Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział 1. Ewolucja III filaru Unii 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Grupa TREVI i inne inicjatywy podejmowane przed Traktatem z Maastricht 1.3. Układy z Schengen 1.4. Podsumowanie współpracy państw członkowskich przed utworzeniem III filaru 1.5. Traktat z Maastricht 1.6. Traktat Amsterdamski 1.7. Spotkanie w Tampere 1.8. Traktat Nicejski 1.9. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy Instrumenty prawne przewidziane w traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy Jurysdykcja ETS według Konstytucji dla Europy Podsumowanie Rozdział 2. Ochrona interesów finansowych Unii 2.1. Prawnokarne rozwiązania w zakresie ochrony interesów finansowych Unii - stan obecny i perspektywy Uwagi ogólne Przedmiot ochrony Instrumenty prawne przyjęte w celu zwalczania czynów na szkodę interesów finansowych Unii Proponowane rozwiązania prawne w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Podsumowanie 2.2. Polskie regulacje prawnokarne w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Uwagi ogólne Etapy tworzenia polskich regulacji prawnych chroniących interesy finansowe Unii Podsumowanie Rozdział 3. Walka z korupcją w prawie Unii 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Programy polityczne 3.3. Konwencje przyjęte w ramach Unii 3.4. Konwencje przyjęte na forum innych organizacji międzynarodowych, uznane za część acquis Unii 3.5. Inne akty prawa europejskiego dotyczące zwalczania korupcji

2 Akty dotyczące zwalczania naduŝyć finansowych Przystąpienie Wspólnot Europejskich do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie korupcji Korupcja w sektorze prywatnym 3.6. Przepisy polskie 3.7. Podsumowanie Rozdział 4. Prawo europejskie a odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych 4.1. Uwagi ogólne 4.2. Bezpośrednio obowiązujące przepisy przewidujące odpowiedzialność represyjną podmiotów zbiorowych 4.3. Model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w rozporządzeniu Rady nr 1/ Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w przepisach prawa europejskiego o charakterze niewiąŝącym bezpośrednio 4.5. Model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich 4.6. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w innych przepisach o charakterze niewiąŝącym bezpośrednio 4.7. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w projekcie Corpus Iuris i w projekcie zielonej księgi z 11 grudnia 2001 r 4.8. Gwarancje proceduralne w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 4.9. Implementacja przepisów przewidujących odpowiedzialność podmiotów zbiorowych do polskiego porządku prawnego Podsumowanie Rozdział 5. Unia Europejska wobec walki z terroryzmem 5.1. Uwagi ogólne 5.2. Początki i rozwój współpracy 5.3. Terroryzm w Unii - aspekty instytucjonalne 5.4. Sytuacja po atakach z 11 września 2001 r Decyzja ramowa Rady w sprawie zwalczania terroryzmu 5.6. Sytuacja po atakach z 11 marca 2004 r Podsumowanie Rozdział 6. Walka z przestępczością zorganizowaną w prawie Unii 6.1. Uwagi ogólne 6.2. Przepisy traktatowe 6.3. Polityczne programy współpracy 6.4. Przepisy prawa Unii odnoszące się do zwalczania przestępczości zorganizowanej Projekt decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz wspólne działanie w sprawie uznania za przestępstwo uczestnictwa w organizacji przestępczej Inne wspólne działania Konwencje, umowy międzynarodowe oraz inne akty prawne 6.5. Podsumowanie Rozdział 7. Nielegalna imigracja na obszarze Unii a prawo karne 7.1. Uwagi ogólne

3 7.2. Definicja pojęcia nielegalna imigracja" 7.3. Ogólne podstawy prawne polityki imigracyjnej Unii 7.4. Regulacje prawnokarne w zakresie nielegalnej imigracji 7.5. Podsumowanie Rozdział 8. Unia Europejska wobec handlu ludźmi 8.1. Uwagi ogólne 8.2. Zarys zjawiska handlu ludźmi 8.3. Od Schengen do programu STOP 8.4. Pierwsze inicjatywy Unii. Traktat z Amsterdamu 8.5. Konwencja z Palermo 8.6. Decyzje ramowe 2002/629/WSiSW oraz 2004/68/WSiSW 8.7. Dyrektywa 2004/81/WE 8.8. Pozostałe akty prawne Unii 8.9. Konferencja Brukselska z 2002 r Podsumowanie Rozdział 9. Unia Europejska wobec narkotyków 9.1. Uwagi ogólne 9.2. Początki i rozwój współpracy europejskiej 9.3. Dorobek prawny Unii w zakresie problematyki narkotykowej 9.4. Rozwiązania krajowe 9.5. Współpraca instytucjonalna w Unii 9.6. Europol 9.7. Eurojust 9.8. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 9.9. Unia Europejska a międzynarodowe inicjatywy współpracy w zakresie narkotyków Przewidywane kierunki rozwoju współpracy Podsumowanie Rozdział 10. Unia Europejska wobec walki z rasizmem i ksenofobią Uwagi ogólne Problemy definicyjne Walka z dyskryminacją w ramach TWE Walka z dyskryminacją w ramach TUE Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii Reforma amsterdamska Dyrektywy antydyskryminacyjne Prace nad aktami karnoprawnymi Podsumowanie CZĘŚĆ II. WSPÓŁPRACA ORGANÓW ŚCIGANIA W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział 11. EUROPOL - Europejski Urząd Policji Uwagi ogólne Jednostka Europolu do spraw Narkotyków Kompetencje i zadania Europejskiego Urzędu Policji Ewolucja Europolu po Amsterdamie Powiązania Europolu z unijnymi i pozaunijnymi podmiotami współpracy policyjnej

4 Grupa Zadaniowa Szefów Policji Wspólne zespoły śledcze Współpraca z Eurojustem Współpraca z Interpolem Podsumowanie Rozdział 12. Pościg transgraniczny jako forma współpracy policji w ramach Unii Uwagi ogólne Rozwój współpracy policyjnej przed podpisaniem Traktatu z Maastricht Współpraca policyjna w ramach III Filaru Unii Obserwacja i pościg transgraniczny Pościg transgraniczny w wybranych krajach europejskich Podstawy prawne Organy uprawnione do dokonania pościgu transgranicznego Naruszanie przepisów prawa drogowego Pościg transgraniczny a rozwiązania polskie Podsumowanie Rozdział 13. Główne załoŝenia decyzji ramowej o zespołach dochodzeniowo-śledczych i jej implementacja do prawa krajowego Uwagi ogólne Tworzenie zespołów dochodzeniowo-śledczych Prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych na terenie innego państwa Korzystanie z informacji związanej z pracą zespołów i jej ochrona Odszkodowanie związane z działaniami zespołów Podsumowanie CZĘŚĆ III. WSPÓŁPRACA SĄDOWA W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział 14. Europejski nakaz aresztowania i jego implementacja do prawa krajowego Uwagi ogólne Procedura wydawania europejskiego nakazu aresztowania Właściwe organy Przekazanie europejskiego nakazu aresztowania Zasada specjalności a funkcjonowanie europejskiego nakazu aresztowania Zaliczenie na poczet kary, przesłanie odpisu orzeczenia oraz przekazanie przedmiotów Dalsze przekazanie Przekazanie warunkowe Wystąpienie organu sądowego państwa członkowskiego Unii o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (procedura wykonania nakazu) Uwagi ogólne Przeszkody obligatoryjne wykonania europejskiego nakazu aresztowania Przeszkody fakultatywne wykonania europejskiego nakazu aresztowania Przekazanie warunkowe Konflikt wniosków Zbieg europejskich nakazów aresztowania Zbieg wniosku o europejski nakaz aresztowania i wniosku o ekstradycję Tranzyt

5 14.5. Ujawnione problemy praktyczne w stosowaniu europejskiego nakazu aresztowania w Polsce Problem zgodności europejskiego nakazu aresztowania z Konstytucją RP Problem zaŝalenia na postanowienie o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania Podsumowanie Rozdział 15. Zabezpieczenie dowodów i mienia na terytorium Unii Uwagi ogólne Instrumenty Rady Europy słuŝące zabezpieczeniu mienia i dowodów Decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW w sprawie wykonania postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych Implementacja decyzji ramowej Rady 2003/577/WSiSW o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych w prawie polskim Inne instrumenty i inicjatywy unijne Podsumowanie Rozdział 16. Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na obszarze Unii Uwagi ogólne Koncepcja wzajemnego uznawania i granice jej realizacji Spotkanie w Tampere i jego osiągnięcia Układ z Schengen i jego konsekwencja dla zasady ne bis in idem Dalsze prace związane z wdraŝaniem zasady wzajemnego uznawania Wzajemne uznawanie nakazów konfiskaty Wzajemne uznawanie kar finansowych Inne sposoby de lege ferenda wdroŝenia zasady wzajemnego uznawania Podsumowanie Rozdział 17. Współpraca państw w ramach Eurojustu Uwagi ogólne Prawne podstawy powołania Eurojustu Charakter prawny oraz skład Eurojustu Cele, zadania i uprawnienia Eurojustu Przykłady współpracy w ramach Eurojustu Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Implementacja postanowień decyzji do prawa krajowego Związki pomiędzy Eurojustem a innymi organami zwalczającymi przestępczość Podsumowanie Rozdział 18. Europejska Sieć Sądowa w sprawach karnych Uwagi ogólne Struktura punktów kontaktowych Zadania punktów kontaktowych Europejska Sieć Sądowa a inne organy współpracy sądowej w sprawach karnych Działalność Sieci Sądowej na podstawę innych przepisów Podsumowanie PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA

Spis treści VII. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści VII. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Przedmowa.................................................. XIX Wykaz skrótów............................................... XXI Część 1. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Pojęcie europejskiego prawa karnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Rozdział I. Problemy definicyjne (E.W. Pływaczewski)... 21 1. Problem definicji przestępczości zorganizowanej...

Bardziej szczegółowo

Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA

Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA Geneza i rozwój współpracy policyjnej Grupy TREVI Traktat z Maastricht Traktat amsterdamski Konwencja z Prüm Artykuł 87 TFUE Podstawa traktatowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów 15 Wstęp 19 1 Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych 37 11 Wprowadzenie 37 12 Dane osobowe 39 121 Geneza definicji danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2)

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Ewolucja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego WE/UE Traktat paryski i traktaty rzymskie; TREVI Traktat z Maastricht Traktat

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011 Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Czapliński prof. dr hab. Piotr Hofmański Redakcja i korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki: Marta Kurczewska Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pytania na zaliczenie:

Pytania na zaliczenie: Pytania na zaliczenie: Ćwiczenia 1 1. Co to są funkcje państwa? 2. Na czym polega funkcja wewnętrzna państwa? 3. Na czym polega funkcja zewnętrzna państwa? 4. Co jest najważniejszym zadaniem państwa? 5.

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA I OCENA FUNKCJONOWANIA TRZECIEGO FILARU UNII EUROPEJSKIEJ

EWOLUCJA I OCENA FUNKCJONOWANIA TRZECIEGO FILARU UNII EUROPEJSKIEJ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE EWOLUCJA I OCENA FUNKCJONOWANIA TRZECIEGO FILARU UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją Heleny Tendery-Właszczuk Kraków 2009 4 Autorzy Wojciech Bąba rozdz. 3 Czesław Kłak rozdz.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 POJĘCIE I ISTOTA GRANIC WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I STREFY SCHENGEN 1.1.Wprowadzenie 1.2.Podstawowe pojęcia związane z kształtowaniem się

Bardziej szczegółowo

Nowa granica. [ Europa i jej granice ] dla Europy

Nowa granica. [ Europa i jej granice ] dla Europy [ Europa i jej granice ] W chwilach niepewności co do dalszych losów traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej panuje dość powszechne przekonanie, że stoimy w obliczu pilnej potrzeby ponownego pozyskania

Bardziej szczegółowo

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY. Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. Wykaz skrótów. Wykaz literatury.

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY. Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1.Pojęcie instytucji europejskich w

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN Propozycja cytowania: A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz, Europejskie prawo karne, Warszawa 2012 Redakcja: Iwona Duda Wydawca: Dagna Kordyasz Poszczególne czêœci opracowali: S³awomir Buczma rozdzia³

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka...25

Spis treści. Część I Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka...25 Zagadnienia wstępne...11 Część I Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka...25 1.1. Dokumenty Narodów Zjednoczonych...25 1.1.1. Powszechna deklaracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 11 Wykaz skrótów... 11 ROZDZIAŁ 1. Zagadnienia wstępne... 13 1.1. Pojęcie rasy, rasizmu i ksenofobii... 13 1.2. Przestępstwa motywowane uprzedzeniem (bias/prejudice crimes) oraz przestępstwa z nienawiści

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XXI Przedmowa... XXVII Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 1 1. Pojêcie instytucji europejskich w szerokim i w¹skim znaczeniu... 1 2. Informacje ogólne o organizacjach

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 3 czerwca 202 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 20/043 (APP) 0449/2 LIMITE FREMP 8 JAI 366 COSCE 7 COHOM 22 OC 292 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Rola ETS w ochronie praw i wolności jednostki

Rola ETS w ochronie praw i wolności jednostki Rola ETS w ochronie praw i wolności jednostki Metody integracji poprzez prawo: 1/ substytucja (inaczej unifikacja): wprowadzenie jednolitych materialnych norm wspólnotowych; całkowite ujednolicenie prawa

Bardziej szczegółowo

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Krystyna Michałowska-Gorywoda System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Z formalno - prawnego punktu widzenia należałoby mówić tutaj o systemie prawa i instytucji Wspólnot Europejskich. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

Pytania z Integracji Europejskiej

Pytania z Integracji Europejskiej Pytania z Integracji Europejskiej 1. Wskaż państwa założycielskie EWWiS. 2. Wskaż państwa założycielskie EURATOM. 3. Wskaż państwa założycielskie EWG. 4. W którym roku powstało EWWiS? 5. W którym roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne

DECYZJA RAMOWA RADY 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne 16.3.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 69/67 (Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej) DECYZJA RAMOWA RADY 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POLICYJNA PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

WSPÓŁPRACA POLICYJNA PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA WSPÓŁPRACA POLICYJNA Głównym narzędziem służącym współpracy policyjnej jest Europejski Urząd Policji (Europol) będący jednym z centralnych elementów szerszej europejskiej struktury bezpieczeństwa wewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POLICYJNA PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

WSPÓŁPRACA POLICYJNA PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA WSPÓŁPRACA POLICYJNA Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony i zniesieniem struktury filarowej Unia Europejska uzyskała większe możliwości wspierania współpracy policyjnej, która podlega również zwiększonej

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg. I. Stan faktyczny i prawny

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg. I. Stan faktyczny i prawny Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg I. Stan faktyczny i prawny W dniu 6 października 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał wyrok

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 Spis treści Wykaz skrótów str. 11 Od autorów str. 19 CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP A. Wprowadzenie str. 23 B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 I. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXVII Rozdział I. Zarys historii integracji europejskiej... 1 1. Periodyzacja historii integracji europejskiej... 1 I. Okres przed 1945

Bardziej szczegółowo

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej Janusz Józef Węc Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2010 Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna Kraków 2012 Spis treści Uwagi

Bardziej szczegółowo

15412/16 ds/ako/as 1 DGD 1C

15412/16 ds/ako/as 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 grudnia 2016 r. (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 8 grudnia 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 581 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE. Harmonizacja prawa państw członkowskich. Wydawnictwo C.H.Beck

MONOGRAFIE PRAWNICZE. Harmonizacja prawa państw członkowskich. Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE Harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej Joanna Osiejewicz Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JOANNA OSIEJEWICZ HARMONIZACJA PRAWA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 8. Uwagi końcowe...

Spis treści. 8. Uwagi końcowe... Wykaz skrótów... XIII Wykaz aktów prawnych i dokumentów... XVII Wykaz literatury... XXIII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wykaz tabel i rysunków... XLI Wprowadzenie... XLV Rozdział I. Znak towarowy: geneza,

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Eurojustu

Przyszłość Eurojustu DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE WOLNOŚCI OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SPRAWY WEWNĘTRZNE Przyszłość Eurojustu OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0165 (NLE) 11724/17 SPORT 52 MI 590 COMPET 575 JUR 396 DROIPEN 112 ENFOPOL 382 COPEN 254 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I, rok ak. 2010-11, studia stacjonarne. 2.2.6. Semestr VI

Pakiet ECTS Europeistyka I, rok ak. 2010-11, studia stacjonarne. 2.2.6. Semestr VI 2.2.6. Semestr VI 113 Wydział Nauk Humanistycznych Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie Sądów i Policji w Unii Europejskiej 10.7I37.D26 Tryb przedmiotu studiów Rok Semes tr Rodzaj zajęć: godzin ECTS: stacjonar

Bardziej szczegółowo

Sprawy transgraniczne

Sprawy transgraniczne Sprawy transgraniczne 11 maja 2013 Dominika Stępińska-Duch Janusz Tomczak Wilno Seminarium ERA Prawo karne Unii Europejskiej dla adwokatów I. Postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XV XIX Część I. Zagadnienia wstępne... 1 Rozdział I. Rozwój polskiego prawa uchodźczego... 3 1. Etapy rozwoju polskiego prawa uchodźczego... 3 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach karnych

Podstawy prawne współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach karnych Marzena Szczepańska Inspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Lublin Doktorant II roku studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie PODSTAWY PRAWNE WSPÓŁPRACY PAŃSTW CZŁONKOW-

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI

Spis treści. Część A. Testy. Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI Część A. Testy Test 1 1 Odpowiedzi do testu 1 113 Test 2 6 Odpowiedzi do testu 2 115 Test 3 10 Odpowiedzi do testu 3

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.3.2015 r. COM(2015) 84 final 2015/0042 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania manipulacji

Bardziej szczegółowo

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015)

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) 1. Sposoby pojmowania terminów: prawo europejskie, prawo wspólnotowe, Prawo Unii Europejskiej. 2. Rada Europy charakter prawny, statutowe cele

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M IV ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ OIRP OPOLU NA ROK SZKOLENIOWY 2010 Data i godzina zajęd T EMAT ZAJĘĆ Imię i nazwisko wykładowcy

P R O G R A M IV ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ OIRP OPOLU NA ROK SZKOLENIOWY 2010 Data i godzina zajęd T EMAT ZAJĘĆ Imię i nazwisko wykładowcy P R O G R A M IV ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ OIRP OPOLU NA ROK SZKOLENIOWY 2010 Data i godzina zajęd T EMAT ZAJĘĆ Imię i nazwisko wykładowcy 03.09.2010 10.00--14.30 10. 09.2010 PRAWO EUROJSKIE /P.E/ 1.

Bardziej szczegółowo

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją Heleny Tendery-Właszczuk Kraków 2009 4 Autorzy Wojciech Bąba rozdz. 4 Czesław Kłak rozdz. 1 Helena Tendera-Właszczuk rozdz.

Bardziej szczegółowo

WALKA Z HANDLEM NARKOTYKAMI ORAZ HANDLEM LUDŹMI W RAMACH TRZECIEGO FILARU UNII EUROPEJSKIEJ

WALKA Z HANDLEM NARKOTYKAMI ORAZ HANDLEM LUDŹMI W RAMACH TRZECIEGO FILARU UNII EUROPEJSKIEJ 4 WALKA Z HANDLEM NARKOTYKAMI ORAZ HANDLEM LUDŹMI W RAMACH TRZECIEGO FILARU UNII EUROPEJSKIEJ 4.1. PRAWNE ASPEKTY WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

GENEZA I HISTORIA TRZECIEGO FILARU UNII EUROPEJSKIEJ

GENEZA I HISTORIA TRZECIEGO FILARU UNII EUROPEJSKIEJ 1 GENEZA I HISTORIA TRZECIEGO FILARU UNII EUROPEJSKIEJ 1.1. WPROWADZENIE Trzeci filar 1 Unii Europejskiej określany obecnie jako współpraca policji i sądowa w sprawach karnych został utworzony na mocy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś)

Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś) Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś) Rozdział I. Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej (Tomasz Sieniow) ı2. PodłoŜe procesów integracyjnych w Europie po II

Bardziej szczegółowo

Europejska Sieć Sądowa jako element unijnej współpracy sądowej w sprawach karnych

Europejska Sieć Sądowa jako element unijnej współpracy sądowej w sprawach karnych NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO. Tom XXV AUW No 3165 Wrocław 2009 Europejska Sieć Sądowa jako element unijnej współpracy sądowej w sprawach karnych AMELIA TOSIK Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach karnych

Podstawy prawne współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach karnych Podstawy prawne współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach karnych Marzena Szczepańska Inspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Lublin Doktorant II roku studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Strona znajduje się w archiwum. EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 kwietnia 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 kwietnia 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 kwietnia 2015 r. (OR. en) 8138/15 COPEN 93 EUROJUST 76 EJN 33 NOTA Od: Data: 19 marca 2015 r. Do: Dotyczy: Szanowny Panie Alfonso Dastis, ambasador i stały przedstawiciel,

Bardziej szczegółowo

III AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

III AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE L 328/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.12.2009 III (Akty przyjęte na mocy Traktatu UE) AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE DECYZJA RAMOWA RADY 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 13 Rozdział I. Pod znakiem idei ponadnarodowości... 29 I. Motywy i przesłanki integracji państw Europy Zachodniej... 29 II. Projekty federalistów... 35 II.1. Plan Schumana...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 17 Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa... 21 1.1. Zagadnienia wstępne... 21 1.2. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja geograficznych oznaczeń pochodzenia...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej III. (Akty przygotowawcze) RADA (2008/C 52/01)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej III. (Akty przygotowawcze) RADA (2008/C 52/01) 26.2.2008 C 52/1 III (Akty przygotowawcze) RADA Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REFORMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH CZY RZECZYWIŚCIE POWSTANIE JEDNOLITY I SPÓJNY SYSTEM? 1

PROJEKT REFORMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH CZY RZECZYWIŚCIE POWSTANIE JEDNOLITY I SPÓJNY SYSTEM? 1 Projekt reformy ochrony danych osobowych czy rzeczywiście powstanie... 93 Agnieszka Grzelak PROJEKT REFORMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH CZY RZECZYWIŚCIE POWSTANIE JEDNOLITY I SPÓJNY SYSTEM? 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Masło Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Krzysztof Masło Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej Krzysztof Masło Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej Kwartalnik Prawa Publicznego 11/1/2, 191-217 2011 K W A R T A L

Bardziej szczegółowo

Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich Unii Europejskiej jako podstawa budowania europejskiej przestrzeni karnej

Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich Unii Europejskiej jako podstawa budowania europejskiej przestrzeni karnej Folia Iuridica Wratislaviensis 2014, vol. 3 (1), 11 86 Aleksandra Cecylia Statkiewicz Uniwersytet Wrocławski Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich Unii Europejskiej jako podstawa budowania europejskiej

Bardziej szczegółowo

* * 34. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

* * 34. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji. C 131 E/66 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.5.2013 Godzenie życia rodzinnego i zawodowego 29. podkreśla, że zarówno państwa członkowskie, jak i organizacje państwowe i prywatne powinny potraktować

Bardziej szczegółowo

Zasada ne bis in idem jako negatywna przesłanka wykonania europejskiego nakazu aresztowania

Zasada ne bis in idem jako negatywna przesłanka wykonania europejskiego nakazu aresztowania czasopismo Prawa karnego i nauk penalnych Rok XIII: 2009, z. 2 ISSN 1506-1817 Dawid Dąbrowski Zasada ne bis in idem jako negatywna przesłanka wykonania europejskiego nakazu aresztowania 1. Decyzja Ramowa

Bardziej szczegółowo

TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Bardziej szczegółowo

Dyplomacja czy siła?

Dyplomacja czy siła? SUB Hamburg A/543483 Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych pod redakcją Stanisława Parzymiesa Scholari Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2009 PIS TREŚCI WSTĘP. DYPLOMACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2011 r.

USTAWA z dnia 2011 r. Liczba stron : 5 Data : 2011-07-28 Nazwa pliku : 242-26.NK.DOC 1 Projekt USTAWA z dnia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UNIA EUROPEJSKA WERSJE SKONSOLIDOWANE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UNIA EUROPEJSKA WERSJE SKONSOLIDOWANE C 321 E/1 UNIA EUROPEJSKA WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ C 321 E/2 PL 29.12.2006 INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW Niniejsza publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE Spis treści Wstęp... 10 Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE 1. Definicja ruchu społecznego... 21 2. Rodzaje ruchów społecznych... 31 2.1. Wybrane klasyfikacje... 31 2.2. Stare i nowe ruchy społeczne... 35 3. Ruch

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 października 2016 r. Poz z dnia 16 września 2016 r.

Warszawa, dnia 24 października 2016 r. Poz z dnia 16 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 października 2016 r. Poz. 1749 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu

Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu C 124 E/241 P6_TA(2005)0219 Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie Planu Działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE POLSKIM

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE POLSKIM Przekazanie kompetencji ustawodawczych UE dr Aleksandra Sołtysińska Źródła prawa i procedury prawodawcze UE 1-2 grudnia 2017 roku przyjmowanie aktów prawnych wykonanie aktów prawnych środki proceduralne

Bardziej szczegółowo

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Adam Bartosiewicz Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009 Wykaz skrótów 13 Akty prawne 13 Organy 14 Publikatory 14 Uwagi wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 21.9.2016 r. JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania,

Bardziej szczegółowo

10615/12 ds/pa/pb 1 DG D 2B

10615/12 ds/pa/pb 1 DG D 2B RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 maja 2012 r. (04.06) (OR. en) Międzyinstytucjonalny nume r referencyjny: 2011/0431 (APP) 10615/12 FREMP 83 JAI 375 COSCE 18 COHOM 123 NOTA Od: Coreper Do: Rada Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się prawa antydyskryminacyjnego w UE

Kształtowanie się prawa antydyskryminacyjnego w UE Kształtowanie się prawa antydyskryminacyjnego w UE dr Adam Bodnar Wydział Prawa i Administracji UW Helsińska Fundacja Praw Człowieka Poznań, 19 kwietnia 2013 r. Zasada niedyskryminacji ze względu na płeć

Bardziej szczegółowo

PRAWA PODSTAWOWE W UNII EUROPEJSKIEJ

PRAWA PODSTAWOWE W UNII EUROPEJSKIEJ PRAWA PODSTAWOWE W UNII EUROPEJSKIEJ Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W EUROPIE OCHRONA

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 1. CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 2. OSOBOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ramy prawne UE w zakresie równości

Ramy prawne UE w zakresie równości Ramy prawne UE w zakresie równości dr Adam Bodnar Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji Helsińska Fundacja Praw Człowieka Trewir, dnia 19 maja 2014 r. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

10654/15 lo/dj/mm 1 DG D 2B

10654/15 lo/dj/mm 1 DG D 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 lipca 2015 r. (OR. en) 10654/15 COPEN 192 EUROJUST 142 EJN 69 NOTA Od: Data: 14 lipca 2015 r. Do: Dotyczy: Ivan Korčok, ambasador, stały przedstawiciel, Stałe Przedstawicielstwo

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW. z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW. z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie terroryzmu w świetle dokumentów Unii Europejskiej

Zwalczanie terroryzmu w świetle dokumentów Unii Europejskiej I. Resztak Ilona Resztak Zwalczanie terroryzmu w świetle dokumentów Unii Europejskiej Streszczenie Artykuł dotyczy podejmowanych działań zapobiegających terroryzmowi przez egzekwowanie przepisów karnych

Bardziej szczegółowo

Cje. Polski proces karny - wprowadzenie. Postępowanie karne

Cje. Polski proces karny - wprowadzenie. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Postępowanie karne to prawnie uregulowana działalność zmierzająca

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.9.2017 r. COM(2017) 489 final 2017/0226 (COD) Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi

Bardziej szczegółowo

Geneza wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych. instrumentu zwalczania przestępczości o charakterze transgranicznym

Geneza wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych. instrumentu zwalczania przestępczości o charakterze transgranicznym Grzegorz Janicki Kraków Wykorzystanie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych jako instrumentu zwalczania przestępczości o charakterze transgranicznym Geneza wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp. CZĘŚĆ PIERWSZA Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp. CZĘŚĆ PIERWSZA Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska Spis treści Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka podstaw prawnych ochrony środowiska w Polsce ROZDZIAŁ II. Zasady ogólne prawa

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 4.8.2016 r. JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Rozdział pierwszy Wprowadzenie do problematyki handlu elektronicznego... 21 1. Wpływ Internetu na tworzenie prawa handlu elektronicznego... 21 1.1. Światowa

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

STREFA SCHENGEN - pytania do egzaminu

STREFA SCHENGEN - pytania do egzaminu STREFA SCHENGEN - pytania do egzaminu 1. Co to jest kontrola graniczna? 2. Jakie są składniki kontroli granicznej? 3. Co to jest odprawa graniczna na przejściu granicznym? 4. Czego dotyczą kontrole cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE WSPÓŁPRACY PAŃSTW CZŁONKOW- SKICH UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWACH KARNYCH

PODSTAWY PRAWNE WSPÓŁPRACY PAŃSTW CZŁONKOW- SKICH UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWACH KARNYCH Marzena Szczepańska Inspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Lublin Doktorant II roku studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie PODSTAWY PRAWNE WSPÓŁPRACY PAŃSTW CZŁONKOW-

Bardziej szczegółowo

Traktat Lizboński nowa szansa na usprawnienie współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości

Traktat Lizboński nowa szansa na usprawnienie współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości K. Karsznicki Krzysztof Karsznicki Traktat Lizboński nowa szansa na usprawnienie współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości Streszczenie Artykuł poświęcony jest współpracy policyjnej i sądowej w sprawach

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1951 Warszawa, 21 maja 2007 r.

Druk nr 1951 Warszawa, 21 maja 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1951 Warszawa, 21 maja 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Europejskie środki karne a Twój klient analiza przypadku Aleksandra Stępniewska, adwokat

Europejskie środki karne a Twój klient analiza przypadku Aleksandra Stępniewska, adwokat Europejskie środki karne a Twój klient analiza przypadku Aleksandra Stępniewska, adwokat EU CRIMINAL LAW FOR DEFENCE COUNSEL Ryga, 30 maja 2015 Europejskie środki karne a Twój klient I. Postępowanie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Prawo Unii Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej STUDIA PRAWNICZE Prawo Unii Europejskiej Jacek Barcik Aleksandra Wentkowska C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo Unii Europejskiej W sprzedaży: PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 19 Twoje Prawo dr A. Łazowski (red.)

Bardziej szczegółowo

III. (Akty przygotowawcze) RADA

III. (Akty przygotowawcze) RADA 12.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 219/7 III (Akty przygotowawcze) RADA Inicjatywa Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY ROZWIĄZANIAMI MOP, RE I UE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

MIĘDZY ROZWIĄZANIAMI MOP, RE I UE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZWIĄZKI I ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ROZWIĄZANIAMI MOP, I UE W ZAKSIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Gertruda Uścińska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych SCHEMAT 1. ZWIĄZKI I ZALEŻNOŚCI Międzynarodowa Organizacja Pracy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE UNII EUROPEJSKIEJ

BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE UNII EUROPEJSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE UNII EUROPEJSKIEJ Repetytorium Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz SPIS TREŚCI Rozdział I GENEZA POLITYKI UE W OBSZARZE SPRAW WEWNĘTRZYCH I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Rozdział II III

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE RADY EUROPEJSKIEJ W TAMPERE

POSIEDZENIE RADY EUROPEJSKIEJ W TAMPERE POSIEDZENIE RADY EUROPEJSKIEJ W TAMPERE 15-16 października 1999 r. Wnioski Prezydencji Przedmiotem obrad specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere w dniach 15 16 października 1999 r. było utworzenie

Bardziej szczegółowo