Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw"

Transkrypt

1

2 Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw

3

4 Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw Paweł Selera Warszawa 2010

5 Recenzent: Prof. zw. dr hab. Hanna Litwi czuk Wydawca: Grzegorz Jarecki Redaktor prowadz cy: Adam Choi ski Opracowanie redakcyjne: Agnieszka B k Sk³ad, ³amanie: Andrzej Gudowski Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010 ISBN ISSN Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Ksi ek Warszawa, ul. P ocka 5a tel. (22) , (22) Kraków, ul. Zacisze 7 tel. (12) Ksi garnia internetowa

6 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wprowadzenie Rozdział I. Opodatkowanie podatkiem dochodowym działalności gospodarczej Pojęcie i cechy charakterystyczne podatku dochodowego Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Wyodrębnienie opodatkowania dochodu osób prawnych Prawo podatkowe a prawo bilansowe Koszty uzyskania przychodów Podatek dochodowy a działalność gospodarcza prowadzona. za granicą zjawisko podwójnego opodatkowania. i sposoby jego eliminacji Podsumowanie Rozdział II. Prawo międzynarodowe a prawo unijne Pojęcie i cechy szczególne prawa międzynarodowego. i prawa unijnego Źródła prawa międzynarodowego i unijnego Wpływ prawa międzynarodowego na prawo unijne Uniwersalność prawa międzynarodowego Ogólne zasady prawa międzynarodowego Zwyczaj międzynarodowy Umowy międzynarodowe jako źródło prawa międzynarodowego oraz prawa unijnego Pojęcie międzynarodowego oraz unijnego prawa. podatkowego... 85

7 Spis treści 5. Prawo międzynarodowe i unijne w relacji do prawa. krajowego Podsumowanie Rozdział III. Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw na tle konwencji modelowej OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. a konwencja modelowa OECD Zasady opodatkowania zysków przedsiębiorstw. na tle konwencji modelowej OECD Odstępstwa od konwencji modelowej na tle umów. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieranych. przez państwa członkowskie Unii Europejskiej Podsumowanie Rozdział IV. Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw w świetle unijnego prawa podatkowego Podatki na tle podziału kompetencji pomiędzy Unią. a państwami członkowskimi Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw na tle dyrektyw dotyczących opodatkowania niektórych kategorii zysków o charakterze międzynarodowym Oddziaływanie swobód traktatowych na opodatkowanie. zysków przedsiębiorstw o charakterze międzynarodowym Wyjątki uzasadniające naruszenie prawa unijnego na tle orzecznictwa Trybunału Podsumowanie Rozdział V. Kolizja norm międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zysków przedsiębiorstw Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. a unijne prawo podatkowe Dyrektywy dotyczące opodatkowania zysków. przedsiębiorstw a umowy o unikaniu podwójnego. opodatkowania Wpływ swobód traktatowych na umowy o unikaniu. podwójnego opodatkowania

8 Spis treści 3.1. Swobody traktatowe jako prawa bezwarunkowe. pierwsze orzeczenia Trybunału Prawo do alokowania a prawo do wykonywania. władztwa podatkowego Prawo unijne a metody unikania podwójnego. opodatkowania Metoda kredytu a metoda wyłączenia jako metody unikania podwójnego opodatkowania Metoda kredytu Metoda wyłączenia Przesłanki uzasadniające naruszenie prawa unijnego. przez konwencje podatkowe Stosowanie klauzul najwyższego uprzywilejowania Podsumowanie Rozdział VI. Alternatywne sposoby rozgraniczania jurysdykcji podatkowej pomiędzy państwami Unii Europejskiej Cele traktatowe jako wyznacznik alternatywnego. rozgraniczenia jurysdykcji podatkowej pomiędzy. państwami UE Rozgraniczanie jurysdykcji podatkowych a dotychczasowe. metody integracji Integracja pozytywna za pomocą innych środków. prawnych uchylenie art. 293 TWE Traktat multilateralny Europejski traktat modelowy jako umowa ramowa Podsumowanie Zakończenie Bibliografia Akty prawne i orzecznictwo

9 8

10 Wykaz skrótów Źródła prawa dyrektywa dyrektywa Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (Dz. Urz. WE L 225 z , s. 6) dyrektywa dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. Urz. UE L 157 z , s. 38) dyrektywa dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. 2003/49/WE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz. Urz. UE L 157 z , s. 49) dyrektywa dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009/133/WE 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 310 z , s. 34) 9

11 Wykaz skrótów dyrektywa VAT dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z , s. 1) EGV, EWGV Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską) EStG Einkommensteuergesetz (niemiecka ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) GATS General Agreement on Trade in Services (Ogólny Układ w Sprawie Handlu Usługami) GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu) k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KNZ Karta Narodów Zjednoczonych sporządzona w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 z późn. zm. Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) konwencja arbitrażowa 10 Konwencja 90/436/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku przedsiębiorstw powiązanych (Dz. Urz. WE L 225 z , s. 10) konwencja Konwencja wiedeńska o prawie traktatów sporządzona wiedeńska w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439) KStG Körperschaftsteuergesetz (niemiecka ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) LIS Ley del Impuesto sobre Sociedades (hiszpańska ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) ordynacja ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatpodatkowa kowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Porozumienie Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodaro EOG czym Statut MTS Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedli-. wości TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 83 z , s. 47)

12 Wykaz skrótów Traktat z Lizbony Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 306 z , s. 1; Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569) TUE Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 83 z , s. 13) TWE Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską UM-OECD Umowa modelowa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju UM-ONZ Umowa modelowa Organizacji Narodów Zjednoczonych o podwójnym opodatkowaniu między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się u.p.d.o.f. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) u.p.d.o.p. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) WVRK Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (Konwencja wiedeńska o prawie traktatów) Czasopisma, publikatory urzędowe, zbiory orzecznictwa BGBl. BverfGE BYIL DStR Dz. Urz. UE Dz. Urz. WE ECR EPS EuR Bundesgesetzblatt (niemiecki Federalny Dziennik Ustaw) Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Urzędowy zbiór orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego) British Yearbook of International Law Deutsches Steuerrecht Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich European Court Reports Europejski Przegląd Sądowy Europarecht 11

13 Wykaz skrótów GYIL German Yearbook of International Law JuS Juristische Schulung M. Pod. Monitor Podatkowy ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, zbiór urzędowy, Seria A ÖZöffR Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht PiP Państwo i Prawo POP Przegląd Orzecznictwa Podatkowego Prz. Pod. Przegląd Podatkowy ZfRV Zeitschrift für Rechtsvergleichung Inne Abs. ang. Anm. BFH CCC TB ETS fr. IBFD j.p. KE LEX LOB MFN Absatz (ustęp jednostka redakcyjna niemieckich aktów prawnych) angielski Anmerkung (uwaga/komentarz, skrót używany w niemieckiej literaturze prawniczej) Bundesfinanzhof (niemiecki Federalny Sąd Finansowy) ang. Common Consolidated Corporate Tax Base (wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania dla osób prawnych) Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) francuski International Bureau of Fiscal Documentation (Międzynarodowe Biuro Dokumentacji Fiskalnej) jednostka pieniężna Komisja Europejska System Informacji Prawnej LEX ang. limitation of benefits (klauzule ograniczenia korzyści) ang. most favoured nation status (klauzule najwyższego uprzywilejowania) 12

14 Wykaz skrótów MTS niem. NSA OECD ONZ Rn. Rz. Sec. VAT wł. WSA Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości niemiecki Naczelny Sąd Administracyjny Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development) Organizacja Narodów Zjednocznych Randnummer (numer brzegowy, skrót używany w niemieckiej literaturze prawniczej) Randziffer (cyfra brzegowa, skrót używany w niemieckiej literaturze prawniczej) Sekcja (jednostka redakcyjna w brytyjskiej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych) ang. Value Added Tax (podatek od wartości dodanej) włoski wojewódzki sąd administracyjny 13

15 14

16 Wprowadzenie Praca poświęcona jest problematyce relacji norm międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego w aspekcie opodatkowania międzynarodowych zysków przedsiębiorstw. Przedmiot rozważań stanowi określenie zakresu i sposobu wpływu regulacji międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego na zyski przedsiębiorstw osiągane w toku prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kolizji norm obu reżimów. Z uwagi na fakt, że międzynarodowe prawo podatkowe dotyczy przede wszystkim kwestii związanych z opodatkowaniem zysku/dochodu, praca nie odnosi się do zagadnień związanych z podatkiem od towarów i usług (podatkiem VAT), zwłaszcza że w ramach Unii już od dawna funkcjonują wspólne regulacje w zakresie podatku od towarów i usług. W tym sensie nie dochodzi do kolizji norm unijnego systemu podatku VAT z normami innego systemu ponadnarodowego. Praca koncentruje się na relacjach norm międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego na tle opodatkowania zysków przedsiębiorstw, bowiem właśnie w tym zakresie dochodzi do najczęstszych interakcji pomiędzy oboma reżimami prawa, często skutkujących występowaniem kolizji norm prawnych. Na potrzeby pracy termin zyski przedsiębiorstw będzie rozumiany bardzo szeroko, jako obejmujący wszelkie zyski, bez względu na to, czy przypływy mają charakter periodyczny czy jednorazowy, osiągane przez podmioty podejmujące działalność gospodarczą za granicą. W konsekwencji pojęcie zysku odwołuje się tu do teorii przyrostu czystego majątku, która z pewnymi współczesnymi jej modyfikacjami dominuje także na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nawiązujące do teorii przyrostu czystego majątku w pewnym zakresie dotyczą także opodatkowania majątku oraz przychodu. Jest to istotne, bowiem również w tym aspekcie dochodzi do krzyżowania się norm międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego. 15

17 Wprowadzenie Z uwagi na powyższe praca koncentruje się na zagadnieniach związanych z zyskiem międzynarodowym, podstawową i najważniejszą kategorią dochodu na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przedmiotem rozważań nie są szeroko rozumiane dochody osiągane z pracy niesamodzielnej (tzw. dochody niefundowane), choć także w tym aspekcie może dochodzić do kolizji norm międzynarodowego prawa podatkowego z normami unijnego prawa podatkowego. Ponadto, z uwagi na zakres pracy, nie będą w niej szerzej poruszane inne zagadnienia, zwłaszcza natury formalnej, do których odnoszą się również umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, takie jak wymiana informacji pomiędzy umawiającymi się państwami. Wybór tematu pracy międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw podyktowany jest przede wszystkim dynamicznym rozwojem międzynarodowych stosunków gospodarczych i wiążącym się z tym zjawiskiem coraz intensywniejszego oddziaływania regulacji podatkowych zwłaszcza mających za przedmiot opodatkowanie dochodu/zysku na działalność gospodarczą przedsiębiorstw prowadzoną za granicą. Podatki dochodowe zaczęły wraz z przedsiębiorcami przekraczać granicę i oddziaływać na ich globalną działalność gospodarczą. Zyski powstałe w ramach działalności gospodarczej o charakterze międzynarodowym mają swoją specyfikę, czego przejawem może być nakładanie się przepisów wewnętrznych prawa podatkowego dwóch lub więcej państw, co może prowadzić do podwójnego opodatkowania, względnie podwójnego nieopodatkowania. W odróżnieniu od podatków pośrednich eliminacja tego zjawiska na gruncie podatku dochodowego wymaga rozwiązań o charakterze systemowym. W tym zakresie podejmowane są różne próby, o charakterze jednostronnym, dwustronnym lub wielostronnym, mające zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu dochodu. Przedsiębiorcy decydujący się na podjęcie zagranicznej aktywności muszą mieć na względzie regulacje prawnomiędzynarodowe oraz regulacje prawa unijnego. Wraz z postępującym zjawiskiem globalizacji te odrębne reżimy prawne, do niedawna mające ze sobą niewiele wspólnego, zaczęły W pracy w związku z wejściem w życie z dniem 1 grudnia 2009 r. Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie 13 grudnia 2007 r., Dz. Urz. UE C 306 z , s. 1; Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz (dalej: Traktat z Lizbony) i likwidacją struktury filarowej, a w konsekwencji zastąpieniem Wspólnoty Europejskiej przez Unię Europejską, świadomie rezygnuje się z określenia prawo wspólnotowe. Zastępuje się je sformułowaniami: prawo unijne, prawo UE, prawo Unii. 16

18 Wprowadzenie na siebie intensywnie oddziaływać. Prawidłowe określenie relacji między oboma reżimami prawnymi oraz zakresu stosowania norm międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego stanowi dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą za granicą nie lada wyzwanie. Niezależnie od powyższych motywów wybór tematu pracy podyktowany jest także tym, że w polskiej doktrynie do tej pory nie przeprowadzono kompleksowej analizy relacji pomiędzy umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawem UE, zwłaszcza w aspekcie występowania możliwych kolizji norm międzynarodowego oraz unijnego prawa podatkowego. Określenie wzajemnych relacji i potencjalnych kolizji pomiędzy normami międzynarodowego prawa podatkowego a normami unijnego prawa podatkowego jest niezbędne dla podjęcia próby odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu obecny system integracji negatywnej, w ramach którego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeka o niezgodności norm konwencji podatkowych ze swobodami traktatowymi, jest systemem skutecznym i efektywnym, pozwalającym na pełne wyeliminowanie niezgodności postanowień poszczególnych konwencji podatkowych z prawem unijnym oraz czy i w jakim zakresie powinien on ulec zmianie, aby stał się systemem skutecznym z punktu widzenia celów, jakie ma realizować? W ramach pracy przeprowadzona zostanie analiza orzecznictwa Trybunału, której celem będzie próba oceny możliwości zagwarantowania zgodności norm międzynarodowego prawa podatkowego z prawem UE w ramach obecnego systemu integracji negatywnej. Innymi słowy, podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy Trybunał w dostatecznym stopniu dostrzega w ramach integracji negatywnej problem kolizji norm międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego? Do kręgu adresatów niniejszego opracowania zaliczyć można osoby zawodowo zajmujące się problematyką międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego, a więc sędziów, doradców podatkowych i pracowników administracji podatkowej. Praca z pewnością może okazać się interesująca i przydatna dla osób studiujących prawo bądź ekonomię, których zainteresowania są skierowane na prawo podatkowe. Lektura pracy może pozwolić na bardziej kompleksowe postrzeganie relacji pomiędzy normami międzynarodowego prawa podatkowego a normami unijnego prawa podatkowego w kontekście przedstawionych relacji norm prawa międzynarodowego Przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. 17

19 Wprowadzenie i prawa unijnego w ogóle. W tym sensie praca wypełnia również pewną lukę w literaturze podatkowej, przedstawiając relację pomiędzy normami międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego z uwzględnieniem szerszego kontekstu związanego z przynależnością tychże reżimów do prawa międzynarodowego i unijnego. Praca składa się z dwóch części: z rozdziałów poświęconych kolizji norm występujących pomiędzy reżimami międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego, a także możliwym sposobom ich eliminacji (rozdziały V i VI) oraz poprzedzających je rozdziałów (rozdziały I IV), których zasadniczym celem jest przedstawienie przyczyn powstawania kolizji pomiędzy normami międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego, związanych w dużej mierze z przynależnością obu reżimów prawnych do systemów prawa międzynarodowego publicznego i prawa unijnego. Pracę otwierają zagadnienia dotyczące cech szczególnych podatku dochodowego (rozdział I). W tej części pracy zostaną przedstawione także różnice pomiędzy podatkiem dochodowym od osób prawnych a podatkiem dochodowym od osób fizycznych determinujące w dużej mierze sposoby opodatkowania zysków przedsiębiorstw. Następnie ukazane zostaną przyczyny, dla których podatki dochodowe oddziałują na działalność zagraniczną podmiotów gospodarczych. Dalsza analiza obejmuje relacje zachodzące pomiędzy prawem międzynarodowym publicznym a prawem Unii (rozdział II). W rozdziale tym określony zostanie również charakter prawny Unii Europejskiej oraz najważniejsze zmiany wynikające z wejścia w życie Traktatu z Lizbony. Ponadto poruszony zostanie problem odrębności (autonomii) prawa UE. Przyjmując zasadność tezy o autonomii prawa Unii, przedstawiony zostanie sposób oddziaływania prawa międzynarodowego publicznego na prawo UE. Określenie wzajemnych relacji pomiędzy prawem międzynarodowym a prawem unijnym jest punktem wyjścia do określenia relacji pomiędzy normami międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego. Zanim jednak przedstawione zostaną relacje pomiędzy normami międzynarodowego prawa podatkowego a normami unijnego prawa podatkowego poruszone będą zagadnienia związane z opodatkowaniem zysków przedsiębiorstwa na tle konwencji modelowej OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (rozdział III) oraz unijnego prawa podatkowego (rozdział IV). Powyższe rozważania dotyczące specyfiki opodatkowania zysku na tle międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego są niezbędne dla przedstawienia kolizji norm międzynarodowego i unijnego 18

20 Wprowadzenie prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zysków przedsiębiorstw (rozdział V). Celem rozdziału V będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy obecny kształt bilateralnych umów podatkowych gwarantujących określone przywileje traktatowe jedynie na zasadzie wzajemności jest zgodny z prawem UE? Dlatego kompleksowym badaniom poddane zostanie orzecznictwo Trybunału, zwłaszcza wyroki dotyczące zgodności z prawem UE postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania różnicujących sytuację rezydentów mających siedzibę na terytorium różnych państw Unii. Powyższa analiza będzie niezbędna dla rozważań podjętych w rozdziale VI, bazujących na założeniu, że obecny system integracji negatywnej nie jest systemem w pełni pozwalającym na zagwarantowanie zgodności z prawem Unii postanowień niektórych konwencji podatkowych. Rozważania podjęte w rozdziale VI są konsekwencją wniosków płynących ze szczegółowej analizy orzecznictwa Trybunału w zakresie rozstrzygania kolizji pomiędzy normami międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego. W rozdziale VI podjęta zostanie próba przedłożenia koncepcji pozwalającej na inne niż w drodze integracji negatywnej nakreślanie relacji pomiędzy międzynarodowym a unijnym prawem podatkowym. Rozważania zawarte w poszczególnych fragmentach pracy oparte są na analizie rozwiązań prawnych prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego oraz dorobku krajowej i zagranicznej doktryny prawa, głównie w obszarze prawa podatkowego, prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego. Badania zostały także wzbogacone o analizę orzecznictwa Trybunału, wybrane opinie rzeczników generalnych oraz orzecznictwo polskich sądów administracyjnych. 19

21 20

22 Rozdział I Opodatkowanie podatkiem dochodowym działalności gospodarczej 1. Pojęcie i cechy charakterystyczne podatku dochodowego Głównym kryterium podziału podatków jest przedmiot opodatkowania. Opodatkowanie poszczególnych stanów faktycznych i prawnych w trakcie trwania tego procesu pozwala wyodrębnić podatki przychodowe, dochodowe, majątkowe i konsumpcyjne. Kolejnym kryterium podziału podatków jest stosunek przedmiotu opodatkowania do źródła podatku lub źródła pokrycia świadczenia podatkowego. Na jego podstawie wyodrębnia się podatki bezpośrednie i pośrednie. Według najczęściej przytaczanej choć nie jedynej teorii odróżnienia podatków bezpośrednich od pośrednich przedmiotem podatków bezpośrednich jest dochód uzyskiwany przez podatnika lub posiadany przez niego majątek, a zatem przedmiot podatku nawiązuje bezpośrednio do źródła podatku, którym jest dochód lub majątek. Podatkami pośrednimi są zaś te podatki, których przedmiotem jest inne zjawisko niż uzyskiwanie dochodu lub posiadanie majątku. Podatki nakładane bezpośrednio na źródło są podatkami bezpośrednimi, a podat-. ki nakładane na źródło za pośrednictwem obrotu pośrednio ujawniającego zdolność płatniczą są podatkami pośrednimi 6. R. Gwiazdowski, Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, Warszawa 2007, s. 75. R. Domaszewicz, Finanse w gospodarce rynkowej, Kraków 1991, s H. Litwińczuk (w:) H. Litwińczuk, P. Karwat, Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1, red. H. Litwińczuk, Warszawa 2008, s H. Kuzińska, Rola podatków pośrednich w Polsce, Warszawa 2002, s

23 Rozdział I. Opodatkowanie podatkiem dochodowym działalności gospodarczej Najpowszechniejszym podatkiem bezpośrednim jest podatek dochodowy. Obecnie niektórzy przedstawiciele doktryny zaliczają ogólny podatek dochodowy do idealnych podatków państw nowożytnych w finansowo zdrowych i dojrzałych społeczeństwach 7. Podkreślają przy tym, że odpowiednio skonstruowany podatek dochodowy może sprostać wymaganiom teorii podatkowej, nie będąc jednocześnie zbyt uciążliwy dla podatnika, nie szkodząc produkcji. Wielu przedstawicieli doktryny postuluje, by w systemie zasilania państwa pełnił on rolę podstawową 8. Współcześnie jednak opodatkowanie dochodu nie jest istotnym elementem zasilania budżetów, ponieważ dominującą rolę odgrywa tu podatek od towarów i usług. Mimo to podatki dochodowe i podatek VAT stanowią fundamenty współczesnych systemów podatkowych wielu rozwiniętych państw. Obecnie globalny podatek dochodowy jest powszechnie stosowaną konstrukcją w państwach uprzemysłowionych. W literaturze podkreśla się, że podatki unitarne są konieczne z uwagi na różne możliwości ustalenia i kontroli wysokości dochodów z różnych źródeł przychodów 9. Racjonalność podatku dochodowego (podatku dochodowego od osób fizycznych) uzasadnia się potrzebą uwzględniania sytuacji osobistej i rodzinnej podatnika 10. Zdaniem A. Komara za pośrednictwem podatku dochodowego o charakterze globalnym stosunkowo najlepiej można realizować konstytucyjną zasadę sprawiedliwości podatkowej między innymi przez całkowite zwolnienie od opodatkowania osób o niskich dochodach czy różnicować obciążanie podatkowe za pomocą skali podatkowej w zależności od wysokości osiąganego dochodu 11. We współczesnej nauce za podatek dochodowy uznaje się nie tylko podatek, którego przedmiotem i źródłem jest dochód, ale i podatek, który 7 A. Gomułowicz, J. Małecki, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2004, s. 15 i n. 8 W państwach Unii Europejskiej coraz częściej pojawiają się głosy, że podatek pośredni, jakim jest VAT, powinien odgrywać większą rolę, podczas gdy podatki dochodowe powinny być zmniejszane, upraszczane, a nawet być może w ogóle wyeliminowane. Por. R. Gwiazdowski, Podatek progresywny..., s L.L. Bravenec przewiduje, że podatki dochodowe będą jednak odgrywać niezwykle istotną rolę również w XXI w. Zob. L.L. Bravenec, Corporate Income Tax Coordination in the 21st Century, European Taxation 2000, nr 10, s Krytycznie do tej tezy odnosi się R. Gwiazdowski. Por. R. Gwiazdowski, Podatek progresywny..., s Por. zwłaszcza: W. Wójtowicz, P. Smoleń, Podatek dochodowy od osób fizycznych prorodzinny czy neutralny, Warszawa A. Komar, Finanse publiczne, Warszawa 1994, s Krytycznie o funkcji podatku dochodowego w ogóle: R. Gwiazdowski, Podatek progresywny..., s. 392 i n. 22

24 1. Pojęcie i cechy charakterystyczne podatku dochodowego spełnia pewne podstawowe wymogi, określane w literaturze niemieckojęzycznej mianem zasad 12 (formułowane przede wszystkim w odniesieniu do podatków osobistych). Do powyższych zasad można zaliczyć: zasadę powszechności (uniwersalności) podmiotowej, zasadę powszechności (totalności) przedmiotowej, zasadę opodatkowania czystego dochodu w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym 13. Cechą dominującą we współczesnych systemach podatkowych jest oparcie konstrukcji podatku dochodowego na teorii przyrostu czystego majątku 14. Założenia teorii przyrostu czystego majątku mają znaczenie dla ustalenia zakresu przedmiotowego niniejszej pracy. Teoria przyrostu czystego majątku łączy dochód podatkowy z przyrostem ekonomicznej zdolności dysponowania dochodem, bez względu na to, czy jego przypływ ma charakter periodyczny, czy też jednorazowy. Chodzi tu przede wszystkim o gospodarczą zdolność świadczenia danego podmiotu uzyskiwaną w określonym czasie, a liczoną przez sumowanie osiąganych w roku podatkowym wszystkich czystych przychodów (dochodów) i korzyści, także jednorazowych 15. Opodatkowanie czystego dochodu w znaczeniu podmiotowym jest związane z pozostawieniem podatnikowi pewnego minimum dochodu zwolnionego, opodatkowania na poziomie tak zwanego minimum socjalnego. Pominięcie tej okoliczności doprowadziłoby do konieczności zwrotu pobranych podatków w postaci różnorodnych świadczeń socjalnych nawet na rzecz tych osób, które przy innej konstrukcji podatku byłyby w stanie egzystować bez takiego zasilenia 16. Współczesną odmianą teorii przyrostu czystego majątku jest teoria dochodu rynkowego (niem. Markteinkommentheorie), zgodnie z którą dochodem jednostki jest wygospodarowany przez nią i przez nią zrealizowany czysty przyrost majątkowy (wyłączając spadki, darowizny, dochody ze sprzedaży składników majątku osobistego) 17. Podkreślenia wymaga fakt, że również międzynarodowe prawo podatkowe bazuje na teorii przyrostu czystego majątku. Międzynarodowe 12 J. Lang (w:) Steuerrecht, red. K. Tipke, J. Lang, Kolonia 2008, 9 Rz Ibidem, a także w literaturze polskiej: H. Litwińczuk (w:) H. Litwińczuk, P. Karwat, Prawo podatkowe..., s Teoria przyrostu czystego majątku jest obecnie najistotniejszą teorią dotyczącą znaczenia dochodu. Drugą teorią jest tzw. teoria źródeł. Wśród nowszych teorii dochodu w literaturze wskazuje się na teorię Heiga i Simonsa, Neumarka i Hallera, a także teorię dochodu rynkowego. Szerzej na ten temat: J. Lang (w:) Steuerrecht, red. K. Tipke, J. Lang, 8 Rz R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2009, s W. Wójtowicz, P. Smoleń, Podatek dochodowy..., s J. Lang (w:) Steuerrecht, red. K. Tipke, J. Lang, 8 Rz

25 Rozdział I. Opodatkowanie podatkiem dochodowym działalności gospodarczej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przyjmują szerokie rozumienie dochodu, oparte w zasadzie na teorii przyrostu czystego majątku. Jak zauważa R. Mastalski, zakres przedmiotowy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania obejmuje szerokie rozumienie opodatkowania dochodu, co przy przyjęciu w umowach modelowych szerokiego rozumienia dochodu opartego na teorii przyrostu czystego majątku powoduje, że umowy te dotyczą także w pewnym zakresie opodatkowania majątku oraz przychodu 18. Dochód z działalności gospodarczej o charakterze międzynarodowym, niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej (spółka kapitałowa, spółka osobowa transparentna podatkowo), na gruncie Umowy modelowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 19, na której wzorowane są poszczególne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, określony jest jako zysk, z zastrzeżeniem wyjątków w niej przewidzianych (przykładowo w przypadku dywidend Umowa modelowa OECD posługuje się określeniem dochód z dywidend ). Komentarz do Umowy modelowej OECD rozumie zysk możliwie szeroko, jako wszelkie dochody wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa (obszernie na ten temat w rozdziale III). Definicja ta odpowiada zatem teorii przyrostu czystego majątku. Na potrzeby niniejszej pracy pojęcie zysku przedsiębiorstwa będzie również rozumiane możliwie szeroko, jako wszelkie zyski przedsiębiorstwa uzyskane w toku prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji pojęcie zysków przedsiębiorstwa będzie rozumiane nieco szerzej niż w art. 7 UM-OECD. Co prawda art. 7 UM-OECD obejmuje swym zakresem znakomitą część zysków z działalności gospodarczej, to jednak poza zakresem jego regulacji znajduje się pewna istotna część zysków/dochodów (na przykład zyski z transportu międzynarodowego czy też dochody pasywne dywidendy, odsetki, należności licencyjne). Również prawo unijne odwołuje się do szeroko rozumianego pojęcia zysku, określając zysk jako dochód z działalności gospodarczej, choć niekiedy w międzynarodowym i unijnym prawie podatkowym na określenie pewnych przypływów w ramach przedsiębiorstwa używa się różnych określeń (np. Umowa modelowa OECD posługuje się pojęciem dochodu z dywidendy, podczas gdy prawo unijne pojęciem zysku). 18 R. Mastalski, Prawo..., s Model Tax Convention on Income and Capital, Condensed Version 17 July 2008, OECD Committee of Fiscal Affaires 2008 (wersja skrócona z 17 lipca 2008 r., Komitet Spraw Podatkowych OECD, 2008). Tekst UM-OECD wraz z komentarzem do niej dostępny jest w języku angielskim bądź francuskim w wersji elektronicznej na stronach internetowych OECD: document/55/0,3343,en_2649_33747_ _1_1_1_1,00.html. 24

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ABOLICJA PODATKOWA. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki

ABOLICJA PODATKOWA. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki ABOLICJA PODATKOWA ABOLICJA PODATKOWA Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki Warszawa 2008 Stan prawny na 1 października 2008 r. Wydawca: Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący: Ewa Fonkowicz Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 2 Podatek dochodowy od spółek (Impôt sur les sociétes - IS) jest zbliżony do polskiego podatku dochodowego od osób prawnych. To podatek bezpośredni, któremu

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Źródło : http://www.podatki.egospodarka.pl/108332,zagraniczna-spolka-cywilnaa-zwolnienie-z-podatku-dywidendy,1,69,1.html Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Czy wypłata dywidendy

Bardziej szczegółowo

Niski podatek i brak odpowiedzialności za zobowiązania. Wpisany przez Filip Barański

Niski podatek i brak odpowiedzialności za zobowiązania. Wpisany przez Filip Barański Czy prowadząc działalność można nie odpowiadać za zobowiązania i jednocześnie płacić możliwie niskie podatki? Krokiem w tym kierunku jest spółka komandytowa ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe Unii Europejskiej

Prawo podatkowe Unii Europejskiej Izabela Andrzejewska-Czernek, Bogumi³ Brzeziñski, Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiñski-Sulecki, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesiñska, Ewa Prejs, Jowita Pustu³, Adam Zalasiñski Prawo podatkowe Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma.

Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma. Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma. W ostatnich latach z powodu migracji ludności obywatele

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.01.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa str. 19 Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 1.1. Pierwsze międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów............................................... XV Wykaz literatury.............................................. XIX Wstęp...................................................... XXIII Część

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.04.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce

Międzynarodowe aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce Międzynarodowe aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce Kontrowersje związane z opodatkowaniem spółek komandytowo-akcyjnych prof. dr hab. Adam Mariański Michał Wilk 1 Status SKA na gruncie polskiego

Bardziej szczegółowo

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Adam Bartosiewicz Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009 Wykaz skrótów 13 Akty prawne 13 Organy 14 Publikatory 14 Uwagi wprowadzające

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel sporządzenia Protokołu do Umowy W związku ze stopniowym otwieraniem przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego rynków

Bardziej szczegółowo

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wstęp Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku ő 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania II. Polityczne i gospodarcze aspekty opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych?

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK JACEK BROLIK ELŻBIETA MUCHA Warszawa 2013 WZORY PISM Stan prawny na 1 września 2013

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków dochodowych w ramach pomocy administracyjnej

Wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków dochodowych w ramach pomocy administracyjnej Niemieckie regulacje zawierają m.in. unormowanie zasad odmowy udzielania informacji podmiotom zagranicznym oraz przekazywania informacji korzystnych dla podatnika na jego wniosek. Wymiana informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Agnieszka Wasilewska Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Cash pooling.

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE 1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE Prawo podatkowe UE próba definicji Prawo podatkowe UE jest przede wszystkim zbiorem przepisów będących instrumentem realizacji celów Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Regulacja prawna finansów publicznych 1. Proszę określić zakres sektora finansów publicznych i podmioty tego sektora. 2. Proszę przedstawić

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych.

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych. Jednostka budżetowa jako forma organizacyjno-prawna sektora finansów publicznych (tworzenie, gospodarka finansowa, przykłady zastosowania). Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w PDOP. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Zagadnienie osobowości prawnej... 15 1. Dyskusje dotyczące znaczenia pojęć... 15 2. Dychotomiczny podział podmiotów prawa...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC 1 Titre de la présentation 01 KONCEPCJA OPODATKOWANIA CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANY) 2 Titre de la présentation Cele regulacji CFC: Ograniczenie możliwości

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki

USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wprowadzenie...11

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe prawo podatkowe podatki bezpośrednie. Zagadnienia ogólne

Wspólnotowe prawo podatkowe podatki bezpośrednie. Zagadnienia ogólne Wspólnotowe prawo podatkowe podatki bezpośrednie Zagadnienia ogólne Podstawy prawne harmonizacji Podatki pośrednie ( art.90-93 TWE) Podatki bezpośrednie brak bezpośredniego nakazu harmonizacji (art.94,96,308

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Uwagi do propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego

Uwagi do propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego Uwagi do propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego W odpowiedzi na pojawiające się propozycje, zgłaszane w toku prac koncepcyjnych nad projektem ustawy

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Leokadia Oręziak KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej Po raz kolejny, w związku z niezwykle istotnym dla podatników wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2009 r., powraca problem opodatkowania zysków kapitałowych. Po raz kolejny,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie inwestycji w Niemczech

Opodatkowanie inwestycji w Niemczech Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft Opodatkowanie inwestycji w Niemczech Prof. dr Wojciech Stiller Personal Income Tax (Podatek dochodowy od osób fizycznych / Einkommensteuer)

Bardziej szczegółowo

Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej

Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej Veronika Konyaeva, prawnik, Russian Desk Hanna Juzyszyn, doradca podatkowy, Departament Podatkowy

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej Komentarz Adam Bartosiewicz KOMENTARZE PRAKTYCZNE ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej Komentarz Adam Bartosiewicz KOMENTARZE PRAKTYCZNE Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094 KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski B 365094 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I. PODATKI JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA MIĘDZY- NARODOWĄ POZYCJĘ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Międzynarodowe i europejskie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Wstęp. (w ograniczonym zakresie), a także ulgi i zwolnienia podatkowe. Aktem prawnym, który stanowił podwaliny dla wprowadzenia

Wstęp. (w ograniczonym zakresie), a także ulgi i zwolnienia podatkowe. Aktem prawnym, który stanowił podwaliny dla wprowadzenia Wstęp W końcu lat 60. ubiegłego wieku w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej rozpoczął się proces harmonizacji podatkowej, który miał doprowadzić do opracowania i wdrożenia wspólnego systemu podatku od

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Konwencja Modelowa OECD a umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Konwencja Modelowa OECD a umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Konwencja Modelowa OECD a umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel 1 Agenda 1) umowy międzynarodowe jako środek służący eliminacji podwójnego opodatkowania w sensie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 14, 10 kwietnia

TaxWeek. Nr 14, 10 kwietnia Przegląd nowości podatkowych Nr 14, 10 kwietnia 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Krajowe środki prawne skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania wświetle europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego

Krajowe środki prawne skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania wświetle europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego Krajowe środki prawne skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania wświetle europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego Konferencja Naukowa Krok w przyszłość- stypendia dla doktorantów III edycja

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych 1. Samorząd gminny w Polsce przy wykonywaniu swoich zadań ma możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE ROK AKADEMICKI 2014/2015 I. PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Źródła prawa finansów publicznych. 2. Pojęcie finansów (w ogólności). 3. Pojęcie finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services Global expertise with local faces DOING BUSINESS IN FINLAND - NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWNE Plan prezentacji FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Ś GOSPODARCZEJ ZAGADNIENIA PODATKOWE PRAWO PRACY Dlaczego Finlandia?

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2007 r., I SA/Gd 118/2007. 658

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2007 r., I SA/Gd 118/2007. 658 D O C H O D Y O S I Ą G A N E N A T E R Y T O R I U M R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J W R O Z U M I E N I U A R T. 3 U S T. 2 U S T A W Y O P O D A T K U D O C H O D O W Y M O D O S Ó B

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych w Japonii pobierany jest od dochodu uzyskanego przez osobę fizyczną w ciągu jednego roku kalendarzowego. Został on uregulowany w ustawie o podatku dochodowym (ang.

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności W tym numerze m.in.: Kilka słów tytułem wstępu Podstawowym aktem prawnym

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury październikowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo