zal_u_gk_47_2014_budzet z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zal_u_gk_47_2014_budzet 2015 1 z 10 2015-01-16"

Transkrypt

1 zal_u_gk_7_20_budzet 205 z Założenia: Budżet SCZHP jest planem finansowym centralnego szczebla organizacji Budżet SCZHP podlega kwartalnej ewaluacji w terminie do końca miesiąca następujacego po danym kwartale Budżet SCZHP powiązany jest ze strukturą organizacyjną SCZHP w ten sposób, że poszczególne komórki organizacyjne mają swoje odzwierciedlenie w rozdziałach budżetu Budżet SCZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych celów statutowych ZHP Budżet SCZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych zadań statutuowych władz naczelnych ZHP Budżet SCZHP powiązany jest z planami pracy poszczególnych komórek organziacyjnych SCZHP w ten sposób, że wskazuje na koszty poszczególnych zadań tych komórek Obszary strategiczne/rozwojowe opisane rozdziałami budżetu realizowane są poprzez wyspecjalizwane wydziały GK ZHP Przychody pewne SCZHP (składka, przychody z działalności gospodarczej) mają wystarczać na sfinansowanie kosztów realizacji zadań statutowych władz naczelnych ZHP oraz kosztów ogólnoadministracyjnych SCZHP. Odpłatne i nieodpłatne zadania pożytku publicznego mogą być realizowane na SCZHP jedynie pod warunkiem zabezpieczenia źródeł ich finansowania przed rozpoczęciem zadania. Misja ZHP (paragraf 3 ustęp Statutu ZHP): Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań Cele statutowe ZHP (paragraf 3 ustęp 5 Statutu ZHP): ) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, 2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, 3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, ) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, 5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą. Zadania statutowe władz naczelnych:. Zjazd Zwykły ZHP (jest najwyższą władzą ZHP; Nadzwyczajny Zjazd ZHP obraduje obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.): ) decyduje o najważniejszych sprawach ZHP, 2) przyjmuje strategię rozwoju ZHP, 3) uchwala Statut ZHP i dokonuje w nim zmian, ) przyjmuje Podstawy wychowawcze ZHP, 5) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania: a) Przewodniczącego ZHP, b) Rady Naczelnej ZHP, c) Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP, d) Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, e) Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP, 6) na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP za okres pomiędzy zjazdami zwykłymi ZHP, 7) wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek -3 wiceprzewodniczących ZHP, 8) określa liczebność i wybiera Radę Naczelną ZHP, 9) wybiera Naczelnika ZHP i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków Głównej Kwatery ZHP, w tym co najmniej zastępcę naczelnika i Skarbnika ZHP, 0) określa liczebność i wybiera Centralną Komisję Rewizyjną ZHP i Naczelny Sąd Harcerski ZHP. 2. Rada Naczelna ZHP (jest władzą uchwałodawczą ZHP.): ) w okresie pomiędzy zjazdami ZHP decyduje o podstawowych sprawach Związku, 2) określa zasady przynależności członków ZHP do poszczególnych grup metodycznych i do jednostek organizacyjnych ZHP, 3) decyduje w sprawach systemu metodycznego, kierunków pracy wychowawczej i pracy z kadrą, ) określa zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi związane, 5) zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów, 6) ocenia realizację uchwał Zjazdu ZHP i uchwał własnych, 7) dokonuje corocznej oceny działalności Głównej Kwatery ZHP, 8) ustanawia składki członkowskie, 9) zatwierdza kierunki działania Głównej Kwatery ZHP na dany rok, 0) w przypadku nieudzielenia absolutorium członkom Głównej Kwatery ZHP przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP, Rada Naczelna ZHP może podjąć dodatkowo decyzję o wygaśnięciu mandatu członka Głównej Kwatery ZHP, ) określa zasady ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, 2) w okresie pomiędzy zjazdami wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących ZHP, Naczelnika ZHP i w wypadku określonym w ust. 2 - członków pozostałych władz naczelnych, 3) określa zasady i sposób finansowania władz ZHP, ) decyduje w sprawach członkostwa ZHP w innych organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych, 5) ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe Związku, 6) wykonuje inne zadania określone w Statucie. Założenia

2 zal_u_gk_7_20_budzet z Przewodniczący ZHP (stoi na straży jedności, zasad ideowych i tradycji ZHP.): ) reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji, 2) kieruje działalnością Rady Naczelnej, 3) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe Związku, niezastrzeżone dla innych władz ZHP.. Główna Kwatera ZHP (jest zarządem ZHP.) kieruje działalnością ZHP, a w szczególności: ) określa organizację i zasady swego działania, 2) tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju ZHP, a harcerskie komendy są oceniane z jej realizacji, 3) wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP, ) przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery i plan kształcenia ZHP na dany rok kalendarzowy, 5) przedkłada Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał, 6) podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, nie będącego majątkiem chorągwi, 7) wydaje zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi, 8) podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator, 9) deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach, 0) powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku, ) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez GK ZHP, 2) uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, niezastrzeżone dla innych władz ZHP, w tym regulaminy i instrukcje dotyczące zasad: a) tworzenia i działania podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP, b) działania ruchu przyjaciół harcerstwa, c) tworzenia, działania i rozwiązywania hufców, d) tworzenia i działania chorągwi, e) organizacji pracy komendanta i komendy hufca oraz komendanta i komendy chorągwi, f) zaliczania służby instruktorskiej, g) przydziału służbowego członków, h) prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej przez jednostki ZHP, i) pełnienia nadzoru właścicielskiego nad majątkiem ZHP, 3) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez członków Głównej Kwatery, ) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność, 5) koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa, 6) powołuje i odwołuje ciała doradcze rady, komisje i celowe zespoły robocze, 7) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP niezastrzeżone dla innych władz ZHP. 5. Naczelnik ZHP: ) kieruje pracami Głównej Kwatery ZHP, 2) kieruje bieżącą działalnością ZHP, 3) reprezentuje ZHP, ) wydaje rozkazy, 5) zarządza majątkiem ZHP i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika ZHP na zasadach określonych w niniejszym Statucie. 6. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP (jest naczelnym organem kontrolnym ZHP, odpowiedzialnym przed Zjazdem ZHP.): ) czuwa nad zgodnością działania wszystkich władz ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa, 2) sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową ZHP pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, przedstawia właściwym władzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski, 3) opiniuje budżet Głównej Kwatery ZHP na dany rok, ) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP, w tym jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność, a następnie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem Radzie Naczelnej ZHP, 5) przedstawia Zjazdowi ZHP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności Głównej Kwatery ZHP wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP, 6) stwierdza nieważność uchwał i decyzji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP i Rady Naczelnej ZHP. 7. Naczelny Sąd Harcerski ZHP: * rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz naczelnych ZHP i członków władz chorągwi oraz starszyzny, instruktorów z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP i jednostek przez nią powołanych. * jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Naczelny Sąd Harcerski, sądy harcerskie chorągwi oraz od decyzji Naczelnika ZHP w zakresie utraty członkostwa instruktorów. * dokonuje wykładni Statutu ZHP. * uchwala regulamin sądów harcerskich, określający ustrój sądów harcerskich, ich szczegółowe kompetencje i tryb postępowania. Założenia

3 zal_u_gk_7_20_budzet z Numer zadania budżetowego Zadanie statutowe Cel statutowy Realizujący (koordynator, wykonawca) Odpowiedzialny Termin (miesiąc) Nazwa zadania Opis zadania Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Narzuty Amortyzacja Zużycie materiałów, w tym art.spożywcze Wyżywienie WYDATKI Zakwaterowanie Podróże służbowe Usługi transportowe Środki trwałe Usługi obce Pozostałe koszty Podstawowa składka Dodatkowa zadaniowa składka ŹRÓDŁA FINANSOWANIA % Sponsoring/darowizna Dotacja OPP Inne PDS PDS NMS NMS AP GCh-F GW SPCh -2 Zjazd ZHP XXXVIII Zjazd ZHP - działalność komisji statutowej zebrania plenarne, zebrania Rada Naczelna ZHP konwentu, spotkania komisji RN, spotkania zespołu metodycznego realizacja zadań statutowych, Przewodniczący ZHP nadawanie odznaczeń, Praca Kapituły "Krzyża "Za Zaasługi dla ZHP" GK ZHP posiedzenia plenarne, prace zespołów roboczych realizacja zadań statutowych, Naczelnik ZHP nadawanie odznaczeń (RPH, laski skautowe, listy pochwalne) posiedzenia plenarne, spotkanie z Centralna Komisja Rewizyjna ZHP przewodniczącymi KRCh, praca zespołów kontrolnych CKR posiedzenia plenarne, posiedzenia Naczelny Sąd Harcerski ZHP prezydium, spotkania zespołów orzekających Chorągwie Nadzorowanie i wspieranie bieżącej działalności. 3 Składki członkowskie PSC, WOSM, WAGGGS, ICCG, ICCS, ISGF, Kandersteg - bieżące : 50 zł 2 00 zł - zł 50 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 20 zł 8 00 zł 8 00 zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 00 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 20 zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł 5 00 zł zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 55 zł 3 0 zł 3 0 zł 2 50 zł - zł - zł - zł - zł 9 85 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 60 zł 50 zł 2 00 zł 6 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 0 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 00 zł 00 zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł 8 5 zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 5 zł 50 zł 2 00 zł - zł 50 zł 3 55 zł 3 90 zł 6 0 zł 5 50 zł - zł - zł 8 00 zł zł 8 5 zł 8 5 zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 5 zł STATUTOWA

4 zal_u_gk_7_20_budzet 205 z Numer zadania budżetowego Zadanie statutowe,2 25,3 26,3 5,5 Cel statutowy X Realizujący (koordynator, wykonawca) Odpowiedzialny SZB GW JS NMS SZB SPCh NKB KG SPCh GW RB NLB NLB SZB SPCh Termin (miesiąc) Wydział Organizacyjny Wydział Wsparcia Metodycznego Wydział ds. Hufców Bieżąca działalność wydziału oraz działanie zespołu technologii informatycznych, zespołu wsparcia technicznego, zespołu ds. Ewidencji ZHP, zespołu badań i analiz Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Narzuty Amortyzacja Zużycie materiałów, w tym art.spożywcze Wyżywienie Zakwaterowanie Podróże służbowe Usługi transportowe Środki trwałe Usługi obce - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 6 00 zł 8 00 zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł 00 zł Bieżąca działalność wydziału - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Poradnictwo i wspieranie bieżącej działalności hufców, organizacja form szkoleniowych, m. in. seminarium dot.organizacji HAL - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wydział NS Bieżąca działalność wydziału - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł 00 zł Wydział Pracy z Kadrą Wydział Inspiracji i Poradnictwa Bieżąca działalność wydziału, w tym Centralna Szkoła Instruktorska, Komisja Stopni Instruktorskich przy GK ZHP oraz Zespół Starszyzny - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 50 zł - zł - zł - zł - zł 6 50 zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł 00 zł Bieżąca działalność wydziału - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł 00 zł Biuro GK Bieżąca obsługa ZHP zł ,76 zł 72 69,00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł ,76 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł Archiwum GK Obsługa archiwum ZHP 22 zł - zł 22 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Pozyskiwanie środków na realizację zadań pożytku publicznego Działalność Wydziału Pozyskiwania Środków - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wydział Seniorów Bieżąca działalność wydziału - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wydział Komunikacji i Promocji Obsługa finansowa bieżącej działalności ZHP, współpraca ze skarbnikami i księgowymi Bieżąca działalność wydziału oraz reagowanie na sytuacje kryzysowe Działalność Wydziału Finansowo-Ekonomicznego, spotkania, szkolenia itp. - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł 00 zł - zł - zł 8 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wydział ds. Audytu Bieżąca działalność wydziału, przygotowanie i wdrożenie audytu wewnętrznego w ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wydział Zagraniczny Bieżąca działalność wydziału - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Harcerska Szkoła Ratownictwa Bieżąca działalność HSR - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł -2-2 Nazwa zadania Sprawy prawne związane z nieruchomościami ZHP Otoczenie prawne harcerstwa Opis zadania Nadzór nad strategią i przebiegiem spraw prawnych związanych z nieruchomościami będącymi w dyspozycji ZHP, ewidencjonowanie i inwentaryzowanie nieruchomości ZHP, nadzó nad rentownością i optymalnym wykorzytsaniem, kreacja polityki GK ZHP w tym zakresie Wszelkie działania związane z normowanie spraw publicznoprawnych w któych stroną jest lub może być ZHP (całe stowarzyszenie), działania na rzecz rozwiązywania problemów prawnych wynikajacych z niekorzystnych konstrukcji prawnych dla ZHP (całego stowarzysznenia), reprezentowanie ZHP w gremiach zajmujących się powyższą tematyką - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 30 zł - zł - zł 8 00 zł - zł 9 30 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 95 zł - zł - zł - zł - zł 95 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Szkolenia w chorągwiach dotyczące wdrożenia Office 27 Wdrożenie Office zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł systemu do elektronicznego obiegu dokumentów 28 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wykonywanie postanowień ugód i umów 29 Obsługa długu - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł zł restrukturyzacyjnych : WYDATKI zł ,76 zł 72 69,00 zł - zł 7 00 zł 6 00 zł 8 00 zł 6 75 zł - zł - zł 8 00 zł zł ,76 zł zł - zł 7 00 zł - zł zł - zł 3 85 zł Pozostałe koszty Podstawowa składka Dodatkowa zadaniowa składka % ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Sponsoring/darowizna Dotacja OPP Inne dotacja KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE

5 zal_u_gk_7_20_budzet z Numer zadania budżetowego Zadanie statutowe Cel statutowy Realizujący (koordynator, wykonawca) Odpowiedzialny Termin (miesiąc) Nazwa zadania Opis zadania Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Narzuty Amortyzacja Zużycie materiałów, w tym art.spożywcze Wyżywienie Zakwaterowanie WYDATKI Podróże służbowe Usługi transportowe Środki trwałe Usługi obce Pozostałe koszty Podstawowa składka Dodatkowa zadaniowa składka % ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Sponsoring/darowizna Dotacja OPP Inne ,5,2,3,,5,2,3,,5, 2, 3, 2, 3,2 S. Nowak A. Walusiak -2-7 Naczelnictwo Poczt Harcerskich Zbiórki, odprawy i seminaria dla kadry programowej Rajd Grunwaldzki Zlot Kadry Inne działania Wydziału Wsparcia Metodycznego Działania szkoleniowe Wydziału Wsparcia Metodycznego Wędrownicza Watra 205 Działanie Naczelnictwa, koordynacja poczt harcerskich w ZHP, w tym prowadzenie archiwum, zloty, spotkania itp. Spotkania kadry, odprawy wydziałów, spotkania w chorągwiach, metodyczna część zbiórek "Pracy z kadrą". Przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie Rajdu Grunwadzkiego 20 Przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie zlotu. W tym m. in.: konferencja metodyczna, portal internetowy "Projekty starszoharcerskie", portal internetowy "Niemała sztuka", videoblog "Gry i zabawy", konkursy. W tym m. in.: Kurs Komendantów Kręgów Akademickich, seminaria "Szarej drużyny", warsztaty metodyczne, warsztaty akademickie, warsztaty "Stare na nowe", kurs instruktorów referatów metodycznych. XIII Zlot Wędrownicza Watra, podczas którego wędrownicy będą poznawać walory turystyczne całego kraju, będą uczestnikami przedsięwzięć kulturalnych (koncertów) i warsztatów poszerzających ich wiedzę i umiejętności w zakresie samorozwoju. PZHS to Zlot, podczas którego harcerze starsi będą uczestnikami przedsięwzięć Polowa Zbiórka kulturalnych (koncertów) i warsztatów Harcerstwa Starszego poszerzających ich wiedzę i umiejętności w zakresie samorozwoju - zł - zł - zł - zł 6 7 zł 2 60 zł 3 00 zł 2 80 zł 50 zł - zł - zł - zł 5 37 zł - zł 2 0 zł - zł - zł 2 97 zł - zł 5 37 zł - zł - zł - zł - zł 75 zł 6 55 zł 80 zł 7 5 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł zł - zł 2 00 zł 6 00 zł - zł 9 50 zł 8 50 zł 9 00 zł - zł 5 00 zł - zł - zł 0 00 zł - zł 9 00 zł - zł - zł - zł - zł zł zł zł 5 00 zł - zł - zł 0 00 zł zł 00 zł - zł 6 00 zł - zł 0 00 zł 0 00 zł - zł 00 zł - zł - zł - zł - zł 0 zł - zł - zł 20 zł - zł - zł - zł - zł 60 zł - zł 0 zł - zł - zł 20 zł - zł 60 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł 5 50 zł 90 zł 8 75 zł - zł - zł - zł - zł 22 5 zł - zł 00 zł - zł - zł 8 5 zł - zł 22 5 zł - zł - zł - zł - zł zł 5 00 zł 5 00 zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł 00 zł 5 00 zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł zł - zł - zł 6 00 zł - zł 5 00 zł , 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5..5, 2, 2, 2, 2, 2, 2 A. Świerczeńska KGZ JS JS JS JS JS JS Organizacja Kursu Organizatorów Spływów Harcerskich Kwartalna zbiórka pracy z kadrą Przygotowanie drużynowych ZHP do samodzielnej organizacji i prowadzenia spływu kajakowego Spotkanie dla szefów oraz członków ChZKK i komendantów oraz kadry SI oraz członków komend chorągwi ds. pracy z kadrą i ich zespołów - zł - zł - zł - zł - zł 50 zł 50 zł 50 zł - zł - zł 50 zł - zł 5 00 zł - zł 2 50 zł - zł - zł - zł 2 50 zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 50 zł 2 50 zł 0 00 zł 2 50 zł - zł - zł - zł 3 50 zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł 3 00 zł Kurs Kadry Kształcącej Kurs dla kadry posiadającej BOKK i SOKK II stopnia - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 2 70 zł 2 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł 7 30 zł - zł 7 30 zł - zł - zł - zł - zł 7 30 zł Kurs harcmistrzowski "Cogito" Kurs przygotowujący do roli harcmistrza - zł - zł - zł - zł 00 zł 0 00 zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł 00 zł zł - zł 8 00 zł - zł - zł 0 00 zł - zł zł Warsztaty dla kadry pracującej na poziomie Lider+ centralnym, członków komend chorągwi i kadry chorągwi, komendantów hufców. - zł - zł - zł - zł 3 30 zł 2 80 zł zł 0 90 zł 3 00 zł - zł - zł 2 00 zł zł - zł zł - zł - zł zł - zł zł Wydanie podręcznika. W tym m. in.: warsztaty "woodbadge" - train Pozostałe warsztaty the trainers dla kadry kształcącej, planowanie Wydziału Pracy z pracy w drużynie (e-learning i warsztaty), - zł - zł - zł - zł 2 30 zł 3 0 zł 90 zł 6 20 zł - zł - zł - zł - zł 6 80 zł - zł 6 80 zł - zł - zł - zł - zł 6 80 zł Kadrą indywidualne wsparcie dla ChZKK i szefów ZKK, warsztaty "Wdrażanie SPK". Pozostałe działania Wydziału Pracy z Kadrą Betlejemskie Światło Pokoju W tym m. in.: spotkania roboecze zespołu "Narzędzia pracy z kadrą", konferencja z okazji 25-lecia "Czuwaj", udział w skautowych konferencjach. Opracowanie graficzne, produkcja materiałów, realizacja eventu i prowadzenie relacjonowania z akcji Betlejemskie Światło Pokoju - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 50 zł 2 50 zł 8 00 zł - zł - zł - zł 00 zł zł - zł 8 00 zł - zł - zł 0 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł zł - zł zł - zł zł - zł 0 00 zł zł - zł zł 7..5 KGZ PR LAB Warsztaty PR LAB i pozostałe formy kształcenia z zakresu komunikacji i promocji - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł 2 00 zł 00 zł 0 00 zł - zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł 0 00 zł 8.3, 2 NKB - Drużyna Udział w uroczystościach i innych oficjalnych reprezentacyjna ZHP. wydarzeniach. - zł - zł - zł - zł 5 00 zł 5 00 zł 5 00 zł 2 00 zł zł - zł - zł 00 zł 00 zł - zł 6 00 zł 5 00 zł - zł zł - zł 00 zł 9 3 AP NLB -6 InterCamp 205 Udział w pracach komitetu organizacyjnego - zł - zł - zł - zł - zł - zł 60 zł 2 60 zł - zł - zł - zł - zł 3 20 zł - zł 3 20 zł - zł - zł - zł - zł 3 20 zł ODPŁATNA

6 zal_u_gk_7_20_budzet z ,2 SzB Karta ZHP Obsługa kart członkowskich ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł 5 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 59 Pozostałe działania PP odpłatne - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł : - zł - zł - zł - zł zł zł 2 00 zł 9 90 zł zł - zł zł 5 00 zł zł - zł 3 60 zł 5 00 zł zł zł zł zł X X X X ODPŁATNA

7 x x x x zal_u_gk_7_20_budzet z Numer zadania budżetowego Zadanie statutowe Cel statutowy Realizujący (koordynator, wykonawca) Odpowiedzialny Termin (miesiąc) Nazwa zadania Opis zadania Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Narzuty Amortyzacja Zużycie materiałów, w tym art.spożywcze Wyżywienie Zakwaterowanie WYDATKI Podróże służbowe Usługi transportowe Środki trwałe Usługi obce Pozostałe koszty Podstawowa składka Dodatkowa zadaniowa składka % ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Sponsoring/darowizna Dotacja OPP Inne dotacja 60 6, 5 R. Klepacz 3 Działalność szkoleniowa i egzaminacyjna Wydziału Wychowania Wodnego. Działania Nieprzetartego Szlaku W tym m. in.: Opracowanie standardu egzaminacyjnego na patenty żeglarskie w ZHP, rekrutacja egzaminatorów do Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego ZHP. Opracowanie i przeprowadzenie działań dla drużynowych i członków Nieprzetartego Szlaku - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 70 zł - zł - zł - zł 70 zł - zł - zł - zł - zł 70 zł - zł 70 zł - zł 7 678,76 zł ,96 zł - zł 0 00 zł zł zł zł 0 00 zł - zł 0 00 zł - zł 6 678,72 zł - zł - zł - zł - zł 6 678,72 zł - zł 6 678,72 zł 62, 2, 3 Inne działania specjalnościowe Działania specjalnościowe nieujęte w innych zadaniach, w tym wydanie poradnika - zł - zł - zł - zł 50 zł - zł - zł 00 zł - zł - zł zł 2 00 zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł 63, 2, 3 Propozycje programowe Propozycje programowe: Turniej Zastępów, Turniej gromad, Przyjaciel puszczy, Rozważania na Wielki Post, Duch na wakacjach; poradnik: Harcerz w lesie; gry: gra o kierunkach programowych - zł 0 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł 8 0 zł - zł - zł - zł - zł 8 0 zł - zł 8 0 zł ,3.6,8,0,, 2, 2, 2, 3, 2, , NLB NLB NKB NKB KGZ KG KG JS JS Poradniki metodyczne Inne działania Wydziału Wychowania Wodnego Spotkania ZKK CSI Wspieranie kadry w chorągwiach Plebiscyt Niezwyczajni ZHP360 Kampania społeczna Wydanie poradników dla drużynowych zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych. W tym m. in.: Opracowanie założeń Programu Wychowania Wodnego ZHP, uruchomienie strony internetowej Wydziału, rozpoczęcie przygotowań do konferencji Eurosea 205, powołanie Zespołu Żeglarstwa Morskiego, opracowanie poradników. Spotkania robocze Zespołu Kadry Kształcącej CSI W tym m. in. wyjazdy służbowe do chorągwi, materiały do obsługi systemu pracy z kadrą. Organizacja plebiscytu i gali "Niezwyczajni 20" i zadania związane z DMB Produkcja, transmisja i archiwizacja audycji audiowizualnych VOD Kampania społeczna wewnętrzna i zewnętrzna promująca ZHP, wymagana uchwałą zjazdu ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł 50 zł 50 zł 3 30 zł - zł - zł - zł - zł 6 30 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł 3 30 zł 6 30 zł - zł - zł - zł - zł 60 zł 2 0 zł 3 60 zł 3 00 zł - zł - zł - zł 20 zł 0 50 zł - zł - zł - zł - zł 0 50 zł - zł 0 50 zł - zł - zł - zł - zł 50 zł 00 zł 00 zł 0 zł - zł - zł - zł 5 00 zł 90 zł - zł - zł - zł - zł 90 zł - zł 90 zł - zł - zł - zł - zł 0 00 zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł 0 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł 0 00 zł zł 7 00 zł - zł - zł 0 00 zł - zł zł - zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł 0 00 zł zł zł - zł zł Muzeum Harcerstwa Bieżąca działalność muzealna - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 00 zł 8 00 zł 8 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 00 zł Jamboree 2023 Grupa ZHP Realizacja promocji krajowej i międzynarodowej ZHP do organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w 2023 r. Prowadzenie nadzrou właścicielskiego nad jednostkami podległymi i zależnymi, budowa zależności holdingowych, działania na rzecz dyfersyfikacji przychodów i zwiększania sumy bilansowej, nadzór nad sprawami majątkowymi jednostek podległych i zależnych, doradztwo gospodarcze i prawne, wsparcie działalnosci operacyjnej jednostek, repreznetowanie spraw jednostek na forum ZHP, w tym władz ZHP, wykonywanie zadań opisanych w Planie naprawczym finansów ZHP. - zł zł - zł - zł zł zł zł zł zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 60 zł - zł - zł - zł 5 00 zł 7 60 zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 2 60 zł 7 60 zł 7 SZB SZB Program praktyk ZHP Koszty wolontariuszy oraz obsługi 00 zł 0 00 zł 2 00 zł 3 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł 3 00 zł 75 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 99 x Pozostałe działania PP nieodpłatne Gdzie indziej niesklasyfikowana - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł : - zł ,76 zł ,96 zł - zł zł zł zł zł 0 70 zł - zł zł zł ,72 zł 8 00 zł - zł zł zł ,72 zł 5 90 zł ,72 zł NIEODPŁATNA

8 KOSZTY Koszty szczebla centralnego ZHP na rok 205 Koszty układu rodzajowego Koszty układu obszarowego Razem koszty Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe Narzuty Amortyzacja A KOSZTY , , , B Koszty statutowe: I Zjazd ZHP II Rada Naczelna ZHP III Przewodniczący ZHP IV Główna Kwatera ZHP V Naczelnik ZHP VI Centralna Komisja Rewizyjna ZHP VII Naczelny Sąd Harcerski ZHP VIII Chorągwie X Składki międzynarodowe Koszty realizacji celów statutowych C (działalność odpłatna) Koszty realizacji celów statutowych D (działalność nieodpłatna) , , , E Koszty ogólnoadministarcyjne , , , Zużycie materiałów Wyżywienie Zakwaterowanie Podróże służbowe Usługi transpoertowe Środki trwałe Usługi obce Pozostałe koszty zal_u_gk_7_20_budzet 205

9 PRZYCHODY Przychody szczebla centralnego ZHP na rok 205 Przychody działalności statutowej Przychody działalności gospodarczej w tym: Wyszczególnienie Ogółem działalność PP działalność PP odpłatna nieodpłatna pozostałe Wyszczególnienie Plan (w zł) I. Składka podstawowa I. Przychody ze sprzedaży netto Składki zaległe produktów 2 Składki za rok uslug II. Inne przychody statutowe , , a) czynsz dzierżawny FH SG 8 00 dotacje OPP: , , b) czynsz dzierżawny FH CWM ZHP 2 inne dotacje: c) czynsz dzierżawny FH PERKOZ pozostałe przychody: d) licencja znaku ZHP ( Żywioły) 8 00 a) DSCZ e) inne b) jednostki podległe: f) inne MUZEUM HARCERSTWA g) inne OSW Perkoz towarów i materiałów SZAiL przy GK ZHP a) artykuły harcerskie c) % b) materiały i towary d) sponsoring / darowizna c) wydawnictwa III. Przychody operacyjne działalności statutowej II. Przychody operacyjne działalności gospodarczej a) przychody ze sprzedaży środków trwałych przychody ze sprzedaży środków trwałych b) pozostałe przychody operacyjne 2 pozostałe przychody operacyjne IV. Przychody finansowe działalności statutowej III. Przychody finansowe działalności gospodarczej a) dywidendy odsetki b) odsetki 2 pozostałe przychody finansowe c) pozostałe przychody finansowe PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3 00 PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ , , zal_u_gk_7_20_budzet 205

10 ZESTAWIENIE Zestawienie ogólne budżetu szczebla centralnego ZHP na rok 205 Wyszczególnienie Plan na rok 205 A. Przychody działalności statutowej I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem (z wyłaczeniem %) B. Koszty realizacji zadań statutowych 8 5 C. Wynik finansowy działalności statutowej (A-B) D. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego: 3 6 8,72 I. Przychody działalności odpłatnej II. Przychody działalności nieodpłatnej ,72 III. Przychody % E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego: ,72 I. Koszty działalności odpłatnej * w tym pokryte z % 5 00 II. Koszty działalności nieodpłatnej ,72 * w tym pokryte z % F. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (D-E) (9 00) G. Przychody działalności gospodarczej I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody ze sprzedaży usług III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów H. Koszty działalności gospodarczej I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów II. Koszty wytworzenia sprzedanych usług III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów I. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H) J. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne) ,76 ) wynagrodzenia osobowe ) wynagrodzenia bezosobowe ,76 3) narzuty 72 69,00 ) amortyzacja 5) zużycie materiałów ) wyżywienie ) zakwaterowanie ) podróże służbowe ) usługi transportowe 0) środki trwałe ) usługi obce ) pozostałe koszty Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku K. publicznego i gospodarczej (C+F+I-J) (80 359,76) L. Przychody operacyjne I. Przychody ze zsprzedaży środków trwałych II. Pozostałe przychody operacyjne Ł. Koszty operacyjne I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II. Inne pozostałe koszty operacyjne M. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł) (80 359,76) N. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Pozostałe przychody finansowe O. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Pozostałe koszty finansowe P. Zysk (Strata) brutto (M+N-O) 60,2 R. Podatek dochodowy S. Zysk (Strata) netto (P-R) 60,2 zal_u_gk_7_20_budzet 205

36-53-Kierunki działania i budżet GK na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 1 z 11 2012-01-09

36-53-Kierunki działania i budżet GK na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 1 z 11 2012-01-09 36-53-Kierunki działania i budżet na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 1 z 11 2012-01-09 Założenia: Budżet SCZHP jest planem finansowym centralnego szczebla organizacji Budżet SCZHP podlega kwartalnej ewluacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżet chorągwi - Załącznik nr 1.xls 1 z

Uchwała Budżet chorągwi - Załącznik nr 1.xls 1 z Uchwała 2.2013 Budżet chorągwi Załącznik nr 1.xls 1 z 7 20130305 Realizujący (koordynator, wykona bezosobowe (zlecenia; dzieło) Rada Chorągwi zebrania rady, zł zł zł zł 15 zł zł zł zł zł zł zł zł 15 zł

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca 1 Komenda Hufca na podstawie 52 Statutu ZHP wprowadza

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIV (72) Nr 12 GRUDZIEŃ 2013 Spis treści 1. Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przedsięwzięć programowych Chorągwi Kieleckiej ZHP w roku 2016

Harmonogram przedsięwzięć programowych Chorągwi Kieleckiej ZHP w roku 2016 Termin Nazwa zadania Miejsce Organizator STYCZEŃ 2016 - WOŚP sztaby hufcowe Województwo świętokrzyskie Komendy poszczególnych hufców - HAZ/ NAZ Cała Polska Komendy poszczególnych hufców LUTY 2016 19-21.02.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO wprowadzono uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 4 z dnia 23.05.1998 r. pierwotnie opublikowano Wiadomości Urzędowe nr 5/98 wersja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Skład zespołu: 1. SOKK szefowa (koordynacja pracy zespołu, warsztaty opiekunów prób, Kształceniowe Inspiracje, warsztaty/ kursy programowe/

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

Informacja o Chorągwi

Informacja o Chorągwi Informacja o Chorągwi INFORMACJE OGÓLNE. Chorągiew Śląska ZHP jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego, działającą na terenie województwa śląskiego. Zgodnie z danymi ze Spisu Harcerskiego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2017 roku

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2017 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 29/III/2017 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP z dnia 31. stycznia 2017 roku Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2017 roku 1. Cele i zamierzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZHP. ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

STATUT ZHP. ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne STATUT ZHP ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku publicznego. Związek Harcerstwa Polskiego może

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016 Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo 03.09.2015 Posiedzenie Komendy Komendant 05-06.09.2015 APSIK Atrakcyjne Polowe Spotkanie Integracyjne Komend Korzkiew Komenda Komenda i przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Program wakacyjnych praktyk ZHP

Program wakacyjnych praktyk ZHP Program wakacyjnych praktyk ZHP Lato 2014 Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego Programu Wakacyjnych Praktyk ZHP najlepszej okazji by zdobyć cenne doświadczenie i nowe umiejętności! Czym jest Program Wakacyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT Związku Harcerstwa Polskiego

STATUT Związku Harcerstwa Polskiego STATUT Związku Harcerstwa Polskiego Zegrze 4-7 grudnia 1997r. Wersja PDF opracowana na potrzeby serwisu http://www.zhp.org.pl Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na XXVIII Zjeździe ZHP w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZHP ROZDZIAŁ 1. Nazwa, teren działania, siedziba ROZDZIAŁ 2. Charakter ZHP; cele i środki działania

STATUT ZHP ROZDZIAŁ 1. Nazwa, teren działania, siedziba ROZDZIAŁ 2. Charakter ZHP; cele i środki działania STATUT ZHP Statut ZHP (tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1. Nazwa, teren działania, siedziba 1 1. Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Związek Harcerstwa Polskiego może

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP KOMENDANT CHORĄGWI hm. Paulina Gajownik 1. Zarządza (wspólnie ze skarbnikiem chorągwi) majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne załącznik do Uchwały nr 35/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji przyjętych przez GK ZHP INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne 1.1.Podstawę

Bardziej szczegółowo

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM.

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM. KOMENDANT HUFCA PHM. TOMASZ RAWSKI Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej kieruje pracami Komendy Hufca, organizuje jej pracę i przewodniczy obradom, reprezentuje Hufiec

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS 1. Koordynuje realizację planu operacyjnego, planu rozwoju Hufca oraz Strategię ZHP. 2. Odpowiada za obszar Przyjazna struktura. 3. Wykonuje rozkazy i decyzje władz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia )

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia ) PLAN PRACY HUFCA 2016/2017 CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia 07-01-2017) CELE: CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-KSZTAŁCENIOWE: (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWII MAZOWIIECKIIEJ ZA ROK 2014 do Strategiiii ZHP na llata 2012 -- 2017 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Wsparcie pracy programowej w hufcach poprzez współpracę zespołów programowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

Dorośli w ZHP. hm. Anna Peterko

Dorośli w ZHP. hm. Anna Peterko Dorośli w ZHP hm. Anna Peterko Dzisiejszy stan rzeczy Wychowankowie -podział ze względu na wiek i sposób pracy Kadra -podział ze względu na role, które pełni w organizacji Zuchy 6-10 Harcerze 10-13 Harcerze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 64

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 64 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 64 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

STATUT Świdnicki Klub Piłki Ręcznej ŚWIDNICA"

STATUT Świdnicki Klub Piłki Ręcznej ŚWIDNICA STATUT Świdnicki Klub Piłki Ręcznej ŚWIDNICA" Rozdział 1 Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny 1 Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Świdnicki Klub Piłki Ręcznej ŚWIDNICA" i jest

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY Kadencja 2015/2019 Spis treści Spis treści Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Szczecin 1 Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Justyna Kiliańczyk-Zięba oraz Wojciech Zięba zwani dalej Fundatorami ustanowili aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP WARASZAWA URSUS im. hm. Mieczysława Bema przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 2/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Komendant i komenda

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki

Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Razem dla Jedenastki, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 października 2016 r. Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej Warszawa, dnia 14 października 2016 r. Poz. 173 ZARZĄDZENIE Nr 30/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Statut Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie Statut Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja im. Tadeusza Kościuszki, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Tomasza Otrębskiego, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZHP (tekst jednolity)

STATUT ZHP (tekst jednolity) STATUT ZHP (tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku publicznego. 2. Związek

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

STATUT STOWARZYSZENIA EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHU HARCERSKIEGO CZUWAJ

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHU HARCERSKIEGO CZUWAJ STATUT STOWARZYSZENIA RUCHU HARCERSKIEGO CZUWAJ (Tekst jednolity) Statut został przyjęty Uchwałą nr 1 Walnego Zebrania SRH Czuwaj 13 grudnia 2014r. ze zmianami przyjętymi uchwałą nr 5 Zjazdu SRH Czuwaj

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

Statut ZHP. ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

Statut ZHP. ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne Statut ZHP (tekst jednolity po zmianach dokonanych przez XXXVI Zjazd ZHP 6 grudnia 2009 r.) Statut ZHP ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Europe4Youth

STATUT Stowarzyszenia Europe4Youth STATUT Stowarzyszenia Europe4Youth Rozdział I: Rozdział II: Rozdział III: Rozdział IV: Rozdział V: Rozdział VI: Postanowienia ogólne Cele i środki działania Członkowie prawa i obowiązki Władze Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA HUFIEC TARNÓW IM. JÓZEFA BEMA PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK Przyjęte uchwałą komendy nr 9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Tarnów, grudzień 2014 r. DOBRY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 38/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. - Ordynacja wyborcza ZHP

Uchwała nr 38/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. - Ordynacja wyborcza ZHP Uchwała nr 38/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. - Ordynacja wyborcza ZHP Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 42 Statutu ZHP, Rada Naczelna ZHP określa szczegółowe zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO

Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO Komendant Chorągwi MISJA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków Kierowanie i stałe tworzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ QRS PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24 września 2011 roku I CZĘŚĆ WSTĘPNA Zespół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lubogoszcz" zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MONTOWNIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA MONTOWNIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2016 Zebrania Założycielskiego z dnia 13 stycznia 2016 STATUT STOWARZYSZENIA MONTOWNIA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Montownia, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Progres, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada Rodziców przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy. Rozdział II Postanowienia ogólne 2 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa, bez bliższego określenia, o:

Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa, bez bliższego określenia, o: Załącznik do Uchwały Nr 2 z dn. 27 listopada 2007 r. z późniejszymi zmianami REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

Bardziej szczegółowo

Główna Kwatera ZHP Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6 Statut ZHP

Główna Kwatera ZHP Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6  Statut ZHP Statut ZHP Statut Związku Harcerstwa Polskiego Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi na XXXVII Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP 4 grudnia 2011 r. i 10 marca 2012 r. Niniejszy odpis Statutu ZHP jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

2. Fundacja działa na podstawie postanowień ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja działa na podstawie postanowień ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu. S T A T U T F U N D A C J I P R O G R A M Ó W P O M O C Y D L A R O L N I C T W A F A P A ( t e k s t j e d n o l i t y ) Artykuł I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Programów Pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEWORSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO

STATUT PRZEWORSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO STATUT PRZEWORSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Przeworskie Towarzystwo Muzyczne, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Program rozwoju Hufca Piast Poznań - Stare Miasto 2015-2019 Poznań, 9 października 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZHP. Przewodnik

STATUT ZHP. Przewodnik STATUT ZHP Przewodnik Statut to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. Jako stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 REGULAMIN RADY RODZICÓW uchwalony dnia 07.09.2010r. uchwałą Nr 1/IX/2010 Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada

Bardziej szczegółowo

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba. Art. 1 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Sejmikiem", stanowi związek stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

STATUT. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XXXV/525/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 lipca 2012 r. STATUT Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Augusta Witkowskiego w Krakowie REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Augusta Witkowskiego w Krakowie Podstawą prawną działania Rady Rodziców w placówkach oświatowych jest Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 1991.09.07

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/215/91. z dnia 18 listopada 1991r. W sprawie: przystąpienia Szczecina do Związku Miast i Gmin Morskich

Uchwała Nr XVIII/215/91. z dnia 18 listopada 1991r. W sprawie: przystąpienia Szczecina do Związku Miast i Gmin Morskich Uchwała Nr XVIII/215/91 z dnia 18 listopada 1991r. W sprawie: przystąpienia Szczecina do Związku Miast i Gmin Morskich Na podstawie art. 64 ust. 2 art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX

UCHWAŁA NR XXIX UCHWAŁA NR XXIX.177.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25.10.1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie DLA RODZINY

S T A T U T Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie DLA RODZINY S T A T U T Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie DLA RODZINY Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie DLA RODZINY, zwane dalej Stowarzyszeniem działa

Bardziej szczegółowo