REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU"

Transkrypt

1 Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w szczególności, na podstawie: a) art. 60 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z , s.25, ze zm.); b) art. 13 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z , s.1, sprostowane Dz. Urz. UE L 45 z , s.3, z późn. zm.); c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z , s.3); d) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) zwana dalej ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) zwana dalej ustawą o finansach publicznych; f) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.); g) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz ze zm.); h) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz ze zm.); i) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz ze zm.); j) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1317); k) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz.719) l) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661); m) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego, zawartego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Zarządem Województwa Dolnośląskiego; n) Porozumienia z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie powierzenia części zadań w ramach Priorytetu 1

2 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (RPO WD) przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (z późn. zm.); o) uchwały nr 1739/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (z późn. zm.); p) Uchwały Nr 4091/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach schematu... w działaniu... w Priorytecie nr 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , q) Uchwały Nr./ / Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z r. Nr..., poz....) oraz Umowy Nr... dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach RPO WD zawartej w dniu... niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 2. Definicje: 2.1. Projekt - projekt Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Priorytetu nr 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Działania nr 1.2.C Dotacje dla MŚP w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi, misje), 2.2. Organizator Misji Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o Beneficjent Ostateczny Mikroprzedsiębiorca, Mały lub Średni Przedsiębiorca mający siedzibę, zakład główny lub miejsce wykonania działalności na terenie województwa dolnoślaskiego, spełniający kryteria udziału w projekcie określone w regulaminie, otrzymujący pomoc na zasadzie de minimis Uczestnik osoba fizyczna - pracownik Beneficjenta Ostatecznego - wyznaczona do udziału w misji, lub inna osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta Ostatecznego Ponadto, w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw przyjmuje się następujące definicje przedsiębiorstw: a. Mikroprzedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. b. Małe przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

3 c. Średnie przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR 3. Terytorialny i czasowy zakres projektu: Projekt jest realizowany jest od r. do r. Obszarem realizacji projektu jest Województwo Dolnośląskie. 4. Cel projektu: Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 5. Promocja Projektu: Informacje o realizowanym Projekcie oraz podejmowanych w związku z nim działaniach rozesłane zostaną do Instytucji Otoczenia Biznesu, Jednostek Samorządu Terytorialnego i innych podmiotów zajmujących się wsparciem biznesu i przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku. Przed każdą organizowaną przez Organizatora Misją zaplanowano umieszczenie ogłoszeń promujących projekt w prasie lokalnej, których druk nastąpi w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące przed terminem zaplanowanej Misji. Ponadto ogłoszenia o planowanych wydarzeniach gospodarczych, w formie banerów będą umieszczone na trzech portalach gospodarczych Dolnego Śląska. Ogłoszenia zawierać będą harmonogram misji, szacunkowe koszty oraz dokładne informacje kto może być uczestnikiem Misji, a także odnośniki, gdzie można znaleźć dokładne informacje i wymagane dokumenty związane z udziałem Beneficjenta Ostatecznego w Misji. Dodatkowo zaplanowano spotkania informacyjne, min. 1, odnośnie danej Misji, które zorganizowane zostaną, nie później niż 2 miesiące przed terminem Misji, w instytucjach zajmujących się wsparciem biznesu i przedsiębiorczości w regionie Dolnego Śląska. Informacja o planowanych spotkaniach informacyjnych zamieszone będą na stronie internetowej DAWG Sp. z o.o. oraz instytucji, w której odbywać się będzie spotkanie. Zaplanowano także mailing z informacją o spotkaniach do IOB działających na obszarze województwa dolnośląskiego. Ponadto ogłoszenie o naborze otwartym do poszczególnych Misji zamieszczone będą na stronach internetowych: Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz partnerów Wnioskodawcy Instytucji Otoczenia Biznesu z całego Województwa Dolnośląskiego. 6. Kryteria uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Misji oraz jego rekrutacja: 6.1 Beneficjentem Ostatecznym w ramach Projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które łącznie spełnia następujące warunki obligatoryjne: 1) jest mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średniej wielkości przedsiębiorstwem i ma siedzibę, zakład główny lub miejsce wykonywania działalności na terenie województwa dolnośląskiego, 2) spełnia kryteria obligatoryjne określone w Ankiecie rekrutacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4 3) dostarczył/ przesłał do siedziby DAWG Sp. z o.o., ul. Kuźnicza 10, Wrocław, nie później niż 45 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia planowanej Misji, komplet dokumentów zawierających: - Ankietę Rekrutacyjną - Kopię dokumentu rejestrowego Beneficjenta Ostatecznego (odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu. - Oświadczenie o spełnianiu kryterium MŚP/wraz z załącznikami (załącznik nr 2); - Deklarację przedsiębiorstwa (załącznik nr 3) - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie udziału w zagranicznej Misji Gospodarczej) oraz formularz informacji o pomocy publicznej innej, niż pomoc de mimimis (załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie udziału w zagranicznej Misji Gospodarczej), - Pełne dane teleadresowe firmy z aktualnym adresem mailowym na który będą przesyłane wszystkie informacje, a także osoby do kontaktu (załącznik nr 4) - Zgodę Beneficjenta Ostatecznego na przetwarzanie danych w związku z realizacją, ewaluacją i sprawozdawczością dot. przedmiotowego projektu (załącznik nr 5) W przypadku złożenia niepełnego kompletu dokumentów Beneficjent Ostateczny zostanie poproszony o uzupełnienie braków formalnych, w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie złożenia uzupełnień formalnych zostanie skreślony z listy kandydatów do udziału w Misji. Na miejsce skreślonego Beneficjenta Ostatecznego wchodzi pierwszy oczekujący z listy Do oceny kwalifikowalności przedsiębiorstw do udziału w Misji powoływana będzie Komisja Rekrutacyjna. Do oceny spełnienia kryteriów obligatoryjnych i dodatkowych, które także zawarte są w Ankiecie Rekrutacyjnej przez Beneficjenta Ostatecznego będzie zastosowany system punktowy 0-1, (spełnia 1 pkt., nie spełnia 0 pkt.) O wynikach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Beneficjenci Ostateczni poinformowani będą w ciągu 5 dni roboczych. Informacja ta zamieszczona zostanie na stronie internetowej Organizatora Misji: oraz przesłana drogą mailową na adres wskazany przez potencjalnego Uczestnika Misji W przypadku zgłoszenia się większej liczby przedsiębiorstw niż przewidywana liczba uczestników dla danego wydarzenia podstawą zakwalifikowania przedsiębiorstwa będą punkty uzyskane za spełnienie kryteriów dodatkowych. W przypadku, gdyby liczba firm, które uzyskają maksymalną liczbę punktów nadal będzie wyższa niż liczba miejsc przewidzianych dla danej Misji, o tym, która z firm będzie przechodziła do kolejnego etapu zadecyduje kolejność zgłoszeń tj. data wpływu na adres DAWG. Sp. z o.o. kompletu wymienionych w pkt. 6 podpkt niniejszego regulaminu dokumentów Po zakwalifikowaniu się do udziału w Misji, Beneficjent Ostateczny podpisze umowę o dofinansowanie udział w zagranicznej misji gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik nr 6) w terminie 4 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania rekrutacyjnego.

5 6.7. Uczestnikiem, w ramach Projektu mogą być wyłącznie osoby, które są właścicielami i/lub pracownikami mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę, zakład główny lub miejsce wykonywania działalności na terenie województwa dolnośląskiego oraz osoby upoważnione do reprezentowania Beneficjenta Ostatecznego Beneficjent Ostateczny może delegować do udziału w jednej misji maksymalnie dwóch uczestników Uczestnikami Misji delegowanymi przez BO mogą być zarówno jego pracownicy (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno prawnej) jak i osoby fizyczne upoważnione do udziału w Misji na podstawie pełnomocnictwa wystawionego i podpisanego przez Beneficjenta Ostatecznego (wzory zaświadczenia oraz pełnomocnictwa stanowią załączniki 6 i 7 do umowy) Udział w Misji osoby upoważnionej przez Beneficjenta Ostatecznego wynika z faktu, iż niejednokrotnie MSP współpracują z osobami, odpowiedzialnymi za pozyskiwanie nowych rynków i/lub klientów na podstawie umów innych niż długoterminowe umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło Beneficjent Ostateczny może brać udział w więcej niż jednej Misji, pod warunkiem, że nie jest to, to samo wydarzenie gospodarcze Organizator Misji nie przewiduje trybu odwoławczego po negatywnej ocenia nie spełnienia kryteriów obligatoryjnych. 7. Koszty udziału w Misji DAWG Sp. z o.o. jako Organizator Misji projektu wydatkuje środki przeznaczone na dofinansowanie udziału w misjach zagranicznych (targach branżowych, konferencjach, wizytach studyjnych, spotkaniach tematycznych) w imieniu Beneficjentów Ostatecznych Na koszty udziału w Misji Beneficjenta Ostatecznego składają się: a. Koszty wydatków kwalifikowanych, b. Koszty wydatków niekwalifikowanych związanych z obsługą projektu, tzw. koszty operacyjne Koszty udziału w Misji wynikają z liczby delegowanych przez Beneficjenta Ostatecznego uczestników Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych związanych z uczestnictwem w Misji gospodarczej Beneficjenta Ostatecznego wynosi... PLN Beneficjent Ostateczny w ramach realizowanego projektu otrzyma dofinansowanie w maksymalnej wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych, w wysokości..pln.

6 7.6. Beneficjent Ostateczny wniesie wkład własny z tytułu uczestnictwa w Misji w wysokości do 15% wydatków kwalifikowanych o których mowa w ust. 7.4 w wysokości PLN, przelewem na rachunek Organizatora Misji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona Beneficjentowi Ostatecznemu przez Organizatora Misji w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie udziału w zagranicznej Misji Gospodarczej Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się także do pokrycia kosztów niekwalifikowanych (kosztów operacyjnych) związanych z organizacją i bezpośrednią obsługą Misji. Koszty niekwalifikowane przypadające na jednego uczestnika wyniosą PLN. Na pokrycie wydatków niekwalifikowanych Organizator Misji wystawi Beneficjentowi Ostatecznemu fakturę VAT, płatną w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie udziału w zagranicznej Misji Gospodarczej. Koszty operacyjne przypadające na Misję i uczestnika będą każdorazowo wyliczane w oparciu o faktycznie poniesione koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu (koszty operacyjne, administracyjne, obsługi projektu; zostały one określone w szczególności przez Instytucję Zarządzającą Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w treści zaproszenia do składania w trybie indywidualnym propozycji projektów w ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata ) oraz załączniku 6 SzOP RPO WD wydatki niekwalifikowane w ramach RPO ) Dofinansowanie o którym mowa w pod. 7.5 stanowi dla Beneficjenta Ostatecznego pomoc w rozumieniu przepisów o pomocy de minimis Ostateczne rozliczenie kosztów nastąpi po zakończeniu Misji, z tym że: a. w sytuacji, gdy koszt wydatków kwalifikowanych i/lub kosztów niekwalifikowanych okazał się wyższy od oszacowanego przez Organizatora Misji, Beneficjent Ostateczny jest obowiązany uiścić wynikającą z tego tytułu różnicę przelewem na rachunek Organizatora Misji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystawionej przez Organizatora Misji skorygowanych faktur VAT. b. w sytuacji, gdy koszt wydatków kwalifikowanych i/lub kosztów niekwalifikowanych okazał się niższy od oszacowanego przez Organizatora Misji, Organizator Misji jest obowiązany zwrócić Beneficjentowi Ostatecznemu wynikającą z tego tytułu różnicę przelewem na wskazany w załączniku nr 9 do umowy, rachunek Beneficjenta Ostatecznego w terminie 7 dni na podstawie wystawionej przez Organizatora Misji po jej zakończeniu skorygowanych faktur VAT Strony ustalają, że płatności na rzecz Organizatora Misji, o których mowa w pod. 7.5 i 7.6 dokonywane będą na postawie wystawionych przez Organizatora Misji faktur VAT, przelewem na konto: BZ WBK S.A. nr

7 8. Pozostałe zasady Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jedno przedsiębiorstwo wynosi tys. PLN Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych dla 1 uczestnika W przypadku zawarcia przez Beneficjenta zagranicznego kontraktu handlowego, umowy bądź porozumienia o współpracy w wyniku udziału w Misji, zobowiązany jest on poinformować o tym fakcie Organizatora Misji i dostarczyć do jego siedziby, oświadczenie którego wzór stanowi załącznik nr 10 do umowy o dofinansowanie udziału w zagranicznej misji gospodarczej Koszty udziału każdego uczestnika stanowią wydatek kwalifikowany w ramach projektu, zwiększając wartość udzielonej pomocy de minimis przypadającej na Beneficjenta Ostatecznego W przypadku gdy Beneficjent Ostateczny reprezentowany jest przez więcej niż 1 uczestnika, wartość wkładu własnego Beneficjenta Ostatecznego liczona jest łącznie od sumy wszystkich wydatków kwalifikowanych odnośnie danego Beneficjenta Ostatecznego W dniu podpisania umowy BO nabywa prawo do pomocy de minimis. W przypadku rezygnacji uczestnika z misji po podpisaniu umowy, Beneficjent Ostateczny traci prawo do pomocy de minimis i będzie obciążony kosztami wynikającymi z jego rezygnacji z udziału w misji Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich misji zaplanowanych do zorganizowania przez Organizatora Misji Organizator Misji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią: 1 Wzór Ankiety Rekrutacyjnej 2 Oświadczenie o spełnianiu kryterium MŚP (wraz z załącznikami A,B,C) 3 Deklaracja 4 Pełne dane teleadresowe Beneficjenta Ostatecznego. 5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją, ewaluacją i sprawozdawczością w ramach projektu. 6 - Wzór Umowy o dofinansowanie udziału w misji gospodarczej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo