Formularz cenowo-techniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz cenowo-techniczny"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE, pochodzić z legalnego źródła, muszą być dostarczone przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i oprogramowania świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta. 3. Wykonawca powinien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach. 4. Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności. 5. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być gotowe do pracy, fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać gwarancję producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski. 6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone zamawiającemu urządzenia oraz oprogramowanie spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów na terytorium Rzeczypospolitej Polski 7. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 6 posiada stosowne dokumenty, które zostaną przekazane zamawiającemu na jego pisemny wniosek. B. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie poniższe wymagania Urządzenie UTM o minimalnych wymaganiach: Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. Str.1 z 6

2 W ramach dostawy urządzenia UTM powinny być realizowane przynajmniej poniższe funkcjonalności: Tabela 1 LP Parametry wymagane (minimum) Parametry oferowane opis lub potwierdzenie [tak-nie] (wypełnia wykonawca) 1 Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu. W ramach postępowania dostawca powinien dostarczyć system w formie redundantnej w postaci klastra urządzeń System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum - 16 portami Ethernet 10/100/100 BaseTX oraz 2 portami SFP System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 5 Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN Dostarczony system musi zarządzać minimum 500 aplikacjami klienckimi chroniącymi stacje robocze. Możliwość tworzenia min 250 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. W zakresie Firewall a obsługa nie mniej niż 3 miliony jednoczesnych połączeń oraz 70 tys. nowych połączeń na sekundę 9 Przepustowość Firewall a: nie mniej niż 15 Gbps 10 Wydajność szyfrowania 3DES: nie mniej niż 5 Gbps 11 System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 64 GB do celów logowania i raportowania. W przypadku kiedy system nie posiada dysku do poszczególnych lokalizacji musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej. 12 W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: a) kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection b) ochrona przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). Rozwiązanie powinno realizować kontrolę dowolnego typu załączników. c) ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS] d) ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) z funkcją archiwizowania informacji e) kontrola zawartości poczty antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) f) kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM. g) kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P h) kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] i) poufność danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN Str.2 z 6

3 j) możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL k) funkcja kontrolera sieci bezprzewodowych z możliwością zarządzania 16 urządzeniami typu Access Point 13 Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS) min 3 Gbps Wydajność całego systemu bezpieczeństwa przy skanowaniu strumienia danych z włączoną funkcją: Antivirus min. 1,2 Gbps. W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: a) praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh b) tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site c) obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth d) monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności e) możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. Protokoły routingu powinny funkcjonować w ramach terminowanych na urządzeniu połączeniach IPSec VPN. Możliwość budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa w zakresie routingu, Firewall a, Antywirus a, IPS a, Web Filter a. 18 Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 19 Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety) 20 Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać co najmniej 6500 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. 25 Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 26 System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: Str.3 z 6

4 a) haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu b) haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP c) haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych d) rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na kontrolerze domeny Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikaty: a) ICSA lub EAL4 dla funkcjonalności Firewall b) ICSA dla funkcjonalności SSLVPN, IPS, Antywirus Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania platformami. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 29 Obudowa musi mieć możliwość zamontowania w szafie 19'' 30 Zasilanie z sieci 230V/50HZ 31 Licencje dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa i funkcjonalności na okres 36 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu. System centralnego logowania i raportowania Elementy systemu bezpieczeństwa odpowiedzialne za zarządzanie i monitoring mają umożliwiać centralizację procesów zarządzania wszystkimi funkcjonalnościami elementów realizujących funkcje bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń. W ramach systemu logowania i raportowania dostawca powinien dostarczyć spójny system monitorujący, gromadzący logi, korelujący zdarzenia i generujący raporty na podstawie danych ze wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa. Platforma powinna dysponować predefiniowanym zestawem przykładów raportów, dla których administrator systemu będzie mógł modyfikować parametry prezentowania wyników. System centralnego logowania i raportowania powinien być dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. W ramach centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji powinny być realizowane przynajmniej poniższe funkcjonalności: Tabela 2 LP Parametry wymagane (minimum) Parametry oferowane opis lub potwierdzenie [tak-nie] (wypełnia wykonawca) 1 Konfigurowalne opcje powiadamiania o zdarzeniach jak. , SNMP 2 Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. Str.4 z 6

5 Możliwość generowania raportów w zakresie wszystkich funkcjonalności bezpieczeństwa realizowanych przez system - na żądanie oraz w trybie cyklicznym, w postaci popularnych formatów min: PDF, DOC, HTML. Raporty powinny obejmować zagadnienie dotyczące całej sfery bezpieczeństwa. Zastosowane systemy logowania powinny umożliwiać cykliczny eksport zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów przechowywania danych w celu ich długo czasowego składowania. Na podstawie analizy przeprowadzonych testów w zakresie ilości logów w ciągu sekundy, zastosowany system centralnego logowania powinien umożliwiać zapis oraz analizę co najmniej 350 nowych logów/sekundę. System powinien dysponować co najmniej 4 interfejsami Ethernet 10/100/1000 oraz powierzchnią dyskową min. 1 TB Licencje dla wszystkich funkcji systemu na okres 36 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu. Gwarancja: W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu naprawy dostarczonego systemu na następujących warunkach: System UTM powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. naprawy wykonywane będą przez Producenta sprzętu lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego systemu UTM bez braków i wad. wszystkie dostarczane urządzenia powinny być objęte serwisem gwarantującym naprawę uszkodzonego urządzenia w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. W przypadku gdy naprawa sprzętu nie jest możliwa w tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony. Zamawiający zgłasza Wykonawcy konieczność naprawy sprzętu telefonicznie (pod numerem: ), faksem (pod numerem: ) lub pocztą elektroniczną ( ). Wykonawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie zgłoszenia faksem (pod numerem: ) lub pocztą elektroniczną ( ). Usługa wdrożenia Wdrożenie nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Termin oraz godziny wykonywanych prac muszą być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym i nie mogą wpływać na pracę Szpitala. Zakres usługi wdrożenia systemu UTM: 1. instalacja zamówionego sprzętu w szafie 2. wstępna konfiguracja zamówionego sprzętu (adresacja IP, routing, klaster UTM-ów - HA, przeniesienie konfiguracji z posiadanego urządzenia FG300A) 3. konfiguracja profili UTM 4. konfiguracja polityk firewall 5. integracja z domeną ActiveDirectory oraz zdefiniowanie zasad zgodnych z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa. Str.5 z 6

6 6. instalacja oraz konfiguracja centralnego systemu logowania i raportowania 7. konfiguracja raportów 8. testy 9. włączenie urządzenia UTM do środowiska produkcyjnego 10. zapewnienie bezpłatnych dwudniowych szkoleń dla dwóch administratorów, przeprowadzonych w autoryzowanym centrum szkoleniowym producenta zakończonych uzyskaniem certyfikatu - lub dostarczenie stosownego opłaconego vouchera, ważnego minimum przez 6 miesięcy od daty podpisania umowy, na wyżej wymienione szkolenia. Szkolenie powinno dotyczyć obsługi oraz konfiguracji dostarczonego systemu UTM W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Wykonawca powinien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, lub informację, o braku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania. Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. C. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. Oferujemy następujący system UTM (zawierający... urządzenia) spełniający wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ: Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za cenę...złotych, słownie złotych , dnia...r.... podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy Str.6 z 6

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU Załącznik Nr 7 do SIWZ WYSZCZEGÓLNIENIE LOKALIZACJI DO KTÓRYCH MA BYĆ DOSTARCZONY SPRZĘT Część I 1) Sąd Rejonowy w Gostyniu ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń 1 serwer 2) Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp., ul. świrki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Załącznik Nr 5 Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 21 czerwca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 Sprzęt komputerowy i peryferia 1.1 Komputer do wirtualizacji 2 szt. Procesor: Czterordzeniowy, ze sprzętowym wsparciem dla wirtualizacji, uzyskujący co najmniej 7000

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo