l. Firewall musi byi dostarczony jako dedykowane wz4dzenie sieciowe w postaci chassis o wysoko6ci max. 3U,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "l. Firewall musi byi dostarczony jako dedykowane wz4dzenie sieciowe w postaci chassis o wysoko6ci max. 3U,"

Transkrypt

1 Unwersytet w Batrystolru Dzal 7am6wef Publcznych hp391/33/d/2014 przetarg neogranc:ony na:,,dostawg urzqd:eft nfrastntktury bezpeczertstua sec komputerowej wraz z monta,em, nstalacjq, wsparcem technc:nym przeszkolenem obslug dla Untwersytetu w Babmstoku" Balystok, dna r. INIWERSYTET w BIA LYMSTOKU ul. M. SklodowskejCure 14 l5097 BalYstok acz ESTNTCY POS TE POWANA Unwersytet w Balymstoku jako Zamawaj4cy dzalaj4c na podstawe art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zam6wer publcznych (tj. Dz.U, r.,poa.907 zp6n. zm.) odpowada nazapytana, kt6re wptynety w dnu r. 1 RouterFrewall I 0ggabtowy typu UTM l. Frewall mus by dostarczony jako dedykowane wz4dzene secowe w postac chasss o wysoko6c max. 3U, przystosowanego do montazu w szafe raclg wyposzvonego w wymenny modul wentylacj oraz 2 r6dla zaslana AC. Powyhszy punkt opsuje konkretn4 archtekturq platforrry sprzqtowej. Czy Tamawaj4cy dopuszcza dostarczene platformy sprzetowej wyposa2onej w dwa r6dla zaslana, w kt6rej moduly wentylacj ne s4 wymenne ale producent rozw1zana zapewnabatdzo dobre wspolczynnk bezawary{nej pracy? (MTBF 1000C 54,424IIRS) ODPOWIED?, NIE Parametr MTBF ne stanow Zadnej gwarancj bezawaryjno6c, jest tylko statystyczn4 pr6b4 przewdywana opart4 na ob lczenach matematyc zrty ch. Praca w tak newralgcznym obszarze sec, jakm jest szkelet, wymaga zastosowana rozwqzan zapewnaj4cych c4glo6 dzatana sprzetu r6wnez podczas drobnych awar. Wymenne moduly wentylacj s4 obecne w welu dostqpnych na rynlcu rozw4zarach frewall Frewall mus byd zanqdzany pruez dedykowany modul kontrolny. Modul kontrolny mus posada wlasne zasoby sprzetowe (procesor, pamec RAIvI). System operacyjny Frewall'a mus by nstalowany uruchamany na module konfrolnym. Modul kontrolny mus odpowadaf za sterowane montorowane pracy komponent6w Frewall'a. Ruch tranzytowy uzytkownk6w przechodz4cy przez frewall ne moze by przesylany przez modul kontrolny. Modul kontrolny mus posada slot USB przeznaczony do podl4czena dodatkowego no6nka danych. Mus by dostqpna opcja uruchomena systemu operacyjnego Frewall'a z no5nka danych podl4czonego do slotu USB na module kontrolnym. Modul kontrolny mus posada dedykowany nterfejs Ethernet przeznaczony do zarz4dzana outofband. Powyzszy punkt opsuje konkretn4 archtekture platformy zabezpeczef. Czy Zamawaj4cy dopuszcza rozwqzare, w kt6rym zarz4dzane platform4 odblnva se ne za pomoc4 dedykowanego modufu kontrolnego ale z wykorzystanem dedykowanej wrtualnej nstancj systemu logczne odseparowanej od czq$c obsluguj4cej ruch ffanzytowy? OcqrurSce rozwt1zane spelna pozostale wymagana (Modul kontrolny mus posada slot USB przerraczony do podl4czena dodatkowego nosnka danych. Mus by dostqpna opcja uruchomena systemu operacy'nego Frewall'a z nosnka danych podl4czonego do slotu USB na module kontrolnym. Modul kontrolny mus posada dedykowany nterfej s Etherne t przerlaczony do zarz4dzana out o fb and). ODPOWIEDL_ TAK ZAPYTA}IIE 3 4. System operacyjny Frewall'a mus posada budowe modulow4 (moduty musz4 dzalac w odseparowanych obszarach pamec) zapewna calkowt separacje plaszczyzrry kontrolnej od plaszcryrly przetwarzana ruchu uytkownk6w, m.n. modul routngu IP, odpowedzalny za ustalene tras routngu zaruqdzare vrz1dzena mus by oddzelony od modulu przekazywana paket6w, odpowedzalnego za przel4czane paket6w pomedzy segmentam sec obslugwanyn pruez wz1dzenre. Obstuga ruchu tranzytowego u2ytkownk6w mus byf realzowana sprzetowo. System operacyjny Frewall'a mus Sledzd stan sesj uzytkownk6w (stateful processng), tworzy zatz1dza tablc4 stanu sesj. Strona Iz6

2 Unw ersyte t w Balymstolru Dz al Zamdweft pr:etars neogranczonv na: P ub lc:nych Dzp 39 I /3 3/ D/2 0 I 4 montaem' nstatacq' wsparcem "'^'#f,:#:;:x::ny::':#;:tr'#yr:l;j:ff";ff1!;tr ' Powlzszy punkt opsuje konlaetr4 archtekturq platformy zabezpeczef. Cry Zamawaj4cy dopuszcza ro rr4zane, w kt6rym zastosowane s4 wydajne welordzenowe procesory, a funkcje zarzadzana ne maja uptyvu na wydajnos przetwarzana ruchu. ODPOWTEDZ,. TAK 4 5. Frewall mus by dostarczony z ne mnej ntz14 nterfejsam Ethernet, w tym ne mnsj n2; 3 nterfejsam I Ggabt Ethernet na moduly SFP 5 nterfejsam 10 Ggabt Ethemet na moduty )GP/SFP+ 6 nterfejsam lo 100/1000 BaseT (RI45) ZaHadanymjest, ze system bezpeczerstwa pownen zapewna wydajno5 ne mnejszq rrt L0 Gb/s czyl taka lct6r4 mozna zrealzowal z wykorzystanem dw6ch nterfejs6w 10 Gb/s. Czy Zamawaj4cy dopuszcza zastosowane platformy o dwukrotne wqkszej wydajnosc, wlposazonej w 2 nterfejsy l0 Gb/s, 14 nterfejs6w 10/ BaseT (RI45) oraz I nterfejs6w SFP oruz realzacje dodatkowych stref l0 Gb/s z wykorzystanem VLAN'6w oraz dodatkowych port6w 10 Gb/s na zewnqtrznych przel4cznkach? ODPOWIEDL. NIE Intencj4 zastosowana wekszej lo5c port6w l0gbe jest konecznos obstuzena na portachfzyczrrych frewalla ruchu przelraczaj4cego pozom l0gb/s fuli duplex (bez agregowana port6w) lub np. mozlwej rozbudowy w przyszlo6c polqczeh w sec szkeletowej. Uzupelnene brak6w portam zewnettznych przel4cznk6w bqdze nepotrzebne komplkowa6 archtekturq sec zaru1dzane Frewall mus obslugwad co najmnej nastqpuj4ce rodzaje kart z nterfejsam secowyn: ne mnej n2 l6portowe Ggabt Ethernet (medzane oraz SFP) oraz ne mnej nr2}portowe l0 Ggabt Ethemet )GPSFP+. zamawaj4cy dopuszcza zamknet4 platforme sprzqtow4 w)posazon4 w 2 nterfejsy 10 Gb/s, 14 nterfejs6w 10/100/1000 BaseT (RI45) oraz 8 nterfejs6w SFP bez lokalnej mo2lwo6c rozbudowy lo5c nterfejs6w ale z mozlwosc4 realzacje dodatkollych stref 10 Gb/s z wykorzystanem VLAN'6w oraz dodatkowych port6w 10 Gb/, Cty SFP s na zewnqffznych przel4cznkach? ODPOWIEDZ, NIE Analogczne jak w odpowedznazapytante Mechanzmy QoS (polcng, kolejkowanem, shapng) orcz funkcje ochrony przed atakam DoS DDoS musz4 by realzowane sprzetowo. Czy Zamawaj4cy dopuszcza zastosowane platformy realzuj4cej funkcje Frewall, DoS oraz DDoS sprzqtowo, zapewnaj4c w tyn zakrese op62nena na pozome 6 mkrosekund oraz dwukrotre wqksz4 wydajno5 nrezate2ne od welkosc paket6w wlposazona w mechanzm polcng shapng? Nske op62nena przetwarzana nweluj4 ko ne cz no S s to s o ODPOWTF,DZ, ZAPYTAIIIE wana ko lej kowana na wzqdzenu b ezpeczerstwa. TAK 7 9. Realzacja mechanzm6w bezpeczerstwa mus sq odbywa na dedykowanych zasobach sprzqtowych. SprzEtowo musza byt,, realzowane co najmnej take funkcje jak stateful frewall, translacja adres6w IP (NAT, PAT), IPSec VPN, system ntruson preventon (PS). Ne dopuszcza sq mozlwosc realzacj calo6c lub czqsc ww. funkcj bezpeczefstwa przez karty dzalaj4ce pod kontrol4 nnych system6w operacyjnych. Z punktu wdzena systemu operacfnego frewalla wszystke usfug bezpeczerstwa musz4 by zdefnowane w tym samylrl plku konfguracyjnym zdefnowanym na module kontrolnym. Wymagana jest realzacja funkcj IPS sprzqtowo. Spos6b rcaluacj zalery od konkretnej archtektury rczw1zarua. Czy Zamawaj4cy dopuszcza roznt4zarrje, w kt6rym funkcja IPS bqdze akcelerowana z wykorzystanem dedykowanych uklad6w sprzqtowych dostarczajqc trzykrotne wekszej wydajnoscnzahadana w specyfkacj wymagan? ODPOWTF,D', TAK Strona 2 z 6

3 pr:etars neosranc=ony ",,,';y,#:u:h;':h:;:iff",:"::;2':,#'l;#l,ll,!l:!j'!1,1*,o"*, technc:nym nstatacjq, wsparcrcm pneszkolenem obslug dla Unwersyten w Balymstolat" 8 ll. Frewall mus zestawa zabezpeczone kryptografczne tunele VPN w oparcu o standardy IPSec IKE w konfguracj stetoste oraz clenttoste. IPSec VPN mus by rcalzowany sprzqtowo przez karty uslugowe, Frewall mus umo2lwac rozbudowq by obslu2y ne mnej n r6wnolegtych tunel VPN oraz ruch szyfrowany o przepustowosc ne mnej f?2 Gb/s. Czy Zamawaj4cy dopuszcza rczwqzanre, w kt6rym szyfrowane IPSec jest wykonywane przez wbudowane moduly sprzetowe ASIC? ODPOWIEDa. TAK Unqdzene mus posada mechanzmy prorytetyzowana zarz4dzana ruchem secowym QoS wygladzane (shapng) oraz obcnane (polcng) ruchu, Mapowane ruchu do kolejek wyj6cowych mus odbyva sq na podstawe DSCP, IP ToS, 802.1p, onz pararnetr6w z nagl6wk6w TCP UDP. Urz1dzenre mus posada tworzena osobnych kolejek dla rcnrych klas ruchu. Uruqdzene mus posada zamplementowany mechanzm WRED w celu przecwdzalana wystqpowanu przec?&en w kolejkach. Frewall mus pomralac na zdefnowane ne mnej n2 5kolejek QoS na nterfejsach. Pytane Czy Zamawaj4cy dopuszcza rozwtqzane w)poszrzone w polcng (obcnane ruchu) shapng (zaruqdzanre pasmem maksymalnym gwarantowanym), w kt6rym procesy kolejkowana WRED ne jest realzowane z uwag na to, 2e cala komunkacja w ramach frewall realzowana jest w czase rzec4rwstym, w spos6b neblokuj4cy z opo2ntenam na pozome pojedynczych mkrosekund? Czy wystarczaj4ce jest, aby mechanzmy QoS realzowane byty na podstawe parametr6w poltyk frewalla (nagl6wk IP, TCP, UDP, ICMP, SCTP) oraz zawarto5c p6l DSCP, ToS? Klasyfrkacja po 802.lp oraz mechanzm WRED s4 charakterystycme dlaprzel1cznk6w / router6w. ODPOWIEDZ: TAK Routerfrewall klasy Enterprse z systemem IPS IO 2. Frewall mus posada w).rnenne karry z modulem kontrolujqcym pracq urzqdzena,karty z nterfejsam secowym oraz sloty na dodatkowe karty wspomagaj4ce obslugq aplkacj. Ops platformy z p.2 wymka z okreslonej platfonny sprzetowej. Wele rczwqzaf ne potrzebuje dodatkowych modul6w do os4gnqca funkcjonalnosc wydajnosc kontrol aplkacj. Dodatkowe karty znaczne komplkuja debuggowane przeptywu paket6w, Czy zamawaj4cy dopvszcza roztr1zarne, w kt6rym poszczeg6lne elementy systemu zrealzowane sa w postac zntegrowanej, zamknetej konstrukcj, zapewnaj4cej weksze nn w)rmagane wydajnosc w zakrese poszczeg6lnych opsanych w specyfftacj fu nkcj? ODPOWIEDZ, TAK II 3. Zarz1dzane konfguracja fuewalla przez admnstrator6w mus byc rcalzowana przez modul kontrolny. System operacyjny fuewalla mus by nstalowany uruchamany na module kontrolnym. Modul kontrolny mus odpowada za sterowane montorowane pracy komponent6w frewalla. Ruch tranzytowy uzytkownkdw przechodz4cy przez frewall ne moze by6 przesylany przez modul kontrolny. Modul kontrolny mus by wlposazony w co najmnej 2 GB pamec RAM, pamqc Compact Flash 2 GB oraz port konsol. Modul kontrolny mus posada slot USB prze^nczony do podlqczena dodatkowego nosnka danych. Mus by dostepna opcja uruchomena systemu operacyjnego frewalla z nosnka danych podl4czonego do slotu USB na module kontrolnym. PowyLszy punkt 3. opsuje konkretnq archtekturq platformy zabezpeczen. Czy Zamawaj4cy dopuszcza ro^rr1zane, w kt6rym zarzqdzane platform4 odbywa sq ne za pomoc4 dedykowanego modulu kontrolnego ale z wykorzystanem dedykowanej wrtualnej nstancj systemu logczne odseparowanej od czqsc obsfuguj4cej ruch tranzytowy? Oczyw5ce rczw1zane spelna pozostale wynagana (Modul kontrolny mus by wyposazony w co najmnej 2 GB pamqc RAM, pamqc Compact Flash 2 GB oraz port konsol. Modul kontrolny mus posada slot USB przeznaczony do podl4czena dodatkowego nosnka danych. Mus by dostqpna opcja uruchomena systemu operacyjnego frewalla z nosnka danych podl4czonego do slotu USB na module kontrolnym). ODPOWIF,DZ, TAK Strona 3 z 6

4 przetarsrueosranczony na,';"::,#':gny;':,n:r;l#f,::"x:#x":x'l;#,:,!y;1l:::,"ta:em, technc:nym nstatacjq, wsparc,em pneszkolenem obslug dla Unwersytetu w Balymstoku" System operacyjny Frewall'a mus posada budowe modulow4 (moduty musza dzala( w odseparowanych obszarach pamqc) zapewna calkowt4 separacje plaszczyzny kontrolnej od plaszcryzny przetantzana ruchu uzytkownk6w, m.n. modul routngu IP, odpowedzalny za ustalene tras routngu zarzqdzante vrzqdz.sna mus by oddzelony od modulu przekazywana paket6w, odpowedzalnega za przel4czane paket6w pomqdzy segmentam sec obstugwanym przez urz4dzene. Obsluga ruchu tranzytowego u2ytkownk6w mus byc realzowana sprzqtowo. System operacyjny Frewall'a mus Sledz stan sesj uzytkownk6w (stateful processng), tworzyd zarzqdzac tablc1 stanu sesj. Powy2szy punld opsuje konkretr4 archtekture platformy zabezpeczef. Czy Zamawaj4cy dopuszcza tozwqzane, w kt6rym zastosowane sq wydajne welordzenowe procesory, a funkcje zarzadzana ne majq uptpru na wydajnos przetwarzana ruchu. ODPOWTEDZ,_ TAK Urzqdzene mus by wlposazone w ne mnej n* c,7fsry wbudowane nterfejsy Ethemet 10/100/1000 (gotowe do u yca bez konecznosc zakupu dodatkowych modul6w lcencj) oraz 8 slot6w na dodatkowe karty z modulam nterfejs6w.urzqdzene mus by dostarczone z mn. 12 portam Ggabt Ethernet (mn. 4ma medzanym, mn. 4ma z modulam SFP jednomodowym mn. 4ma z modulam SFP welomodowym). Czy Zamawaj4cy dopuszcza zastosowane platformy o klla*rotn wekszej wydajno6c, wlposazonej w 2 nterfejsy l0g, 14 nterfejs6w 10100/1000 BaseT (RI45) oraz4 nterfejsy SFP bez grnazd na dodatkowe moduty nterfejs6w oraz realzacjq potencjalnych dodatkowych port6w na zewnqtrznych przel1czntkach zntegrowanych z systemem? ODPOWIEDL NIE Wymagane jest by frewall posadal mozlwos rozbudowy do dulej gqstosc port6w bez koneczno6c uzupetnana brak6w portam zewnqtrznychprzel4cznrk6w, co nepotrzebne skomplkowaloby archtekture sec r zarzqdzane Urz1dzene mus zapewnad rozbudowq do co najmnej 48 nterfejs6w secowych (doberalnych sposr6d Ggabt Ethemet, E1,). Urz4dzere mus posadad mozlwos obstug kart zgodnychz IEEE 802.laf (Power over Ethernet). Czy zamawajqcy dopuszcza rozwqzare, w kt6rym rozbudowa losc nterfejs6w moze by zrealuowana wykorzystanem dedykowanego zewnqtrznego przelqcntta pochodz4cego od tego samego producenta, kt6ry z zapewna nterfejsy Ggabt Ethernet zgodne ze standardem zgodnych zieee 802.laf (Power over Ethernet)? ODPOWIEDz,_ NIE Analogczne jak w odpowedz na zapytanre 13. T5 8. Frewall mus zestawa zabezpeczone kryptografrczne tunele VPN w oparcu o standardy IPSec IKE w konfguracj stetoste oraz clenttoste. IPSec VPN mus by6 realzowany sprzetowo pruez karty uslugowe. Frewall mus umo2lwa1 rozbudowq by obstuzy ne mnej n r6wnoleglych tunel VPN oraz ruch szyfrowany o przepustowo6c ne mnej n21,5 Gb/s. Czy Zamatrajqcy dopuszcza roztxt1zarre, w kt6ryrr szyfrowane IPSec jest wykonywane przez wbudowane moduly sprzqtowe ASIC? ODPOWIEDZ'_ TAK Frewall mus posada funkcje wykrywana blokowana atak6w ntruz6w (IPS, ntruson preventon) realzowanej sprzqtowo. System zabezpeczer mus w takm przypadku dentyfrkowa pr6by skanowana, penetracj wlama6, atak tlpu explot (pozomu sec aplkacj), atak destnrkcyjne destablzrjqce (D)DoS oraz nne technk stosowane przez haker6w. Ustalene blokowanych atak6w (ntnrz6w, robak6w) mus odbywa se w regulach poltyk bezpeczerstwa. System frewall mus umolwa realzacjgzadan IPS z wydajnosc4 ne mnejsz4 nr? Gb/s. Baza sygnatur IPS mus by utrzymywana udostqpn ara przez producenta urzqdzena frewall. Baza sygnatur atak6w mus by aktualzowana przez producenta codzenne. Strona 4 z 6

5 przetars neosranczony "",,';y,#'::,;:y#':h;;if:;:,:h;2':#,'l#"!;,t:y;{,,y:::nkeem, nstatacjq, wsparcem techncznym przes:kolenem obslug dla Unwersytetu w Balymstoku" Wymagana jest rcalzacja funkcj IPS sprzetowo. Spos6b realzacj zalery od konkretnej archtekhrry rozw4zanta. Czy Zamawaj4cy dopuszcza rozxt4zante, w kt6rym funkcja IPS bqdze akcelerowana z wykorzystanem dedykowanych uklad6w sprzqtowych dostarczajqc trzykrotne wgkszej wydajno3c ru2zahadana w specyfkacj wymagan? ODPOWTED?,_ TAK 17 T4.Urzqdzene mus obslugwa protokoty dynamcmego rutngu: RIP, OSPF oraz BGP. Urz4dzenre mus obslugwa n2 256 peer'6w BGP ne mnej nz prefks6w BGP (w RIB). Urz1dzente mus umozlwa skonfgurowane ne mnej fz128 wrrrualnych ruter6w oraz 3000 sec VLAN z tagowanem 802.IQ ne mnej Pytarue: Czy zamawaj4cy dopuszcza rozwqzane, kt6re pozttala zdefnowa l0 wrtualnych system6w, gdze kaldy system obejmuje pelna wrtualzacjq od warstwy fuycznej do aplkacylnej wl4czrue z nrezale2nym tablcam routngu, poltykam Frewall oraz proflam ochronnym. ODPOWTEDZ, TAK ZAPYTAFIIE Urz4dzere mus posada mechanzmy prorytetyzowana zarzqdzana ruchem secowym QoS wygladzane (shapng) oraz obcnane (polcng) ruchu. Mapowane ruchu do kolejek wyj$cowych mus odbywa sq na podstawe DSCP, IP ToS, 802,1p, araz parametr6w z nagl6wk6w TCP UDP. Un4dzenre mus posada tworzena osobnych kolejek dla r62nych klas ruchu. Urz4dzenre mus posada zamplementowany mechanzm WRED w celu przecwdzalana wystepowanu przeca&efl w kolejkach. Frewall mus pozwalad na zdefnowane ne mnej n2 5kolejek QoS na nterfejsach. Czy Zamawaj4cy dopuszcza rczwqzane w)aposazone w polcng (obcnane ruchu) shapng (zarzqdzane pasmem nraksymalnym gwarantowanym), w kt6rsnn procesy kolejkowana WRED ne jest realzowane z uwag na to, 2e cala komunkacja w ramach frewall realzowana jest w czase rzeczywstym, w spos6b neblokuj4cy z opoflntenam na pozome pojedynczych mkrosekund? Czy wystarczaj4cejest, aby mechanzmy QoS realzowane byly na podstawe parametr6w poltyk fuewalla (nagl6wk IP, TCP, UDP, ICMP, SCTP) orazzawartosc p6l DSCP, ToS? Klasyfkacja po 802.1p oraz mechanzm WRED s4 charakterystyczne dlaprzel1cznk6w / router6w. ODPOWIEDa_ TAK P rzelqcznk I OGB Ethernet 19 VLAN zgodne zieee 802.1q w lo5c ne mnejszej obslugwa sec VLAN oparte o porty frzyczne (portbased) adresy MAC (MACbased). 10. Przel4cznk mus obslugwa sec n 40g4.Przelqcznk mus Czy Zamawajqcy dopusc przel1czttrlq kt6ry obsluguje sec VLAN zgodne zieee 802.lq w losc ne mnejszej nr? 4094 VLAN Id. Przel4cznk obstuguje sec VLAN oparte o porty frzyczne (portbased) adresy MAC (MACbased). ODPOWIEDL TAK Przel4cznk mus obslugwa take mechanzmu bezpeczefstwa Inspecton, DHCP snoopng. jak lmtowane adres6w MAC, Dynamc ARP Czy Zamawaj4cy dopusc przel1cz.nrk, kt6ry obstuguje take mechanzmy bezpteczerstwa jak lmtowane adres6w MAC, Dynamc ARP Inspecton, DHCP protecton. ODPOWIEDZ,_ TAK Serwer do zarz4dztna poltykam bezpeczefstwa z oprogramowanem 21 l. Centralny system zarz4dzana mus posada funkcje montorowana secowychprzelqcznk6wol,azurzqdzef frewall. Strona 5 z 6 konfgurowana zaoferowanych vru4dzen

6 Unwersytet w Balymstolat D=al Zamdweft Publcznych Dzp391/33/D/2014 pnetarg neogranczonv na: "Dostawe mont'em' nstatacq' wsparcem r:=:r!""r;9::r#x':;!fr;;:a#:::j:#:'";ff1:,:#,2 Powyzszy punkt unemozlwa zaoferowana przel4cmtk6w frewall pochodzacych od r6znych producent6w, cn1 Zamawaj4cy dopu6c centralny system zarzqdzara, k:t6ry posada funkcje montorowana konfgurowana wszystkch zaoferowanychwz4dzer secowych bezpeczerlstwa, bez zarz4dzanaptzel4cznkam. ODPOWTBDI, TAK Zapytana wraz z odpowedzam zostaj4 zameszczone na strone nternetowej ZamawajAcego oraz przeslane do Wykonawc6w, kt6rzy zwr6cl sq do Tarmwaj4cego o wyjasnene tresc SIWZ. Strona 6 z 6

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ...

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ... ...dnia... miejsce data Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014... pieczątka firmy /WZÓR/ OFERTA My niżej podpisani:... nazwa... siedziba... Nr NIP.... nr regon Tel... Fax... w odpowiedzi na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr zamówienia : ZP-1/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. PRZEŁACZNIKI SIECIOWE - 2 SZT. Sterowanie przepływem, możliwy pełen dupleks, przełączanie warstwy 2, automatyczne wykrywanie

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU OPIS PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU OPIS PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 10/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU OPIS PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zadanie nr 1 - Dostawa firewall 12 szt. 1.1. Firewall klasy operatorskiej 1 komplet (2 urządzenia)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia typu firewall. Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne Opis oferowanego parametru

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia typu firewall. Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne Opis oferowanego parametru Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia typu firewall Producent:.. Model:.. Kraj pochodzenia:.. Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne Opis oferowanego parametru

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych: 1. Urządzenie A 1 sztuka 2. Urządzenie B 3 sztuki 3. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/5 Załącznik nr 4b do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET 1. Konfiguracja Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET Lp. moduł Opis Ilość 1 moduł routingu moduł odpowiedzialny za routing; - przynajmniej 2Ghz CPU - przynajmniej 4 GB DRAM 2 2 moduł przełączania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zagadnień związanych z firewallingiem

Wprowadzenie do zagadnień związanych z firewallingiem NASK Wprowadzenie do zagadnień związanych z firewallingiem Seminarium Zaawansowane systemy firewall Dla przypomnienia Firewall Bariera mająca na celu powstrzymanie wszelkich działań skierowanych przeciwko

Bardziej szczegółowo

Producent. Rok produkcji..

Producent. Rok produkcji.. Pakiet II Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Postępowanie nr BZP.2420.18.201AB Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/6/15/VAD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt WiMax Strona 1 z 7

Projekt WiMax Strona 1 z 7 Projekt WiMax Strona 1 z 7 Część 7 Wytyczne dotyczące sprzętu i oprogramowania dla Projektu budowlanego szerokopasmowej sieci miejskiej w oparciu o technologię WiMax dla Urzędu Miasta Katowice Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

Dostawa urządzenia sieciowego UTM.

Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Załącznik Nr 1 Pak Nr 1 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia sieciowego UTM (1 szt.) wraz z jego instalacją i konfiguracją. Wyznaczony

Bardziej szczegółowo

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2)

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2) Routery BEFSR11 / 41 WAN (Internet): 1xRJ-45 FE 10/100 LAN: przełącznik FE 1 / 4xRJ-45 (AutoMDI / MDI-X) Rodzaje połączenia WAN: Obtain IP address automatically - klient serwera DHCP Static IP - adres

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl http://www.wam.net.pl Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, 13.11.2014 r. Ludyga Adrian ADI-POL, PROTONET ul. Powstańców Śląskich 3 41-945 Piekary Śląskie. Zapytanie ofertowe

Piekary Śląskie, 13.11.2014 r. Ludyga Adrian ADI-POL, PROTONET ul. Powstańców Śląskich 3 41-945 Piekary Śląskie. Zapytanie ofertowe Piekary Śląskie, 13.11.2014 r. Ludyga Adrian ADI-POL, PROTONET ul. Powstańców Śląskich 3 41-945 Piekary Śląskie Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-073/13-00

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gmina Celestynów zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego routera do Urzędu Gminy. W celu wyliczenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III Załącznik nr 1c Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia Część nr III Dostawa urządzenia brzegowego 1szt. 1. Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

MACIERZ OFERTY PRODUKTÓW: PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY WLAN

MACIERZ OFERTY PRODUKTÓW: PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY WLAN MACIERZ OFERTY PRODUKTÓW: PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY WLAN PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY ALCATEL-LUCENT 6000 I 4x04 Z OPROGRAMOWANIEM AOS 6.1 Chassis S3 4504XM 4604 4704 Maksymalna liczba podłączonych do sieci LAN

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dla systemu:

Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1 Załącznik nr 4 do SIWZ DZP-0431-1347/2010 WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I. SYSTEM ZABEZPIECZEŃ SIECIOWYCH UTM (UNIFIED THREAT MANAGEMENT) Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zaproszenia PWSZ-III/AG-2901-21/2016 Switch - wymagania podstawowe Opis przedmiotu zamówienia 1. Przełącznik posiadający 24 porty 10/100/1000BASE-T, 8 portów 1 Gigabit Ethernet SFP oraz

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń sieciowych dla Pracowni Bezpieczeństwa Sieciowego WFAiIS UJ w Krakowie.

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń sieciowych dla Pracowni Bezpieczeństwa Sieciowego WFAiIS UJ w Krakowie. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 17 października

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Budowę sieci komputerowej - dostawa urządzeń aktywnych mających wejść w skład sieci Internet w Centrum Badawczym w Jabłonnej

Budowę sieci komputerowej - dostawa urządzeń aktywnych mających wejść w skład sieci Internet w Centrum Badawczym w Jabłonnej Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna Kontakt: Lider Projektu: Instytut Maszyn Przepływowych PAN; ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk; tel.: 58 341 60-71;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM ZAŁĄCZNIK NR 1 cd dot. PAKIETU 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM 1. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS - możliwość

Bardziej szczegółowo

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane Za cznik nr 9 Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia Prze czniki sieci LAN Prze cznik sieci LAN Typ I 2 sztuki, ka dy z dwóch prze czników spe niaj cy co najmniej poni sze wymagania: Parametr Warto

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 28 kwiecień 2017

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 28 kwiecień 2017 TV PRZEMYSŁOWA > monitoring IP > routery > Model : - Producent : TP-LINK Możliwość utworzenia do 50 tuneli IPsec VPN jednocześnie, przepustowość IPsec VPN do 50Mb/s IPsec, PPTP, L2TP, L2TP over

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów oferowanego sprzętu

Zestawienie parametrów oferowanego sprzętu OK.VI.3221-88-09 zał. nr 5 do siwz (Pieczęć wykonawcy) Zestawienie parametrów oferowanego sprzętu Urządzenie klasy UTM 1 szt. Oferowane urządzenie producent/model: Licencje do urządzenia: Lp Parametr Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA nr sprawy: SZP.3701.11.2012 Katowice, dn. 24.09.2012r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych

Zestawienie parametrów technicznych ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 1 Zestawienie parametrów technicznych Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/ZP/2010 p.n. Dostawa urządzeń aktywnych sieci do modernizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Router Fermio XL Karta katalogowa

Router Fermio XL Karta katalogowa Router Karta katalogowa v1.6 Procesor z funkcjonalnością Secure boot Zabezpieczenia przed nieautoryzowaną podmianą oprogramowania i manipulacją Bezpieczna komunikacja z systemami zdalnymi z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na aktualizację urządzenia UTM

Zapytanie ofertowe na aktualizację urządzenia UTM Urzędów 17.10.2016 Zapytanie ofertowe na aktualizację urządzenia UTM Urząd Miejski w Urzędowie prosi o przedstawienie oferty cenowej na zakup urządzania klasy UTM wraz z serwisami o parametrach nie niższych

Bardziej szczegółowo

4.1. Komputer i grafika komputerowa

4.1. Komputer i grafika komputerowa 4. 4.1. Komputer grafka komputerowa Ucz 2 3 4 5 6 komputera; zestawu komputerowego; w podstawowym zakrese; zastosowana komputera, acy defnuje komputer jako zestaw omawa zastosowane komputera nauk gospodark;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu wieloletniego Senior WIGOR na lata

Projekt dofinansowany ze środków Programu wieloletniego Senior WIGOR na lata AD. 14 Laptop 1. Procesor proc. 3MB Cache, 3.40 GHz 4. Pamięć RAM min. 4 GB 5. Dysk twardy min. 500GB SATA2 6. Ekran matryca min. 15 7. Karta graficzna zintegrowana 8. Porty 2 porty USB 2.0, 1 RJ-45, 1

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności doradztwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna Pkt 1. Brama głosowa/router Typ 1 (CISCO3925-V/K9 lub równoważny) Wyposażenie 1. Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 3 interfejsy Gigabit

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY I. Opis oferowanego asortymentu Producent:.Model..Rok produkcji (wypełnia Wykonawca) PARAMETRY/FUNKCJE PARAMETRY/FUNKCJE GRANICZNE OFEROWANE wypełnia Wykonawca (TAK/NIE)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu wieloletniego Senior WIGOR na lata

Projekt dofinansowany ze środków Programu wieloletniego Senior WIGOR na lata AD. 14 Laptop 1. Procesor proc. 3MB Cache, 3.40 GHz 4. Pamięć RAM min. 4 GB 5. Dysk twardy min. 500GB SATA2 6. Ekran matryca min. 15 7. Karta graficzna zintegrowana 8. Porty 2 porty USB 2.0, 1 RJ-45, 1

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

Palo Alto firewall nowej generacji

Palo Alto firewall nowej generacji Palo Alto firewall nowej generacji Agenda Wprowadzenie do koncepcji firewall-a nowej generacji Główne funkcjonalności firewalla Palo Alto Dostępne modele sprzętowe Firewall nowej generacji w nawiązaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk następujących urządzeń zabezpieczeń sieciowych: Przedmiot zamówienia Palo Alto Networks PA-3020 z aktywnym (w okresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup sieciowych urządzeń aktywnych na potrzeby rozbudowy podsystemów: System Informatyczny Prokuratury, esąd, Podsystem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo