Instrukcja użytkowania -Tłumaczenie instrukcji oryginalnej -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania -Tłumaczenie instrukcji oryginalnej -"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania -Tłumaczenie instrukcji oryginalnej - PL Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn Niniejsza instrukcja montażu może być stosowana dla następujących wykonań uszczelek: Uszczelki ze sprężyną: seria Allpac 4, Allpac seria N, seria Centipac 1, CRO, seria D, seria DHT, Europac 306, seria Europac 6x, FRO, GSD, GSL, seria HD, HSC, HSH, LD, seria P, seria Q, RO, seria Simpac 3, SRO, seria U, seria UHT. Uszczelki z mieszkiem metalowym: seria BRC, seria BX, BXH, seria BXLS, BXRH, seria CBR, CBS, seria PB, PBR, PBS, PC, seria X. Experience In Motion

2 1. Rysunek, skrócony opis, ochrona przeciwwybuchowa, warunki działania Niniejsze uszczelnienie pierścieniem ślizgowym zostało zaprojektowane dla niezawodnego działania i w bardzo różnorodnych warunkach zastosowania. Parametry i dane techniczne podane w niniejszej broszurze produktowej są według naszego mniemania prawidłowe, przekazywane są jednakże tylko do celów informacyjnych i nie mogą być rozumiane przy zawierzeniu ich prawidłowości jako potwierdzenie wzgl. gwarancja zadawalających wyników. Informacje zawarte w niniejszej broszurze nie mogą być interpretowane jako kontraktowo gwarantowana lub jako milcząco zaakceptowana włączona tutaj gwarancja w odniesieniu do produktu. Firma Flowserve Corporation może wprawdzie ustanowić ogólne wytyczne zastosowania, lecz nie może podawać specyficznych informacji o wszystkich możliwych zastosowaniach. Ostateczna odpowiedzialność za powściągliwość w zakresie przeznaczenia, jeśli chodzi o dobór, montaż, zastosowanie i konserwację produktów firmy Flowserve musi zatem być przejęta przez kupującego/użytkownika. Ponieważ firma Flowserve Corporation stale udoskonala swoje produkty i doprowadza je do najnowszego stanu techniki, dlatego też podane w niniejszej broszurze dane techniczne, wymiary i parametry mogą być zmieniane bez uprzedniej zapowiedzi. 1.1 Rysunek W przesyłce obok uszczelnienia z pierścieniem ślizgowym znajduje się rysunek. 1.2 Skrócony opis Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym jest systemem uszczelniającym, przeznaczonym do uszczelniania wirujących wałów w nieruchomych obudowach, np. do uszczelniania wału pompy w kadłubie pompy. Nieruchome podzespoły obejmują pierścień ślizgowy oraz (w zależności od wykonania) element sprężysty. Elementem sprężystym może być sprężyna albo mieszek. Pierścień ślizgowy uszczelniony jest w stosunku do obudowy przez uszczelkę dodatkową, np. przez pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym. Wirujące podzespoły obejmują pierścień ślizgowy oraz (w zależności od wykonania) element sprężysty. Elementem sprężystym może być sprężyna albo mieszek. Pierścień ślizgowy uszczelniony jest w stosunku do wału przez uszczelkę dodatkową, np. przez pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym. Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym może być dostarczone jako zmontowany wstępnie pakiet (Cartridge) lub w pojedynczych komponentach. Montaż odbywa się zgodnie z rysunkiem. Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym może być zastosowane w zetknięciu z pompowanym produktem lub w zetknięciu z zewnętrzną cieczą zasilającą. Przy uszczelnieniach smarowanych cieczą pomiędzy powierzchniami uszczelnienia winna zawsze znajdować się cienka warstewka cieczy. Uszczelnienia Copyright 2009 Flowserve Corporation

3 Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn smarowane gazem wymagają zawsze warstwy gazu pomiędzy powierzchniami uszczelnienia. Powierzchnie uszczelnienia oddzielone są od siebie przy obracającym się wałku za pomocą warstwy uszczelniającej (cieczy lub gazu) i pracują w tych warunkach prawie bez zetknięcia się ze sobą i nie ulegają zużyciu. 1.3 Ochrona przeciwwybuchowa Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym ISC2 jest standardowym uszczelnieniem kasetowym i dlatego traktowane jest jako element maszyny. Elementy maszyn nie podlegają przepisom dyrektywy 94/9/EG (dyrektywy produktowe ATEX 95), ponieważ uważane są za integralne części składowe większej maszyny (pompa, mieszadło). Zostało to potwierdzone przez stałą komisję ATEX WE jak również przez stowarzyszenie European Sealing Association (ESA). Odsyła się w związku z tym do następujących stron internetowych: Stała Komisja ATEX WE: Stanowisko ESA: Dla zastosowań, które wymagają danych o oczekiwanych temperaturach powierzchni elementów ślizgowych, na zamówienie można otrzymać dokument firmy Flowserve Informacja/Wyjaśnienie ATEX 137. Dokument ten umożliwia użytkownikom wyznaczenie typowych temperatur powierzchniowych na podstawie wykonania uszczelnienia, warunków zastosowania i materiałów elementów ślizgowych. Umożliwia to użytkownikom przestrzeganie dyrektywy ATEX 1999/92/EG (ATEX 137). 1.4 Warunki funkcjonowania Prawidłowe działanie uszczelnienia pierścieniem ślizgowym osiąga się tylko po spełnieniu następujących warunków: Powierzchnie uszczelniające, polerowane zgodnie ze specyfikacją Prostopadłość i współśrodkowość wału do strony czołowej przestrzeni uszczelnienia wzgl. otworu Swobodna osiowa ruchomość sprężyny dla zespołu sprężynowego (pierścienia ślizgowego) Osiowa i promieniowa ruchomość robocza wału w ramach tolerancji Flowserve lub firmy pierwotnie wyposażającej (zależnie od tego, który zakres jest węższy). Uszczelka została zastosowana w warunkach, dla których została dobrana. Urządzenie z zamontowaną uszczelką/uszczelkami użytkowane jest w ramach normalnych parametrów (bez kawitacji, bez zbyt silnych drgań itp.). Należy wykluczyć możliwość tworzenia się osadów na powierzchni wału lub tulei wałowej np. przez krystalizację, polimeryzację. Trwała, płynna lub gazowa warstwa uszczelnienia pomiędzy powierzchniami uszczelnienia. Jeżeli powyższe warunki działania nie będą spełnione, może dojść do znacznie zwiększo-

4 nego przecieku i/lub do skrócenia żywotności uszczelki. Mogą również wystąpić wysokie temperatury powierzchni (patrz dyrektywa 94/9/EG, 1999/92/EG oraz EN ). 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO: Oznacza, iż w razie nieprzestrzegania istnieje zagrożenie dla osób lub mogą wystąpić znaczne szkody materialne. UWAGA: Oznacza, iż zwraca się w szczególny sposób uwagę na ważne informacje, ponieważ prawdopodobnie nie są one oczywiste również dla specjalistów. Przestrzeganie tych wskazówek jest jednak nieodzowne, aby uniknąć obrażeń osób i szkód materialnych. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jeśli uszczelnienie pierścieniem ślizgowym zostanie zamontowane zgodnie z poniższą instrukcją, będzie długo funkcjonować bez zakłóceń. Dla przynależnych systemów zasilających (zbiornik, chłodnica, itd.) udostępnione zostaną oddzielne instrukcje. Użytkownik końcowy winien zadbać o to, aby osoby, którym powierzono obchodzenie się, montaż i użytkowanie uszczelnienia z pierścieniem ślizgowym i przynależnym wyposażeniem były obeznane z konstrukcja i warunkami eksploatacji tego wyposażenia. Osoby te winny używać w razie potrzeby ubrania roboczego zgodnie z przepisami obowiązującymi dla danego urządzenia. W przypadku uszkodzenia jednego z elementów uszczelki, a zwłaszcza powierzchni uszczelniających, może wystąpić (zwiększony) przeciek w formie ciekłej lub gazowej. Zagrożenie ze strony tego przecieku zależy od uszczelnianego produktu, a może ono istnieć zarówno dla osób jak i dla środowiska. Elementy stykające się z wyciekiem muszą być odporne na korozję lub zabezpieczone przed korozją. Wypływający przeciek nie może tworzyć mieszanin zapalnych. Należy koniecznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom i ochrony środowiska, obowiązujących dla urządzenia. Táto mechanická upchávka je konštruovaná a dimenzovaná na utesnenie rotujúcich strojov. Za škody, ktoré budú spôsobené nesprávnym používaním, ručí používateľ. Zanik, ponowne przywrócenie lub zmiana zasilania energetycznego maszyny i/lub systemu zasilania nie może stanowić zagrożenia dla osób i środowiska względnie naruszyć funkcjonowania uszczelnienia pierścieniem ślizgowym. Zastosowane przez producenta maszyny urządzenia zabezpieczające winny odpowiadać wymaganiom urządzenia, nie mogą jednakże stanowić dodatkowego zagrożenia. Te urządzenia zabezpieczające muszą jednakże umożliwić prawidłowe udostępnienie potrzebnego miejsca dla prac konserwacyjnych na uszczelnieniu pierścieniem ślizgowym.

5 Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn Zasilanie elektryczne maszyny musi odpowiadać wymaganiom zabezpieczenia zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/95/EG. Zasilanie energią nie elektryczną nie może powodować żadnego zagrożenia dla osób i środowiska. 3. Wskazówki ogólne Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych w odniesieniu do rysunków oraz danych niniejszej instrukcji montażu i konserwacji, niezbędnych do poprawy parametrów produktu. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji użytkowania pozostają własnością firmy FLOWSERVE. Niniejsza instrukcja użytkowania przeznaczona jest dla personelu konserwującego, obsługującego oraz nadzorującego i zawiera przepisy i rysunki techniczne, których nie wolno powielać, rozpowszechniać ani też wykorzystywać w celach konkurencyjnych lub udostępniać osobom trzecim w całości bądź w części. Należy pamiętać, że firma Flowserve nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody i zakłócenia funkcjonowania, wynikające z nieprzestrzegania instrukcji użytkowania. 4. Transport, składowanie Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym oraz przynależne systemy zasilania należy transportować i przechowywać w nie otwartym oryginalnym opakowaniu. Miejsce przechowywania uszczelnienia pierścieniem ślizgowym i przynależnych systemów zasilania musi być suche i wolne od pyłu. Należy unikać narażania wyposażenia na duże wahania temperatury oraz na napromieniowanie. Części lub kompletne uszczelnienia pierścieniem ślizgowym, które upadły podczas transportu lub zostały narażone na silne uderzenia, nie mogą być montowane. W takim przypadku usilnie zaleca się ich kontrolę przez Flowserve lub autoryzowanego przedstawiciela. Po okresie przechowywania, wynoszącym 3 lata, należy sprawdzić, czy uszczelnienie pierścieniem ślizgowym ma nadal takie same właściwości, jak nowy produkt. Dotyczy to szczególnie powierzchni uszczelniających i uszczelek dodatkowych. Konieczna jest wtedy kontrola przez Flowserve. W przypadku konserwowania maszyny z zamontowanym uszczelnieniem pierścieniem ślizgowym środek konserwujący nie może zakłócać funkcjonowania uszczelnienia pierścieniem ślizgowym, np. przez sklejenie elementów ślizgowych wzgl. spęcznienie uszczelek dodatkowych. Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym należy zasadniczo transportować odpowiednimi środkami transportu jak np. urządzeniami dźwigowymi.

6 5. Kontrola wymiarów skojarzonych 5.1 Przed demontażem elementów należy zastosować się do przepisów bezpieczeństwa dla Państwa urządzenia: nosić wymagany ubiór ochronny; odizolować wyposażenie i spuścić ciśnienie z systemu; wyłączyć maszynę i zamknąć zawory; przestrzegać wymagań o substancjach niebezpiecznych, podanych w zakładowych ulotkach danych informacyjnych o materiale (MSDS). 5.2 Rozmontować maszynę zgodnie z informacjami producenta, aby uzyskać dostęp do komory zabudowy uszczelnienia. 5.3 Wybudować istniejące systemy uszczelniające (uszczelnienie pierścieniem ślizgowym lub inne). Dokładnie wyczyścić komorę uszczelnienia i wał. 5.4 Sprawdzić, czy wymiar zabudowy wału zgodnie z rysunkiem jest prawidłowy. Sprawdzić powierzchnie pod pierścieniami samouszczelniającymi uszczelnienia, aby upewnić się, że nie mają one ani wżerów, ani zadrapań. Usunąć zadziory ze wszystkich ostrych krawędzi na odsadzeniach wału, gwintach, wycięciach, nasadach, rowkach itp., po których ślizgają się elementy uszczelniające i/lub które muszą być przez nie uszczelniane. 5.5 Sprawdzić obudowę uszczelnienia lub pasowanie prowadzące zabudowy na średnicy zewnętrznej zgodnie z rysunkiem montażowym. 5.6 W oparciu o rysunek montażowy uszczelnienia sprawdzić, czy należy dokonać zmian w urządzeniu (dodatkowa obróbka), i przeprowadzić je. 5.7 Aby zapobiec powstawaniu iskier na skutek wyładowań elektryczności statycznej, maszyna musi być uziemiona. Owalność wału dla łożysk kulkowych lub wałeczkowych nie powinna w żadnym miejscu przekraczać 0,05 mm (.002 ) TIR (odczyt w całym zakresie pomiarowym). W przypadku łożysk ślizgowych należy zastosować się do wymagań producenta. Jeżeli urządzenie nie jest demontowane w całości, należy sprawdzić bicie wału w miejscu zabudowy uszczelni enia. Podane wyżej wartości odnoszą się do prędkości obrotowych wału w zakresie od 1000 do 3600 min-1. Przy wyższych lub niższych prędkościach obrotowych prosimy porozumieć się z przedstawicielem firmy Flowserve. Patrz rysunek 1. Rys. 1

7 Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn Luz końców wału by nie powinien przekraczać 0,25 mm (.010 ) TIR przy łożyskach wzdłużnych. W przypadku łożysk wielosegmentowych należy zastosować się do wymagań producenta. Patrz rysunek 2. Rys. 2 Osiowe ruchy wału powinny zostać dopasowane do specyfikacji producenta urządzenia. Dla łożysk kulkowych lub wałeczkowych należy z reguły uwzględniać wymiar 0,05-0,10 mm ( ). Dla łożysk ślizgowych lub łożysk wzdłużnych wartości te wynoszą z reguły 0,10-0,15 mm ( ). Patrz rysunek 3. Rys. 3 Tolerancja w odniesieniu do prostopadłości obudowy uszczelnienia do linii środkowej wału powinna wynosić 0,015 na każde 25 mm otworu obudowy uszczelnienia (.0005 na każdy 1 otworu obudowy uszczelnienia). Wskazówka: należy upewnić się, że luz końców wału nie wywiera negatywnego wpływu na odczyt. Sprawdzić, czy powierzchnia czołowa obudowy jest wystarczająco gładka dla pierścienia samouszczelniającego. Patrz rysunek 4. Rys. 4

8 Tolerancja w odniesieniu do współśrodkowości wału w stosunku do obudowy uszczelki powinna mieścić się w zakresie od 0,025 na każde 25 mm średnicy wału (.001 na każde 1 średnicy wału) do maksymalnie 0,125 mm (.005 ) TIR. Patrz rysunek 5. Rys Zabudowa uszczelnienia pierścieniem ślizgowym Sprawdzić, czy dostarczone uszczelnienie pierścieniem ślizgowym jest zgodne z dokumentami zamówienia, aby zagwarantować, że zabudowana zostanie właściwa uszczelka. Należy zwracać uwagę na to, aby podczas montażu uszczelnienia pierścieniem ślizgowym ostrożnie obchodzić się z uszczelnieniami kasetowymi względnie z elementami uszczelnienia i aby je bezpiecznie transportować oraz aby były przestrzegane zasady ergonomii. Aby uniknąć obrażeń osób, operator winien nosić ubranie robocze zgodnie z przepisami obowiązującymi dla urządzenia. Dla nienagannego funkcjonowania uszczelnienia pierścieniem ślizgowym duże znaczenie posiada wymiar montażowy. Nieprawidłowy montaż uszczelnienia może prowadzić do uszkodzenia uszczelnienia pierścieniem ślizgowym i w konsekwencji do wycieku tłoczonego produktu do środowiska. W przypadku uszczelnienia kasetowego wszystkie elementy tworzą zespół, montowany na jedną tuleję wałową, dzięki czemu w jednej operacji można zabudować kompletne uszczelnienie. Uszczelnienia z pojedynczych elementów montowane są w maszynie w kilku kolejnych operacjach; konieczne są przy tym staranne pomiary, aby zagwarantować prawidłowe ustawienie i zabezpieczenie wirujących elementów w stosunku do nieruchomych elementów. Przy określaniu wymiaru zabudowy lub przy zabezpieczaniu uszczelnień kasetowych wał musi koniecznie znajdować się w tej samej pozycji, jaką będzie zajmował podczas pracy maszyny (należy uwzględnić przy tym również wydłużenie lub skrócenie termiczne wału w stosunku do obudowy). Dla ułatwienia zabudowy można lekko przesmarować uszczelnienie (pierścienie samouszczelniające). Smar musi być zarówno dopasowany do produktu, jak i do materiału uszczelek. Z reguły dobrze nadaje się smar silikonowy, należy to jednak sprawdzić przed jego naniesieniem.

9 Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn Uwaga: należy unikać zbyt mocnego ściskania mieszka. Mogłoby to spowodować zmniejszenie siły sprężyny i długości sprężyny. Niektóre uszczelnienia pierścieniem ślizgowym są zależne od kierunku obrotów. Przed montażem należy sprawdzić, czy kierunek obrotów wału jest zgodny z kierunkiem obrotów dla uszczelnienia pierścieniem ślizgowym. Elementy uszczelnienia pierścieniem ślizgowym, przez które trzeba przechodzić w trakcie wykonywania prac montażowych, należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób. Elementy te należy zabezpieczyć przed przesunięciem, potknięciem i upadkiem (np. poprzez założenie urządzeń mocujących). 6.1 Zabudowa uszczelki kasetowej z nakładkami montażowymi Patrz rysunek 6. Rys Przed montażem sprawdzić rysunek, wykaz części i zespół uszczelnienia Zamontować uszczelnienie na wale i wypozycjonować do strony czołowej komory uszczelnienia Wykonać przyłącza do kołnierzy uszczelnienia zgodnie z informacjami na rysunku i w planie orurowania Równomiernie dociągnąć kołnierze, aby zapobiec zakleszczeniu się kołnierzy lub wywierania przez kołnierz nierównomiernego nacisku na komorę uszczelnienia. Nie dociągać śrub zespołu zabierającego Całkowicie zmontować pozostałe urządzenie (ewentualnie włącznie z łożyskami oporowymi) Sprawdzić, czy nakładki montażowe są odpowiednio osadzone i zablokowane. Nieprawidłowa pozycja nakładek montażowych może prowadzić do uszkodzenia uszczelnienia pierścieniem ślizgowym i w konsekwencji do wycieku tłoczonego produktu do środowiska Dociągnąć zabierak, zwracając uwagę na wymagany moment obrotowy. Nieprawidłowe dokręcenie śrub może prowadzić do sytuacji zagrożeń, ponieważ uszczelnienie pierścieniem ślizgowym może wysunąć się z przestrzeni uszczelnienia pod wpływem działania ciśnienia Zmontować łączące przewody rurowe zgodnie z planem API oraz instrukcją wykony- 9

10 wania orurowania, podaną w punkcie 7. Patrz (w razie potrzeby) również podręcznik montażu i konserwacji urządzenia zasilającegoj Wczepić nakładki montażowe z tulei i mocno dokręcić je w wyczepionej pozycji. Aby uniknąć kontaktu pomiędzy wirującymi i nieruchomymi elementami, należy zwrócić uwagę, aby nakładki montażowe nie opadały na tuleję Upewnić się, że napęd i zabierak są wypozycjonowane zgodnie ze wskazówkami skręcania i/lub wymaganiami producenta maszyny Po osiągnięciu warunków eksploatacyjnych (ciśnienie, temperatura) przez urządzenie należy ponownie sprawdzić ustawienie pompy w stosunku do zabieraka. Przeprowadzić niezbędne ustawienia. 6.2 Zabudowa uszczelki kasetowej z elementami centrującymi Patrz rysunek 7 Rys Przed montażem sprawdzić rysunek montażowy, wykaz części i zespół uszczelnienia Zamontować uszczelnienie na wale i wypozycjonować do strony czołowej komory uszczelnienia Wykonać przyłącza do kołnierzy uszczelnienia zgodnie z informacjami na rysunku montażowym i w planie orurowania Włożyć sworznie/nakrętki kołnierzowe, ale nie dokręcać ich. Kołnierz musi mieć promieniową swobodę poruszania się Całkowicie zmontować pozostałe urządzenie (ewentualnie włącznie z łożyskami oporowymi) Sprawdzić, czy elementy centrujące są odpowiednio osadzone i zablokowane. Nieprawidłowa pozycja nakładek montażowych może prowadzić do uszkodzenia uszczelnienia pierścieniem ślizgowym i w konsekwencji do wycieku tłoczonego produktu do środowiska Równomiernie dociągnąć sworznie/nakrętki kołnierzeowe, aby zapobiec zakleszczeniu się kołnierzy lub wywierania przez kołnierz nierównomiernego nacisku na komorę uszczelnienia Dociągnąć zabierak, zwracając uwagę na wymagany moment obrotowy. 10

11 Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn Nieprawidłowe dokręcenie śrub może prowadzić do sytuacji zagrożeń, ponieważ uszczelnienie pierścieniem ślizgowym może wysunąć się z przestrzeni uszczelnienia pod wpływem działania ciśnienia Zmontować łączące przewody rurowe zgodnie z planem API oraz instrukcją wykonywania orurowania, podaną w punkcie 7. Patrz (w razie potrzeby) również podręcznik montażu i konserwacji urządzenia zasilającego Wyjąć elementy centrujące i przechowywać je w bezpiecznym miejscu Upewnić się, że napęd i zabierak są wypozycjonowane zgodnie ze wskazówkami skręcania i/lub wymaganiami producenta maszyny Po osiągnięciu warunków eksploatacyjnych (ciśnienie, temperatura) przez urządzenie należy ponownie sprawdzić ustawienie pompy w stosunku do zabieraka. Przeprowadzić niezbędne ustawienia. 6.3 Zabudowa uszczelki z pojedynczych podzespołów (nie zmontowanych wstępnie) Patrz rysunek 8. Rys Przed montażem sprawdzić rysunek montażowy, wykaz części i elementy uszczelnienia. Zagwarantować, aby powierzchnie uszczelniające i połączenia nie wykazywały rys, zanieczyszczeń i innych uszkodzeń. Przed montażem należy oczyścić polerowane powierzchnie ściereczką, nie pozostawiającą włókien, oraz szybko schnącym rozpuszczalnikiem. Nie zaleca się smarowania powierzchni uszczelniających, jeżeli nie jest to podane na rysunku montażowym uszczelnienia Zmontować komorę uszczelnienia i wał (ewentualnie razem z łożyskami oporowymi) i sprawdzić/zaznaczyć wymiar zabudowy uszczelnienia zgodnie z ilustracją na rysunku montażowym. Należy pamiętać, iż nieprawidłowy montaż uszczelnienia może prowadzić do uszkodzenia uszczelnienia pierścieniem ślizgowym i w konsekwencji do wycieku tłoczonego produktu do środowiska Ewentualnie należy dokonać wstępnego montażu wirujących i stacjonarnych elementów lub podzespołów uszczelnienia zgodnie z rysunkiem montażowym Kolejno zabudować składniki uszczelnia w maszynie i zamocować wirujące elementy. Dosunąć kołnierz(e) do strony czołowej komory uszczelnienia Wykonać przyłącza do kołnierzy uszczelnienia zgodnie z informacjami na rysunku montażowym. 11

12 6.3.6 Równomiernie dociągnąć sworznie/nakrętki kołnierzeowe, aby zapobiec zakleszczeniu się kołnierzy lub wywierania przez kołnierz nierównomiernego nacisku na komorę uszczelnienia Całkowicie zmontować pozostałe urządzenie (ewentualnie włącznie z łożyskami oporowymi) Zmontować łączące przewody rurowe zgodnie z planem API oraz instrukcją wykonywania orurowania, podaną w punkcie 7. Patrz (w razie potrzeby) również podręcznik montażu i konserwacji urządzenia zasilającegoj Upewnić się, że napęd i zabierak są wypozycjonowane zgodnie ze wskazówkami skręcania i/lub wymaganiami producenta maszyny Po osiągnięciu warunków eksploatacyjnych (ciśnienie, temperatura) przez urządzenie należy ponownie sprawdzić ustawienie pompy w stosunku do zabieraka. Przeprowadzić niezbędne ustawienia. 6.4 Zabudowa uszczelek z tulejami wałowymi, blokowanymi osiowo (pompy Overhung) 12 Patrz rysunek 9 Rys Przed montażem sprawdzić rysunek montażowy, wykaz części i elementy uszczelnienia. Zagwarantować, aby powierzchnie uszczelniające i połączenia nie wykazywały rys, zanieczyszczeń i innych uszkodzeń. Przed montażem należy oczyścić polerowane powierzchnie ściereczką, nie pozostawiającą włókien, oraz szybko schnącym rozpuszczalnikiem. Nie zaleca się smarowania powierzchni uszczelniających, jeżeli nie jest to podane na rysunku montażowym uszczelnienia Zmontować komorę uszczelnienia i wał (ewentualnie razem z łożyskami oporowymi) i sprawdzić odstęp pomiędzy stroną czołową komory uszczelnienia i końcem wału zgodnie z ilustracją na rysunku montażowym. Jeśli odstęp ten nie zgadza się z wymiarem podanym na rysunku montażowym, to montaż uszczelnienia pierścieniem ślizgowym jest wadliwy; może to prowadzić do uszkodzenia uszczelnienia pierścieniem ślizgowym i do wycieku tłoczonego produktu do środowiska Ewentualnie należy dokonać wstępnego montażu wirujących i stacjonarnych elementów lub podzespołów uszczelnienia zgodnie z rysunkiem montażowym Kolejno zabudować składniki uszczelnia w maszynie. Dosunąć kołnierz(e) do strony czołowej komory uszczelnienia. Ewentualnie zamontować wpusty pasowane zabiera-

13 Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn ka zgodnie z ilustracją na rysunku montażowym uszczelnienia i/lub pompy Wykonać przyłącza do kołnierzy uszczelnienia zgodnie z informacjami na rysunku montażowym i w planie orurowania Równomiernie dociągnąć sworznie/nakrętki kołnierzeowe, aby zapobiec zakleszczeniu się kołnierzy lub wywierania przez kołnierz nierównomiernego nacisku na komorę uszczelnienia Po dociągnięciu wirnika właściwym momentem obrotowym należy sprawdzić, czy tulejka została dosunięta na całej powierzchni Całkowicie zmontować pozostałe urządzenie (ewentualnie włącznie z łożyskami oporowymi) Zmontować łączące przewody rurowe zgodnie z planem API oraz instrukcją wykonywania orurowania, podaną w punkcie 7. Patrz (w razie potrzeby) również podręcznik montażu i konserwacji urządzenia zasilającego Upewnić się, że napęd i zabierak są wypozycjonowane zgodnie ze wskazówkami skręcania i/lub wymaganiami producenta maszyny Po osiągnięciu warunków eksploatacyjnych (ciśnienie, temperatura) przez urządzenie należy ponownie sprawdzić ustawienie pompy w stosunku do zabieraka. Przeprowadzić niezbędne ustawienia. Elementy uszczelnienia pierścieniem ślizgowym, które poruszają się podczas eksploatacji maszyny (np. tarcza skurczowa), muszą być zabezpieczone przed zetknięciem zgodnie z danymi producenta maszyny za pomocą odpowiednich urządzeń zabezpieczających. 7. Zalecenia dotyczące połączeń rurowych Instrukcja wykonywania orurowania podana jest na rysunku montażowym uszczelnienia pierścieniem ślizgowym. Należy ściśle zastosować się do tych instrukcji, aby zagwarantować poprawne działanie uszczelnienia. Aby uniknąć sytuacji zagrożeń, należy upewnić się, czy przewody rurowe połączone są z właściwymi przyłączami. Dla instalacji zasilających: Należy uważnie przeczytać instrukcję konserwacji dostarczoną wraz z urządzeniem. Przyłącza uszczelnienia pierścieniem ślizgowym są prawidłowo oznakowane. Unikać przewężeń, zwłaszcza przy zamkniętych obwodach przewodów. Jeżeli nie podano inaczej, to średnica wewnętrzna rur, przewodów elastycznych i części uszczelnienia wynosi 12,7 mm (.500 ). Łączną długość przewodów rurowych oraz ilość kolanek rurowych należy zredukować do 13

14 minimum. Przewody układać łagodnymi łukami o dużym promieniu; nie stosować trójników, kolanek pod kątem prostym itp. Zwężki należy umieszczać możliwie jak najdalej od kołnierza uszczelki. Nie powinno to dotyczyć przesłon do opróżniania przewodów rurowych. Aby zapobiec zatykaniu się przesłon zaleca się umieszczenie ich w kołnierzu uszczelki, aby wytwarzane ciepło mogło być używane do utrzymywania płynności wypływającego produktu. Dla systemów obiegowych (plan API 23, 52 i 53 A, B, C) Orurowanie musi być ułożone w sposób monotonnie podnoszący się lub opadający, aby możliwy był wystarczający obieg oraz odpowiednie odpowietrzanie i opróżnianie. Należy zagwarantować, że w obiegu włącznie z kołnierzem uszczelki nie występują pułapki parowe. Jeżeli nie podano inaczej, należy mocować zbiorniki i chłodnice 40 do 60 cm (15 do 24 ) powyżej przyłączy wlotowych lub wylotowych uszczelnienia, w zależności od tego, które są wyżej, aby wspomagać działanie syfonu termicznego podczas pracy w gotowości. Uszczelnienia, wyposażone w wykrywacze nieszczelności Wykrywanie nieszczelności przeprowadzane jest często w uszczelnieniach pojedynczych lub w bezciśnieniowych uszczelnieniach podwójnych, przy czym dokonywane jest ono z reguły przez nadzór wzrastających poziomów cieczy lub temperatur. Przy takim usytuowaniu przewód odprowadzania normalnego przecieku musi być ułożony monotonnie opadająco aż do wylotu (np. do odstojnika). Pozostałe wymagania co do orurowania oraz wskazówki na temat właściwego ustawienia zwężki dławiącej i instrumentalizacji podane są na rysunku montażowym uszczelnienia Sprawdzanie szczelności pomp Wielu producentów przeprowadza kontrolę wydajności pompy przy pomocy wody przy zabudowanym uszczelnieniu pierścieniem ślizgowym. Jeżeli pompowany produkt ma podczas pracy inne właściwości niż woda, to w przypadku niektórych typów uszczelnień i materiałów powierzchni ślizgowych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, aby nie doprowadzić do uszkodzenia uszczelnienia podczas takich testów. Uszczelnienia o dwóch twardych powierzchniach ślizgowych mogą zostać przykładowo wyposażone w powierzchnie ślizgowe z alternatywnych materiałów, lepiej nadających się dla medium testującego pompę. Po zakończeniu testów należy wymienić je z powrotem na powierzchnie ślizgowe, wykonane z wybranych materiałów. Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym z parą materiałową twardy/twardy może być bezpiecznie eksploatowane w zastosowaniach z wodą pod warunkiem, że ciśnienie nie przekracza 5 bar i prędkość jest mniejsza niż 10 m/s. Jeżeli podczas kontroli wydajności pompy do testowania uszczelnień z uszczelkami dodatkowymi z grafitu odpornego na wysoką temperaturę użyta zostanie woda, to po zakończeniu testu należy dokładnie wysuszyć uszczelnienia, aby zapobiec parowaniu wody wchłoniętej przez uszczelki dodatkowe po osiągnięciu (wysokiej) temperatury roboczej pompy. Dalsze informacje otrzymacie Państwo od przedstawiciela Flowserve.

15 Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn 9. Uruchomienie maszyny Ciśnienie i temperatura w komorze uszczelnienia lub ciśnienie i temperatura cieczy zaporowej nie mogą przekraczać zalecanych maksymalnych granic eksploatacyjnych uszczelnienia. Również prędkość wału nie może przekraczać granic eksploatacyjnych uszczelnienia. W przypadku uszczelnień z zewnętrznym chłodzeniem i/lub płukaniem zewnętrznym należy włączyć chłodzenie i/lub płukanie przed uruchomieniem uszczelnienia. Należy unikać przypadkowego włączania zaworów w systemie chłodzenia, co mogłoby spowodować przerwanie zasilania chłodziwem uszczelnienia pierścieniem ślizgowym. 9.3 Bezciśnieniowe uszczelnienia pojedyncze i podwójne (tandem) wymagają odpowiedniego odstępu ciśnienia pary w komorze uszczelki, aby zapobiec parowaniu produktu na powierzchniach uszczelniających. 9.4 W przypadku bezciśnieniowych uszczelnień podwójnych (tandem) ciśnienie cieczy chłodzącej bezprzeponowo musi być niższe od ciśnienia w komorze uszczelki. Jeżeli nie podano inaczej, to ciśnienie cieczy chłodzącej bezprzeponowo musi być z reguły równe ciśnieniu atmosferycznemu lub ciśnieniu w urządzeniu odzyskiwania oparów. 9.5 Jeśli nie podano inaczej, to ciśnienie cieczy zaporowej w uszczelnieniach (podwójnych) pod ciśnieniem musi wynosić co najmniej 2 bar (30 psi) powyżej ciśnienia w komorze uszczelnienia. Uszczelnienie należy obciążyć ciśnieniem koniecznie przed podaniem ciśnienia na maszynę. Tak samo ciśnienie cieczy zaporowej można zdjąć dopiero po całkowitym odizolowaniu, odciążeniu i odpowietrzeniu maszyny. 9.6 W oparciu o prototyp, wielkość uszczelnienia, temperaturę produktu, właściwości cieczy zaporowej i szybkość wału, firma Flowserve może dostarczyć informacji o temperaturze cieczy zaporowej i wymaganiach w zakresie przepływu. W cieczy buforowej/zaporowej nie może być dodatków do zwiększania odporności na zużycie i utlenianie albo mogą one występować tylko w niewielkich ilościach. W żadnym razie nie wolno stosować samochodowego środka przeciw zamarzaniu. Należy zagwarantować, aby ciecz zaporowa była czysta i zgodna z produktem. 9.7 Uszczelnienie to zostało skonstruowane w taki sposób, aby było ono odporne na korozję dla produktu/produktów, podanych na rysunku montażowym. Nie narażać materiałów uszczelnienia na kontakt z produktami innymi niż podane na rysunku montażowym. Na rysunku montażowym podawane są materiały. W razie wystąpienia wątpliwości lub konieczności zastosowania uszczelnienia do innego celu, niż zostało ono dobrane, należy skonsultować się z przedstawicielem Flowserve. 9.8 Przy uszczelnieniach smarowanych cieczą: Nie należy uruchamiać maszyny na sucho. Otworzyć zawory, aby zalać urządzenie produktem. Przed uruchomieniem odpowietrzyć całkowicie obudowę maszyny i komorę uszczelnienia, i/lub odprowa- 15

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX

Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX Instrukcja zabudowy, obsługi I konserwacji Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX do ścieków zawierających fekalia do zabudowy w ziemi Zalety produktu Prosty i szybki montaż dzięki małej masie

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Przepompownia Aqualift S KESSEL LW 600/LW 1000

Przepompownia Aqualift S KESSEL LW 600/LW 1000 INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Przepompownia Aqualift S KESSEL LW 600/LW 1000 do ścieków bez fekaliów do zabudowy w ziemi Zalety produktu Prosty i szybki montaż dzięki małej masie Wysokie bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, URUCHAMIANIA I KONSERWACJI DLA POMP PIONOWYCH.

INSTRUKCJA OBSŁUGI, URUCHAMIANIA I KONSERWACJI DLA POMP PIONOWYCH. INSTRUKCJA OBSŁUGI, URUCHAMIANIA I KONSERWACJI DLA POMP PIONOWYCH. Patterson Pump Company A Gorman-Rupp Company PO Box 790 2129 Ayersville Road Toccoa, Georgia 30577 Telephone: 706.886.2101 Z A S A D Y

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Dodatkowa instrukcja eksploatacji 1070.81/06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ AIRCRAFT ENGINES (LINIOWA) DLA SILNIKÓW ROTAX TYP 912 i WSZYSTKIE WERSJE ref. no.: MML-912 i part no.: 898742 OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac obsługowych przeczytaj Instrukcję Obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Separator cieczy lekkich KESSEL

Separator cieczy lekkich KESSEL Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji Separator cieczy lekkich KESSEL według euronormy EN 858 z polietylenu NS 3-15 Separator substancji ropopochodnych KESSEL Separator koalescencyjny KESSEL NS 3-15

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo