W paragrafie 2 projektu Umowy (Warunki realizacji Umowy) punkt 19a Zamawiający wyszczególnił

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W paragrafie 2 projektu Umowy (Warunki realizacji Umowy) punkt 19a Zamawiający wyszczególnił"

Transkrypt

1 Mi a st o Ono le z 8iedz!lJ~ ~rzt"'d Ryne!c - RstU»l Mi~,sta Opola 45-\J150po!e tel 7fNt..:zi ". 71 4~0 922 rax e g 44 (IM 152) Opole, dnia 22 czerwca 2015 r. WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Dot. Świadczenia usług telekomunikacyjnych Voice over IP wraz z usługami dodatkowymi. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro, z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.), nazywanej w dalszej części Prawem. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w związku z otrzymanym zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Pytanie 1 W paragrafie 2 projektu Umowy (Warunki realizacji Umowy) punkt 19p Zamawiający wymaga zapewnienia konsultacji technicznych dot. funkcjonowania systemu INNOVAPHONE, Zamawiający nie precyzuje jednak na czym te konsultacje mają polegać i jaki jest zakres tych konsultacji. Wykonawca wnioskuje o szczegółowy opis zakresu konsultacji oraz podanie w jakich godzinach takie konsultacje mogłyby być prowadzone i ile godzin miesięcznie Zamawiający wymaga powyższych konsultacj i. Odpowiedź: Konsultacje w sprawie funkcjonowania systemu Innovaphone mają obejmować zakresem opis i wyjaśnienie możliwości technicznych systemu, sposobu oraz możliwości konfiguracji przykładowych scenariuszy działania systemu i jego funkcjonalności, doradztwo w zakresie posiadanych licencji oraz ewentualnej rozbudowy systemów o nowe urządzenia i licencje. Konsultacje mają obejmować zakresem dobór sprzętu kompatybilnego z posiadanym systemem, oraz aspektów technicznych związanych z zakupem nowych urządzeń. Konsultacje odbywać się będą w godzinach ustalonych z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu po stronie Zamawiającego, ilość godzin nie jest stała i uzależniona jest od potrzeb Zamawiającego. Pytanie 2 W paragrafie 2 projektu Umowy (Warunki realizacji Umowy) punkt 191 Zamawiający wymaga wsparcia w tworzeniu i obsłudze połączeń konferencyjnych, Zamawiający nie precyzuje jednak na czym to wsparcie ma polegać i jaki jest zakres tego wsparcia. Wykonawca wnioskuje o szczegółowy opis zakresu wsparcia oraz podanie w jakich godzinach takie wsparcie mogłyby być prowadzone i ile godzin miesięcznie Zamawiający wymaga powyższego wsparcia. Odpowiedź: Połączenia konferencyjne będą tworzone na usługach, których dotyczy niniejsze postępowanie przetargowe (w punkcie 191wskazane jest, iż dotyczy to np. komunikatora biurowego). Konsultacje odbywać się będą w godzinach ustalonych z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu po stronie Zamawiającego, ilość godzin nie jest stała i uzależniona jest od potrzeb Zamawiającego. Pytanie 3 W paragrafie 2 projektu Umowy (Warunki realizacji Umowy) punkt 19a Zamawiający wyszczególnił kilkanaście różnych urządzeń, z informacją iż Wykonawca będzie zarządzał urządzeniami Zamawiającego. Czy Zamawiający przekaże wszystkie loginy i hasła do swoich urządzeń Wykonawcy i czy Wykonawca będzie mógł zmienić sobie te hasła, bez podawania ich do wiadomości Zamawiającego, celem uniknięcia wątpliwości, kto (czy Zamawiający czy Wykonawca) wprowadził zmiany konfiguracji.

2 Odpowiedź: Tak, Zamawiający przekaże loginy i hasła dla urządzeń. Wykonawca będzie mógł zmienić hasła administratora bez podawania ich Zamawiającemu. Pytanie 4 W punkcie 15 części SIWZ, która została oznaczona przez Zamawiającego jako "Określenie przedmiotu oraz wielkości Zamówienia" Zamawiający żąda aby Wykonawca zapewnił bezpłatną blokadę połączeń o podwyższonej płatności, bez szczegółowej listy o które połączenia Zamawiającemu, Wykonawca wnioskuje o szczegółowy wykaz połączeń, które Zamawiający rozumie jako połączenia o podwyższonej płatności. Odpowiedź: Wykonawca zapewni blokady połączeń na numery o podwyższonej opłacie oraz blokady połączeń międzynarodowych na podstawie przekazanych przez Zamawiającego zleceń, które będą uzależnione od aktualnych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, w trakcie trwania umowy. Zamawiający wskazuje, iż połączenia o podwyższonej opłacie są to wszystkie połączenia na numery, które są wyszczególnione przez UKE w wykazie numerów usług o podwyższonej opłacie. Pytanie 5 Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień l5r. Wykonawca informuje, iż wyznaczony termin na przygotowanie oferty jest zbyt krótki w stosunku do przedmiotu Zamówienia. Nie jest to termin, który umożliwi weryfikację możliwości technicznych oraz podjęcie innych czynności niezbędnych do przedłożenia oferty w sposób rzetelny. Zamawiający winien natomiast wyznaczyć taki termin składania ofert, który uwzględni niezbędny czas do przygotowania i złożenia oferty. Ponadto tak krótki termin powoduje ograniczenie ilości Wykonawców, którzy będą mogli złożyć oferty, a to stoi w sprzeczności z zasadami równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu składania ofert na dzień l5r.? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień r. Przesunięcie na dzień r., wynika z udzielonych wyjaśnień i artykułu 38 ust. l pkt 3. ustawy PZP. Pytanie 6 Wykonawca wnioskuje o podanie listy właścicieli budynków, w których mają być świadczone usługi na rzecz Zamawiającego oraz informację od Zamawiającego, że po stronie Zamawiającego, leży uzyskanie wszystkich zgód na wprowadzenia kabla światłowodowego do budynków w których mają być świadczone usługi. Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż uzgodnienie projektów technicznych przyłączy z właścicielami budynków oraz zgód na wprowadzenie kabli do budynków leżeć będzie po stronie Wykonawcy. Lista właścicieli budynków przedstawia się następująco: l. budynek Ratusz, Opole 2. budynek przy Placu Wolności 7-8, Opole (budynek we współwłasności: - Starostwo Powiatowe w Opolu, przy ul. l-go Maja 29, Opole) - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, przy ul. Piastowska 14, Opole) 3. budynek przy ul. Sempołowskiej 3, Opole 4. budynek przy Małym Rynku 14, Opole 5. budynek przy ul. Krawieckiej 13, Opole - właściciel obiektu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WSP Opole" Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Oleskiej 113, Opole 6. budynek przy ul. Żeromskiego 3, Opole (budynek we współwłasności: - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, przy ul. Piastowska 14, Opole) IM-ZP

3 7. budynek przy ul. Sienkiewicza 4-6, Opole 8. budynek przy ul. Budowlanych 4 (w tym: budynek biurowy oraz budynek Archiwum Zakładowego) 9. budynek przy ul. Koraszewskiego 7-9, Opole - właściciel obiektu: Diecezja Opolska z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 19, imieniu której działa Radio DOXA z siedzibą w Opolu przy ul. B. Koraszewskiego 7-9, Opole. Pytanie 7 Wykonawca wnioskuje o informację, kto jest Operatorem Macierzystym, a kto Operatorem Dawcą przenoszonej numeracj i telefonicznej. Odpowiedź: Dla numeracji: , , , , , , operatorem macierzystym jest Orange S.A. a dawcą jest Netia S.A. Dla pozostałych numerów wyszczególnionych w SIWZ, operatorem macierzystym i dawcą jest Netia S.A. Pytanie 8 Wg informacji zawartych w SIWZ Zamawiający zastrzega, iż numeracja telefoniczna od obecnego dostawcy ma być przeniesiona w dniu r. (tj. poniedziałek). W innym punkcie Zamawiający pisze, iż pracy związane z uruchomieniem usługi mogą odbywać się w piątek, sobotę lub niedzielę. Te dwie informację stoją w sprzeczności do siebie. Jeżeli numeracja ma być przeniesiona w dniu r. to prace konfiguracyjne związane z tym przeniesieniem muszą się odbyć właśnie w tym dniu. Odpowiedź: Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, iż świadczenie usług zgodnie z umową wraz z przeniesieniem numeracji powinno rozpocząć się od roku, niemniej z uwagi na prace instalacyjne i konfiguracyjne w budynkach zaplanowane w umowie z uwagi na ich duży zakres powinny nastąpić przed terminem uruchomienia, poza godzinami pracy Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (np. piątek od godzin popołudniowych, sobota, niedziela) a samo uruchomienie powinno nastąpić w możliwie naj krótszym możliwym czasie w dniu roku. Pytanie 9 W punkcie 1 tabela A części SIWZ, która została oznaczona przez Zamawiającego jako "Opis przedmiotu Zamówienia - Przedmiot Zamówienia" Zamawiający wykazuje, iż dzierżawić będzie od Wykonawcy 1 Firewall, zaś w dalszej części SIWZ wymaga minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) Firewalli. Który zapis Wykonawca ma traktować jako wiążący? Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest jedno urządzenie Firewall. Dostarczone urządzenie ma mieć możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa. Pytanie 10 W punkcie 1 tabela D części SIWZ, która została oznaczona przez Zamawiającego jako "Określenie przedmiotu oraz wielkości Zamówienia" Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył łącze w technologii miedzianej. Co Zamawiający rozumie przez "technologię miedzianą"? Czy Zamawiający wymaga jedynie tzw. "ostatnią milę" w technologii miedzianej? Odpowiedź: Zamawiający przez technologię miedzianą w tabeli D rozumie usługi dostarczone przez Wykonawcę za pomocą kabli miedzianych w technologii TDM i wymaga łącza miedzianego na całej długości tj. od centrali Zamawiającego w lokalizacji Zamawiającego do centrali miejskiej Wykonawcy oraz usług w technologii TDM. Pytanie 11 W punkcie 1 tabela E części SIWZ, która została oznaczona przez Zamawiającego jako "Określenie przedmiotu oraz wielkości Zamówienia" Zamawiający wyszczególnił dwa łącza dzierżawione IM-ZP

4 analogowe. W uwagach Zamawiający wpisał, iż relacja łączy punkty styku pomiędzy obecnym dostawcą usług a siecią komputerową Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca prosi o informację, kto jest obecnym dostawcą usług oraz informację, czy w przypadku zmiany dostawcy Zamawiający wymaga budowy nowego punktu styku z nowym dostawcą usług, ajeśli tak to czy ten punkt styku będzie się mieścił w tej samej lokalizacji co obecnie? Odpowiedź: Łącza dzierżawione analogowe, miedziane wskazane w tabeli E to łącza typu punktpunkt łączące lokalizacje Zamawiającego we wskazanych relacjach, które łączą sieć komputerową Zamawiającego z innym dostawcą w jednym z końców tych relacji. Obecnym dostawcą łączy dzierżawionych analogowych jest Netia S.A.. W wypadku zmiany dostawcy tych łączy Zamawiający nie wymaga budowy nowego punktu styku z innym dostawcą usług a jedynie wykonanie łączy w relacjach i technologii określonej w SIWZ. Pytanie 12 W punkcie I tabela E części SIWZ, która została oznaczona przez Zamawiającego jako "Określenie przedmiotu oraz wielkości Zamówienia" Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył łącze dzierżawy I pary miedzianej. Czy Zamawiający wymaga jedynie tzw. "ostatnią milę" w w/w technologii? Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania łączy dzierżawionych analogowych, miedzianych za pomocą kabli miedzianych na całej długości każdej z relacji wskazanych w SIWZ. Pytanie 13 W paragrafie 2 projektu Umowy (Warunki realizacji Umowy) punkt 20a) i b) Zamawiający wskazuje sposób wyliczania parametru CUA oraz MDU. Czy przez awarię Zamawiający rozumie niedostępność obu łącz internetowych? Odpowiedź: Zgodnie z zapisem projektu umowy par. 2 pkt. 20 c dotyczącym rozliczenia bonifikat - Zamawiający pragnie doprecyzować, iż przez awarię rozumie niedostępność każdego, jednego z łączy Internetowych. Pytanie 14 Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 32 podpunkcie 10d określa czas reakcji systemu na wykrycie ataku DDoS na 2 minuty. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie tego czasu do 15 minut? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę. Pytanie 15 Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 32 podpunkcie II wymaga aplikacji online, która ma służyć do obserwowania działania systemu ochrony przed atakami DDOS z możliwością generowania przez Zamawiającego raportów o przeprowadzonych atakach DDoS, podejrzanych pakietach i wolumenie ruchu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w miejsce aplikacji raporty były generowane i dostarczane Zamawiającemu przez Wykonawcę po każdym zdarzeniu lub miesięczne na życzenie Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę. Pytanie 16 Zamawiający w punkcie V SIWZ zastrzega, że usługi nie można powierzyć podwykonawcom. Wykonawca chciałby przekazać, że przy realizacji projektów i świadczeniu usług współpracuje z wieloma podwykonawcami, jak wielu (jeśli nawet nie wszyscy) operatorów na rynku. Wykonawca na tę okoliczność ma zawartych szereg długoterminowych umów z podwykonawcami, którzy regularnie współpracują z Wykonawcą przy realizacji zamówień. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż niniejsze zamówienie jest zamówieniem na usługi zgodnie z kodami CPV wskazanymi przez Zamawiającego w pkt. VII SIWZ. W przypadku zamówień na dostawy i usługi ustawa PZP dopuszcza udział podwykonawców a zgodnie z art. 36b ust. I Ustawy PZP Zamawiający może żądać jedynie wskazania części zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Przy interpretacji art. 143a, 143b, 143c, 143d Ustawy Prawo Zamówień Publicznych należy rozróżnić, zgodnie z art. 2 ust. 13) Ustawy PZP, czym jest zamówienie publiczne. Zgodnie z cytowanym artykułem przez zamówienie publiczne należy rozumieć "umowy odpłatne zawierane między IM-ZP

5 zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane". Zatem zamówienia publiczne dzielimy na konkretne trzy rodzaje: usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zgodnie z kodami CPY, które wskazał Zamawiający w SIWZ, zamówienie to jest na różnego rodzaju usługi, które również wymagają wykonania pewnych robót budowlanych, ale nie jest to zamówienie na roboty budowlane ponieważ artykuł 6 ust. 4 Ustawy wyraźnie wskazuje, że "Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług." Zgodnie z art. 2 ust. 8 Ustawy PZP o robotach budowlanych mówimy wtedy, gdy wymagają one wykonania lub zaprojektowania i wykonania robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu robót budowlanych lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku takiego zamówienia Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. (art. 31 ust. I Ustawy PZP). Zamówienie ogłoszone przez Zamawiającego w świetle przytoczonych przepisów nie jest zamówieniem na roboty budowlane (co sam Zamawiający określił poprzez zastosowane kody CPY). Zwracając uwagę na zapisy artykułu 143a, 143b, 143c, 143d Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Art. 143a mówi wyraźnie, że "w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy (... ), Zamawiający może wymagać dowodów zapłaty od podwykonawcy. Kolejny art. 143b Ustawy PZP wskazuje, że wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany przedłożyć zamawiającemu projekt umowy oraz uzyskać zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Następny art. 143c i 143d Ustawy PZP mówi o dokonaniu bezpośredniej zapłaty podwykonawcy w robotach budowlanych oraz o wymaganiach dotyczących umowy o roboty budowlane. Zatem odczytując sens tychże artykułów możemy jednoznacznie stwierdzić, że obostrzenia te dotyczą tylko i wyłącznie zamówień na roboty budowlane, którym zamówienie ogłoszone przez Zamawiającego nie jest. Reasumując, w przypadku zamówień ogłoszonych na wykonanie robót budowlanych Zamawiający ma szereg środków wskazanych wart. 143a-d Ustawy, które zabezpieczają interesy podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji zamówień na roboty budowlane. Natomiast zamówienie, które ogłosił Zamawiający jest zamówieniem na dostarczenie usług zgodnie z podanymi kodami CPY przez Zamawiającego. Ustawodawca nie przewidział w ustawie PZP takiego rodzaju obostrzeń w przypadku udzielania zamówień na usługi telekomunikacyjne, czy jakiekolwiek inne usługi oraz dostawy jak w przypadku robót budowlanych. Zgodnie zatem z uregulowaniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Wykonawca wyrazi zgodę na udział podwykonawców ze wskazaniem przez Wykonawcę części zamówienia jakie zamierza powierzyć podwykonawcom? Odpowiedź: W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawarł zapis cyt. "Zamawiający zastrzega, że zamówienia nie można powierzyć podwykonawcom". W związku ww. zapytaniem Zamawiający modyfikuje powyższy zapis. Zapis pkt. Y po zmianie brzmi: Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom. Wobec powyższego Zamawiający skreśla zapis pkt. YI w siwz (str. 15). Pytanie 17 Zamawiający w par. 6 ust. 6 wzoru umowy zastrzega, że w przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wartości rzeczywiście poniesionej szkody przez Zamawiającego. Celem takiego doprecyzowania jest wyłączenie z interpretacji sytuacji dochodzenia. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę za zaproponowane przez Wykonawcę doprecyzowanie zapisu w 6 ust 6 we wzorze umowy i modyfikuje treść tego zapisu, który po uzupełnieniu przyjmuje następującą treść: "W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. Wysokość 5 IM-ZP

6 odszkodowania nie może przekroczyć wartości rzeczywiście poniesionej szkody przez Zamawiającego". Niezależnie od powyższego na podstawie art. 38 ust.4 Prawa Zamawiający modyfikuje zapisy: l. W załączniku nr 4 do projektu umowy, w tabeli przedstawiającej liczbę włókien światłowodowych w poz. 10 (relacja ul. Budowlanych 4 budynek biurowy - Archiwum Zakładowe) podane zostało błędnie 4 włókna światłowodowe (4J) a powinny być 2 włókna (2J) - i tak też jest poprawnie zapisane w formularzu ofertowym czyli, że mają być dwa włókna (2J). 2. na stronie 6 SIWZ w tabeli G podane zostały błędnie zapisy, mianowicie: w poz. 4 została wskazana numeracja telefoniczna w zakresie do 499 oraz , podczas gdy numer należy do zakresu numeracj i w poz. 3, gdzie została wskazana numeracja w zakresie do i tu trzeba przenieść ten numer do poz w poz. 13 jest wskazany numer , a powinien być W formularzu ofertowym nie dodane zostały 2 pozycje w tabeli A - Opłaty abonamentowe, mianowicie w momencie jak Wykonawca będzie przejmował (włączał do umowy) 30 kwietnia 2017 r. obiekt przy ul. Koraszewskiego, to będzie świadczył usługi do końca trwania umowy czyli jeszcze przez 4 miesiące i w związku z tym nalezy dodać: poz miesięczny abonament za numer VPBX (Koraszewskiego 7-9) x 4 cykle rozliczeniowe oraz poz miesięczny abonament za usługę fax server (Koraszewskiego 7-9) x 4 cykle rozliczeniowe Korekta jest też niezbędna w poz są zaznaczone 3 cykle rozliczeniowe a powinny być 4. Wobec powyższego Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w formie pliku do pobrania poprawiny formularz OFERTA PRZETARGOWA. Mając na uwadze powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert w ww. postępowaniu. Termin składanie ofert wyznaczony został na dzień do godz Otwarcie ofert nastąpi r. o godz. 11:00 Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Zamawiający dokonał w dniu r. sprostowania ogłoszenia i zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego Informuję również, że wadium należy wnieść z uwzględnieniem nowego terminu składania ofert. Przewodn czący Komisji Przetargowej IM-ZP

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ POWIATOWY URZĄD PRACY 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17A tel. centrala: (32) 267-30-03, fax: (32) 267-41-53 e-mail: pup@pup.bedzin.pl, Internet: http://www.pup.bedzin.pl Numer postępowania: PUP.1711.1.2015.JP

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 17.12.2014 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG.261.2.1.15.2015 - Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147.

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147. Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Nr 17 / 2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE Al. Zjednoczenia 110 NIP:929 011 25 21 65-120 Zielona Góra REGON:000160821 068 322 91 00, fax 068 322 91 84 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-12/2016 Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 22 kwietnia 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 22 kwietnia 2015r. VII G 211/05/15. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 1

Zielona Góra, 22 kwietnia 2015r. VII G 211/05/15. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 1 Zielona Góra, 22 kwietnia 2015r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. dzierżawa włókna światłowodowego (ciemne włókno) przez Powiat Mielecki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. dzierżawa włókna światłowodowego (ciemne włókno) przez Powiat Mielecki OR.272.14.2013.EL Mielec, dnia 26 lipca 2013 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi dzierżawa włókna światłowodowego (ciemne włókno) przez Powiat Mielecki numer ogłoszenia: 297602-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Propozycje dotyczące podwykonawstwa.

Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1 Materiał szkoleniowy/ćwiczenia cz. 1 z dnia 20.02.2014 r - www.pzp.pl Dodatkowe zapisy w siwz: Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Strzelce Krajeńskie, dnia 1 kwietnia 2014 roku RG.272.5.2014 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 23.02.2016 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.12.2016.DW ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Dlaczego nie można zestawić połączenia drogą radiową?

Pytanie 1 Dlaczego nie można zestawić połączenia drogą radiową? Wrocław, dnia 28 kwietnia 2014 r. PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 VII.2711/5/14 Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 JW - 5 Warszawa, dnia 29.01.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/258/2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szubin.pl ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl Skępe: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Szkół w Skepem

Bardziej szczegółowo

ogłoszenie o zamówieniu na "Rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchomie"

ogłoszenie o zamówieniu na Rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchomie ogłoszenie o zamówieniu na "Rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchomie" Tuchomie, 2010-01-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZP WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Nr ZP

ZP WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Nr ZP Białystok, dn. 03.08.2016r. ZP.26.1.8.2016 WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Nr ZP.26.1.8.2016 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Opole, dn. 16.04.2015r.

Opole, dn. 16.04.2015r. Opole, dn. 16.04.2015r. Wykaz odpowiedzi Zamawiającego na pytania zadane do procedury Zapytania Ofertowego na: Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet Miejski Internet nr I.ZOWI-000006/15 z dn.

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi.

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi. OI.271.1.0025.2012 Pawłowice, dn. 13.06.2012r. Odpowiedź nr 1 do przetargu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb budynków Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz dla oświetlenia ulicznego na terenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, 09-402 Płock 280000/271/4/2016-CZP Płock, dnia 15 lutego 2016 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Bankowa 12 40-007 Katowice tel. (032) 359 13-81, fax. (0-32) 359 20 48 Katowice, dn. 01.07.2016r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.16.2016.UG Strona

Bardziej szczegółowo

L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, dnia 18.07.2013r

L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, dnia 18.07.2013r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach 64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2 tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia r. ul. Bankowa 12, KATOWICE NIP ; REGON

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia r. ul. Bankowa 12, KATOWICE NIP ; REGON UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 25.02.2016 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.4.2016.UG WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ ZMIANA SIWZ Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

pocztowych ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Gmina Lubsko pl. Wolności Lubsko IZ

pocztowych ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Gmina Lubsko pl. Wolności Lubsko IZ Gmina Lubsko pl. Wolności 1 68-300 Lubsko IZ.271.18.2014 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług pocztowych Zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.6151.50.2014 Warszawa, 2014-09-29 2014-13629 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Katowice, 11 października 2016 r. BA.I WSZYSCY WYKONAWCY

Katowice, 11 października 2016 r. BA.I WSZYSCY WYKONAWCY BA.I.272.32.2016 Katowice, 11 października 2016 r. WSZYSCY WYKONAWCY dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający podaje spis adresów z numerami telefonów:

Odpowiedź: Zamawiający podaje spis adresów z numerami telefonów: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr J. Babińskiego 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 tel. / fax. 652-96-39, 652-86-20 REGON 000297187 NIP 947-16-67-139 Łódź,

Bardziej szczegółowo

PYTANIE NR 2 : Czy połączenia realizowane poprzez łącze ISDN PRA mają być rozliczane zgodnie z Cennikiem Wykonującego?

PYTANIE NR 2 : Czy połączenia realizowane poprzez łącze ISDN PRA mają być rozliczane zgodnie z Cennikiem Wykonującego? Mińsk Mazowiecki, dnia 7 kwietnia 2014 r. I.272.3.2014 Wykonawcy wszyscy Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: Świadczenie usług połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl/zam%c3%b3wienia-publiczne/dostawy/poni%c5%bcej-207-000-euro Wrocław: II.2420.1.005.13.MJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Warszawa, dnia 14 maja 2014 r. Nasz znak: BAK-WZP-231-7/14 ( 8 ) Wykonawcy dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Przesłanki udzielenia zamówień uzupełniających zostały określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2011 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

DZ-A /16 Kraków, dnia 13 grudnia 2016 r.

DZ-A /16 Kraków, dnia 13 grudnia 2016 r. DZ-A30-240-1-16/16 Kraków, dnia 13 grudnia 2016 r. Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy błąd wystąpił w Rozdz. I pkt. 3 ust. 4 oraz Rozdz. I pkt. 5 ust. 5 powyższe w związku ze zmianą otrzymuje brzmienie:

Przedmiotowy błąd wystąpił w Rozdz. I pkt. 3 ust. 4 oraz Rozdz. I pkt. 5 ust. 5 powyższe w związku ze zmianą otrzymuje brzmienie: Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego pn.: Usługa w zakresie ochrony osób i mienia Numer ogłoszenia: 21220-2016 ; data zamieszczenia: 01.02.2016 Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie : Zał. nr

Bardziej szczegółowo

Zbigniew J. Boczek. Podwykonawstwo robót budowlanych w zamówieniach publicznych

Zbigniew J. Boczek. Podwykonawstwo robót budowlanych w zamówieniach publicznych Zbigniew J. Boczek Podwykonawstwo robót budowlanych w zamówieniach publicznych Art. 143b, c, d dodane przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. Art. 143b. 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

Bardziej szczegółowo

file:///c:/documents and Settings/malgorzatan/Ustawienia lokalne/temporary Internet Files/Content.Ou... 1 z 5 2014-03-27 15:55

file:///c:/documents and Settings/malgorzatan/Ustawienia lokalne/temporary Internet Files/Content.Ou... 1 z 5 2014-03-27 15:55 1 z 5 2014-03-27 15:55 Mińsk Mazowiecki: Świadczenie usług połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją istniejącej infrastruktury telefonicznej Numer ogłoszenia: 105346-2014;

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy SO-225-14/2015 Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Poznań: Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej na antenie telewizji regionalnej

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY komórkowej wraz z dostawą telefonów dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy...

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 24 lutego 2016 r. IM-ZP WYKONA WCY W POSTĘPOWANIU

Opole, dnia 24 lutego 2016 r. IM-ZP WYKONA WCY W POSTĘPOWANIU Opole, dnia 24 lutego 2016 r. IM-ZP.042.3.1.20 16 WYKONA WCY W POSTĘPOWANIU Dot. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach zadania: "Bezpieczny transport w Opolu" w zakresie: Budowy mostu i kładki

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN - 446 /2014 Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Radomsko, dnia 12.05.2015 r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ WP.272.5.2015

Radomsko, dnia 12.05.2015 r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ WP.272.5.2015 Radomsko, dnia 12.05.2015 r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ WP.272.5.2015 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Radomszczańskiego oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Dotacje na innowacje Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Przedmiot postępowania. Przedmiotem postępowania jest doprowadzenie, instalacja i udostępnianie usługi VPN MPLS

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytania Oferenta

Odpowiedź na zapytania Oferenta Przetarg nieograniczony na:.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu Numer ogłoszenia: 97903-2016; data zamieszczenia: 22.06.2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Pl. Grunwaldzki 1, 58-390 Wałbrzych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Pl. Grunwaldzki 1, 58-390 Wałbrzych 430000/ZAP/370/13/2013 Wałbrzych, 07.10.2013r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi z zakresu ochrony osób i mienia w Oddziale ZUS w Wałbrzychu Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

INTERNET GTS Poland Sp. z o. o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa fax 22/488 11 03

INTERNET GTS Poland Sp. z o. o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa fax 22/488 11 03 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu WS-Z.2380.9.385.2014 Opole, dn. 2014-02-12 INTERNET GTS Poland Sp. z o. o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa fax 22/488 11 03 Na mocy art.38 ust.2 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Warszawa, dn. 17 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę oprogramowania na potrzeby projektu Poprawa dostępności i jakości usług

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl Rz.341-108/08 Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo, Zadanie I - świadczenie usług telekomunikacyjnych, Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/112/14 na: Ochrona

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.221.60.2015 2015-07389 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Warszawa, 2015-06-25 Dotyczy: postępowania wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r.

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ODPOWIEDŹ NA PYTANIA do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu Numer ogłoszenia: 158960-2014; data zamieszczenia: 12.05.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu na sprzedaż energii elektrycznej DP/2310/22/16

Dotyczy: przetargu na sprzedaż energii elektrycznej DP/2310/22/16 Dotyczy: przetargu na sprzedaż energii elektrycznej DP/2310/22/16 Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie i ewentualną poprawę opisu przedmiotu zamówienia, czy jest to sprzedaż wraz ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

listowych o wadze do g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2015 roku.

listowych o wadze do g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2015 roku. W dniu 16 grudnia 2014 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania odnośnie drugiego przetargu nieograniczonego prowadzony na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZP-1603/15 Radom dn. 26.08.2015

ZP-1603/15 Radom dn. 26.08.2015 ZP-1603/15 Radom dn. 26.08.2015 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NA PODSTAWIE ART. 38 UST.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej

Bardziej szczegółowo

Opole, AG HS

Opole, AG HS Opole, 2014-12-05 AG.272.22.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. nazwę Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego wzniesienie opłaty za usługę w postaci

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA SĄDU OKRĘGOWEGOW POZNANIU

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA SĄDU OKRĘGOWEGOW POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-12/12 61-745 Poznań, dnia 28.03.2012 roku. Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013 OR.272.7.2013 Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Zamawiającego na złożony przez jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia Zamawiającego na złożony przez jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Wyjaśnienia Zamawiającego na złożony przez jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 08 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30 83-200 Starogard Gdański tel/fax. 058-56-239-59 Znak sprawy: 282-08/2013 dot. Zaproszenie do składania propozycji

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Gmina Łagiewniki jako Zamawiający informuje, iż stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SIWZ.

Gmina Łagiewniki jako Zamawiający informuje, iż stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SIWZ. ~"łooow'~tt""\i'ol, Łagiewniki, dnia 25 maja 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamowlenia publicznego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje wykonanie modernizacji stacji zasilania 15/0, 4kV. Zakres prac obejmuje:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje wykonanie modernizacji stacji zasilania 15/0, 4kV. Zakres prac obejmuje: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na wykonanie zadania pn.: Modernizacja stacji

Bardziej szczegółowo