PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD MIASTA Łaziska Górne Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 INSTALACJA KLIMATYZACJI mgr inż. Barbara Mierzwa nr upr. 508/86 z dnia r. mgr inż. Tomasz Matloch nr upr. SLK/4211/POOS/12 z dnia r. Łaziska Górne, LUTY 2015 r.

2 SPIS RYSUNKÓW RZUT PARTERU INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT I PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT II PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT DACHU INSTALACJA KLIMATYZACJI SCHEMAT SYSTEMU VRF 1 II PIĘTRO INSTALACJA KLIMATYZACJI SCHEMAT SYSTEMU VRF 2 I PIĘTRO INSTALACJA KLIMATYZACJI SCHEMAT SYSTEMU VRF 3 PARTER INSTALACJA KLIMATYZACJI SCHEMAT PODŁĄCZENIA CHŁODNIC WENTYLACYJNYCH INSTALACJA KLIMATYZACJI IK-01 IK-02 IK-03 IK-04 IK-05 IK-06 IK-07 IK-08

3 SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW WSTĘP: OKREŚLENIE TEMATU: PODSTAWA OPRACOWANIA: PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO OBIEKTU: ZYSKI CIEPŁA PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO POZIOMY HAŁASU KLIMATYZACJA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SYSTEM VRF 1 PIĘTRO II INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SYSTEM VRF 2 PIĘTRO I INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SYSTEM VRF 3 PARTER INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SERWEROWNI INSTALACJA KLIMATYZACYJNA PODŁĄCZENIA CHŁODNIC W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH OPIS ROBÓT, URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW : INSTALACJE CHŁODNICZE PRZEWODY RUROWE ARMATURA INSTALACYJNA IZOLACJA PRZEWODÓW I ELEMENTÓW INSTALACJI ODPROWADZENIE SKROPLIN MONTAŻ EKSPLOATACJA WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU: PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE WYTYCZNE BRANŻOWE WYTYCZNE PPOŻ WYTYCZNE BHP WYTYCZNE ELEKTRYCZNE WYTYCZNE BUDOWLANE ZAŁOŻENIA INSTALACYJNE UWAGI KOŃCOWE: OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZAKRES DOSTAW WYKONAWCY INSTALACJI SANITARNYCH TYPY I PRODUCENCI ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: str. 3

4 1. WSTĘP: 1.1 OKREŚLENIE TEMATU: Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji dla budynku Przychodni Zdrowia wraz z apteką oraz pomieszczeniami Straży Miejskiej. 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA: Opracowanie wykonano w oparciu o: zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego instalacji klimatyzacji, projekt architektoniczno-budowlany, uzgodnienia z Projektantami -Autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle), wytyczne dostarczone przez inwestora, katalogi armatury, przewodów i wyposażenia, programy komputerowe wspomagania projektowania, obowiązujące przepisy, normy i wytyczne projektowania instalacji klimatyzacji Formalną podstawą wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora. Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne: Przepisy WYKAZ WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH PRZEPISÓW I NORM (Z UWZGLĘDNIENIEM PÓŹNIEJSZYCH ZMIAN) [I] - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. [II] - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [III] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [IV] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. [V] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. [VI] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 [VII] [VIII] w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznemu lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. str. 4

5 Normy PN-B Izolacja cieplna przewodów. PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. PN-EN- ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. PN-B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. PN-B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. PN-B Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymagania. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL : Zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI SANITARNYCH WYNIKAJACE Z WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Zgodnie z [II] Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych. W budynku nie wolno stosować palnych izolacji termicznych bądź akustycznych na przewodach instalacyjnych. Zgodnie z [II] Odległość nie izolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Zgodnie z [II] Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Zgodnie z [II] i Elastyczne elementy łączące przewody wentylacyjne z elementami instalacji lub urządzeniami powinny być wykonane z materiałów trudno zapalnych, nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego a ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m przy wentylatorach oraz 4 m przy innych elementach instalacji. Zgodnie z [II] Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kn na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji. Filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza str. 5

6 palących się cząstek. Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 120 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60. Zgodnie z [II] wentylatory oraz urządzenia uzdatniania powietrza zainstalowane w przewodach wentylacyjnych powinny być obudowane w klasie odporności ogniowej EI 60. Zgodnie z [II] Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego(ei 60). Zgodnie z [II] Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej, wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych (EI 60), bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 10. Zgodnie z [II] Wszystkie klapy pożarowe w budynku należy wyposażyć w siłowniki i sterować z systemu alarmowania pożaru. 11. Zgodnie z [II] z zastrzeżeniem [II] przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. Należy zastosować odpowiednie do rodzaju i średnicy przewodu przejścia instalacyjne (manszety), posiadające aktualne aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty zgodności. Montaż przejść instalacyjnych należy wykonać zgodnie z odnośnymi instrukcjami montażu. 12. Zgodnie z [II] przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach nie stanowiących oddzieleń przeciwpożarowych, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. Zgodnie z [II] wszelkie przejścia przez ściany zewnętrzne budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku (należy je wyposażyć w przepusty gazoszczelne). Zgodnie z [II] na drodze ewakuacyjnej zabronione jest wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji lub ogrzewania. Wszystkie klapy pożarowe należy wyposażyć w wyłączniki krańcowe umożliwiające monitorowanie obu położeń klapy (klapa zamknięta oraz klapa otwarta) i stanu awarii. Wszelkie klapy pożarowe powinny zostać zainstalowane zgodnie z odnośnymi instrukcjami montażu. W wypadku zaistnienia alarmu pożarowego na danej strefie instalacja wentylacji ogólnej, o ile nie jest wykorzystywana w wentylacji pożarowej, powinna zostać zatrzymana a wszystkie klapy pożarowe tej instalacji powinny zostać zamknięte. 1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji dla budynku Przychodni Zdrowia wraz z apteką oraz pomieszczeniami Straży Miejskiej w Łaziskach przy ulicy Plac Ratuszowy. str. 6

7 2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: 2.1 ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO OBIEKTU: strefa klimatyczna zimowa III strefa klimatyczna letnia I obliczeniowa temperatura zewnętrzna zimą -20ºC obliczeniowa temperatura zewnętrzna latem +30ºC φ=45% parametry wewnętrzne pomieszczeń zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm i przepisów 2.2 ZYSKI CIEPŁA Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego do obliczeń zapotrzebowania energii cieplnej dla pomieszczeń w okresie letnim przyjęto zgodnie z tablicą nr 1. Tab. nr 1. Parametry powietrza zewnętrznego dla lata i zimy wg PN -76/B Pora roku Temperatura [ºC] Wilgotność względna Φ[%] NORMA lato PN-76/B zima PN-82/B Obliczenia wewnętrznych zysków ciepła i od nasłonecznienia dla pomieszczeń wykonano wg programu branżowego. Wartości zysków ciepła w poszczególnych pomieszczeniach pokazano na rysunkach. 2.3 PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO Temperatury klimatyzowanych pomieszczeń w budynkach przyjęto wg zasady komfortu ciepła i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowania Tab. nr 2. Parametry powietrza wewnętrznego Rodzaj pomieszczenia Pomieszczenia biurowe Temperatura wewnętrzna lato [ C] Komfort ciepła Ti = 25 ±1 C Wilgotność względna Zima/lato[%] NK NK wartość niekontrolowana wynikowa Ti obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego Tz temperatura powietrza zewnętrznego str. 7

8 2.4 POZIOMY HAŁASU Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości wyspecyfikowanych w poniższej tabeli oraz wartości podanych w PN-87/B-02151/02. Rodzaj pomieszczenia Poziom dźwięku db(a) Pom. biurowe 45 Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego na zewnątrz wyrażony równoważnym poziomem dźwięku w db określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. (Dz. U. Nr 66 poz. 436) i wynosi 55 db w porze dnia oraz 45 db w porach nocnych. 3. KLIMATYZACJA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI Dla budynku przewidziano instalację klimatyzacji miejscowej opartej na jednostkach freonowych w systemie dwu-rurowym typu VRF. Jest to układ ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. System ten umożliwia jednoczesną pracę jednostek wewnętrznych w funkcji chłodzenia przy zastosowaniu jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki zewnętrzne zastosowane w projekcie posiadają jedną sprężarkę. Wydajność sterowana jest przetwornicą częstotliwości co korzystnie wpływa na pracę sprężarki. System VRF zapewnia prawidłową pracę agregatów jak i jednostek wewnętrznych w warunkach obliczeniowych lata. Efektem tego jest utrzymanie wymaganych parametrów temperatury w pomieszczeniach. Czynnikiem roboczym w systemie VRF będzie freon R410A. 3.1 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SYSTEM VRF 1 PIĘTRO II Dla potrzeb klimatyzacji pomieszczeń na piętrze II przewiduje się freonowy system klimatyzacyjny VRF, oparty o jednostkę zewnętrzną : FDC450KXZE1 japońskiej firmy MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,, o nominalnej wydajności ziębniczej 45 kw w warunkach obliczeniowych. Agregat skraplający usytuowany będzie na dachu budynku wg rysunku IK-04. Montaż jednostki zewnętrznej należy wykonać na indywidualnej konstrukcji wsporczej za pośrednictwem wibroizolatorów lub podkładów wibroizolacyjnych. W ramach montażu chłodniczego należy przewidzieć wykonanie okablowania sterującego od jednostki zewnętrznej do jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urządzeń. Konstrukcję oraz wygląd jednostek wewnętrznych systemu VRF, starano dostosować się do aranżacji i wyposażenia pomieszczeń. Na podstawie zaprojektowanych pomieszczeń, przewidziano jednostki wewnętrzne systemu VRF seria KXE6, typ: - kaseta 4 - stronna ( ) model FDTC, - lub równoważne o. Planowany system zapewnia: przejęcie obliczeniowego całkowitego strumienia ciepła występującego w analizowanych pomieszczeniach, oraz utrzymywanie stałych parametrów powietrza w okresie letnim: temperatura = 25 C ± 1 C, Lokalizacja jednostek wewnętrznych wg załączonych rysunków. Montaż jednostek w przestrzeni międzystropowej stropu podwieszanego w pomieszczeniach. Jednostki te mają możliwość sterowania wydajnością ( zapewnienie wymaganej temperatury pomieszczenia ) za pomocą sterowników montowanych na ścianie. Kondensat powstały w procesie chłodzenia powietrza obiegowego należy odprowadzić str. 8

9 do najbliższego odbiornika ścieków ( wg oznaczenia na rysunku) w systemie rur PP i minimalnym spadku 1%. Średnice rur podano na rysunkach. Zawartość czynnika w układzie wynosi 16,6 kg. Dopuszczalne stężenie czynnika chłodniczego R410A wynosi 440kg/m3. W celu nie przekroczenia tego stężenia zwiększono strumień powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach magazynu 0/42 oraz zmywalni 0/47. W pozostałych pomieszczeniach, przez które prowadzona jest instalacja freonowa stężenie freonu nie przekracza 440kg/m3 przy projektowanej wentylacji. 3.2 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SYSTEM VRF 2 PIĘTRO I Dla potrzeb klimatyzacji pomieszczeń na piętrze I przewiduje się freonowy system klimatyzacyjny VRF, oparty o jednostkę zewnętrzną : FDC400KXZE1 japońskiej firmy MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, o nominalnej wydajności ziębniczej 40 kw w warunkach obliczeniowych. Agregat skraplający usytuowany będzie na dachu budynku wg rysunku IK-04. Montaż jednostki zewnętrznej należy wykonać na indywidualnej konstrukcji wsporczej za pośrednictwem wibroizolatorów lub podkładów wibroizolacyjnych. W ramach montażu chłodniczego należy przewidzieć wykonanie okablowania sterującego od jednostki zewnętrznej do jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urządzeń. Konstrukcję oraz wygląd jednostek wewnętrznych systemu VRF, starano dostosować się do aranżacji i wyposażenia pomieszczeń. Na podstawie zaprojektowanych pomieszczeń, przewidziano jednostki wewnętrzne systemu VRF seria KXE6, typ: - kaseta 4 - stronna ( ) model FDTC, - lub równoważne o. Planowany system zapewnia: przejęcie obliczeniowego całkowitego strumienia ciepła występującego w analizowanych pomieszczeniach, oraz utrzymywanie stałych parametrów powietrza w okresie letnim: temperatura = 25 C ± 1 C, Lokalizacja jednostek wewnętrznych wg załączonych rysunków. Montaż jednostek w przestrzeni międzystropowej stropu podwieszanego w pomieszczeniach. Jednostki te mają możliwość sterowania wydajnością ( zapewnienie wymaganej temperatury pomieszczenia ) za pomocą sterowników montowanych na ścianie. Kondensat powstały w procesie chłodzenia powietrza obiegowego należy odprowadzić do najbliższego odbiornika ścieków ( wg oznaczenia na rysunku) w systemie rur PP i minimalnym spadku 1%. Średnice rur podano na rysunkach. Zawartość czynnika w układzie wynosi 22,2 kg. Dopuszczalne stężenie czynnika chłodniczego R410A wynosi 440kg/m3. We wszystkich pomieszczeniach, przez które prowadzona jest instalacja freonowa stężenie freonu nie przekracza 440kg/m3 przy projektowanej wentylacji. 3.3 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SYSTEM VRF 3 PARTER Dla potrzeb klimatyzacji pomieszczeń na piętrze I przewiduje się freonowy system klimatyzacyjny VRF, oparty o jednostkę zewnętrzną : FDC280KXZE1 japońskiej firmy MITSUBISHI HEAVY str. 9

10 INDUSTRIES, o nominalnej wydajności ziębniczej 28 kw w warunkach obliczeniowych. Agregat skraplający usytuowany będzie na dachu budynku wg rysunku IK-04. Montaż jednostki zewnętrznej należy wykonać na indywidualnej konstrukcji wsporczej za pośrednictwem wibroizolatorów lub podkładów wibroizolacyjnych. W ramach montażu chłodniczego należy przewidzieć wykonanie okablowania sterującego od jednostki zewnętrznej do jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urządzeń. Konstrukcję oraz wygląd jednostek wewnętrznych systemu VRF, starano dostosować się do aranżacji i wyposażenia pomieszczeń. Na podstawie zaprojektowanych pomieszczeń, przewidziano jednostki wewnętrzne systemu VRF seria KXE6, typ: - kaseta 4 - stronna ( ) model FDTC. - jednostka naścienna model FDK - lub równoważne o Planowany system zapewnia: przejęcie obliczeniowego całkowitego strumienia ciepła występującego w analizowanych pomieszczeniach, oraz utrzymywanie stałych parametrów powietrza w okresie letnim: temperatura = 25 C ± 1 C, Lokalizacja jednostek wewnętrznych wg załączonych rysunków. Montaż jednostek w przestrzeni międzystropowej stropu podwieszanego w pomieszczeniach. Jednostki te mają możliwość sterowania wydajnością ( zapewnienie wymaganej temperatury pomieszczenia ) za pomocą sterowników montowanych na ścianie. Kondensat powstały w procesie chłodzenia powietrza obiegowego należy odprowadzić do najbliższego odbiornika ścieków ( wg oznaczenia na rysunku) w systemie rur PP i minimalnym spadku 1%. Średnice rur podano na rysunkach. Zawartość czynnika w układzie wynosi 21,9 kg. Dopuszczalne stężenie czynnika chłodniczego R410A wynosi 440kg/m3. W celu nie przekroczenia tego stężenia zwiększono strumień powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu porządkowym 2/31. W pozostałych pomieszczeniach, przez które prowadzona jest instalacja freonowa stężenie freonu nie przekracza 440kg/m3 przy projektowanej wentylacji. Klimatyzacja oparta na w/w systemach pracuje na powietrzu obiegowym. Powietrze wentylacyjne tzw. świeże dostarczane jest do pomieszczeń w ilościach higienicznych i wymaganych z wykorzystaniem central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych. Dokładny opis rozwiązań wentylacji mechanicznej budynku znajduje się w osobnym opracowaniu patrz projekt wykonawczy wentylacji. 3.4 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SERWEROWNI Dla pomieszczenia serwerowni 2.22 projektuje się indywidualny redundantny układ klimatyzacji freonowej opartej o system split. Dobrano dwie jednostki zewnętrzne SRC25ZM-S japońskiej firmy MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, o nominalnej wydajności ziębniczej 2,5 kw każda. Agregaty skraplające usytuowane będą na dachu budynku wg rysunku IK-04. Montaż jednostki zewnętrznej należy wykonać na indywidualnej konstrukcji wsporczej za pośrednictwem wibroizolatorów lub podkładów wibroizolacyjnych. W ramach montażu chłodniczego należy przewidzieć wykonanie okablowania sterującego od jednostki zewnętrznej do jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urządzeń. Planowany system zapewnia: przejęcie obliczeniowego całkowitego strumienia ciepła występującego w analizowanym str. 10

11 pomieszczeniu. W proj. pomieszczeniu dobrano dwa klimatyzatory naścienne SRK25ZM-S o wydajności chłodniczej 2,5kW lub równoważne o Pracę naprzemienną układów zapewni sterownik RC-EX1 wraz z interfejsami SC-BIKN-E. Kondensat powstały w procesie chłodzenia powietrza obiegowego należy odprowadzić do najbliższego odbiornika ścieków ( wg oznaczenia na rysunku) w systemie rur PP i minimalnym spadku 1%. Średnice rur podano na rysunkach. 3.5 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA PODŁĄCZENIA CHŁODNIC W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH Zgodnie z projektem instalacji wentylacji w centralach wentylacyjnych projektuje się chłodnice z bezpośrednim odparowaniem. Źródłem chłodu dla chłodnic są agregaty skraplające umieszczone na dachu zgodnie z rysunkiem IK-04. Dla każdej chłodnicy projektuje się osobny agregat: - chłodnica NW1 agregat skraplający SRC40ZMX-S - chłodnica NW2 agregat skraplający FDC71VNX - chłodnica NW3 agregat skraplający FDC100VS - chłodnica NW4 agregat skraplający FDC71VNX - chłodnica NW5 agregat skraplający MCAEBY lub równoważne o. Montaż jednostki zewnętrznej należy wykonać na indywidualnej konstrukcji wsporczej za pośrednictwem wibroizolatorów lub podkładów wibroizolacyjnych. W ramach montażu chłodniczego należy przewidzieć wykonanie okablowania sterującego od jednostki zewnętrznej do chłodnicy w centrali wentylacyjnej wg specyfikacji producenta instalowanych urządzeń. 4. OPIS ROBÓT, URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW : Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i/lub Przetargowym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal odnoszącymi się do poszczególnych instalacji Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i instrukcjami odnoszącymi się do poszczególnych instalacji oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej dokładności montażu i ostrożności. W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń lub ciał obcych. str. 11

12 Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów. Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą posiadać odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszą być zainstalowane zgodnie z warunkami określonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). W szczególności należy zastosować przejścia instalacyjne na przewodach rurowych dostosowane do rodzaju przewodu oraz przegrody. Wykonawca jest zobowiązany do wydania wytycznych o wielkości i usytuowaniu fundamentów i wylewek pod urządzenia instalacyjne w terminie umożliwiającym wykonanie ich przez wykonawcę budowlanego. Mocowania i podwieszenia przewodów rurowych w postaci obejm do rur z wkładkami z gumy profilowanej. Wszystkie elementy podwieszeń i zamocowań w wykonaniu ocynkowanym. Punkty stałe w postaci odpowiednich obejm do rur w wykonaniu ciężkim (do punktów stałych). Wszelkie elementy instalacji należy mocować i podwieszać na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób uniemożliwiający zerwanie instalacji w wypadku pożaru. Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem powierzchni przewodów o ścianki bruzd przy pomocy specjalnych węży ochronnych. Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane przez Inwestora na etapie aranżacji poszczególnych pomieszczeń. 5. INSTALACJE CHŁODNICZE 5.1 PRZEWODY RUROWE (1) Przewody instalacyjne freonu z rur miedzianych.wszystkie kształtki (trójniki, redukcje, łuki) prefabrykowane fabrycznie. (2) Przewody należy zabezpieczyć przed powstawaniem nadmiernych naprężeń spowodowanych wydłużeniami termicznymi (np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatorów lub samokompensację). (3) Prowadzenie przewodów: w bruzdach, w obudowach, w szybach instalacyjnych, po wierzchu ścian, pod stropami i na specjalnych konstrukcjach. str. 12

13 (4) Przewody rurowe przy przejściach przez strefy pożarowe, uszczelnić masami zgodnie z aprobatą producenta. 5.2 ARMATURA INSTALACYJNA - zgodnie z DTR i wytycznymi producenta patrz zał. 5.3 IZOLACJA PRZEWODÓW I ELEMENTÓW INSTALACJI (1) Przewody chłodnicze należy zaizolować izolacją z węży i płyt ze spienionego kauczuku syntetycznego do stosowania w chłodnictwie o współczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej µ 7000 wg. DIN Rury instalacji grzewczych należy zaizolować izolacją z wełny mineralnej na folii aluminiowej do instalacji grzewczych. (2) Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. (3) Grubość izolacji należy dostosować do średnicy przewodu, temperatury czynnika, temperatury i wilgotności otoczenia, oraz maksymalnej dopuszczalnej wartości jednostkowych strat ciepła dla danej średnicy przewodu i temperatury czynnika (zgodnie z PN-B-02421) i/lub wymogów zabezpieczenia przed wykraplaniem. (4) Izolacja musi obejmować wszelkie elementy instalacji. Izolacja przewodów chłodniczych musi być wykonana w taki sposób aby uniemożliwić kondensację pary wodnej na powierzchni instalacji (izolacja w pełni szczelna). (5) Wszelkie elementy instalacji, w których nie ma przepływu (np. odwodnienia i odpowietrzenia należy zaizolować co najmniej na odcinkach przylegających do zimnych elementów instalacji w taki sposób, aby na elementach tych również nie była możliwa kondensacja pary wodnej (instalacja chłodnicza) lub aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu temperatury danego elementu (instalacja grzewcza). (6) Rury biegnące na zewnątrz budynku prowadzić w zamkniętych korytach z blachy ocynkowanej. 5.4 ODPROWADZENIE SKROPLIN Powstający w wyniku pracy chłodnic klimatyzatorów, kondensat wodny należy mechanicznie odprowadzić (pompki skroplin) rurami PP do instalacji kanalizacji zgodnie z rysunkami. Przewody kondensatu prowadzić ze spadkiem 1,0 % do pionów kanalizacyjnych zgodnie ze wskazanymi miejscami na rysunkach. Przewody odprowadzenia kondensatu wpiąć do istniejących pionów kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie. 6. MONTAŻ Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych rozdział 13 - Instalacje wentylacji i klimatyzacji - wydawnictwo ARKADY - Warszawa 1988 r. wydanie III. Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami podanymi przez producentów. Przewody freonowe oraz odprowadzenia kondensatu prowadzić w górnych częściach pomieszczeń trasa zgodnie z rysunkami. str. 13

14 7. EKSPLOATACJA Okresowo należy sprawdzać stan filtrów w jednostkach wewnętrznych, czyścić je, a w razie konieczności wymienić. Co najmniej raz w roku należy dokonać przeglądu serwisowego klimatyzatorów. 8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU: 8.1 PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalacje freonowe należy starannie osuszyć azotem. Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe COBRTI Instal, zeszyt 5 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń Próby ciśnieniowe przeprowadzić wykonując próbę szczelności instalacji na ciśnienie 41 bar. Z uwagi na wrażliwość armatury na wszelkie, nawet minimalne, zanieczyszczenia mechaniczne, instalację przed próbami dokładnie przedmuchać azotem. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół. 9. WYTYCZNE BRANŻOWE 9.1 WYTYCZNE PPOŻ. Zamontowane urządzenia nie stwarzają zagrożenia pożarowego. Aby jednak nie dopuścić do rozprzestrzeniania powstałego z jakichkolwiek przyczyn pożaru na terenie budynku z chwilą jego zauważenia należy niezwłocznie wyłączyć wszystkie urządzenia wentylacyjne. Ze względu na niewielkie średnice rurociągi nie wymagają zastosowania zacisków p.poż. Instalacje przechodzące przez ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić pastą HILTI. 9.2 WYTYCZNE BHP Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polska Norma lub z aprobatą techniczną) Montaż rurociągów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów BHP Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP Nie dopuszcza się : pracy przy niesprawnych urządzeniach, dokonywania napraw przy pracujących urządzeniach, dokonywania napraw i przeglądów przez osoby nie przeszkolone i nie posiadające wymaganych dopuszczeń, użytkowania pomieszczeń i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem okresowa obsługa maszyn wirujących winna przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi maszyn i urządzeń. str. 14

15 9.3 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE Należy doprowadzić energię elektryczną do jednostek wewnętrznych klimatyzacji, agregatów skraplających na dachu, elementów sterowania i automatycznej regulacji. Należy wykonać podłączenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urządzeń wentylacyjnych zgodnie z DTR urządzenia. Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie urządzenia wentylacyjne powinny być wyposażone w wyłączniki serwisowe. L.p. Urządzenie Model Lokalizacja Zasilanie Moc 1 Jednostka wewnętrzna FDK 230V klimatyzacji VRF FDTC 2 Jednostka zewnętrzna klimatyzacji VRF 3 Jednostka zewnętrzna klimatyzacji VRF 4 Jednostka zewnętrzna klimatyzacji VRF 5 Jednostka zewnętrzna klimatyzacji Split dla serwerowni 6 Agregat skraplający dla chłodnicy NW1 7 Agregat skraplający dla chłodnicy NW2 8 Agregat skraplający dla chłodnicy NW3 9 Agregat skraplający dla chłodnicy NW4 10 Agregat skraplający dla chłodnicy NW5 Zgodnie z rysunkami IK-01, IK-02, IK-03 57x30 W 1x50W FDC280KXZE1 Dach 3x400V 7,24 kw FDC400KXZE1 Dach 3x400V 10,96 kw FDC450KXZE1 Dach 3x400V 13,98 kw SRC25ZM-S Dach 230V 2x0,8 kw SRC40ZMX-S Dach 230V 1kW FDC71VNX Dach 230V 2,1kW FDC100VS Dach 3x400V 2,72 kw FDC71VNX Dach 230V 2,1kW MCAEBY 260 Dach 3x400V 22,4kW 9.4 WYTYCZNE BUDOWLANE Należy wykonać: - prace budowlane związane z przejściami przewodów instalacji freonowej oraz skroplin przez przegrody budowlane wraz z ew. bruzdami ściennymi i obudową przewodów. - konstrukcję wsporczą pod agregaty zewnętrzne 9.5 ZAŁOŻENIA INSTALACYJNE KLIMATYZACJA: Należy : - zapewnić odprowadzenie skroplin z urządzenia klimatyzacyjnego, - rura spustowa skroplonej wody powinna posiadać syfon aby ułatwić właściwe opróżnianie rury, oraz zapewnić nie przedostawanie się zapachów, - rura odprowadzająca skropliny powinna być prowadzona ze spadkiem 1%. Mocowanie przewodów wykonać zgodnie z instrukcja montażu i wytycznymi producenta. str. 15

16 10. UWAGI KOŃCOWE: Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym i w specyfikacji materiałów umożliwiają zapoznanie się ze specyfiką budynku i zastosowanych w nich rozwiązań instalacyjnych oraz wymaganymi standardami OBOWIĄZKI WYKONAWCY W zakres prac Wykonawcy wchodzi w szczególności dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do założonych parametrów pracy oraz umożliwiającymi właściwe funkcjonowanie i obsługę instalacji. Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. Demontaż oraz czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym miejscu elementów instalacji, które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia prac (np. demontaż istniejących korytek elektrycznych na czas prowadzonych prac). Odtworzenie sufitów podwieszanych gipsowych w miejscach robót oraz przeniesieniu instalacji np. światłowody w miejscu wystąpienia kolizji Ponowne zamontowanie elementów zdemontowanych podczas trwania prac montażu instalacji freonowych oraz skroplin. Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników. Wykonanie próby ciśnień szczelności instalacji freonowej z wykorzystaniem np. Azotu. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów temperatur, poziomów głośności) Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korektę parametrów i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na podstawie pomiarów parametrów działających instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy). Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje, Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów /przebić, do przeprowadzenia instalacji, w ścianach żelbetowych do wielkości 300 x 300 mm /lub Ø300 mm, oraz odpowiednich otworów w ścianach niekonstrukcyjnych. Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i str. 16

17 instrukcjami wykonywania tego typu przejść (wykonanie specjalnych przejść przewodów instalacji chłodniczych i kanalizacyjnych, etc.). Przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń. Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdującym się stale w biurze budowy, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprzętu wymagającego obsługi w stropach podwieszonych). Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji obejmujące w szczególności: a) Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do niniejszego Projektu Budowlano-Wykonawczego b) Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporządzone na podstawie egzemplarza Projektu Budowlano-Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami, przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń, c) Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, d) Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów, e) Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych przez obsługę techniczną budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnośnych serwisów), f) Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu. Instalacje należy wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOZ Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń Obowiązującymi przepisami i normami Organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z następującymi aktami prawnymi: (1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrodzenie dla zdrowia lub życia Dz. Ustaw nr 105 z roku 1997 roku (3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 10.2 ZAKRES DOSTAW WYKONAWCY INSTALACJI SANITARNYCH Zakres dostaw Wykonawcy Instalacji Sanitarnych w zakresie Automatycznej Regulacji obejmuje: str. 17

18 Dostarczenie wszystkich urządzeń systemu automatyki jak: sterowniki, czujniki, zawory regulacyjne, siłowniki, szafki montażowe, kable, koryta kablowe, Montaż wszystkich elementów automatyki, sterowników, czujników, siłowników. Zapewnienie określonej w kontrakcie gwarancji na robociznę i prace instalacyjne. Zapewnienie szkolenia personelu obsługi. Dostarczenie instrukcji obsługi. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. Dostarczenie wytycznych branżowych dla Podwykonawców branż: sanitarnej, elektrycznej TYPY I PRODUCENCI ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ Producentów oraz typy materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji oraz unifikacji zastosowanych materiałów i urządzeń. Mogą być one zastąpione przez równoważne im produkty konsultując ich zamianę z projektantem. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne atesty (dopuszczenia, certyfikaty) i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu zamawianego urządzenia, należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na jego zmianę. Elementy, których przykładowy typ lub charakterystyka nie zostały podane muszą odpowiadać odnośnym Normom i spełniać obowiązujące wymagania. Urządzenia instalacji i materiały związane z instalacją ppoż. które zastosowano w budynku, muszą posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Urządzenia muszą spełniać wymagania Dyrektywy w sprawie Ograniczenia Użycia Substancji Niebezpiecznych. Urządzenia muszą posiadać funkcję wykrywania nieszczelności. Projektowana instalacja zakłada wykorzystanie czynnika R410A Opracowanie nie obejmuje projektu instalacji elektrycznej. Projekt obejmuje swoim zakresem instalację odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych; od odcinków przyłączeniowych jednostek wewnętrznych, aż do głównych kolektorów grawitacyjnych zaznaczonych na rysunkach - zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu, oraz w uzgodnieniu z projektantem wod-kan. str. 18

19 11. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Producent Uwagi 1. Jednostka wewnętrzna klimatyzacji VRF kasetonowa FDTC22KXE6F Wraz z pompką skroplin ZESTAWIENIE KLIMATYZACJA VRF Kpl. 46 Np.: 2. Jednostka wewnętrzna klimatyzacji VRF kasetonowa FDTC28KXE6F Wraz z pompką skroplin 3. Jednostka wewnętrzna klimatyzacji VRF kasetonowa FDTC36KXE6F Wraz z pompką skroplin Kpl. 5 Np.: Kpl. 6 Np.: str. 19

20 Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Producent Uwagi 4. Jednostka wewnętrzna klimatyzacji VRF naścienna FDK22KXE6F Wraz z pompką skroplin Kpl. 1 Np.: 5. Panel TC-PSA-25W-E 6. Sterownik przewodowy RC-E5 7. Trójnik DIS-180-1G 8. Trójnik DIS-22-1G Kpl. 57 Np.: Szt. 58 Np.: Kpl. 18 Np.: Kpl. 34 Np.: str. 20

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W BRANŻY SANITARNEJ 1 : WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W BRANŻY SANITARNEJ 1 : WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE Kalisz 29. kwietnia 2009 r SPECYFIKACJA TECHNICZNA W BRANŻY SANITARNEJ 1 : WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE woda zimna i ciepła centralne ogrzewanie zdalaczynne wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN. CPV 45332000-3, INSTALACJI GAZOWEJ CPV 45333000-0, WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO SOCJALNE BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ GORLICE, UL. CHOPINA GMINA MIEJSKA GORLICE RYNEK 2, 38-300 GORLICE

BUDOWNICTWO SOCJALNE BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ GORLICE, UL. CHOPINA GMINA MIEJSKA GORLICE RYNEK 2, 38-300 GORLICE em4.pracownia ARCHITEKTURY.BRATANIEC MARCIN BRATANIEC, UL.ZAMOYSKIEGO 26/9, 30 523 KRAKÓW, MARCINBRATANIEC@gmail.com, +48 601 079 333, fax +48 350 24 36 Nr egz 1 Zadanie: Nazwa obiektu: BUDOWNICTWO SOCJALNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZASADY OBLICZANIA CENY NA ROBOTY BUDOWLANE sporządzona na podstawie treści Rozdziału 3 rozporządzenia MI z 2 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo