodpłatna) , , , E Koszty ogólnoadministarcyjne , , , Zużycie materiałów Wyżywienie Zakwaterowanie Podróże służbowe Usługi transpoertowe Środki trwałe Usługi obce Pozostałe koszty zal_u_gk_7_20_budzet 205

9 PRZYCHODY Przychody szczebla centralnego ZHP na rok 205 Przychody działalności statutowej Przychody działalności gospodarczej w tym: Wyszczególnienie Ogółem działalność PP działalność PP odpłatna nieodpłatna pozostałe Wyszczególnienie Plan (w zł) I. Składka podstawowa I. Przychody ze sprzedaży netto Składki zaległe produktów 2 Składki za rok uslug II. Inne przychody statutowe , , a) czynsz dzierżawny FH SG 8 00 dotacje OPP: , , b) czynsz dzierżawny FH CWM ZHP 2 inne dotacje: c) czynsz dzierżawny FH PERKOZ pozostałe przychody: d) licencja znaku ZHP ( Żywioły) 8 00 a) DSCZ e) inne b) jednostki podległe: f) inne MUZEUM HARCERSTWA g) inne OSW Perkoz towarów i materiałów SZAiL przy GK ZHP a) artykuły harcerskie c) % b) materiały i towary d) sponsoring / darowizna c) wydawnictwa III. Przychody operacyjne działalności statutowej II. Przychody operacyjne działalności gospodarczej a) przychody ze sprzedaży środków trwałych przychody ze sprzedaży środków trwałych b) pozostałe przychody operacyjne 2 pozostałe przychody operacyjne IV. Przychody finansowe działalności statutowej III. Przychody finansowe działalności gospodarczej a) dywidendy odsetki b) odsetki 2 pozostałe przychody finansowe c) pozostałe przychody finansowe PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3 00 PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ , , zal_u_gk_7_20_budzet 205

36-53-Kierunki działania i budżet GK na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 1 z 11 2012-01-09

36-53-Kierunki działania i budżet GK na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 1 z 11 2012-01-09 36-53-Kierunki działania i budżet na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 1 z 11 2012-01-09 Założenia: Budżet SCZHP jest planem finansowym centralnego szczebla organizacji Budżet SCZHP podlega kwartalnej ewluacji

Bardziej szczegółowo

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r.

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. 1 I. Dane o stowarzyszeniu: 1. Nazwa: Związek

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Załącznik Nr. 1 do Uchwały Komendy ZHP Ch. Kieleckiej Nr. 10/11 z dnia 29.12.2011 r. KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Założenia wprowadzające Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.200 31.12.200 r. Warszawa, marzec 2008 I. DANE STOWARZYSZENIA 1. 1. Nazwa: Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP Za rok 2014 Sprawozdanie Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP 2014 r. 2/101 Spis treści Kalendarium... 7 Styczeń 2014 r.... 7 Luty 2014 r.... 7 Marzec

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 179,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 617/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 230/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 118/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst Statutu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

Jednolity tekst Statutu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej Jednolity tekst Statutu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej Załącznik do Uchwały Nr 5/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. 1 1. Tworzy się izbę gospodarczą pod nazwą Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej",

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo