36-53-Kierunki działania i budżet GK na rok załącznik - popr z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "36-53-Kierunki działania i budżet GK na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 1 z 11 2012-01-09"

Transkrypt

1 36-53-Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z Założenia: Budżet SCZHP jest planem finansowym centralnego szczebla organizacji Budżet SCZHP podlega kwartalnej ewluacji w terminie do końca miesiąca następujacego po danym kwartale Budżet SCZHP powiązany jest ze strukturą organizacyjną SCZHP w ten sposób, że poszczególne komórki organizacyjne mają swoje odzwierciedlenie w rozdziałach budżetu Budżet SCZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych celów statutowych ZHP Budżet SCZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych zadań statutuowych władz naczelnych ZHP Budżet SCZHP powiązany jest z planami pracy poszczególnych komórek organziacyjnych SCZHP w ten sposób, że wskazuje na koszty poszczególnych zadań tych komórek Obszary strategiczne/rozwojowe opisane rozdziałami budżetu realizowane są poprzez wyspecjalizwane wydziały ZHP Misja ZHP (paragraf 3 ustęp 1 Statutu ZHP): Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań Cele statutowe ZHP (paragraf 3 ustęp 5 Statutu ZHP): 1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, 2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, 3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, 4) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, 5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą. Zadania statutowe władz naczelnych: 1. Zajzd Zwykły ZHP (jest najwyższą władzą ZHP; Nadzwyczajny Zjazd ZHP obraduje obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.): 1) decyduje o najważniejszych sprawach ZHP, 2) przyjmuje strategię rozwoju ZHP, 3) uchwala Statut ZHP i dokonuje w nim zmian, 4) przyjmuje Podstawy wychowawcze ZHP, 5) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania: a) Przewodniczącego ZHP, b) Rady Naczelnej ZHP, c) Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP, d) Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, e) Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP, 6) na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP za okres pomiędzy zjazdami zwykłymi ZHP, 7) wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek 1-3 wiceprzewodniczących ZHP, 8) określa liczebność i wybiera Radę Naczelną ZHP, 9) wybiera Naczelnika ZHP i, na jego wniosek, określa liczebność i wybiera pozostałych członków Głównej Kwatery ZHP, w tym co najmniej 1 zastępcę Naczelnika i Skarbnika ZHP, 10) określa liczebność i wybiera Centralną Komisję Rewizyjną ZHP i Naczelny Sąd Harcerski ZHP. 2. Rada Naczelna ZHP (jest władzą uchwałodawczą ZHP.): 1) w okresie pomiędzy zjazdami ZHP decyduje o podstawowych sprawach Związku, 2) decyduje w sprawach systemu metodycznego, kierunków pracy wychowawczej i pracy z kadrą, 3) określa zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi związane, 4) zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów, 5) ocenia realizację uchwał Zjazdu ZHP i uchwał własnych, 6) określa wysokość składek członkowskich, 7) zatwierdza kierunki działania Głównej Kwatery ZHP i budżet na dany rok, 8) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i, na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP, w przypadku nieudzielenia absolutorium Rada Naczelna ZHP może podjąć dodatkowo decyzję o wygaśnięciu mandatu członka Głównej Kwatery ZHP, 9) w okresie pomiędzy zjazdami wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących ZHP, Naczelnika ZHP i w wypadku określonym w 44 ust. 2 - członków pozostałych władz naczelnych, 10) określa zasady i sposób finansowania władz ZHP, 11) decyduje w sprawach członkostwa ZHP w innych organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych, 12) ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe Związku, 13) wykonuje inne zadania określone w Statucie. Założenia

2 36-53-Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z Przewodniczący ZHP (stoi na straży jedności, zasad ideowych i tradycji ZHP.): 1) reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji, 2) kieruje działalnością Rady Naczelnej, 3) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe Związku, nie zastrzeżone dla innych władz ZHP. 4. Główna Kwatera ZHP (jest zarządem ZHP.) kieruje działalnością ZHP, a w szczególności: 1) określa organizację i zasady swego działania, 2) tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju ZHP, a harcerskie komendy są oceniane z jej realizacji, 3) wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP, 4) przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery i plan kształcenia ZHP na dany rok kalendarzowy, 5) przedkłada Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał, 6) podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, nie będącego majątkiem chorągwi, 7) wydaje zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi, 8) podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator, 9) deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach, 10) powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku, 11) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez ZHP, 12) uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, nie zastrzeżone dla innych władz ZHP, w tym regulaminy i instrukcje dotyczące zasad: a) tworzenia i działania podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP, b) tworzenia, działania i rozwiązywania hufców, c) tworzenia i działania chorągwi, d) organizacji pracy komendanta i komendy hufca oraz komendanta i komendy chorągwi, e) prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej przez jednostki ZHP, f) pełnienia nadzoru właścicielskiego nad majątkiem ZHP, g) pracy kapelanów oraz ich współdziałania z komendami, 13) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez członków Głównej Kwatery, 14) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność, 15) koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa, 16) powołuje i odwołuje ciała doradcze rady, komisje i celowe zespoły robocze, 17) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP nie zastrzeżone dla innych władz ZHP. 5. Naczelnik ZHP: 1) kieruje pracami Głównej Kwatery ZHP, 2) kieruje bieżącą działalnością ZHP, 3) reprezentuje ZHP, 4) wydaje rozkazy, 5) zarządza majątkiem ZHP i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika ZHP na zasadach określonych w niniejszym Statucie. 6. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP (jest naczelnym organem kontrolnym ZHP, odpowiedzialnym przed Zjazdem ZHP. W stosunku do chorągwi kompetencje Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP w zakresie objętym osobowością prawną chorągwi ograniczają się do kontroli zgodności ich działań z prawem i Statutem ZHP): 1) czuwa nad zgodnością działania Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP, Rady Naczelnej ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa, 2) sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową ZHP pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, przedstawia właściwym władzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski, 3) corocznie przedkłada Radzie Naczelnej ZHP wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery, 4) przedstawia Zjazdowi ZHP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności Głównej Kwatery ZHP wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP, 5) stwierdza nieważność uchwał i decyzji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP i Rady Naczelnej ZHP. 7. Naczelny Sąd Harcerski ZHP: * rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz naczelnych ZHP i członków władz chorągwi oraz starszyzny, instruktorów z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP i jednostek przez nią powołanych. * jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Naczelny Sąd Harcerski, sądy harcerskie chorągwi oraz od decyzji Naczelnika ZHP w zakresie utraty członkostwa instruktorów. * dokonuje wykładni Statutu ZHP. * uchwala regulamin sądów harcerskich, określający ustrój sądów harcerskich, ich szczegółowe kompetencje i tryb postępowania. Założenia

3 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru zł - zł 7 450,80 zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 w 1 KW Rada Naczelna ZHP - zł - zł - zł - zł 3 00 zł zł zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 w 1 KW Centralna Komisja Rewizyjna ZHP - zł - zł - zł - zł 80 zł 1 50 zł 5 00 zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 w 1 KW Naczelny Sąd Harcerski ZHP - zł - zł - zł - zł 60 zł 1 50 zł 2 00 zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 4 w 1 I-XII ZHP - zł - zł - zł - zł 2 40 zł 1 20 zł - zł - zł 1 20 zł - zł 6 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 w 1 I-XII Przewodniczący ZHP - zł - zł - zł - zł 2 40 zł - zł 7 00 zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 7 w 1 I-XII Naczelnik ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł 2 00 zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 w 1 / Zjazd ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł : - zł - zł - zł - zł 9 20 zł zł zł zł 1 20 zł - zł 8 00 zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł WŁADZE

4 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru zł - zł ,80 zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 50 zł ,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Metodyka zuchowa - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Metodyka harcerska - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Metodyka starszoharcerska - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Metodyka werownicza - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Nieprztarty Szlak - zł - zł - zł - zł zł zł zł 6 00 zł zł zł zł zł zł - zł zł zł - zł zł - zł zł ROK Specjalności - spadochroniarze - zł - zł - zł - zł 275,00 zł 2 00 zł 1 50 zł 50 zł - zł - zł - zł 8 00 zł ,00 zł - zł - zł zł - zł - zł - zł zł ROK Specjalności - pocztowcy - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł 60 zł - zł - zł - zł - zł 1 60 zł - zł 1 60 zł - zł - zł - zł - zł 1 60 zł ROK Specjalności - baloniarze - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 60 zł 60 zł - zł - zł 60 zł - zł - zł - zł 60 zł ROK Specjalności - ratownicy - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 9 50 zł 6 00 zł 2 00 zł - zł - zł - zł zł zł - zł - zł zł - zł zł - zł zł ROK Specjalności - wodniacy - zł - zł - zł - zł 20 zł 30 zł - zł 20 zł - zł - zł - zł 10 zł 80 zł - zł 80 zł - zł - zł - zł - zł 80 zł ROK Specjalności - lotniarze - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 97 zł 97 zł - zł 97 zł - zł - zł - zł - zł 97 zł ROK Specjalności - łącznościowcy - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Specjalności - drużyny obronne - zł - zł - zł - zł 5 00 zł 2 00 zł 2 00 zł 50 zł - zł - zł - zł 1 00 zł zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 50 zł - zł zł ROK Specjalności - drużyny pożarnicze - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Specjalności - drużyny konne - zł - zł - zł - zł 70 zł 40 zł 20 zł 1 50 zł - zł - zł - zł 1 70 zł 4 50 zł - zł - zł 4 50 zł - zł - zł 70 zł 5 20 zł ROK Specjalności - drużyny graniczne, porządkowe, służby drogowej - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Wspieranie szczepów - zł - zł - zł - zł 1 20 zł 2 00 zł 2 40 zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 8 00 zł - zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 4 00 zł ROK Wspieranie nauczycieli - zł - zł - zł - zł 1 20 zł 2 00 zł 2 40 zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 8 00 zł - zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 4 00 zł ROK Wychowanie ekologiczne - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł ROK Wychowanie duchowe i religijne - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Wychowanie patriotyczne i obywatelskie - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Seniorzy i Starszyzna Harcerska - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł I-IX Rajd Grunwaldzki - zł - zł - zł - zł 4 00 zł zł 4 00 zł zł - zł - zł - zł 7 00 zł zł - zł - zł zł zł zł - zł zł ROK Wspieranie drużynowych - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł - zł - zł 3 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł IV-IX Wędrownicza Watra zł - zł - zł - zł 25 zł - zł - zł 70 zł - zł - zł - zł - zł 95 zł - zł 95 zł - zł - zł - zł - zł 95 zł IV-IX SAS zł - zł - zł - zł 2 00 zł zł zł 2 00 zł - zł - zł - zł 3 00 zł zł - zł - zł zł - zł 9 00 zł - zł zł ROK Inne działania programowe - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł 3 60 zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł : - zł - zł - zł - zł ,00 zł zł zł zł zł zł zł zł ,00 zł - zł zł zł zł zł 70 zł zł ,00 zł PROGRAM

5 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru zł - zł ,80 zł - zł 1 20 zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł ,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Centralna Szkoła Instruktorska - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 2 00 zł 2 00 zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Zespół Harcmistrzowski - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 1 00 zł 4 00 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Komisja Stopni Instuktorskich przy ZHP - zł - zł - zł - zł - zł 1 50 zł 1 50 zł 4 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł 9 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Miesięcznik "Czuwaj" - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł I-VI Szkolenie dla komend chorągwi - zł - zł - zł - zł 1 70 zł 3 40 zł 3 40 zł - zł - zł - zł 3 00 zł zł - zł - zł - zł zł - zł - zł zł VII-XII Szkolenia dla komend hufców - zł - zł - zł - zł 50 zł 3 00 zł 3 00 zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł 7 50 zł - zł - zł 375,00 zł - zł - zł - zł 375,00 zł ROK Kurs harcmistrzowski - zł - zł - zł - zł 3 00 zł 1 50 zł 45 zł 33 zł - zł - zł 3 00 zł - zł 8 28 zł - zł - zł 8 28 zł - zł - zł - zł 8 28 zł I-IX System pracy z kadrą - zł - zł - zł - zł - zł 15 zł 15 zł 1 20 zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł zł - zł - zł zł IV-XII Program pozyskiwania kadry - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł IV-VI Inne działania kształceniowo-motywacyjne - zł - zł - zł - zł 6 00 zł zł zł zł 3 00 zł - zł 6 00 zł 3 00 zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł : - zł - zł - zł - zł zł zł zł zł 3 00 zł - zł zł 3 00 zł zł - zł zł 8 655,00 zł zł - zł - zł ,00 zł ,00 zł PRACA Z KADRĄ

6 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru zł zł ,80 zł - zł 6 00 zł 75 zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł ,80 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Domeny ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Spotkanie wydziałów - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 2 00 zł - zł 4 00 zł 2 00 zł - zł - zł - zł 9 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Obsługa prac zleconych WNT - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 50 zł - zł 4 50 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Obsługa imprez ogólnozwiązkowych - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Działania doraźne, niesklasyfikowane gdzie indziej - zł - zł - zł - zł 8 00 zł 4 00 zł - zł 8 00 zł 6 00 zł - zł 6 00 zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Wdrażanie strategii ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Wspieranie zarządzania chorągwiami - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 4 00 zł 1 00 zł zł - zł - zł 2 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Rozwój systemu Ewidencja ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Ewaluacja statutu, wdrażanie zmian - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Ewaluacja, aktualizacja, nowelizacja dokumentów do obowiązującego ROK Statutu ZHP - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 1 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK RPH, Laski Skautowe - zł - zł - zł - zł 50 zł - zł - zł - zł - zł - zł 50 zł - zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł : - zł - zł - zł - zł zł 9 00 zł 1 00 zł zł 6 00 zł - zł 8 50 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł ZARZĄDZANIE

7 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A Obsługa biurowo-administracyjna obszaru, w tym bieżącej ROK działalności ZHP w zakresie finansowym i gospodarczym zł zł ,40 zł - zł 1 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł ,40 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Obsługa długu SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Zapewnienie stałych źródeł finansowania działalności SC ZHP - zł - zł - zł - zł 80 zł - zł - zł 5 60 zł - zł - zł - zł - zł 6 40 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Pozyskiwanie środków na działalność misyjną ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 40 zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł zł - zł - zł zł ROK Prowadzenie nadzoru nad finansami SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Prowadzenie nadzoru nad działalnością gospodarczą SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Informowanie o stanie finansowo-gospodarczym SC ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Składki - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł zł ROK Inne działania gospodarczo-finansowe - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł 6 00 zł - zł 6 00 zł 6 00 zł zł - zł - zł - zł zł - zł - zł zł : - zł - zł - zł - zł 80 zł 1 00 zł - zł zł 6 00 zł - zł zł zł zł zł - zł - zł zł - zł - zł zł zł FINANSE

8 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr z A ROK Obsługa biurowo-administracyjna obszaru zł - zł ,40 zł - zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ,40 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Muzeum Harcerstwa - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK System identyfikacji wizualnej ZHP - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 9 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Pakiet promocyjny - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł ROK Baza zdjęć promujących harcerstwo - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 1 00 zł - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł 1 00 zł ROK ZHP.PL - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 7 20 zł 7 20 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Propozycja programowa ROK REGIONÓW - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł ROK Dzień Myśli Braterskiej - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 50 zł - zł 6 50 zł - zł 6 50 zł - zł - zł - zł - zł 6 50 zł ROK Betlejemskie Światło Pokoju - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł 4 00 zł 2 00 zł - zł 8 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Święto flagi - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł ROK Jamboree zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł 7 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Promocja specjalności - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł ROK Bieżące promowanie działań ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Kampania - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł ROK Event marketing - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Budowa systemu komunikacji wewnętrznej ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Bieżąca współpraca z zespołami promocji i informacji w chorągwiach - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł 8 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Kurs dla instruktorów ds. promocji i informacji w chorągwiach - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 1 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł - zł zł ROK Kurs dla instruktorów ds. promocji i informacji w hufcach - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 3 00 zł 3 00 zł 1 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł zł - zł - zł 5 00 zł 5 00 zł - zł zł ROK Zbiórka instruktorów Wydziału Promocji i Informacji - zł - zł - zł - zł 1 00 zł 50 zł 1 00 zł 1 00 zł - zł - zł 1 00 zł - zł 4 50 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł ROK Pozostałe działania wizerunkowe (działania kryzysowe) - zł - zł - zł - zł 1 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł : - zł - zł - zł - zł zł 6 50 zł 7 00 zł zł 2 00 zł - zł zł zł zł - zł 9 50 zł zł - zł zł zł zł zł WIZERUN

9 Razem koszty Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zużycie materiałów Usługi transpoertowe KOSZTY Koszty szczebla centralnego ZHP na rok 2012 Koszty układu rodzajowego Koszty układu obszarowego A KOSZTY , ######### , , B Koszty władz statutowych: I Rada Naczelna ZHP II Centralna Komisja Rewizyjna ZHP III Naczelny Sąd Harcerski IV Główna Kwatera ZHP V Przewodniczący ZHP VI Naczelnik ZHP VII Zjazd ZHP Koszty realizacji celów statutowych C (działalność odpłatna) , , I PROGRAM , , II PRACA Z KADRĄ III ZARZĄDZANIE IV FINANSE V WIZERUN Koszty realizacji celów statutowych D (działalność nieodpłatna) E Koszty ogólnoadministarcyjne , ######### , I PROGRAM , , II PRACA Z KADRĄ , , III ZARZĄDZANIE , , IV FINANSE , , V WIZERUN , , VI WŁADZE NACZELNE , , Warszawa, dnia 22 listopada 2011 roku. Główny Księgowy Skarbnik ZHP Naczelnik ZHP Hanna Opasińska hm. Lucjan Brudzyński hm. Małgorzata Sinica Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr.4.01

10 PRZYCHODY Przychody szczebla centralnego ZHP na rok 2012 Przychody działalności statutowej Przychody działalności gospodarczej w tym: Wyszczególnienie Ogółem działalność PP działalność PP odpłatna nieodpłatna pozostałe Wyszczególnienie Plan (w zł) I. Składka / opłata certyfikacyjna I. Przychody ze sprzedaży netto Składki zaległe produktów 2 Składki za rok uslug II. Inne przychody statutowe , , a) wynajem 1 dotacje OPP: b) transport 2 inne dotacje: c) prenumerata i reklama 3 pozostałe przychody: , , d) wyżywienie i zakwaterowanie a) odpłatności uczestników , ,00 e) inne - czynsz dzierżawczy b) jednostki podległe: f) inne - licencja 4 Żywioły OSW PERKOZ ZHP towarów i materiałów SZAiL przy ZHP a) artykuły harcerskie c) b) materiały i towary d) sponsoring / darowizna c) wydawnictwa III. Przychody operacyjne działalności statutowej d) inne a) przychody ze sprzedaży środków trwałych II. Przychody operacyjne działalności gospodarczej b) pozostałe przychody operacyjne 1 przychody ze sprzedaży środków trwałych IV. Przychody finansowe działalności statutowej 2 pozostałe przychody operacyjne a) dywidendy III. Przychody finansowe działalności gospodarczej b) odsetki 1 odsetki c) pozostałe przychody finansowe 2 pozostałe przychody finansowe PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ , , PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2011 roku. Główny Księgowy Skarbnik ZHP Naczelnik ZHP Hanna Opasińska hm. Lucjan Brudzyński hm. Małgorzata Sinica Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr.4.01

11 ZESTAWIENIE Zestawienie ogólne budżetu szczebla centralnego ZHP na rok 2012 Wyszczególnienie Plan na rok 2012 A. Przychody działalności statutowej I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem (z wyłaczeniem ) B. Koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy działalności statutowej (A-B) D. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego: ,00 I. Przychody działalności odpłatnej ,00 II. Przychody działalności nieodpłatnej III. Przychody E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego: ,00 I. Koszty działalności odpłatnej ,00 * w tym pokryte z II. Koszty działalności nieodpłatnej * w tym pokryte z F. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (D-E) ( ) G. Przychody działalności gospodarczej I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody ze sprzedaży usług III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów H. Koszty działalności gospodarczej I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów II. Koszty wytworzenia sprzedanych usług III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów I. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H) J. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne) ,00 1) wynagrodzenia osobowe ) wynagrodzenia bezosobowe ) narzuty ,00 4) amortyzacja 5) zużycie materiałów ) wyżywienie 75 7) zakwaterowanie 8) podróże służbowe ) usługi transportowe ) środki trwałe 11) usługi obce ) pozostałe koszty 3 50 Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku K. publicznego i gospodarczej (C+F+I-J) 6 814,00 L. Przychody operacyjne I. Przychody ze zsprzedaży środków trwałych II. Pozostałe przychody operacyjne Ł. Koszty operacyjne I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II. Inne pozostałe koszty operacyjne M. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł) 6 814,00 N. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Pozostałe przychody finasnowe O. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. finansowe P. Zysk (Strata) brutto (M+N-O) 6 814,00 R. Podatek dochodowy S. Zysk (Strata) netto (P-R) 6 814,00 Warszawa, dnia 22 listopada 2011 roku. Główny Księgowy Skarbnik ZHP Naczelnik ZHP Hanna Opasińska hm. Lucjan Brudzyński hm. Małgorzata Sinica Kierunki działania i budżet na rok załącznik - popr.4.01

Uchwała Budżet chorągwi - Załącznik nr 1.xls 1 z

Uchwała Budżet chorągwi - Załącznik nr 1.xls 1 z Uchwała 2.2013 Budżet chorągwi Załącznik nr 1.xls 1 z 7 20130305 Realizujący (koordynator, wykona bezosobowe (zlecenia; dzieło) Rada Chorągwi zebrania rady, zł zł zł zł 15 zł zł zł zł zł zł zł zł 15 zł

Bardziej szczegółowo

zal_u_gk_47_2014_budzet 2015 1 z 10 2015-01-16

zal_u_gk_47_2014_budzet 2015 1 z 10 2015-01-16 zal_u_gk_7_20_budzet 205 z 0 205-0-6 Założenia: Budżet SCZHP jest planem finansowym centralnego szczebla organizacji Budżet SCZHP podlega kwartalnej ewaluacji w terminie do końca miesiąca następujacego

Bardziej szczegółowo

Informacja o Chorągwi

Informacja o Chorągwi Informacja o Chorągwi INFORMACJE OGÓLNE. Chorągiew Śląska ZHP jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego, działającą na terenie województwa śląskiego. Zgodnie z danymi ze Spisu Harcerskiego

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIV (72) Nr 12 GRUDZIEŃ 2013 Spis treści 1. Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZHP. ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

STATUT ZHP. ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne STATUT ZHP ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku publicznego. Związek Harcerstwa Polskiego może

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZHP ROZDZIAŁ 1. Nazwa, teren działania, siedziba ROZDZIAŁ 2. Charakter ZHP; cele i środki działania

STATUT ZHP ROZDZIAŁ 1. Nazwa, teren działania, siedziba ROZDZIAŁ 2. Charakter ZHP; cele i środki działania STATUT ZHP Statut ZHP (tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1. Nazwa, teren działania, siedziba 1 1. Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Związek Harcerstwa Polskiego może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne załącznik do Uchwały nr 35/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji przyjętych przez GK ZHP INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne 1.1.Podstawę

Bardziej szczegółowo

STATUT Związku Harcerstwa Polskiego

STATUT Związku Harcerstwa Polskiego STATUT Związku Harcerstwa Polskiego Zegrze 4-7 grudnia 1997r. Wersja PDF opracowana na potrzeby serwisu http://www.zhp.org.pl Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na XXVIII Zjeździe ZHP w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO wprowadzono uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 4 z dnia 23.05.1998 r. pierwotnie opublikowano Wiadomości Urzędowe nr 5/98 wersja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca 1 Komenda Hufca na podstawie 52 Statutu ZHP wprowadza

Bardziej szczegółowo

STATUT Świdnicki Klub Piłki Ręcznej ŚWIDNICA"

STATUT Świdnicki Klub Piłki Ręcznej ŚWIDNICA STATUT Świdnicki Klub Piłki Ręcznej ŚWIDNICA" Rozdział 1 Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny 1 Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Świdnicki Klub Piłki Ręcznej ŚWIDNICA" i jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP KOMENDANT CHORĄGWI hm. Paulina Gajownik 1. Zarządza (wspólnie ze skarbnikiem chorągwi) majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 38/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. - Ordynacja wyborcza ZHP

Uchwała nr 38/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. - Ordynacja wyborcza ZHP Uchwała nr 38/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. - Ordynacja wyborcza ZHP Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 42 Statutu ZHP, Rada Naczelna ZHP określa szczegółowe zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych JANTAR. W dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZHP. Przewodnik

STATUT ZHP. Przewodnik STATUT ZHP Przewodnik Statut to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. Jako stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki

Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Razem dla Jedenastki, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP WARASZAWA URSUS im. hm. Mieczysława Bema przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 2/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Komendant i komenda

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Europe4Youth

STATUT Stowarzyszenia Europe4Youth STATUT Stowarzyszenia Europe4Youth Rozdział I: Rozdział II: Rozdział III: Rozdział IV: Rozdział V: Rozdział VI: Postanowienia ogólne Cele i środki działania Członkowie prawa i obowiązki Władze Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zwykłe Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Statut ZHP. ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

Statut ZHP. ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne Statut ZHP (tekst jednolity po zmianach dokonanych przez XXXVI Zjazd ZHP 6 grudnia 2009 r.) Statut ZHP ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY Kadencja 2015/2019 Spis treści Spis treści Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Szczecin 1 Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWII MAZOWIIECKIIEJ ZA ROK 2014 do Strategiiii ZHP na llata 2012 -- 2017 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Wsparcie pracy programowej w hufcach poprzez współpracę zespołów programowych

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WYKONANIE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYKONANIE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 16 980,90 12 843,90 13 546,20 14 054,00 14 059,10 15 765,36 l. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AWANTURA

STATUT STOWARZYSZENIA AWANTURA STATUT STOWARZYSZENIA AWANTURA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Awantura, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT ZHP (tekst jednolity)

STATUT ZHP (tekst jednolity) STATUT ZHP (tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku publicznego. 2. Związek

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI TWÓRCÓW DZIEŁ NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH KOPIPOL Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

S T A T U T STOWARZYSZENIA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI TWÓRCÓW DZIEŁ NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH KOPIPOL Z SIEDZIBĄ W KIELCACH S T A T U T STOWARZYSZENIA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI TWÓRCÓW DZIEŁ NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH KOPIPOL Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Kielce 2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zbiorowego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KLUBU SPORTOWEGO,,SZRENICA,, W SZKLARSKIEJ PORĘBIE. (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1 NAZWA, SIEDZIBA,CHARAKTER PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA

S T A T U T KLUBU SPORTOWEGO,,SZRENICA,, W SZKLARSKIEJ PORĘBIE. (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1 NAZWA, SIEDZIBA,CHARAKTER PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA S T A T U T KLUBU SPORTOWEGO,,SZRENICA,, W SZKLARSKIEJ PORĘBIE (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1 NAZWA, SIEDZIBA,CHARAKTER PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA 1 Klub nosi nazwę: KLUB SPORTOWY,,SZRENICA,, w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPECJALISTYCZNEJ SEKCJI CHIRURGI ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ ROZDZIAŁ I

REGULAMIN SPECJALISTYCZNEJ SEKCJI CHIRURGI ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ ROZDZIAŁ I REGULAMIN SPECJALISTYCZNEJ SEKCJI CHIRURGI ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Specjalistyczna Sekcja Chirurgii Estetycznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie DLA RODZINY

S T A T U T Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie DLA RODZINY S T A T U T Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie DLA RODZINY Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie DLA RODZINY, zwane dalej Stowarzyszeniem działa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MONTOWNIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA MONTOWNIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2016 Zebrania Założycielskiego z dnia 13 stycznia 2016 STATUT STOWARZYSZENIA MONTOWNIA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Montownia, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Główna Kwatera ZHP Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6 Statut ZHP

Główna Kwatera ZHP Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6  Statut ZHP Statut ZHP Statut Związku Harcerstwa Polskiego Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi na XXXVII Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP 4 grudnia 2011 r. i 10 marca 2012 r. Niniejszy odpis Statutu ZHP jest zgodny

Bardziej szczegółowo

2. Fundacja działa na podstawie postanowień ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja działa na podstawie postanowień ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu. S T A T U T F U N D A C J I P R O G R A M Ó W P O M O C Y D L A R O L N I C T W A F A P A ( t e k s t j e d n o l i t y ) Artykuł I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Programów Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Ostoi Nieliskiej Nad Wielką Wodą w Nieliszu

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Ostoi Nieliskiej Nad Wielką Wodą w Nieliszu Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Ostoi Nieliskiej Nad Wielką Wodą w Nieliszu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ostoi Nieliskiej Nad Wielką Wodą, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Edukacyjnego Prosta - Szkoła

Statut Stowarzyszenia Edukacyjnego Prosta - Szkoła Statut Stowarzyszenia Edukacyjnego Prosta - Szkoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Edukacyjne Prosta Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Motocyklowe Sokół Police w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach. 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHU HARCERSKIEGO CZUWAJ

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHU HARCERSKIEGO CZUWAJ STATUT STOWARZYSZENIA RUCHU HARCERSKIEGO CZUWAJ (Tekst jednolity) Statut został przyjęty Uchwałą nr 1 Walnego Zebrania SRH Czuwaj 13 grudnia 2014r. ze zmianami przyjętymi uchwałą nr 5 Zjazdu SRH Czuwaj

Bardziej szczegółowo

STATUT ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA

STATUT ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA STATUT ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO z dnia 11 października 2010 r. 1. Łódzkie Stowarzyszenie Oświatowe, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły z Siedzibą w Zagórzu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka, zwane dalej Towarzystwem posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Metody Somayog, Edukacji i Rozwoju obowiązujący od dnia 10 stycznia 2011 roku ze zmianami z dnia 08 czerwca 2015 roku

STATUT Stowarzyszenia Metody Somayog, Edukacji i Rozwoju obowiązujący od dnia 10 stycznia 2011 roku ze zmianami z dnia 08 czerwca 2015 roku STATUT Stowarzyszenia Metody Somayog, Edukacji i Rozwoju obowiązujący od dnia 10 stycznia 2011 roku ze zmianami z dnia 08 czerwca 2015 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Progres, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu w Pawłowicach, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem twórczym, otwartym dla wszystkich, którzy są zainteresowani

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY KOŚCIUSZKOWSKIEJ W STALOWEJ WOLI. 08 grudnia 2008r.

STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY KOŚCIUSZKOWSKIEJ W STALOWEJ WOLI. 08 grudnia 2008r. STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY KOŚCIUSZKOWSKIEJ W STALOWEJ WOLI 08 grudnia 2008r. Statut Stowarzyszenia Oświatowego Przyjaciół Szkoły Kościuszkowskiej w Stalowej Woli Strona 1 z 6

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KGW Łukowica

STATUT STOWARZYSZENIA KGW Łukowica STATUT STOWARZYSZENIA KGW Łukowica Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę KGW Łukowica, zwane dalej Stowarzyszeniem 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lubogoszcz" zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo