ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, Kraków, centrala tel , fax: , NZ Kraków, dnia roku Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Świadczenie usługi operatora technicznego dla systemu KMK Bike w sezonie Znak sprawy: 6/I/2015 w/g rozdzielnika Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami: Pytanie nr 1: 1. Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia Operator w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia: 1. zapewni transport wszystkich koniecznych elementów systemu tj. 34 jednostek sterujących terminalami, 433 kompletów elektroniki do slotów, 300 rowerów i dokona montażu i uruchomienia 34 stacji rowerowych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, Prosimy o wyjaśnienie, czy podobnie jak miało to miejsce w sezonie 2014, również w tym sezonie Zamawiający przekaże operatorowi dodatkowe rowery, które stanowić będą rezerwę? Zeszły sezon operator zakończył mając do dyspozycji 345 rowerów (310 przekazanych w kwietniu i 35 pod koniec 2014 roku), z tego 40 rezerwowych. Czy w tym sezonie operator również otrzyma od 2 Zamawiającego dodatkowe rowery i dzięki temu będzie mógł utrzymać wskaźnik udostępnienia użytkownikom sprawnych rowerów na poziomie 100% bazowej liczby. W innym przypadku jest to, bez poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w rowery, niemal niemożliwe. Prosimy o wyjaśnienie, ile z 300 rowerów, które operator otrzyma do zarządzania, jest rowerami z rocznym przebiegiem (dostarczone przez firmę Nextbike 265 szt. w latach 2013 i 2014), a ile jest rowerów starszych i ile mają one sezonów funkcjonowania w ramach bezobsługowej wypożyczalni rowerów? Odpowiedź nr 1: Operatorowi zostaną udostępnione 34 szt. rowerów dostarczone w roku 2014 przez firmę NextBike. Pozostałe rowery posiadają więcej niż rok i zostały dostarczone przez firmę Nextbike w roku 2013 lub firmę BikeOne w roku 2008.

2 Pytanie nr 2: 2. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia 2.1. Charakterystyka ogólna systemu KMK Bike 3. Taryfę opłat za korzystanie z systemu KMK Bike i wysokości stawek maksymalnych stosowanych w określonych przedziałach czasowych określa Zamawiający. Prosimy o wyjaśnienie, jakie ceny za korzystanie z systemu KMK Bike przewiduje Zamawiający? Odpowiedź nr 2: Zamawiający przewiduje następujący cennik opłat KMK Bike w sezonie 2015: Dla zwykłych użytkowników od [min] do [min] zł 0 20 za darmo Dla osób z aktywnym biletem KMK od [min] do [min] zł 0 40 za darmo Opis pierwsza godzina druga godzina trzecia godzina czwarta godzina i każda kolejna Maksymalny czas wypożyczenia to 12 godzin. Jego przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł. Pytanie nr 3: 2. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia 2.1. Charakterystyka ogólna systemu KMK Bike 5. Warunkiem korzystania z roweru będzie zawarcie umowy z Operatorem w czasie rejestracji w systemie informatycznym, rejestracja indywidualnego konta klienta i zasilenie tego konta kwotą minimum 20,00 zł brutto Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza ustalenie kwoty następnych doładowań na poziomie minimum 20 zł? Odpowiedź nr 3: Nie, wymóg minimum 20 zł dotyczy tylko pierwszego doładowania. Kolejne doładowania mogą być realizowane na dowolną kwotę. Pytanie nr 4: 2. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia 2.1. Charakterystyka ogólna systemu KMK Bike 2

3 10. Operator zapewni ochronę danych osobowych klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Prosimy o wyjaśnienie, kto będzie właścicielem bazy danych? Czy zamawiający przekaże do zarządzania również dotychczasową bazę danych? W jakim terminie to nastąpi? Czy poprzednia baza danych była zarejestrowana w GIODO, kiedy i pod jakim numerem księgi? Odpowiedź nr 4: Poprzednia baza danych znajdowała się na serwerach Licencjodawcy oprogramowania do zarządzania systemem KMK Bike, w związku z tym to Licencjodawca był zobowiązany do rejestracji bazy danych w GIODO. W chwili obecnej, gdy Operator uruchomi swoje oprogramowanie do zarządzania systemem KMK Bike, to On będzie zobowiązany zarejestrować nową bazę. Pytanie nr 5: 2.1. Charakterystyka ogólna systemu KMK Bike 5. Warunkiem korzystania z roweru będzie zawarcie umowy z Operatorem w czasie rejestracji w systemie informatycznym, rejestracja indywidualnego konta klienta i zasilenie tego konta kwotą minimum 20,00 zł brutto. Niewykorzystane środki zgromadzone na indywidualnym koncie Operator zwróci klientowi w przypadku rozwiązania umowy pomiędzy Operatorem a klientem systemu. Warunki zostaną określone w Regulaminie korzystania z KMK Bike (dalej zwanym Regulaminem). Prosimy o wyjaśnienie, czy zmieni się również saldo minimalne? Obecnie na terminala znajduje się informacja, że saldo minimalne wynosi 10 zł, a więc w przypadku zmiany, trzeba dokonać korekty na wszystkich (34 terminalach) terminalach? Odpowiedź nr 5: Saldo minimalne zostało określone w OPZ w rozdziale 2.3.4, pkt. 8. W związku z potrzebą aktualizacji cennika Operator będzie zobowiązany do przygotowania i naklejenia nowych informacji odnośnie taryfy opłat na wszystkich terminalach KMK Bike. Pytanie nr 6: 2.2. Wymagania dotyczące ilości rowerów w systemie W każdym dniu działania systemu liczba sprawnych rowerów udostępnionych użytkownikom nie może być mniejsza od określonej przez Zamawiającego bazowej liczby rowerów (300 sztuk w momencie uruchomienia sezonu 2015). Prosimy o wyjaśnienie, czy podobnie jak miało to miejsce w sezonie 2014, również w tym sezonie Zamawiający przekaże operatorowi dodatkowe rowery, które stanowić będą rezerwę? Zeszły sezon operator zakończył mając do dyspozycji 345 rowerów (310 przekazanych w kwietniu i 35 pod koniec 2014 roku), z tego 40 rezerwowych. Czy w tym sezonie operator również otrzyma od Zamawiającego dodatkowe rowery i dzięki temu będzie mógł utrzymać wskaźnik udostępnienia użytkownikom sprawnych rowerów na poziomie 100% bazowej liczby. W innym przypadku jest to, bez poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w rowery, niemal niemożliwe. 3

4 W razie gdyby nie przekazywali Państwo operatorowi dodatkowych rowerów (w ilości minimum 10% od podstawowej ilości sztuk będących w momencie uruchomienia systemu), które mogą stanowić rezerwę, Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że: W każdym dniu działania systemu liczba sprawnych rowerów udostępnionych użytkownikom nie może być mniejsza od 90% określonej przez Zamawiającego bazowej liczby rowerów (tj. minimum 270 sztuk). Odpowiedź nr 6: Tak, Zamawiający udostępni Operatorowi rezerwowe rowery w ilości 5-10 % podstawowej liczby rowerów w ruchu (300). Przy czym jeśli ilość rowerów, które posiada Zamawiający będzie nie wystarczająca do utrzymania liczby 300 rowerów, wykonawca będzie zobowiązany uruchomić inne rowery. Jeśli Operator będzie chciał korzystać z rowerów z roku 2008, które nie były wykorzystane w roku 2014 Operator na własny koszt będzie musiał je dostosować do współpracy z systemem. Pytanie nr 7: 2.3. Zadania konieczne do wykonania przez Operatora w ramach umowy przed rozpoczęciem sezonu KMK Bike. 1. Operator sprawdzi stan techniczny rowerów oraz dokona ewentualnych napraw oraz prace niezbędne do przygotowania rowerów przed sezonem. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest stan rowerów będących w posiadaniu Zamawiającego? Zamawiający oraz poprzedni operator systemu, posiadają dokładną wiedzę na temat stanu rowerów, ponieważ ww. operator był zobowiązany do zabezpieczenia i wykonania konserwacji wszystkich elementów KMK Bike po zakończeniu sezonu 2014 oraz przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni protokołem zdawczo odbiorczym wszystkich elementów KMK Bike w stanie nie gorszym niż przekazany Operatorowi, przy czym uwzględnione zostanie zużycie elementów wynikających z prawidłowej eksploatacji. Prosimy o wyjaśnienie, ile z 300 rowerów, które operator otrzyma do zarządzania, jest rowerami z rocznym przebiegiem (dostarczone przez firmę Nextbike 265 szt. w latach 2013 i 2014), a ile jest rowerów starszych i ile mają one sezonów funkcjonowania w ramach bezobsługowej wypożyczalni rowerów? Odpowiedź nr 7: W momencie przekazania rowerów Operatorowi systemu KMK Bike w sezonie 2015, wszystkie rowery będą sprawne technicznie. Odnośnie drugiej części pytania, odpowiedź udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 1. Pytanie nr 8: 2.3. Zadania konieczne do wykonania przez Operatora w ramach umowy przed rozpoczęciem sezonu KMK Bike. 4. Operator oczyści z zabrudzeń wszystkie elementy stacji oraz naklei nowe elementy identyfikacji wizualnej systemu dostarczone przez Zamawiającego. 4

5 Prosimy o wyjaśnienie o jakie nowe elementy identyfikacji wizualnej systemu chodzi i kiedy zostaną dostarczone przez Zamawiającego? Informacja w tym zakresie jest niezbędna do oszacowania potrzebnego czasu i środków finansowych do zabezpieczenia dla wykonania tego zadania. Odpowiedź nr 8: Przez nowe elementy identyfikacji wizualnej Zamawiający rozumie naklejki z nazwą stacji oraz aktualne mapy sieci KMK Bike. Pytanie nr 9: Wytyczne do KMK Bike OS Serwer 6. Oprogramowanie serwerowe ma być odpowiedzialne za prawidłowe naliczanie kosztów wynajmu rowerów, z uwzględnieniem dwóch taryf : 6.2. dla pasażerów posiadających aktywną KKM (z zapisanym ważnym biletem na komunikację miejskiej w Krakowie) - taryfa preferencyjna 5 Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju aktywny bilet na karcie KMK BIKE ma uprawnić Klienta do taryfy preferencyjnej. Prosimy o wskazanie, czy mają to być np. bilet imienny / bilet na okaziciela, inne rodzaje biletów? Prosimy o podanie pełnej specyfikacji karty KKM, która zapewni możliwość jej integracji z systemem KMK Bike? Prosimy o informację, w jakim terminie niezbędne dane, niezbędne do integracji kart KKM z systemem KMK Bike będą przekazane operatorowi oraz, że operator nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów uzyskania ww. danych. Odpowiedź nr 9: Zgodnie z OPZ oprogramowanie do zarządzania KMK Bike ma odczytywać aktywne bilety Komunikacji Miejskiej w Krakowie, zapisane na nośnikach KKM. Operator po podpisaniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Krakowie klauzury poufności odnośnie systemu KKM dostanie bez dodatkowej opłaty oraz bez zbędnej zwłoki niezbędną dokumentację Krakowskiej Karty Miejskiej. Pytanie nr 10: KMK Bike OS Aplikacja Mobilna 1. Aplikacja ma umożliwić pasażerowi KMK Bike znalezienie najbliższej stacji z dostępnym rowerem oraz wyznaczyć trasę przejazdu, a także wskazać lokalizację stacji docelowej KMK Bike. Prosimy o wykreślenie warunku wyznaczania trasy przejazdu w aplikacji mobilnej, lub ustalenie terminu realizacji tej funkcji najwcześniej od 1 czerwca 2015 roku. Zwracamy uwagę, że zapewnienie funkcji wyznaczania trasy może wpłynąć istotnie na wycenę kosztów uruchomienia i zarządzania systemem. Odpowiedź nr 10: 5

6 Pytanie nr 11: KMK Bike OS Aplikacja Mobilna 2. Aplikacja ma umożliwić pasażerowi KMK Bike wypożyczenie roweru z wykorzystaniem kodów QR 3. Aplikację należy uruchomić najpóźniej do dnia 1 czerwca Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez usunięcie zapisu, że, Aplikacja ma umożliwić pasażerowi KMK Bike wypożyczenie roweru z wykorzystaniem kodów QR. Operator może zapewnić wypożyczenie roweru poprzez aplikację w inny sposób niż poprzez kody QR. Prosimy również o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga uruchomienia możliwości wypożyczenia przez aplikację rowerów zablokowanych na linkę z zamkiem szyfrowym, czy również znajdujących się w elektrozamku. Obydwa rozwiązania są stosowane przez wypożyczalnie rowerów publicznych, jednak wymaga czasami to zastosowania różnych rozwiązań technicznych. Odpowiedź nr 11: Aplikacja Mobilna z wykorzystaniem kodów QR musi przynajmniej umożliwiać wypożyczenie rowerów przypiętych linką do stacji. Pytanie nr 12: Wytyczne dotyczące poboru opłat w systemie KMK Bike. 8. Operator umożliwi wypożyczenie roweru, jeśli na koncie klienta będzie znajdować się min. 5zł (2 godziny wypożyczenia). Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez zapisanie, że Operator umożliwi wypożyczenie roweru, jeśli na koncie klienta będzie znajdować się min. 10 zł. Odpowiedź nr 12: Pytanie nr 13: Wymagania dotyczące strony internetowej informującej o systemie KMK Bike. 1. Przy prowadzeniu strony Systemu KMK Bike Operator będzie się posługiwał adresem strony udostępnionym przez Zamawiającego 4. Należy zapewnić aby wszystkie niezbędne czynności użytkownik wykonał na jednej stronie internetowej KMK Bike, w jednolitym graficznie środowisku. Niedopuszczalne jest przekierowanie użytkownika na inną witrynę internetową (poza operacjami doładowania konta przy wykorzystaniu zewnętrznych narzędzi do płatności). Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że Niedopuszczalne jest przekierowanie użytkownika na inną witrynę internetową w celu rejestracji, logowania, przeglądu stanu konta lub sprawdzenia mapy systemu. 6

7 Odpowiedź nr 13: Pytanie nr 14: 2.4. Wymagania dotyczące Biura Obsługi Klienta (BOK) 3. Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach od 6:00 do 22:00 w dni robocze oraz od 8:00 do w soboty, niedziele i święta. Kontakt będzie możliwy przy pomocy poczty elektronicznej ( ), bądź połączenia telefonicznego (połączenia głosowe) oraz informacje SMS. Wnioskujemy o modyfikację SIWZ i doprecyzowanie, że Zamawiający wymaga funkcjonowania całodobowej telefonicznej obsługi klienta. W doświadczeń w funkcjonowaniu bezobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych na rynku polskim wynika, że w godzinach od 20:00 do 6:00 rano (oraz w godzinach 20:00 do 8:00 w soboty, niedziele i święta), a więc w porach, w których Zamawiający założył, że obsługa telefoniczna BOK będzie nieczynna, dokonywanych jest nawet do 30% wypożyczeń rowerów! W związku z tym w pełni uzasadnione jest wymaganie uruchomienia usługi Call Center w wymiarze zdecydowanie większym. W chwili obecnej standardem w większości systemów w Polsce jest obsługa 24 godzin na dobę. Również w godzinach nocnych dochodzi o ponadprzeciętnie dużej ilości zdarzeń polegających na dewastacjach i aktach wandalizmu w stosunku do stacji rowerów publicznych i bardzo wskazane jest, aby była możliwość szybkiego kontaktu z operatorem systemu. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga funkcjonowania telefonicznej obsługi klienta, która będzie nie tylko automatyczną sekretarką z możliwością nagrania wiadomości głosowej, ale, że całodobowo można będzie połączyć się z konsultantem, który udzieli niezbędnych informacji. Odpowiedź nr 14: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji rozdział 2.4 pkt. 3. OPZ, będący Załącznikiem nr 3 do SIWZ w następujący sposób: Zamiast: 3. Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach od 6:00 do 22:00 w dni robocze oraz od 8:00 do w soboty, niedziele i święta. Kontakt będzie możliwy przy pomocy poczty elektronicznej ( ), bądź połączenia telefonicznego (połączenia głosowe) oraz informacje SMS. Będzie: 3. Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kontakt będzie możliwy przy pomocy poczty elektronicznej ( ), bądź połączenia telefonicznego (połączenia głosowe) oraz informacje SMS. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji rozdział 2.4 pkt. 3. OPZ, będący Załącznikiem nr 5 do SIWZ w następujący sposób: Po podpunkcie c) zostanie dodany podpunkt d) d) W godzinach zmniejszonego zapotrzebowania (np. w nocy) rolę BOK może pełnić dyspozytor, przyjmujący zgłoszenia (telefon, mail, SMS). Dyspozytora będą obowiązywać te same warunki odnośnie obsługi klientów, jak BOK. 7

8 Pytanie nr 15: 2.4. Wymagania dotyczące Biura Obsługi Klienta (BOK) 5. Operator zapewni wsparcie techniczne dla użytkowników systemu. Skrzynka głosowa pomocy technicznej ma być czynna całodobowo. Infolinię należy wyposażyć w możliwość nagrania informacji głosowej dla obsługi systemu, identyfikowanej numerem użytkownika (np. zgłoszenie o awarii). Prosimy o modyfikację treści SIWZ poprzez wykreślenie niniejszego zapisu i doprecyzowanie, że Zamawiający wymaga funkcjonowania całodobowej telefonicznej obsługi klienta. Odpowiedź nr 15: Pytanie nr 16: Rozmieszczenie rowerów, zapewnienie ich dostępności oraz możliwość zwrotu roweru w stojaku rowerowym 5. Ustala się wymagany czas alokacji rowerów w godzinach 6-22: w ciągu 2 godziny w przypadku wystąpienia stopnia zapełnienia a) lub e) oraz w ciągu 4 godzin w przypadku stopnia zapełnienia b) lub d). Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że Ustala się wymagany czas alokacji rowerów w godzinach 6-22: w ciągu 2 godziny w przypadku wystąpienia stopnia zapełnienia a) lub e) oraz w ciągu 4 godzin w przypadku stopnia zapełnienia b), d) lub e). Zapełnienie 100% slotów w niektórych przypadkach może być działaniem celowym, mającym za zadanie przygotowanie stacji do obsługi większej ilości użytkowników w krótkim czasie. Odpowiedź nr 16: Zapisy OPZ w rozdziale 2.5.1, pkt. 1 i 2 umożliwiają wypracowanie wspólnych ustaleń odnośnie możliwości przepełnienia poszczególnych stacji, w celu zapewnienia odpowiedniej ilości rowerów na wybranych stacjach w godzinach szczytu komunikacyjnego. Pytanie nr 17: Rozmieszczenie rowerów, zapewnienie ich dostępności oraz możliwość zwrotu roweru w stojaku rowerowym 8. Pojazdy, którymi Operator będzie wykonywał obsługę serwisową systemu oraz alokacji rowerów, powinny być oznakowane w jednolity sposób oraz swoim wyglądem powinny promować zrównoważony transport w Krakowie (Komunikację Miejską w Krakowie oraz system roweru miejskiego KMK Bike). Wszystkie pojazdy powinny być wyposażone w sygnał ostrzegawczy barwy żółtej. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że Zamawiający zapewni samochodom operatora, obsługującym serwis i nadzór nad realizacją umowy, bezpłatny dostęp do Stef płatnego parkowania i strefy ograniczonego ruchu P1, P2, P3, B, a w razie rozwoju systemu KMK Bike o stacje w najbliższych okolicach Rynku, również o dostęp do strefy A. 8

9 Odpowiedź nr 17: Zamawiający może dopuścić Wykonawcę do poruszania się w ramach stref ograniczonego ruchu B (i w razie potrzeby A) bez zwolnienia z opłat za parkowanie na wyznaczonych miejscach w ramach organizacji ruchu w Strefie Płatnego Parkowania. Pytanie nr 18: 2.6. Wymagania odnośnie promocji KMK Bike 1. Do zadań Operatora należy prowadzenie działań odnośnie promocji KMK Bike przy współpracy Zamawiającego. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, jakie dokładnie działania promocyjne będą wchodzić w zakres niniejszej umowy. Jest to niezbędne do prawidłowego oszacowania nakładów finansowych. Odpowiedź nr 18: Do zadań Operatora należeć będzie tworzenie wspólnego pozytywnego wizerunku systemu KMK Bike, wspólne uczestnictwo w wydarzeniach promujących mobilność takich jak Dni Ziemi, Tydzień Mobilności itp. oraz przygotowanie materiałów informacyjnych na potrzeby publikacji w czasopismach wydawanych przez Miasto Kraków tj. między innymi Kraków.pl oraz gazetki Rad Dzielnic. Pytanie nr 19: 2.7. Wymagania Zamawiającego dotyczące przekazania lub udostępnienia narzędzia kontroli 3. Wymaganie dotyczące sprzętu, który zostanie udostępniony Zamawiającego do 30 dni od dnia podpisaniu umowy: a) Rower elektryczny - 2 sztuki Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, do jakich celów służyć będą rowery elektryczne? Czy np. mają być integralną częścią systemu KMK Bike? Może to mieć znaczący wpływ na kosztorys operatora, ze względu na niezbędne do poniesienia nakłady serwisowe. Odpowiedź nr 19: Rowery służyć będą do kontroli realizacji usługi przez Operatora i nie będą integralną częścią systemu KMK Bike. Pytanie nr 20: 2.8. Informacje dodatkowe 4. Zamawiający dopuszcza możliwość: 1. wydłużenia okresu funkcjonowania KMK Bike przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na wniosek Operatora lub Zamawiającego (o 2 tygodnie), Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że w razie wydłużenia okresu funkcjonowania KMK Bike przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na wniosek Operatora lub Zamawiającego, wynagrodzenie operatora za obsługę systemu KMK Bike ulegnie proporcjonalnemu powiększeniu, w stosunku do pierwotnej, podstawowej stawki? 9

10 Odpowiedź nr 20: W ramach obecnej umowy nie przewidziano dodatkowego wynagrodzenia za wydłużony okres funkcjonowania systemu. Natomiast zgodnie z zapisami SIWZ przewidziano możliwość zlecenia Operatorowi prac dodatkowych, w związku z tym funkcjonowanie systemu w dodatkowym okresie będą realizowane w oparciu o te zapisy. Wynagrodzenie za prace dodatkowe, będzie proporcjonalne do wynagrodzenia głównego. Pytanie nr 21: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 4 Harmonogram 1. Przygotowanie projektu Regulaminu korzystania z KMK Bike oraz przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia - nie później niż 10 dni roboczych po podpisaniu umowy. Podanie do publicznej wiadomości Regulaminu na stronie internetowej KMK Bike - nie później niż 10 dni przed uruchomieniem systemu KMK Bike. 2. Zgłoszenie pisemne Zamawiającemu zakończenia montażu stacji i elementów systemu KMK Bike oraz dostaw rowerów do stacji, a także gotowości do testowego uruchomienia KMK Bike - nie później niż 7 dni przed uruchomieniem systemu. 3. Zintegrowanie systemu do zarządzania KMK Bike z Krakowską Kartą Miejską w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2015 r. Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że : 1. Przygotowanie projektu Regulaminu korzystania z KMK Bike oraz przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia - nie później niż 10 dni roboczych po podpisaniu umowy. Podanie do publicznej wiadomości Regulaminu na stronie internetowej KMK Bike - nie później niż 3 dni przed uruchomieniem systemu KMK Bike. 2. Zgłoszenie pisemne Zamawiającemu zakończenia montażu stacji i elementów systemu KMK Bike oraz dostaw rowerów do stacji, a także gotowości do testowego uruchomienia KMK Bike - nie później niż 2 dni przed uruchomieniem systemu. 3. Zintegrowanie systemu do zarządzania KMK Bike z Krakowską Kartą Miejską w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2015 r. Modyfikacja 2 pierwszych terminów pozwoli przyspieszyć termin uruchomienia systemu. Z kolei 3 termin jest mało realny do dotrzymania i wymaga poniesienia nakładów technicznych i finansowych, których dokładne określenie będzie możliwe dopiero po zapoznaniu się z dokumentami i kodami systemu karty KKM. Odpowiedź nr 21: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji 4 pkt. 3. Umowy, będący Załącznikiem nr 5 do SIWZ w następujący sposób: Zamiast: 3.Zintegrowanie systemu do zarządzania KMK Bike z Krakowską Kartą Miejską w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2015 r. Będzie: 3.Zintegrowanie systemu do zarządzania KMK Bike z Krakowską Kartą Miejską w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 maja 2015 r. 10

11 Pytanie nr 22: 11 Zasady pobierania opłat 1. Klienci korzystający z systemu KMK Bike ponoszą opłaty za użytkowanie roweru według taryfy przyjętej przez Zamawiającego. 2. Operator ponosi wszystkie koszty obsługi szybkich płatności online. 3. Z tytułu transakcji bezgotówkowych stanowiących rozliczenie opłaty za korzystanie z roweru Operator nie obciąży klienta dodatkowymi kosztami ani opłatami. 4. Opłaty pobrane od klientów z tytułu korzystania z KMK Bike stanowią przychód Zamawiającego, który należy w 100% przekazać Zamawiającemu. Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że: Opłaty pobrane od klientów z tytułu korzystania z KMK Bike stanowią przychód Operatora. Byłby to bardzo ważny element premiujący zaangażowanie Operatora w harmonijny rozwój systemu. Odpowiedź nr 22: Pytanie nr 23: 17 Kary umowne 1. Zamawiający obciąży Operatora karami umownymi w następujących przypadkach: Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że kara za opóźnienie w integracji karty KKM z systemem KMK Bike w terminie do 1 czerwca 2015 wynosić będzie 0,4% wartości umowy brutto wyliczonej na podstawie 14 ust. 1., za każdy dzień opóźnienia. Pozwoli to uniknąć sytuacji z roku 2014 gdy wybrany operator, nie wdrożył rozwiązania opisanego w SIWZ. Odpowiedź nr 23: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji 17 ust. 1 pkt. 2). Umowy, będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ w następujący sposób: Zamiast: za opóźnienie w uruchomieniu systemu w terminie określonym w 4 ust. 4 umowy - w wysokości 0,25% maksymalnej wartości umowy brutto określonej w 14 ust. 10, za każdy dzień opóźnienia. Będzie: 2). za opóźnienie w uruchomieniu systemu w terminie określonym w 4 ust. 3 umowy - w wysokości 0,25% maksymalnej wartości umowy brutto określonej w 14 ust. 10, za każdy dzień opóźnienia. Pytanie nr 24: 19 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Operator wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartość... złotych (słownie:...) co odpowiada 10 % maksymalnej wartości umowy brutto określonej w 14 ust. 10 umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie...; 11

12 kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że Operator wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartość... złotych (słownie:...) co odpowiada 3 % maksymalnej wartości umowy brutto określonej w 14 ust. 10 umowy. Odpowiedź nr 24: Pytanie nr 25: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Część III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1, ust. 2 oraz 2 a) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, a w szczególności wykażą, że: b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali na podstawie umowy zamówienie podobne do przedmiotu zamówienia obejmujące: zarządzanie systemem roweru publicznego w skład którego wchodzi - co najmniej 20 stacji i 200 rowerów. Prosimy o modyfikację przez Zamawiającego treści SIWZ poprzez doprecyzowanie, że zarządzanie przez minimum 12 miesięcy systemem roweru publicznego w skład którego wchodzi - co najmniej 20 stacji i 200 rowerów Odpowiedź nr 25: Pytanie nr 26: c) operator przygotuje specjalny numer sms, na który pasażer KMK Bike będzie mógł zgłosić uszkodzenie roweru. Wnosimy o usunięcie tego punktu. Sprawdzonym i bezkosztowym rozwiązaniem dla Klientów, w przypadku awarii lub uszkodzenia roweru, jest usługa umożliwiająca zgłaszanie takich przypadku przy pomocy aplikacji na urządzenia mobilne. Dodatkowo Wykonawca może zapewnić kontakt z Call Center w trybie 24/7 oraz możliwość kontaktu mailowego. Odpowiedź nr 26: 12

13 Pytanie nr 27: 8. Zamawiający będzie otrzymywał miesięczne zestawienie skarg i reklamacji, kopie skarg i odpowiedzi oraz informację o wniesionych reklamacjach i sposobie ich załatwienia w terminie 20 dni po zakończeniu każdego miesiąca. Rejestr skarg i reklamacji może stanowić podstawę do oceny wykonania umowy, a w szczególności uzasadniać nałożenie kar umownych. Prosimy o określenie jak Wykonawca będzie oceniał wykonanie umowy kontrolując rejestr skarg i reklamacji? Odpowiedź nr 27: W przypadku zastrzeżeń odnośnie realizacji umowy oraz wpłynięcia do Zamawiającego skarg odnośnie sposobu rozpatrywania skarg i reklamacji przez Operatora, Zamawiający może skontrolować rozpatrywanie skarg i reklamacji przez Operatora w celu wyciągnięcia odpowiedzialności wynikającej z umowy. Pytanie nr 28: 4. BOK powinien być wyposażony w odpowiednio system zarządzania relacjami z klientami (CRM), do którego Zmawiający będzie miał stały dostęp. Prosimy o doprecyzowanie określenia dostępu do zarządzania relacjami z Klientem (CRM). Czy Zamawiający ma na myśli oprogramowanie do zarządzania systemem KMK Bike? Odpowiedź nr 28: Zamawiający wymagania od Operatora dostępu do oprogramowania CRM przynajmniej z uprawnieniami do odczytu. Przez oprogramowanie CRM Zamawiający nie ma na myśli oprogramowania do Zarządzania KMK Bike. Pytanie nr 29: b) Na potrzeby automatycznej kontroli KMK Bike, system do zarządzania ma mieć możliwość generowania plików w formacie XML z następującymi danymi aktualizowanymi nie rzadziej niż co 5 minut: ( ) Czy Zmawiający dopuszcza przedstawienie opisanych danych w innym formacie niż XML? Odpowiedź nr 29: Tak, Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie informatyczne np. API, które umożliwi Zamawiającemu maszynowe przetwarzanie danych w celach kontroli. Pytanie nr 30: Rozdział XII Zasady raportowania: 2. Operator zobowiązuje się do sporządzania okresowych zestawień obejmujących wpływy uzyskane z opłat klientów wnoszonych za wypożyczenie rowerów w danym okresie, przy czym sporządzane będą zestawienia: częściowe - w następujących dniach każdego miesiąca: pierwszego (obejmujące dni od 21. do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca), jedenastego (obejmujące okres od 1. do 10. dnia danego miesiąca), dwudziestego pierwszego (obejmujące okres od 11. do 20. dnia danego miesiąca) oraz miesięczne pierwszego dnia miesiąca, obejmujące każdorazowo cały poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wzór zestawień zostanie ustalony przez Strony niniejszej umowy. 13

14 Przygotowanie tak częstych zestawień może spowodować wzrost ceny kontraktu. Podgląd do wpływów uzyskanych z opłat klientów wnoszonych za wypożyczenie rowerów może zostać udosptępniony w panelu do kontroli systemu. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość i zgadza się na przygotowanie zestawień miesięcznych, które zostały okreslone w Rozdziale XIII, tj. w ciągu 5 dni dni roboczych po zakończeniu każdefo ojkresu rozliczeniowego? Odpowiedź nr 30: Otrzymują: - wykonawcy, którzy pobrali SIWZ - strona internetowa zamawiającego - NZ a.a. 14

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 16.04.2015]

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 16.04.2015] I. Postanowienia ogólne II. REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 16.04.2015] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR [Obowiązuje od 20.05.2014]

REGULAMIN systemu Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR [Obowiązuje od 20.05.2014] REGULAMIN systemu Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR [Obowiązuje od 20.05.2014] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Rower Gminny [Obowiązuje od 1 lipca 2015] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z

REGULAMIN systemu Rower Gminny [Obowiązuje od 1 lipca 2015] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z REGULAMIN systemu Rower Gminny [Obowiązuje od 1 lipca 2015] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych jako system Rower Gminny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu City By Bike [Obowiązuje od 30 kwietnia 2015 r.]

REGULAMIN systemu City By Bike [Obowiązuje od 30 kwietnia 2015 r.] I. Postanowienia ogólne REGULAMIN systemu City By Bike [Obowiązuje od 30 kwietnia 2015 r.] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu City By Bike zwanego również City By Bike

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM) [Obowiązuje od 15.06.2014]

REGULAMIN systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM) [Obowiązuje od 15.06.2014] REGULAMIN systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM) [Obowiązuje od 15.06.2014] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Rower dla Radomia [Obowiązuje od 19 sierpnia 2015 r.]

REGULAMIN systemu Rower dla Radomia [Obowiązuje od 19 sierpnia 2015 r.] I. Postanowienia ogólne REGULAMIN systemu Rower dla Radomia [Obowiązuje od 19 sierpnia 2015 r.] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Rower dla Radomia uruchomionego w m.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Rower Trójmiejski [Obowiązuje od 27 sierpnia 2013 r.]

REGULAMIN systemu Rower Trójmiejski [Obowiązuje od 27 sierpnia 2013 r.] REGULAMIN systemu Rower Trójmiejski [Obowiązuje od 27 sierpnia 2013 r.] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Rower Trójmiejski uruchomionego w Sopocie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 07.04.2013]

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 07.04.2013] REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 07.04.2013] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Lubelski Rower Miejskiego zwanego również LRM [Obowiązuje od 20.08.2014]

REGULAMIN systemu Lubelski Rower Miejskiego zwanego również LRM [Obowiązuje od 20.08.2014] REGULAMIN systemu Lubelski Rower Miejskiego zwanego również LRM [Obowiązuje od 20.08.2014] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Lubelski Rower

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.]

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] 1. Niniejszy regulamin Poznańskiego Systemu Roweru Publicznego (zwany dalej PRM ) określa reguły i warunki korzystania z Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Wszędzie gdzie w SIWZ określa się termin w dniach roboczych przyjmuje się, że są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: I.

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15]

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] 1. Niniejszy regulamin Wrocławskiego Roweru Miejskiego ( Regulamin WRM ) określa reguły i warunki korzystania z Wrocławskiego Roweru Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU. MultiSport na Nextbike.pl

REGULAMIN PROGRAMU. MultiSport na Nextbike.pl REGULAMIN PROGRAMU MultiSport na Nextbike.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Rowerów Publicznych uruchomionego w Miastach Objętych Programem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo