Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie"

Transkrypt

1

2 Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jan Sachs Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

3 HIERARCHIA CELÓW wydatkowania środków WFOŚiGW w Szczecinie finansowanie projektów wynikające z zawartych umów w latach ubiegłych z konsekwencjami wypłat w latach , w tym zobowiązań z umów zawartych na dofinansowanie projektów zatwierdzonych przez Fundusz Spójności, wspomaganie projektów korzystających ze środków zagranicznych, wspomaganie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, które nie są dofinansowywane ze środków UE, lecz prowadzą do wypełnienia przez Polskę zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym i wojewódzkim, dofinansowanie pozostałych zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4 LISTA PRIORYTETÓW budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa systemów kanalizacyjnych dociążających istniejące oczyszczalnie, zgodnie z wymogami KPOŚK, zapewnienie odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia; modernizacja SUW, wspieranie organizacji systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków oraz przedsięwzięć związanych z odzyskaniem surowców wtórnych i gospodarczym wykorzystaniem odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest, wspieranie zadań w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji poprzez racjonalizację systemów grzewczych z wykorzystaniem istniejących źródeł ciepła oraz modernizacji kotłowni i systemów grzewczych, wspieranie kompleksowych działań związanych z termomodernizacją budynków, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej,

5 LISTA PRIORYTETÓW wspieranie wykorzystania OZE (biogaz, małe elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, kotłownie na zrębki i słomę, pompy cieplne, baterie słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne; rozwój energetyki wykorzystującej biomasę, wspieranie programów czynnej ochrony przyrody na obszarach prawnie chronionych, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z uwzględnieniem programu NATURA 2000 oraz europejskiej sieci obszarów chronionych regionu Morza Bałtyckiego, renowacja zabytkowych parków wiejskich i miejskich oraz prace rewitalizacyjne, pielęgnacyjne i konserwacja pomników przyrody, rozwój bazy służącej realizacji programów edukacyjnych w ośrodkach edukacji ekologicznej, dofinansowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów z zakresu ochrony środowiska, wspieranie konkursów, olimpiad i innych imprez o zasięgu ponadlokalnym, upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą, dofinansowanie programów i kampanii edukacyjnych i informacyjnych, doposażenie w sprzęt i środki techniczne jednostek PSP i OSP oraz in. służb realizujących zadania w zakresie ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska oraz powodzią.

6 BENEFICJENCI WFOŚIGW w SZCZECINIE O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się podmioty realizujące przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o zdefiniowanych trwałych efektach rzeczowych i ekologicznych, m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i urzędy, związki międzygminne administracja państwowa, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), przedsiębiorstwa, szkoły i uczelnie

7 POŻYCZKI DOTACJE FORMY POMOCY FINANSOWEJ ze środków WFOŚIGW w Szczecinie DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH DOPŁATY DO CZĘŚCIOWEJ SPŁATY KAPITAŁU WSPÓLNA REALIZACJA ZADAO przez PAOSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE, UMORZENIA CZĘŚCI UDZIELONEJ POŻYCZKI NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚD NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

8 Pożyczki preferencyjne na inwestycje ochrony środowiska i gospodarki wodnej pożyczka do 75% kosztów rzeczywistych zadania, maksymalny okres kredytowania - 10 lat, karencja w spłacie pożyczki maksymalnie 12 miesięcy, licząc od dnia przekazania całości pożyczki. Przy udzielaniu pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie ustalone w odniesieniu do stopy redyskontowej weksli, ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. W związku z przyjętymi celami strategicznym priorytetową będą traktowane pożyczki na wkład własny beneficjentów realizujących projekty w oparciu o środki zewnętrzne, głównie unijne.

9 Oprocentowanie pożyczek 0,1 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 1%, w przypadku pożyczek udzielanych na wykonanie dokumentacji technicznej z tym zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjent w ciągu 2 lat od wykonania dokumentacji nie przystąpi do realizacji inwestycji umowa pożyczki będzie przekształcona w umowę pożyczki z oprocentowaniem komercyjnym, 0,3 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2%, w przypadku pożyczek udzielanych na inwestycje związane z ochroną wód i gospodarką wodną, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, rekultywacją terenu, 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3%, w przypadku udzielonych pożyczek na zadania dotyczące likwidacji niskiej emisji oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, a także na zakup pojazdów specjalistycznych, 0,5 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3,7%, w przypadku pożyczek udzielanych na urządzenia i systemy ochrony przed hałasem, zamianę technologii stanowiącej zagrożenie dla środowiska na mniej uciążliwą, likwidację emisji i odpylanie gazów odlotowych w przemyśle i energetyce, zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz w przypadku pożyczek udzielanych na zapewnienie wkładu własnego na realizację zadań finansowanych ze środków zagranicznych, 0,6 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 4,5%, w przypadku pożyczek udzielanych na inne cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

10 Pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz: 1) jednostkom samorządu terytorialnego, 2) celowym związkom oraz stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, 3) komunalnym jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, w których jednostki samorządu terytorialnego mają ponad 50 % udziałów lub akcji, 4) spółkom wodnym, 5) podmiotom realizującym zadania na rzecz samorządów, może być częściowo umorzona, do 30% zgodnie z zasadami udzielania pomocy z WFOŚiGW. Pożyczki udzielane innym podmiotom mogą być umorzone w wysokości do 10%.

11 UMORZENIA Umorzenie może nastąpid po złożeniu wniosku przez Beneficjenta i spełnieniu przez niego następujących warunków: zadanie zostało wykonane w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymogami technicznymi, osiągnięty został efekt ekologiczny zgodnie z umową, spłacono co najmniej 70 (90) % udzielonej pożyczki wraz z odsetkami, Beneficjent wywiązał się z obowiązku uiszczenia opłat i kar stanowiących przychody Funduszu. Istotym warunkiem udzielenia umorzenia jest zobowiązanie się beneficjenta wykorzystania kwoty umorzonej pożyczki na kolejne działania z zakresu ochrony środowiska.

12 nie podlegają: UMORZENIU kwoty pożyczek lub ich części, o których umorzenie Beneficjent wystąpił po ich spłacie, kredyty udzielane ze środków Funduszu w ramach linii kredytowych, odsetki od kapitału, należne Funduszowi za cały okres umownej spłaty pożyczki, pożyczki o okresie spłaty krótszym niż 3 lata, pożyczki udzielane na zapewnienie wkładu własnego na realizację zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych, pożyczki udzielane na wykonanie dokumentacji technicznej oraz pożyczki udzielane na zadania związane z termomodernizacją obiektów. pożyczki udzielane na zakup pojazdów.

13 DOTACJE Dotacje mogą byd udzielane na: edukację ekologiczną, zadania posiadające charakter eksperymentalny, monitoring, ochronę przyrody, ochronę lasów na obszarach szczególnej ochrony, ochronę przed powodzią, dokumentację techniczną, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrożeniowe i rozwojowe, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

14 DOTACJE - konkursy ogłoszone przez WFOŚiGW: Dotacje ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW na sfinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest - wfos.szczecin.pl/biezace-wydarzenia/363-azbest-2011.html Wspieranie przedsięwzięć związanych z zapobieganiem wystąpienia nzś oraz likwidacji ich skutków dla jednostek OSP działających w ramach KSRG dotacje na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych - wfos.szczecin.pl/biezace-wydarzenia/403- dodatkowy-nabor-wnioskow.html Dotacje na sfinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody - wfos.szczecin.pl/index.php?option=com_content&a mp;view=article&id=367

15 DOTACJE Dotacje mogą byd udzielane na: realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego Projekty z zakresu edukacji ekologicznej, w tym w szczególności: warsztaty edukacyjne, publikacje oraz audycje o tematyce ekologicznej, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, seminaria, konferencje i sympozja, programy i kampanie edukacyjne i informacyjne, ścieżki przyrodnicze i izby edukacyjne, konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym. Projekty z zakresu ochrony przyrody, w tym w szczególności: wspieranie realizacji programów czynnej ochrony przyrody, wspieranie zadań ochrony przyrody wykonywanych przez służby ochrony przyrody województwa, restytucja i reintrodukcja gatunków cennych i zagrożonych, ochrona w ramach obszarów Natura 2000, wspieranie zadań służb ochrony przyrody z terenu województwa

16 Dofinansowanie adresowane jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na ujętych w gminnym planie usuwania azbestu obiektach, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KONKURS AZBEST 2011 Regulamin naboru wniosków na udzielanie dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW na zadania z zakresu usuwania azbestu z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KONKURS AZBEST 2011 Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego realizująca projekt w imieniu właścicieli obiektów, z których usunięty zostanie azbest ponosi pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania oraz odpowiada za rozliczenie beneficjentów pomocy zgodnie z przepisami dot. pomocy publicznej. Jest także zobowiązana do przeprowadzenia w ich imieniu procedury zamówień publicznych dla wszystkich projektów realizowanych na swoim terenie.

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KONKURS AZBEST 2011 Terminy składania i oceny wniosków o dofinansowanie Regulamin i terminy składania wniosków - na stronie internetowej Funduszu Wnioski o dofinansowanie należy składać według wzoru o symbolu AZBEST/2011 wraz z wymaganymi załącznikami, który znajduje się na stronie internetowej Funduszu, Wnioski przyjmowane będą w systemie ciągłym, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Funduszu na 2011 r., jednak nie dłużej niż do dnia r. Przy większej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski mogą być składane w biurach w Szczecinie lub w Koszalinie.

19 KONKURS AZBEST 2011 Koszty kwalifikowane Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty: demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie, unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku poniesione po dacie uzyskania decyzji Zarządu lub Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie o przyznaniu dofinansowania.

20 KONKURS AZBEST 2011 Wysokość dofinansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Minimalna wartość prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych wynosi ,00 zł. Wysokość dofinansowania - do 100 % kosztów kwalifikowanych - w równych częściach ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW. Wypłata środków z dotacji powinna nastąpić nie później niż do dnia r. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od aktualnej sytuacji finansowej WFOŚiGW oraz wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie z NFOŚiGW.

21 KONKURS AZBEST 2011 Warunki dofinansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Podstawą wypłaty środków finansowych jest umowa dotacji podpisana pomiędzy Beneficjentem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Fundusz zastrzega sobie prawo sprawdzenie, czy firmy dokonujące usunięcia i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych działają zgodnie z wymogami prawa, tj. czy posiadają wymagane zezwolenia lub decyzje na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest. W przypadku, gdy firma nie posiada ww. zezwoleń lub decyzji - Fundusz odmówi wypłaty dotacji.

22 KONKURS AZBEST 2011 Umowa dotacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przygotowanie i zawarcie umowy dotacji odbywa się na zasadach ogólnych tak jak w przypadku pozostałych wniosków o dofinansowanie z uwzględnieniem warunków NFOŚiGW. W umowie dotacji zawarte zostaną zapisy dotyczące obowiązków Beneficjenta wynikające z wystąpienia ewentualnej pomocy publicznej w rozumieniu regulacji wspólnotowych. W celu potwierdzenia osiągnięcia planowanych efektów Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia w Funduszu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, Karty przekazania odpadu" oraz protokołu odbioru z wyodrębnieniem każdej nieruchomości z której usunięto azbest.

23 USUWANIE AZBESTU UMOWA z Bankiem Ochrony Środowiska W 2011, podobnie jak w latach ubiegłych funkcjonuje linia kredytowa w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Szczecinie i Oddział w Koszalinie z dopłatą do odsetek ze środków WFOŚiGW. Przedmiot i zakres podlegający kredytowaniu: Zadania inwestycyjne polegające na wymianie powierzchni dachowych azbestowych i/lub elewacji z płyt azbestowych oraz ich utylizacja. Z kredytu finansowane mogą być zakupy/roboty netto, tj. bez pozycji VAT naliczony z wyjątkiem zakupów/robót dokonanych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i innych podmiotów, które nie rozliczają się z podatku VAT z Urzędem Skarbowym, lub dla których VAT jest kosztem inwestycji.

24 USUWANIE AZBESTU UMOWA z Bankiem Ochrony Środowiska Linia L5 inwestycje z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest Z kredytu można być sfinansować Demontaż powierzchni dachowych azbestowych i/lub elewacji z płyt azbestowych. Unieszkodliwianie zdemontowanych elementów zawierających azbest. Zakup i montaż nowych pokryć dachu i/lub elewacji. Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt: Wszyscy realizujący inwestycje w województwie zachodniopomorskim, w tym w szczególności osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Kredyt nie przysługuje przedsiębiorcy, który nie spełnia warunków określonych w ustawie z dn r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U z późn. zmianami), umożliwiających udzielenie dofinansowania.

25 USUWANIE AZBESTU UMOWA z Bankiem Ochrony Środowiska Linia L5 inwestycje z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest Warunki kredytowania: Koszt całkowity zadania nie większy niż 1 mln zł. Kwota kredytu: nie więcej niż 80% całkowitego kosztu inwestycji. Okres realizacji zadania do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Okres kredytowania do 7 lat dla wszystkich podmiotów Oprocentowanie kredytu dla klienta WIBOR 3M 3 p.p. nie mniej niż 2% w skali roku. Prowizja zgodnie z tabelą opłat i prowizji Banku, nie więcej niż 2 % od kwoty kredytu.

26 Program priorytetowy Wspieranie przedsięwzięć związanych z zapobieganiem wystąpienia nzś oraz likwidacji ich skutków dla jednostek OSP działających w ramach KSRG dotacje na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych Dotacja w wysokości do 30% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż: - do zł do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń - do zł do karosacji samochodu ratowniczo-gaśniczego lub samochodu ratownictwa technicznego - do zł do zakupu średniego samochodu ratowniczogaśniczego z funkcją ograniczania skażeń - do zł do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń

27 Program priorytetowy Dotacje na zakup samochodów ratowniczogaśniczych Wysokość zaplanowanych środków na dotacje zł Drugi nabór wniosków do 29 lipca 2011 r. Zawierania umów: od roku do roku. Możliwość dofinansowania w formie mieszanej: dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, pożyczka do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

28 Program priorytetowy Dotacje na zakup samochodów ratowniczogaśniczych Z programu sfinansować można przedsięwzięcia: Nie zakończone przed dniem złożenia wniosku, Które zakończą się do 30 października 2011 r. Wypłata środków z WFOŚiGW nastąpi do 30 listopada 2011 r. których celem jest: Zakup fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych z kompletnym wyposażeniem technicznym na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych przez jednostki OSP działające w KSRG Karosacja pojazdów = wykonanie nadwozia zgodnie z "Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych" opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie

29 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych Fundusz może udzielać dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez banki krajowe na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, o całkowitym koszcie zadania do ,00 zł. Dopłaty udzielane są na podstawie umów zawieranych z tymi bankami. Ogólne warunki tych umów podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Oferta ta dotyczy również osób fizycznych.

30 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych są udzielane w ramach 6 linii kredytowych L1 - inwestycje energooszczędne L2 - inwestycje z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii L3 - inwestycje z zakresu budowy oczyszczalni ścieków L4 - inwestycje energooszczędne dotyczące termomodernizacji budynków L5 - inwestycje z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest L6 - inwestycje z zakresu budowy i modernizacji przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

31 Warunki kredytowania Koszt całkowity zadania: do zł Kwota kredytu: do 80% całkowitego kosztu inwestycji. Okres realizacji zadania do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Okres kredytowania do 7 lat Oprocentowanie dla klienta WIBOR 3 M minus 3% - lecz nie mniej niż 2% w skali roku. Prowizja zgodnie z tabelą opłat i prowizji Banku, nie więcej niż 2 % od kwoty kredytu. Odsetki płatne miesięcznie od wysokości aktualnego zadłużenia.

32 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych W przypadku zadań inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej których całkowity koszt przekracza ,00 zł, Fundusz może udzielać dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na podstawie zawartych indywidualnie umów z inwestorami. Warunki tych umów podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Wyboru banku kredytującego dokonuje inwestor zgodnie z ustawą Prawa zamówień publicznych.

33 Dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych W celu zwiększenia ilości gospodarstw domowych przyłączonych do istniejących lub nowobudowanych gminnych sieci kanalizacyjnych, a także zwiększenia gospodarstw korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków - Fundusz może udzielać dopłat do częściowej spłaty kapitału w przypadku kredytów udzielanych przez banki krajowe. Dopłaty udzielane są na podstawie umów zawieranych z tymi bankami. Ogólne warunki tych umów podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Oferta ta dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Bank Spółdzielczy w Wolinie

34 Dopłaty do częściowej spłaty kapitału udzielane są: Osobom fizycznym posiadającym prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie, którym to budynkom mają służyć zakupione i zamontowane: przydomowe oczyszczalnie ścieków, przyłącza kanalizacji sanitarnej, likwidacja przydomowych zbiorników bezodpływowych ścieków. Nabór wniosków o dotacje WFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowę z Funduszem. Bank Spółdzielczy w Wolinie

35 Warunki udzielania dopłat do częściowej spłaty kapitału Koszt całkowity zadania: do zł Kwota kredytu: do 100% całkowitego kosztu inwestycji. Okres kredytowania dowolny. Dopłata: 20 % kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie zadania przekazywana przez Fundusz bezpośrednio do banku. Oprocentowanie i prowizja wg stawki banku. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest: - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej - protokół zdawczoodbiorczy właściciela sieci. - likwidacja szamba / budowa przydomowej oczyszczalni ścieków protokół wykonania. Bank Spółdzielczy w Wolinie

36 Biuro Szczecin: ul. Solskiego Szczecin tel: Strona internetowa:

37 Strona internetowa: Biuro Koszalin ul. Kościuszki Koszalin tel

38 Dziękuję za uwagę Jan Sachs Kierownik Zespołu Obsługi Wniosków i Umów WFOŚiGW w Szczecinie - Biuro w Koszalinie tel w 217

Termomodernizacja obiektów użyteczności ci publicznej, jej efekty ekologiczne i finansowe dla. zachodniopomorskim

Termomodernizacja obiektów użyteczności ci publicznej, jej efekty ekologiczne i finansowe dla. zachodniopomorskim Termomodernizacja obiektów użyteczności ci publicznej, jej efekty ekologiczne i finansowe dla samorządów w lokalnych w województwie zachodniopomorskim Szczecinek, 29 października 2012 r. W ramach działania

Bardziej szczegółowo

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025 Gospodarka ściekowa w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowego Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Załącznik do uchwały Nr 67 /2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dostępne programy na dofinansowanie OZE

Dostępne programy na dofinansowanie OZE Dostępne programy na dofinansowanie OZE 1. Nabór wniosków do Działania 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko W terminie od 2 września 2013 r. do 31 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu:

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY 1. Cel programu Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze ISO 9001:2009 Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI (2014 r.) Zielona Góra, marzec 2014 r. Podstawy udzielania pomocy O dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód PROGRAM Tytuł Programu: Program dofinansowania zadań z ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji/pożyczki w 2013 r. 1. Cele programu: horyzontalne: ochrona

Bardziej szczegółowo

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2008-2013. pod redakcją: EWY WILK. 1 października 2008 r.

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2008-2013. pod redakcją: EWY WILK. 1 października 2008 r. PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2008-2013 pod redakcją: EWY WILK 1 października 2008 r. Finansowanie w ramach: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Ochrona środowiska w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467. INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467. INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467 INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej PROGRAM

Tytuł programu: Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku 1. Cel programu Ochrona terenów przed powodzią i suszą. Retencjonowanie wód w celu ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo