SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 / Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy i montażu hybrydowego systemu przetwarzania i przechowywania danych o dużej pojemności wraz z oprogramowaniem i niezbędną infrastrukturą (zwanych dalej Systemem) dla Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku zlokalizowanego na III piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego A Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w ramach projektu pn. Gdański Park Naukowo Technologiczny Etap III. Specyfikacja stanowi techniczną podstawę wyboru Wykonawcy oraz techniczną podstawę podczas realizacji zamówienia. W każdym przypadku przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w SWU oraz w umowie. 2. Informacje ogólne i zakres zamówienia System i jego elementy powinny spełniać wymogi niniejszej SWU. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w przedmiotowych dokumentach. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiany System ma zostać dostarczony wraz z niezbędnymi komponentami i usługami związanymi z wdrożeniem, w szczególności obejmującymi: a) Projekt Techniczny Systemu; b) Instalacja i konfiguracja infrastruktury przeznaczonej do realizacji projektu oraz dostarczenie, instalacja i konfiguracja dodatkowej infrastruktury sprzętowo-programowej; c) Zapewnienie niezbędnej infrastruktury montażowej: szaf teleinformatycznych wraz z wyposażeniem, listew zasilających, okablowania elektrycznego itp.; d) Budowa i wdrożenie Systemu; e) Integracja i optymalizacja Systemu; f) Pilotażowe wdrożenie; g) Sporządzenie i dostarczenie dokumentacji administracyjnej i użytkowej; h) Opracowanie i wykonanie testów cząstkowych i akceptacyjnych; i) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonego przez Wykonawcę oprogramowania, a jeżeli Wykonawca nie jest twórcą oprogramowania, to dostarczenie niezbędnych licencji; j) Przekazanie Zamawiającemu kodów źródłowych wraz z opisem; k) Przeprowadzenie szkoleń dla osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie administracji, obsługi oraz konserwacji Systemu; l) Produkcyjne uruchomienie Systemu i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji. 3. Lokalizacja System objęty przedmiotem zamówienia należy dostarczyć i zainstalować w pomieszczeniu nr 4.13 znajdującym się na III piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego A Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 1 z 15

2 4. Granice dostawy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za System i wszystkie jego elementy objęte zakresem dostawy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia (w szczególności dostawy Systemu) jest zobowiązany do dokonania szczegółowych pomiarów z natury pomieszczenia nr 4.13, w którym zainstalowany będzie System, oraz rozmieszczenia istniejących przyłączy instalacyjnych, które stanowić będą granicę dostawy. 5. Transport i dostawa Dostawa Systemu nastąpi transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko. Wszystkie elementy Systemu zostaną zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas transportu. Za jakiekolwiek uszkodzenia Systemu lub jego elementów podczas transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymagań importowych oraz za zgodność z polskimi przepisami celnymi. W przypadku, gdy władze polskie wymagać będą dodatkowych informacji i zaświadczeń w celu wyrażenia zgody na import Systemu lub jego elementów do Polski, Wykonawca spełni te wymagania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 6. Montaż/Instalacja a) Wykonawca dostarczy poszczególne elementy Systemu do przeznaczonego na ten cel pomieszczenia nr Montaż, podłączenie do istniejących przyłączy instalacyjnych w pomieszczeniu i uruchomienie Systemu nastąpi staraniem, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca przekaże System Zamawiającemu w stanie kompletnym, wyregulowanym, wyczyszczonym i gotowym do pracy bez konieczności dodatkowego doposażenia (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych). Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt opakowania, elementy po montażu, elementy wadliwe, etc. Wykonawca pozostawi po montażu pomieszczenie objęte dostawą w stanie nie gorszym niż zastany, w tym uprzątnie na swój koszt i ryzyko wszelkie odpady, resztki, śmieci etc.; b) System musi być zamontowany przez dostawcę w szafach montażowych dostarczonych wraz z Systemem. c) System musi umożliwiać montaż sprzętu w standardowych 19-calowych szafach montażowych o powiększonej głębokości 1200 mm; d) Wraz z Systemem muszą być dostarczone wszystkie elementy konieczne do instalacji w szafie montażowej oraz do podłączenia do infrastruktury Zamawiającego, m.in. prowadnice, szyny, śruby, okablowanie; e) Po zamontowaniu wersji podstawowej w szafie montażowej System wliczając wszystkie jego elementy - może zajmować maksymalnie przestrzeń odpowiadającą 42U (jednostek rackowych); f) Musi istnieć techniczna możliwość zmiany lokalizacji (przeniesienia) Systemu pomiędzy serwerowniami w ramach tego samego budynku przez Zamawiającego. Jeśli podczas przenoszenia wymagana jest asysta serwisanta/technika Wykonawcy, to musi być ona udzielona bezpłatnie. Przenoszenie systemu plików nie może powodować utraty gwarancji przez Zamawiającego. g) Zamawiający ma prawo do dodawania nowych komponentów (sprzętowych i programowych) dowolnych producentów oraz rozbudowy zainstalowanych komponentów samodzielnie lub z pomocą Wykonawcy bez utraty gwarancji na zakupiony sprzęt. Zamawiający będzie dokonywał wymiany podzespołów samodzielnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 7. Gwarancja Wykonawca udziela minimum 24-miesięcznej gwarancji na każdy element Systemu. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji nieodpłatnie: a) Zapewniać prawidłowe warunki eksploatacji Systemu, b) Świadczyć usługi gwarancyjne i serwisowe, c) Świadczyć usługi asysty technicznej. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w projekcie umowy. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 2 z 15

3 8. Wymagania dotyczące szkolenia Wykonawca będzie odpowiedzialny za nieodpłatne przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie administracji, obsługi oraz konserwacji dostarczanego Systemu. W ramach czynności odbiorowych należy przeszkolić wyznaczone osoby w zakresie wykorzystania i prawidłowej obsługi Systemu tak, aby upewnić się, że poinstruowany personel posiada odpowiednie kompetencje. Przeprowadzenie szkolenia będzie warunkiem pozytywnego odbioru końcowego Systemu. Zakres szkolenia powinien obejmować minimum następujące zagadnienia: 1) działanie i obsługa Systemu, budowa Systemu oraz jego poszczególnych części/podzespołów, 2) postępowanie w przypadku awarii, zabiegi konserwacyjne, 3) zagrożenia wynikające z obsługi Systemu, zasady bezpieczeństwa, 4) część praktyczna z m.in. wykonaniem testów potwierdzających sprawność Systemu oraz zgodność parametrów z dostarczoną specyfikacją. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez wyznaczony personel Wykonawcy w miejscu zainstalowanego Systemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego Systemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Polskimi Normami. Informację na temat szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej przynajmniej 1 tydzień przed planowaną data zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Systemu. Informacja ta musi zawierać: planowany czas trwania szkolenia program szkolenia z podziałem na: - nazwę i zakres szkolenia, - sposób organizacji szkolenia, - cele szkolenia, - plan zajęć z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych. Na zakończenie szkolenia wymagane będzie sporządzenie przez Wykonawcę protokołu z przeprowadzonego szkolenia. Protokół powinien zawierać rodzaj i program szkolenia, listę uczestników szkolenia wraz z podpisami Wykonawcy oraz uczestników szkolenia (na potwierdzenie odbycia szkolenia). Protokół należy przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego po zakończeniu szkolenia. Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy przygotuje również certyfikaty dla uczestników potwierdzające ich udział w szkoleniu. 9. Projekt techniczny Systemu Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokument Projekt techniczny" Systemu, obejmujący projekt techniczny każdego z modułów. Dokument obejmować powinien co najmniej: a) Logiczny podział projektowanego Systemu na elementy, w tym logiczny podział każdego z modułów; b) Opis powiązań pomiędzy poszczególnymi modułami wraz z metodami ich komunikacji,; c) Opis architektury (funkcje użytkowe, procesy, scenariusze, konfiguracja poszczególnych serwerów i komponentów, konfiguracja bezpieczeństwa); d) Szczegółowy model logiczny (zawierający podział na komponenty, opis poszczególnych komponentów oraz specyfikację wykorzystywanych interfejsów) i techniczny (zawierający informacje o warunkach wdrożenia poszczególnych komponentów, przypisanie ich do poszczególnych serwerów i wymaganiach komunikacji sieciowej) Systemu; e) Szczegółowy opis platformy sprzętowej i systemowej wraz z konfiguracją; f) Opis proponowanego systemu zabezpieczeń; Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 3 z 15

4 g) Zasady zarządzania uprawnieniami użytkowników, w tym opis grup użytkowników Systemu i ich uprawnień; h) Propozycję wykorzystania istniejącej infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego oraz istniejących systemów informatycznych Zamawiającego; i) Zweryfikowany i uszczegółowiony harmonogram budowy i wdrożenia Systemu obejmujący podział pracy na etapy techniczne (specyfikacja etapów) wraz z ich opisem oraz przydzielonymi wykonawcami poszczególnych etapów. 10. Budowa i wdrożenie Systemu W ramach zadania Wykonawca a) Wykorzysta (istniejącą) infrastrukturę sprzętowo-programową dedykowaną przez Zamawiającego do realizacji zamówienia, a także skonfiguruje środowisko systemowe adekwatne do skali zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania. Jeżeli z koncepcji wykonawcy wynikać będzie, że do realizacji zamówienia bądź testów na etapie projektowania Systemu wykonawca potrzebował będzie dodatkowej infrastruktury sprzętowo-programowej, wykonawca uwzględni dodatkowy sprzęt i oprogramowanie w ramach własnej infrastruktury; b) Dokona instalacji poszczególnych komponentów i modułów w istniejącym środowisku systemowosprzętowym; c) Dostosuje poszczególne moduły do wymagań Zamawiającego; d) Przygotuje i uzgodni z Zamawiającym oraz przyszłym Użytkownikiem Plan testów Systemu obejmujący co najmniej: zakres i harmonogram testów; wymagania dotyczące środowiska testowego; listę proponowanych scenariuszy testowych; scenariusze testowe; e) Wdroży wersję Systemu w zakresie podstawowym, który musi umożliwić użytkownikom samodzielną pracę z systemem oraz jego administrację. Podstawowa wersja Systemu musi być zasilona testowymi danymi, uzupełniona niezbędnymi informacjami i dokumentami i wdrożona zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego oraz przyszłego Użytkownika. 11. Testowanie i odbiór Systemu W ramach zadania Wykonawca: a) Utworzy Plan testów, podlegający akceptacji Zamawiającego i przyszłego Użytkownika zawierający: 1) zakres i harmonogram testów; 2) wymagania dotyczące środowiska testowego; 3) listę proponowanych scenariuszy testowych; 4) scenariusze testowe. b) Przygotuje i przeprowadzi przy współudziale Zamawiającego oraz przyszłego Użytkownika testy akceptacyjne Systemu zgodnie z uzgodnionymi scenariuszami testowymi. c) Dostarczy opracowaną w języku polskim następującą dokumentację, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej: 1) raport z testów akceptacyjnych; 2) dokumentację projektową; 3) dokumentację dla administratorów; 4) materiały szkoleniowe; 5) dokumentację (instrukcję) użytkownika; 6) zasady administrowania poszczególnymi modułami (procedury administracyjne); Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 4 z 15

5 7) dokumentację powykonawczą; 8) politykę i procedury wykonywania kopii zapasowych; 9) politykę i procedury monitorowania; 10) dokumentację kodów źródłowych. 12. Szczegółowe wymagania techniczne a) Całą konfiguracja sprzętowa Systemu musi być niezależna od jednego dostawcy ( No single vendor lockin ). System musi zapewniać możliwość wykorzystania sprzętu (serwery, dyski itp.) dowolnego dostawcy poprzez dołączenie nowych zasobów do już eksploatowanych w systemie w dowolnym czasie. Zasoby (pamięć dyskowa, procesory, pamięć RAM) dołączonych nowych zasobów mają rozszerzyć pulę dostępnych zasobów Systemu. b) Oprogramowanie systemu ma być oparte o nieodpłatne i nieograniczone w czasie licencje open source typu GNU General Public License, umożliwiające w szczególności: wykorzystywanie oprogramowania w dowolnym celu (w tym komercyjnym), analizowanie, jak program działa i dostosowywanie go do swoich potrzeb, udoskonalanie i modyfikację oprogramowania, publiczne rozpowszechnianie oprogramowania, zarówno w wersji podstawowej jak i zmodyfikowanej przez użytkownika System musi umożliwiać co najmniej: 1) przechowywanie atrybutów POSIX: uprawnienia, czasy dostępu i modyfikacji 2) wspierać hierarchiczną strukturę w postaci drzewa katalogów 3) obsługiwać pliki specjalne: blokowe, urządzenia znakowe, gniazda i potoki (ang. pipes) 4) obsługiwać linki symboliczne oraz hard linki 5) Ograniczać dostęp do plików na podstawie adresu IP i/lub hasła 6) Monitorować działania całego Systemu i dostarczać raporty dostępne przez przeglądarkę internetową zawierające minimum takie informacje jak aktualne: i. stan dysków ii. błędy dysków iii. zużycie zasobów iv. stan replikacji danych v. wydajność systemu. 7) Utrzymywać bieżącą ewidencję infrastruktury sprzętowo programowej całego Systemu i dostarczać raporty zawierające minimum takie informacje jak aktualne: i. Rozmieszczenie elementów Systemu, ii. Numery ewidencyjne elementów Systemu, iii. Daty instalacji, iv. Lista zdarzeń serwisowych (instalacja, naprawa, wymiana itp.) związanych z elementami Systemu. c) Dane w Systemie mają być przechowywane na nośnikach dyskowych i dostępne w trybie online d) Wszystkie zasoby muszą być dostępne dla użytkownika w formie jednego zasobu (dysku/katalogu). e) Dla każdego pliku przechowywanego w Systemie musi istnieć co najmniej jeden dodatkowy (redundantny) plik, który może zostać powielony w przypadku uszkodzenia pliku pierwotnego, dla którego jest redundantny. Detekcja uszkodzenie pliku pierwotnego oraz jego powielenie musi następować w sposób automatyczny, nie wymagający interwencji operatora. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 5 z 15

6 f) Niedopuszczalne jest rozwiązanie, w którym awaria dowolnego węzła Systemu uniemożliwia dostęp do danych znajdujących się w pozostałych węzłach lub powoduje utratę danych. Węzeł Systemu jest to jego element realizujący funkcjonalność serwowania danych składowanych na dyskach. g) System musi zapewniać wysokie bezpieczeństwo przechowywanych danych poprzez geograficzne rozdzielenie węzłów h) System ma być dostarczony w konfiguracji podstawowej i mieć możliwość rozbudowy do wielkości docelowej, a przedstawione w projekcie technicznym rozwiązanie techniczne nie może stanowić systemu zamkniętego i winno uwzględniać możliwości rozwoju pod względem ilościowym i wydajnościowym. i) System w konfiguracji podstawowej ma mieć pojemność fizyczną brutto, to znaczy pojemność będącą sumą pojemności katalogowych wszystkich napędów dyskowych wchodzących w skład Systemu co najmniej 50 TB j) System w konfiguracji podstawowej ma mieć pojemność użytkową, to znaczy pojemność widzianą przez system kliencki co najmniej 40 TB. Za spełnienie warunku uznaje się udokumentowanie w czasie testów możliwości wgrania 4000 plików o wielkości 10GB każdy k) System w konfiguracji docelowej ma mieć pojemność fizyczną brutto, to znaczy pojemność będącą sumą pojemności katalogowych wszystkich napędów dyskowych wchodzących w skład Systemu co najmniej 100PB. Cała pojemność użytkowa po rozbudowie musi być dostępna w ramach jednej, wspólnej przestrzeni nazw z dowolnego węzła serwera plików. Rozbudowa o której mowa musi być możliwa bez utraty danych przechowywanych w systemie plików, bez przerywania dostępu do tych danych oraz bez utraty wydajności i niezawodności zakładanej dla konfiguracji podstawowej; l) System w konfiguracji docelowej ma mieć możliwość wgrania minimum 500 milionów plików m) Dostarczona konfiguracja podstawowa Systemu musi: 1) Udostępniać całą pojemność użytkową w postaci jednego systemu plików z jedną, wspólną przestrzenią nazw dla wszystkich przechowywanych plików i bez ograniczeń na rozmiar plików przechowywanych w jednym katalogu systemu plików; 2) Stosować napędy dyskowe o parametrach katalogowych: i. pojemności katalogowej minimum 2 TB na dysk, ii. prędkości obrotowej talerzy w napędach dyskowych nie mniejszej niż 7200 obrotów na minutę, iii. wartości współczynnika MTBF co najmniej 1,2 miliona godzin, iv. przeznaczone do zastosowań serwerowych, przystosowane do pracy w reżimie ciągłym (24 godziny na dobę) przy 100% obciążeniu. n) System musi być podłączony do istniejącej infrastruktury obliczeniowej Zamawiającego umieszczonej w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy pomocy min. 4 ciemnych włókien światłowodowych o długości nie większej niż 2km. o) Przepustowość sieciowa węzła Systemu możliwa do uzyskania w dostarczonej konfiguracji podstawowej, w trybie nasyconym (ang. sustained mode), przy obciążeniu ruchem o rozmiarze bloku/żądania 1 MiB (mierzonym na poziomie systemu plików), musi być nie mniejsza niż 3.0 GiB/s (gibibajta na sekundę) przy obciążeniu składającym się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu oraz nie mniejsza niż 1.5 GiB/s przy obciążeniu składającym się z 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu. p) Każdy z węzłów Systemu musi posiadać co najmniej dwa redundantne interfejsy zewnętrzne, umożliwiające połączenie w technologii 10 Gigabit Ethernet z przełącznikami wyposażonymi w moduły optyczne SFP+ wielomodowe. Łączna wymagana przepustowość interfejsów zewnętrznych każdego z węzłów systemu plików to co najmniej 20 Gb/s jednocześnie w każdą stronę. q) System plików musi posiadać dedykowaną wewnętrzną sieć służącą do komunikacji pomiędzy węzłami. r) Dedykowana sieć wewnętrzna nie może mieć punktów styku z siecią zewnętrzną, przeznaczoną do komunikacji z klientami systemu plików. W szczególności jeśli sieć wewnętrzna wymaga zastosowania Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 6 z 15

7 przełączników sieciowych, to nie mogą być do nich podłączane interfejsy zewnętrzne systemu plików ani żadne inne interfejsy spoza serwera plików. Wszystkie elementy dedykowanej sieci wewnętrznej, w tym przełączniki, interfejsy, okablowanie komunikacyjne muszą być redundantne. s) Każdy z węzłów systemu plików musi być podłączony do dedykowanej wewnętrznej sieci co najmniej dwoma redundantnymi interfejsami, t) System nie może posiadać pojedynczego punktu awarii (ang. SPOF, single point of failure). Awaria pojedynczego komponentu nie może powodować utraty przechowywanych danych. W szczególności: 1) System plików musi być wyposażony w minimum 2 w pełni redundantne węzły 2) awaria dowolnego węzła systemu plików nie może powodować utraty danych ani dostępu do żadnych zapisanych danych 3) każdy węzeł systemu plików musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania; 4) zanik jednego z tych źródeł nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych, u) Wszystkie węzły systemu plików w konfiguracji podstawowej muszą zawierać pamięć RAM o łącznej pojemności co najmniej 512 GiB, v) Wszystkie węzły systemu plików w konfiguracji docelowej muszą mieć możliwość rozbudowania pamięci RAM do łącznej pojemności co najmniej 12TB w) Wszystkie węzły systemu plików w konfiguracji podstawowej muszą zawierać procesory o łącznej liczbie rdzeni co najmniej 40, x) Wszystkie węzły systemu plików w konfiguracji docelowej muszą mieć możliwość zwiększenia liczby rdzeni procesorów do łącznej co najmniej 1600, 13. Istniejąca infrastruktura techniczna w miejscu kolokacji systemu (pomieszczenie nr 4.13): a) zasilanie miejskie w pomieszczeniu nr 4.13 zapewnione przez min. 2 linie wysokiego napięcia doprowadzone do GPZ b) klimatyzacja całoroczna pomieszczenia nr 4.13, c) podłoga techniczna (podnoszona). 14. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca w realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest: 1) dostarczyć i dokonać kolokacji jednej szafy typu rack o parametrach: drzwi o perforacji min. 80%, standard 19, 42U, głęb. 1200mm x szer mm, obciążenie znamionowe szafy 7 kw, z zastosowaniem przepustów kablowych, zainstalowany moduł zasilania buforowego, zapewniający podtrzymanie pracy urządzeń szafy o mocy znamionowej 7 kw przez minimum 10minut. 2) wykonać System tak, aby miał w każdym momencie zagwarantowaną możliwość rozbudowy o kolejne 9 szaf typu rack, 3) zapewnić wielostronną łączność Systemu z operatorami telekomunikacyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego poprzez podłączenia dostarczanej przez Wykonawcę wraz z Systemem infrastruktury, 4) dostarczyć gwarantowane symetryczne łącze operatorskie BGP o przepustowości 150 Mb/s; 5) zapewnić połączenie sieciowe (ciemne światłowody, minimum 2 sztuki) od pomieszczenia 4.13 do serwerowni GPNT. b) Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest: Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 7 z 15

8 1) wszelkie prace konfiguracyjne na urządzeniach tworzących System wykonywać zdalnie, a w przypadku potrzeby fizycznego dostępu do tych urządzeń wykonywać te prace w oparciu o zapisy umowy, 2) zapewnić połączenia do samodzielnych dostawców Internetu (ISP), co najmniej do niezależnej infrastruktury dwóch podmiotów. 15. Specyfikacje asortymentowe wyposażenia laboratoryjnego 1. SERWERY 5 sztuk Lp. 1. Obudowa Płyta Główna Opis wymaganego wyposażenia / funkcji Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych) wymagane jest wyposażenie serwera w taką pamięć 4. Procesory 5. Pamięć RAM Wymagane parametry techniczne typu Rack do montażu w szafie teleinformatycznej o szerokości 19 cali, wysokość 2 U; Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów dziesięciordzeniowych Min. 7 złącz PCI Express, w tym min. 6 złącz o prędkości i typie złącza minimum PCI Express x8 generacji Zainstalowane dwa procesory 6-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 436 pkt. Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera. Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory Zainstalowane 96 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz w kościach o pojemności 16 GB. Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC. 12 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, obsługa min. 192GB pamięci RAM 6. Kontroler obsługa min. 6 dysków o pojemności do 4TB 7. Dyski twarde Zainstalowane 6 dysków pojemności 2 TB każdy, dyski Hotplug; 8. Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; 9. LAN 4 x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iscsi i iscsi boot i teamingu, złącze RJ-45; 10. Karta graficzna zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA i na przednim panelu 11. USB złącze 5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim 12. złącze 1x RS-232; Redundantne zasilacze hotplug o 13. sprawności minimum 94% 14. Redundantne wentylatory hotplug Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 8 z 15

9 Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera Dedykowana karta LAN 1 Gb/s RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania. Karta musi umożliwiać monitorowanie dysków twardych w serwerze bez konieczności instalacji dedykowanego oprogramowania na serwerze Obsługa środowisk wirtualizacji min. Windows 2008 R2 Hyper-V, Windows 2012, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6 Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera. 2. FIREWALL WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI 3 sztuki Lp. Opis wymaganego wyposażenia / funkcji Wymagane parametry techniczne Firewall musi być dostarczony jako dedykowane 1. urządzenie sieciowe o wysokości 1 U 2. Pamięć RAM, Flash, port konsoli i USB Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 2 GB pamięci RAM, pamięć Flash 2 GB oraz port konsoli. Urządzenie musi posiadać slot USB przeznaczony do podłączenia dodatkowego nośnika danych. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego firewalla z nośnika danych podłączonego do slotu USB na module kontrolnym. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 9 z 15

10 3. System operacyjny 4. interfejsy 5. sloty 6. Firewall musi realizować zadania Stateful Firewall z mechanizmami ochrony przed atakami DoS, wykonując kontrolę na poziomie sieci oraz aplikacji pomiędzy nie mniej niż 32 strefami bezpieczeństwa z wydajnością nie mniejszą niż 500 Mb/s liczoną dla ruchu IMIX. Firewall musi przetworzyć nie mniej niż pakietów/sekundę (dla pakietów 64- bajtowych). Firewall musi obsłużyć nie mniej niż równoległych sesji oraz zestawić nie mniej niż 8000 nowych połączeń/sekundę. 7. zabezpieczenie System operacyjny firewalla musi posiadać budowę modułową (moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci) i zapewniać całkowitą separację płaszczyzny kontrolnej od płaszczyzny przetwarzania ruchu użytkowników, m.in. moduł routingu IP, odpowiedzialny za ustalenie tras routingu i zarządzanie urządzenia musi być oddzielony od modułu przekazywania pakietów, odpowiedzialnego za przełączanie pakietów pomiędzy segmentami sieci obsługiwanymi przez urządzenie. System operacyjny firewalla musi śledzić stan sesji użytkowników (stateful processing), tworzyć i zarządzać tablicą stanu sesji. Musi istnieć opcja przełączenia urządzenia w tryb pracy bez śledzenia stanu sesji użytkowników, jak również wyłączenia części ruchu ze śledzenia stanu sesji. Urządzenie musi być wyposażone w nie mniej niż 16 wbudowanych interfejsów Ethernet 10/100/1000 (gotowych do użycia bez konieczności zakupu dodatkowych modułów i licencji). Urządzenie musi być wyposażone w 4 sloty na dodatkowe karty z modułami interfejsów. Urządzenie musi obsługiwać co najmniej następującej rodzaje kart z modułami interfejsów: ADSL 2/2+, Serial, E1, Gigabit Ethernet (SFP). Firewall musi zestawiać zabezpieczone kryptograficznie tunele VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz client-to-site. IPSec VPN musi być realizowany sprzętowo. Firewall musi obsługiwać nie mniej niż 1000 równoległych tuneli VPN oraz ruch szyfrowany o przepustowości nie mniej niż 250 Mb/s. Urządzenie musi posiadać możliwość udostępniania użytkownikom wbudowanego klienta IPSec VPN za pośrednictwem strony WWW. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 10 z 15

11 8. polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń Firewall musi posiadać możliwość rozbudowania tylko za pomocą dodatkowej licencji o funkcję wykrywania i blokowania ataków intruzów (IPS, intrusion prevention) realizowaną sprzętowo. System zabezpieczeń musi identyfikować próby skanowania, penetracji i włamań, ataki typu exploit (poziomu sieci i aplikacji), ataki destrukcyjne i destabilizujące (D)DoS oraz inne techniki stosowane przez hakerów. Ustalenie blokowanych ataków (intruzów, robaków) musi odbywać się w regułach polityki bezpieczeństwa. System firewall musi realizować zadania IPS z wydajnością nie mniejszą niż 200 Mb/s. Baza sygnatur IPS musi być utrzymywana i udostępniana przez producenta urządzenia firewall. Baza sygnatur ataków musi być aktualizowana przez producenta codziennie. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość rozbudowania tylko za pomocą dodatkowej licencji o wbudowany moduł kontroli antywirusowej kontrolujący pocztę elektroniczną (SMTP, POP3, IMAP), FTP oraz HTTP. Włączenie kontroli anty-wirusowej nie może wymagać dodatkowego serwera Kontrola antywirusowa musi być realizowana sprzętowo z wydajnością nie mniejszą niż 80 Mb/s dla ruchu HTTP. Musi istnieć możliwość wyboru działania mechanizmu kontroli antywirusowej w trybie sprzętowym i programowym. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość rozbudowania tylko za pomocą dodatkowej licencji o wbudowany moduł kontroli antyspamowej działający w oparciu o mechanizm blacklist. Włączenie kontroli antyspamowej nie może wymagać dodatkowego serwera. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość rozbudowania tylko za pomocą dodatkowej licencji o wbudowany moduł filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron. Włączenie filtrowania stron WWW nie może wymagać dodatkowego serwera. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeń oraz metody rejestrowania zdarzeń. Firewall musi umożliwiać zdefiniowanie nie mniej niż 4000 reguł polityki bezpieczeństwa. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 11 z 15

12 Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość rozbudowania tylko za pomocą dodatkowej licencji o funkcję filtrowania zawartości ruchu HTTP, FTP i protokołów poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP) w celu blokowania potencjalnie szkodliwych obiektów. Urządzenie musi filtrować ruch na podstawie kryteriów obejmujących co najmniej: typy MIME, rozszerzenia plików, elementy ActiveX, Java i cookies. Urządzenie musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu: RIP, OSPF oraz BGP. Urządzenie musi umożliwiać skonfigurowanie nie mniej niż 20 wirtualnych ruterów. Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji MPLS z sygnalizacją LDP i RSVP w zakresie VPLS i L3 VPN. Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 512 sieci VLAN z tagowaniem 802.1Q. W celu zapobiegania zapętlania się ruchu w warstwie 2 firewall musi obsługiwać protokoły Spanning Tree (802.1D), Rapid STP (802.1W) oraz Multiple STP (802.1S). Urządzenie musi obsługiwać protokół LACP w celu agregowania fizycznych połączeń Ethernet. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym QoS wygładzanie (shaping) oraz obcinanie (policing) ruchu. Mapowanie ruchu do kolejek wyjściowych musi odbywać się na podstawie DSCP, IP ToS, 802.1p, oraz parametrów z nagłówków TCP i UDP. Urządzenie musi posiadać tworzenia osobnych kolejek dla różnych klas ruchu. Urządzenie musi posiadać zaimplementowany mechanizm WRED w celu przeciwdziałania występowaniu przeciążeń w kolejkach. Firewall musi posiadać możliwość pracy w konfigura-cji odpornej na awarie dla urządzeń zabezpieczeń. Urządzenia zabezpieczeń w klastrze muszą funkcjo-nować w trybie Active-Passive z synchronizacją kon-figuracji i tablicy stanu sesji. Przełączenie pomiędzy urządzeniami w klastrze HA musi się odbywać przezroczyście dla sesji ruchu użytkowników. Mechanizm ochrony przed awariami musi monitorować i wykrywać uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 12 z 15

13 Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pomocą graficznej konsoli Web GUI oraz z wiersza linii poleceń (CLI) poprzez port szeregowy oraz protokoły telnet i SSH. Firewall musi posiadać możliwość zarządzania i monitorowania przez centralny system zarządzania i monitorowania pochodzący od tego samego producenta. Administratorzy muszą mieć do dyspozycji mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 5 poprzednich, kompletnych konfiguracji. 3. PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY (SWITCH) Lp. Opis wymaganego wyposażenia / funkcji Wymagane parametry techniczne 1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack Porty Ethernet 3. Porty Power over Ethernet 4. Porty 5. stos non-blocking Min. 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/ 1000 Auto-MDI/MDIX Min. 8 portów dostępowych Power over Ethernet zgodnych z 802.3af, dających moc 15.4 W na każdym porcie Przełącznik musi posiadać moduł zawierający nie mniej niż 2 porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+ co najmniej SR, LR, ER, ZR. Wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 muszą być aktywne po wyposażeniu przełącznika w moduł uplink. Moduł uplink musi być wymienny na gorąco (hotswappable). Do przełącznika należy dostarczyć 4 moduły SPF+ w standardzie LR poprawnie obsługiwane przez ten moduł. Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu non-blocking w postaci pętli liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Do łączenia w stos muszą być zastosowane dedykowane porty przełącznika o przepustowości nie mniej niż 32 Gb/s. Do każdego przełącznika musi być dołączony kabel do łączenia w stos. Przełącznik musi również udostępniać możliwość podłączenia do stosu portami 10 Gb/s SFP+. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania jako jedno urządzenie. Zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stosie musi się odbywać z dowolnego przełącznika będącego częścią stosu. Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup u wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 13 z 15

14 6. Zasilacz AC 7. Moduł wentylacji Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 1 GB pamięci Flash oraz 1 GB pamięci DRAM Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW Przełącznik musi posiadać architekturę nonblocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 136 Gb/s i 101 Mpps. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż adresów MAC Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów) Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MACbased). W celu automatycznej konfiguracji sieci VLAN, przełącznik musi obsługiwać protokół GVRP. Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 64 grupy LAG, po nie mniej niż 8 portów. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D oraz IEEE 802.1w, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1s (nie mniej niż 64 instancje MSTP). Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP- MED Urządzenie musi obsługiwać routing między sieciami VLAN routing statyczny, oraz protokoły routingu dynamicznego: RIP, OSPF, oraz musi posiadać możliwość obsługi protokołów IS-IS i BGP (po dokupieniu licencji). Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż Urządzenie musi obsługiwać protokoły routingu multicast, nie mniej niż IGMP i PIM-SM Przełącznik musi obsługiwać mechanizm wykrywania awarii BFD, oraz pozwalać na stworzenie klastra HA z protokołem VRRP Przełącznik musi posiadać wymienny zasilacz AC. Zainstalowane muszą być redundantne zasilacze. Urządzenie musi posiadać wymienny moduł wentylacji. Urządzenie musi posiadać panel LCD z przyciskami, pozwalający na wykonywanie podstawowych czynności związanych z zarządzaniem (status urządzenia, reset, ustawienia fabryczne). Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 14 z 15

15 Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny. Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 7000 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping. Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP. Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras rutingu i zarządzanie urządzeniem. Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych niemniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 15 z 15

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ...

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ... ...dnia... miejsce data Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014... pieczątka firmy /WZÓR/ OFERTA My niżej podpisani:... nazwa... siedziba... Nr NIP.... nr regon Tel... Fax... w odpowiedzi na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211. Swarzędz: Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pt.: Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym. Działanie 8.3 - przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20754-2012:text:pl:html PL-Olsztyn: Sprzęt związany z komputerami 2012/S 13-020754 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem

Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem 1. Przełącznik modularny typ A grupa serwisu gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 11 Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Działając w imieniu........(nazwa wykonawcy) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania,

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących dla: dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Stryków w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 22.10.2014r. Projekt wykonawczy

Rzeszów, 22.10.2014r. Projekt wykonawczy Rzeszów, 22.10.2014r. Projekt wykonawczy Temat: Remont istniejącej sieci internetowej w DS LAURA i DS Filon w Rzeszowie, ul. Cicha 2,4. Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Znak postępowania: BAF 233 7/2012 Warszawa

Bardziej szczegółowo