36-53-Kierunki działania i budżet GK na rok załącznik - popr z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "36-53-Kierunki działania i budżet GK na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 1 z 11 2012-01-09"

Transkrypt

1 36-53-Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z Założenia: Budżet SCZHP jest planem finansowym centralnego szczebla organizacji Budżet SCZHP podlega kwartalnej ewluacji w terminie do końca miesiąca następujacego po danym kwartale Budżet SCZHP powiązany jest ze strukturą organizacyjną SCZHP w ten sposób, że poszczególne komórki organizacyjne mają swoje odzwierciedlenie w rozdziałach budżetu Budżet SCZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych celów statutowych ZHP Budżet SCZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych zadań statutuowych władz naczelnych ZHP Budżet SCZHP powiązany jest z planami pracy poszczególnych komórek organziacyjnych SCZHP w ten sposób, że wskazuje na koszty poszczególnych zadań tych komórek Obszary strategiczne/rozwojowe opisane rozdziałami budżetu realizowane są poprzez wyspecjalizwane wydziały ZHP Misja ZHP (paragraf 3 ustęp 1 Statutu ZHP): Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań Cele statutowe ZHP (paragraf 3 ustęp 5 Statutu ZHP): 1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, 2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, 3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, 4) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, 5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą. Zadania statutowe władz naczelnych: 1. Zajzd Zwykły ZHP (jest najwyższą władzą ZHP; Nadzwyczajny Zjazd ZHP obraduje obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.): 1) decyduje o najważniejszych sprawach ZHP, 2) przyjmuje strategię rozwoju ZHP, 3) uchwala Statut ZHP i dokonuje w nim zmian, 4) przyjmuje Podstawy wychowawcze ZHP, 5) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania: a) Przewodniczącego ZHP, b) Rady Naczelnej ZHP, c) Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP, d) Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, e) Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP, 6) na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP za okres pomiędzy zjazdami zwykłymi ZHP, 7) wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek 1-3 wiceprzewodniczących ZHP, 8) określa liczebność i wybiera Radę Naczelną ZHP, 9) wybiera Naczelnika ZHP i, na jego wniosek, określa liczebność i wybiera pozostałych członków Głównej Kwatery ZHP, w tym co najmniej 1 zastępcę Naczelnika i Skarbnika ZHP, 10) określa liczebność i wybiera Centralną Komisję Rewizyjną ZHP i Naczelny Sąd Harcerski ZHP. 2. Rada Naczelna ZHP (jest władzą uchwałodawczą ZHP.): 1) w okresie pomiędzy zjazdami ZHP decyduje o podstawowych sprawach Związku, 2) decyduje w sprawach systemu metodycznego, kierunków pracy wychowawczej i pracy z kadrą, 3) określa zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi związane, 4) zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów, 5) ocenia realizację uchwał Zjazdu ZHP i uchwał własnych, 6) określa wysokość składek członkowskich, 7) zatwierdza kierunki działania Głównej Kwatery ZHP i budżet na dany rok, 8) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i, na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP, w przypadku nieudzielenia absolutorium Rada Naczelna ZHP może podjąć dodatkowo decyzję o wygaśnięciu mandatu członka Głównej Kwatery ZHP, 9) w okresie pomiędzy zjazdami wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących ZHP, Naczelnika ZHP i w wypadku określonym w 44 ust. 2 - członków pozostałych władz naczelnych, 10) określa zasady i sposób finansowania władz ZHP, 11) decyduje w sprawach członkostwa ZHP w innych organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych, 12) ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe Związku, 13) wykonuje inne zadania określone w Statucie. Założenia

2 36-53-Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z Przewodniczący ZHP (stoi na straży jedności, zasad ideowych i tradycji ZHP.): 1) reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji, 2) kieruje działalnością Rady Naczelnej, 3) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe Związku, nie zastrzeżone dla innych władz ZHP. 4. Główna Kwatera ZHP (jest zarządem ZHP.) kieruje działalnością ZHP, a w szczególności: 1) określa organizację i zasady swego działania, 2) tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju ZHP, a harcerskie komendy są oceniane z jej realizacji, 3) wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP, 4) przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery i plan kształcenia ZHP na dany rok kalendarzowy, 5) przedkłada Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał, 6) podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, nie będącego majątkiem chorągwi, 7) wydaje zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi, 8) podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator, 9) deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach, 10) powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku, 11) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez ZHP, 12) uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, nie zastrzeżone dla innych władz ZHP, w tym regulaminy i instrukcje dotyczące zasad: a) tworzenia i działania podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP, b) tworzenia, działania i rozwiązywania hufców, c) tworzenia i działania chorągwi, d) organizacji pracy komendanta i komendy hufca oraz komendanta i komendy chorągwi, e) prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej przez jednostki ZHP, f) pełnienia nadzoru właścicielskiego nad majątkiem ZHP, g) pracy kapelanów oraz ich współdziałania z komendami, 13) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez członków Głównej Kwatery, 14) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność, 15) koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa, 16) powołuje i odwołuje ciała doradcze rady, komisje i celowe zespoły robocze, 17) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP nie zastrzeżone dla innych władz ZHP. 5. Naczelnik ZHP: 1) kieruje pracami Głównej Kwatery ZHP, 2) kieruje bieżącą działalnością ZHP, 3) reprezentuje ZHP, 4) wydaje rozkazy, 5) zarządza majątkiem ZHP i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika ZHP na zasadach określonych w niniejszym Statucie. 6. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP (jest naczelnym organem kontrolnym ZHP, odpowiedzialnym przed Zjazdem ZHP. W stosunku do chorągwi kompetencje Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP w zakresie objętym osobowością prawną chorągwi ograniczają się do kontroli zgodności ich działań z prawem i Statutem ZHP): 1) czuwa nad zgodnością działania Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP, Rady Naczelnej ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa, 2) sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową ZHP pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, przedstawia właściwym władzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski, 3) corocznie przedkłada Radzie Naczelnej ZHP wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery, 4) przedstawia Zjazdowi ZHP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności Głównej Kwatery ZHP wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP, 5) stwierdza nieważność uchwał i decyzji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP i Rady Naczelnej ZHP. 7. Naczelny Sąd Harcerski ZHP: * rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz naczelnych ZHP i członków władz chorągwi oraz starszyzny, instruktorów z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP i jednostek przez nią powołanych. * jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Naczelny Sąd Harcerski, sądy harcerskie chorągwi oraz od decyzji Naczelnika ZHP w zakresie utraty członkostwa instruktorów. * dokonuje wykładni Statutu ZHP. * uchwala regulamin sądów harcerskich, określający ustrój sądów harcerskich, ich szczegółowe kompetencje i tryb postępowania. Założenia

3 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru zł - zł 7 450,80 zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 w 1 KW Rada Naczelna ZHP - zł - zł - zł - zł 3 00 zł zł zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 w 1 KW Centralna Komisja Rewizyjna ZHP - zł - zł - zł - zł 80 zł 1 50 zł 5 00 zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 w 1 KW Naczelny Sąd Harcerski ZHP - zł - zł - zł - zł 60 zł 1 50 zł 2 00 zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 4 w 1 I-XII ZHP - zł - zł - zł - zł 2 40 zł 1 20 zł - zł - zł 1 20 zł - zł 6 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 w 1 I-XII Przewodniczący ZHP - zł - zł - zł - zł 2 40 zł - zł 7 00 zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 7 w 1 I-XII Naczelnik ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł 2 00 zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 w 1 / Zjazd ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł : - zł - zł - zł - zł 9 20 zł zł zł zł 1 20 zł - zł 8 00 zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł WŁADZE

4 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru zł - zł ,80 zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 50 zł ,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Metodyka zuchowa - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Metodyka harcerska - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Metodyka starszoharcerska - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Metodyka werownicza - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Nieprztarty Szlak - zł - zł - zł - zł zł zł zł 6 00 zł zł zł zł zł zł - zł zł zł - zł zł - zł zł ROK Specjalności - spadochroniarze - zł - zł - zł - zł 275,00 zł 2 00 zł 1 50 zł 50 zł - zł - zł - zł 8 00 zł ,00 zł - zł - zł zł - zł - zł - zł zł ROK Specjalności - pocztowcy - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł 60 zł - zł - zł - zł - zł 1 60 zł - zł 1 60 zł - zł - zł - zł - zł 1 60 zł ROK Specjalności - baloniarze - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 60 zł 60 zł - zł - zł 60 zł - zł - zł - zł 60 zł ROK Specjalności - ratownicy - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 9 50 zł 6 00 zł 2 00 zł - zł - zł - zł zł zł - zł - zł zł - zł zł - zł zł ROK Specjalności - wodniacy - zł - zł - zł - zł 20 zł 30 zł - zł 20 zł - zł - zł - zł 10 zł 80 zł - zł 80 zł - zł - zł - zł - zł 80 zł ROK Specjalności - lotniarze - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 97 zł 97 zł - zł 97 zł - zł - zł - zł - zł 97 zł ROK Specjalności - łącznościowcy - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Specjalności - drużyny obronne - zł - zł - zł - zł 5 00 zł 2 00 zł 2 00 zł 50 zł - zł - zł - zł 1 00 zł zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 50 zł - zł zł ROK Specjalności - drużyny pożarnicze - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Specjalności - drużyny konne - zł - zł - zł - zł 70 zł 40 zł 20 zł 1 50 zł - zł - zł - zł 1 70 zł 4 50 zł - zł - zł 4 50 zł - zł - zł 70 zł 5 20 zł ROK Specjalności - drużyny graniczne, porządkowe, służby drogowej - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Wspieranie szczepów - zł - zł - zł - zł 1 20 zł 2 00 zł 2 40 zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 8 00 zł - zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 4 00 zł ROK Wspieranie nauczycieli - zł - zł - zł - zł 1 20 zł 2 00 zł 2 40 zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 8 00 zł - zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 4 00 zł ROK Wychowanie ekologiczne - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł ROK Wychowanie duchowe i religijne - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Wychowanie patriotyczne i obywatelskie - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Seniorzy i Starszyzna Harcerska - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł I-IX Rajd Grunwaldzki - zł - zł - zł - zł 4 00 zł zł 4 00 zł zł - zł - zł - zł 7 00 zł zł - zł - zł zł zł zł - zł zł ROK Wspieranie drużynowych - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł IV-IX Wędrownicza Watra zł - zł - zł - zł 25 zł - zł - zł 70 zł - zł - zł - zł - zł 95 zł - zł 95 zł - zł - zł - zł - zł 95 zł IV-IX SAS zł - zł - zł - zł 2 00 zł zł zł 2 00 zł - zł - zł - zł 3 00 zł zł - zł - zł zł - zł 9 00 zł - zł zł ROK Inne działania programowe - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł 3 60 zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł : - zł - zł - zł - zł ,00 zł zł zł zł zł zł zł zł ,00 zł - zł zł zł zł zł 70 zł zł ,00 zł PROGRAM

5 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru zł - zł ,80 zł - zł 1 20 zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł ,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Centralna Szkoła Instruktorska - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 2 00 zł 2 00 zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Zespół Harcmistrzowski - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 1 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Komisja Stopni Instuktorskich przy ZHP - zł - zł - zł - zł - zł 1 50 zł 1 50 zł 4 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł 9 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Miesięcznik "Czuwaj" - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł I-VI Szkolenie dla komend chorągwi - zł - zł - zł - zł 1 70 zł 3 40 zł 3 40 zł - zł - zł - zł 3 00 zł zł - zł - zł - zł zł - zł - zł zł VII-XII Szkolenia dla komend hufców - zł - zł - zł - zł 50 zł 3 00 zł 3 00 zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł 7 50 zł - zł - zł 375,00 zł - zł - zł - zł 375,00 zł ROK Kurs harcmistrzowski - zł - zł - zł - zł 3 00 zł 1 50 zł 45 zł 33 zł - zł - zł 3 00 zł - zł 8 28 zł - zł - zł 8 28 zł - zł - zł - zł 8 28 zł I-IX System pracy z kadrą - zł - zł - zł - zł - zł 15 zł 15 zł 1 20 zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł zł - zł - zł zł IV-XII Program pozyskiwania kadry - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł IV-VI Inne działania kształceniowo-motywacyjne - zł - zł - zł - zł 6 00 zł zł zł zł 3 00 zł - zł 6 00 zł 3 00 zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł : - zł - zł - zł - zł zł zł zł zł 3 00 zł - zł zł 3 00 zł zł - zł zł 8 655,00 zł zł - zł - zł ,00 zł ,00 zł PRACA Z KADRĄ

6 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru zł zł ,80 zł - zł 6 00 zł 75 zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł ,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Domeny ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Spotkanie wydziałów - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 2 00 zł - zł 4 00 zł 2 00 zł - zł - zł - zł 9 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Obsługa prac zleconych WNT - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 50 zł - zł 4 50 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Obsługa imprez ogólnozwiązkowych - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Działania doraźne, niesklasyfikowane gdzie indziej - zł - zł - zł - zł 8 00 zł 4 00 zł - zł 8 00 zł 6 00 zł - zł 6 00 zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Wdrażanie strategii ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Wspieranie zarządzania chorągwiami - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 4 00 zł 1 00 zł zł - zł - zł 2 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Rozwój systemu Ewidencja ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Ewaluacja statutu, wdrażanie zmian - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Ewaluacja, aktualizacja, nowelizacja dokumentów do obowiązującego ROK Statutu ZHP - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 1 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK RPH, Laski Skautowe - zł - zł - zł - zł 50 zł - zł - zł - zł - zł - zł 50 zł - zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł : - zł - zł - zł - zł zł 9 00 zł 1 00 zł zł 6 00 zł - zł 8 50 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł ZARZĄDZANIE

7 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A Obsługa biurowo-administracyjna obszaru, w tym bieżącej ROK działalności ZHP w zakresie finansowym i gospodarczym zł zł ,40 zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł ,40 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Obsługa długu SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Zapewnienie stałych źródeł finansowania działalności SC ZHP - zł - zł - zł - zł 80 zł - zł - zł 5 60 zł - zł - zł - zł - zł 6 40 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Pozyskiwanie środków na działalność misyjną ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł zł - zł - zł zł ROK Prowadzenie nadzoru nad finansami SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Prowadzenie nadzoru nad działalnością gospodarczą SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Informowanie o stanie finansowo-gospodarczym SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Składki - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł zł ROK Inne działania gospodarczo-finansowe - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł 6 00 zł - zł 6 00 zł 6 00 zł zł - zł - zł - zł zł - zł - zł zł : - zł - zł - zł - zł 80 zł 1 00 zł - zł zł 6 00 zł - zł zł zł zł zł - zł - zł zł - zł - zł zł zł FINANSE

8 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru zł - zł ,40 zł - zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ,40 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Muzeum Harcerstwa - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK System identyfikacji wizualnej ZHP - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 9 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Pakiet promocyjny - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł ROK Baza zdjęć promujących harcerstwo - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł 1 00 zł ROK ZHP.PL - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 7 20 zł 7 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Propozycja programowa ROK REGIONÓW - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł ROK Dzień Myśli Braterskiej - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 50 zł - zł 6 50 zł - zł 6 50 zł - zł - zł - zł - zł 6 50 zł ROK Betlejemskie Światło Pokoju - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł 4 00 zł 2 00 zł - zł 8 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Święto flagi - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł ROK Jamboree zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł 7 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Promocja specjalności - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł ROK Bieżące promowanie działań ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Kampania - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł ROK Event marketing - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Budowa systemu komunikacji wewnętrznej ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Bieżąca współpraca z zespołami promocji i informacji w chorągwiach - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł 8 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Kurs dla instruktorów ds. promocji i informacji w chorągwiach - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 1 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł - zł zł ROK Kurs dla instruktorów ds. promocji i informacji w hufcach - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 1 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł zł - zł - zł 5 00 zł 5 00 zł - zł zł ROK Zbiórka instruktorów Wydziału Promocji i Informacji - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 50 zł 1 00 zł 1 00 zł - zł - zł 1 00 zł - zł 4 50 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Pozostałe działania wizerunkowe (działania kryzysowe) - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł : - zł - zł - zł - zł zł 6 50 zł 7 00 zł zł 2 00 zł - zł zł zł zł - zł 9 50 zł zł - zł zł zł zł zł WIZERUN

9 Razem koszty Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zużycie materiałów Usługi transpoertowe KOSZTY Koszty szczebla centralnego ZHP na rok 2012 Koszty układu rodzajowego Koszty układu obszarowego A KOSZTY , ######### , , B Koszty władz statutowych: I Rada Naczelna ZHP II Centralna Komisja Rewizyjna ZHP III Naczelny Sąd Harcerski IV Główna Kwatera ZHP V Przewodniczący ZHP VI Naczelnik ZHP VII Zjazd ZHP Koszty realizacji celów statutowych C (działalność odpłatna) , , I PROGRAM , , II PRACA Z KADRĄ III ZARZĄDZANIE IV FINANSE V WIZERUN Koszty realizacji celów statutowych D (działalność nieodpłatna) E Koszty ogólnoadministarcyjne , ######### , I PROGRAM , , II PRACA Z KADRĄ , , III ZARZĄDZANIE , , IV FINANSE , , V WIZERUN , , VI WŁADZE NACZELNE , , Warszawa, dnia 22 listopada 2011 roku. Główny Księgowy Skarbnik ZHP Naczelnik ZHP Hanna Opasińska hm. Lucjan Brudzyński hm. Małgorzata Sinica Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr.4.01

10 PRZYCHODY Przychody szczebla centralnego ZHP na rok 2012 Przychody działalności statutowej Przychody działalności gospodarczej w tym: Wyszczególnienie Ogółem działalność PP działalność PP odpłatna nieodpłatna pozostałe Wyszczególnienie Plan (w zł) I. Składka / opłata certyfikacyjna I. Przychody ze sprzedaży netto Składki zaległe produktów 2 Składki za rok uslug II. Inne przychody statutowe , , a) wynajem 1 dotacje OPP: b) transport 2 inne dotacje: c) prenumerata i reklama 3 pozostałe przychody: , , d) wyżywienie i zakwaterowanie a) odpłatności uczestników , ,00 e) inne - czynsz dzierżawczy b) jednostki podległe: f) inne - licencja 4 Żywioły OSW PERKOZ ZHP towarów i materiałów SZAiL przy ZHP a) artykuły harcerskie c) b) materiały i towary d) sponsoring / darowizna c) wydawnictwa III. Przychody operacyjne działalności statutowej d) inne a) przychody ze sprzedaży środków trwałych II. Przychody operacyjne działalności gospodarczej b) pozostałe przychody operacyjne 1 przychody ze sprzedaży środków trwałych IV. Przychody finansowe działalności statutowej 2 pozostałe przychody operacyjne a) dywidendy III. Przychody finansowe działalności gospodarczej b) odsetki 1 odsetki c) pozostałe przychody finansowe 2 pozostałe przychody finansowe PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ , , PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2011 roku. Główny Księgowy Skarbnik ZHP Naczelnik ZHP Hanna Opasińska hm. Lucjan Brudzyński hm. Małgorzata Sinica Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr.4.01

11 ZESTAWIENIE Zestawienie ogólne budżetu szczebla centralnego ZHP na rok 2012 Wyszczególnienie Plan na rok 2012 A. Przychody działalności statutowej I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem (z wyłaczeniem ) B. Koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy działalności statutowej (A-B) D. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego: ,00 I. Przychody działalności odpłatnej ,00 II. Przychody działalności nieodpłatnej III. Przychody E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego: ,00 I. Koszty działalności odpłatnej ,00 * w tym pokryte z II. Koszty działalności nieodpłatnej * w tym pokryte z F. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (D-E) ( ) G. Przychody działalności gospodarczej I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody ze sprzedaży usług III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów H. Koszty działalności gospodarczej I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów II. Koszty wytworzenia sprzedanych usług III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów I. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H) J. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne) ,00 1) wynagrodzenia osobowe ) wynagrodzenia bezosobowe ) narzuty ,00 4) amortyzacja 5) zużycie materiałów ) wyżywienie 75 7) zakwaterowanie 8) podróże służbowe ) usługi transportowe ) środki trwałe 11) usługi obce ) pozostałe koszty 3 50 Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku K. publicznego i gospodarczej (C+F+I-J) 6 814,00 L. Przychody operacyjne I. Przychody ze zsprzedaży środków trwałych II. Pozostałe przychody operacyjne Ł. Koszty operacyjne I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II. Inne pozostałe koszty operacyjne M. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł) 6 814,00 N. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Pozostałe przychody finasnowe O. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. finansowe P. Zysk (Strata) brutto (M+N-O) 6 814,00 R. Podatek dochodowy S. Zysk (Strata) netto (P-R) 6 814,00 Warszawa, dnia 22 listopada 2011 roku. Główny Księgowy Skarbnik ZHP Naczelnik ZHP Hanna Opasińska hm. Lucjan Brudzyński hm. Małgorzata Sinica Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr.4.01

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Załącznik Nr. 1 do Uchwały Komendy ZHP Ch. Kieleckiej Nr. 10/11 z dnia 29.12.2011 r. KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Założenia wprowadzające Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Tekst jednolity Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego, uwzględniający zmiany uchwalone 3 marca 2012 r. przez Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW TEKST JEDNOLITY ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w

STATUT TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW TEKST JEDNOLITY ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w STATUT TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW TEKST JEDNOLITY ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w dniu 27 maja 2013 roku 1 PREAMBUŁA My, członkowie Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne: 1. Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 19 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r.

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. TREŚĆ 1. Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie trybu prac nad analizą bilansu zbiorczego i sytuacji finansowo-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Związku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dział I Po sta no wie nia ogól ne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Kynologiczny w Polsce zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM RUCHU EUROPEJSKIEGO I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 179,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo