PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD MIASTA Łaziska Górne Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 INSTALACJA KLIMATYZACJI mgr inż. Barbara Mierzwa nr upr. 508/86 z dnia r. mgr inż. Tomasz Matloch nr upr. SLK/4211/POOS/12 z dnia r. Łaziska Górne, LUTY 2015 r.

2 SPIS RYSUNKÓW RZUT PARTERU INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT I PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT II PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT DACHU INSTALACJA KLIMATYZACJI SCHEMAT SYSTEMU VRF 1 II PIĘTRO INSTALACJA KLIMATYZACJI SCHEMAT SYSTEMU VRF 2 I PIĘTRO INSTALACJA KLIMATYZACJI SCHEMAT SYSTEMU VRF 3 PARTER INSTALACJA KLIMATYZACJI SCHEMAT PODŁĄCZENIA CHŁODNIC WENTYLACYJNYCH INSTALACJA KLIMATYZACJI IK-01 IK-02 IK-03 IK-04 IK-05 IK-06 IK-07 IK-08

3 SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW WSTĘP: OKREŚLENIE TEMATU: PODSTAWA OPRACOWANIA: PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO OBIEKTU: ZYSKI CIEPŁA PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO POZIOMY HAŁASU KLIMATYZACJA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SYSTEM VRF 1 PIĘTRO II INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SYSTEM VRF 2 PIĘTRO I INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SYSTEM VRF 3 PARTER INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SERWEROWNI INSTALACJA KLIMATYZACYJNA PODŁĄCZENIA CHŁODNIC W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH OPIS ROBÓT, URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW : INSTALACJE CHŁODNICZE PRZEWODY RUROWE ARMATURA INSTALACYJNA IZOLACJA PRZEWODÓW I ELEMENTÓW INSTALACJI ODPROWADZENIE SKROPLIN MONTAŻ EKSPLOATACJA WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU: PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE WYTYCZNE BRANŻOWE WYTYCZNE PPOŻ WYTYCZNE BHP WYTYCZNE ELEKTRYCZNE WYTYCZNE BUDOWLANE ZAŁOŻENIA INSTALACYJNE UWAGI KOŃCOWE: OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZAKRES DOSTAW WYKONAWCY INSTALACJI SANITARNYCH TYPY I PRODUCENCI ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: str. 3

4 1. WSTĘP: 1.1 OKREŚLENIE TEMATU: Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji dla budynku Przychodni Zdrowia wraz z apteką oraz pomieszczeniami Straży Miejskiej. 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA: Opracowanie wykonano w oparciu o: zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego instalacji klimatyzacji, projekt architektoniczno-budowlany, uzgodnienia z Projektantami -Autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle), wytyczne dostarczone przez inwestora, katalogi armatury, przewodów i wyposażenia, programy komputerowe wspomagania projektowania, obowiązujące przepisy, normy i wytyczne projektowania instalacji klimatyzacji Formalną podstawą wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora. Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne: Przepisy WYKAZ WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH PRZEPISÓW I NORM (Z UWZGLĘDNIENIEM PÓŹNIEJSZYCH ZMIAN) [I] - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. [II] - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [III] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [IV] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. [V] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. [VI] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 [VII] [VIII] w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznemu lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. str. 4

5 Normy PN-B Izolacja cieplna przewodów. PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. PN-EN- ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. PN-B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. PN-B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. PN-B Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymagania. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL : Zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI SANITARNYCH WYNIKAJACE Z WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Zgodnie z [II] Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych. W budynku nie wolno stosować palnych izolacji termicznych bądź akustycznych na przewodach instalacyjnych. Zgodnie z [II] Odległość nie izolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Zgodnie z [II] Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Zgodnie z [II] i Elastyczne elementy łączące przewody wentylacyjne z elementami instalacji lub urządzeniami powinny być wykonane z materiałów trudno zapalnych, nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego a ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m przy wentylatorach oraz 4 m przy innych elementach instalacji. Zgodnie z [II] Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kn na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji. Filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza str. 5

6 palących się cząstek. Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 120 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60. Zgodnie z [II] wentylatory oraz urządzenia uzdatniania powietrza zainstalowane w przewodach wentylacyjnych powinny być obudowane w klasie odporności ogniowej EI 60. Zgodnie z [II] Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego(ei 60). Zgodnie z [II] Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej, wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych (EI 60), bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 10. Zgodnie z [II] Wszystkie klapy pożarowe w budynku należy wyposażyć w siłowniki i sterować z systemu alarmowania pożaru. 11. Zgodnie z [II] z zastrzeżeniem [II] przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. Należy zastosować odpowiednie do rodzaju i średnicy przewodu przejścia instalacyjne (manszety), posiadające aktualne aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty zgodności. Montaż przejść instalacyjnych należy wykonać zgodnie z odnośnymi instrukcjami montażu. 12. Zgodnie z [II] przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach nie stanowiących oddzieleń przeciwpożarowych, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. Zgodnie z [II] wszelkie przejścia przez ściany zewnętrzne budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku (należy je wyposażyć w przepusty gazoszczelne). Zgodnie z [II] na drodze ewakuacyjnej zabronione jest wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji lub ogrzewania. Wszystkie klapy pożarowe należy wyposażyć w wyłączniki krańcowe umożliwiające monitorowanie obu położeń klapy (klapa zamknięta oraz klapa otwarta) i stanu awarii. Wszelkie klapy pożarowe powinny zostać zainstalowane zgodnie z odnośnymi instrukcjami montażu. W wypadku zaistnienia alarmu pożarowego na danej strefie instalacja wentylacji ogólnej, o ile nie jest wykorzystywana w wentylacji pożarowej, powinna zostać zatrzymana a wszystkie klapy pożarowe tej instalacji powinny zostać zamknięte. 1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji dla budynku Przychodni Zdrowia wraz z apteką oraz pomieszczeniami Straży Miejskiej w Łaziskach przy ulicy Plac Ratuszowy. str. 6

7 2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: 2.1 ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO OBIEKTU: strefa klimatyczna zimowa III strefa klimatyczna letnia I obliczeniowa temperatura zewnętrzna zimą -20ºC obliczeniowa temperatura zewnętrzna latem +30ºC φ=45% parametry wewnętrzne pomieszczeń zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm i przepisów 2.2 ZYSKI CIEPŁA Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego do obliczeń zapotrzebowania energii cieplnej dla pomieszczeń w okresie letnim przyjęto zgodnie z tablicą nr 1. Tab. nr 1. Parametry powietrza zewnętrznego dla lata i zimy wg PN -76/B Pora roku Temperatura [ºC] Wilgotność względna Φ[%] NORMA lato PN-76/B zima PN-82/B Obliczenia wewnętrznych zysków ciepła i od nasłonecznienia dla pomieszczeń wykonano wg programu branżowego. Wartości zysków ciepła w poszczególnych pomieszczeniach pokazano na rysunkach. 2.3 PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO Temperatury klimatyzowanych pomieszczeń w budynkach przyjęto wg zasady komfortu ciepła i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowania Tab. nr 2. Parametry powietrza wewnętrznego Rodzaj pomieszczenia Pomieszczenia biurowe Temperatura wewnętrzna lato [ C] Komfort ciepła Ti = 25 ±1 C Wilgotność względna Zima/lato[%] NK NK wartość niekontrolowana wynikowa Ti obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego Tz temperatura powietrza zewnętrznego str. 7

8 2.4 POZIOMY HAŁASU Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości wyspecyfikowanych w poniższej tabeli oraz wartości podanych w PN-87/B-02151/02. Rodzaj pomieszczenia Poziom dźwięku db(a) Pom. biurowe 45 Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego na zewnątrz wyrażony równoważnym poziomem dźwięku w db określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. (Dz. U. Nr 66 poz. 436) i wynosi 55 db w porze dnia oraz 45 db w porach nocnych. 3. KLIMATYZACJA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI Dla budynku przewidziano instalację klimatyzacji miejscowej opartej na jednostkach freonowych w systemie dwu-rurowym typu VRF. Jest to układ ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. System ten umożliwia jednoczesną pracę jednostek wewnętrznych w funkcji chłodzenia przy zastosowaniu jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki zewnętrzne zastosowane w projekcie posiadają jedną sprężarkę. Wydajność sterowana jest przetwornicą częstotliwości co korzystnie wpływa na pracę sprężarki. System VRF zapewnia prawidłową pracę agregatów jak i jednostek wewnętrznych w warunkach obliczeniowych lata. Efektem tego jest utrzymanie wymaganych parametrów temperatury w pomieszczeniach. Czynnikiem roboczym w systemie VRF będzie freon R410A. 3.1 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SYSTEM VRF 1 PIĘTRO II Dla potrzeb klimatyzacji pomieszczeń na piętrze II przewiduje się freonowy system klimatyzacyjny VRF, oparty o jednostkę zewnętrzną : FDC450KXZE1 japońskiej firmy MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,, o nominalnej wydajności ziębniczej 45 kw w warunkach obliczeniowych. Agregat skraplający usytuowany będzie na dachu budynku wg rysunku IK-04. Montaż jednostki zewnętrznej należy wykonać na indywidualnej konstrukcji wsporczej za pośrednictwem wibroizolatorów lub podkładów wibroizolacyjnych. W ramach montażu chłodniczego należy przewidzieć wykonanie okablowania sterującego od jednostki zewnętrznej do jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urządzeń. Konstrukcję oraz wygląd jednostek wewnętrznych systemu VRF, starano dostosować się do aranżacji i wyposażenia pomieszczeń. Na podstawie zaprojektowanych pomieszczeń, przewidziano jednostki wewnętrzne systemu VRF seria KXE6, typ: - kaseta 4 - stronna ( ) model FDTC, - lub równoważne o. Planowany system zapewnia: przejęcie obliczeniowego całkowitego strumienia ciepła występującego w analizowanych pomieszczeniach, oraz utrzymywanie stałych parametrów powietrza w okresie letnim: temperatura = 25 C ± 1 C, Lokalizacja jednostek wewnętrznych wg załączonych rysunków. Montaż jednostek w przestrzeni międzystropowej stropu podwieszanego w pomieszczeniach. Jednostki te mają możliwość sterowania wydajnością ( zapewnienie wymaganej temperatury pomieszczenia ) za pomocą sterowników montowanych na ścianie. Kondensat powstały w procesie chłodzenia powietrza obiegowego należy odprowadzić str. 8

9 do najbliższego odbiornika ścieków ( wg oznaczenia na rysunku) w systemie rur PP i minimalnym spadku 1%. Średnice rur podano na rysunkach. Zawartość czynnika w układzie wynosi 16,6 kg. Dopuszczalne stężenie czynnika chłodniczego R410A wynosi 440kg/m3. W celu nie przekroczenia tego stężenia zwiększono strumień powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach magazynu 0/42 oraz zmywalni 0/47. W pozostałych pomieszczeniach, przez które prowadzona jest instalacja freonowa stężenie freonu nie przekracza 440kg/m3 przy projektowanej wentylacji. 3.2 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SYSTEM VRF 2 PIĘTRO I Dla potrzeb klimatyzacji pomieszczeń na piętrze I przewiduje się freonowy system klimatyzacyjny VRF, oparty o jednostkę zewnętrzną : FDC400KXZE1 japońskiej firmy MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, o nominalnej wydajności ziębniczej 40 kw w warunkach obliczeniowych. Agregat skraplający usytuowany będzie na dachu budynku wg rysunku IK-04. Montaż jednostki zewnętrznej należy wykonać na indywidualnej konstrukcji wsporczej za pośrednictwem wibroizolatorów lub podkładów wibroizolacyjnych. W ramach montażu chłodniczego należy przewidzieć wykonanie okablowania sterującego od jednostki zewnętrznej do jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urządzeń. Konstrukcję oraz wygląd jednostek wewnętrznych systemu VRF, starano dostosować się do aranżacji i wyposażenia pomieszczeń. Na podstawie zaprojektowanych pomieszczeń, przewidziano jednostki wewnętrzne systemu VRF seria KXE6, typ: - kaseta 4 - stronna ( ) model FDTC, - lub równoważne o. Planowany system zapewnia: przejęcie obliczeniowego całkowitego strumienia ciepła występującego w analizowanych pomieszczeniach, oraz utrzymywanie stałych parametrów powietrza w okresie letnim: temperatura = 25 C ± 1 C, Lokalizacja jednostek wewnętrznych wg załączonych rysunków. Montaż jednostek w przestrzeni międzystropowej stropu podwieszanego w pomieszczeniach. Jednostki te mają możliwość sterowania wydajnością ( zapewnienie wymaganej temperatury pomieszczenia ) za pomocą sterowników montowanych na ścianie. Kondensat powstały w procesie chłodzenia powietrza obiegowego należy odprowadzić do najbliższego odbiornika ścieków ( wg oznaczenia na rysunku) w systemie rur PP i minimalnym spadku 1%. Średnice rur podano na rysunkach. Zawartość czynnika w układzie wynosi 22,2 kg. Dopuszczalne stężenie czynnika chłodniczego R410A wynosi 440kg/m3. We wszystkich pomieszczeniach, przez które prowadzona jest instalacja freonowa stężenie freonu nie przekracza 440kg/m3 przy projektowanej wentylacji. 3.3 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SYSTEM VRF 3 PARTER Dla potrzeb klimatyzacji pomieszczeń na piętrze I przewiduje się freonowy system klimatyzacyjny VRF, oparty o jednostkę zewnętrzną : FDC280KXZE1 japońskiej firmy MITSUBISHI HEAVY str. 9

10 INDUSTRIES, o nominalnej wydajności ziębniczej 28 kw w warunkach obliczeniowych. Agregat skraplający usytuowany będzie na dachu budynku wg rysunku IK-04. Montaż jednostki zewnętrznej należy wykonać na indywidualnej konstrukcji wsporczej za pośrednictwem wibroizolatorów lub podkładów wibroizolacyjnych. W ramach montażu chłodniczego należy przewidzieć wykonanie okablowania sterującego od jednostki zewnętrznej do jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urządzeń. Konstrukcję oraz wygląd jednostek wewnętrznych systemu VRF, starano dostosować się do aranżacji i wyposażenia pomieszczeń. Na podstawie zaprojektowanych pomieszczeń, przewidziano jednostki wewnętrzne systemu VRF seria KXE6, typ: - kaseta 4 - stronna ( ) model FDTC. - jednostka naścienna model FDK - lub równoważne o Planowany system zapewnia: przejęcie obliczeniowego całkowitego strumienia ciepła występującego w analizowanych pomieszczeniach, oraz utrzymywanie stałych parametrów powietrza w okresie letnim: temperatura = 25 C ± 1 C, Lokalizacja jednostek wewnętrznych wg załączonych rysunków. Montaż jednostek w przestrzeni międzystropowej stropu podwieszanego w pomieszczeniach. Jednostki te mają możliwość sterowania wydajnością ( zapewnienie wymaganej temperatury pomieszczenia ) za pomocą sterowników montowanych na ścianie. Kondensat powstały w procesie chłodzenia powietrza obiegowego należy odprowadzić do najbliższego odbiornika ścieków ( wg oznaczenia na rysunku) w systemie rur PP i minimalnym spadku 1%. Średnice rur podano na rysunkach. Zawartość czynnika w układzie wynosi 21,9 kg. Dopuszczalne stężenie czynnika chłodniczego R410A wynosi 440kg/m3. W celu nie przekroczenia tego stężenia zwiększono strumień powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu porządkowym 2/31. W pozostałych pomieszczeniach, przez które prowadzona jest instalacja freonowa stężenie freonu nie przekracza 440kg/m3 przy projektowanej wentylacji. Klimatyzacja oparta na w/w systemach pracuje na powietrzu obiegowym. Powietrze wentylacyjne tzw. świeże dostarczane jest do pomieszczeń w ilościach higienicznych i wymaganych z wykorzystaniem central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych. Dokładny opis rozwiązań wentylacji mechanicznej budynku znajduje się w osobnym opracowaniu patrz projekt wykonawczy wentylacji. 3.4 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA SERWEROWNI Dla pomieszczenia serwerowni 2.22 projektuje się indywidualny redundantny układ klimatyzacji freonowej opartej o system split. Dobrano dwie jednostki zewnętrzne SRC25ZM-S japońskiej firmy MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, o nominalnej wydajności ziębniczej 2,5 kw każda. Agregaty skraplające usytuowane będą na dachu budynku wg rysunku IK-04. Montaż jednostki zewnętrznej należy wykonać na indywidualnej konstrukcji wsporczej za pośrednictwem wibroizolatorów lub podkładów wibroizolacyjnych. W ramach montażu chłodniczego należy przewidzieć wykonanie okablowania sterującego od jednostki zewnętrznej do jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urządzeń. Planowany system zapewnia: przejęcie obliczeniowego całkowitego strumienia ciepła występującego w analizowanym str. 10

11 pomieszczeniu. W proj. pomieszczeniu dobrano dwa klimatyzatory naścienne SRK25ZM-S o wydajności chłodniczej 2,5kW lub równoważne o Pracę naprzemienną układów zapewni sterownik RC-EX1 wraz z interfejsami SC-BIKN-E. Kondensat powstały w procesie chłodzenia powietrza obiegowego należy odprowadzić do najbliższego odbiornika ścieków ( wg oznaczenia na rysunku) w systemie rur PP i minimalnym spadku 1%. Średnice rur podano na rysunkach. 3.5 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA PODŁĄCZENIA CHŁODNIC W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH Zgodnie z projektem instalacji wentylacji w centralach wentylacyjnych projektuje się chłodnice z bezpośrednim odparowaniem. Źródłem chłodu dla chłodnic są agregaty skraplające umieszczone na dachu zgodnie z rysunkiem IK-04. Dla każdej chłodnicy projektuje się osobny agregat: - chłodnica NW1 agregat skraplający SRC40ZMX-S - chłodnica NW2 agregat skraplający FDC71VNX - chłodnica NW3 agregat skraplający FDC100VS - chłodnica NW4 agregat skraplający FDC71VNX - chłodnica NW5 agregat skraplający MCAEBY lub równoważne o. Montaż jednostki zewnętrznej należy wykonać na indywidualnej konstrukcji wsporczej za pośrednictwem wibroizolatorów lub podkładów wibroizolacyjnych. W ramach montażu chłodniczego należy przewidzieć wykonanie okablowania sterującego od jednostki zewnętrznej do chłodnicy w centrali wentylacyjnej wg specyfikacji producenta instalowanych urządzeń. 4. OPIS ROBÓT, URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW : Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i/lub Przetargowym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal odnoszącymi się do poszczególnych instalacji Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i instrukcjami odnoszącymi się do poszczególnych instalacji oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej dokładności montażu i ostrożności. W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń lub ciał obcych. str. 11

12 Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów. Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą posiadać odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszą być zainstalowane zgodnie z warunkami określonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). W szczególności należy zastosować przejścia instalacyjne na przewodach rurowych dostosowane do rodzaju przewodu oraz przegrody. Wykonawca jest zobowiązany do wydania wytycznych o wielkości i usytuowaniu fundamentów i wylewek pod urządzenia instalacyjne w terminie umożliwiającym wykonanie ich przez wykonawcę budowlanego. Mocowania i podwieszenia przewodów rurowych w postaci obejm do rur z wkładkami z gumy profilowanej. Wszystkie elementy podwieszeń i zamocowań w wykonaniu ocynkowanym. Punkty stałe w postaci odpowiednich obejm do rur w wykonaniu ciężkim (do punktów stałych). Wszelkie elementy instalacji należy mocować i podwieszać na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób uniemożliwiający zerwanie instalacji w wypadku pożaru. Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem powierzchni przewodów o ścianki bruzd przy pomocy specjalnych węży ochronnych. Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane przez Inwestora na etapie aranżacji poszczególnych pomieszczeń. 5. INSTALACJE CHŁODNICZE 5.1 PRZEWODY RUROWE (1) Przewody instalacyjne freonu z rur miedzianych.wszystkie kształtki (trójniki, redukcje, łuki) prefabrykowane fabrycznie. (2) Przewody należy zabezpieczyć przed powstawaniem nadmiernych naprężeń spowodowanych wydłużeniami termicznymi (np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatorów lub samokompensację). (3) Prowadzenie przewodów: w bruzdach, w obudowach, w szybach instalacyjnych, po wierzchu ścian, pod stropami i na specjalnych konstrukcjach. str. 12

13 (4) Przewody rurowe przy przejściach przez strefy pożarowe, uszczelnić masami zgodnie z aprobatą producenta. 5.2 ARMATURA INSTALACYJNA - zgodnie z DTR i wytycznymi producenta patrz zał. 5.3 IZOLACJA PRZEWODÓW I ELEMENTÓW INSTALACJI (1) Przewody chłodnicze należy zaizolować izolacją z węży i płyt ze spienionego kauczuku syntetycznego do stosowania w chłodnictwie o współczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej µ 7000 wg. DIN Rury instalacji grzewczych należy zaizolować izolacją z wełny mineralnej na folii aluminiowej do instalacji grzewczych. (2) Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. (3) Grubość izolacji należy dostosować do średnicy przewodu, temperatury czynnika, temperatury i wilgotności otoczenia, oraz maksymalnej dopuszczalnej wartości jednostkowych strat ciepła dla danej średnicy przewodu i temperatury czynnika (zgodnie z PN-B-02421) i/lub wymogów zabezpieczenia przed wykraplaniem. (4) Izolacja musi obejmować wszelkie elementy instalacji. Izolacja przewodów chłodniczych musi być wykonana w taki sposób aby uniemożliwić kondensację pary wodnej na powierzchni instalacji (izolacja w pełni szczelna). (5) Wszelkie elementy instalacji, w których nie ma przepływu (np. odwodnienia i odpowietrzenia należy zaizolować co najmniej na odcinkach przylegających do zimnych elementów instalacji w taki sposób, aby na elementach tych również nie była możliwa kondensacja pary wodnej (instalacja chłodnicza) lub aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu temperatury danego elementu (instalacja grzewcza). (6) Rury biegnące na zewnątrz budynku prowadzić w zamkniętych korytach z blachy ocynkowanej. 5.4 ODPROWADZENIE SKROPLIN Powstający w wyniku pracy chłodnic klimatyzatorów, kondensat wodny należy mechanicznie odprowadzić (pompki skroplin) rurami PP do instalacji kanalizacji zgodnie z rysunkami. Przewody kondensatu prowadzić ze spadkiem 1,0 % do pionów kanalizacyjnych zgodnie ze wskazanymi miejscami na rysunkach. Przewody odprowadzenia kondensatu wpiąć do istniejących pionów kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie. 6. MONTAŻ Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych rozdział 13 - Instalacje wentylacji i klimatyzacji - wydawnictwo ARKADY - Warszawa 1988 r. wydanie III. Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami podanymi przez producentów. Przewody freonowe oraz odprowadzenia kondensatu prowadzić w górnych częściach pomieszczeń trasa zgodnie z rysunkami. str. 13

14 7. EKSPLOATACJA Okresowo należy sprawdzać stan filtrów w jednostkach wewnętrznych, czyścić je, a w razie konieczności wymienić. Co najmniej raz w roku należy dokonać przeglądu serwisowego klimatyzatorów. 8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU: 8.1 PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalacje freonowe należy starannie osuszyć azotem. Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe COBRTI Instal, zeszyt 5 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń Próby ciśnieniowe przeprowadzić wykonując próbę szczelności instalacji na ciśnienie 41 bar. Z uwagi na wrażliwość armatury na wszelkie, nawet minimalne, zanieczyszczenia mechaniczne, instalację przed próbami dokładnie przedmuchać azotem. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół. 9. WYTYCZNE BRANŻOWE 9.1 WYTYCZNE PPOŻ. Zamontowane urządzenia nie stwarzają zagrożenia pożarowego. Aby jednak nie dopuścić do rozprzestrzeniania powstałego z jakichkolwiek przyczyn pożaru na terenie budynku z chwilą jego zauważenia należy niezwłocznie wyłączyć wszystkie urządzenia wentylacyjne. Ze względu na niewielkie średnice rurociągi nie wymagają zastosowania zacisków p.poż. Instalacje przechodzące przez ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić pastą HILTI. 9.2 WYTYCZNE BHP Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polska Norma lub z aprobatą techniczną) Montaż rurociągów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów BHP Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP Nie dopuszcza się : pracy przy niesprawnych urządzeniach, dokonywania napraw przy pracujących urządzeniach, dokonywania napraw i przeglądów przez osoby nie przeszkolone i nie posiadające wymaganych dopuszczeń, użytkowania pomieszczeń i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem okresowa obsługa maszyn wirujących winna przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi maszyn i urządzeń. str. 14

15 9.3 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE Należy doprowadzić energię elektryczną do jednostek wewnętrznych klimatyzacji, agregatów skraplających na dachu, elementów sterowania i automatycznej regulacji. Należy wykonać podłączenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urządzeń wentylacyjnych zgodnie z DTR urządzenia. Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie urządzenia wentylacyjne powinny być wyposażone w wyłączniki serwisowe. L.p. Urządzenie Model Lokalizacja Zasilanie Moc 1 Jednostka wewnętrzna FDK 230V klimatyzacji VRF FDTC 2 Jednostka zewnętrzna klimatyzacji VRF 3 Jednostka zewnętrzna klimatyzacji VRF 4 Jednostka zewnętrzna klimatyzacji VRF 5 Jednostka zewnętrzna klimatyzacji Split dla serwerowni 6 Agregat skraplający dla chłodnicy NW1 7 Agregat skraplający dla chłodnicy NW2 8 Agregat skraplający dla chłodnicy NW3 9 Agregat skraplający dla chłodnicy NW4 10 Agregat skraplający dla chłodnicy NW5 Zgodnie z rysunkami IK-01, IK-02, IK-03 57x30 W 1x50W FDC280KXZE1 Dach 3x400V 7,24 kw FDC400KXZE1 Dach 3x400V 10,96 kw FDC450KXZE1 Dach 3x400V 13,98 kw SRC25ZM-S Dach 230V 2x0,8 kw SRC40ZMX-S Dach 230V 1kW FDC71VNX Dach 230V 2,1kW FDC100VS Dach 3x400V 2,72 kw FDC71VNX Dach 230V 2,1kW MCAEBY 260 Dach 3x400V 22,4kW 9.4 WYTYCZNE BUDOWLANE Należy wykonać: - prace budowlane związane z przejściami przewodów instalacji freonowej oraz skroplin przez przegrody budowlane wraz z ew. bruzdami ściennymi i obudową przewodów. - konstrukcję wsporczą pod agregaty zewnętrzne 9.5 ZAŁOŻENIA INSTALACYJNE KLIMATYZACJA: Należy : - zapewnić odprowadzenie skroplin z urządzenia klimatyzacyjnego, - rura spustowa skroplonej wody powinna posiadać syfon aby ułatwić właściwe opróżnianie rury, oraz zapewnić nie przedostawanie się zapachów, - rura odprowadzająca skropliny powinna być prowadzona ze spadkiem 1%. Mocowanie przewodów wykonać zgodnie z instrukcja montażu i wytycznymi producenta. str. 15

16 10. UWAGI KOŃCOWE: Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym i w specyfikacji materiałów umożliwiają zapoznanie się ze specyfiką budynku i zastosowanych w nich rozwiązań instalacyjnych oraz wymaganymi standardami OBOWIĄZKI WYKONAWCY W zakres prac Wykonawcy wchodzi w szczególności dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do założonych parametrów pracy oraz umożliwiającymi właściwe funkcjonowanie i obsługę instalacji. Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. Demontaż oraz czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym miejscu elementów instalacji, które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia prac (np. demontaż istniejących korytek elektrycznych na czas prowadzonych prac). Odtworzenie sufitów podwieszanych gipsowych w miejscach robót oraz przeniesieniu instalacji np. światłowody w miejscu wystąpienia kolizji Ponowne zamontowanie elementów zdemontowanych podczas trwania prac montażu instalacji freonowych oraz skroplin. Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników. Wykonanie próby ciśnień szczelności instalacji freonowej z wykorzystaniem np. Azotu. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów temperatur, poziomów głośności) Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korektę parametrów i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na podstawie pomiarów parametrów działających instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy). Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje, Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów /przebić, do przeprowadzenia instalacji, w ścianach żelbetowych do wielkości 300 x 300 mm /lub Ø300 mm, oraz odpowiednich otworów w ścianach niekonstrukcyjnych. Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i str. 16

17 instrukcjami wykonywania tego typu przejść (wykonanie specjalnych przejść przewodów instalacji chłodniczych i kanalizacyjnych, etc.). Przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń. Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdującym się stale w biurze budowy, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprzętu wymagającego obsługi w stropach podwieszonych). Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji obejmujące w szczególności: a) Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do niniejszego Projektu Budowlano-Wykonawczego b) Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporządzone na podstawie egzemplarza Projektu Budowlano-Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami, przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń, c) Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, d) Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów, e) Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych przez obsługę techniczną budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnośnych serwisów), f) Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu. Instalacje należy wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOZ Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń Obowiązującymi przepisami i normami Organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z następującymi aktami prawnymi: (1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrodzenie dla zdrowia lub życia Dz. Ustaw nr 105 z roku 1997 roku (3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 10.2 ZAKRES DOSTAW WYKONAWCY INSTALACJI SANITARNYCH Zakres dostaw Wykonawcy Instalacji Sanitarnych w zakresie Automatycznej Regulacji obejmuje: str. 17

18 Dostarczenie wszystkich urządzeń systemu automatyki jak: sterowniki, czujniki, zawory regulacyjne, siłowniki, szafki montażowe, kable, koryta kablowe, Montaż wszystkich elementów automatyki, sterowników, czujników, siłowników. Zapewnienie określonej w kontrakcie gwarancji na robociznę i prace instalacyjne. Zapewnienie szkolenia personelu obsługi. Dostarczenie instrukcji obsługi. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. Dostarczenie wytycznych branżowych dla Podwykonawców branż: sanitarnej, elektrycznej TYPY I PRODUCENCI ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ Producentów oraz typy materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji oraz unifikacji zastosowanych materiałów i urządzeń. Mogą być one zastąpione przez równoważne im produkty konsultując ich zamianę z projektantem. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne atesty (dopuszczenia, certyfikaty) i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu zamawianego urządzenia, należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na jego zmianę. Elementy, których przykładowy typ lub charakterystyka nie zostały podane muszą odpowiadać odnośnym Normom i spełniać obowiązujące wymagania. Urządzenia instalacji i materiały związane z instalacją ppoż. które zastosowano w budynku, muszą posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Urządzenia muszą spełniać wymagania Dyrektywy w sprawie Ograniczenia Użycia Substancji Niebezpiecznych. Urządzenia muszą posiadać funkcję wykrywania nieszczelności. Projektowana instalacja zakłada wykorzystanie czynnika R410A Opracowanie nie obejmuje projektu instalacji elektrycznej. Projekt obejmuje swoim zakresem instalację odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych; od odcinków przyłączeniowych jednostek wewnętrznych, aż do głównych kolektorów grawitacyjnych zaznaczonych na rysunkach - zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu, oraz w uzgodnieniu z projektantem wod-kan. str. 18

19 11. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Producent Uwagi 1. Jednostka wewnętrzna klimatyzacji VRF kasetonowa FDTC22KXE6F Wraz z pompką skroplin ZESTAWIENIE KLIMATYZACJA VRF Kpl. 46 Np.: 2. Jednostka wewnętrzna klimatyzacji VRF kasetonowa FDTC28KXE6F Wraz z pompką skroplin 3. Jednostka wewnętrzna klimatyzacji VRF kasetonowa FDTC36KXE6F Wraz z pompką skroplin Kpl. 5 Np.: Kpl. 6 Np.: str. 19

20 Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Producent Uwagi 4. Jednostka wewnętrzna klimatyzacji VRF naścienna FDK22KXE6F Wraz z pompką skroplin Kpl. 1 Np.: 5. Panel TC-PSA-25W-E 6. Sterownik przewodowy RC-E5 7. Trójnik DIS-180-1G 8. Trójnik DIS-22-1G Kpl. 57 Np.: Szt. 58 Np.: Kpl. 18 Np.: Kpl. 34 Np.: str. 20

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 1. Jednostka wewnętrzna FDTC22KXE6F 2. Jednostka wewnętrzna FDTC36KXE6F 3. Jednostka wewnętrzna FDT45KXE6F 4. Jednostka wewnętrzna FDT56KXE6F 5. Jednostka wewnętrzna FDT90KXE6F 6. Panel TC-PSA-25W-E ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU GMINY I MIASTA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA JEJ ZASILANIA WYKAZ ZMIAN NIEISTOTNYCH BRANŻA/ TOM: SANITARNA/

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI W BUDYNKU KLUBU RABA W DOBCZYCACH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI W BUDYNKU KLUBU RABA W DOBCZYCACH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI W BUDYNKU KLUBU RABA W DOBCZYCACH MT-453.0.4 1. Wstęp 1.1. Specyfikacja techniczna instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Piotr Molik, 42-622 NOWE CHECHŁO, ul. WRZOSOWA 4, tel. 609-616-574 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ CENTRUM KULTURY W KNUROWIE PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO TJ. SZATNI Z INST. WEW. WOD-KAN, CO-MPEC, PRĄDU, WENT. MECH. Z PRZEBUDOWĄ ZEW. ODCINKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ, CHODNIKAMI, BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Michała Drzymały 4. Dokumentacja obejmuje instalację klimatyzacji dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE INWESTOR Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI CPV: 45331200-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI CPV: 45331200-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI CPV: 45331200-8 Katowice październik 2007 1. Wstęp 1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOD CPV 45331210-1 KOD CPV 45331200-8 (INSTALOWANIE WENTYLACJI) (INSTALOWANIE URZĄDZEŃ

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOD CPV 45331210-1 KOD CPV 45331200-8 (INSTALOWANIE WENTYLACJI) (INSTALOWANIE URZĄDZEŃ INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOD CPV 45331210-1 KOD CPV 45331200-8 (INSTALOWANIE WENTYLACJI) (INSTALOWANIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH) 1. WSTĘP 1.1. Specyfikacja techniczna instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul.

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Jednostka projektowa : Obiekt : EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38 STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1A Temat opracowania : Projekt

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu kancelarii, w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV: 45331210-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV: 45331210-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV: 45331210-1 1. Wstęp 1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury PROJEKT BUDOWLANY Temat: Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Plac Poniatowskiego 10 86-120 Pruszcz Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Obiekt sanitarno - socjalny-branża sanitarna

Obiekt sanitarno - socjalny-branża sanitarna Inwestor: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej ul. Długa 50 43-309 Bielsko-Biała Projektant wiodący: Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt sanitarno - socjalny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Temat Klimatyzacja pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych na oddziale ginekologiczno-położniczym, I Pietro, Budynek Główny Branża Klimatyzacja Obiekt

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Poznań, ul. 27 Grudnia 15 - II piętro budynku

Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Poznań, ul. 27 Grudnia 15 - II piętro budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Obliczenia... 2 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych

Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych Budynek biurowy Kancelarii Prezydenta RP Warszawa ul. Wiejska 10 Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych A.T.H. WECOSA 02-776 Warszawa,ul.Dybowskiego 1 m13 tel./fax 631-63-43 Temat: Adres: Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Temat: Inwestor: PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z REMONTEM AULI W I LO W TARNOWIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UL. PIŁSUDSKIEGO 4

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

1.1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr. 2 PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO nr. 211 W SZCZECINIE WOJ.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 0 do SIWZ SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY. Podstawa opracowania str. 3. Zakres opracowania str. 3 3. Opis przyjętego rozwiązania str. 4 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY KLIMATYZACJA MIEJSCOWA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH. Obiekt : NOWY BUDYNEK LABORATORYJNY STARY BUDYNEK LABORATORYJNY BUDYNEK WCKP Adres : Al.Partyzantów 57 Inwestor : PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ URZĘDU POCZTOWEGO UL.SZAMOCKA WARSZAWIE Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa (CPV 45 332 400-7, 45 332

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY KLIMATYZACJA MIEJSCOWA Obiekt : NOWY BUDYNEK LABORATORYJNY BUDYNEK WCKP Adres : Al.Partyzantów 57 Inwestor : PAŃSTWOWY INSTYTU WETERYNARYJNY- PAŃSTWOWY INSTYTU BADAWCZY w Puławach

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI.... ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE....1. Parametry charakterystyczne..... Dobór agregatu wody lodowej...3.3. Klimakonwektory...4.4. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria środowiska Temat : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Iława,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT wymiany instalacji c.o. w sali gimnastycznej i łączniku w budynku Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Dubois 7/9. 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 ArchiPLUS 2 Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWA- NIA W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI I. OPIS TECHNICZNY: 1.

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE UL. INDIRY GANDHI 14 Inwestor: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-02776 Warszawa ul. Indiry Gandhi

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax 013-446 26 63, 791 926 382 www.eko-pro.za.pl, e-mail: ekoprol@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT : INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki 1 PROJEKT BUDOWLANY Wentylacji grawitacyjnej z łazienki Adres inwestycji: 76-200 Słupsk, ul.podgórna 7/1 Inwestor: Branża: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku sanitarna ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie

OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie Inwestor : Ośrodek Leczenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo