Medern ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia"

Transkrypt

1 Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. WIADOMOŚCI ZESWłATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. gnam ROK VII. Czwartek, dnia 21 lipca 1938 r. Nr osób zginało od pioindh w pow. sieiwleskira Nieśwież, PAT. iw ciągu bieżącego lata pioruny zabiły w powiecie nieświeskun około 20 osób r a drugie tyle raziły. Najstarsi ludzie nie pamiętają tak ogromnej ilości śmiertelnych wypadków pożarów spowodowanych przez pioruny. & W W U M z m M i 3 8 &miec Lizbona, PAT. W miejscowości Gouveia piorun uderzył w stado pasących się owiec, zabijając na miejscu 38 sztuk. Pasterz ani psy owczarskie nie ucierpiały od pioruna ofiar trzęsienia ziemi Straszliwa katastrofa żywiołowa w Hreefi K t e n y, PAT. Ubiegłej nocy odczuto tu niezwykle silne Wstrząsy podziemne. Zjawisko to obserwowano w ciągu 20 minut. Nad ranem nadeszły wiadomości, ii wstrząsy podziemne odczuto W całej Attyce. iwe wsi Palatia trzęsienie demi było tzczególme silne bowiem w gruzach legły niemal wszystkie domy. Według niesprawdzonych wiadomości, IUczba ofiar w zabitych i rannych jest bardzo rduła. Inne wsie okoliczne również ucierpiały, jednak już w mniejszym stopniu. Władze wysłały ekspedycje ratunkowe. Ateny, 20, 7. Tel. wł. Jak informują, w dalszym ciągu trzy wsie zostały w ciągu kilku sekund zrównane z ziemią. Wiele innych wsi uległo również zniszczeniu. Mieszkańcy, w liczbie przeszło osób padli w dużej liczbie ofiarą katastrofy. Ludność, która ocalała, opuściła domy i schroniła się w górach. W Atenach ludność opuściła w bieliżnie mieszkania i schroniła się na polach. Zawaliło sic wiezienie Ateny, PAT. Donoszą tu, źe w czasie trzęsienia ziemi nocy ubiegłej zostało całkowicie zniszczone więzienie Oropos. 5 funkcjonariuszy policyjnych zginęło pod gruzami więzienia, 5 odniosło rany. iw czasie katastrofy 500 więźniów usiłowało zbiec, jednak zaalarmowane strzałami warty 52 tolśw m i Maaffifcia odbędzie się tego roku Nowy Jork, PAT. Prasa' iiowbjófska zwraca uwagę, ż& stoimy u progu największego sezonu transatlantyckiego lotnictwa. Po wspaniałym przelocie Hughesa rozpoczną się próbne loty ośmiu samolotów trzech linii Hughes lest nieco głuchy Nowy Jork, PAT. Sławny lotnik H oward Hughes jest człowiekiem niezwykłym. Studiował w różnych szkołach, ale żadnej nie ukończył. Jako 20-letni młodzieniec odziedziczył on po swym ojcu majątek oceniony na 17 milionów dolarów. (Wówczas przeniósł się do Los Angeles, gdzie zamieszkał u stryja, słynnego powieściopisarza R uperta Hughesa, znanego przyjaciela Polski, kaw alera orderu Polonia R estituta. Howard Hughes m ający dziś 33 lata, interesow ał się swego czasu przemysłem filmowym,!w którym stryj jego zajm uje w ybitne stanowisko. Później jednak pochłonęło go lotnictwo. Zdobył on szereg rekordów szybkości, a między innymi rekord przelotu w 7 godzinach 1 28 m inutach przez cały północno am erykański kontynent z Los Angeles do Nowego Jo r ku. Sławny lotnik cierpi na częściową głuchotę. zagranicznych, a lotów tych ponad Atlantykiem będzie w tym sezonie,57. Rozpocznie je Anglia samolotem typu Mayó potem pójdą Niemcy, a wreszcie Francuzi z ich sławnym samolotem Lieutenant de Yaisseau Paris. Ostatnimi będą Stany Zjedn., które czekają na wykończenie t. zw. Super Clippersa typu Boeing, należących do Pan-American Airways.... zdołały ucieczkę uniemożliwić. Jak przypuszczają, w katastrofie zginęło również kilkunastu więźniów, Ateny, PAT. Ofiarą trzęsienia ziemi padło 15 zabitych i 50 rannych. Najbardziej ucierp,, to 8 wiosek w pobliżu Oropos i Palatia..Wieś _Halkussi całkowicie zapadła się w wielkich szczelinach. Trzęsienie ziemi w Atenach trwało 10 sekund. * % %..... Amerykański lotnik Douglas Carrigan, który na starym, 12-letmim samolocie przeleciał prze pomyłkę A tlantyk w 28 godzinach. Dwie katastrofy górnicze Ruda ŚL, Na kopalni Walenty-Wawel w Rudzie południowej na pokładzie Heinitz wydarzył się w środę o godz. 8-mej rano straszny wypadek. iwskutek silnego wstrząsu tektonicznego zwaliły się ze stropu pokładu m asy węgla, które pogrzebały 13 ro botników. Do południa wydobyto 11 zasypanych, którzy odnieśli cięższe, względnie lżejsze okaleczenia. Nieszczęśliwych, a mianowicie rębaczy Oczki i Bryłki nie zdołano dotąd wydobyć. Prawdopodobnie zostali oni zabici, m m ś l i i s i s a i w Z a g ł ę b i u gdyż znajdowali się najbliżej miejsca katastrofy. [Wszystkich wydobytych górników odstawiono do Szpitala Spółki Brackiej w Bielszowicach. Nazwiska rannych górników brzmią: Wawrzyniec Hajduk (Korfantego 22), Herman Wróbel (Starowiejska 7), Mikołaj Kocyba (Starowiejska 9), Jan Spyra (Głowackiego 6), Augustyn Szczurek (Kościelna 4), Augustyn Majmusz (Szyb W a lentego 32), Alojzy Wawoczny (Janasa nr. 32), wszyscy z Rudy ŚL, oraz z Pawłowa Pantaleon Smielorz (Powstańców nr. 8) i Jerzy Kwiatkowski (Piłsudskie- Parowiec Ascania rozbił sie na stele W nocy przesadzono 400 pasażerów na inny okręt M o n treal, PAT. P aro w iec A scania, należący do linii C u n ard W hite S ta r, k tó ry w ciągu sw ej 13-letniej służby m iędzy k a n a d ą a E u ro p ą p rzew ió zł tysiące em igrantów z P olski, ro z b ił się n a sk ałach podw odnych rzek i św. W a w rzy ń ca o 150 m il za Q ucbekiem. M imo, że o k rę t pły n ął pow oli, o tarcie się k a d łu b a tonow ego sta tk u o skałę spow odow ało pow stanie ta k w ielkiego o tw o ru, że w oda m o m en taln ie zalała k ilk a kom ó r. Pasażerow ie odczuli uderzenie, ale, nie zd ając sobie sp raw y z tego, co się stało, u- dali się n a spoczynek. 5M ciągu nocy n ad płynęły o k ręty ra tu n kow e i ra n o p rzesadzono 400 pasażerów A scanii n a o k ręty lin ii C an ad ian P a c i fic. K atastro fa nie pociągnęła za sobą żad nych o fia r w ludziach i nie doszło też do p an ik i, k tó ra m ogła w ybuchnąć, ty m b a r dziej, że o k ręt zn ajd o w ał się w znaczn ej o d ległości od brzegów rzeki, k tó re j szerokość Zmniejszenie kar za stroik r o t o Kraków, PAT. Sąd Apelacyjny w Krakowie zmniejszył kary uczestnikom zajść sierpniowych roku ubiegłego z okazji strajku rolnego w tym m iejscu w ynosi przeszło 25 m il. K a ta stro fą zaniepokoił się pow ażnie B an k K a nady, k tó ry w sk arb cu o k rę tu przesy łał d olarów w złocie do B anku Angielskiego. K atastro fa A scanii je s t p ie r w szą, ja k ą zanotow ano n a rzece św. W a w rzyńca od szeregu lat. w powiecie bocheńskim: Wincentemu Rymarzowi z 2 i pół roku na 1 rok więzienia, Władysławowi Ryncarzowi z 1 i pół roku na 10 mieś. więzienia, Janowi Krasiowi z 1 roku na 8 miesięcy, natomiast Janowi Kłapsiowi wyrok pierwszej instancji, skazujący go na 6 miesięcy więzienia sąd zatwierdził. go 6), dalej Wilhelm Pierończyk z Biglszowic (Piłsudskiego 162), Franciszek Piko s z Halemby (Polna 66) i Alfred Kołodziej z Kochłowic (Rymera 16). Sosnow iec, T el. wł. W e w to rek 19 hm. w ieczorem około godziny 20-tej w podziem iach k o p a ln i H rab ia R en ard w Sosnow cu o b erw ał się w ęgiel ze stro p u filaru, zasy p u jąc 5 górn ik ó w : S tan i sław a N iew iadom skiego, F ra n c isz k a A lberę, Jó z e fa F lo rk iew icza, J a n a P a sk a i F elik sa K itę. N iezw łocznie po w y p ad k u zaalarm o w an o k iero w n ictw o kopaln i, k tó re zorganizow ało n aty ch m iasto w ą ak cję ratu n k o w ą. N a czele k o lu m n y ra tu n k o w e j sta n ą ł zaw iadow ca k o p aln i. Po godzinnej a k c ji ra tu n k o w e j w y d obyto dw óch zasy p an y ch górników, m ia now icie F ra n c isz k a A lberę i Jó z e fa F lo rk ie w ieża. A lbera był ciężko ra n n y i p o w ydo b y ciu go n a p o w ierzch n ię z m a rł; F lo rk ie wicz n a to m ia st je s t lek k o ra n n y i po udzie len iu p ierw szej pom ocy u d a ł się do dom u. W godzinę p ó źniej w ydobyto spod zwa łów w ęgla dw óch dalszych zasy p an y ch, m ia now icie P a sk a i K itę. O baj są ciężko ranni. O dw ieziono ich do szp itala w stan ie nie ro k u ją c y m n ad ziei u trz y m a n ia ich p rzy życiu. O statniego zasypanego N iew iadom skiego dotychczas n ie zdołano w ydobyć. A kcja ra tu n k o w a trw a w dalszym ciągu. P rzy p u szczaln ie N iew iadom ski już nie żyje. W p o d ziem iach k o p aln i zn ajd u je się delegat U rzędu G órniczego z D ąbrow y, k tó ry b ad a p rzyczynę k a ta stro fy. W ty m sam ym czasie w y d arzy ł się w p o d ziem iach tej k o p aln i in n y śm ierteln y w y p adek, k tórego o fiarą p adł elek tro m o n ter W ładysław K ot. Był on zajęty n ap raw ą przew odów elektrycznych, w czasie k tó rej to czynności doznał on śm iertelnego popa* rżen ia. K ot w drodze do szp itala zm arł.

2 P a ry ż, T el. w ł. P a ry ż p rzy g o to w ał się n a p rzy jęcie b ry ty jsk ie j p a ry k ró lew sk iej bogato i godnie. N iezliczone ilości w ielkich i m n iejszy ch ró ż n o k o lo ro w y ch lam p w ciągu w czorajszego w ieczora i ubiegłej n o cy ro z ja śn ia ły ciem n o ści u liczne, a sn o p y św iateł z p o tężnych re fle k to ró w ośw ietlały głów niejsze ulice i p lace stolicy. Przez całą noc cały P a ry ż zn a jd o w a ł się n a nogach, tań c z ą c i b aw iąc się w lo k alach p u b liczn y ch i n a b u lw a ra c h stolicy. T ańce i zab aw y trw a ły do ra n a. Od rana wzdłuż Pól Elizejskich za specjalnie ustaw ionym i balustradam i i wzdłuż całej Avenue Fochę, która prow adzi do dworca, zaczęły się grom adzić tłumy, przybyw ające z zapasam i żywności, aby pierwsze śniadanie I obiad zjeść na -miejscu i mleć możność znalezienia się jak najbliżej balustrady 1 pow itania dostojnych gości angielskich. Około 2 tys. dziennikarzy, zarówno francuskich, jak 1 zagranicznych, przybyłych z całego św iata, a w szczególności z Ameryki na uroczystości paryskie, lędwie się mogło pomieścić n a obszernej, specjalnie dla njch przeznaczonej trybunie. Setki fotografów i operatorów film o wych ustawiło swe aparaty. Na dworcu W zdłuż całej trasy przejazdu orszaku k ró lewskiego uszykowano dwie dywizje piechoty oraz oddziały kaw alerii kolonialnej. Przed dworcem stanęły oddziały honorowe wszystkich rodzajów broni. Pociąg królewski, prow adzony przez specjalną lokom otywę aerodynam iczną, udekorow any barw am i angielskimi i"'francuskimi, zajechał punktualnie na przebudow any dworzec w L asku Bulońskim, na który w r przybył również z wizytą po wojnie światowej król Jerzy V-ty. Na dworcu oczekiwał parę królew ską prezydent Lebrun z m ałżonką w otoczeniu prem iera D alądier i m inistra Spraw zagr. Bonąeta, który powitawszy króla angielskiego w porcie bąlońskim, wyprzedził go o 5 m inut, przybyw ając do Paryża specjąlnym pociągiem torpedą, członków rządu, przewodniczących Senatu i Izby Deputowanych oraz szczupłego grona najwyższych dostojników Francji. W pałacu d'orsay Orszak królewski przybył o godz do pałacu d'orsay, na którym z chwilą, gdy król i królowa wysiedli na dziedzińcu pałacu, wyciągnięto na maszt sztandar królew ski z wyhaftow anym i herbam i Anglii. Prezydent Lebrun wraz x m ałżonką SIED EM GROSZY" Nr. iq TQ38 r. entuzjastyczni witał brytyjską parę królewską pożegnał się przy wejściu do pałacu z parą królewską i odjechał do Pałacu Elizejskiego. W 20 m inut później król i królow a wyruszyli z pałacu d'orsay do Pałacu Elizejskiego, by złożyć prezydentowi pierwszą wizytę. W pałacu Elizejskim Paryż, PAT. W czoraj o godz angielska para królew ska złożyła wizytę w Pałacu Elizejskim, podczas której pani Lebrun wręczyła królowej piękny kilim. O godz angielska p ata k ró lewska, entuzjastycznie w itana po drodze przez zgromadzone tłumy, pow róciła do pałacu d'orsay. O godz król przyjął członków korpusu dyplomatycznego, którzy zostali mu przedstaw ieni przez am basadora brytyjskiego, O godz. 20 para królewska udała się na o- biad do Pałacu Elizejskiego. Uszykowane wzdłuż drogi oddziały wojskowe prezentowały broń. Król był ubrany w m undur m arszałka armii brytyjskiej. Przed Pałacem Elizejskim oddały honory wojskowe dwa bataliony Gwardii Republikańskiej. Po pow itaniu dostojnych gości przez prezydenta Lebruna i jego małżonkę, w salonie am basadorów odbyła się prezentacja zaproszonych gości parze królewskiej. Królową prow adził do stołu prezydent Lebrun, zaś panią Lebrun król. W śród zaproszonych gości znajdow ali przewodniczący Senatu, Jeanneney, oraz Izby Deputowanych, Herriot, członkowie rządu z prem ierem D aladier na czele oraz szefowie placówek dyplomatycznych z m ałżonkami. Podczas obiadu przygrywała m uzyka Gwardii Republikańskiej. W czasie przyjęcia w Pałacu Elizejskim prezydent Lebrun wręczył królowej Elżbiecie insygnia wielkiego krzyża Legii Honorowej, podczas gdy król Jerzy udekorował prezydenta Lebrun wielkim krzyżem orderu Podwiązki. O godz angielska para królewska opuściła Pałac Elizejski, udając się na spoczynek do swych apartamentów na Quai d'orsay. Prezydent Lebrun wraz z małżonką odprowadził swych gości aż do samochodu. Zgromadzone przed pałacem oddziały wojskowe oddały należne parze królewskiej honory. Przym ierze frasicusko-brytyjskie Paryż, PAT. Dziś fc rana król Jerzy VI w mundurze m arszałka w ojsk brytyjskich w towarzystwie am basadora Phippsa dożył wieniec na grobie francuskiego Nieznanego Żołnierza pod Łukiem Trium falnym na placu Gwiazdy. Następnie para królewska w towarzystwie prezydenta Lebruna z m ałżonką udała się na pięknie udekorow aną przystań, gdzie honory wojskowe oddały oddziały m arynarki, skąd na m otorów kach w yruszyła do ratusza. Na ratuszu pow itał parę królewską prezes rady m unicypalnej, prezydent m iasta oraz prefekt Sekwany, którzy wygłosili przemówienia, w skazując na liczne więzy łączące oba narody. W odpowiedzi król Jerzy VI oświadczył:, Mój dziadek przybył tu w r i założył fundam enty pod przym ierze francusko-brytyjskie, mój ojciec przybył tu w kw ietniu 1914 r., aby potwierdzić to przymierze, które wkrótce potem otrzym ało chrzest bojowy. Dziś z kolei ja tu przybyłem, by skonstatow ać, aby przymierze nasze nic nie straciło na swej sile i żywotności. Królowa i ja jesteśm y nadzwyczaj radzi z waszego p;.,: a przyjęcia, którego przyjazny charakter szczególnie nas wzrusza. W szystkim wam serdecznie i z wdzięcznością dziękuję". Następnie parze królewskiej wręczono dary od m. Paryża. Po czym dostojni goście wśród entuzjastycznych okrzyków tłum u powrócili da pałacu d'orsay. O godz para królewska udała się na śniadanie w ścisłym gronie do am basady brytyjskiej. Banki pozbawione obrotu dewizami W arszawa, Tel. wł. Minister Skarbu pozbawił prawa obrotu dewizami 6 różnych banków w Polsce, m. in. dwa banki we Lwowie i 2 banki w Poznaniu. Marsz da Palestyny W arszawa, Tel. wł. W czoraj kolportow ano w dzielnicy żydowskiej ulotki Legionu Żydowskiego". W ulotkach tych organizator nowego m arszu do Palestyny, adw okat Rłppel wzywa młodzież żydowską, aby się zapisała na uczestników m arszu pierwszego, który wyruszy z Polski w końcu przyszłego miesiąca do Palestyny. W marszu tym ma wziąć udział jakoby 10 tys. osób. U trumny w królowe! matki Bukareszcie Bukareszt, PAT. A gencja R ador donosi, źe w czoraj o godz p rzy b y ł sam olotem do B ukaresztu Królowa rum uńska Maria, która zm arła w tych dniach w 63-cim roku życia, książę M ikołaj ru m u ń sk i celem w zięcia u- działu w uroczystościach pogrzebow ych k ró low ej w dow y M arii. W kołach politycznych p o d k reślają, że od chw ili przybycia do B ukaresztu księciu Mik o łajow i oddaw an e są honory, należne członk o m d o m u królew skiego. Ks. M ikołaj, k tó ry opuścił W enecję ja k o zw ykły śm iertelnik, noszący nazw isko B rana, został przy jęty w B ukareszcie jak o b ra t panującego kró la. Ks. Kentu na pogrzebie zmarłe] królow ej rumuńskiej L o n d y n, PAT. K siążę K en tu o d jechał w czo raj do R u m u nii, gdzie rep rezen to w ać będzie an g ielsk i dom p a n u ją c y n a pogrzebie kró lo w ej-w d o w y M arii. Zatrzymanie parlamentaimszów jageńskich Tokio, PAT. Agencja Domei donosi z Hunczun, źe dwaj parlamentariusze japońscy z białą chorągwią wyruszyli w poniedziałek o godzi z punktu granicznego na terytorium mandżurskim z notą, wystosowaną przez lokalne władze wojskowe japońsko - mandżurskie do dowódcy wojsk sowieckich w m. Nowokijewsk. Obaj parlamentariusze zostali przyjęci przez dowództwo sowieckie, któremu wręczyli notę. Agencja Domei dodaje, że sytuacją powinna ulec wyjaśnieniu po powrocie w kwaterze dowództwa wojsk sowieckich parlamentariuszów, który spodziewany jest za dwa dni. Agencja Domei donosi z zagranicy koreańsko - sowieckiej, że parlamentariusze japońscy, którzy w poniedziałek wieczorem przybyli do kw atery dowódcy sowieckich sił nad granicą koreańską celem przedłożenia żądań japońskich, nie powrócili jeszcze do swych oddziałów. Istnieją Obawy zdaniem Agencji Domei że parlamentariusze zostali zatrzymani przez władze sowieckie pod jakimkolwiek bądź pretekstem. Anglia nie bedsie bierna w razie konfliktu z Czechosłowacją Londyn, Tel. wł. Manchester Guardian" donosi w związku z zagadnieniem czesko-niemieckim, że kanclerz Hitler chciał się przekonać, czy Wielka Brytania w razie wojny między Niemcami a Czechosłowacją zacho wa się biernie. Gdyby tak było, wybuch wojny byłby nieunikniony. Gdyby jednak Hitler nie mógł liczyć na neutralność Wielkiej Brytanii, ryzyko wojny byłoby dla niego o wiele poważniejsze. Pismo to donosi, że kanclerz Hitler w ciągu ostatnich dni stał się bardzo krytyczny i bojaźliwy. W tych dniach odbyła się konferencja w sprawie czechosłowackiej, w której poza Hitlerem wzięli również m. inn. udział premier Goering i min. Goebbels. Podobno Goebbels doradzał kanclerzowi umiarkowanie w sprawie czechosłowackiej, ponieważ był przekonany, że Czechosłowację można zastraszyć energiczną propagandą. Również i Hitler wypowiedział się za umiarkowaniem, jedynie czynniki niemieckiego sztabu generalnego wypowiadały się za podjęciem akcji. Tokio, PAT. Agencja Domei donosi, że dwaj parlamentariusze, którzy dwa dni temu przekroczyli granicę sowiecką celem doręczenia dowódcy wojsk sowieckich w Nowokijewsku noty japońsko - mandżurskich władz wojskowych w sprawie przywrócenia status quo ante w obszarze Czangkufeng, dotychczas nie powrócili. iw kołach dobrze poinformowanych wskazują, że japońsko - mandżurskie w ładze wojskowe podejmą na własną rękę akcję, mającą na celu przywrócenie status quo w wypadku, gdyby się okazało, że parlamentariusze zostali zamordowani lub uwięzieni po stronie sowieckiej. Minister wojny gen. Itagaki po naradzie z min. spraw zagr. gen. Ugaki udał się do pałacu cesarskiego, gdzie zreferował cesarzowi sprawę wspomnianego incydentu granicznego. Po wyjściu z pałacu gen. Itagaki zwołał na naradę szereg wyższych oficerów mnisterstwa wojny 1 sztabu generalnego. Wedle wiadomości z pogranicza mandżursko - sowieckiego i koreańsko - sowieckiego, koncentracja wojsk sowieckich w obszarze Czangkufeng trwa nadal. Terroryści przed sądem Sprawa włamania tło starostw a w Radzyminie Warszawa, Tel. wł. Przed Sądem Grodzkim w W arszawie toczyła się sensacyjna rozpraw a przeciwko spraw- Kroi6 Zygmunt Wilski w ręcza w sejmie orędzie królewskie W arszawa, Tel. wł. Nielzwykły incydent rozegrał się w bufecie sejmowym. Do przebogatej galerii oryginałów w arszaw skich zalicza się także niejaki Zygmunt W ilski, uw ażający się za dziedzica korony polskiej, króla Zygmunta IV. Już dawno nie było o nim słychać. W czoraj znów się przypom niał król jegomość, korzystając z chwilowej nieuwagi woźnych, przem knął się z poczekalni do bufetu sejmowego, gdzie akurat spożywał obiad wiceprem ier Kwiatkowski. Zaczepiwszy w icepremiera, W ilski podszedł do niego i, wygłaszając przemówienie, wręczył p. min. Kwiatkowskiemu orędzie królewskie. Wywodów swych jednak nie zdołał skończyć, przeszkodziła mu bowiem straż marszałkowska, która nie bacząc na dostojeństwo m ajestatu" dopomogła królowi o puścić gmach Sejmu. 12 sędziów przysięgłych świadkami Lwów, Tel. wł. Sąd Okręgowy we Lwowie wyznaczył termin rozpoznania sprawy inż. Adama Doboszyńsklego na 29-go sierpnia. W skład kompletu nie będzie wchodził żaden z sędziów, którzy dotychczas sądzili sprawę. Sprawa obliczona jest na kilka dni Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego oczywiście w ramach wyłącznie punktu w procesie Doboszyńsklego 3-go aktu oskarżenia. W związku z wyjaśnieniem Sądu Najwyższego, że co do interpretacji werdyktu powołani są wyłącznie przysięgli, obrona zgłasza sensacyjny wniosek, o powołanie w charakterze świadków wszystkich dwunastu przysięgłych celem ustalenia intencji ławy przysięgłych, jak również celem stwierdzenia, że przewodniczący trybunału sędzia Dysiewicz wyjaśnił przysięgłym, że w razie odpowiedzi twierdzącej na zmodyfikowane pytanie 4-te inżynierowi Doboszyńskiemu grozi jedynie kara grzywny. Inżynier Doboszyński czuje się dobrze, rękopis z jego pracy naukowej dotychczas nie został mu zwrócony. W chwili obecnej inż. Doboszyński zajęty jest pisaniem sztuki teatralnej, osnutej na tle życia więziennego. com włamania do starostwa powiatowego W Radzyminie, Janowi Maniakowi, Feliksowi Bartosiakowi 1 Władysławowi Kołodziejczykowi» którzy, jak ustaliło dochodzenie pozostawali w kontaktach z terrorystyczną organizacją ukraińską OUN. W roku ub. do starostw a powiatowego w Radzyminie zakradli się w nocy złodzieje, którzy zrabowali pieczęcie urzędowe, rewolwery oraz blankiety do paszportów zagranicznych. Blankiety paszportow e złodzieje wyprzedali osobom, które nielegalnie chciały przekroczyć granicę znalazłszy się w kolizji z prawem. * Część takich em igrantów za fałszywymi paszportam i policja zatrzym ała w Gdyni, gdy uciekinierzy usiłowali dostać się na statek. Natomiast broń oraz pieczęcie urzędowe, jak wykryła policja lwowska dostarczył Maniak terrorystycznej organizacji OUN., z którą pozostawał w kontakcie. Sąd skazał Maniaka i Kołodziejczyka na 5 lat więzienia, nakazując obu złodziejów osadzić po odbyciu kary w zakładzie dla niepoprawnych przestępców w Koronowie. Feliksa Bartosiaka uniewinniono. Obrońcy Cywińskiego oskarżeni Warszawa, Tel. wł. Podjęte zostały dochodzenia prokuratorskie przeciwko 15 adwokatom, którzy Podpisali skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w procesie doc. Stanisława Cywińskiego. Adwokaci dopuścić się mieli w skardze obrazy sądu. W poniedziałek przesłuchano w tej sprawie już 2 adwokatów spośród oskarżonych członków palestry.

3 Nr t. Dziś: Onufrego Jutro: Marii Magdaleny Wschód słońca: g. 4 m. 01 Zachód: g. 20 m. 10 Długość dnia: g. 16 m. 09 RADIO CZWARTEK, 21 LIPCA 1938 R. Katowice. 5,15 Płyty. 6,20 Płyty. 6,45 Gimnastyka. 7,00 7,15 Dziennik poranny. 11,57 Sygnał czasu. 12,03 do Audycja południowa. 14,00 Płyty. 15,10 Giełda zbożowa i tow arow a. 15,15 Moje w akacje" powieść dla dzieci. 15,30 Szkoda" pogadanka dla młodzieży. 15,45 W iadomości gospodarcze. 16,00 Koncert solistów. SIEDEM GROSZY" Str. 3 M aew lel b o n a m b e z r o M n g d i Sąd Okręgowy w Katowicach rozpa- kawalerów, gdyż bony te, opiewające na trywał w ub. środę sprawę Władysława 60 kg. kartofli, dawały się łatwo sfałszo- Kasprzaka, Brunona Dylonga, oraz Ja- wać przez dopisanie jednego zera. kuba i Józefa Matejów z Mysłowic, którzy kupowali od bezrobotnych bony na kartofle, a następnie fałszowali je i sprzedawali. Kupowali oni bony od bezrobotnych S Ä t r s a s s r ***>** = * *». m m. T W A R D A W O D A zawiera dużo wa W iadomości radiotechniczne. 17,10 Popularne meio- P n a, które p-owoduje, Że bielizna jest die i piosenki ludowe. 17,50 W iadomości rolnicze. 18,10 Szara. N atom iast pranie mydłem wej konkurencji. 21,10 O rkiestra m andolinistów H alka" z Roździenia. 21,50 W iadomości sportowe. 22,05 Za miedzą audycja słowno-muzyczna. Katowice miasto Redakcja i Administracja: Katowice. ul. Sobieskiego I I. Tel ODDZIAŁ: KATOWICE, MARIACKA 5, TEŁ KATOWICE. Capitol: Tajem nica samotnego domu. Casino: W ięcej niż sekretarka. Colosseum: Zwycięska wal- - ka. Słońce: Linia M aginota. Stylowy: 1) 39 kroków. S) O rient Ekspres. Union: Człowiek, który żył dwa razy. KATOWICE-BOGUCICE. A tlantic: Jedna na milion I nadprogram. ZAŁĘŻE. Rai: 1) W arszaw ska cytadela. 2) Droga w nieznane. KATOWICE DAR. Dębina: Niewinnie się Zdrajca. zaczęło I (K) SŁABOŚĆ DO KOLCZYKÓW. K lara Krendzel, służąca z Małej Dąbrówki, ma dziwną słabość do kolczyków. Dnia 19 bm. przytrzymano ją w składzie jubilerskim Salam ona Szwajdy w Katowicach, ul. 3 Maja na gorącym uczynku kradzieży pary kolczyków. Odebrane kolczyki zwrócono poszkodowanemu, lecz przy dalszej rew izji znaleziono u Krendzelówny u- krytą w rękawie drugą parę kolczyków, które zapewne też pochodzą z kradzieży. W obec tego Krendzelównę osadzono w aresztach policyjnych celem przeprowadzenia dalszych dochodzeń. (Wka) (K) WSZYSCY SPALI. Do m ieszkania Heleny Pawliczek, zam. w Katowicach (ul. W ierzbowa 18) podczas snu domowników zakradli się nieznani sprawcy i zabrali kilka sukien damskich, bieliznę i walizkę, łącznej wartości 180 złotych. (Wka) (K) POD POCIĄG nr na szlaku kolejowym Mysłowice Brzezinka, rzucił się 23- letni Jerzy Ksiądz z Mysłowic, zam ierzając popełnić samobójstwo. Kierownik parow ozu zauw ażył w ostatniej chwili zam iar desperata i zdołał parowóz zatrzymać, jednakże Ksiądz uderzony przodem lokomotywy, doznał bardzo ciężkich obrażeń. (K) W TRAMWAJU zdążającym z Katowic do Nowego Bytomia jechało 3 podpitych osobników, którzy nie chcieli zapłacić za przejazd. Obecny w tram w aju służbowo policjant z Nowego Bytomia interw eniow ał na wezwanie obsługi tram w aju. W trakcie interw encji osobnicy rzucili się na policjanta i pobili go, a w yparci z tram w aju na przystanku koło kopalni Polska w Świętochłowicach, wybili w tram w aju kilka szyb, po czym zbiegli w kierunku góry Hugona. Ustalono już ich nazwiska. Staną oni przed sądem. czyni bieliznę śnieżno-białą. Cztery takie sfałszowane bony na 600 kg. każdy kupiła niejaka Wiktoria Sarnowa i w chwili, gdy usiłowała wziąć na nie kartofle, fałszerstwo wydało się. Sprawę W ładysława Kasprzaka, który odbywa obecnie służbę wojskową, oraz sprawę Jakuba Matei, kilkanaście razy już karanego, sąd wyłączył, natomiast Józef Mateja i Brunon Dylong skazani zostali po 6 miesięcy więzienia. Temu ostatniemu zawieszono wykonanie kary na 3 lata. (b) Żałoba w obozie harcerek w SwiętoszSwee Harcerka z Lipln SI. zginęła pod kołami samochodu Obóz letni harcerek w Świętoszówce okryty jest żałobą. Przebywająca na o- bozach letnich dziesięcioletnia harcerka Irena Gajówna z Lipin uległa śmiertelnemu wypadkowi. Gajówna wyszła z obozu celem poczynienia drobnych zakupów w znajdującym się w pobliżu sklepie. Przechodząc przez drogę w Świętoszówce natknęła się ona na nadjeżdżający samochód osobowy kierowany przez Stanisława Matysiewicza z Katowic; harcerka wpadła pod koła samochodu ponosząc śmierć na miejscu. Przeprowadzone dochodzenia w kierunku ustalenia winy śmierci młodej harcerki wykazały, że Gajówna poniosła śmierć na skutek własnej nieostrożności i dziecięcej lekkomyślności. Śp. Gajówna była bardzo wesołego usposobienia i bardzo łubiana przez wszystkie druhny, dlatego niespodziewana i tragiczna śmierć Katowice powiat ODDZIAŁY: MYSŁOWICE, BYTOMSKA 2, SIEMIANOWICE, DAMROTA 2, SZOPIENICE, WARSZAWSKA 1 SIEMIANOWICE. Kam eralne: 1) Zaulaj m l. 2) Szesnastolatka. Apollo: 1) Król i chórzystka. 2) Na krawędzi życia. SZOPIENICE. Colosseum: 1) Alarm na morzu. 2) Pieśń słońca. Hel: 1) Port A rtura. 2) Król burleski. Bałtyk: zamknięte. JANÓW SL. Słońce: X) Madame Lenom. 2) Cienie Brodwayu. MYSŁOWICE. Odeon: nieczynne. Helios: 1) Obrońcy Rio Grande. 2) Pierw szy pocałunek. Adria: 1) Pieśń skazańców. 2) N adprogram. PAWŁÓW. Eden: zamknięte. BIELSZOWICB. Śląskie: 1) Jej największy błąd. 2) Książę X. KOCHŁOWICE. Bajka: Ostrożnie z miłością oraz nadprogram. ORZEGÓW. Światowid: Nancy Steel zaginęła i Zbudź się i żyj. wywarła przygnębiające wrażenie w całym obozie harcerskim. Zawiedziona gniłaś! Ubiegłego wieczoru, wskoczyła do stawu na t. zw. Bagnie w Szr :ach (ul. Krakowska) w zamiarze samobójczym 17- letnia Anna L. z Szopienic (Krakowska 16). Młodocianą desperatkę wydobyli z wody przechodnie i oddali pod opiekę lekarską. Przyczyną rozpaczliwego kroku zawiedziona miłość. Firanki, obicia meblowe Katowice, P I. Marsz. Piłsudskiego nr. 2 KNURÓW. W anda: 1) Confetti. 2) Królestwo za pocałunek. NOWA WIEŚ. Piast: 1) Królowa W iktoria. 2) Tajemniczy przeciwnik. Sienkiewicz: 1) Dzisiaj i zawsze. 2) Postrach opery. (KP) TARGI NA PROSIĘTA. U rząd gminny Nowa.W ieś, pow. kaifowttikieigo, podaje do wiadomości, że ŚląsM Urząd Wojewódzki, zezwolił na.urządzenie targów ma prosięta na targowisku w Nowej-W si dw a raizy w miesiącu. Dni targowe wyizinaczia się na każdy pierwszy czwartek, pierwszej i drogiej.połowy miesiąca, a mianowicie 27 łapcia 4 i 16 sierpnia 1 i 15 września itd. Chorzów miasto ODDZIAŁ: CHORZÓW, ZJEDNOCZENIA 2, TEŁ CHORZÓW. Apollo: 1) Życie ulicy. 2) Panow ie z towarzystw a. Colosseum: 1) Praw o młodości. 2) Trafalgar. Delta: 1) Zielony sygnał. 2) Zabronione szczęście. Roxy. 1) Tajny wywiad. 2) Królowa W iktoria. Rialto: 1) Śm iertelny skok. 2) Szyfr 77. Wypadek lotniczy pod Chrzanowem Pasażerowie rannego pociągu zdążającego z Katowic do Krakowa, byli w dniu 19 bm. świadkami niezwykłej katastrofy lotniczej, jaka się wydarzyła między Trzebinią a Dniową tuż obok toru kolejowego. Mianowicie samolot obniżył lot w momencie zbliżania się pociągu i zaczepił o przewody linii wysokiego napięcia Siersza Kraków. W ułamku sekundy aparat rzucony siłą bezwładności, wykonał w powietrzu kilka salt i skapotował, łamiąc skrzydła, podwozie i niszcząc motor. W pociągu rozległy się krzyki przerażonych pasażerów, kilka pań zemdlało. Natychmiast zatrzymano pociąg i pospieszono rozbitkom z pomocą. Zanim jednak obsługa pociągu zdążyła dobiec do miejsca katastrofy, spod szczątków rozbitej maszyny wydostał się o własnych siłach cudownie ocalony pilot, który poza ogólnymi potłuczeniami nie odniósł żadnej poważniejszej kontuzji. Przyszedłszy do przytomności oddał kierownikowi pociągu raport dla swoich władz i pozostał przy rozbitej maszynie. Zwrotiniafec aapatiował 0-leliiia tórarep h e Na polach pomiędzy Bogucicami a Wełnowcem został przytrzymany 44-letni Stanisław Ch., bezrobotny ślusarz z Michałkowie (Marsz. Piłsudskiego 12), który napastował tam 9-letnią dziewczynkę. Na krzyk dnecka nadbiegli przechodnie, którzy zwyrodnialca oddali w ręce policji. Na polecenie prokuratora został on osadzony w areszcie. Świętochłowice powiat ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: Szalona Claudette i Pobrali się zawcześnie. Colosseum: Orient-ekspress i W yspa zatraceńców. PIEKARY ŚL. Uciecha: Korsarze. Apollo: 1) Groźny Bill. 2) Podwójne wesele. 3) P. A. T. WIELKIE HAJDUKI, śląskie: 1) Dzisiejsza miłość. 2) Zdobywca serc. LIPINY. Colosseum: Więcej niż sekretarka i śpiew a jący kowboy. Casino: zamknięte. CHROPACZÓW. Śląsk: nieczynne. RUDA ŚL. Bałtyk: 1) Cały Paryż śpiewa. 2) Melodie cygańskie. Piast: 1) Zew dżungli. 2) Grzech młodości. NOWY BYTOM. P atria: 1) Toni z W iednia. 2) Dwoje z tłumu. ŁAGIEWNIKI. Raj: 1) K urier carski. 2) Dziewczę z tem peram entem. NOWA WIEŚ. Piast: 1) Rapsodia. 2) Diana Szanghaju. Sienkiewicz: 1) Korsarze. 2) Romantyczny milioner. (ŚW.) PRZYBÓR. W nocy na środę nastąpił gwałtowny przybór rzeki Brynicy, której poziom wyniósł 1 mtr. ponad stan norm alny. W okolicach Kamienia pow. świętochłowickiego znalazły się pod wodą okoliczne pola. W 3 miejscach woda dotarła do osiedli ludzkich, n m g m m g m B F, jednakże nie zdołała ich zalać. Po północy wody poczęły opadać i nad ranem doszło do kilkunastu tylko centym etrów ponad stan normalny. PODSTAWOWE DANIE Było to w niedzielę tuż przed ostatecznym uformowaniem nowego rządu francuskiego. Georges Bonnet, zmęczony rozlicznymi nara darni i konferencjam i, wszedł do bufetu przy Izbie Deputowanych i zasiadł przy stoliku. Podchodzi kelner: Co dla pana? Dla mnie? Oczywiście sprawy zagraniczne! NAD TAMIZĄ Na Trafalgar Square spotykają się dwaj londyńczycy. Czy był pan na ostatnim meczu bokserskim? Nie, ale byłem na po siedzeniu Izby Gmin! KOLONIE Podczas Dni kolonialnych" w Toruniu jakaś babina, przyglądająca się pochodowi, pyta swego sąsiada, co to są kolonie. Zapytany jak tylko um iał wytłumaczył i dodał, że Polska domaga się kolonii w Afryce. Jakie te ludzie są nienasycone, zdziwiła się kobiecina, dopiero co przyłączyli trzy powiaty, a już im się zachciewa ziemi w Afryce Ärlena. Rulicz uprzednio wtajemniczył mnie w swoją działalność, a potem wraz z komisarzem Lipką zaincenizowaliśmy m aleńką komedię przed występnym przodownikiem Kaczmarkiem, niestety, zakończoną tragicznie Tak, wiem o tym doktorze. odparł. Gdy odzyskałem przytomność, skonstatowałem, że znajduję się w sanatorium, w którym Rulicz umieścił Krawickiego. I to także wciąż nasuwało mi obraz przyjaciela. Tych bolesnych wspomnień miałem tu zbyt wiele. Dawne to już czasy, a jednak wiem napewno, że nigdy ich nie zapomnę. Nagle rozległo się dyskretne pukanie do drzwi. Proszę wejść! rzucił doktór obojętnie. Obydwaj utkwili wzrok w drzwiach. Do gabinetu weszła pielęgniarka. Proszę wybaczyć, że przerw ałam panom pogawędkę, rzekła urzędowym tonem ale do pana Borskiego przyjechał pan, który tu swego czasu już był. Cliton? wykrzyknął Borski radośnie. Tak, proszę pana. O, proszę zaprowadzić go do mego pokoju, Tam właśnie czeka. Dziękuję pani, już idę. Pielęgniarka wyszła. Borski spojrzał rozjaśnionym wzrokiem na doktora Bilskiego. Proszę m l wybaczyć, doktórze. Ależ, niech pan idzie przywitać przyjaciela. Z naszej trójki, my dwaj pozostaliśmy. rzekł ze smutkiem i wolnym krokiem opuścił gabinet. Przeszedł korytarz, zatrzymał się przed jednymi z licznych drzwi i otworzywszy je wszedł drodze życia, bo wiem, że mam w panu najlepszego przyjaciela. Muszyński w miarę wymawianych słów stawał się coraz bledszy. Serce waliło mu jak młotem, czuł bowiem, że słowa jej były wyrokiem dla niego. To też gdy skończyła, był już opanowany na tyle, że nie dał poznać po sobie wielkiej tragedii, jaką w tej chwili przeżył. I zostanie pan nim dalej, nieprawda? rzekła Anita, wstając, wyciągnąwszy do niego rękę. Nie odpowiedział nic, pochylił tylko głowę nisko i gorąco ucałował podaną sobie dłoń. A kiedy po godzinie znalazł się w swoim gabinecie i bezwiednie sięgnął po książkę, która otwarta leżała na biurku, wzrok jego padł na następujący ustęp:...wiedzę m ożem y przyjm ow ać od innych, lecz m ądrości m u sim y n a u czyć się sami, Źródło je j bierze początek z głębi nas samych, z sam otnych rozm yślań i marzeń. Woda jego jest przezroczysta i zim na ja k prawda, lecz sm ak ma gorzki ja k łzy... ROZDZIAŁ 18 RADOSNA WIADOMOŚĆ. Kazimierz Borski uśmiechnął się blado, Dziękuję, doktorze, pan sobie wcale nie wyobraża, jak bardzo pragnę wyrwać się z tego szpitala i wyjechać do swoich najbliższych. Przyzna pan, że ta konieczna izolacja trw ała już dość długo, aby wywołać rozgoryczenie. Doktór Bilski przytaknął lekko głową. Gdy mnie tu przywieziono, byłem na wpół nieboszczykiem, później mogłem tylko obserwować

4 Str. 4. SIED EM GROSZY" Nr. lęg r J e d n ą z n a jb a rd z ie j gorący ch sp raw, jak ie o m aw iano n a w to rk o w y m posied zen iu R ady m iejsk iej w K atow icach, b y ła sp ra w a sp o ru gm iny m iejsk iej K atow ice z zarząd em W sp ó ln o ty In teresó w o grunty położone w poszczególnych częściach K atowic. O kazuje się bow iem, że n ie k tó re ulice sta n o w ią w łasność gm iny i W spólnoty. Tak jest np. z ulicą Zam kową, gdzie jezdnia jest w łasnością W spólnoty Interesów. O tóż m iastu chodziło o usunięcie ty ch an o m alii i w y k u p ien ie terenów. S p raw a ta ciągnie się ju ż od daw na, gdyż W sp ó ln o ta ch cia ła początkow o około 140 zł za m etr kw adrałow y(l). W ów czas to zap rzy siężeni rzeczoznaw cy, u sta la ją c w arto ść p o szczególnych teren ó w, oszacow ali je p rz e ciętn ie n a 40 zł za m e tr k w ad rato w y. Ale m iasto i-tej sum y nic b y łoby w stanie zapłacić, w ięc rozpoczęły się targ i i w reszcie W sp ó ln o ta poszła n a daleko idące u stęp stw a. M ianow icie p rzy ul. Z am kow ej w ykupi się ogółem 8700 m tr. kw adratow ych po 12 zł m etr, teren przy ul. F ra n c u s k ie j po 6 zł m etr. T e re n y n a d R aw ą od w ylotu ul. M o n iu szk i do ul. B ogucickiej (ogółem m tr. k w ad r.) p rzeciętn ie po 10 zł za m etr, w zależności od położenia. N a ul. L eo p o ld a w y k u p i się 1668 m tr. k w ad ra to w y c h po 6 zł m etr i p rz y ul. W olności 1497 m etró w po 3 zł. D a to ogólną sum ę około złotych, przy czym 150 tysięcy m agistrat zapłaci gotów ką, reszta zaś będzie zbonifikow aua z należności podatkow ych. K oszty p rz e w ła szczenia p o n iesie m agistrat. G orąca dyskusja N ad sp ra w ą tą w yw iązała się b ard zo o b szern a d y sk u sja, w czasie k tó re j poszczególni ra d n i atak o w ali zarząd W sp ó ln o ty In teresów, p o d k re śla ją c jego nieobyw atęlakie stanow isko. O kazało się p rzy tym, że zalegle p o d a tk i za ro k 1930, 31 i 32 w o góln e k w o cie około m iliona złotych dotychczas do kasy m iejsk iej nie w płynęły. W ów czas prezydent dr. K o cu r w yjaśnił, że W sp ó ln o ta In teresó w zapłaciła w szelkie podatki Skarbow i P aństw a akcjam i i w sum ie tej m ieści się ró w n ież należność dla m iasta K atow ic. C hodzi ty lk o teraz o rozliczenie się m iasta ze Skarbem Państw a. Obawa przed wywłaszczeniem? IWöita szczegóły poi Bady m, Katowic M im o to ra d n i m iasta p o d k reślali, że g ru n ty, k tó re m a ją b y ć n ab y te, są i ta k za drogie i W sp ó ln o ta In teresó w, u stęp u jąc z p ie rw o tn y c h żądań, pow odow ała się n ie dob rem m iasta i in teresem publicznym, ale... obaw ą przed w yw łaszczeniem, które ze w zględu na konieczność rozbudow y m iasta m usiałoby nastąpić. P ad ły ró w n ież głosy, aby m iasto w zam ian za należne p o d atk i przejęło część akcji W sp ó ln o ty Interesów i w ten sposób stało się udziałow cem przedsiębiorstw a, które m a coraz bardziej spo- Mimo tych licznych uw ag w niosek m agiłeczny charakter. stratu przyjęto. Dworzec autobusowy czy sta c ja? S praw ą, k tó ra w yw ołała rów nie gorącą d y sk u sję n a posiedzeniu R ady, była k w estia dw orca autobusow ego. O tóż w yłoniła się k w estia, czy m a to być o kazały dw orzec k ry ty z w szelkim i u rząd zen iam i i garażam i, czy też zw y k ła stacja tym czasow a, n a k tó re j au to b u sy b ędą się ty lk o n a chw ilę zatrzy m y w ały, p oczem b ęd ą odjeżdżały dalej. R ada m iejsk a stanow czo sprzeciw iła się budow ie na placu Z am kow ym dw orca, w y W odpow iedzi n a to p rezy d en t K o cu r o- św iadczył, że n ie te w zględy były b ra n e pod uw agę, lecz pilność sp raw y. M agistrat b ra ł pod uw agę 5 placów na Czas nagli Odrzucenie projektu P o obszernej d y sk u sji R ada m iejsk a w rezu ltacie o d rzu ciła w całości p ro je k t m agistra tu, godząc się n a u rząd zen ie w ty m m ie j Akcje elektryczne C iekaw a b yła ró w n ież sp raw a nab y cia przez m iasto K atow ice pakietu akcji Śląskich Zakładów E lektrycznych. M ianow icie ch o d zi tu o spolszczenie k a p ita łu tych zak ładów, k tó re o d d ają w ręce p o lsk ie 84 p ro cen t ak cy j. Z tego K atow ice n a b y w a ją 24 p ro c. ak cy j, C horzów 20 proc., Tow. S a tu r n 20 i Jaw o rzn o 20. s p r a w c a» Na ławie oskarżonych Sądu Apelacyjnego w Katowicach zasiedli 22-letni Alfred Poloczek, zam. w Paniówkach, oraz 25 letni Alojzy Melksa e r i 25-letni Alfred Krzymyk z Nowej Wsi, którym ak t oskarżenia zarzucał dokonanie napadu rabunkowego na Luizę Kalinowską, kierow niczkę składnicy kolonialnej firm y Nowy Młyn Parow y w Nowej Wsi, będącej wlasn. Zagro dy w Lublińcu. Bezrobotny Alfred Krzymyk z Nowej Wsi. chcąc wyjść z kłopotów finansowych, postanowi zdobyć pieniądze drogą przestępstwa. Odprowa dzał on kilkakrotnie kierowniczkę w spom niane' składnicy, Kalinowską do domu, a stwierdziwszy, że posiada ona przy sobie całodzienny utarg, sięgający niekiedy sumy zł., postanowi! dokonać na nią napadu rabunkowego. W tym ce ra ż a ją c zgodę n a budow ę jedynie stacji tym czasow ej, gdyż P lac Z am kow y je st n a jd o godniejszym p u n k te m m iasta i w m iejscu tym stanie ratusz. P rzem aw iając p rzeciw k o p ro jek to w i m a g istratu, ra d n i p o d k reślili, że m a g istra t k ie ro w ał się w zględam i n a to, że jest w jednej trzeciej części udziałow cem Śląskich L inii A utobusow ych i w budow ie dw orca na P lacu Zam kow ym w idział sw ój w łasny interes. budow ę dw orca, a w pierw szym rzędzie plac u w ylotu ul. M oniuszki. A utobusy z rynku trzeba było bezw zględnie i jak najprędzej usunąć, gdyż w obecnym stan ie rzeczy przez ry n e k tru d n o je st p rzejść z pow odu n ad m iern eg o ru c h u p o jazdów, a ty m czasem sam o u zb ro jen ie p la c u u w ylotu u licy M oniuszki i p rzy sto so w an ie go do b u dow y d w orca trw ałoby cztery lata. W y ja śn ił on rów nież, że m a g istra t nie rezy g n u je z p ro je k tu budow y n a P lacu Z am kow ym ra tusza i dlatego w um ow ie je s t zastrzeżenie, że po pięciu latach m agistrat m oże usunąć dw orzec z Placu Zam kow ego, zw ra c a ją c Ś ląskim L iniom A utobusow ym ty tu łem odszkodow ania połow ę sum y kosztów budow y dw orca t. j zł. scu jed y n ie otw artej stacji tym czasow ej i oczekuje od m a g istra tu odpow iedniego p ro jektu. W d y sk u sji, ja k a się n a ten te m a t w y w iązała, p ad ły uw agi, że Rady m iejskiej nie należy staw iać w obec faktu dokonanego, ja k to m iało m iejsce w d an y m w ypadku. W p raw d zie m a g istra t robi d o b ry in teres, bo n abyw a ak cje w arto ści około 12 m ilionów złotych za sum ę zaledw ie 4 m ilionów, nie m n iej je d n a k Rada m iejska pow inna była Stały nasz czytelnik, p. Ignacy Franieł z Brzozowie - Kamienia obchodził 20 b. m. rocznicę urodzin. Jubilatowi składam y najserdeczniejsze życzenia Ad multos annosi" w iedzieć o tym w cześniej, a nie teraz. T a k w ię k o m p eten cje R ady m iejsk iej i m a g istra tu w inny być uszanow ane. R ada m ie jsk a w yraża je d n a k zgodę n a zaw arcie tej tra n s ak cji, co stan o w i coś w ro d z a ju abso lu to riu m d la m agistratu. N abyw cy ty ch ak cji u tw o rzą now ą spółk ę, k tó ra ak cje zak u p i i podzieli m iędzy ak c jo n ariu sz y polskich. Motywy wyboru p. Szkudlarza C iekaw e były rów nież m otyw y w ysunięć cia k a n d y d a tu ry p. S zk u d larza n a II b u r m istrza K atow ic n a dalszy o k res 12 lat. M ianow icie, gdyby p. S zkudlarz zrzek ł się sta n ow iska II b u rm istrz a, w ów czas straciłb y p raw o do e m ery tu ry. G dyby zaś R ada m ie j sk a n ie zgodziła się n a jego w ybór, w ów czas em e ry tu rę m u siałb y p łacić p. S zkudlarzow i m ag istrat. W obec takiego sta n u rzeczy w y b ó r p. S zk u d larza zatw ierdzono, (b) Dzieciobójstwo Na skutek doniesienia niemieckich władz prokuratorskich policja katowicka aresztowała 25-letnią Franciszkę H., bez stałego miejsca zamieszkania, obywatelkę polską. H. będąc w stanie odmiennym, wyjechała do Rudzieńca na Śląsku Opolskim i tam 13 czerwca br. nastąpiło rozwiązanie spowodowane umyślnie w ten sposób, że dziecko zmarło. H. zaniosła następnie zwłoki dziecka na cmentarz w Łabętach, gdzie je zakopała, poczem zbiegła do Polski. Dzieciobójczynię osadzono w więzieniu w Katowicach, (b) lu wszedł w porozum ienie z Alfredem Polotizkiem i Alojzym Meiltsnerem, których namówił do dokonania napadu. Do napadu doszło w dniu 19 stycznia b. r. Kalinowska po zamknięciu składnicy w Nowej Wsi, udała się do m ieszkania swoich znajomych, niejakich Szymów, następnie w raz z Emanuelem Szymą i jego żoną udała się w stronę domu. Gdy przechodzili wszyscy przez ulicę Zieloną w Nowej Wsi, zostali nagle napadnięci przez oskarźonych, którzy sterroryzowali idących wystrzałem z rewolweru. Jeden z napastników wyrwał Szynie teczkę z ręki i następnie zaczął mu przeszu kiwać kieszenie. Po dokonaniu tej napaści wszy ey zbiegli w kierunku Szybu Anhang w Nowej Wsi. Wszyscy w kilka dni później zostali przytrzymani. W toku przesłuchania oskarżeni po części tylko przyznali się do winy, w następstwie czego w dniu 5 kwietnia b. r. odpowiadali przed Sądem Okręgowym w Katowiccach, gdzie Poloczek i Meiksner skazani zostali na kary po 3 1 pół roku bezwzględnego więzienia, a osk. Krzymyk na półtora roku więzienia, także bez zawieszenia wykonania kary. Oprócz tego sąd pozbawił wszystkich oskarżonych praw honorowych i obywatelskich na przeciąg lat 5. Obecnie Sąd Apelacyjny po rozpatrzeniu sprawy, zmniejszył Poloczkowi i Meiksnerowi kary z 3 i pół na 2 i pół roku więzienia, a oskarżonemu ICrzymykowi do roku więzienia, zawieszając mu wykonanie kary na przeciąg lat 5. (W) 378 przez okno skrawek nieba, wciąż pokryty całunem chmur. Wreszcie coraz częściej ukazywał się błękit, zjawiło się słońce. W iosna wyparła zimę, a ja wciąż zmuszony byłem leżeć i... rozmyślać. Mam dosyć Łodzi... Łódź mnie przeraża... W tym mieście straciłem najbliższego przyjaciela, w tym mieście omal sam nie postradałem życia. Gdyby nie rodzina, kto wie, czy pragnąłbym tak bardzo powrotu do zdrowia. Wie pan, chwilami nie chce mi się wierzyć, że Jerzy nie żyje. Czasem mam dziwne wrażenie, że otworzą się drzwi, wejdzie mój przyjaciel, przywita się ze mną serdecznie i oświadczy, że jego rzekoma śmierć to był koszmarny sen. Zamilkł. Wiedział, że to, co mówi, jest wysoce nierealne, jest tylko wpływem gorącego pragnienia. Ale pragnienie nie potrafi wskrzesić zmarłego. Tylko w m arzeniach możemy pielęgnować obraz kogoś bliskiego, kto odszedł od nas na zawsze. Czasem osładza to cierpienie, czasem piecze jeszcze boleśniej. Borski nie mógł odżałować Jerzego Rulicza, z którym nieraz zaglądał niebezpieczeństwu w oczy, z którym przeżył niejeden smutek i niejedną radość. I lekarz milczał, rozumiejąc serdeczny żal swego pacjenta, do którego poczuł dużo sympatii. Znał przecież Rulicza i lubił go, odczuwał więc cierpienie człowieka, który zmarłego kochał serdecznie. Milczał, puszczając misterne kółka dymu papierosowego i tylko od czasu do czasu rzucał ukradkiem, pełne życzliwości spojrzenia na swego pacjenta. Rozmowa ta toczyła się w gabinecie doktora Bilskiego, dokąd ten ostatni od czasu rekonwalescencji Borskiego, zapraszał go na pogawędki. Dziś wezwał go po to, aby udzielić mu radosnej nowiny, że już w najbliższych dniach będzie mógł opuścić szpital. * 379 Osobiście żałował trochę, że w ten sposób rozstanie się z człowiekiem, którego bardzo polubił, ale przecież nie mógł go dlatego zatrzymywać w szpitalu. Dla Borskiego była to istotnie niemała radość, bowiem znajdował się już w tych murach około trzech miesięcy. Złamana noga zrosła się dość szybko, ale znaczny upływ krwi, spowodowany licznymi głębokimi ranami, wymagał dłuższej kuracji. Nadszedł wreszcie czas, że kuracja dobiegła końca spowodował to zdrowy organizm człowieka, będącego już jedną nogą na tam tym świecie. Cliton, który w drodze urzędowej dowiedział się 0 jego ciężkim stanie, bezzwłocznie przybył do Łodzi 1 szereg nocy spędził przy jego łóżku. Kochając serdecznie przyjaciela i ceniąc jego żonę, pisał do niej listy miast Borskiego, nie mówiąc nic o jego chorobie. Nie chciał jej martwić, wierząc, że przyjaciel zwycięży chorobę, a wtedy dopiero zawiądomi jego małżonkę. I gdy rzeczywiście m inął kryzys, gdy życiu Borskiego nie zagrażało już niebezpieczeństwo, Cliton zawiadomił żonę przyjaciela i prosił, aby przyjechała do Łodzi. Gdy to nastąpiło, opuścił Łódź i wyjechał do Londynu, gdzie czekała na niego nie mniej bolesna troska. Borski cieszył się z przyjazdu żony, ona bowiem dodawała mu otuchy, przyśpieszając tym jego, wyzdrowienie. Gdy wreszcie był już blisko rekonw a lescencji uprosił żonę, aby powróciła do Indii i zajęła się synkiem, pozostawionym pod pieczą babki. Przed kilku właśnie dniami wyjechała żona, a wkrótce on sam będzie mógł ruszyć jej śladem, I ja brałem udział w waszych trudach. rzekł Bilski nagle. Miałem tu pacjenta, który został skrytobójczo zamordowany przez Ryszarda umm* OKULISTYKA 1 ZYCIE Znakomity okulista, profesor L... odznacza się jowialnym humorem. Każdy człowiek, mający slaby wzrok powiedział na jednym z o- statnich wykładów powinien posiadać dwie pary okularów. Jedną do czytania, drugą do patrzenia na odległość. Tu zrobił małą pauzę, po czym dodał: Ja sam mam nawet trzy pary... Tę trzecią do szukania tam tych dwóchi FACHOWIEC Ludowy komisarz spraw wewnętrznych Jeżów został mianowany komisarzem transportu wodnego. Zagadnienia transportowe nie są dlań obce, jako szef G. P. U. bowiem. Jeżów zajm ował się masowymi transportam i... na tamten świat; ODWROTNA PROCE DURA Rząd kataloński tworzy specjalne oddziały, złożone z krym inalistów zwolnionych z więzień Różnica między Rosją Sowiecką, a czerwoną Hiszpanią polega obecnie na tym. że w Rosji z bohaterów rewolucji robi się krym inalistów, a w Hiszpanii 1

5 Nr i r. SIEDEM GROSZY' Str 5 (Powieli ) STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI Bogaty arystokrata p. Zawieyski, poślubiwszy panienkę» niższej sfery, rozchodzi alg z nią później a nieznanych powodów. Córka ich, Maja, dorósłszy, postanowiła zbadaj przyczyny tego dramatu rodzinnego I odwiedza rozsianą po kraju, nieznaną sobie rodzinę matki, bawiącej w Szwajcarii. Szuka przy tyra podświadomie młodego Człowieka z miniatury, którą znalazła przypadkiem W domu przyjaciółki, Krzysi. Maja w czasie swych wędrówek po Polsce przeżywa wiele wstrząsających przygód, pod których wpływem następuje w duszy panienki przełom: postanawia ona rosta# Jednostką pożyteczną dla społeczeństwa. Odnajduje nadto swój ideał Człowieka miniatury. Jest to młody dr. Przy łucki, lekarz, praktykujący w Staszowie. Maja o- siedla się w tym miasteczku, aby być bliżej ukochanego, niestety Przy łucki zdaje się nie zwracać na nią najmniejszej u wagi. De Br&geton był przem iły. T a ń czył świetnie. W praw dzie tańczyłam 5 z innymi panami, ale z nim było najprzyjem niej. P rzy tym inteligentny i dowcipny, wszystkim, co mówił, tak zupełnie absorbow ał m oją myśl i u- wagę, źe interesow ałam się tylko nim i tem atam i, które on poruszał. Byłam zresztą bardzo rozm ow na, co praw dopodobnie m usiało w yglądać tak, jak gdybym za dużo wypiła w in a! Ale tak nie było. N ie w ypiłam za dużo. W i docznie w łaśnie tyle, ile p o trzeb a było do beztroskiego dobrego n a s tro ju... Kiedy mój sym patyczny tancerz p rzytu lał mnie chwilami mocniej do siebie w silnym wirażu, było mi tak miło, źe uśmiechałam się do niego praw ie z wdzięcznością. Pani jest najbardziej uroczą kobietą, jaką kiedykolwiek spotkałem! pow iedział mi w pew nej chwili. ŚW De Brageton znalazł się koło Anny Zawiejsklej Pani jest nie tylko piękna, ale czarująca w najw yższym stopniu... Piękne pan umie praw ić kom plem enty... odrzekłam z uśm iechem. Sama pani wie najlepiej, że są najszczerszą praw dą... Nie m ogę pojąć, jakim sposobem nigdy pani w tym dom u nie spotkałem, skoro tak dawno już pani tu przebywa, a ja jestem stosunkow o częstym gościem pani V aribont... Jakim sposobem? Po prostu nie udzielałam się w tow arzystw ie. Dlaczego? - Nie miałam ochoty! odpowiedziałam tak lekko, jak gdyby to nie m iałam ochoty" miało wyrażać jedynie kaprys rozpieszczonej kobiety. Czy będę m ógł złożyć pani wizytę, k tó re g o z najbliższych dni? Owszem, bardzo proszę, ale tylko w godzinach wieczornych, bo w ciągu całego dnia jestem bardzo zajęta. Pani pracuje?... i I T ak, naturalnie. Przecież muszę z czegoś żyć. Zabawne, że nie przyszło mi dotąd na myśl zapytać panią o to, co pani robi... P raca, zwłaszcza zarobkowa, zupełnie do pani nie pasuje... W idzi pan, jak pozory mogą mylić. W jaki sposób pani zarabia? D aję lekcji angielskiego. Przez cały dzień? Mniej więcej... De Brageton patrzył na mnie przez dłuższą chwilę wzrokiem, w którym m alowało się w yraźne niedowierzanie. W obec tego pow iedziałam : N iech pan zapyta panią V aribont, jeżeli mi pan nie wierzy. Ale skądże! Nie śmiałbym nie wierzyć... Ale jeszcze raz pow tarzam, że to zupełnie do pani nie pasuje. Z upełnie! T ak samo jak do pana nie pasują ani gospodarka na wsi, ani winnica! A co pasuje? Choćby aktor. A więc moje zachowanie wobec pani, pełne prawdziwego uwielbienia, traktuje pani jako grę aktorską tak? Nie, ale wiejskie gospodarstwo do pana nie pasuje. - Mam nadzieję, że kiedy bliżej się poznamy, czego pragnąłbym bardzo, ocenimy włościwiej nawzajem to, co teraz nazywamy pozorami... Czy sądzi pan, że to łatwa rzecz naprawdę poznać się bliżej? Nie, niełatwe. Ale możliwe... W edług mego zdania niemożliwe! Czy jest pani aż tak bardzo skomplikowaną naturą? Napewno nie mniej niż pan, niż każdy człowiek... Nawet wtedy, kiedy sądzimy, że znamy kogoś jak to się mówi jak zły szeląg, to i wtedy nie znamy g# prawie wcale. Ani siebie samych... Może ujmuje to pani w sposób zbyt skomplikowany. Mam wrażenie, że cały szereg ludzi znam naprawdę dobrze. Czy nie ma pani nikogo wśród swoich bliskich lub znajomych, za kogo mogłaby pani na przykład ręczyć? Nie. Za nikogo nie mogę ręczyć, bo wiem, że nikogo nie znam. Przecież nawet za siebie samą nie będę ręczyć... r W żadnej sprawie? W żadnej! Nawet, powiedzmy, tak prymitywnie i z gruba ujmując sprawę, nawet na przykład, że nie potrafi pani włożyć komuś ręki do kieszeni i u* kraść portmonetkę? Nawet. (Ciąg dalszy nastąpi) Bogactwo, którym darzy nas P ięć złow ionych śledzi przypada corocznie na k a ż d e g o m ieszkańca ziem i. Ze w zględu na w ielką ilość śledzi w m orzach p ółnocn ych Europy są one tanie, a będąc sm aczne I p o s i a d a j ą c w ysoką w artość odżyw czą nadają się do w yrobu różnorodnych przetw o rów. W m orzach p ółnocn ych E uropy p oław ia się 1000 do 1200 m ilionów kilogram ów jgiedzi, dwa razy tyle co w ątłuszów, stojących pod tyw* w zględem na d r u g im m ie j s c u. iwynoai to k oło 10 m iliardów sztuk. Na każdego w ięc m ieszkańca naszego globu przypada po 4 5 śledzi rocznie, śled zie konsum uje się pod najrozm aitszym i postaciam i. P o c z y n a j ą c o d zw yk łych solonych, poprzez m arynaty, aż do w ytw ornych sm a k ołyk ów jakim i są: śledzie w śm ietanie, w Winie, w sosie pom idorow ym od r o lm o p - Sów, do rozm aitych odm ian w ędzonych. Połów śledzi rozp o czy n a się m n iej w ięcej od czerw ca p rz y w yspach Szetlandzkich, n a p o łu d n ie w zdłuż w ybrzeży S zkocji, p o p rzez Fladengrund 1 Gat, aż do Doggerbank w listopadzie. O d połow y p a ź d z ie rn ik a do poło w y g ru d n ia p o ław ia się je w M orzu P.M noonym, B ałtyckim i w zato k ach. Śledzie w m o rzu B ałtyckim są m niejsze niż w M orzu P ółnocnym i znajdują się tam w m niejszych ilościach. O bfitość tłuszczu w śledziach je st godną uw agi, gdyż in n e g atu n k i ry b tłu sty ch, ja k w ęgorze i łososie, n ależą do stosunkow o drogich, tym czasem śledź jest jedną z n ajtańszych ry b w ogóle. Z naczenie odżyw cze śledzi polega n a w ysokiej zaw arto ści (jak i we w szystkich in n y ch rybach) p e łn o w a rto ściow ego i lek k o straw n eg o białka. Poza tym m lecz i ik ra z aw ierają w itam iny A 1 D. morze D zięki tan io ści są one dostępne d la szerok ic h m as, co szczególnie podczas zim y i p rzed w io śn ia je s t w ażne, w obec b ra k u in n y ch b ogatych w w itam in y pokarm ów. Śledź zaw iera p o za ty m :w apno, fo sfo r i żelazo, ja k o ry b a m o rsk a także jod. L. B. Więźniowie w Polsce Na dzień 1 stycznia r. b. posiadaliśm y w Polsce ogółem 330 w ięzień, w k tórych przebyw ało w ięźniów, zaludnienie w ięzień zatem w ro k u bieżącym w ynosi 164 proc. (I) w stosunku do pojem ności..leszcze w ro k u ubiegłym, kiedy w w ięzieniach prze- Ciekawe wykopaliska & 11 w. w Szwecji Prace w ykopaliskow e p ro w ad zo n e w Valdgärde w pobliżu U psali w cen tru m daw n ej pogańskiej Szw ecji, w ydobyły na św iatło dzienne in teresu jące relikw ie, ilu stru ją c e życie i zw yczaje Szw edów z V II i V III stulecia. P race archeologiczne p ro w a dzone były w okresie od 1934 do 1936 r., jed n ak ż e blisko 2 lata pośw ięcono żm udnej i w ym agającej niesłychanej cierpliw ości pracy nad zabezpieczeniem cennych lecz niezw ykle kruchych eksponatów, które o- Boni becnie w ystaw iono w Upsali. W śród zn alezisk n ajb ard ziej in teresu jące są resztk i p łó t na nam iotow ego długości 3 m tr., k ilk a sztuk odzieży oraz pancerz, jed y n y w sw oim ro dzaju. P o n ad to zw racają uw agę ozdołm e miecze, liczne strzały, k tó ry c h drzew ca n o szą jeszcze ślady farb poza tym hełm y, k tó re u d ało się zrek o n stru o w ać z tysiąca k a w ałków. W ystaw a zaw iera rów nież k o m p letn y zbiór naczyń k u ch ennych i doskonale zachow ane części rogów, służących jako naczynia do picia. iwenąiprzeciw reżim owi W Z. S. S. R. Trochę b. smutnej staty sty k i Wieczerniaja Moskwa donosi o wyraźnym buncie zwierząt w moskiewskim ogrodzie zoologicznym. Formalna bójka wywiązała się wśród słoni, a popularna samica Mańka wpadła w stan takiego rozdrażnienia, że wrzu ciła swą córkę do basenu. Uciekł także z klatki aligator z Missisipi i zachodziła obawa, źe dostanie się poza Obręb ogrodu. Niezadowolenie wśród zwierząt spowodowane jest niedostatecznym pożywieniem, które dostają. Poza tym mięso jest zawsze zepsute, ponadto zwierzęta to tkliwie, szczególnie w czasie upałów, odczuwają brak świeżej wody do picia. Widzimy z tego wyraźnie, że zwierzęta te byw ało osób, zaludnienie w ynosfh, 143 procent. Na ogólną liczbę 330 w ięzień tylko 111 posiada w arsztaty pracy, zaś 141 w ięzień zaopatrzonych jest w biblioteki, k tóre dysponu ją łącznie tom ów książek. W śród w ięźniów najw ięcej, gdyż , odsiadyw ało k ary do 6 m iesięcy, skazanych było na k ary od 6 m iesięcy do 1 ro ku, 10,806 od 1 ro k u do 3 lat, pow yżej 3 lat, w reszcie 665 w ięźniów odsiadyw ało k ary bezterm inow ego w ięzienia. Z ogólnej liczby w ięźniów, przew ażająca w iększość, gdyż była w yznania rzym skokatolickiego, praw osław nego, grecko-katolickiego, m ojżeszowego, 794 ew angelickiego -oraz 559 w ięźniów in n y ch w yznań. Jeżeli chodzi o w iek w ięźniów, najw ięcej gdyż osób o d siadujących k ary, zn ajdow ało się w w ieku od 22 do w ięźniów było w w ieku od 31 do 45 lat, od 18 do 21 lat, o raz w ięźniów było w w ieku 46 i w ięcej lat. I pom yśleć, że są na św iecie k raje, gdzie trzeba burzyć w ięzienia lub zam ieniać je na szpitale, przy tu łk i itp. dla b raku k an d y d a tów na... lokatorów w nich. znajdują się w znacznie lepszych warunkach ulż obywatele sowieccy. Mogą bowiem wyraźnie manifestować swoje niezadowolenie bez obawy żadnych represyj, podczas gdy ludzie zmuszani są do ciągłych entuzjastycznych zachwytów nad panującymi w ZSSR stosunkami.

6 Str. 6 i, SIE D E M G R O S Z Y Nr r. I i II ciągnienie GLÖWNE WYGRANE Stała dzienna w ygrana zł nr Zł nr Po zł nry Po zł nry Po zł nry Po zł nry Po zł 500 nry Po zł 250 n ry W ygrane po 125 zl , Ę o l e r g ä c i ą g n i e n i a K a a s y 1 0 e p w # W ygrane m z Ö S W -c ie c i ą g n i e n i e , W ygran e n o zł , : ; «'i m a ^ 1 3 5» , Q , IW-ie «sinienie fitsw ME W YSOW E Stała dzienna w ygrana zł nr Zł nr Zł nr Po zł nry Zł nr Zł na n-ry: Zł. 500 na n-ry Po zł 250 nry ? W y g ran e no zł ' ' W ygrane po zł I i ' s i: Skazanie zabójcy Sm utne o w o ce krwawe! b6iki W dniu 9 grudnia ub. r. doszło na Rynku w Mysłowicach do krwawego zajścia, które pociągnęło za sobą życie ludzkie. W godzinach wieczornych stało tam dwóch osobników, a mianowicie 18-letni Józef Kostka z Brzezinki (ul. Sobieskiego 96) i 33-letni Franciszek Kula z Dzieekowic. W pewnej chwili przechodził w pobliżu nich mieszkaniec Mysłowic, F ran ciszek Kowalski, który bez powodu został zaczepiony przez Kostkę, w następstwie czego wywiązała się awantura. Kostka zadał kilka pchnięć nożem m asarskim Kowalskiemu, poczem zbiegł wraz z Kulą. Kowalskiego odstawiono karetką pogotowia do szpitala w Mysłowicach, gdzie w kilka dni po tym wyzionął ducha. Sprawcy tego zabójstwa Kostka i Kula odpow iadali w dniu 22 lutego br. przed Sądem Okręgowym w Katowicach, gdzie pierwszy z n ;ch "został skazany na 3 lata bezwzględnego w ie z ie n ia, a Kula z powodu braku konkretnvch dowodów winy, został nnicwinlony. Po wniesieniu przez skazanego Kostkę ape- Incii spraw a znalazła się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, gdzie sąd po rozpatrzeniu sprawy, wyrok pierwszej instancji w rozciągłości zatwierdził. (W) całej 4 i 3 latawlęzienia Przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach rozpatrywana była sprawa przeciw- Po zatargu o płace Swego czasu do kom isarza "demobilizacyjnego w Katowicach wpłynęło zażalenie na dyrekcję huty Silesia w Paruszowcu, że ta obniża zarobki pracownikom po ich powrocie z urlopów turnnsowych. Komisarz Demobilizacyjny przekazał sprawę do zbadania i zaopiniowania Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Rybniku. Wypadki przy pracy Na kopalni Matylda w Lipinach uległ ciężkiemu wypadkowi robotnik, Nikodem Nowak, który doznał zmiażdżenia praw ej nogi. Odwieziono go do szpitala. Na kopalni Modrzejów wskutek upadku z kolejki, doznał złam ania obojczvka i ogól- w hucie Silesia Po zbadaniu okazało się, że zaszedł tylko jeden wypadek w stosunku do pracownika, co dyrekcja huty na interwencję Inspektora Pracy przyrzekła załatwić polubownie i wynagrodzić wyrządzoną robotnikowi szkodę, a przede wszystkim przywrócić mu poprzednią stawkę zarobkową. nych potłuczeń górnik, Bolesław Kuś, wypadku przewieziono do szpitala. za kradzieże Ofiarę Na kopalni Dębieńsko w Czerwionce zatrudniony przy kopaniu szlamu, zasypany zo stał 27-letni Wilhelm Starzek. Po jednogodzinnej akcji ratunkow ej wydobyto zwłoki Starzeka. ko dwom notorycznym włamywaczom, przebywającym obecnie w więzieniu w Cieszynie, a mianowicie: 34- letniemu Romanowi Kurasiowi i 26-letniemu Stanisławowi Kucharczykowi. W akcie oskarżenia wyszczególnionych było kilkadziesiąt kradzieży, które złodzieje popełniali w czasie swojej przestępczej działalności przeważnie na terenie Bielska, Łupem włamywaczy padły różne towary, ogólnej wartości około zł. W br. odpowiadali oni przed Sądem Okręgowym w Cieszynie, gdzie zostali skazani za każdy wypadek kradzieży po 10 miesięcy więzienia. Sąd skazał wtedy Kurasia na łączną karę 4 lata, a Kucharczyka na 3 lata więzienia oraz obydwóch na utratę praw honorowych i obywatelskich na przeciąg 5 lat. Sąd Apelacyjny po rozpatrzeniu sprawy wyrok sądu pierwszej instancji w ca«łej rozciągłości zatwierdził. (W)

7 N r % S I E D E M G R O S Z Y " Str. 7 Przed lekkoatletycznymi mistrzostwami Polski W najbliższą sobotę i niedzielę rozegrane zostaną w W arszawie na stadionie W ojska Polskiego XIX główne lekkoatletyczne mistrzostwa Polski panów. Dokładny program zawodów przedstawia się następująco: Sobota, dnia 23 bm. o godz. 16. Defilada zawodników, przedbiegi 110 mtr. przez płotki, przedbiegi 100 mtr., przedbiegi 800 mtr., pchnięcie kulą, przedbiegi 400 m tr., finał 110 mtr. płotki, międzybiegi 100 mtr., bieg 10 kim., skok w dal, rzut dyskiem, finał 800 mtr., finał 100 mtr., finał 400 m tr., przedbiegi 4X 100 mtr. Niedziela, dn. 24 lipca 10-ta rano: przedbiegi 4X 400 m tr., godz. 16: przedbiegi 400 m tr. płotki, skok o tyczce, przedbiegi 200 mtr., rzut oszczepem, bieg 1500 mtr., finał 4)(100 mtr., skok wzwyż, finał 400 mtr. płotki, międzybiegi 200 m tr., bieg 5000 mtr., rzut młotem, trójskok, finał 200 m tr., finał 4)(400 mtr. Imienny w yćaz zawodników zgłoszonych do m istrzostw Polski według okręgów przedstawia się następująco: OKRĘG WARSZAWSKI. A. Z. S. Rechner, Derwiszyński, Downarowicz, Garczyński, Koźlicki, Metelski, Miller, Pabiś, Pajsker, Pruszkowski, Serbin, Sokołowski, Subkowski, Trojanowski. P. Z. L. Modzelewski, Nowakowski. T. S. O. ORKAN.: Dzido, Janiszewski, Lampe. Żagiew, Grosicki, Prusak, Ruszlewski. W arszaw ianka: Arciszewski, Broma, Brzozowski, Dziekański, Fiedoruk, Gburczyk, Gierutto, Gray, Hanke, Hartel, Ketrz, Kusocińskj, Libera, Lokajski, Majdak, Majkowski, Marynowski, Mańk, Morończyk, Olszewski, Romanowski, Skowroński, Stobczyński, Sochacki, Szefler, W irkus, W iśniewski, W ojnowski, W ybraniec, Zawieja, Żurek. K. P. W. Orzeł: Adamski, Gałuszka, Koniński, Kowalski, Kujawski, Łukaszewicz, Okpisz, Olszewski, Pietrusiński, Przybytek, W idllński, Żelazowski. Skra: Mulak, Waryszewski. Syrena: Janiszewski, Noji, Sokołowski, ŚI1- wak, Staniszewski, Wasilewski. P. K. S.: Bienias, Chabiera, Kartasińskl, Kwiatkowski, Marciniak. Polonia: Ala ma, Baier, Bujak, Gędziorowski, Jankę, Jurkow ski, Kępiński, Kołaczkowski, Korwin. ^pw alski, Luckhaus, Ładnowski, Łopuszyński 1, Łopuszyriski III, Maliszewski, Maszewski. Mościcki, Onderek, Osiński, Rosłan, Sobańsk'. Szopiński, W inecki, W róblewski III, Zabierzew ski, Zach, Zdzitowiccki, Zieleniewski. OKRĘG BIAŁOSTOCKI. P. K. S. Sparta: Zasłona. OKRĘG KRAKOWSKI. Cracovla: Dudzic, Fiałka, Jurczyk, Kluczewski, Kozłowski, Podobiński, Pouch, Ruczka, Soldan. OKRĘG LUBELSKI. Zw. Strzel.: Flis. W. K. S. Orlęta: Augustyński, Gąsowski, Ja nik, Makarowicz, Martuszewicz, Nowak, Olszyna. OKRĘG LWOWSKI. A. Z. S.: Bochniewicz, Danowski, Haspel, Krzanowski. OKRĘG ŁÓDZKI. B oruta Zgierz: Poliński, Tomczak. KSZO. Ostrowiec: Mittelsztedt. W lm a: Anikiejcw, Mozolewski. Ł. K. S.: Bobiński, Kurpesa. Union Touring: Kruger. Makabi: Barciński. OKRĘG POLESKI. P. K. S. Pogoń: Pieczko. OKRĘG POMORSKI. K. W. Gdynia: Dzięcielski, Hałas, Helbin. Hinc, Joszke, Staszkiewicz. KPW. Pom orzanin: Danecki, Eipert, Kruger, Płaczek, Szymański, Szyperski. Zw. St. G dynia: Kramek. Sokół 1 Bydgoszcz: Kolas, Ifiełpikowski, Kordas, Mikrut F.. Mikrut W., Więckowski, W. K. S.: Kalinowski, Konopnicki, Mokszki OKRĘG POZNANSKI. A. Z. S.: Bączyk, Benkowski, Furowicz, Gniot. Górzyński, Hoffman K., Hoffm an M., Klemczak, Kubicki, Majewski, Popek, Rojecki, Roman, Sokołowski, Szmidt, Tęsiorowski, Zieleniewski. OKRĘG WOŁYŃSKI. Przysp. W oj. Leśn.: Cybulski. OKRĘG ŚLĄSKI. K. P. W. Katowice: Chmiel, Sitko. Pogoń Katowice: Bańkowiak, Chmiel, Cieślik, D anielak, Drozdowski, Kaszta, Mikosz, Piłat, Schneider. Wilim. Stadion Chorzów: Janik, Krawczyk, Polaniak, Reiske Skolik, Stokłosiiislti, Zawierucha. SGBB. Bielsko: Fam y, Nessizius. Sokół Czeladź: Mucha. Sokół Krywald: Kocot, Kozubek, Węglarczyk, Żyłka. W. K. S. Bielsko: Omasta. Zw. Strzel. Katowice: Polewka, Polok, Pra-»ki OKRĘG WILEŃSKI. A. Z. S.: Bobrowicz, Malinowski, Rymowicz, Szczerbinki, Wojtkiewicz. K. P. W. Ognisko: Zylewicz. Poczt. Przys. W ojsk.: Krym, Ziemewic*. K ucharski nadesłał organizatorom mistrzostw Rekordowa Hość zgłoszonych Polski list, w którym komunikuje, że nie będzie mógł wziąć udziału w mistrzostwach. Na m istrzostwach nie dojdzie jednak do zazapowiadanego pojedynku między Nojim i Ku socińskim na 5 klin., gdyż Noji zamierza biegać tylko 1500 m tr, by nie forsować się zbytnio przed meczem Polska Norwegia, który odbędzie się w Oslo 8 i 9 VIII. Z tych samych rów nież względów Gąssowski startow ać ma tylko w biegu na 400 mtr. Staniszewski zaś na 800 mtr. We wtorek wieczorem odbyły się w Berlinie wielkie międzynarodowe zawody lekkoatletyczne z udziałem przedstawicieli Holandii, Francji, Polski, Niemiec i Estonii. Ze strony Polski startowali: Gąsowski, Walasiewiczówna 1 Staniszewski. Gąsowski w biegu na 800 mtr. zajął pierwsze miejsce wynikiem 1,53,1, wyprzedzając Holendra Baumana 1,54,2, Schumachera z Dusseldorfu 1,54.2. Walasiewiczówna wygrała bieg 100 mtr. w czasie 11,8, wyprzedzając Zimmer z Berlina 12,5 i Albus z Berlina 12,6. Trzeci z Polaków Staniszewski niestety zawiódł. Startował on na 1500 m., będąc przez wszystkich typowany na zwycięzcę. Polak początkowo znajduje się na dalekim miejscu, trzykrotnie usiłuje on wyjść na czoło, ale zamknięty przez Niemców zostaje zepchnięty na dalsze pozycje. Dopiero na finiszu Staniszewski wydostaje się na trzecią pozycję, ale w ostatnich sekundach mija go Niemiec Schaumburg, tak źe ostatecznie Polak sklasyfikował się na czwartym miejscu z czasem 4:00 min. so n W niedzielę na boisku AKS-u w Chorzowie odbędą się zawody piłkarskie juniorów o mistrzostwo Polski, pomiędzy mistrzem juniorów śląskich AKS-em a mistrzem juniorów krakowskich, Wisłą. Drużyna ligowa AKS-u rozegra w niedzielę towarzyskie spotkanie z zespołem 06 M y Iowice. z Wisłą krakowską Początek pierwszego meczu o godz. -tej. Unia przypisuje winę SląsKiemu 0ZPN Jak wiadomo, Wydział Gier PZPN zweryfikował mecz o wejście do Ligi między Unią i Legią 1:0 jako walkower dla Legii za wstawienie przez Unię graczy nieuprawnionych do gry. Klub lubelski uważa jednak, źe został wprowadzony w błąd przez Ś. OZPN, do którego gracze ci poprzednio byli zgłoszeni I zamierza od decyzji wydziału gier wnieść odwołanie. Na zebranie wydziału gier przybyć ma w biegu na 5 kim. Kusociński będzie więc miał jako głównych przeciwników Marynowskiego i W irkusa. M istrzostwa kobiece w Grudziądzu W dniach 30 i 31 lipca br. odbędą się w Grudziądzu na boisku miejskim siedemnaste lekkoatletyczne mistrzostwa Polski pań. W zawodach startować będą najwybitniejsze lekkoatletki Polski z Walasiewiezówną, Wajsówną i Kwaśniewską na czele. Głównym punktem programu był pojedynek dwóch najlepszych biegaczy niemieckich Harbiga 1 Linnhoffa w biegu na 400 mtr. Zwyciężył Harbig w czasie 48, czas Linnhoffa 49, trzecie miejsce zajął Ilamann 49,3. Pozostałe konkurencje przyniosły następujące wyniki: 100 mtr. Osendarp Holandia 10,5, 200 mtr. Scheuring Niemcy 21,7, 2) van Be veren Holandia 21,9, 3) GUmeister Niemcy 22, mtr.: 1) Jakob Niemcy 3,58,2, 2) Normand Francja 3,59,4, 3) Schamburg Berlin 3,59, mtr. z przeszkodami: 1) Kcindl Niemcy 9,18,6, przed wicemistrzem olimpijskim Dompertem 9.20, mtr. przez płotki: Joye Francja 53,9, 2) Scheele Hamburg 54,4, 3) Mayr Niemcy 54,7. 4X100: Niemcy 41,7, D. S. C. Berlin 42,1, 3) Holandia 42,3. Trójskok: Kotraschek Wiedeń 15,28 nowy rekord Rzeszy. Oszczep: Sule Estonia 72,22. 2) Issak Estonia 71,85, 3) Hisbak 61,82. Młot: 1) Heln Niemcy 55,27, 2) Storch Niemcy 52,71, 3) Lutz Niemcy 52,15. specjalna delegacja Unii i przedstawić przebieg całej sprawy. R. K. S. Siła" Janów, rozegra w niedzielę na swym boisku o godz. 17-tej, spotkanie piłkarskie z A-klasową drużyną 09 Mysłowice. C. K. S. Czeladź poszukuje przeciwników dla swych drużyn piłkarskich. Pod uw a gę brani są tylko poważni przeciwnicy. Zgłoszenia: C. K. S. Czeladź, kop. Saturn", p. Haberko. Igrzyska sportow e Cieszyna Dnia 15 sierpnia odbędą się w Cieszynie na stadionie Marszałka Piłsudskiego wielkie igrzyska sportowe z udziałem reprezentacji Polaków z Czechosłowacji. Program zawodów obejmuje zawody lekkoatletyczne, piłkarskie, gry sportowe, wyścig kolarski i turniej bokserski Belgia objęła prowadzenie w Tour de France 11 etap Tour de France prowadzący z Montpellier do Marsylii na dystansie 223 kim. wygrał Włoch Bartali w czasie 6:52:10 przed Belgiem Verwaec.ke i Francuzem Leducq. W ogólnej klasyfikacji prowadzi Belg Verwaecke w czasie 69:03:37. 2) Bartali 09:06:22. 3) Vissers 69:15:11. 4) Cosson 69:17:02. 5) Clemens 69:19:12. W klasyfikacji zespołowej prowadzenie w wyścigu objęli Belgowie. 1) Belgia w ogólnym czasie 207:39:01. 2) Francja 208:05:03. 3) Włochy 208:18:15. Luksemburg i Szwajcaria zajm ują piąte miejsce, drużyna hiszpańsko-holenderska szóste, a Niemcy ósme miejsce. Zawody pływackie w Nowym Bytomiu Przy obecności około 1000 widzów odbyły się w ubiegłą niedzielę zawody pływackie o m i strzostwo Nowego Bytomia, organizowane przez tam tejsze Towarzystwo Pływackie. W yniki: 100 mtr. stylem dowolnym panów: 1) Gawron Oskar 1:17,2. 2) Świerć Henryk 1:27,0. 3) Ciupka Gerard 1:31, mtr. stylem dowolnym panów: 1) Ciupka Gerard 7:24,4. 2) Gawron Oskar 7:25,0. 3) Świerć Henryk 7:50, mtr. stylem grzbietowym panów: 1) Ciupka Gerard 2:07,0. 2) Kędzierski Edw. 2:28,0. 3) Czupała Wład. 2:39, mtr. stylem klasycznym panów: 1) Boryczka Günter 1:33,0. 2) Piętka W ilhelm 1:37,2. 3) Padrok Eryk 1:39, mtr. stylem klasycznym panów: 1) Boryczka Günter 3:34,0. 2) Piętka W ilhelm 3:36,0. 3) Padrok E ryk 3:38,9. 50 mtr. stylem klasycznym juniorów: 1) Ciupka Gerard 0:43,8, 2) Morawiec Antoni 0:47,0. 3) Paluch 0:49, m tr. stylem klasycznym juniorów: 1) Morawiec Antoni 1:44,1. 2) Paluch 1:52,4. 3) H alfar Gerard 2:04,4. Zdobywcom pierwszych miejsc wręczono pięknie w ykonane dyplomy. O rganizacja zawodów wzorowa. Zawodników na starcie: około 50. Treningowy obóz pływacki W poniedziałek wieczorem po zakończeniu pływackich mistrzostw Polski przyjechali do Warszawy zawodnicy wyznaczeni do reprezentacji na mecz z Finlandią, który odbędzie się w nadchodzącą niedzielę. Przyjechali również dwa trenerzy Stepp I Rajki. Obóz odbywa się na pływalni WF, zawodnicy mieszkają w hotelu turystycznym. Komunikat Automobilklubu Śląskiego Chcąc iść na rękę licznym życzeniom antomobilistów, Automobilklub Śląski urządził celem należytej ochrony samochodów prywatnych przed kradzieżami, uszkodzeniami i t. p. przy ulicy Św. Jana, począwszy od 19 lipca b. r. strzeżony postój samochodowy. Postój ten jest strzeżony od godz. 8-mej do godz. 1-szej w nocy. Opłata za jednorazowy postój wynosi 0,50 zł. P. T. Członkowie Automobilklubu Śląskiego mogą w Sekretariacie Klubu nabyć bloczki na 10 postojów za cenę zł. 3,. Park samochodowy przy ulicy Zamkowej został z dniem dzisiejszym zlikwidowany. Nie bedzie turnieju piłkarskiego Hrabia Bailot Latour prezes Mlędz. Komit. Olimpijskiego oświadczył w związku z prośbą fińskiego komitetu olimpijskiego, który pragnie zwężenia programu igrzysk w roku 1940, że XII ta Olimpiady odbędzie się prawdopodobnie bez udziału piłkarzy i szczypiomistów. Tenisiści zaproszeni do Sopot PZLT otrzymał zaproszenie dla Tłoczyńskiego, Baworowskiego i Hebdy na międzynarodowy turniej tenisowy w Sopotach w dniu 2 S. w Sopotach. PZLT z zaproszenia tego skorzysta, zaproponował on jednak zaproszenie również Spychały, by w ten sposób mogły w turnieju tym udział brać dwie pary polskie. Kiedy odbędzie się mecz z Jugosławią Tenisistom polskim pozostały jeszcze do rozegrania dwa mecze o puchar środkowej Europy z Jugosławią i Czechosłowacją. Mecz z Czechami rozegrany będzie w Pradze w dn VIII Mecz z Jugosławią odbyć się miał w W arszawie w początkach sierpnia. Jugosłowianie grają jed nak jeszcze w rozgrywkach o puchar Davisa i według wszelkiego prawdopodobieństwa znajdą się w finale grupy europejskiej. Jeżeli zaś i tu odniosą zwycięstwo i pojadą do Ameryki, mecz z Polską stoi pod znakiem zapytania, gdyż wró cą oni z Ameryki dopiero w październiku. W każdym razie PZLT tymczasem nie może jeszcze ustalić terminu tego spotkania. na Olimpiadzie w r T urniej piłkarski ł turniej szczypiórniąka rozgrywany równocześnie z innym i konkurencjami olimpijskimi, wymagałby kilku odpowiednich boisk, a tych Helsinki nie posiadają. Zresztą w Finlandii, gdzie grubo większe zainteresowanie Jest sportam i indywidualnymi, głównie zaś lek Dwa zwycięstwa Parker-Pajkow skiego Młody tenisista am erykański polskiego pochodzenia Frank Parker-Pajkow ski, który w zeszłym roku reprezentował Amerykę na rozgrywkach w W imbledonie, startow ał w bieżącym sezonie po raz pierwszy na turnieju tenisowym w Spring Lake, W grze pojedyńczej panów pokonał on w finale Hendersona 6:3, 3:6, 6:3, a w grze podwójnej wygrał on wraz z Allisonem z parą H are Mc Cauliff 6:0, 6:1. Międzynarodowe bałtyckie zawody konne w Gdyni W drugim dniu międzynarodowych bałty c kich zawodów konnych w Gdyni rozegrano konkurs Ligi Morskiej i Kolonialnej. Ciężkie w arunki konkursu (18 przeszkód wysokości 1,30 i 4 m. szer.) zostały jeszcze utrudnione przez ulewny deszcz, który jednak nie odstraszył licznie ze branej publiczności. Pierwsze miejsce zajął Niemiec W ickenhagen przed Niemcem Temme, Skot nicką i inż Strzeszewskim. W drugim konkursie dla pań i jeźdźców cywilnych zwyciężył również W ickenhagen przed Temme. W Kownie w obecności prezydenta Litwy Smetony nastąpiło otwarcie narodowej olimpia dy litewskiej, zorganizowanej z okazji dwudzie stolecia niepodległości Litwy. W olimpiadzie bio rą również udział przedstawiciele wszystkich ośrodków litewskich z emigracji, a m. in. przybyła także drużyna litewska z W ilna. koatłetyką, gim nastyką, zapasam i i boksem, turnieje te nie cieszyłyby się większą frekwencja Najbliższa olimpiada zimowa bez narciarzy Zatarg FIS MKO trw a Na zapytanie dziennikarzy fińskich czy narciarze wzięliby udział w olimpiadzie zimowej, która odbędzie się w Oslo, prezydent międzynarodowej Federacji N arciarskiej m jr. Oestgaard oświadczył, źe narciarze nie wezmą udziału w igrzyskach zimowych bez względu na kraj, w którym igrzyska się odbywają. Uchwała kongresu Międzynarodowej Federacji N arciarskiej jest bardzo wyraźna. Dopóki Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie zrewiduje swego stanowiska wobec nauczycieli narciarstw a i kwestii aniałorstwa, igrzyska zimowe odbywać się będą bez udziału narciarstw a. Sezon narciarski kończy się co roku w Szwajcarii dopiero w połowie lipca. 17 bm. odbyły się ostatnie w tym sezonie zawody narciarskie w Diavolezza koło Pontresina. Start odbył się na wysokości m.. trasa miała ok. 2 i pół km. długości, a różnica wzniesień przy przekraczała 500 m....a za kilka miesięcy nowy sezon zjeździe Czołowa kajakarka Polski Jadwiga Gada mleka, z Katowickiego Klubu Kajakowego, wyszła w ś r o d ę za mąż za kupca s z o p ie m c k i e g o Romana K o ź t ik a Ślub o d b y ł się w klasztorze w Panewniku... Hadamicka oświadczyła, że wycofuje ę zupełnie z czynnego życia sportowego życzeń z okazji ślubu przyłącza Sie również nasza redakcja sportowa.

8 M t. 8.SIEDEM GROSZY Nr. lęg 2i r. iaicmihcc jeziora ttiskupińskletio Ogłoszenia drobne SPECJALISTA chorób skórnych 1 wenerycznych Dr. Metanomski, Katowice, Kochanowskiego 3, od , tel ORKIESTRA WOJSKOWA przyjm ie uczni grających na instrum entach dętych i smyczkawych. Zgłoszenia przyjm uje Kapelmistrz Pułku Katowickiego Koszary DOM, 9 mieszkań ze składem, w centrum, do sprzedania. Tarn. Góry, Powstańców PIANINO, maszynę do pisania kupię. Podać cenę. Katowice, Krakowska 126 m MASZYNĘ do lodów sprzeda zaraz Jow o Tylna M ariacka FRYZJERSKI pomocnik męsko-damski, trwała, wodna, zdolny zmieni posadę. Zgłoszenia Katowice, poste restante. Dowód WILLA (OFICYNA) 18 ubikacyj, oficyna stosowna na restaurację ogrodową, garaż, 3 mrg. ogrodnictwa. Cena zł. W płata wg. um o wy, reszta 3% lub wspólnik. M. Szczepaniak, Krotoszyn, Mickiewicza SZUKAM osób poszkodowanych przez Biuro Ogłoszeń Katowice Stawowa 5 1 Dworcowa 11 celem sądowego ukarania tego biura. Zgłoszenia Grabursz Chorzów II, Grunwaldzka KUPIMY gniotownik do owsa. Sl. Zakłady Mleczarskie, Katowice, Dąbrówki MOTOCYKL, 350 ccm, dobry, zamienię na 100 ccm za dopłatą. Motyka, Sl. Zakłady Mleczarskie, Katowice, Dąbrówki ZAMIANA zużytej garderoby m ęskiej n a pierwszorzędne m ateriały bielskie. Katowice, Lisieckiego 26 m. 7, tel WOLNĘ MIESZKANIE, pokój z kuchnią i przedpokój 45 m2 w dolnej części willi w miejscwości pod Katowicami. Tylko dla osób z dobrą opinią zaufania godnym, najlepiej z zabezpieczonym utrzym aniem młodszych pensjonistów, możliwie już bez rodziny. Komorne zł, w półroczu letnim połowę, albo całkiem bezpłatnie za drobne roboty w 0- grodzie. Zgłaszać do adm inistracji 7 Groszy pod UCZNIA piekarskiego z dobrej rodziny poszukuję. Chorzów III, Kościelna POTRZEBNY czeladnik szewski natychm iast. Jurowicz Franciszek, W yry SINGERMASZYNA zł 50,. Kuchnia jak nowa sprzedam. Rybnik, W iejska 21a POSZUKUJĘ fotografa z Leicą do filmowania. Piotrowice, Dworcowa 14 m STENOTYPISTKI pierwszorzędnej na trzy tygodnie poszukuje firm a przemysłowa. Oferty: skrytka pocztowa 360 Katowice MIESZKANIA jedno lub dwupokojowego bez mebli poszukuję. Oferty 7 Groszy" pod W y płacalny 6S64d SZUKAM 2 lub S-pokojowego m ieszkania z kuchnią. Oferty proszę kierow ać do 7 Groszy pod G865d PRZYJMĘ czeladnika krawieckiego zaraz. Podlesie, Tomasz Stacha, ul. Zapustna HALAMA, luksusowo-komfortowy pensjonat ZIZI HALAMY i F. PARNELLA. Stylowe meble kuchnia wars.zawska kom fort wygoda. Zakopane, ul. Piłsudskiego. Telefon DOM przy głównej szosie w bardzo dobrym położeniu, nadający się na wszelkiego rodzaju interesa, w centrum przem ysłu kopalnianego pow. Rybnik do sprzedania. Oferty Polonia Rybnik pod Dom m ieszkalny POMOCNIK fryzjerski potrzebny. Mizerkiewicz, Chorzów II, 3-go Maja Od ikilku -dni w Biskupinie cala uwaga i cały wysiłek ekspedycji naukowej skierowany -jest na- pracę sprowadzonych z Gdyni nurków wojskowych. Codziennie na przeciąg kilku godzin zanurzają się w wodę w dziwaczne hełmy zaopatrzeni ludzie i codziennie przynoszą -coraz to nobadają nurkowie posuwały naprzód dotychczasowych osiągnięć ekspedycji biskupińskiej. Następnie przerzucano nurków na jezioro w pobliżu ujścia rzeki Gąsawki. Tu już pierwsze dni dały rewelację w postaci zatopionego pomostu drewnianego. Na razie jest rzeczą niemożliwą ustalenie, ja- Nurkowie wojskowi z Gdyni pracują obecnie przy pomocy pomostu, zbitego z dw óch łodzi na jeziorze biskupińskim. Pow ietrze do skafandra w tłacza pompa, obracana przez robotników. N a fotografii, schodzenie nurka w głębię jeziora, Z lewej strony stoi dr. Rajewsłti, kierownik ekspedycji biskupińskiej. we, coraz to bardziej wartościowe sensacje z punktu widzenia naukowego. Praca nurków podzielona jest na kilka etapów i nie odbywa się gruntownie, ze względu na konieczny pośpi-e-ch, spowodowany krótkotrwałym przydzieleniem wodołazów. Nurkowie w pierwszej fazie swych prac zanurzyli się kilkakrotnie w pobliżu odkopanego już ostrokołu ochronnego. Nie znaleźli tu jednak nic s-pecjalnie rewelacyjnego. Wydobyte przez nich drobiazgi były ciekawe, w niczym jednak nie ką częścią osady był ten pomost. Przypuszcza się jedynie, że zbudowano go dla łatwiejszego lądowania łodzi na mokradłach przy przeprawianiu się na -drugą stronę jeziora. Obecnie przy -pomoście znaleźli nurkowie kilkanaście naczyń, których wiek nie jest mniejszy od wieku osady biskupińskiej. To wskazuje więc. że. i pomost pochodzi sprzed lat. Celem dokładnego zbadania pomostu i znajdujących się przy nim rozmaitych przedmiotów, postanowiono w roku przyw a r ló i 10 tysięcy ii dla wszystkich Czytelników Siedmiu Groszy Z powodu choroby jednej z naszych pracowniczek, nie zamieściliśmy wyników kon- SINGEEMASZYNA 95 zł, okrągły bębenek oraz szewska i row er męski sprzedam. Chorzów I, W olności 95 m DOBRA fryzjerka potrzebna. W ielkie Hajduki, 16 Lipca DWÓCH czeladników blacharskich może się od zaraz zgłosić. Jan Dubas, Chorzów II, 3-go Maja ZA długi mojej żony Anny z domu Jochemczyk nie odpowiadam i płacił nie będę. Michał P i skała, Janów, Zamkowa 6a kursu o nagrody, w ostatnich trzech dniach, co oczywiście wywołało zaniepokojenie wśród wszystkich naszych czytelników. Konkurs potrw a jeszcze kilka miesięcy. Udział w konkursie biorą wszyscy posiadacze numerowanych ulotek, bez względu na to, czy w danej m iejscowości nagrody zostały już przydzielone. W dniu dzisiejszym przydzielam y następujące nagrody: Narzutkę na otomanę z firmy R. Niewrze rlowska, Katowice, na nr. ulotki Serweta na stół na nr. ulotki Story siatkowe na nr. ulotki Firanki siatkowe na nr. ulotki Książki wygrywają wszystkie numery, ktc rych pojedyńcze cyfry zliczone razem, dadz; sumę 40. Np , itd. Przygody Bezrobotnego Froncka szły-m wpuścić do biskupińskiego jeziora wielki kaseton i osadzić g-o na dnie. Z kasetonu wypompowana zostanie woda, poczem będzie już można prowadzić wewnątrz prace wykopaliskowe i wydrzeć głębiom resztę ukrytych w nich tajemnic. Na razie prace nurków przy pomoście zostały więc przerwane. Ograniczono się do dokonania kilku efektownych zdjęć i przesunięto nurków na wschodnią część jeziora, gdzie badają gru-nt tuż przy odkopanej części osady, znajdując w wodzie wiele ciekawych rzeczy. Nie jest jeszcze rzeczą całkowicie pewną, można jednak na podstawie dotychczasowych osiągnięć przypuszczać, że mieszkańcy biskupińskiej osady zmarłych po spaleniu 1 zamknięciu popiołów w urnach w uroczysty sposób topili w jeziorze, Przypuszcza się nawet, że do tego celu służył właśnie odkryty przez nur* ków pomost. Są to jednak tylko hipotezy, na potwierdzenie których czekać należy do przyszłego roku. Tymczasem po biskupińskim dnie nieustannie snują się dwa cienie ludzkie, strasząc ryby i duchy mieszkańców prawiekowej osady i wydzierając głębiom ukryte w nich tajemnice. (Nurkowie w służbie nauki okazali się w Biskupinie nieocenionymi współpracownikami. (Ben) Nurek przynosi z głębi jeziora biskupińskiego kawałek drew na przedhistorycznego ze śladami nacięć. J.,S. W Sądzę, że te sprawy naj* epiej rozstrzygnie miejscowy ks. Proboszcz. W. K. Będzin. Należy wydawnictwo zgł<v sić: w Starostwie, Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Pocztowym. Krajoznawczy spacer robiąc, chodzi Froncek po ulicy a zza węgła przyglądają mu się z dala dwaj Anglicy. Nagle patrzy, Żyd z Arabem, wiodą kłótnię głośną, która wnet się w bójkę krwawą zmieni, ot! arabska awantura. ntss m ierzących ponad 2 pola, uwzględniamy różnicę do 1/4 pola. Ógloszenia kolorowe 50 proc. drożej Zastrzeżeń m iejsca w Siedmiu Groszach nie uwzględniamy. Drobne ogłoszenia za słowo 0,20 zł., dla poszukujących pracy za słowo 0,10 zł. Pierwsze słowo oraz słowa tłustym drukiem liczymy podwójnie. Miesięczny abonanuu.i - Groszy* z dostawą do domu przez agentów lub przez pocztę w kraju zł. 2,31. Przy zamówieniu w Urzędzie pocztowym zł. 2,41, Redakcja: Katowice, Sobieskiego 1L Telefon P. K, O. nr Nasz bohater chce ich godzić, więc się między nimi rdje, mówiąc: Po co bić się macie, bieda dość się was nabije. W czasie, gdy się Arab z Żydem, bardzo ostro wyzywali 1 gdy FrOncek ich chciał godzić, policjanci ich zabrali. UWAGI OGÓLNE: A dm inistracja nie przyjm uje odpowiedzialności za term in ogloszeida oraz za zgubę lub zniszczenie matryc. Omyłki drobne usterki techniczne które nu zmieniają treści ogłoszenia, nie upoważniają do żądania zwrotu należności, ani Ole zodo wiązują do bezpłatnej powtórki ogłoszenia. Reklamacji nadesłanych po upływie is om oc daty otrzym ania rachunku nie uwzględniamy. Najmniejszym pismem jakiego używamy jest petit. Dział ogłoszeń czynny od godz Ogłoszenia i oznaczeniem term inu, przez slahe z opóźnieniem, zamieszczamy w najbliższym numerze - Ile w zleceniu nie taznaezon wyraźnie; w innym term inie nie umieszczać". ^ Drukiem i nakładem Zakładów Graficznych i W ydaw niczych Polonia S. A. W Katowicach. Redaktor odpowiedzialny: Augustyn Pustelnik.

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!!

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Literka.pl INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Data dodania: 2004-03-16 13:30:00 Dzień Mamy i Taty Montaż słowno-muzyczny dla klasy III Konferansjer: Witam serdecznie wszystkich rodziców przybyłych na

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Piaski, r. Witajcie!

Piaski, r. Witajcie! Piszemy listy Witajcie! Na początek pozdrawiam Was serdecznie. Niestety nie znamy się osobiście ale jestem waszą siostrą. Bardzo się cieszę, że rodzice Was adoptowali. Mieszkam w Polsce i dzieli nas ocean.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wyznania Wyznania Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wolę być chwilą w Twoim życiu niż wiecznością w życiu innej!!! Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM Data: 6.12.2010r Grupa: wszystkie grupy wiekowe Cele ogólne Pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych, Stwarzanie okazji do wyrażania pozytywnych uczuć (radości), Prezentowanie własnych

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Kopciuszek śpiewa piosenkę Gwiazdka PETRONELA: Ej, ej, śliczny z ciebie kocmołuch!

Kopciuszek śpiewa piosenkę Gwiazdka PETRONELA: Ej, ej, śliczny z ciebie kocmołuch! Scenariusz przedstawienia pt. "Kopciuszek" Aktorzy: Kopciuszek Adela Petronelka Macocha wróżka książę dobosz narrator I narrator II wojsko tancerze konie NARRATOR:I ( na tle melodii Gwiazdka ) Dawno, dawno

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wójta Gminy Kije w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Głosować przez pełnomocnika mogą:

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE-

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- WCZEŚNIEJSZA GWIAZDKA KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- ZAPEWNE TAKŻE, WIĘC SPOTKAJMY SIĘ

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat BURSZTYNOWY SEN ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat Jestem bursztynnikiem. Myślę, że dobrym bursztynnikiem. Mieszkam w Gdańsku, niestety, niewiele osób mnie docenia. Jednak jestem znany z moich dziwnych snów.

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania Chciałbym oddać krew ale... 1....nie będziecie chcieli mojej krwi, ponieważ mam pospolitą grupę krwi "0" Potrzebna i ważna jest krew każdej grupy. Ponieważ grupa "0" jest bardzo

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Pod tekstem znajdą się imiona i data. 1. Niechaj wszyscy Goście na zdrowie dziś piją, a Dagmara i Mariusz 100 lat w szczęściu żyją!!!

Pod tekstem znajdą się imiona i data. 1. Niechaj wszyscy Goście na zdrowie dziś piją, a Dagmara i Mariusz 100 lat w szczęściu żyją!!! Pod tekstem znajdą się imiona i data 1. Niechaj wszyscy Goście na zdrowie dziś piją, a 100 lat w szczęściu żyją!!! 2. Toasty wznosicie za pomyślność Młodej Pary Kielich pierwszy: za Młodych szczęście Drugi:

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

"PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA"

PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA "PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA" Maciej Rak kl.4a 1 PEWNEGO DNIA W SZKOLE NA LEKCJI MATEMATYKI: PANI: Dzieci, proszę o ciszę!!! STAŚ: Słuchajcie pani, bo jak nie, to zgłoszę wychowawczyni żeby wpisała

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Dzieci 6-letnie Temat: RADOŚĆ I SMUTEK PRAWEM DZIECKA Cele ogólne: Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Cele szczegółowe: DZIECKO: poznaje prawo do radości i smutku potrafi

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo!

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo! Pielgrzymka,18.01. 2013 Kochana Mamo! Na początku mego listu chciałbym Ci podziękować za wiedzę, którą mi przekazałaś. Wiedza ta jest niesamowita i wielka. Cudownie ją opanowałem i staram się ją dobrze

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

Palestra 4/2(26), 47-50

Palestra 4/2(26), 47-50 Stanisław Cichosz I. Zniesienie współwłasności, dział spadku i ustanowienie odrębnej własności lokali, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest cudzoziemiec lub cudzoziemiec dewizowy ; II. Stosowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak T1 Anna Kowalska i Adam Nowak wraz z Rodzicami serdecznie zapraszają na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się15 sierpnia 2015 roku o godzinie 17.00 w Kościele pw. Św. Trójcy przy ul. Krzyckiej 42 we

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Komisarz Martin Schlagner policjant z Siegen przebywał na stażu zawodowym w Jeleniej Górze we wrześniu 2012 roku, natomiast w październiku w Policji Siegen

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Centralne Archiwum Wojskowe Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Od połowy lat dwudziestych w wojsku niemieckim używano maszyny do szyfrowania depesz, uważając

Bardziej szczegółowo

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 Zostaną po nas tylko guziki (bohater filmu Katyń w reż. A. Wajdy) Szanowni Państwo, Mam zaszczyt zaprosić na I przegląd filmów

Bardziej szczegółowo

MONITOR Na Rok Pańfld 1782.

MONITOR Na Rok Pańfld 1782. MONITOR Na Rok Pańfld 1782. Num: II. '. ę Dnia 2. LJfiopada. Gdy mewim i akie przy (złych fą lofow kolcie. Daremne złych bolami dobrych mam nadzieie. Lecz ztąd Serca nietracę, zthem mym ufność zginie W

Bardziej szczegółowo

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem.

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem. Promienie miłości Bożej Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę Twoim Duchem i Twoim życiem. Stań się Panem mojego istnienia w sposób tak całkowity, by całe

Bardziej szczegółowo

Wykonały: Ania Jankowska Karolina Kolenda Dominika Łubian

Wykonały: Ania Jankowska Karolina Kolenda Dominika Łubian Wykonały: Ania Jankowska Karolina Kolenda Dominika Łubian Wydawałoby się, że każdy miał dzieciństwo, krótsze, dłuższe, kolorowe lub mniej. Dla nie jednego tamtejszego dziecka skończyło się ono jednak bezpowrotnie

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni Wybór tekstu zaproszenia 1. Ku radości przyjaciół, za pozwoleniem najbliższych, rozpoczynają wspólna drogę życia Panna Młoda: imię i nazwisko i Pan Młody: imię i nazwisko miłość, wierność i uczciwość przed

Bardziej szczegółowo

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz TEKST NR 1 Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna Imię i Nazwisko Panny Młodej chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony Imię i Nazwisko Pana Młodego powiedział sobie: "Chcę

Bardziej szczegółowo

Warszawa stolica Polski

Warszawa stolica Polski społeczna Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa II, pakiet 46, s. 1 1 Warszawa stolica Polski Dokończ zdania. Jestem. Kraj, w którym mieszkam, to. Godłem Polski jest. Flaga Polski

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

MAŁY PABLO I DWIE ŚWINKI

MAŁY PABLO I DWIE ŚWINKI ROBERT MAICHER MAŁY PABLO I DWIE ŚWINKI Poleca: SuperKid.pl Zapewnij dzieciom dobry start! Copyright by Robert Maicher Data: 03.02.2008 Tytuł: Mały Pablo i dwie świnki Autor: Robert Maicher Wydanie I Seria:

Bardziej szczegółowo

1. Zaproszenia z okazji rocznicy ślubu RS1

1. Zaproszenia z okazji rocznicy ślubu RS1 Katalog treści 1 Jaka Cards 1. Zaproszenia z okazji rocznicy ślubu RS1 Pragniemy poinformować, że w dniu 12. 11. 2016 roku, o godz. 17tej w Bazylice p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koronowie

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Taneczne hity, fajerwerki, moc życzeń i serdeczności. Płock witał 2017 rok [FOTO]

Taneczne hity, fajerwerki, moc życzeń i serdeczności. Płock witał 2017 rok [FOTO] Taneczne hity, fajerwerki, moc życzeń i serdeczności. Płock witał 2017 rok [FOTO] Były fajerwerki, tańce i śpiew. A przede wszystkim była wspaniała atmosfera dużo uśmiechu, ciepłych słów i życzeń. O północy

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY 8 Kleofas ma okulary! MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Mikołajek opowiada, że po przyjściu do szkoły on i wszyscy koledzy z klasy bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli, że Kleofas,

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Główna myśl: Bądź naśladowcą Jezusa Tekst: Mk 8,34 Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

Aleksander Sas-Bandrowski - tenor z Lubaczowa

Aleksander Sas-Bandrowski - tenor z Lubaczowa 1 Aleksander Sas-Bandrowski - tenor z Lubaczowa W moich wędrówkach po artystycznych śladach kultury muzycznej naszego podkarpackiego regionu dotarłem do znakomitej postaci wspaniałego artysty śpiewaka

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo