REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego Instalator BRUGMAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego Instalator BRUGMAN, zwanego dalej Programem, jest Vasco Group Sp. z o.o., z siedzibą w Legnicy, przy ul. Jaworzyńskiej 295, Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu), IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, o numerze NIP , zwana dalej Organizatorem Koordynatorem Programu, działającym w imieniu i na rzecz Organizatora, jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 25, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości , o numerze NIP , zwana dalej "Koordynatorem" Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Program prowadzony jest w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 czerwca 2016 r. i jest podzielony na edycje, z których każda obejmuje jeden pełny miesiąc kalendarzowy obowiązywania Programu (zwane dalej Edycjami lub każda z osobna Edycją ) Celem Programu jest promocja produktów Organizatora Zamierzeniem Organizatora ani celem Programu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo produktom objętym Programem (zwanym dalej Innymi Podmiotami ), w szczególności warunki udziału w Programie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które kupi lub zamówi Uczestnik Programu zarówno w czasie trwania Programu, jak i po jego zakończeniu Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Programie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane z 3 dniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowej Programu oraz w siedzibie Organizatora Program obejmuje produkty marki Brugman z oferty Organizatora dostępne do sprzedaży w czasie trwania Programu (zwane dalej Produktami ). Lista Produktów objętych Programem stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Dla potrzeb Programu przyjęto następujące definicje: a) Formularz Rejestracyjny - formularz zgłoszenia uczestnictwa w Programie, udostępniony na Stronie Internetowej Programu Instalator BRUGMAN; b) Katalog Nagród lista Nagród oferowanych zwycięzcom poszczególnych Edycji Programu, zawierająca nazwy i fotografie elementów rzeczowych Nagród oraz wskazanie liczby Punktów, jakimi dysponować musi zwycięzca, aby otrzymać daną Nagrodę, zamieszczona i aktualizowana na Stronie Internetowej Programu; c) Nagroda towar lub usługa z Katalogu Nagród, na które można wymienić Punkty; d) Punkty punkty przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych Regulaminem. Wymianie na Nagrodę podlegają tylko Punkty przyznane Uczestnikom w wyniku pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Koordynatora w poszczególnych Edycjach Programu; 1

2 e) Regulamin niniejszy regulamin Programu Instalator BRUGMAN ; f) Strona Internetowa Programu - serwis internetowy o adresie g) Wymagania sprzętowe do korzystania ze Strony Internetowej Programu - Korzystanie ze Strony Internetowej Programu jest możliwe poprzez połączenie z siecią Internet i wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny następujących wymagań technicznym: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub Mozilla Firefox w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript lub Chrome w wersji 40.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz jest napisany w technologi RWD (Responsive Web Design). h) Uczestnik podmiot spełniający warunki przewidziane Regulaminem, który zgłosił swój udział w Programie na warunkach określonych Regulaminem; i) Wartość Punktowa - liczba Punktów zebranych w danej Edycji Programu, którymi musi dysponować i które musi wymienić zwycięzca, aby otrzymać daną Nagrodę; II. UCZESTNICY 2.1. Program przeznaczony jest dla: a) zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której kupują Produkty Organizatora; b) podmiotów mających status osób prawnych, które mają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której kupują Produkty Organizatora, c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które mają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której kupują Produkty Organizatora W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. III. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU 3.1. Uczestnikiem Programu (dalej jako Uczestnik ) może być wyłącznie osoba, o której mowa w punkcie 2.1. Regulaminu - z zastrzeżeniem spełnienia warunku określonego w punkcie 2.2 Regulaminu, które otrzymały zaproszenie od Organizatora (zawierające login i hasło do Strony Internetowej Programu), a następnie przystąpiły do udziału w Programie poprzez akceptację Regulaminu oraz wypełnienie Formularza Rejestracyjnego W Formularzu Rejestracyjnym należy podać: a) w przypadku osób, o których mowa w punkcie 2.1.a): imię i nazwisko, nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz numer NIP, numer telefonu komórkowego, adres (login do Strony Internetowej Programu); b) w przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie 2.1.b) i 2.1.c): nazwę podmiotu, adres, numer NIP, numer telefonu komórkowego, adres (login do Strony Internetowej Programu), a także imię i nazwisko osoby fizycznej, upoważnionej do wykonywania czynności i składania oświadczeń woli i wiedzy w związku z uczestnictwem tego podmiotu w Programie Każdy z Uczestników przystępujących do udziału w Programie deklaruje w czasie rejestracji, w której z dwóch podanych poniżej form będzie przekazywać dowody zakupu Produktów objętych Programem: a) poprzez wypełnienie deklaracji, w której wskazana będzie liczba zamówionych lub zakupionych Produktów, numer faktury i przesłanie dowodu zakupu em na adres b) poprzez wysłanie na adres Koordynatora etykiet z opakowań zamówionych lub zakupionych Produktów wraz z kopiami dowodów zakupu tych Produktów. 2

3 3.4. Uczestnik ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Programu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika ich stosownej aktualizacji. Przesłanie komunikacji w Programie lub Nagród z wykorzystaniem danych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym lub w dalszym toku Programu uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika Przystąpienie do Programu zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres Uczestnika, podany Organizatorowi w Formularzu Rejestracyjnym. Wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Uczestnika uważane są za działania podjęte przez Uczestnika Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie poprzez wysłanie z zakładki "Kontakt" na Stronie Internetowej Programu wiadomości o treści "Rezygnuję". IV. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE 4.1. Program polega na tym, że Uczestnicy w ramach danej Edycji, Programu za zakupy Produktów Organizatora udokumentowane w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie 3.3. powyżej będą gromadzili punkty (zwane dalej Punktami ), które następnie będą mogli wymienić na Nagrody dostępne w Katalogu Nagród Organizator będzie przyznawać Uczestnikom Programu 500 Punktów za każdy zakupiony Produkt Uczestnicy zgłaszają zakupy Produktów w zadeklarowany sposób (zgodnie z punktem 3.3. niniejszego Regulaminu). Zgłoszenia mogą być dokonywane nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Programu. Programem objęte są wyłącznie zakupy Produktów dokonane w czasie trwania Programu Zgłoszenia Uczestników będą analizowane i weryfikowane przez Koordynatora, który następnie będzie dopisywał do kont Uczestników Punkty w odpowiedniej ilości Przyznane zgodnie z powyższymi zasadami Punkty są rejestrowane na koncie Uczestnika. Informacja o liczbie Punktów będzie widoczna po zalogowaniu się przez Uczestnika na Stronie Internetowej Programu w postaci Punktów tymczasowych nie uprawniających do otrzymania nagrody W terminie do 30 dni po zakończeniu danej Edycji Programu Organizator dokona weryfikacji Punktów tymczasowych przyznanych Uczestnikom Organizator zastrzega sobie prawo do korekty liczby Punktów tymczasowych przyznanych Uczestnikowi, w tym do anulowania części lub wszystkich naliczonych Punktów tymczasowych w razie braku podstawy do ich przyznania. Organizator poinformuje Uczestnika o przyczynie korekty W terminie 7 dni od dnia zakończenia weryfikacji, o której mowa powyżej, Organizator ustali wyniki każdej Edycji. V. NAGRODY W PROGRAMIE 5.1. Punkty zostaną aktywowane Zwycięzcom po ustaleniu wyników każdej z Edycji. Zwycięzca może wymienić Punkty na Nagrodę dopiero po uwidocznieniu tych Punktów jako aktywnych na jego koncie Lista Nagród możliwych do otrzymania za przyznane Punkty Zwycięzcom Edycji zawarta jest w Katalogu Nagród W celu otrzymania Nagrody Zwycięzca Edycji musi spełnić następujące warunki: a) zgromadzić liczbę Punktów co najmniej równą Wartości Punktowej wybranej Nagrody oraz b) złożyć zamówienie na wybraną Nagrodę wypełniając formularz zamówienia Nagrody dostępny na Stronie Internetowej Programu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia danej Edycji Programu poprzez podanie następujących danych: (i) nazwa Uczestnika Programu lub Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru Nagrody (ii) wskazanie Nagrody, którą Uczestnik Programu chce otrzymać; (iii) adres, na który ma zostać dostarczona Nagroda. 3

4 5.4. Nagroda nie zostanie wydana, jeżeli liczba Punktów zgromadzonych przez Zwycięzcę Edycji będzie mniejsza niż liczba Punktów wymaganych do przyznania Nagrody wybranej przez Zwycięzcę Edycji. O niewydaniu Nagrody z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim Organizator poinformuje Zwycięzcę Edycji poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną (o ile Zwycięzca Edycji wskaże adres poczty elektronicznej w Formularzu Rejestracyjnym). W przypadku zamówienia Nagrody o Wartości Punktowej większej niż liczba Punktów przyznanych dotychczas Zwycięzcy Edycji, zgromadzone przez niego Punkty nie zostaną odjęte z jego konta Jeśli liczba Punktów zdobytych w czasie trwania danej Edycji Programu nie jest wystarczająca do ich wymiany na Nagrodę, Zwycięzca Edycji może przenieść te Punkty na kolejną Edycję, pod warunkiem że będzie w niej uczestniczył. Punkty zdobyte przez Uczestnika, który został Zwycięzcą więcej niż jednej Edycji Programu sumują się Katalog Nagród jest dostępny i aktualizowany na Stronie Internetowej Programu Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Katalogu Nagród, w tym zmiany Wartości Punktowej poszczególnych Nagród. Obowiązuje wersja Katalogu Nagród z chwili zamówienia Nagrody Zwycięzca nie może wymienić Punktów na ekwiwalent pieniężny ani na Nagrody spoza Katalogu Nagród Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia Nagrody zwycięzca Edycji otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres podany przy zgłoszeniu do Programu Po przyjęciu zamówienia przez Organizatora nie może być ono zmienione ani odwołane Przyjmuje się, iż Zwycięzcą Edycji uprawnionym do odbioru Nagrody jest podmiot, którego dane wskazane są w formularzu zamówienia, a w przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie 2.1.b) i 2.1.c) - osoba fizyczna, upoważniona do wykonywania czynności i składania oświadczeń woli i wiedzy w związku z uczestnictwem tego podmiotu w Programie, która została wskazana w Formularzu Rejestracyjnym Osoba dokonująca odbioru Nagród, zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego wydającemu nagrodę celem potwierdzenia jej tożsamości W momencie przyjęcia zamówienia Nagrody z konta Zwycięzcy Edycji zostaje odjęta liczba Punktów odpowiadająca Wartości Punktowej zamówionej Nagrody, z zastrzeżeniem postanowień punktu Zamówienia na Nagrody mogą być składane nie później niż do dnia 31 lipca 2016 r. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Zwycięzca Edycji nie złoży zamówienia na Nagrodę, wówczas Punkty nie wymienione na Nagrodę przepadają i zostają usunięte z konta Zwycięzcy Edycji, a samo konto zostaje zablokowane. Zwycięzcy Edycji nie przysługuje żaden ekwiwalent za Punkty nie wymienione w terminie podanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, z zastrzeżeniem postanowień punktu Jeżeli wydanie zamówionej Nagrody będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zwycięzcę Edycji. W takim wypadku Organizator wyda inną Nagrodę wybraną przez Zwycięzcę Edycji, o takiej samej Wartości Punktowej, chyba że Zwycięzca Edycji zrezygnuje z zamówienia Nagrody. Zamówienie na inną Nagrodę w zamian za pierwotnie zamówioną może zostać złożone przez Zwycięzcę Edycji nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zwycięzcy Edycji o braku możliwości wydania zamówionej Nagrody Nagrody objęte gwarancją zostaną dostarczone wraz z kartą gwarancyjną lub jej odpowiednikiem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady rzeczy będących nagrodami). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca) W celu wydania Nagród w postaci doładowania Karty Premiowej Sodexo, Organizator przekaże Uczestnikom przy pierwszym zamówieniu Nagrody Kartę Premiową Sodexo, której wydawcą jest Bank BPH, na którą będą przekazywane kolejne zasilenia. Karta Premiowa Sodexo identyfikuje wydawcę i upoważnionego użytkownika oraz uprawnia do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty. Karta Premiowa Sodexo pozostaje własnością jej wydawcy. W przypadku zgubienia, kradzieży lub innej utraty posiadania Karty Premiowej Sodexo oraz w razie ujawnienia danych Karty osobie 4

5 nieuprawnionej, Uczestnik lub posiadacz Karty obowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie do banku wydawcy lub w inny sposób określony przez Regulamin Użytkowania Karty Premiowej, celem jej zastrzeżenia. Wszelkie inne problemy związane z Kartą Premiową Uczestnik lub posiadacz Karty zgłasza do jej wydawcy Zamówienie Nagrody zostanie zrealizowane w terminie 21 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Jeżeli w formularzu zamówienia Zwycięzca Edycji nie podał adresu dostawy, za właściwy adres dostarczenia Nagrody uważa się adres korespondencyjny podany w Formularzu Rejestracyjnym Koszt dostarczenia Nagrody pozostaje po stronie Organizatora Zwycięzca potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru przesyłki pocztowej. W przypadku nieodebrania nagrody, odmowy jej odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru, nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatorów Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie Nagrody uzyskane przez Uczestników, o których mowa w punkcie 2.1.a), 2.1.b) i 2.1.c) Regulaminu, stanowią ich przychód z działalności gospodarczej i opodatkowane są przez tych Uczestników we własnym zakresie Otrzymanie Nagrody w ramach jednej Edycji Programu nie wyklucza możliwości uzyskania Nagród w pozostałych Edycjach, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Regulaminie. VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE NAGRÓD 6.1. W przypadku dostarczenia Nagród Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności osoby ją wydającej. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem należy wypełnić Formularz Reklamacji, w tym uzyskać podpis osoby wydającej Nagrodę Reklamacje dotyczące uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem będą uwzględniane jedynie na podstawie Formularza Reklamacji. W razie braku wypełnienia Formularza Reklamacji zgodnie z Regulaminem przyjmuje się, że Nagroda została przyjęta bez zastrzeżeń Reklamacje z powodu uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem Zwycięzca może zgłaszać w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Nagrody. W tym celu Zwycięzca powinien poinformować Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej Programu lub przesłać Nagrodę z wypełnionym Formularzem Reklamacji na adres Organizatora z dopiskiem Instalator BRUGMAN reklamacja nagrody" Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie poprzedzającym lub bez zachowania procedury reklamacyjnej nie będą rozpatrywane W przypadku uwzględnienia przez Organizatora reklamacji dotyczącej uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem Nagroda zostanie wymieniona w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na Nagrodę tego samego rodzaju, o ile będzie ona w aktualnym Katalogu Nagród. Jeżeli Nagroda nie będzie figurowała w aktualnym Katalogu Nagród Organizator wymieni uszkodzoną lub niezgodną z zamówieniem Nagrodę na inną Nagrodę o takiej samej Wartości Punktowej wybraną przez Zwycięzcę z aktualnego Katalogu Nagród Poza przypadkiem przewidzianym w punkcie 6.3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zwrotu Nagrody Nagroda posiadająca kartę gwarancyjną lub jej odpowiednik może być reklamowana wyłącznie w punktach serwisowych podanych na tych dokumentach Jeżeli postanowienia tego Rozdziału nie stanowią inaczej, do rozpatrywania reklamacji dotyczących Nagród, w szczególności reklamacji związanych z niedostarczeniem zamówionej Nagrody, stosuje się postanowienia rozdziału VII dotyczące reklamacji z tytułu przebiegu Programu. 5

6 VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 7.1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane za pośrednictwem Strony Internetowej Programu w czasie trwania Programu, jak również w terminie 30 dni od daty jego zakończenia Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Reklamacja powinna zwierać: imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika, login, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Organizator będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, na podstawie niniejszego Regulaminu Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub em wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora, jak również na Stronie Internetowej Programu. Zasady Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno reklamowe dotyczące Programu mają wyłącznie charakter informacyjny Udział w Programie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Programie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie Dane Uczestników będących osobami fizycznymi będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2014, poz ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Vasco Group Sp. z o.o., z siedzibą w Legnicy, przy ul. Jaworzyńskiej 295, Legnica. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 6

7 Załącznik nr 1 Lista produktów objęta Programem: Grzejniki płytowe BRUGMAN typu: 1. VK-UNIVERSAL 2. KOMPAKT 3. PIANO-UNIVERSAL 4. HIGIENIC 7

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji PARTNER CK, zwanej dalej Promocją, jest CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Jeziornej 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Partner CK, zwanej dalej Promocją, jest CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Jeziornej 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GARETS Garets Club II

REGULAMIN KONKURSU GARETS Garets Club II REGULAMIN KONKURSU GARETS Garets Club II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Garets Club II, zwanego dalej Konkursem jest Motivation Direct Sp. z o.o., z siedzibą przy al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "PUNKTY Z POL X-XII"

Regulamin programu PUNKTY Z POL X-XII Regulamin programu "PUNKTY Z POL X-XII" I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem programu "PUNKTY Z POL X-XII", zwanego dalej Programem, jest International Paper Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 17 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 17 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 17 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 17 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EKO PREMIA DLA PARTNERÓW III EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU EKO PREMIA DLA PARTNERÓW III EDYCJA REGULAMIN KONKURSU EKO PREMIA DLA PARTNERÓW III EDYCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą EKO premia, zwanego dalej Konkursem jest NaturalCrop Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nagrody za metry

Regulamin Konkursu Nagrody za metry Regulamin Konkursu Nagrody za metry 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w konkursie Nagrody za metry (zwany dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Niezastąpieni pomocnicy w kuchni, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród.

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród. REGULAMIN PROMOCJI Świąteczne przyjemności I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Świąteczne przyjemności, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Regulamin Konkursu Callebaut Bonus Club 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w konkursie Callebaut Bonus Club (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj Wnętrze Doskonałe

Zaprojektuj Wnętrze Doskonałe Zaprojektuj Wnętrze Doskonałe z marką De Dietrich Zapraszamy do udziału w ekskluzywnym programie Wnętrze Doskonałe, stworzonym specjalnie z myślą o architektach oraz projektantach wnętrz. Aranżując nowoczesne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Regulamin konkursu 50 lat BRITA! Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Art. 1. Organizator i cel konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość REGULAMIN PROMOCJI Profesjonaliści Wybierają Jakość I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Profesjonaliści Wybierają Jakość, zwanego dalej Promocją, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EKO PREMIA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EKO PREMIA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EKO PREMIA I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą EKO premia, zwanego dalej Programem jest NaturalCrop Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Podkreśl swój styl

REGULAMIN PROMOCJI Podkreśl swój styl REGULAMIN PROMOCJI Podkreśl swój styl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Podkreśl swój styl, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Mistrzowska para w Twojej kuchni!

REGULAMIN PROMOCJI Mistrzowska para w Twojej kuchni! REGULAMIN PROMOCJI Mistrzowska para w Twojej kuchni! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Mistrzowska para w Twojej kuchni! zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą MARTEX BUSINESS, w szczególności zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Podwójna moc odkurzania

REGULAMIN PROMOCJI Podwójna moc odkurzania REGULAMIN PROMOCJI Podwójna moc odkurzania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Podwójna moc odkurzania zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Najlepsza para do pielęgnacji tkanin

REGULAMIN PROMOCJI Najlepsza para do pielęgnacji tkanin REGULAMIN PROMOCJI Najlepsza para do pielęgnacji tkanin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Najlepsza para do pielęgnacji tkanin, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego. REGULAMIN KONKURSU Konkurs Konsumencki Zima 2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Konkurs Konsumencki Zima 2014, zwanego dalej Konkursem, jest Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup zestaw i odbierz premię!

REGULAMIN PROMOCJI Kup zestaw i odbierz premię! REGULAMIN PROMOCJI Kup zestaw i odbierz premię! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej Kup zestaw i odbierz premię!, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (dalej: Regulamin) Regulamin sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej produktów ROCKWOOL pt. ROCKWOOL dla domu (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Daj się wciągnąć!

REGULAMIN PROMOCJI Daj się wciągnąć! REGULAMIN PROMOCJI Daj się wciągnąć! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Daj się wciągnąć!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Jakość ubrana w technologię (dalej: Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Jakość ubrana w technologię (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Jakość ubrana w technologię (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Jakość ubrana w technologię (zwanej dalej Promocją ), jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU ZOSTAŃ TESTEREM MICHELIN (zwane dalej Warunkami )

WARUNKI PROGRAMU ZOSTAŃ TESTEREM MICHELIN (zwane dalej Warunkami ) WARUNKI PROGRAMU ZOSTAŃ TESTEREM MICHELIN (zwane dalej Warunkami ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem programu ZOSTAŃ TESTEREM MICHELIN, zwanego dalej Programem jest Michelin Polska S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

"Poznaj sekrety angielskiej piłki

Poznaj sekrety angielskiej piłki Regulamin Konkursu "Poznaj sekrety angielskiej piłki I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs ) jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Zyskaj pewność lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN PROMOCJI Zyskaj pewność lub zwrot pieniędzy REGULAMIN PROMOCJI Zyskaj pewność lub zwrot pieniędzy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Zyskaj pewność lub zwrot pieniędzy, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU Trening z przyjaciółmi motywuje podwójnie 1 Definicje 1. Organizator jest 4 STEPS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8a, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konkursu Wygraj łóżko pod choinkę, zwanego dalej Konkursem, jest firma STWD Roman Bilecki, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM RIDER OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM RIDER OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PLATINUM RIDER II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIEKARNIKÓW WHIRLPOOL DWIE PIECZENIE NA JEDNYM OGNIU (dalej: Regulamin)

REGULAMIN PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIEKARNIKÓW WHIRLPOOL DWIE PIECZENIE NA JEDNYM OGNIU (dalej: Regulamin) REGULAMIN PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIEKARNIKÓW WHIRLPOOL DWIE PIECZENIE NA JEDNYM OGNIU (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konsumenckiej sprzedaży premiowej piekarników Whirlpool

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje: Promocja Promocja dla Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Promocyjnego Tadmar Partner I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Promocyjnego Tadmar Partner (zwanego dalej Programem ) jest stała aktywizacja sprzedaży produktów Dostawców, będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEKTROZAWORÓW DANFOSS

REGULAMIN KONKURSU DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEKTROZAWORÓW DANFOSS REGULAMIN KONKURSU DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEKTROZAWORÓW DANFOSS I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP dla Ciebie 1 Organizator i uczestnicy sprzedaży premiowej 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa przedmiot i zasady uczestnictwa w akcji sprzedaży premiowej

Bardziej szczegółowo

PRALKO-SUSZAREK HOTPOINT

PRALKO-SUSZAREK HOTPOINT ANEKS NR 4 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRALKO-SUSZAREK HOTPOINT Wydany w dniu 18 lipca 2016 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej pralkosuszarek Hotpoint (dalej: Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE 4000 zł, a nawet 5000zł

REGULAMIN PROMOCJI. Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE 4000 zł, a nawet 5000zł REGULAMIN PROMOCJI Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE 4000 zł, a nawet 5000zł I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROMOCJI 1. Organizatorem promocji pod nazwą Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE 4000 zł,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem.

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki na jakich odbywa się program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE 3000 zł

REGULAMIN PROMOCJI. Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE 3000 zł REGULAMIN PROMOCJI Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE 3000 zł I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROMOCJI 1. Organizatorem promocji pod nazwą Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE 3000 zł, zwanej dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu Lojalnosciowego

REGULAMIN Programu Lojalnosciowego REGULAMIN Programu Lojalnosciowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnosciowego- PUNKTUJESZ-ZYSKUJESZ jest GAMA Dubanowicz Spółka Jawna z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs Konsumencki Lato 2015

Regulamin konkursu Konkurs Konsumencki Lato 2015 Regulamin konkursu Konkurs Konsumencki Lato 2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Konkurs Konsumencki Lato 2015, zwanego dalej Konkursem, jest Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH

REGULAMIN PROMOCJI NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH REGULAMIN PROMOCJI NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIEKARNIKÓW HOTPOINT PRZEPIS NA TWOJĄ KUCHNIĘ (dalej: Regulamin)

REGULAMIN PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIEKARNIKÓW HOTPOINT PRZEPIS NA TWOJĄ KUCHNIĘ (dalej: Regulamin) REGULAMIN PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIEKARNIKÓW HOTPOINT PRZEPIS NA TWOJĄ KUCHNIĘ (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konsumenckiej sprzedaży premiowej piekarników Hotpoint

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo