SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 / Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy i montażu hybrydowego systemu przetwarzania i przechowywania danych o dużej pojemności wraz z oprogramowaniem i niezbędną infrastrukturą (zwanych dalej Systemem) dla Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku zlokalizowanego na III piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego A Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w ramach projektu pn. Gdański Park Naukowo Technologiczny Etap III. Specyfikacja stanowi techniczną podstawę wyboru Wykonawcy oraz techniczną podstawę podczas realizacji zamówienia. W każdym przypadku przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w SWU oraz w umowie. 2. Informacje ogólne i zakres zamówienia System i jego elementy powinny spełniać wymogi niniejszej SWU. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w przedmiotowych dokumentach. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiany System ma zostać dostarczony wraz z niezbędnymi komponentami i usługami związanymi z wdrożeniem, w szczególności obejmującymi: a) Projekt Techniczny Systemu; b) Instalacja i konfiguracja infrastruktury przeznaczonej do realizacji projektu oraz dostarczenie, instalacja i konfiguracja dodatkowej infrastruktury sprzętowo-programowej; c) Zapewnienie niezbędnej infrastruktury montażowej: szaf teleinformatycznych wraz z wyposażeniem, listew zasilających, okablowania elektrycznego itp.; d) Budowa i wdrożenie Systemu; e) Integracja i optymalizacja Systemu; f) Pilotażowe wdrożenie; g) Sporządzenie i dostarczenie dokumentacji administracyjnej i użytkowej; h) Opracowanie i wykonanie testów cząstkowych i akceptacyjnych; i) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonego przez Wykonawcę oprogramowania, a jeżeli Wykonawca nie jest twórcą oprogramowania, to dostarczenie niezbędnych licencji; j) Przekazanie Zamawiającemu kodów źródłowych wraz z opisem; k) Przeprowadzenie szkoleń dla osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie administracji, obsługi oraz konserwacji Systemu; l) Produkcyjne uruchomienie Systemu i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji. 3. Lokalizacja System objęty przedmiotem zamówienia należy dostarczyć i zainstalować w pomieszczeniu nr 4.13 znajdującym się na III piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego A Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 1 z 15

2 4. Granice dostawy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za System i wszystkie jego elementy objęte zakresem dostawy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia (w szczególności dostawy Systemu) jest zobowiązany do dokonania szczegółowych pomiarów z natury pomieszczenia nr 4.13, w którym zainstalowany będzie System, oraz rozmieszczenia istniejących przyłączy instalacyjnych, które stanowić będą granicę dostawy. 5. Transport i dostawa Dostawa Systemu nastąpi transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko. Wszystkie elementy Systemu zostaną zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas transportu. Za jakiekolwiek uszkodzenia Systemu lub jego elementów podczas transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymagań importowych oraz za zgodność z polskimi przepisami celnymi. W przypadku, gdy władze polskie wymagać będą dodatkowych informacji i zaświadczeń w celu wyrażenia zgody na import Systemu lub jego elementów do Polski, Wykonawca spełni te wymagania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 6. Montaż/Instalacja a) Wykonawca dostarczy poszczególne elementy Systemu do przeznaczonego na ten cel pomieszczenia nr Montaż, podłączenie do istniejących przyłączy instalacyjnych w pomieszczeniu i uruchomienie Systemu nastąpi staraniem, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca przekaże System Zamawiającemu w stanie kompletnym, wyregulowanym, wyczyszczonym i gotowym do pracy bez konieczności dodatkowego doposażenia (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych). Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt opakowania, elementy po montażu, elementy wadliwe, etc. Wykonawca pozostawi po montażu pomieszczenie objęte dostawą w stanie nie gorszym niż zastany, w tym uprzątnie na swój koszt i ryzyko wszelkie odpady, resztki, śmieci etc.; b) System musi być zamontowany przez dostawcę w szafach montażowych dostarczonych wraz z Systemem. c) System musi umożliwiać montaż sprzętu w standardowych 19-calowych szafach montażowych o powiększonej głębokości 1200 mm; d) Wraz z Systemem muszą być dostarczone wszystkie elementy konieczne do instalacji w szafie montażowej oraz do podłączenia do infrastruktury Zamawiającego, m.in. prowadnice, szyny, śruby, okablowanie; e) Po zamontowaniu wersji podstawowej w szafie montażowej System wliczając wszystkie jego elementy - może zajmować maksymalnie przestrzeń odpowiadającą 42U (jednostek rackowych); f) Musi istnieć techniczna możliwość zmiany lokalizacji (przeniesienia) Systemu pomiędzy serwerowniami w ramach tego samego budynku przez Zamawiającego. Jeśli podczas przenoszenia wymagana jest asysta serwisanta/technika Wykonawcy, to musi być ona udzielona bezpłatnie. Przenoszenie systemu plików nie może powodować utraty gwarancji przez Zamawiającego. g) Zamawiający ma prawo do dodawania nowych komponentów (sprzętowych i programowych) dowolnych producentów oraz rozbudowy zainstalowanych komponentów samodzielnie lub z pomocą Wykonawcy bez utraty gwarancji na zakupiony sprzęt. Zamawiający będzie dokonywał wymiany podzespołów samodzielnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 7. Gwarancja Wykonawca udziela minimum 24-miesięcznej gwarancji na każdy element Systemu. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji nieodpłatnie: a) Zapewniać prawidłowe warunki eksploatacji Systemu, b) Świadczyć usługi gwarancyjne i serwisowe, c) Świadczyć usługi asysty technicznej. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w projekcie umowy. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 2 z 15

3 8. Wymagania dotyczące szkolenia Wykonawca będzie odpowiedzialny za nieodpłatne przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie administracji, obsługi oraz konserwacji dostarczanego Systemu. W ramach czynności odbiorowych należy przeszkolić wyznaczone osoby w zakresie wykorzystania i prawidłowej obsługi Systemu tak, aby upewnić się, że poinstruowany personel posiada odpowiednie kompetencje. Przeprowadzenie szkolenia będzie warunkiem pozytywnego odbioru końcowego Systemu. Zakres szkolenia powinien obejmować minimum następujące zagadnienia: 1) działanie i obsługa Systemu, budowa Systemu oraz jego poszczególnych części/podzespołów, 2) postępowanie w przypadku awarii, zabiegi konserwacyjne, 3) zagrożenia wynikające z obsługi Systemu, zasady bezpieczeństwa, 4) część praktyczna z m.in. wykonaniem testów potwierdzających sprawność Systemu oraz zgodność parametrów z dostarczoną specyfikacją. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez wyznaczony personel Wykonawcy w miejscu zainstalowanego Systemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego Systemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Polskimi Normami. Informację na temat szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej przynajmniej 1 tydzień przed planowaną data zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Systemu. Informacja ta musi zawierać: planowany czas trwania szkolenia program szkolenia z podziałem na: - nazwę i zakres szkolenia, - sposób organizacji szkolenia, - cele szkolenia, - plan zajęć z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych. Na zakończenie szkolenia wymagane będzie sporządzenie przez Wykonawcę protokołu z przeprowadzonego szkolenia. Protokół powinien zawierać rodzaj i program szkolenia, listę uczestników szkolenia wraz z podpisami Wykonawcy oraz uczestników szkolenia (na potwierdzenie odbycia szkolenia). Protokół należy przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego po zakończeniu szkolenia. Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy przygotuje również certyfikaty dla uczestników potwierdzające ich udział w szkoleniu. 9. Projekt techniczny Systemu Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokument Projekt techniczny" Systemu, obejmujący projekt techniczny każdego z modułów. Dokument obejmować powinien co najmniej: a) Logiczny podział projektowanego Systemu na elementy, w tym logiczny podział każdego z modułów; b) Opis powiązań pomiędzy poszczególnymi modułami wraz z metodami ich komunikacji,; c) Opis architektury (funkcje użytkowe, procesy, scenariusze, konfiguracja poszczególnych serwerów i komponentów, konfiguracja bezpieczeństwa); d) Szczegółowy model logiczny (zawierający podział na komponenty, opis poszczególnych komponentów oraz specyfikację wykorzystywanych interfejsów) i techniczny (zawierający informacje o warunkach wdrożenia poszczególnych komponentów, przypisanie ich do poszczególnych serwerów i wymaganiach komunikacji sieciowej) Systemu; e) Szczegółowy opis platformy sprzętowej i systemowej wraz z konfiguracją; f) Opis proponowanego systemu zabezpieczeń; Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 3 z 15

4 g) Zasady zarządzania uprawnieniami użytkowników, w tym opis grup użytkowników Systemu i ich uprawnień; h) Propozycję wykorzystania istniejącej infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego oraz istniejących systemów informatycznych Zamawiającego; i) Zweryfikowany i uszczegółowiony harmonogram budowy i wdrożenia Systemu obejmujący podział pracy na etapy techniczne (specyfikacja etapów) wraz z ich opisem oraz przydzielonymi wykonawcami poszczególnych etapów. 10. Budowa i wdrożenie Systemu W ramach zadania Wykonawca a) Wykorzysta (istniejącą) infrastrukturę sprzętowo-programową dedykowaną przez Zamawiającego do realizacji zamówienia, a także skonfiguruje środowisko systemowe adekwatne do skali zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania. Jeżeli z koncepcji wykonawcy wynikać będzie, że do realizacji zamówienia bądź testów na etapie projektowania Systemu wykonawca potrzebował będzie dodatkowej infrastruktury sprzętowo-programowej, wykonawca uwzględni dodatkowy sprzęt i oprogramowanie w ramach własnej infrastruktury; b) Dokona instalacji poszczególnych komponentów i modułów w istniejącym środowisku systemowosprzętowym; c) Dostosuje poszczególne moduły do wymagań Zamawiającego; d) Przygotuje i uzgodni z Zamawiającym oraz przyszłym Użytkownikiem Plan testów Systemu obejmujący co najmniej: zakres i harmonogram testów; wymagania dotyczące środowiska testowego; listę proponowanych scenariuszy testowych; scenariusze testowe; e) Wdroży wersję Systemu w zakresie podstawowym, który musi umożliwić użytkownikom samodzielną pracę z systemem oraz jego administrację. Podstawowa wersja Systemu musi być zasilona testowymi danymi, uzupełniona niezbędnymi informacjami i dokumentami i wdrożona zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego oraz przyszłego Użytkownika. 11. Testowanie i odbiór Systemu W ramach zadania Wykonawca: a) Utworzy Plan testów, podlegający akceptacji Zamawiającego i przyszłego Użytkownika zawierający: 1) zakres i harmonogram testów; 2) wymagania dotyczące środowiska testowego; 3) listę proponowanych scenariuszy testowych; 4) scenariusze testowe. b) Przygotuje i przeprowadzi przy współudziale Zamawiającego oraz przyszłego Użytkownika testy akceptacyjne Systemu zgodnie z uzgodnionymi scenariuszami testowymi. c) Dostarczy opracowaną w języku polskim następującą dokumentację, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej: 1) raport z testów akceptacyjnych; 2) dokumentację projektową; 3) dokumentację dla administratorów; 4) materiały szkoleniowe; 5) dokumentację (instrukcję) użytkownika; 6) zasady administrowania poszczególnymi modułami (procedury administracyjne); Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 4 z 15

5 7) dokumentację powykonawczą; 8) politykę i procedury wykonywania kopii zapasowych; 9) politykę i procedury monitorowania; 10) dokumentację kodów źródłowych. 12. Szczegółowe wymagania techniczne a) Całą konfiguracja sprzętowa Systemu musi być niezależna od jednego dostawcy ( No single vendor lockin ). System musi zapewniać możliwość wykorzystania sprzętu (serwery, dyski itp.) dowolnego dostawcy poprzez dołączenie nowych zasobów do już eksploatowanych w systemie w dowolnym czasie. Zasoby (pamięć dyskowa, procesory, pamięć RAM) dołączonych nowych zasobów mają rozszerzyć pulę dostępnych zasobów Systemu. b) Oprogramowanie systemu ma być oparte o nieodpłatne i nieograniczone w czasie licencje open source typu GNU General Public License, umożliwiające w szczególności: wykorzystywanie oprogramowania w dowolnym celu (w tym komercyjnym), analizowanie, jak program działa i dostosowywanie go do swoich potrzeb, udoskonalanie i modyfikację oprogramowania, publiczne rozpowszechnianie oprogramowania, zarówno w wersji podstawowej jak i zmodyfikowanej przez użytkownika System musi umożliwiać co najmniej: 1) przechowywanie atrybutów POSIX: uprawnienia, czasy dostępu i modyfikacji 2) wspierać hierarchiczną strukturę w postaci drzewa katalogów 3) obsługiwać pliki specjalne: blokowe, urządzenia znakowe, gniazda i potoki (ang. pipes) 4) obsługiwać linki symboliczne oraz hard linki 5) Ograniczać dostęp do plików na podstawie adresu IP i/lub hasła 6) Monitorować działania całego Systemu i dostarczać raporty dostępne przez przeglądarkę internetową zawierające minimum takie informacje jak aktualne: i. stan dysków ii. błędy dysków iii. zużycie zasobów iv. stan replikacji danych v. wydajność systemu. 7) Utrzymywać bieżącą ewidencję infrastruktury sprzętowo programowej całego Systemu i dostarczać raporty zawierające minimum takie informacje jak aktualne: i. Rozmieszczenie elementów Systemu, ii. Numery ewidencyjne elementów Systemu, iii. Daty instalacji, iv. Lista zdarzeń serwisowych (instalacja, naprawa, wymiana itp.) związanych z elementami Systemu. c) Dane w Systemie mają być przechowywane na nośnikach dyskowych i dostępne w trybie online d) Wszystkie zasoby muszą być dostępne dla użytkownika w formie jednego zasobu (dysku/katalogu). e) Dla każdego pliku przechowywanego w Systemie musi istnieć co najmniej jeden dodatkowy (redundantny) plik, który może zostać powielony w przypadku uszkodzenia pliku pierwotnego, dla którego jest redundantny. Detekcja uszkodzenie pliku pierwotnego oraz jego powielenie musi następować w sposób automatyczny, nie wymagający interwencji operatora. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 5 z 15

6 f) Niedopuszczalne jest rozwiązanie, w którym awaria dowolnego węzła Systemu uniemożliwia dostęp do danych znajdujących się w pozostałych węzłach lub powoduje utratę danych. Węzeł Systemu jest to jego element realizujący funkcjonalność serwowania danych składowanych na dyskach. g) System musi zapewniać wysokie bezpieczeństwo przechowywanych danych poprzez geograficzne rozdzielenie węzłów h) System ma być dostarczony w konfiguracji podstawowej i mieć możliwość rozbudowy do wielkości docelowej, a przedstawione w projekcie technicznym rozwiązanie techniczne nie może stanowić systemu zamkniętego i winno uwzględniać możliwości rozwoju pod względem ilościowym i wydajnościowym. i) System w konfiguracji podstawowej ma mieć pojemność fizyczną brutto, to znaczy pojemność będącą sumą pojemności katalogowych wszystkich napędów dyskowych wchodzących w skład Systemu co najmniej 50 TB j) System w konfiguracji podstawowej ma mieć pojemność użytkową, to znaczy pojemność widzianą przez system kliencki co najmniej 40 TB. Za spełnienie warunku uznaje się udokumentowanie w czasie testów możliwości wgrania 4000 plików o wielkości 10GB każdy k) System w konfiguracji docelowej ma mieć pojemność fizyczną brutto, to znaczy pojemność będącą sumą pojemności katalogowych wszystkich napędów dyskowych wchodzących w skład Systemu co najmniej 100PB. Cała pojemność użytkowa po rozbudowie musi być dostępna w ramach jednej, wspólnej przestrzeni nazw z dowolnego węzła serwera plików. Rozbudowa o której mowa musi być możliwa bez utraty danych przechowywanych w systemie plików, bez przerywania dostępu do tych danych oraz bez utraty wydajności i niezawodności zakładanej dla konfiguracji podstawowej; l) System w konfiguracji docelowej ma mieć możliwość wgrania minimum 500 milionów plików m) Dostarczona konfiguracja podstawowa Systemu musi: 1) Udostępniać całą pojemność użytkową w postaci jednego systemu plików z jedną, wspólną przestrzenią nazw dla wszystkich przechowywanych plików i bez ograniczeń na rozmiar plików przechowywanych w jednym katalogu systemu plików; 2) Stosować napędy dyskowe o parametrach katalogowych: i. pojemności katalogowej minimum 2 TB na dysk, ii. prędkości obrotowej talerzy w napędach dyskowych nie mniejszej niż 7200 obrotów na minutę, iii. wartości współczynnika MTBF co najmniej 1,2 miliona godzin, iv. przeznaczone do zastosowań serwerowych, przystosowane do pracy w reżimie ciągłym (24 godziny na dobę) przy 100% obciążeniu. n) System musi być podłączony do istniejącej infrastruktury obliczeniowej Zamawiającego umieszczonej w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy pomocy min. 4 ciemnych włókien światłowodowych o długości nie większej niż 2km. o) Przepustowość sieciowa węzła Systemu możliwa do uzyskania w dostarczonej konfiguracji podstawowej, w trybie nasyconym (ang. sustained mode), przy obciążeniu ruchem o rozmiarze bloku/żądania 1 MiB (mierzonym na poziomie systemu plików), musi być nie mniejsza niż 3.0 GiB/s (gibibajta na sekundę) przy obciążeniu składającym się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu oraz nie mniejsza niż 1.5 GiB/s przy obciążeniu składającym się z 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu. p) Każdy z węzłów Systemu musi posiadać co najmniej dwa redundantne interfejsy zewnętrzne, umożliwiające połączenie w technologii 10 Gigabit Ethernet z przełącznikami wyposażonymi w moduły optyczne SFP+ wielomodowe. Łączna wymagana przepustowość interfejsów zewnętrznych każdego z węzłów systemu plików to co najmniej 20 Gb/s jednocześnie w każdą stronę. q) System plików musi posiadać dedykowaną wewnętrzną sieć służącą do komunikacji pomiędzy węzłami. r) Dedykowana sieć wewnętrzna nie może mieć punktów styku z siecią zewnętrzną, przeznaczoną do komunikacji z klientami systemu plików. W szczególności jeśli sieć wewnętrzna wymaga zastosowania Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 6 z 15

7 przełączników sieciowych, to nie mogą być do nich podłączane interfejsy zewnętrzne systemu plików ani żadne inne interfejsy spoza serwera plików. Wszystkie elementy dedykowanej sieci wewnętrznej, w tym przełączniki, interfejsy, okablowanie komunikacyjne muszą być redundantne. s) Każdy z węzłów systemu plików musi być podłączony do dedykowanej wewnętrznej sieci co najmniej dwoma redundantnymi interfejsami, t) System nie może posiadać pojedynczego punktu awarii (ang. SPOF, single point of failure). Awaria pojedynczego komponentu nie może powodować utraty przechowywanych danych. W szczególności: 1) System plików musi być wyposażony w minimum 2 w pełni redundantne węzły 2) awaria dowolnego węzła systemu plików nie może powodować utraty danych ani dostępu do żadnych zapisanych danych 3) każdy węzeł systemu plików musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania; 4) zanik jednego z tych źródeł nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych, u) Wszystkie węzły systemu plików w konfiguracji podstawowej muszą zawierać pamięć RAM o łącznej pojemności co najmniej 512 GiB, v) Wszystkie węzły systemu plików w konfiguracji docelowej muszą mieć możliwość rozbudowania pamięci RAM do łącznej pojemności co najmniej 12TB w) Wszystkie węzły systemu plików w konfiguracji podstawowej muszą zawierać procesory o łącznej liczbie rdzeni co najmniej 40, x) Wszystkie węzły systemu plików w konfiguracji docelowej muszą mieć możliwość zwiększenia liczby rdzeni procesorów do łącznej co najmniej 1600, 13. Istniejąca infrastruktura techniczna w miejscu kolokacji systemu (pomieszczenie nr 4.13): a) zasilanie miejskie w pomieszczeniu nr 4.13 zapewnione przez min. 2 linie wysokiego napięcia doprowadzone do GPZ b) klimatyzacja całoroczna pomieszczenia nr 4.13, c) podłoga techniczna (podnoszona). 14. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca w realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest: 1) dostarczyć i dokonać kolokacji jednej szafy typu rack o parametrach: drzwi o perforacji min. 80%, standard 19, 42U, głęb. 1200mm x szer mm, obciążenie znamionowe szafy 7 kw, z zastosowaniem przepustów kablowych, zainstalowany moduł zasilania buforowego, zapewniający podtrzymanie pracy urządzeń szafy o mocy znamionowej 7 kw przez minimum 10minut. 2) wykonać System tak, aby miał w każdym momencie zagwarantowaną możliwość rozbudowy o kolejne 9 szaf typu rack, 3) zapewnić wielostronną łączność Systemu z operatorami telekomunikacyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego poprzez podłączenia dostarczanej przez Wykonawcę wraz z Systemem infrastruktury, 4) dostarczyć gwarantowane symetryczne łącze operatorskie BGP o przepustowości 150 Mb/s; 5) zapewnić połączenie sieciowe (ciemne światłowody, minimum 2 sztuki) od pomieszczenia 4.13 do serwerowni GPNT. b) Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest: Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 7 z 15

8 1) wszelkie prace konfiguracyjne na urządzeniach tworzących System wykonywać zdalnie, a w przypadku potrzeby fizycznego dostępu do tych urządzeń wykonywać te prace w oparciu o zapisy umowy, 2) zapewnić połączenia do samodzielnych dostawców Internetu (ISP), co najmniej do niezależnej infrastruktury dwóch podmiotów. 15. Specyfikacje asortymentowe wyposażenia laboratoryjnego 1. SERWERY 5 sztuk Lp. 1. Obudowa Płyta Główna Opis wymaganego wyposażenia / funkcji Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych) wymagane jest wyposażenie serwera w taką pamięć 4. Procesory 5. Pamięć RAM Wymagane parametry techniczne typu Rack do montażu w szafie teleinformatycznej o szerokości 19 cali, wysokość 2 U; Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów dziesięciordzeniowych Min. 7 złącz PCI Express, w tym min. 6 złącz o prędkości i typie złącza minimum PCI Express x8 generacji Zainstalowane dwa procesory 6-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 436 pkt. Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera. Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory Zainstalowane 96 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz w kościach o pojemności 16 GB. Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC. 12 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, obsługa min. 192GB pamięci RAM 6. Kontroler obsługa min. 6 dysków o pojemności do 4TB 7. Dyski twarde Zainstalowane 6 dysków pojemności 2 TB każdy, dyski Hotplug; 8. Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; 9. LAN 4 x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iscsi i iscsi boot i teamingu, złącze RJ-45; 10. Karta graficzna zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA i na przednim panelu 11. USB złącze 5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim 12. złącze 1x RS-232; Redundantne zasilacze hotplug o 13. sprawności minimum 94% 14. Redundantne wentylatory hotplug Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 8 z 15

9 Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera Dedykowana karta LAN 1 Gb/s RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania. Karta musi umożliwiać monitorowanie dysków twardych w serwerze bez konieczności instalacji dedykowanego oprogramowania na serwerze Obsługa środowisk wirtualizacji min. Windows 2008 R2 Hyper-V, Windows 2012, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6 Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera. 2. FIREWALL WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI 3 sztuki Lp. Opis wymaganego wyposażenia / funkcji Wymagane parametry techniczne Firewall musi być dostarczony jako dedykowane 1. urządzenie sieciowe o wysokości 1 U 2. Pamięć RAM, Flash, port konsoli i USB Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 2 GB pamięci RAM, pamięć Flash 2 GB oraz port konsoli. Urządzenie musi posiadać slot USB przeznaczony do podłączenia dodatkowego nośnika danych. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego firewalla z nośnika danych podłączonego do slotu USB na module kontrolnym. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 9 z 15

10 3. System operacyjny 4. interfejsy 5. sloty 6. Firewall musi realizować zadania Stateful Firewall z mechanizmami ochrony przed atakami DoS, wykonując kontrolę na poziomie sieci oraz aplikacji pomiędzy nie mniej niż 32 strefami bezpieczeństwa z wydajnością nie mniejszą niż 500 Mb/s liczoną dla ruchu IMIX. Firewall musi przetworzyć nie mniej niż pakietów/sekundę (dla pakietów 64- bajtowych). Firewall musi obsłużyć nie mniej niż równoległych sesji oraz zestawić nie mniej niż 8000 nowych połączeń/sekundę. 7. zabezpieczenie System operacyjny firewalla musi posiadać budowę modułową (moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci) i zapewniać całkowitą separację płaszczyzny kontrolnej od płaszczyzny przetwarzania ruchu użytkowników, m.in. moduł routingu IP, odpowiedzialny za ustalenie tras routingu i zarządzanie urządzenia musi być oddzielony od modułu przekazywania pakietów, odpowiedzialnego za przełączanie pakietów pomiędzy segmentami sieci obsługiwanymi przez urządzenie. System operacyjny firewalla musi śledzić stan sesji użytkowników (stateful processing), tworzyć i zarządzać tablicą stanu sesji. Musi istnieć opcja przełączenia urządzenia w tryb pracy bez śledzenia stanu sesji użytkowników, jak również wyłączenia części ruchu ze śledzenia stanu sesji. Urządzenie musi być wyposażone w nie mniej niż 16 wbudowanych interfejsów Ethernet 10/100/1000 (gotowych do użycia bez konieczności zakupu dodatkowych modułów i licencji). Urządzenie musi być wyposażone w 4 sloty na dodatkowe karty z modułami interfejsów. Urządzenie musi obsługiwać co najmniej następującej rodzaje kart z modułami interfejsów: ADSL 2/2+, Serial, E1, Gigabit Ethernet (SFP). Firewall musi zestawiać zabezpieczone kryptograficznie tunele VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz client-to-site. IPSec VPN musi być realizowany sprzętowo. Firewall musi obsługiwać nie mniej niż 1000 równoległych tuneli VPN oraz ruch szyfrowany o przepustowości nie mniej niż 250 Mb/s. Urządzenie musi posiadać możliwość udostępniania użytkownikom wbudowanego klienta IPSec VPN za pośrednictwem strony WWW. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 10 z 15

11 8. polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń Firewall musi posiadać możliwość rozbudowania tylko za pomocą dodatkowej licencji o funkcję wykrywania i blokowania ataków intruzów (IPS, intrusion prevention) realizowaną sprzętowo. System zabezpieczeń musi identyfikować próby skanowania, penetracji i włamań, ataki typu exploit (poziomu sieci i aplikacji), ataki destrukcyjne i destabilizujące (D)DoS oraz inne techniki stosowane przez hakerów. Ustalenie blokowanych ataków (intruzów, robaków) musi odbywać się w regułach polityki bezpieczeństwa. System firewall musi realizować zadania IPS z wydajnością nie mniejszą niż 200 Mb/s. Baza sygnatur IPS musi być utrzymywana i udostępniana przez producenta urządzenia firewall. Baza sygnatur ataków musi być aktualizowana przez producenta codziennie. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość rozbudowania tylko za pomocą dodatkowej licencji o wbudowany moduł kontroli antywirusowej kontrolujący pocztę elektroniczną (SMTP, POP3, IMAP), FTP oraz HTTP. Włączenie kontroli anty-wirusowej nie może wymagać dodatkowego serwera Kontrola antywirusowa musi być realizowana sprzętowo z wydajnością nie mniejszą niż 80 Mb/s dla ruchu HTTP. Musi istnieć możliwość wyboru działania mechanizmu kontroli antywirusowej w trybie sprzętowym i programowym. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość rozbudowania tylko za pomocą dodatkowej licencji o wbudowany moduł kontroli antyspamowej działający w oparciu o mechanizm blacklist. Włączenie kontroli antyspamowej nie może wymagać dodatkowego serwera. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość rozbudowania tylko za pomocą dodatkowej licencji o wbudowany moduł filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron. Włączenie filtrowania stron WWW nie może wymagać dodatkowego serwera. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeń oraz metody rejestrowania zdarzeń. Firewall musi umożliwiać zdefiniowanie nie mniej niż 4000 reguł polityki bezpieczeństwa. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 11 z 15

12 Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość rozbudowania tylko za pomocą dodatkowej licencji o funkcję filtrowania zawartości ruchu HTTP, FTP i protokołów poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP) w celu blokowania potencjalnie szkodliwych obiektów. Urządzenie musi filtrować ruch na podstawie kryteriów obejmujących co najmniej: typy MIME, rozszerzenia plików, elementy ActiveX, Java i cookies. Urządzenie musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu: RIP, OSPF oraz BGP. Urządzenie musi umożliwiać skonfigurowanie nie mniej niż 20 wirtualnych ruterów. Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji MPLS z sygnalizacją LDP i RSVP w zakresie VPLS i L3 VPN. Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 512 sieci VLAN z tagowaniem 802.1Q. W celu zapobiegania zapętlania się ruchu w warstwie 2 firewall musi obsługiwać protokoły Spanning Tree (802.1D), Rapid STP (802.1W) oraz Multiple STP (802.1S). Urządzenie musi obsługiwać protokół LACP w celu agregowania fizycznych połączeń Ethernet. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym QoS wygładzanie (shaping) oraz obcinanie (policing) ruchu. Mapowanie ruchu do kolejek wyjściowych musi odbywać się na podstawie DSCP, IP ToS, 802.1p, oraz parametrów z nagłówków TCP i UDP. Urządzenie musi posiadać tworzenia osobnych kolejek dla różnych klas ruchu. Urządzenie musi posiadać zaimplementowany mechanizm WRED w celu przeciwdziałania występowaniu przeciążeń w kolejkach. Firewall musi posiadać możliwość pracy w konfigura-cji odpornej na awarie dla urządzeń zabezpieczeń. Urządzenia zabezpieczeń w klastrze muszą funkcjo-nować w trybie Active-Passive z synchronizacją kon-figuracji i tablicy stanu sesji. Przełączenie pomiędzy urządzeniami w klastrze HA musi się odbywać przezroczyście dla sesji ruchu użytkowników. Mechanizm ochrony przed awariami musi monitorować i wykrywać uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 12 z 15

13 Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pomocą graficznej konsoli Web GUI oraz z wiersza linii poleceń (CLI) poprzez port szeregowy oraz protokoły telnet i SSH. Firewall musi posiadać możliwość zarządzania i monitorowania przez centralny system zarządzania i monitorowania pochodzący od tego samego producenta. Administratorzy muszą mieć do dyspozycji mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 5 poprzednich, kompletnych konfiguracji. 3. PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY (SWITCH) Lp. Opis wymaganego wyposażenia / funkcji Wymagane parametry techniczne 1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack Porty Ethernet 3. Porty Power over Ethernet 4. Porty 5. stos non-blocking Min. 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/ 1000 Auto-MDI/MDIX Min. 8 portów dostępowych Power over Ethernet zgodnych z 802.3af, dających moc 15.4 W na każdym porcie Przełącznik musi posiadać moduł zawierający nie mniej niż 2 porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+ co najmniej SR, LR, ER, ZR. Wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 muszą być aktywne po wyposażeniu przełącznika w moduł uplink. Moduł uplink musi być wymienny na gorąco (hotswappable). Do przełącznika należy dostarczyć 4 moduły SPF+ w standardzie LR poprawnie obsługiwane przez ten moduł. Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu non-blocking w postaci pętli liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Do łączenia w stos muszą być zastosowane dedykowane porty przełącznika o przepustowości nie mniej niż 32 Gb/s. Do każdego przełącznika musi być dołączony kabel do łączenia w stos. Przełącznik musi również udostępniać możliwość podłączenia do stosu portami 10 Gb/s SFP+. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania jako jedno urządzenie. Zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stosie musi się odbywać z dowolnego przełącznika będącego częścią stosu. Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup u wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 13 z 15

14 6. Zasilacz AC 7. Moduł wentylacji Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 1 GB pamięci Flash oraz 1 GB pamięci DRAM Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW Przełącznik musi posiadać architekturę nonblocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 136 Gb/s i 101 Mpps. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż adresów MAC Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów) Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MACbased). W celu automatycznej konfiguracji sieci VLAN, przełącznik musi obsługiwać protokół GVRP. Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 64 grupy LAG, po nie mniej niż 8 portów. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D oraz IEEE 802.1w, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1s (nie mniej niż 64 instancje MSTP). Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP- MED Urządzenie musi obsługiwać routing między sieciami VLAN routing statyczny, oraz protokoły routingu dynamicznego: RIP, OSPF, oraz musi posiadać możliwość obsługi protokołów IS-IS i BGP (po dokupieniu licencji). Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż Urządzenie musi obsługiwać protokoły routingu multicast, nie mniej niż IGMP i PIM-SM Przełącznik musi obsługiwać mechanizm wykrywania awarii BFD, oraz pozwalać na stworzenie klastra HA z protokołem VRRP Przełącznik musi posiadać wymienny zasilacz AC. Zainstalowane muszą być redundantne zasilacze. Urządzenie musi posiadać wymienny moduł wentylacji. Urządzenie musi posiadać panel LCD z przyciskami, pozwalający na wykonywanie podstawowych czynności związanych z zarządzaniem (status urządzenia, reset, ustawienia fabryczne). Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 14 z 15

15 Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny. Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 7000 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping. Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP. Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras rutingu i zarządzanie urządzeniem. Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych niemniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 15 z 15

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ...

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ... ...dnia... miejsce data Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014... pieczątka firmy /WZÓR/ OFERTA My niżej podpisani:... nazwa... siedziba... Nr NIP.... nr regon Tel... Fax... w odpowiedzi na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Projekt WiMax Strona 1 z 7

Projekt WiMax Strona 1 z 7 Projekt WiMax Strona 1 z 7 Część 7 Wytyczne dotyczące sprzętu i oprogramowania dla Projektu budowlanego szerokopasmowej sieci miejskiej w oparciu o technologię WiMax dla Urzędu Miasta Katowice Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Postępowanie nr BZP.2420.18.201AB Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Inwestujemy w Twoją przyszłość OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ MONTAŻ SERWERA W RAMACH PROJEKTU BUDOWA CENTRUM BIZNESU JAKO KOMPLEKSOWEJ GALERII USŁUG WSPIERAJĄCEJ PODMIOTY GOSPODARCZE ; RPOP.01.01.01-16-

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

AZ - 17/2012 Załącznik nr 1

AZ - 17/2012 Załącznik nr 1 AZ - 17/2012 Załącznik nr 1 Dostawa sprzętu i oprogramowania A. Przedmiot zamówienia 1. Serwer plików o pojemności nominalnej dysków 24TB szt. 1 2. Szafa 19 typu rack wyposażona w zasilacz bezprzerwowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr sprawy: DO.3701.1.19.2016 Katowice, dn. 16.05.2016r. Wszyscy Wykonawcy MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

wyposażony w co najmniej 13 interfejsów 1000BASE LX.SFP. 3. Przełącznik musi posiadać możliwość wyposażenia w nie mniej niż 4 porty uplink Gigabit Eth

wyposażony w co najmniej 13 interfejsów 1000BASE LX.SFP. 3. Przełącznik musi posiadać możliwość wyposażenia w nie mniej niż 4 porty uplink Gigabit Eth Załącznik nr 1 do dokumentacji projektowej W odniesieniu do projektu budowlanego Zamawiający wyjaśnia: 1. Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji okablowania miedzianego i światłowodowego gwarancją

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Budowę sieci komputerowej - dostawa urządzeń aktywnych mających wejść w skład sieci Internet w Centrum Badawczym w Jabłonnej

Budowę sieci komputerowej - dostawa urządzeń aktywnych mających wejść w skład sieci Internet w Centrum Badawczym w Jabłonnej Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna Kontakt: Lider Projektu: Instytut Maszyn Przepływowych PAN; ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk; tel.: 58 341 60-71;

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr zamówienia : ZP-1/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. PRZEŁACZNIKI SIECIOWE - 2 SZT. Sterowanie przepływem, możliwy pełen dupleks, przełączanie warstwy 2, automatyczne wykrywanie

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU OPIS PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU OPIS PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 10/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU OPIS PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zadanie nr 1 - Dostawa firewall 12 szt. 1.1. Firewall klasy operatorskiej 1 komplet (2 urządzenia)

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.>

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo