W paragrafie 2 projektu Umowy (Warunki realizacji Umowy) punkt 19a Zamawiający wyszczególnił

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W paragrafie 2 projektu Umowy (Warunki realizacji Umowy) punkt 19a Zamawiający wyszczególnił"

Transkrypt

1 Mi a st o Ono le z 8iedz!lJ~ ~rzt"'d Ryne!c - RstU»l Mi~,sta Opola 45-\J150po!e tel 7fNt..:zi ". 71 4~0 922 rax e g 44 (IM 152) Opole, dnia 22 czerwca 2015 r. WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Dot. Świadczenia usług telekomunikacyjnych Voice over IP wraz z usługami dodatkowymi. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro, z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.), nazywanej w dalszej części Prawem. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w związku z otrzymanym zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Pytanie 1 W paragrafie 2 projektu Umowy (Warunki realizacji Umowy) punkt 19p Zamawiający wymaga zapewnienia konsultacji technicznych dot. funkcjonowania systemu INNOVAPHONE, Zamawiający nie precyzuje jednak na czym te konsultacje mają polegać i jaki jest zakres tych konsultacji. Wykonawca wnioskuje o szczegółowy opis zakresu konsultacji oraz podanie w jakich godzinach takie konsultacje mogłyby być prowadzone i ile godzin miesięcznie Zamawiający wymaga powyższych konsultacj i. Odpowiedź: Konsultacje w sprawie funkcjonowania systemu Innovaphone mają obejmować zakresem opis i wyjaśnienie możliwości technicznych systemu, sposobu oraz możliwości konfiguracji przykładowych scenariuszy działania systemu i jego funkcjonalności, doradztwo w zakresie posiadanych licencji oraz ewentualnej rozbudowy systemów o nowe urządzenia i licencje. Konsultacje mają obejmować zakresem dobór sprzętu kompatybilnego z posiadanym systemem, oraz aspektów technicznych związanych z zakupem nowych urządzeń. Konsultacje odbywać się będą w godzinach ustalonych z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu po stronie Zamawiającego, ilość godzin nie jest stała i uzależniona jest od potrzeb Zamawiającego. Pytanie 2 W paragrafie 2 projektu Umowy (Warunki realizacji Umowy) punkt 191 Zamawiający wymaga wsparcia w tworzeniu i obsłudze połączeń konferencyjnych, Zamawiający nie precyzuje jednak na czym to wsparcie ma polegać i jaki jest zakres tego wsparcia. Wykonawca wnioskuje o szczegółowy opis zakresu wsparcia oraz podanie w jakich godzinach takie wsparcie mogłyby być prowadzone i ile godzin miesięcznie Zamawiający wymaga powyższego wsparcia. Odpowiedź: Połączenia konferencyjne będą tworzone na usługach, których dotyczy niniejsze postępowanie przetargowe (w punkcie 191wskazane jest, iż dotyczy to np. komunikatora biurowego). Konsultacje odbywać się będą w godzinach ustalonych z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu po stronie Zamawiającego, ilość godzin nie jest stała i uzależniona jest od potrzeb Zamawiającego. Pytanie 3 W paragrafie 2 projektu Umowy (Warunki realizacji Umowy) punkt 19a Zamawiający wyszczególnił kilkanaście różnych urządzeń, z informacją iż Wykonawca będzie zarządzał urządzeniami Zamawiającego. Czy Zamawiający przekaże wszystkie loginy i hasła do swoich urządzeń Wykonawcy i czy Wykonawca będzie mógł zmienić sobie te hasła, bez podawania ich do wiadomości Zamawiającego, celem uniknięcia wątpliwości, kto (czy Zamawiający czy Wykonawca) wprowadził zmiany konfiguracji.

2 Odpowiedź: Tak, Zamawiający przekaże loginy i hasła dla urządzeń. Wykonawca będzie mógł zmienić hasła administratora bez podawania ich Zamawiającemu. Pytanie 4 W punkcie 15 części SIWZ, która została oznaczona przez Zamawiającego jako "Określenie przedmiotu oraz wielkości Zamówienia" Zamawiający żąda aby Wykonawca zapewnił bezpłatną blokadę połączeń o podwyższonej płatności, bez szczegółowej listy o które połączenia Zamawiającemu, Wykonawca wnioskuje o szczegółowy wykaz połączeń, które Zamawiający rozumie jako połączenia o podwyższonej płatności. Odpowiedź: Wykonawca zapewni blokady połączeń na numery o podwyższonej opłacie oraz blokady połączeń międzynarodowych na podstawie przekazanych przez Zamawiającego zleceń, które będą uzależnione od aktualnych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, w trakcie trwania umowy. Zamawiający wskazuje, iż połączenia o podwyższonej opłacie są to wszystkie połączenia na numery, które są wyszczególnione przez UKE w wykazie numerów usług o podwyższonej opłacie. Pytanie 5 Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień l5r. Wykonawca informuje, iż wyznaczony termin na przygotowanie oferty jest zbyt krótki w stosunku do przedmiotu Zamówienia. Nie jest to termin, który umożliwi weryfikację możliwości technicznych oraz podjęcie innych czynności niezbędnych do przedłożenia oferty w sposób rzetelny. Zamawiający winien natomiast wyznaczyć taki termin składania ofert, który uwzględni niezbędny czas do przygotowania i złożenia oferty. Ponadto tak krótki termin powoduje ograniczenie ilości Wykonawców, którzy będą mogli złożyć oferty, a to stoi w sprzeczności z zasadami równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu składania ofert na dzień l5r.? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień r. Przesunięcie na dzień r., wynika z udzielonych wyjaśnień i artykułu 38 ust. l pkt 3. ustawy PZP. Pytanie 6 Wykonawca wnioskuje o podanie listy właścicieli budynków, w których mają być świadczone usługi na rzecz Zamawiającego oraz informację od Zamawiającego, że po stronie Zamawiającego, leży uzyskanie wszystkich zgód na wprowadzenia kabla światłowodowego do budynków w których mają być świadczone usługi. Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż uzgodnienie projektów technicznych przyłączy z właścicielami budynków oraz zgód na wprowadzenie kabli do budynków leżeć będzie po stronie Wykonawcy. Lista właścicieli budynków przedstawia się następująco: l. budynek Ratusz, Opole 2. budynek przy Placu Wolności 7-8, Opole (budynek we współwłasności: - Starostwo Powiatowe w Opolu, przy ul. l-go Maja 29, Opole) - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, przy ul. Piastowska 14, Opole) 3. budynek przy ul. Sempołowskiej 3, Opole 4. budynek przy Małym Rynku 14, Opole 5. budynek przy ul. Krawieckiej 13, Opole - właściciel obiektu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WSP Opole" Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Oleskiej 113, Opole 6. budynek przy ul. Żeromskiego 3, Opole (budynek we współwłasności: - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, przy ul. Piastowska 14, Opole) IM-ZP

3 7. budynek przy ul. Sienkiewicza 4-6, Opole 8. budynek przy ul. Budowlanych 4 (w tym: budynek biurowy oraz budynek Archiwum Zakładowego) 9. budynek przy ul. Koraszewskiego 7-9, Opole - właściciel obiektu: Diecezja Opolska z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 19, imieniu której działa Radio DOXA z siedzibą w Opolu przy ul. B. Koraszewskiego 7-9, Opole. Pytanie 7 Wykonawca wnioskuje o informację, kto jest Operatorem Macierzystym, a kto Operatorem Dawcą przenoszonej numeracj i telefonicznej. Odpowiedź: Dla numeracji: , , , , , , operatorem macierzystym jest Orange S.A. a dawcą jest Netia S.A. Dla pozostałych numerów wyszczególnionych w SIWZ, operatorem macierzystym i dawcą jest Netia S.A. Pytanie 8 Wg informacji zawartych w SIWZ Zamawiający zastrzega, iż numeracja telefoniczna od obecnego dostawcy ma być przeniesiona w dniu r. (tj. poniedziałek). W innym punkcie Zamawiający pisze, iż pracy związane z uruchomieniem usługi mogą odbywać się w piątek, sobotę lub niedzielę. Te dwie informację stoją w sprzeczności do siebie. Jeżeli numeracja ma być przeniesiona w dniu r. to prace konfiguracyjne związane z tym przeniesieniem muszą się odbyć właśnie w tym dniu. Odpowiedź: Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, iż świadczenie usług zgodnie z umową wraz z przeniesieniem numeracji powinno rozpocząć się od roku, niemniej z uwagi na prace instalacyjne i konfiguracyjne w budynkach zaplanowane w umowie z uwagi na ich duży zakres powinny nastąpić przed terminem uruchomienia, poza godzinami pracy Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (np. piątek od godzin popołudniowych, sobota, niedziela) a samo uruchomienie powinno nastąpić w możliwie naj krótszym możliwym czasie w dniu roku. Pytanie 9 W punkcie 1 tabela A części SIWZ, która została oznaczona przez Zamawiającego jako "Opis przedmiotu Zamówienia - Przedmiot Zamówienia" Zamawiający wykazuje, iż dzierżawić będzie od Wykonawcy 1 Firewall, zaś w dalszej części SIWZ wymaga minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) Firewalli. Który zapis Wykonawca ma traktować jako wiążący? Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest jedno urządzenie Firewall. Dostarczone urządzenie ma mieć możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa. Pytanie 10 W punkcie 1 tabela D części SIWZ, która została oznaczona przez Zamawiającego jako "Określenie przedmiotu oraz wielkości Zamówienia" Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył łącze w technologii miedzianej. Co Zamawiający rozumie przez "technologię miedzianą"? Czy Zamawiający wymaga jedynie tzw. "ostatnią milę" w technologii miedzianej? Odpowiedź: Zamawiający przez technologię miedzianą w tabeli D rozumie usługi dostarczone przez Wykonawcę za pomocą kabli miedzianych w technologii TDM i wymaga łącza miedzianego na całej długości tj. od centrali Zamawiającego w lokalizacji Zamawiającego do centrali miejskiej Wykonawcy oraz usług w technologii TDM. Pytanie 11 W punkcie 1 tabela E części SIWZ, która została oznaczona przez Zamawiającego jako "Określenie przedmiotu oraz wielkości Zamówienia" Zamawiający wyszczególnił dwa łącza dzierżawione IM-ZP

4 analogowe. W uwagach Zamawiający wpisał, iż relacja łączy punkty styku pomiędzy obecnym dostawcą usług a siecią komputerową Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca prosi o informację, kto jest obecnym dostawcą usług oraz informację, czy w przypadku zmiany dostawcy Zamawiający wymaga budowy nowego punktu styku z nowym dostawcą usług, ajeśli tak to czy ten punkt styku będzie się mieścił w tej samej lokalizacji co obecnie? Odpowiedź: Łącza dzierżawione analogowe, miedziane wskazane w tabeli E to łącza typu punktpunkt łączące lokalizacje Zamawiającego we wskazanych relacjach, które łączą sieć komputerową Zamawiającego z innym dostawcą w jednym z końców tych relacji. Obecnym dostawcą łączy dzierżawionych analogowych jest Netia S.A.. W wypadku zmiany dostawcy tych łączy Zamawiający nie wymaga budowy nowego punktu styku z innym dostawcą usług a jedynie wykonanie łączy w relacjach i technologii określonej w SIWZ. Pytanie 12 W punkcie I tabela E części SIWZ, która została oznaczona przez Zamawiającego jako "Określenie przedmiotu oraz wielkości Zamówienia" Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył łącze dzierżawy I pary miedzianej. Czy Zamawiający wymaga jedynie tzw. "ostatnią milę" w w/w technologii? Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania łączy dzierżawionych analogowych, miedzianych za pomocą kabli miedzianych na całej długości każdej z relacji wskazanych w SIWZ. Pytanie 13 W paragrafie 2 projektu Umowy (Warunki realizacji Umowy) punkt 20a) i b) Zamawiający wskazuje sposób wyliczania parametru CUA oraz MDU. Czy przez awarię Zamawiający rozumie niedostępność obu łącz internetowych? Odpowiedź: Zgodnie z zapisem projektu umowy par. 2 pkt. 20 c dotyczącym rozliczenia bonifikat - Zamawiający pragnie doprecyzować, iż przez awarię rozumie niedostępność każdego, jednego z łączy Internetowych. Pytanie 14 Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 32 podpunkcie 10d określa czas reakcji systemu na wykrycie ataku DDoS na 2 minuty. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie tego czasu do 15 minut? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę. Pytanie 15 Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 32 podpunkcie II wymaga aplikacji online, która ma służyć do obserwowania działania systemu ochrony przed atakami DDOS z możliwością generowania przez Zamawiającego raportów o przeprowadzonych atakach DDoS, podejrzanych pakietach i wolumenie ruchu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w miejsce aplikacji raporty były generowane i dostarczane Zamawiającemu przez Wykonawcę po każdym zdarzeniu lub miesięczne na życzenie Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę. Pytanie 16 Zamawiający w punkcie V SIWZ zastrzega, że usługi nie można powierzyć podwykonawcom. Wykonawca chciałby przekazać, że przy realizacji projektów i świadczeniu usług współpracuje z wieloma podwykonawcami, jak wielu (jeśli nawet nie wszyscy) operatorów na rynku. Wykonawca na tę okoliczność ma zawartych szereg długoterminowych umów z podwykonawcami, którzy regularnie współpracują z Wykonawcą przy realizacji zamówień. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż niniejsze zamówienie jest zamówieniem na usługi zgodnie z kodami CPV wskazanymi przez Zamawiającego w pkt. VII SIWZ. W przypadku zamówień na dostawy i usługi ustawa PZP dopuszcza udział podwykonawców a zgodnie z art. 36b ust. I Ustawy PZP Zamawiający może żądać jedynie wskazania części zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Przy interpretacji art. 143a, 143b, 143c, 143d Ustawy Prawo Zamówień Publicznych należy rozróżnić, zgodnie z art. 2 ust. 13) Ustawy PZP, czym jest zamówienie publiczne. Zgodnie z cytowanym artykułem przez zamówienie publiczne należy rozumieć "umowy odpłatne zawierane między IM-ZP

5 zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane". Zatem zamówienia publiczne dzielimy na konkretne trzy rodzaje: usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zgodnie z kodami CPY, które wskazał Zamawiający w SIWZ, zamówienie to jest na różnego rodzaju usługi, które również wymagają wykonania pewnych robót budowlanych, ale nie jest to zamówienie na roboty budowlane ponieważ artykuł 6 ust. 4 Ustawy wyraźnie wskazuje, że "Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług." Zgodnie z art. 2 ust. 8 Ustawy PZP o robotach budowlanych mówimy wtedy, gdy wymagają one wykonania lub zaprojektowania i wykonania robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu robót budowlanych lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku takiego zamówienia Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. (art. 31 ust. I Ustawy PZP). Zamówienie ogłoszone przez Zamawiającego w świetle przytoczonych przepisów nie jest zamówieniem na roboty budowlane (co sam Zamawiający określił poprzez zastosowane kody CPY). Zwracając uwagę na zapisy artykułu 143a, 143b, 143c, 143d Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Art. 143a mówi wyraźnie, że "w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy (... ), Zamawiający może wymagać dowodów zapłaty od podwykonawcy. Kolejny art. 143b Ustawy PZP wskazuje, że wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany przedłożyć zamawiającemu projekt umowy oraz uzyskać zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Następny art. 143c i 143d Ustawy PZP mówi o dokonaniu bezpośredniej zapłaty podwykonawcy w robotach budowlanych oraz o wymaganiach dotyczących umowy o roboty budowlane. Zatem odczytując sens tychże artykułów możemy jednoznacznie stwierdzić, że obostrzenia te dotyczą tylko i wyłącznie zamówień na roboty budowlane, którym zamówienie ogłoszone przez Zamawiającego nie jest. Reasumując, w przypadku zamówień ogłoszonych na wykonanie robót budowlanych Zamawiający ma szereg środków wskazanych wart. 143a-d Ustawy, które zabezpieczają interesy podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji zamówień na roboty budowlane. Natomiast zamówienie, które ogłosił Zamawiający jest zamówieniem na dostarczenie usług zgodnie z podanymi kodami CPY przez Zamawiającego. Ustawodawca nie przewidział w ustawie PZP takiego rodzaju obostrzeń w przypadku udzielania zamówień na usługi telekomunikacyjne, czy jakiekolwiek inne usługi oraz dostawy jak w przypadku robót budowlanych. Zgodnie zatem z uregulowaniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Wykonawca wyrazi zgodę na udział podwykonawców ze wskazaniem przez Wykonawcę części zamówienia jakie zamierza powierzyć podwykonawcom? Odpowiedź: W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawarł zapis cyt. "Zamawiający zastrzega, że zamówienia nie można powierzyć podwykonawcom". W związku ww. zapytaniem Zamawiający modyfikuje powyższy zapis. Zapis pkt. Y po zmianie brzmi: Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom. Wobec powyższego Zamawiający skreśla zapis pkt. YI w siwz (str. 15). Pytanie 17 Zamawiający w par. 6 ust. 6 wzoru umowy zastrzega, że w przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wartości rzeczywiście poniesionej szkody przez Zamawiającego. Celem takiego doprecyzowania jest wyłączenie z interpretacji sytuacji dochodzenia. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę za zaproponowane przez Wykonawcę doprecyzowanie zapisu w 6 ust 6 we wzorze umowy i modyfikuje treść tego zapisu, który po uzupełnieniu przyjmuje następującą treść: "W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. Wysokość 5 IM-ZP

6 odszkodowania nie może przekroczyć wartości rzeczywiście poniesionej szkody przez Zamawiającego". Niezależnie od powyższego na podstawie art. 38 ust.4 Prawa Zamawiający modyfikuje zapisy: l. W załączniku nr 4 do projektu umowy, w tabeli przedstawiającej liczbę włókien światłowodowych w poz. 10 (relacja ul. Budowlanych 4 budynek biurowy - Archiwum Zakładowe) podane zostało błędnie 4 włókna światłowodowe (4J) a powinny być 2 włókna (2J) - i tak też jest poprawnie zapisane w formularzu ofertowym czyli, że mają być dwa włókna (2J). 2. na stronie 6 SIWZ w tabeli G podane zostały błędnie zapisy, mianowicie: w poz. 4 została wskazana numeracja telefoniczna w zakresie do 499 oraz , podczas gdy numer należy do zakresu numeracj i w poz. 3, gdzie została wskazana numeracja w zakresie do i tu trzeba przenieść ten numer do poz w poz. 13 jest wskazany numer , a powinien być W formularzu ofertowym nie dodane zostały 2 pozycje w tabeli A - Opłaty abonamentowe, mianowicie w momencie jak Wykonawca będzie przejmował (włączał do umowy) 30 kwietnia 2017 r. obiekt przy ul. Koraszewskiego, to będzie świadczył usługi do końca trwania umowy czyli jeszcze przez 4 miesiące i w związku z tym nalezy dodać: poz miesięczny abonament za numer VPBX (Koraszewskiego 7-9) x 4 cykle rozliczeniowe oraz poz miesięczny abonament za usługę fax server (Koraszewskiego 7-9) x 4 cykle rozliczeniowe Korekta jest też niezbędna w poz są zaznaczone 3 cykle rozliczeniowe a powinny być 4. Wobec powyższego Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w formie pliku do pobrania poprawiny formularz OFERTA PRZETARGOWA. Mając na uwadze powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert w ww. postępowaniu. Termin składanie ofert wyznaczony został na dzień do godz Otwarcie ofert nastąpi r. o godz. 11:00 Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Zamawiający dokonał w dniu r. sprostowania ogłoszenia i zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego Informuję również, że wadium należy wnieść z uwzględnieniem nowego terminu składania ofert. Przewodn czący Komisji Przetargowej IM-ZP

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.11.2013 r. godz. 10.30.

Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.11.2013 r. godz. 10.30. D.XXIII-350/10/2013 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w odpowiedzi na pytania przesłane do przetargu nieograniczonego DXXIII 350/10/2013 na Zapewnienie światłowodowych łącz internetowych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo NIP 667-10-10-164 REGON 000324305 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie 23-100 Bychawa ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28 Znak sprawy: SZP-4/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udzielania zamówień sektorowych

Instrukcja udzielania zamówień sektorowych Instrukcja udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie z siedzibą: ul. Maszewska 18, 72 100 Goleniów SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE... 1 a. Przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy AZP-240/PN-p30/041/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 EURO prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 17 marzec 2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 03.07.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo