Budowa magazynu odpadów dla firmy X w celu poprawy bezpieczeństwa gospodarki odpadami.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa magazynu odpadów dla firmy X w celu poprawy bezpieczeństwa gospodarki odpadami."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, poddziałania Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, działania 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje oraz działania 2.4: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw. strona 1/9

2 Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie * Numer wniosku o dofinansowanie w systemie SIMIK * *Rubryka wypełniana przez instytucję, do której przesyłany jest wniosek o dofinansowanie I. Informacje ogólne o projekcie 1. Tytuł projektu Budowa magazynu odpadów dla firmy X w celu poprawy bezpieczeństwa gospodarki odpadami. 2. Rodzaj projektu Inwestycyjny Usługi 3. Identyfikacja rodzaju interwencji Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata Priorytet 2 Działanie 2.4 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Poddziałanie Kategoria interwencji 4. Wpływ projektu na środowisko Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska Uzasadnienie: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi - konieczność dostosowania budowanego magazynu do wymogó ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach i ustawy o zużytym sprzęcie elektronicznym, - tereny gminy, na których położony jest nasz zakład są terenami turystycznymi, a strategia rozwoju gminy zakąłda rozwój branży turystycznej.dodatkowo na terenie firmy znajduje się ujęcie wody Zgodność projektu z polityką równych szans Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn Projekt neutralny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn Uzasadnienie: W wyniku realizacji projektu nie jest przewidywane zwiększenie zatrudnienia, a tym samym projekt jest neutralny pod względem równości szans w rozumieniu zapisó programwych. 162 Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko Projekt neutralny pod względem wpływu na środowisko strona 2/9

3 6. W przypadku kiedy projekt nie zostanie zakwalifikowany do współfinansowania ze środków SPO-WKP: Zostanie zrealizowany w terminie i zakresie przewidzianym we wniosku. Zostanie zrealizowany w terminie późniejszym, w zakresie przewidzianym we wniosku. Zostanie zrealizowany w terminie przewidzianym we wniosku, ale w ograniczonym zakresie. Zostanie zrealizowany w terminie późniejszym i w ograniczonym zakresie. Nie zostanie zrealizowany w ogóle. Opis do wybranego punktu: - rwalizacja projektu musi nastąpić w całości z uwagi na wymogi stawiane firmie w związku z polityką ochrony środowiska, a także na ważnośc pozwoleń w zakresie ochrony środowiska. Z uwagi na kondycję finansową firmy i plany strategiczne projekt, w przypadku nie otrzymania dotacji będzie musiał być finansowany z kredytu komercyjnego, co może pogorszyć sytuację finansową firmy i spowodować odłożenie planów rozwojowych na dalszy okres. II. Identyfikacja Wnioskodawcy 7. Forma prawna prowadzonej działalności Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. 8. Dane Wnioskodawcy Nazwa Wnioskodawcy NIP REGON Numer w: a. Krajowym Rejestrze Sądowym b. Ewidencji Działalności Gospodarczej Adres siedziby Województwo Powiat Gmina Miejscowość Ulica Nr domu Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Nr lokalu Kod pocztowy Adres strony internetowej strona 3/9

4 9. Dane osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę do kontaktów Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej 10. Dane osoby/osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do podpisania umowy o dofinansowanie Imię i nazwisko Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Adres do korespondencji Adres zamieszkania Województwo Powiat Gmina Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy strona 4/9

5 III. Charakterystyka prowadzonej działalności 11. Podmiot, którego dotyczy projekt Kod PKD lub EKD Data rejestracji działalności Wnioskodawcy (miesiąc/rok) Wielkość zatrudnienia* W ostatnim okresie sprawozdawczym ogółem w tym kobiet W poprzednim okresie sprawozdawczym ogółem w tym kobiet Przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych (w tys. EUR na koniec roku obrotowego)* W ostatnim okresie sprawozdawczym W poprzednim okresie sprawozdawczym Suma aktywów bilansu (w tys. EUR)* Przedsiębiorcy inni niż mali posiadają w nim: 1) więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji, lub 2) prawa do ponad 25% udziału w zysku, lub 3) więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). Przedsiębiorcy inni niż mali i średni posiadają w nim: 1) więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji, lub 2) prawa do ponad 25% udziału w zysku, lub 3) więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). tak tak nie nie * Wielkość ta jest liczona zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z ) dla wniosków, które będą składane do dnia 31 grudnia 2004 r. i zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63 z ) dla wniosków składanych po dniu 1 stycznia 2005 r. IV. Opis projektu 12. Lokalizacja projektu Lp. Województwo Powiat Gmina Miejscowość 1 WOJ. pomorskie Powiat kartuski Stężyca Stężyca Charakterystyka obszaru, na którym projekt będzie wdrażany obszar wiejski 14. Cele planowanego projektu Kod pocztowy W wyniku realizacji projektu powstanie nowy magazyn do magazynowania odpadów niebezpiecznych o powierzchni 0,1 ha i wartości PLN. Dzięki powstałej inwestycji planuję się oraniczenie kosztów działaności przedsiębiorstwa o 0,1 % w skali roku. W wyniku realizacji projektu poprawiią się walory estetyczne gminy i terenu firmy, świadowmość ekologiczna pracowników firmy i okolicznych mieszkańców. strona 5/9

6 15. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu Wskaźniki produktu Jedn. miary RAZEM Nowe środki trwałe szt. 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Wartość nowych środków trwałych PLN 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Wskaźniki rezultatu Jedn. miary RAZEM Powierzchnia do bezpiecznego magazynowania odpadów niebezpiecznych Obniżenie kosztów działalności Wskaźniki oddziaływania ha 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 % 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 jedn. miary RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opis planowanego projektu Realizacja projektu polega na budowie magazynu, w któym magazynowane będą odpady elektroniczne przez okres maksymalnie roku, po czym będą odbierane przez firmy posiadające wymagane prawem decyzje administracyjne. W chwili obecnej firma poiada umowy na wywóz z dwoma podmiotami gospodarczymi, którzy jednocześnie są partnerami w takim rozumieniu projektu. Projekt zostanie zrealizowany w jednym etapie do końca 2006 roku i zakończony protokołem zdawczo -odbiorczym. Promocja projektu będzie przeprowadzona i zgodna z Rozporządzeniem 1159/2000/WE. W trakcie trwania inwestycji i po jej zakońćzeniu zostaną umieszczone tablice informacyjne na temat źródeł finansowania. 17. Uzasadnienie projektu KOnieczność realizacji projektu wynika z obowiązujących przepisó prawnych a także z wydanych decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. Wybór rozwiązań technicznych wynika z opracowanej dokumentacji projektowej uwzględniającej bowiązujące normy ochrony środowiska oraz pzepisy prawa budowlanego. Przyjęte rozwiąznia techniczne są najmniej kosztowne a zarazm najbardziej optymalne zarówno dla środowiska naturalnego jak i działaności firmy. W wyniku realizacji projektu wzrosną walory krajobrazowe terenów firmy, a także świdowmość ekologiczna pracowników. Dzięki realizacji inwestycji powstały magazyn będzie można rozbudowywać w celu..., a także spadną koszty funkcjonowania firmy poprzez ograniczenie częstotliwości odbioru niebezpiecznych odpadów przez firmy. 18. Udział w realizacji projektu innych podmiotów Nie dotyczy Nazwa podmiotu Forma prawna prowadzonej działalności NIP Adres siedziby Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Numer telefonu Numer faksu strona 6/9

7 Adres poczty elektronicznej Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu 19. Harmonogram realizacji projektu Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu Planowany termin zakończenia realizacji projektu Źródła finansowania projektu Kategoria Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane Środki publiczne, w tym: , ,00 Kwota wsparcia w ramach działań SPO WKP , ,00 (EFRR* + krajowe środki publiczne) Inne środki publiczne stanowiące pomoc 0,00 0,00 państwa Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę, w , ,00 tym: Własne (oraz kredyt, bez kredytu na pokrycie , ,00 części wartości dofinansowania) Współinwestora 0,00 0,00 Inne (jakie) 0,00 0,00 * EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 21. Całkowity koszt realizacji projektu (w PLN) ,00 W tym: Wydatki kwalifikowane (w PLN) Wydatki niekwalifikowane (w PLN) Dofinansowanie w ramach działania SPO-WKP jako % wydatków kwalifikowanych Dofinansowanie ze środków publicznych jako % kosztów projektu , ,00 50,00 40,98 Kredyt na realizację projektu, w tym kredyt pomostowy na pokrycie wydatków przed uzyskaniem dofinansowania W tym udzielony ze środków EBI* * EBI - Europejski Bank Inwestycyjny 22. Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków Kategorie wydatków Koszt całkowity (w PLN) W tym wydatki kwalifikowane (w PLN) Budowa hali magazynowej , ,00 Razem , ,00 strona 7/9

8 23. Trwałość projektu 5 lat zachowane cele projektu. monitorowanie projektu co kwartał przez beneficjent. oszty eksploatacji projektu będzie pokrywał beneficjent. 24. Powiązanie projektu z innymi projektami (w tym realizowanymi z Nie dotyczy funduszy strukturalnych) 25. Informacje na temat doświadczeń w zakresie korzystania z pomocy w ramach programów pomocowych Nie dotyczy Wsparcie z programów krajowych Wsparcie z funduszy przedakcesyjnych (Phare, SAPARD) Wsparcie z funduszy strukturalnych Wsparcie z innych instytucji międzynarodowych (np. Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego) Krótki opis projektów zrealizowanych przez Wnioskodawcę przy wsparciu funduszy pomocowych 26. Pomoc państwa uzyskana TAK przez Wnioskodawcę w Polsce NIE Kwota pomocy de minimis uzyskanej przez Wnioskodawcę w ciągu ostatnich trzech lat Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez Wnioskodawcę na realizację projektu, którego dotyczy wniosek 27. Informacje dotyczące rachunku bankowego Wnioskodawcy Numer rachunku Nazwa Banku Adres Banku 0,00 0,00 EUR PLN strona 8/9

9 V. DEKLARACJA WNIOSKODAWCY Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są prawdziwe. Oświadczam, iż na dzień złożenia wniosku jestem małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu: a) do dnia 31 grudnia 2004 r. - rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 10 z ). b) od dnia 1 stycznia 2005 r. - rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364/2004 z 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. U. L 63 z ).* Nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, lub nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami. Oświadczam, iż posiadam środki finansowe zabezpieczające udział własny w realizację projektu opisanego we wniosku. Oświadczam, iż realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie w jakim zostały wdrożone do polskiego systemu prawa, wskazanymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata (Dz. U. Nr 197, poz. 2023).** Oświadczam, iż nie będę mógł w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT.*** Oświadczam, że zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych reguluję w terminie oraz nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków. data podpisy i pieczątki wnioskodawcy *Oświadczenie jest ważne w przypadku ubiegających się o pomoc jako małe i średnie przedsiębiorstwo **Deklaracja obowiązuje w przypadku projektów składanych dla działań 2.1 i 2.3, w przypadku pozostałych działań zapis należy skreślić. ***jeżeli nie dotyczy Wnioskodawcy, zapis należy skreślić strona 9/9

Suma kontrolna 2a41-2754-2cbb-0c96

Suma kontrolna 2a41-2754-2cbb-0c96 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

P O D G L Ą D W N I O S K U

P O D G L Ą D W N I O S K U MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/1.4/11/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU - Pilotaż

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU - Pilotaż Załącznik nr 1 do Wytycznych dla Wnioskodawców WZÓR Data złożenia wniosku w generatorze Formalne potwierdzenie złożenia wniosku: Numer wniosku Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego* DATA WPYŁWU WNIOSKU DO PUP Załącznik 1 do umowy ZNAK SPRAWY CAZ/RP 555-.../15. Pieczęć pracodawcy dn...20.r. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU: DATA WPŁYWU WNIOSKU: OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: DATA ROZPATRZENIA WNIOSKU: PODLASKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Zarządzającej. (pieczęć wnioskodawcy) MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 00 071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

Zarządzającej. (pieczęć wnioskodawcy) MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 00 071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 Nie podpisany elektronicznie. Numer rejestru Ministerstwa: Program: Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków Nabór nr: Data wpływu do Instytucji Zarządzającej Decyzja Ministra kwota: zł rozdział: zł rozdział:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej Nie podpisany elektronicznie. pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Numer rejestru Ministerstwa: Data wpływu do Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY Starogard Gdański, dnia...... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Na zasadach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS w formie poręczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS w formie poręczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. ul. Zana 41, 20-601 Lublin tel. (81) 531 80 09, fax (81) 531 80 15... (stempel Wnioskodawcy) WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS w formie poręczenia w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo