l. Firewall musi byi dostarczony jako dedykowane wz4dzenie sieciowe w postaci chassis o wysoko6ci max. 3U,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "l. Firewall musi byi dostarczony jako dedykowane wz4dzenie sieciowe w postaci chassis o wysoko6ci max. 3U,"

Transkrypt

1 Unwersytet w Batrystolru Dzal 7am6wef Publcznych hp391/33/d/2014 przetarg neogranc:ony na:,,dostawg urzqd:eft nfrastntktury bezpeczertstua sec komputerowej wraz z monta,em, nstalacjq, wsparcem technc:nym przeszkolenem obslug dla Untwersytetu w Babmstoku" Balystok, dna r. INIWERSYTET w BIA LYMSTOKU ul. M. SklodowskejCure 14 l5097 BalYstok acz ESTNTCY POS TE POWANA Unwersytet w Balymstoku jako Zamawaj4cy dzalaj4c na podstawe art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zam6wer publcznych (tj. Dz.U, r.,poa.907 zp6n. zm.) odpowada nazapytana, kt6re wptynety w dnu r. 1 RouterFrewall I 0ggabtowy typu UTM l. Frewall mus by dostarczony jako dedykowane wz4dzene secowe w postac chasss o wysoko6c max. 3U, przystosowanego do montazu w szafe raclg wyposzvonego w wymenny modul wentylacj oraz 2 r6dla zaslana AC. Powyhszy punkt opsuje konkretn4 archtekturq platforrry sprzqtowej. Czy Tamawaj4cy dopuszcza dostarczene platformy sprzetowej wyposa2onej w dwa r6dla zaslana, w kt6rej moduly wentylacj ne s4 wymenne ale producent rozw1zana zapewnabatdzo dobre wspolczynnk bezawary{nej pracy? (MTBF 1000C 54,424IIRS) ODPOWIED?, NIE Parametr MTBF ne stanow Zadnej gwarancj bezawaryjno6c, jest tylko statystyczn4 pr6b4 przewdywana opart4 na ob lczenach matematyc zrty ch. Praca w tak newralgcznym obszarze sec, jakm jest szkelet, wymaga zastosowana rozwqzan zapewnaj4cych c4glo6 dzatana sprzetu r6wnez podczas drobnych awar. Wymenne moduly wentylacj s4 obecne w welu dostqpnych na rynlcu rozw4zarach frewall Frewall mus byd zanqdzany pruez dedykowany modul kontrolny. Modul kontrolny mus posada wlasne zasoby sprzetowe (procesor, pamec RAIvI). System operacyjny Frewall'a mus by nstalowany uruchamany na module konfrolnym. Modul kontrolny mus odpowadaf za sterowane montorowane pracy komponent6w Frewall'a. Ruch tranzytowy uzytkownk6w przechodz4cy przez frewall ne moze by przesylany przez modul kontrolny. Modul kontrolny mus posada slot USB przeznaczony do podl4czena dodatkowego no6nka danych. Mus by dostqpna opcja uruchomena systemu operacyjnego Frewall'a z no5nka danych podl4czonego do slotu USB na module kontrolnym. Modul kontrolny mus posada dedykowany nterfejs Ethernet przeznaczony do zarz4dzana outofband. Powyzszy punkt opsuje konkretn4 archtekture platformy zabezpeczef. Czy Zamawaj4cy dopuszcza rozwqzare, w kt6rym zarz4dzane platform4 odblnva se ne za pomoc4 dedykowanego modufu kontrolnego ale z wykorzystanem dedykowanej wrtualnej nstancj systemu logczne odseparowanej od czq$c obsluguj4cej ruch ffanzytowy? OcqrurSce rozwt1zane spelna pozostale wymagana (Modul kontrolny mus posada slot USB przerraczony do podl4czena dodatkowego nosnka danych. Mus by dostqpna opcja uruchomena systemu operacy'nego Frewall'a z nosnka danych podl4czonego do slotu USB na module kontrolnym. Modul kontrolny mus posada dedykowany nterfej s Etherne t przerlaczony do zarz4dzana out o fb and). ODPOWIEDL_ TAK ZAPYTA}IIE 3 4. System operacyjny Frewall'a mus posada budowe modulow4 (moduty musz4 dzalac w odseparowanych obszarach pamec) zapewna calkowt separacje plaszczyzrry kontrolnej od plaszcryrly przetwarzana ruchu uytkownk6w, m.n. modul routngu IP, odpowedzalny za ustalene tras routngu zaruqdzare vrz1dzena mus by oddzelony od modulu przekazywana paket6w, odpowedzalnego za przel4czane paket6w pomedzy segmentam sec obslugwanyn pruez wz1dzenre. Obstuga ruchu tranzytowego u2ytkownk6w mus byf realzowana sprzetowo. System operacyjny Frewall'a mus Sledzd stan sesj uzytkownk6w (stateful processng), tworzy zatz1dza tablc4 stanu sesj. Strona Iz6

2 Unw ersyte t w Balymstolru Dz al Zamdweft pr:etars neogranczonv na: P ub lc:nych Dzp 39 I /3 3/ D/2 0 I 4 montaem' nstatacq' wsparcem "'^'#f,:#:;:x::ny::':#;:tr'#yr:l;j:ff";ff1!;tr ' Powlzszy punkt opsuje konlaetr4 archtekturq platformy zabezpeczef. Cry Zamawaj4cy dopuszcza ro rr4zane, w kt6rym zastosowane s4 wydajne welordzenowe procesory, a funkcje zarzadzana ne maja uptyvu na wydajnos przetwarzana ruchu. ODPOWTEDZ,. TAK 4 5. Frewall mus by dostarczony z ne mnej ntz14 nterfejsam Ethernet, w tym ne mnsj n2; 3 nterfejsam I Ggabt Ethernet na moduly SFP 5 nterfejsam 10 Ggabt Ethemet na moduty )GP/SFP+ 6 nterfejsam lo 100/1000 BaseT (RI45) ZaHadanymjest, ze system bezpeczerstwa pownen zapewna wydajno5 ne mnejszq rrt L0 Gb/s czyl taka lct6r4 mozna zrealzowal z wykorzystanem dw6ch nterfejs6w 10 Gb/s. Czy Zamawaj4cy dopuszcza zastosowane platformy o dwukrotne wqkszej wydajnosc, wlposazonej w 2 nterfejsy l0 Gb/s, 14 nterfejs6w 10/ BaseT (RI45) oraz I nterfejs6w SFP oruz realzacje dodatkowych stref l0 Gb/s z wykorzystanem VLAN'6w oraz dodatkowych port6w 10 Gb/s na zewnqtrznych przel4cznkach? ODPOWIEDL. NIE Intencj4 zastosowana wekszej lo5c port6w l0gbe jest konecznos obstuzena na portachfzyczrrych frewalla ruchu przelraczaj4cego pozom l0gb/s fuli duplex (bez agregowana port6w) lub np. mozlwej rozbudowy w przyszlo6c polqczeh w sec szkeletowej. Uzupelnene brak6w portam zewnettznych przel4cznk6w bqdze nepotrzebne komplkowa6 archtekturq sec zaru1dzane Frewall mus obslugwad co najmnej nastqpuj4ce rodzaje kart z nterfejsam secowyn: ne mnej n2 l6portowe Ggabt Ethernet (medzane oraz SFP) oraz ne mnej nr2}portowe l0 Ggabt Ethemet )GPSFP+. zamawaj4cy dopuszcza zamknet4 platforme sprzqtow4 w)posazon4 w 2 nterfejsy 10 Gb/s, 14 nterfejs6w 10/100/1000 BaseT (RI45) oraz 8 nterfejs6w SFP bez lokalnej mo2lwo6c rozbudowy lo5c nterfejs6w ale z mozlwosc4 realzacje dodatkollych stref 10 Gb/s z wykorzystanem VLAN'6w oraz dodatkowych port6w 10 Gb/, Cty SFP s na zewnqffznych przel4cznkach? ODPOWIEDZ, NIE Analogczne jak w odpowedznazapytante Mechanzmy QoS (polcng, kolejkowanem, shapng) orcz funkcje ochrony przed atakam DoS DDoS musz4 by realzowane sprzetowo. Czy Zamawaj4cy dopuszcza zastosowane platformy realzuj4cej funkcje Frewall, DoS oraz DDoS sprzqtowo, zapewnaj4c w tyn zakrese op62nena na pozome 6 mkrosekund oraz dwukrotre wqksz4 wydajno5 nrezate2ne od welkosc paket6w wlposazona w mechanzm polcng shapng? Nske op62nena przetwarzana nweluj4 ko ne cz no S s to s o ODPOWTF,DZ, ZAPYTAIIIE wana ko lej kowana na wzqdzenu b ezpeczerstwa. TAK 7 9. Realzacja mechanzm6w bezpeczerstwa mus sq odbywa na dedykowanych zasobach sprzqtowych. SprzEtowo musza byt,, realzowane co najmnej take funkcje jak stateful frewall, translacja adres6w IP (NAT, PAT), IPSec VPN, system ntruson preventon (PS). Ne dopuszcza sq mozlwosc realzacj calo6c lub czqsc ww. funkcj bezpeczefstwa przez karty dzalaj4ce pod kontrol4 nnych system6w operacyjnych. Z punktu wdzena systemu operacfnego frewalla wszystke usfug bezpeczerstwa musz4 by zdefnowane w tym samylrl plku konfguracyjnym zdefnowanym na module kontrolnym. Wymagana jest realzacja funkcj IPS sprzqtowo. Spos6b rcaluacj zalery od konkretnej archtektury rczw1zarua. Czy Zamawaj4cy dopuszcza roznt4zarrje, w kt6rym funkcja IPS bqdze akcelerowana z wykorzystanem dedykowanych uklad6w sprzqtowych dostarczajqc trzykrotne wekszej wydajnoscnzahadana w specyfkacj wymagan? ODPOWTF,D', TAK Strona 2 z 6

3 pr:etars neosranc=ony ",,,';y,#:u:h;':h:;:iff",:"::;2':,#'l;#l,ll,!l:!j'!1,1*,o"*, technc:nym nstatacjq, wsparcrcm pneszkolenem obslug dla Unwersyten w Balymstolat" 8 ll. Frewall mus zestawa zabezpeczone kryptografczne tunele VPN w oparcu o standardy IPSec IKE w konfguracj stetoste oraz clenttoste. IPSec VPN mus by rcalzowany sprzqtowo przez karty uslugowe, Frewall mus umo2lwac rozbudowq by obslu2y ne mnej n r6wnolegtych tunel VPN oraz ruch szyfrowany o przepustowosc ne mnej f?2 Gb/s. Czy Zamawaj4cy dopuszcza rczwqzanre, w kt6rym szyfrowane IPSec jest wykonywane przez wbudowane moduly sprzetowe ASIC? ODPOWIEDa. TAK Unqdzene mus posada mechanzmy prorytetyzowana zarz4dzana ruchem secowym QoS wygladzane (shapng) oraz obcnane (polcng) ruchu, Mapowane ruchu do kolejek wyj6cowych mus odbyva sq na podstawe DSCP, IP ToS, 802.1p, onz pararnetr6w z nagl6wk6w TCP UDP. Urz1dzenre mus posada tworzena osobnych kolejek dla rcnrych klas ruchu. Uruqdzene mus posada zamplementowany mechanzm WRED w celu przecwdzalana wystqpowanu przec?&en w kolejkach. Frewall mus pomralac na zdefnowane ne mnej n2 5kolejek QoS na nterfejsach. Pytane Czy Zamawaj4cy dopuszcza rozwtqzane w)poszrzone w polcng (obcnane ruchu) shapng (zaruqdzanre pasmem maksymalnym gwarantowanym), w kt6rym procesy kolejkowana WRED ne jest realzowane z uwag na to, 2e cala komunkacja w ramach frewall realzowana jest w czase rzec4rwstym, w spos6b neblokuj4cy z opo2ntenam na pozome pojedynczych mkrosekund? Czy wystarczaj4ce jest, aby mechanzmy QoS realzowane byty na podstawe parametr6w poltyk frewalla (nagl6wk IP, TCP, UDP, ICMP, SCTP) oraz zawarto5c p6l DSCP, ToS? Klasyfrkacja po 802.lp oraz mechanzm WRED s4 charakterystycme dlaprzel1cznk6w / router6w. ODPOWIEDZ: TAK Routerfrewall klasy Enterprse z systemem IPS IO 2. Frewall mus posada w).rnenne karry z modulem kontrolujqcym pracq urzqdzena,karty z nterfejsam secowym oraz sloty na dodatkowe karty wspomagaj4ce obslugq aplkacj. Ops platformy z p.2 wymka z okreslonej platfonny sprzetowej. Wele rczwqzaf ne potrzebuje dodatkowych modul6w do os4gnqca funkcjonalnosc wydajnosc kontrol aplkacj. Dodatkowe karty znaczne komplkuja debuggowane przeptywu paket6w, Czy zamawaj4cy dopvszcza roztr1zarne, w kt6rym poszczeg6lne elementy systemu zrealzowane sa w postac zntegrowanej, zamknetej konstrukcj, zapewnaj4cej weksze nn w)rmagane wydajnosc w zakrese poszczeg6lnych opsanych w specyfftacj fu nkcj? ODPOWIEDZ, TAK II 3. Zarz1dzane konfguracja fuewalla przez admnstrator6w mus byc rcalzowana przez modul kontrolny. System operacyjny fuewalla mus by nstalowany uruchamany na module kontrolnym. Modul kontrolny mus odpowada za sterowane montorowane pracy komponent6w frewalla. Ruch tranzytowy uzytkownkdw przechodz4cy przez frewall ne moze by6 przesylany przez modul kontrolny. Modul kontrolny mus by wlposazony w co najmnej 2 GB pamec RAM, pamqc Compact Flash 2 GB oraz port konsol. Modul kontrolny mus posada slot USB prze^nczony do podlqczena dodatkowego nosnka danych. Mus by dostepna opcja uruchomena systemu operacyjnego frewalla z nosnka danych podl4czonego do slotu USB na module kontrolnym. PowyLszy punkt 3. opsuje konkretnq archtekturq platformy zabezpeczen. Czy Zamawaj4cy dopuszcza ro^rr1zane, w kt6rym zarzqdzane platform4 odbywa sq ne za pomoc4 dedykowanego modulu kontrolnego ale z wykorzystanem dedykowanej wrtualnej nstancj systemu logczne odseparowanej od czqsc obsfuguj4cej ruch tranzytowy? Oczyw5ce rczw1zane spelna pozostale wynagana (Modul kontrolny mus by wyposazony w co najmnej 2 GB pamqc RAM, pamqc Compact Flash 2 GB oraz port konsol. Modul kontrolny mus posada slot USB przeznaczony do podl4czena dodatkowego nosnka danych. Mus by dostqpna opcja uruchomena systemu operacyjnego frewalla z nosnka danych podl4czonego do slotu USB na module kontrolnym). ODPOWIF,DZ, TAK Strona 3 z 6

4 przetarsrueosranczony na,';"::,#':gny;':,n:r;l#f,::"x:#x":x'l;#,:,!y;1l:::,"ta:em, technc:nym nstatacjq, wsparc,em pneszkolenem obslug dla Unwersytetu w Balymstoku" System operacyjny Frewall'a mus posada budowe modulow4 (moduty musza dzala( w odseparowanych obszarach pamqc) zapewna calkowt4 separacje plaszczyzny kontrolnej od plaszcryzny przetantzana ruchu uzytkownk6w, m.n. modul routngu IP, odpowedzalny za ustalene tras routngu zarzqdzante vrzqdz.sna mus by oddzelony od modulu przekazywana paket6w, odpowedzalnega za przel4czane paket6w pomqdzy segmentam sec obstugwanym przez urz4dzene. Obsluga ruchu tranzytowego u2ytkownk6w mus byc realzowana sprzqtowo. System operacyjny Frewall'a mus Sledz stan sesj uzytkownk6w (stateful processng), tworzyd zarzqdzac tablc1 stanu sesj. Powy2szy punld opsuje konkretr4 archtekture platformy zabezpeczef. Czy Zamawaj4cy dopuszcza tozwqzane, w kt6rym zastosowane sq wydajne welordzenowe procesory, a funkcje zarzadzana ne majq uptpru na wydajnos przetwarzana ruchu. ODPOWTEDZ,_ TAK Urzqdzene mus by wlposazone w ne mnej n* c,7fsry wbudowane nterfejsy Ethemet 10/100/1000 (gotowe do u yca bez konecznosc zakupu dodatkowych modul6w lcencj) oraz 8 slot6w na dodatkowe karty z modulam nterfejs6w.urzqdzene mus by dostarczone z mn. 12 portam Ggabt Ethernet (mn. 4ma medzanym, mn. 4ma z modulam SFP jednomodowym mn. 4ma z modulam SFP welomodowym). Czy Zamawaj4cy dopuszcza zastosowane platformy o klla*rotn wekszej wydajno6c, wlposazonej w 2 nterfejsy l0g, 14 nterfejs6w 10100/1000 BaseT (RI45) oraz4 nterfejsy SFP bez grnazd na dodatkowe moduty nterfejs6w oraz realzacjq potencjalnych dodatkowych port6w na zewnqtrznych przel1czntkach zntegrowanych z systemem? ODPOWIEDL NIE Wymagane jest by frewall posadal mozlwos rozbudowy do dulej gqstosc port6w bez koneczno6c uzupetnana brak6w portam zewnqtrznychprzel4cznrk6w, co nepotrzebne skomplkowaloby archtekture sec r zarzqdzane Urz1dzene mus zapewnad rozbudowq do co najmnej 48 nterfejs6w secowych (doberalnych sposr6d Ggabt Ethemet, E1,). Urz4dzere mus posadad mozlwos obstug kart zgodnychz IEEE 802.laf (Power over Ethernet). Czy zamawajqcy dopuszcza rozwqzare, w kt6rym rozbudowa losc nterfejs6w moze by zrealuowana wykorzystanem dedykowanego zewnqtrznego przelqcntta pochodz4cego od tego samego producenta, kt6ry z zapewna nterfejsy Ggabt Ethernet zgodne ze standardem zgodnych zieee 802.laf (Power over Ethernet)? ODPOWIEDz,_ NIE Analogczne jak w odpowedz na zapytanre 13. T5 8. Frewall mus zestawa zabezpeczone kryptografrczne tunele VPN w oparcu o standardy IPSec IKE w konfguracj stetoste oraz clenttoste. IPSec VPN mus by6 realzowany sprzetowo pruez karty uslugowe. Frewall mus umo2lwa1 rozbudowq by obstuzy ne mnej n r6wnoleglych tunel VPN oraz ruch szyfrowany o przepustowo6c ne mnej n21,5 Gb/s. Czy Zamatrajqcy dopuszcza roztxt1zarre, w kt6ryrr szyfrowane IPSec jest wykonywane przez wbudowane moduly sprzqtowe ASIC? ODPOWIEDZ'_ TAK Frewall mus posada funkcje wykrywana blokowana atak6w ntruz6w (IPS, ntruson preventon) realzowanej sprzqtowo. System zabezpeczer mus w takm przypadku dentyfrkowa pr6by skanowana, penetracj wlama6, atak tlpu explot (pozomu sec aplkacj), atak destnrkcyjne destablzrjqce (D)DoS oraz nne technk stosowane przez haker6w. Ustalene blokowanych atak6w (ntnrz6w, robak6w) mus odbywa se w regulach poltyk bezpeczerstwa. System frewall mus umolwa realzacjgzadan IPS z wydajnosc4 ne mnejsz4 nr? Gb/s. Baza sygnatur IPS mus by utrzymywana udostqpn ara przez producenta urzqdzena frewall. Baza sygnatur atak6w mus by aktualzowana przez producenta codzenne. Strona 4 z 6

5 przetars neosranczony "",,';y,#'::,;:y#':h;;if:;:,:h;2':#,'l#"!;,t:y;{,,y:::nkeem, nstatacjq, wsparcem techncznym przes:kolenem obslug dla Unwersytetu w Balymstoku" Wymagana jest rcalzacja funkcj IPS sprzetowo. Spos6b realzacj zalery od konkretnej archtekhrry rozw4zanta. Czy Zamawaj4cy dopuszcza rozxt4zante, w kt6rym funkcja IPS bqdze akcelerowana z wykorzystanem dedykowanych uklad6w sprzqtowych dostarczajqc trzykrotne wgkszej wydajno3c ru2zahadana w specyfkacj wymagan? ODPOWTED?,_ TAK 17 T4.Urzqdzene mus obslugwa protokoty dynamcmego rutngu: RIP, OSPF oraz BGP. Urz4dzenre mus obslugwa n2 256 peer'6w BGP ne mnej nz prefks6w BGP (w RIB). Urz1dzente mus umozlwa skonfgurowane ne mnej fz128 wrrrualnych ruter6w oraz 3000 sec VLAN z tagowanem 802.IQ ne mnej Pytarue: Czy zamawaj4cy dopuszcza rozwqzane, kt6re pozttala zdefnowa l0 wrtualnych system6w, gdze kaldy system obejmuje pelna wrtualzacjq od warstwy fuycznej do aplkacylnej wl4czrue z nrezale2nym tablcam routngu, poltykam Frewall oraz proflam ochronnym. ODPOWTEDZ, TAK ZAPYTAFIIE Urz4dzere mus posada mechanzmy prorytetyzowana zarzqdzana ruchem secowym QoS wygladzane (shapng) oraz obcnane (polcng) ruchu. Mapowane ruchu do kolejek wyj$cowych mus odbywa sq na podstawe DSCP, IP ToS, 802,1p, araz parametr6w z nagl6wk6w TCP UDP. Un4dzenre mus posada tworzena osobnych kolejek dla r62nych klas ruchu. Urz4dzenre mus posada zamplementowany mechanzm WRED w celu przecwdzalana wystepowanu przeca&efl w kolejkach. Frewall mus pozwalad na zdefnowane ne mnej n2 5kolejek QoS na nterfejsach. Czy Zamawaj4cy dopuszcza rczwqzane w)aposazone w polcng (obcnane ruchu) shapng (zarzqdzane pasmem nraksymalnym gwarantowanym), w kt6rsnn procesy kolejkowana WRED ne jest realzowane z uwag na to, 2e cala komunkacja w ramach frewall realzowana jest w czase rzeczywstym, w spos6b neblokuj4cy z opoflntenam na pozome pojedynczych mkrosekund? Czy wystarczaj4cejest, aby mechanzmy QoS realzowane byly na podstawe parametr6w poltyk fuewalla (nagl6wk IP, TCP, UDP, ICMP, SCTP) orazzawartosc p6l DSCP, ToS? Klasyfkacja po 802.1p oraz mechanzm WRED s4 charakterystyczne dlaprzel1cznk6w / router6w. ODPOWIEDa_ TAK P rzelqcznk I OGB Ethernet 19 VLAN zgodne zieee 802.1q w lo5c ne mnejszej obslugwa sec VLAN oparte o porty frzyczne (portbased) adresy MAC (MACbased). 10. Przel4cznk mus obslugwa sec n 40g4.Przelqcznk mus Czy Zamawajqcy dopusc przel1czttrlq kt6ry obsluguje sec VLAN zgodne zieee 802.lq w losc ne mnejszej nr? 4094 VLAN Id. Przel4cznk obstuguje sec VLAN oparte o porty frzyczne (portbased) adresy MAC (MACbased). ODPOWIEDL TAK Przel4cznk mus obslugwa take mechanzmu bezpeczefstwa Inspecton, DHCP snoopng. jak lmtowane adres6w MAC, Dynamc ARP Czy Zamawaj4cy dopusc przel1cz.nrk, kt6ry obstuguje take mechanzmy bezpteczerstwa jak lmtowane adres6w MAC, Dynamc ARP Inspecton, DHCP protecton. ODPOWIEDZ,_ TAK Serwer do zarz4dztna poltykam bezpeczefstwa z oprogramowanem 21 l. Centralny system zarz4dzana mus posada funkcje montorowana secowychprzelqcznk6wol,azurzqdzef frewall. Strona 5 z 6 konfgurowana zaoferowanych vru4dzen

6 Unwersytet w Balymstolat D=al Zamdweft Publcznych Dzp391/33/D/2014 pnetarg neogranczonv na: "Dostawe mont'em' nstatacq' wsparcem r:=:r!""r;9::r#x':;!fr;;:a#:::j:#:'";ff1:,:#,2 Powyzszy punkt unemozlwa zaoferowana przel4cmtk6w frewall pochodzacych od r6znych producent6w, cn1 Zamawaj4cy dopu6c centralny system zarzqdzara, k:t6ry posada funkcje montorowana konfgurowana wszystkch zaoferowanychwz4dzer secowych bezpeczerlstwa, bez zarz4dzanaptzel4cznkam. ODPOWTBDI, TAK Zapytana wraz z odpowedzam zostaj4 zameszczone na strone nternetowej ZamawajAcego oraz przeslane do Wykonawc6w, kt6rzy zwr6cl sq do Tarmwaj4cego o wyjasnene tresc SIWZ. Strona 6 z 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ...

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ... ...dnia... miejsce data Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014... pieczątka firmy /WZÓR/ OFERTA My niżej podpisani:... nazwa... siedziba... Nr NIP.... nr regon Tel... Fax... w odpowiedzi na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura Część 1 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dzięki posiadaniu do dyspozycji częstotliwości WiMAX

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211. Swarzędz: Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pt.: Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym. Działanie 8.3 - przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1 Załącznik nr 4 do SIWZ DZP-0431-1347/2010 WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I. SYSTEM ZABEZPIECZEŃ SIECIOWYCH UTM (UNIFIED THREAT MANAGEMENT) Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego ZADANIE XI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "nterkom - dostawa wdrożene wewnętrznego systemu komunkacyjnego przywoławczego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Medyczny system przywoławczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem

Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem 1. Przełącznik modularny typ A grupa serwisu gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 11 Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Działając w imieniu........(nazwa wykonawcy) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania,

Bardziej szczegółowo

jako innowacja pedagogiczna

jako innowacja pedagogiczna dr nz. Agata Waszek E-Iearnng jako nnowacja pedagogczna (Radosc Gaudum n ltters est w nauce; nauka daje zadowolene) przyjmuje ksztalcene na odleglosc I, które w szczególnosc E-1eamng zwazane jako bylo

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy 1. Router brzegowy 1 Rodzaj i wielkość obudowy 2 Architektura 3 Możliwość rozbudowy 4 Wyposażenie 5 Odporność na awarię 6 Wydajność 7 Obsługiwane interfejsy Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25 Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Oferowanego Sprzętu (STOS) Wymagania ogólne: 1. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były nowe/nieuŝywane w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Projekt WiMax Strona 1 z 7

Projekt WiMax Strona 1 z 7 Projekt WiMax Strona 1 z 7 Część 7 Wytyczne dotyczące sprzętu i oprogramowania dla Projektu budowlanego szerokopasmowej sieci miejskiej w oparciu o technologię WiMax dla Urzędu Miasta Katowice Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/5 Załącznik nr 4b do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20754-2012:text:pl:html PL-Olsztyn: Sprzęt związany z komputerami 2012/S 13-020754 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo