OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi operatorskiej w systemie Krakowskiego Roweru Miejskiego KMK Bike (zwanego dalej KMK Bike), funkcjonującego w ramach oferty Komunikacji Miejskiej w Krakowie (dalej KMK), zapewniającej możliwość pobrania i zwrotu roweru w dowolnej stacji za opłatą wg taryfy przyjętej przez Zamawiającego, prowadzonej w sposób ciągły przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w okresie funkcjonowania systemu (tzw. sezonu rowerowego) tj. od dnia 16 marca 2015 r. do 30 listopada 2015 r. Do zakresu świadczenia usługi operatorskiej należeć będzie: bieżące zarządzanie systemem, eksploatacja rowerów, pobieranie opłat za korzystanie z roweru miejskiego oraz utrzymanie i obsługa wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu KMK Bike. System KMK Bike w momencie ogłoszenia postępowania składa się z 34 stacji rowerowych, z których każda wyposażona będzie w terminal sterujący (34 terminali + 1 zapasowy), słupek wyposażony w elektrozamek służący do wpięcia roweru miejskiego (dalej zwany slot) w liczbie zależnej od pojemności stacji (łącznie 433 slotów), oraz 300 rowerów. Strona 1

2 Zawartość 1. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Charakterystyka ogólna systemu KMK Bike Wymagania dotyczące ilości rowerów w systemie Zadania konieczne do wykonania przez Operatora przed rozpoczęciem sezonu KMK Bike Informacje odnośnie parametrów technicznych stacji KMK Bike Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentów określających prawa i obowiązki klientów KMK Bike, w szczególności wynikające z Regulaminu korzystania z KMK Bike Wymagania dla systemu informatycznego do obsługi KMK Bike Wytyczne do KMK Bike OS Serwer KMK Bike OS Serwer strona internetowa KMK Bike OS Terminal KMK Bike OS Aplikacja Mobilna Wytyczne dotyczące poboru opłat w systemie KMK Bike Wymagania dotyczące strony internetowej informującej o systemie KMK Bike Wymagania dotyczące Biura Obsługi Klienta (BOK) Wymagania odnośnie działań operatorskich Rozmieszczenie rowerów, zapewnienie ich dostępności oraz możliwość zwrotu roweru w stojaku rowerowym Wymagania dotyczące reakcji na zdarzenia Wymagania odnośnie promocji KMK Bike Wymagania Zamawiającego dotyczące przekazania lub udostępnienia narzędzia kontroli Informacje dodatkowe 19 Strona 2

3 1. Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia Operator w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia: 1. zapewni transport wszystkich koniecznych elementów systemu tj. 34 jednostek sterujących terminalami, 433 kompletów elektroniki do slotów, 300 rowerów I dokona montażu i uruchomienia 34 stacji rowerowych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, 2. dokona sprawdzenia kompletności i prawidłowości działania systemu, 3. dokona rozruchu kontrolnego systemu KMK Bike po przerwie zimowej 2014/2015, 4. dokona formalnego otwarcia sezonu i będzie eksploatował KMK Bike w okresie obowiązywania umowy, Ponadto, w tzw. sezonie rowerowym, na żądanie Zamawiającego, Operator może być zobowiązany do zmiany lokalizacji maksymalnie 4 stacji rowerowych poprzez przeniesienie 4 terminali i 64 slotów dla rowerów. 2. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia 2.1. Charakterystyka ogólna systemu KMK Bike 1. System KMK Bike oferujący możliwość posługiwania się rowerem w podróżach po Krakowie stanowi element składowy kompleksowej usługi pasażerskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską Kraków. Zamawiający wymaga aby zależność ta była prezentowana we wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych. 2. System KMK Bike na rozpoczęcie sezonu 2015 składać się będzie z 34 stacji rowerowych oraz 300 rowerów (obowiązująca bazowa liczba rowerów). 3. Taryfę opłat za korzystanie z systemu KMK Bike i wysokości stawek maksymalnych stosowanych w określonych przedziałach czasowych określa Zamawiający. 4. System umożliwia pobranie i zwrot roweru w dowolnej stacji przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w okresie tzw. sezonu rowerowego, 5. Warunkiem korzystania z roweru będzie zawarcie umowy z Operatorem w czasie rejestracji w systemie informatycznym, rejestracja indywidualnego konta klienta i zasilenie tego konta kwotą minimum 20,00 zł brutto. Niewykorzystane środki Strona 3

4 zgromadzone na indywidualnym koncie Operator zwróci klientowi w przypadku rozwiązania umowy pomiędzy Operatorem a klientem systemu. Warunki zostaną określone w Regulaminie korzystania z KMK Bike (dalej zwanym Regulaminem). 6. Operator umożliwi korzystanie z systemu przez młodzież do 18-go roku życia na warunkach określonych w regulaminie systemu. 7. Identyfikacja klienta w systemie KMK Bike odbywać się będzie za pomocą numeru telefonu komórkowego klienta i kodu PIN. 8. Rejestracja klientów może nastąpić za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego lub w terminalu stacji rowerowej. 9. Operator własnym staraniem i na własny koszt uruchomi Biuro Obsługi Klienta z systemem informacji elektronicznej (strona www, poczta elektroniczna) i telefonicznej (Call Center). Na okoliczność połączeń telefonicznych Operator zastosuje udostępniony i wskazany przez Zamawiającego numer krakowskiego telefonu stacjonarnego ( ). 10. Operator zapewni ochronę danych osobowych klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 11. Operator będzie przyjmował zgłoszenia o usterkach oraz zapewni ich niezwłoczne usunięcie. W przypadku usterek rowerów Operator wymieni uszkodzone rowery na sprawne rezerwowe i natychmiast przystąpi do naprawy uszkodzonych rowerów. 12. Operator zapewni czystość rowerów i na stacjach rowerowych oraz ich najbliższego otoczenia. 13. Operator będzie monitorował liczbę rowerów na poszczególnych stacjach rowerowych w systemie ciągłym. W razie potrzeby dokona przewozu rowerów ze stacji, na których nastąpiła akumulacja rowerów, na stacje, na których występuje deficyt rowerów. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy systemu przez Operatora, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego, pod warunkiem uzyskaniu zgodny Zamawiającego. W przypadku uruchomienia dodatkowych stacji na koszt Operatora liczba rowerów musi ulec zwiększeniu o minimum 1/2 pojemności dodatkowej stacji. Dodatkowe stacje rowerowe i rowery muszą być kompatybilne z funkcjonującym systemem. Strona 4

5 2.2. Wymagania dotyczące ilości rowerów w systemie W każdym dniu działania systemu liczba sprawnych rowerów udostępnionych użytkownikom nie może być mniejsza od określonej przez Zamawiającego bazowej liczby rowerów (300 sztuk w momencie uruchomienia sezonu 2015) Zadania konieczne do wykonania przez Operatora w ramach umowy przed rozpoczęciem sezonu KMK Bike. 1. Operator sprawdzi stan techniczny rowerów oraz dokona ewentualnych napraw oraz prace niezbędne do przygotowania rowerów przed sezonem. 2. Operator wykona następujące prace na stacjach KMK Bike: montaż elektrozamków (możliwość dokupienia śrubek), podłączenie elektrozamków do terminala (możliwość potrzeba wymiany kabli RJ45), uzbrojenie totemu w terminal, układ zasilania oraz łączności GSM. 3. Operator wyposaży wszystkie stacje w karty SIM do łączności GSM oraz poniesie koszt transmisji danych. 4. Operator oczyści z zabrudzeń wszystkie elementy stacji oraz naklei nowe elementy identyfikacji wizualnej systemu dostarczone przez Zamawiającego. 5. Operator w przypadku braku zatwierdzonej kampanii reklamowej od dnia rozpoczęcia sezonu będzie musiał wyposażyć rowery w firmową reklamę systemu KMK Bike. 6. Operator udostępni oprogramowanie do obsługi KMK Bike w sezonie Informacje odnośnie parametrów technicznych stacji KMK Bike 1. Stacje sterowane są przez układy minidystrybucję Linux a na układach Stamp9G Parametry techniczne a. Procesor ARM9 400Mhz b. Pamięc: i. 64 MB SDRAM ii. 128 MB NAND Flash iii. 128 Byte EEPROM c. Interfejsy: i. 2 x USB Host ii. 1 x USB Device Strona 5

6 iii. up to 7 serial interfaces (USART / UART) iv. MicroSD card slot v. 1 x SSC vi. 2 x SPI vii. TWI (I²C compatible) viii. up to 80 digital I/O ports ix. 16-bit Parallel Bus x. JTAG xi. 4-channel 10-bit ADC xii. Image Sensor Interface (ISI) Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentów określających prawa i obowiązki klientów KMK Bike, w szczególności wynikające z Regulaminu korzystania z KMK Bike. 1. Operator przygotuje projekt Regulaminu korzystania z KMK Bike oraz przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia nie później niż 10 dni po podpisaniu umowy. Wzór Regulaminu stanowiącego podstawę zawieranej z klientami umowy na korzystanie z systemu KMK Bike Operator poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej KMK Bike nie później niż 10 dni przed uruchomieniem systemu KMK Bike oraz przeprowadzi akcję informacyjną, polegającą na przekazywaniu do publicznej wiadomości informacji, instrukcji, wskazówek itp. materiałów, które umożliwią klientom rejestrację i korzystanie z systemu. 2. W dokumencie, o którym mowa powyżej uregulowane będą kwestie korzystania przez klientów z systemu KMK Bike, w szczególności związane z wnoszeniem opłaty inicjacyjnej (doładowanie konta) oraz ponoszeniem opłat z tytułu korzystania z KMK Bike. Opłata inicjacyjna oraz opłaty za korzystanie z roweru są jedynymi opłatami dla użytkowników z tytułu korzystania z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalanymi przez Zamawiającego. Innego rodzaju opłaty jak np. kaucja, opłaty wynikające z przekroczenia 12 godzinnego okresu pobrania roweru, mogą być wprowadzone do Regulaminu przez Zamawiającego. Wszystkie opłaty stanowią przychód Zamawiającego. Kaucja może być wyłącznie opłatą zwrotną, natomiast opłata inicjacyjna jest w całości przeznaczona na opłaty z tytułu korzystania z roweru i podlega zwrotowi w wysokości pomniejszonej o opłaty z tytułu korzystania z roweru na konto klienta w przypadku rozwiązania umowy. Strona 6

7 3. Warunkiem przystąpienia klientów do systemu KMK Bike musi być wyrażona przez nich akceptacja Regulaminu KMK Bike stanowiąca potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy klientem a Operatorem. 4. Operator zobowiązany jest do aktualizacji Regulaminu w trakcie trwania umowy Wymagania dla systemu informatycznego do obsługi KMK Bike 1. Do zadań operatora należy uruchomienie oprogramowania do zarządzania systemem KMK Bike. 2. Oprogramowanie będzie składać się z następujących elementów: a) KMK Bike OS Serwer b) KMK Bike OS Serwer strona internetowa c) KMK Bike OS Terminal d) KMK Bike OS Aplikacja mobilna 3. Oprogramowanie zarządzające KMK Bike cechować się będzie wysokim stopniem niezawodności, w szczególności w odniesieniu do gromadzenia i przetwarzania danych o korzystaniu z KMK Bike przez klientów i wynikających z tego zobowiązań finansowych i rozliczeń oraz do generowania raportów i danych na potrzeby Zamawiającego. 4. Oprogramowanie musi umożliwiać eksport surowych danych (bazy użytkowników, rowerów, stacji, liczby wypożyczeń) oraz raportów, w postaci plików excel lub formacie csv. 5. Oprogramowanie umożliwi kompletną analizę danych w czasie rzeczywistym na potrzeby alokacji rowerów i utrzymania odpowiedniego zapełnienia stacji, jak również optymalizację zasobów. Analogiczne działanie powinno być możliwe na historycznych danych transakcyjnych, które będą dostępne dla Zamawiającego przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu usługi operatorskiej. 6. Oprogramowanie systemu powinno zapewniać prostą obsługę przez klientów w zakresie rejestracji, pobrania i zwrotu roweru. 7. Oprogramowanie powinno zapewniać bezpieczeństwo danych osobowych klientów. 8. Funkcje związane z naliczaniem i rozliczaniem płatności za korzystanie z systemu KMK Bike: a) Tworzenie czarnej listy osób, na którą będą trafiali użytkownicy zidentyfikowani jako niszczący elementy systemu, zalegający z opłatami lub złodzieje roweru. Strona 7

8 b) Blokowanie dostępu do systemu i pobrania roweru osobom z czarnej listy. c) Operator zapewni możliwość przekazywania raportów o działaniu systemu oraz informacji statystycznych o działaniu KMK Bike i użytkownikach Zamawiającemu na każdym etapie działania systemu. Przekazywane informacje będą umożliwiały tworzenie wielowymiarowych statystyk i nie będą zawierać danych osobowych identyfikujących dane z konkretnymi osobami. Dopuszcza się przekazywanie danych zawierających m.in.: dominujące źródła i cele ruchu, sposoby płatności, obciążenie poszczególnych wypożyczalni. Informacje te służyć mogą jedynie do oceny zasad funkcjonowania systemu, optymalizacji działania systemu, badań i określania dalszych kierunków rozwoju systemu KMK Bike. Dane należy przekazywać z uwzględnieniem wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. d) Przekazywanie danych osobowych jest dopuszczalne wyłącznie w okolicznościach załatwiania reklamacji z tytułu niewłaściwego wykonania umowy Wytyczne do KMK Bike OS Serwer 1. Oprogramowanie serwerowe musi cechować się niezawodnością, kompleksowością rozwiązania. 2. Oprogramowanie będzie działać na serwerze wykonawcy 3. Oprogramowanie musi być w stanie działać całodobowo przez 24 godzin na dobę i w okresie funkcjonowania systemu KMK Bike. 4. Oprogramowanie musi być zoptymalizowane do obsługi znacznej ilości wypożyczeni (min. 300 tys wypożyczeń w ciągu sezonu). 5. Oprogramowanie musi posiadać możliwość nielimitowanego dodawania stacji (i ich elementów) oraz rowerów. 6. Oprogramowanie serwerowe ma być odpowiedzialne za prawidłowe naliczanie kosztów wynajmu rowerów, z uwzględnieniem dwóch taryf : 6.1. dla wszystkich pasażerów KMK Bike - taryfa ogólna, 6.2. dla pasażerów posiadających aktywną KKM (z zapisanym ważnym biletem na komunikację miejskiej w Krakowie) - taryfa preferencyjna 7. Oprogramowanie musi zarządzać reklamacjami odnośnie wypożyczeń rowerów, w szczególności anulowania lub edycji kosztów wypożyczenia rowerów (w systemie Strona 8

9 muszą być widoczne obie wartości naliczona przez system i skorygowana w ramach reklamacji). 8. Oprogramowanie musi zarządzać bazą użytkowników, w tym ich rejestracją, komunikacją z użytkownikiem (wysyłanie smsów i maili), aktywacją/dezaktywacją/usuwaniem kont, zarządzeniem finansami użytkowników itp. 9. Oprogramowanie musi zarządzać bazą stacji, w tym monitorować ich zapełnienie, sprawdzać stan działania stacji (m.in. zasilanie itp.), umożliwiać zdalny reset stacji lub wznowienie pracy stacji będącej w trybie stand-by, itp. 10. Oprogramowanie musi zarządzać bazą rowerów, w tych umożliwiać ich aktywację/dezaktywację, edycję ustawień (edycja czytnika RFID, numeru ramy), sprawdzać historię wypożyczeń, historię usterek i prac serwisowych. 11. Oprogramowanie musi generować i eksportować niezbędne raporty odnośnie systemu roweru miejskiego. 12. Oprogramowanie musi umożliwiać łatwą integrację z usługami zewnętrznymi takimi jak: obsługa szybkich płatności (płatności online, płatności kartą) oraz komunikacja sms (bramka SMS) 13. Interfejs oprogramowanie administracyjnego systemu KMK Bike musi być dostępny w języku polskim. 14. Oprogramowanie z wykorzystaniem odpowiedniej bramki SMS będzie informować użytkownika o wypożyczeniu oraz zwrocie roweru. Każdy użytkownik może indywidualnie ustawić sobie czy chce otrzymywać powiadomienia. 15. Koszt wiadomości SMS ponosi Operator KMK Bike OS Serwer strona internetowa 1. Oprogramowanie powinno posiadać interfejs internetowy do obsługi oprogramowania serwerowego 2. Interfejs internetowy musi składać się z trzech elementów: strona internetowa systemu, panel klienta do obsługi systemu, panel pracownika do obsługi systemu, 3. Interfejs internetowy musi komunikować się z użytkownikiem w kilku językach - min. w języku polskim i angielskim. 4. Interfejs internetowy musi posiadać mapę i listę wszystkich stacji wraz z informacją o ilości dostępnych rowerów. Strona 9

10 KMK Bike OS Terminal Oprogramowanie od obsługi komputerów stacji KMK Bike: 1. Oprogramowanie musi zarządzać działaniem stacji, w tym monitorować jej działanie, umożliwiać wynajem, zwrot rowerów oraz rejestracje w systemie 2. Oprogramowanie musi w prawidłowy sposób będzie się komunikować z serwerem systemu KMK Bike. 3. Oprogramowanie musi umożliwić zdalny restart stacji oraz włączenie I wyłączenie stacji w tryb stand-by, 4. W trybie stand-by stacja ma umożliwiać zwrot rowerów (wpięcie roweru w elektrozamek i jego zamknięcie) 5. Oprogramowanie musi sterować terminalem, w taki sposób by nie doszło do sytuacji samoczynnego otwarcia slotu z rowerem. 6. W przypadku awarii stacji wymagającej interwencji obsługi, stacja powinna przełączyć się w tryb stand-by 7. Oprogramowanie stacji musi posiadać menu dla klienta w kilku jeżykach, w tym umożliwiające wypożyczenie i zwrot rowerów, oraz rejestrację wraz z doładowaniem konta 8. Oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznego zwrotu roweru poprzez wpięcie do elektrozamka bez potrzeby potwierdzania zwrotu w terminalu 9. Prawidłowy zwrot powinien zostać potwierdzony sygnałem oraz odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu 10. Oprogramowanie nie może przerywać jednej operacji na terminalu poprzez inną np. automatyczny zwrot, nie może przerwać operacji wynajmu, rejestracji lub pracy w trybie serwisowym 11. Oprogramowanie musi w prawidłowy sposób komunikować się z czytnikiem RFID/MIRFARE odnośnie obsługi Krakowskiej Karty Miejskiej i przekazywać niezbędne dane z wykorzystaniem API do serwera w celu prawidłowego naliczenia opłaty za wynajem rowerów, KMK Bike OS Aplikacja Mobilna 1. Aplikacja ma umożliwić pasażerowi KMK Bike znalezienie najbliższej stacji z dostępnym rowerem oraz wyznaczyć trasę przejazdu, a także wskazać lokalizację stacji docelowej KMK Bike. Strona 10

11 2. Aplikacja ma umożliwić pasażerowi KMK Bike wypożyczenie roweru z wykorzystaniem kodów QR 3. Aplikację należy uruchomić najpóźniej do dnia 1 czerwca Wytyczne dotyczące poboru opłat w systemie KMK Bike. 1. Operator będzie pobierał zgodnie z ustalonym cennikiem opłaty za korzystanie z systemu KMK Bike od użytkowników. 2. Operator zapewni możliwość zatrzymania okresu naliczania opłat za pobranie roweru lub zwrotu opłaty za pobranie roweru z powodu awarii oraz możliwość awaryjnego zwrotu roweru w przypadku awarii stacji. Klient nie może ponosić kosztów wynikających z wadliwie działającego systemu. 3. Operator odpowiadać będzie za prawidłowe funkcjonowanie systemu płatności online, w tym za prawidłowe pobieranie opłat od użytkowników, zwracanie środków użytkownikom oraz przekazywanie dochodów na konto zamawiającego. 4. Operator zapewni klientom możliwość dokonywania płatności związanych z pobraniem roweru w sposób określony w regulaminie systemu. Umożliwi klientowi dokonanie doładowania indywidualnego konta z wykorzystaniem kanału szybkich płatności online. 5. Operator może zaproponować dodatkowy, inny sposób wnoszenia opłaty. 6. Operator ponosi wszystkie koszty obsługi szybkich płatności online. 7. Z tytułu transakcji wnoszenia opłat klienci nie będą ponosić dodatkowych kosztów i opłat naliczanych przez Operatora. 8. Operator umożliwi wypożyczenie roweru, jeśli na koncie klienta będzie znajdować się min. 5zł (2 godziny wypożyczenia) Wymagania dotyczące strony internetowej informującej o systemie KMK Bike. 1. Przy prowadzeniu strony Systemu KMK Bike Operator będzie się posługiwał adresem strony udostępnionym przez Zamawiającego 2. Materiały udostępnione na stronie muszą być dostępne w językach: polskim i angielskim. 3. Należy zapewnić klientom możliwość przystąpienia do systemu KMK Bike poprzez zawarcie umowy i dokonania opłat oraz logowania do indywidualnego konta klienta. 4. Należy zapewnić aby wszystkie niezbędne czynności użytkownik wykonał na jednej stronie internetowej KMK Bike, w jednolitym graficznie środowisku. Niedopuszczalne jest przekierowanie użytkownika na inną witrynę internetową (poza Strona 11

12 operacjami doładowania konta przy wykorzystaniu zewnętrznych narzędzi do płatności). 5. Elementy składowe strony internetowej: a) Regulamin KMK Bike, b) interaktywny formularz rejestracyjny oraz pole do zawarcia umowy poprzez zaakceptowanie Regulaminu, c) instrukcja korzystania z systemu, d) mapa systemu z informacją o liczbie dostępnych rowerów w stacji w czasie rzeczywistym (dopuszczalne opóźnienie - do 5 minut), e) dane kontaktowe do Biura Obsługi Klienta, f) panel użytkownika umożliwiający sprawdzenie stanu rozliczeń, listy wykonanych pobrań rowerów oraz edycji danych osobowych, g) dane Operatora, h) inne, bieżące i archiwalne materiały związane z KMK Bike, w tym również materiały przekazywane przez Zamawiającego, 6. Strona ma się poprawnie wyświetlać na komputerach klasy PC jak i na urządzeniach przenośnych typu smartfony i tablety. 7. Interfejs użytkownika podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego Wymagania dotyczące Biura Obsługi Klienta (BOK) 1. Operator we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje Biuro Obsługi Klienta. 2. Biuro Obsługi Klienta będzie funkcjonować w okresie działania systemu KMK Bike i będzie zapewniać obsługę w języku polskim i angielskim. 3. Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach od 6:00 do 22:00 w dni robocze oraz od 8:00 do w soboty, niedziele i święta. Kontakt będzie możliwy przy pomocy poczty elektronicznej ( ), bądź połączenia telefonicznego (połączenia głosowe) oraz informacje SMS. a) Koszt każdej minuty rozmowy oraz wiadomość tekstową (SMS/MMS) będzie naliczany wg stawki zwykłej operatora telefonicznego klienta. b) Maksymalny czas oczekiwania na połączenie z konsultantem nie może przekraczać 5 minut (od momentu uzyskania połączenia z numerem). Maksymalny czas odpowiedzi na wiadomość elektroniczną nie może przekraczać 12 godzin (w czasie kiedy BOK jest czynne). Strona 12

13 c) Operator przygotuje specjalny numer sms, na który pasażer KMK Bike będzie mógł zgłosić uszkodzenie roweru. 4. BOK powinien być wyposażony w odpowiedni system zarządzania relacjami z klientem (CRM), do którego Zamawiający będzie miał stały dostęp. 5. Operator zapewni wsparcie techniczne dla użytkowników systemu. Skrzynka głosowa pomocy technicznej ma być czynna całodobowo. Infolinię należy wyposażyć w możliwość nagrania informacji głosowej dla obsługi systemu, identyfikowanej numerem użytkownika (np. zgłoszenie o awarii). 6. Do zadań BOK należą: a) kontakt z klientami systemu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania systemu (rejestracja, opłaty, pobrania i zwroty rowerów itp.) b) przyjmowanie zgłoszeń związanych z serwisem urządzeń i rowerów systemu (awarie, uszkodzenia, naprawy itp.) c) rozpatrywanie reklamacji klientów oraz prowadzenie korespondencji pisemnej w formie papierowej i elektronicznej w zakresie działalności systemu. d) Wyjaśnianie spraw odnośnie zwrotów rowerów, których obsługa Operatora nie znajdzie na stacji. 7. W ramach prowadzenia BOK Operator zobowiązany jest odpowiadać na wszystkie skargi, wnioski i reklamacje z zakresu funkcjonowania KMK Bike. Wszelkie ww. sprawy mają być rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia ich wniesienia. 8. Zamawiający będzie otrzymywał miesięczne zestawienie skarg i reklamacji, kopie skarg i odpowiedzi oraz informację o wniesionych reklamacjach i sposobie ich załatwienia w terminie 20 dni po zakończeniu każdego miesiąca. Rejestr skarg i reklamacji może stanowić podstawę do oceny wykonania umowy, a w szczególności uzasadniać nałożenie kar umownych Wymagania odnośnie działań operatorskich 1. Operator będzie posiadał na terenie m. Krakowa punkt serwisowy, w którym będą naprawiane rowery KMK Bike. 2. Operator będzie w taki sposób serwisował rowery, by w systemie zawsze było Strona 13

14 dostępnych 300 sprawnych rowerów dla mieszkańców. 3. Operator będzie posiadał odpowiednie środki transportu w celu wywiązywania się z zadań odnośnie alokacji rowerów oraz ich naprawy. 4. Operator będzie posiadał lidera projektu (dyspozytora), który będzie odpowiadał za prawidłowe funkcjonowanie systemu KMK Bike. 5. Operator w trakcie swoich działań będzie codziennie weryfikował ilość rowerów w systemie (w szczególności będzie sprawdzał przypadki zwrotów przez BOK lub na zapięcie). 6. Operator w każdym rowerze przynajmniej raz na miesiąc dokona zmiany kodu linki zabezpieczającej. 7. Operator co najmniej raz na 2 miesiące dokona wymiany akumulatora w stacji na w pełni naładowany Rozmieszczenie rowerów, zapewnienie ich dostępności oraz możliwość zwrotu roweru w stojaku rowerowym 1. Operator zobowiązany jest do rozmieszczenia rowerów w stacjach rowerowych według wskazania Zamawiającego (rozmieszczenie wyjściowe). 2. W trakcie realizacji umowy Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany rozmieszczenia rowerów w stacjach rowerowych. Z wnioskiem o zmianę rozmieszczenia może się zwracać również Operator. 3. W przypadku nierównomiernego rozmieszczenia rowerów ujawniającego się w czasie bieżącej eksploatacji KMK Bike, Operator w ramach otrzymywanego wynagrodzenia ma obowiązek dokonywać przemieszczeń rowerów pomiędzy stacjami. 4. Ustala się następujące zapełnienia stacji: a) 0% slotów zajętych b) 1-10% slotów zajętych c) 11-89% slotów zajętych d) 90-99% slotów zajętych e) 100% slotów zajętych Strona 14

15 5. Ustala się wymagany czas alokacji rowerów w godzinach 6-22: w ciągu 2 godziny w przypadku wystąpienia stopnia zapełnienia a) lub e) oraz w ciągu 4 godzin w przypadku stopnia zapełnienia b) lub d). 6. Ustala się, że w godzinach 22-6 alokacja rowerów powinna zostać wykonana tak, by na żadnej stacji nie wystąpiło zapełnienie w stopniu a), b) lub e), chyba że z Zamawiającym zostanie ustalone inne rozmieszczenie wyjściowe na dzień następny. 7. Analiza stopnia zapełnienia stacji rowerowych będzie prowadzona co 30 minut. 8. Pojazdy, którymi Operator będzie wykonywał obsługę serwisową systemu oraz alokacji rowerów, powinny być oznakowane w jednolity sposób oraz swoim wyglądem powinny promować zrównoważony transport w Krakowie (Komunikację Miejską w Krakowie oraz system roweru miejskiego KMK Bike). Wszystkie pojazdy powinny być wyposażone w sygnał ostrzegawczy barwy żółtej Wymagania dotyczące reakcji na zdarzenia 1. Ustala się czas wymiany dla uszkodzonych elementów KMK Bike: a) rower - do 12 godzin dla usterek istotnych dla funkcjonowania roweru np. zrzucony łańcuch, przebita opona, brak oświetlenia b) rower do 24 godziny dla usterek mało istotnych np. uszkodzone siodełko, brak dzwonka, brak linki zabezpieczającej c) rower do 36 godzin dla usterek estetycznych rower obklejony innymi materiałami graficznymi, brudny rower, rower bez reklamy firmowej (lub reklam komercyjnych), uszkodzony koszyk lub jego brak d) slot - do 24 godzin należy dokonać naprawy slotu lub wymiany jego elementu e) terminal - do 8 godzin dla usterek istotnych takich jak niedziałający terminal, brak zasięgu GSM itp., f) terminal do 36 godziny dla usterek estetycznych terminal brudny, obklejony itp. 2. Czas reakcji liczy się od momentu pojawienia się zdarzenia w systemie informatycznym lub od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, użytkownika lub osoby trzecie. Strona 15

16 2.6. Wymagania odnośnie promocji KMK Bike 1. Do zadań Operatora należy prowadzenie działań odnośnie promocji KMK Bike przy współpracy Zamawiającego. 2. Operator będzie współprowadził z Zamawiającym fanpage KMK Bike na portalu facebook, w szczególności z zakresie odpowiedzialności BOK oraz informacji o awariach 3. Operator wydrukuje w nakładzie sztuk materiały promocyjne w postaci rowerowych planów miasta zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego. a. Parametry techniczne: i. format B0, składany w harmonijkę do postaci ok. 125 x 230 mm ii. Kolor 4+4 iii. Papier przystosowany do wielokrotnego rozkładania i składania planu Wymagania Zamawiającego dotyczące przekazania lub udostępnienia narzędzia kontroli 1. Operator przed dokonaniem rozruchu testowego udostępni lub przekaże Zamawiającemu opisane w punktach 2,3 i 4 poniżej narzędzia kontroli. 2. Operator udostępni niezbędne narzędzia informatyczne do współpracy z system do zarządzania KMK Bike. a) Oprogramowanie do zarządzania KMK Bike będzie generować odpowiednie raporty odnośnie przestrzegania zasad alokacji rowerów oraz generować odpowiednie powiadomienia w formie alertów w panelu administracyjnym systemu KMK Bike oraz wiadomości mail. b) Na potrzeby automatycznej kontroli KMK Bike, system do zarządzania ma mieć możliwość generowania plików w formacie XML z następującymi danymi aktualizowanymi nie rzadziej niż co 5 minut: i. lokalizacja 1. ID lokalizacji 2. Nazwa lokalizacji 3. Informacja czy lokalizacja jest oficjalna (dostępna dla mieszkańców) Strona 16

17 4. Ilość rowerów znajdująca się w danej lokalizacji 5. Wykaz rowerów dostępnych w danej lokalizacji (wykaz numerów bocznych) 6. Ilość dostępnych slotów w danej lokalizacji 7. Wykaz elektrozamków w poszczególnych slotach 8. Stan poszczególnych elektrozamków (jeśli w elektrozamku znajduje się rower to należy podać jego numer boczny) 9. Ilość rowerów które wymagają naprawy 10. Ilość rowerów które wymagają zmiany kodu do linki ii. terminal: 1. ID terminala 2. lokalizacja do której jest przypisany terminal 3. informacja czy terminal jest online 4. informacja o ostatniej aktywności terminala (timestemp) 5. informacja o elektrozamkach przypisanych do terminala 6. informacji o stanie baterii 7. informacje o stanie zasilania z paneli słonecznych 8. informacje o temperaturze 9. informacje o wilgotności 10. informacje o czasie pracy terminalu (timeup) iii. rowery 1. ID roweru 2. numer boczny roweru 3. informacja czy rower jest aktywny 4. informacja czy rower wymaga naprawy 5. informacja czy rower wymaga zmiany kodu zabezpieczającego 6. informacja czy rower został sprawdzony Strona 17

18 3. Wymaganie dotyczące sprzętu, który zostanie udostępniony Zamawiającego do 30 dni od dnia podpisaniu umowy: a) Rower elektryczny - 2 sztuki Rama: Aluminiowa rozmiar odpowiedni dla osoby o wzroście 175 cm Rozmiar kół: 28" Hamulec przedni: V-brake Hamulec tylny: Rolkowy Lampka przód: Tak, może być na baterie Lampka tył: Tak, może być na baterie Obręcze: Aluminiowe - stożkowe, kapslowane lub ze stali chromowanej Zabezpieczenie przed kradzieżą: Blokada tylnego koła z możliwością dołączenia dodatkowego łańcucha (np. AXA Defender lub inne o tych samych parametrach) wraz z łańcuchem o długości 100cm Widelec: Sztywny lub amortyzowany Bagażnik tylny: Tak Osłona łańcucha: Tak, pełna Strona 18

19 Opony: Schwalbe Road Cruiser wkładka antyprzebiciowa + pasek odblaskowy lub inne o tych samych parametrach Napęd elektryczny: W przedniej piaście lub w suporcie pedałowym o mocy min. 20 Nm Bateria min. 8 Ah Wyposażenie dodatkowe sakwa jednostronna o pojemności min. 20 l 4. Operator udostępni Zamawiającemu 1 kartę SIM z dostępem do internetu, z limitem 5 GB/mc 2.8. Informacje dodatkowe 1. Operator odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez niego usług stanowiących przedmiot Umowy. 2. W przypadku, gdyby wobec Miasta skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób trzecich powstałe w związku z usługami wykonywanymi przez Operatora, Operator przejmie wszelką odpowiedzialność z tego tytułu i we własnym zakresie zaspokoi takie roszczenia. 3. W przypadku, gdyby na mocy obowiązujących przepisów prawa albo orzeczenia sądu lub innego organu orzekającego Miasto Kraków zobowiązane zostałoby do zaspokojenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem przez Operatora usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, Operator niezwłocznie pokryje takie szkody lub zwróci na rzecz Miasta wszelkie kwoty, jakie zostały wypłacone osobom i podmiotom poszkodowanym. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość: a) skrócenia okresu funkcjonowania KMK Bike przy wystąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych na wniosek Operatora lub Zamawiającego (o 2 tygodnie), Strona 19

20 1. wydłużenia okresu funkcjonowania KMK Bike przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na wniosek Operatora lub Zamawiającego (o 2 tygodnie), Strona 20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi operatorskiej w systemie Krakowskiego Roweru Miejskiego KMK Bike (zwanego dalej KMK Bike), funkcjonującego w ramach oferty Komunikacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI DZIERŻAWY KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU WYPOŻYCZANIA ROWERÓW JAKIM JEST LUBELSKI ROWER MIESJKI (LRM)

WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI DZIERŻAWY KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU WYPOŻYCZANIA ROWERÓW JAKIM JEST LUBELSKI ROWER MIESJKI (LRM) Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI DZIERŻAWY KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU WYPOŻYCZANIA ROWERÓW JAKIM JEST LUBELSKI ROWER MIESJKI (LRM) Projekt pt.: EUROPEJSKA STOLICA TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-15/14 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Charakterystyka ogólna i wymagania dla systemu rowerów miejskich 1.1. System rowerów miejskich to bezobsługowy system

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi operatorskiej w systemie Krakowskiego Roweru Miejskiego KMK Bike (zwanego dalej KMK Bike), funkcjonującego w ramach oferty Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl NZ.271.18.2015 Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego dotyczących dostawy i uruchomienia oraz zarządzania i utrzymania Poznańskiego Roweru Miejskiego

Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego dotyczących dostawy i uruchomienia oraz zarządzania i utrzymania Poznańskiego Roweru Miejskiego Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.2.2015 Część II SIWZ Załącznik nr 1 do umowy stanowiącej Część III SIWZ Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego dotyczących dostawy i uruchomienia oraz zarządzania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE WYBRANYCH WYMAGAŃ DLA SYSTEMU WRM

USZCZEGÓŁOWIENIE WYBRANYCH WYMAGAŃ DLA SYSTEMU WRM Załącznik nr 1 do Umowy Nr... z dnia... USZCZEGÓŁOWIENIE WYBRANYCH WYMAGAŃ DLA SYSTEMU WRM I WYMAGANIA FUNKCJONALNE I TECHNICZNE DLA INFRASTRUKTURY SYSTEMU WRM 1) System powinien umożliwiać wypożyczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK do umowy nr... Specyfikacja techniczna dotycząca rowerów, stacji i oprogramowania Systemu Krakowskiego Roweru Miejskiego - KRM

ZAŁĄCZNIK do umowy nr... Specyfikacja techniczna dotycząca rowerów, stacji i oprogramowania Systemu Krakowskiego Roweru Miejskiego - KRM ZAŁĄCZNIK do umowy nr... Specyfikacja techniczna dotycząca rowerów, stacji i oprogramowania Systemu Krakowskiego Roweru Miejskiego - KRM 1. Wymagania dla stacji rowerowych i ich wyposażenia 1.1 W ramach

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bydgoszczy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Bydgoski Rower Aglomeracyjny

Urząd Miasta Bydgoszczy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Bydgoski Rower Aglomeracyjny Urząd Miasta Bydgoszczy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoski Rower Aglomeracyjny Co to jest Bydgoski Rower Aglomeracyjny (BRA)? sieć samoobsługowych wypożyczalni rowerów dostawa elementów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego dotyczących dostarczenia i zarządzania Poznańskim Systemem Rowerów Publicznych

Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego dotyczących dostarczenia i zarządzania Poznańskim Systemem Rowerów Publicznych Załącznik nr 1 do SIWZ (ujednolicony) Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego dotyczących dostarczenia i zarządzania Poznańskim Systemem Rowerów Publicznych 1. Wymagania dla systemu: 1.1. Poznański System

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu pobrania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu pobrania i zwrotu roweru w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay Aplikacja 1 DEFINICJE 1. GoPay Sp z o.o. (dalej: GoPay) Spółka z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu Białostocki Rower Miejski Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków tel. (12) 623 28 00, faks 430 49 64 www.piorin.gov.pl/krakow, e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl WAD.2600.23.2016

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz I. Postanowienia ogólne II. Słownik art. 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez LVL UP Michał Frąckiewicz,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Załącznik 1 do zapytania DISI-S.272.92.2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Dokument SLA. I. Definicje

Dokument SLA. I. Definicje Dokument SLA I. Definicje Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu

Bardziej szczegółowo

Pytania zainteresowanych podmiotów z dnia 16.12.2015r. i odpowiedzi Komisji Negocjacyjnej z dnia 21.12.2015r.

Pytania zainteresowanych podmiotów z dnia 16.12.2015r. i odpowiedzi Komisji Negocjacyjnej z dnia 21.12.2015r. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl NZ.271.373.2015 Kraków,

Bardziej szczegółowo

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia OP-IV.272.48.2016.ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Regulamin promocji specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 02.11.2015 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej Operatorem ) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/124/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Pytania zainteresowanych podmiotów z dnia 22.12.2015r. i odpowiedzi Komisji Negocjacyjnej z dnia 23.12.2015r.

Pytania zainteresowanych podmiotów z dnia 22.12.2015r. i odpowiedzi Komisji Negocjacyjnej z dnia 23.12.2015r. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl NZ.271.373.2015 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Porównywarki Cenowej kreocen.pl

Regulamin Korzystania z Porównywarki Cenowej kreocen.pl Regulamin Korzystania z Porównywarki Cenowej kreocen.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki świadczenia usług, oraz prezentacji oferty Zamawiającego w portalu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907) zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego dotyczących dostawy i uruchomienia oraz zarządzania i utrzymania Poznańskiego Roweru Miejskiego

Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego dotyczących dostawy i uruchomienia oraz zarządzania i utrzymania Poznańskiego Roweru Miejskiego Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.31.2015 Załącznik nr 4 do SIWZ Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego dotyczących dostawy i uruchomienia oraz zarządzania i utrzymania Poznańskiego Roweru Miejskiego 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr 272...2013 z dnia...2013 r. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Gminy Brwinów wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik numer 4 zaproszenia do składania ofert Nr postępowania Op-225-72/2015 Opis przedmiotu zamówienia Usługi głosowe i przesył danych 1. Wykonawca zapewni świadczenie usług telekomunikacyjnych na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zał. 5

Specyfikacja techniczna zał. 5 Specyfikacja techniczna zał. 5 Na Rozbudowę Systemu Roweru Miejskiego KMK Bike Doposażenie 15 stacji roweru miejskiego poprzez dostawę dodatkowych modułów rozszerzających w/w stacje wraz z rowerami i jednym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Gmina Boguchwała ul. Tkaczowa 134 36-040 Boguchwała Boguchwała, dn. 09.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na: dostawę łączy internetowych dla gospodarstw domowych w ramach realizacji okresu trwałości projektu

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

smsadminpark Zarządzaj swoim czasem parkowania przez internet, komórkę i sms

smsadminpark Zarządzaj swoim czasem parkowania przez internet, komórkę i sms smsadminpark Zarządzaj swoim czasem parkowania przez internet, komórkę i sms Serwis smsadminpark, wchodzący w skład systemu obsługi SPP produkowanego przez firmę DEJW, jako bezgotówkowa, dostępna z każdego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu MultiBilet Definicje

Regulamin Programu MultiBilet Definicje Regulamin Programu MultiBilet Definicje MultiBenefit - MultiBenefit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-844 Warszawa, Pl. Europejski 2), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

6. Zastrzega się możliwość zmiany zasad promocji lub wcześniejszego jej zakończenia.

6. Zastrzega się możliwość zmiany zasad promocji lub wcześniejszego jej zakończenia. GSMONLINE.PL Przedłużono osiem promocji w ofercie Simplus 2004-04-05 Do 30 czerwca br. przedłużono osiem promocji dostępnych w ofercie Simplus: Regulamin Promocji "Premia urodzinowa" w ofercie Simplus:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław Dolnośląskiego na ZAMAWIAJĄCY Wrocław, 03.10.2014 r. w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl, pobieranej i uruchomianej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik Nr 2 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 1) Dane charakteryzujące realizację zadania: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej a) Aktywacje 40 szt. (zgodnie z tabelą nr 1) Suma minut

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. Zwłoka w uruchomieniu usługi (liczba pełnych dni kalendarzowych, które upłynęły od daty uruchomienia usługi przewidzianej w Umowie)

Projekt Umowy. Zwłoka w uruchomieniu usługi (liczba pełnych dni kalendarzowych, które upłynęły od daty uruchomienia usługi przewidzianej w Umowie) Projekt Umowy 1 Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta następujących usług: 1) Dostawa łącza Internetowego dla Gminy Miasta Rzeszów, 2) Świadczenie asysty technicznej przy

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Doładowania telefonów na kartę to aplikacja przeznaczona na Terminal Sunyard S520. Umożliwia szybkie i łatwe doładowanie telefonów na kartę działających

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU Regulamin Giełdy Mobilnych Reklam dla serwisu MapAndU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. 2. Operatorem serwisu internetowego Giełda Mobilnych Reklam MapAndU,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi CarSpy

Regulamin usługi CarSpy Regulamin usługi CarSpy Regulamin określa zasady korzystania z usługi CarSpy, świadczonej przez OM Poland s.c. z siedzibą przy ul. Puszczyka 20/29, 02-785 Warszawa. 1 Informacje ogólne o Usłudze 1. Usługa

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2013 r. do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo