Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach i oraz zakres i warunki świadczenia przez ZPR Media S.A. odpłatnych usług w postaci działań zmierzających do Generowania Ruchu i prezentowania we wskazanych serwisach ZPR MEDIA S.A. oferty handlowej Partnerów. 2. Niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usług serwisów, o których mowa w pkt. 1, które wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Partnerów Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu. 3. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2 Definicje 1. ZPR MEDIA S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP , REGON , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: , kapitał zakładowy (opłacony w całości) ,00 zł, zwana dalej ZPR Media. 2. Serwis strony internetowe prowadzone przez ZPR Media pod adresem: i służący prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Partnerów w należących do nich sklepach Internetowych. 3. Partner przedsiębiorca, który zawarł z Umowę z ZPR Media. 4. Usługi Serwisu oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz z poz. zm.), świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w szczególności usługi Generowania Ruchu w odniesieniu do oferty handlowej Partnera w określonych w Serwisie kategoriach oraz usługi polegające na emisji materiałów reklamowych w Serwisie, prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa), płatny mailing. Dostęp do Usług jest możliwy tylko dla Użytkowników korzystających z Serwisu na terytorium Polski, co jest rozumiane jako dostęp dla Użytkowników identyfikowanych polskim IP. 5. Użytkownik użytkownik Internetu korzystający z Serwisu. 6. Integracja proces polegający na przepływie informacji pomiędzy aplikacjami sklepu internetowego Partnera, a aplikacjami Serwisu, mający na celu umożliwienie przepływu Użytkowników z Serwisu do sklepu internetowego Partnera; korzystanie z usług Serwisu przez Partnera; prezentację oferty Partnera oraz automatyczny jej eksport do Serwisu. 7. Panel Administracyjny Sprzedawcy aplikacja internetowa umieszczona w Serwisie, dostępna dla Partnera po zalogowaniu przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, umożliwiająca zarządzanie prezentacją produktów Partnera, jej aktualizację, promocję, modyfikację a także analizę udostępnionych statystyk oraz kontrolę rozliczeń finansowych za Usługi Serwisu, tytułem współpracy z ZPR Media. 8. Umowa umowa zawarta pomiędzy Partnerem a ZPR Media, w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest współpraca ZPR Media z Partnerem w ramach Serwisu oraz świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie i Cenniku. 9. Sklep Internetowy sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, zarządzanych i udostępnianych przez danego Partnera w sieci Internet w określonej danej domenie, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu od Partnera towarów lub usług przez Internet. 1

2 10. Opinie umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych Towarów. 11. Materiały wszelkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników w szczególności w formie tekstowej, tj. wypowiedzi, komentarze, opinie i inne. 12. Towar produkt lub usługa prezentowane w Serwisie i oferowane przez Sklepy Internetowe. 13. Cennik określający stawki za usługi świadczone Partnerowi przez ZPR Media w ramach Serwisu na podstawie zawartej Umowy w szczególności Stawki Za Klik. 14. Stawka Za Klik stawka za jednorazowe przekierowanie Użytkownika z Serwisu lub ze stron innych serwisów internetowych prowadzonych przez ZPR Media bądź z nią współpracujących na stronę zakupową Sklepu Internetowego Partnera. 15. Generowanie Ruchu podejmowanie przez ZPR Media działań zmierzających do zapewnienia Partnerowi procesu przechodzenia Użytkowników na strony zakupowe Sklepu Internetowego Partnera. 16. Plik XML stanowiący podstawę Integracji dokument elektroniczny zawierający oferty danego Sklepu Internetowego, które mają być prezentowane na stronach Serwisu. 17. Wideo Reklama jakikolwiek utwór audiowizualny, audycje audiowizualne, w szczególności utwory o charakterze promocyjnym, reklamowym, marketingowym, emitowane na zlecenie podmiotów trzecich. 18. Płatny mailing usługa polegająca na wysyłaniu drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika przy zamówieniu Newslettera listu elektronicznego zawierającego informacje handlowe Partnera. 19. Newsletter - usługa polegająca na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach w Serwisie poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. 20. Regulamin oznacza niniejszy regulamin, przy czym jego zapisy obowiązują wszystkich Partnerów serwisu (zarejestrowanych i niezarejestrowanych). 3 Zakres usług ZPR Media 1. ZPR MEDIA świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. 2. Świadczenie Usługi następuje poprzez zamieszczenie w Serwisie oferty handlowej Sklepu Internetowego w zakresie i trybie opisanym w dalszych punktach Regulaminu. ZPR Media może również prezentować zamieszczoną w Serwisie ofertę handlową w innych serwisach internetowych prowadzonych przez ZPR Media bądź z nią współpracujących. 3. Zamieszczenie w Serwisie oferty handlowej Sklepu Internetowego następuje na podstawie dostarczonego przez Partnera o pliku XML lub przez ręczne dodanie produktów przez Partnera w Panelu Administracyjnym. Oferta handlowa Sklepu Internetowego prezentowana jest w określonych kategoriach tematycznych. W zakresie oferty towarowej na stronach Serwisu prezentowane mogą być wyłącznie towary fabrycznie nowe, przeznaczone do sprzedaży detalicznej. 4. Prezentacja danej oferty w Serwisie obejmuje również udostępnienie Użytkownikom odnośnika do strony zakupowej danego Sklepu Internetowego, co umożliwia zakup prezentowanego towaru lub usługi bezpośrednio na stronach Sklepu Internetowego. 5. ZPR Media zapewnia Partnerowi niezbędne informacje oraz doradztwo w zakresie Integracji i współpracy z Serwisem. 4 Zawarcie umowy 1. Warunkiem nawiązania współpracy z Serwisem oraz korzystania z Usług jest dokonanie przez przedsiębiorcę rejestracji. 2. Rejestrację rozpoczyna się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Serwisie, za pośrednictwem którego podaje się dane rejestrującego, w szczególności nazwę firmy, podatkowy numer identyfikacyjny (przedsiębiorcy zarejestrowani lub zameldowani w Polsce podają numer NIP), pełny adres kontaktowy, adres , numer telefonu kontaktowego, oraz adres strony internetowej Sklepu Internetowego. 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ale posiadającej zdolność do czynności prawnej, rejestracji a także wszystkich dalszych czynności tego 2

3 podmiotu w Serwisie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności tego rodzaju oraz do wykonywania wszelkich praw i egzekwowania obowiązków Partnera. 4. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego przedstawiciel ZPR Media kontaktuje się ze zgłaszającym, który musi dostarczyć kopie następujących aktualnych dokumentów (bądź wydane przez właściwe organy dokumenty elektroniczne): dokumentu rejestrowego firmy (kopia odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w zależności od formy prowadzenia działalności; w przypadku spółki cywilnej także umowy spółki), zaświadczenia o nadaniu numeru REGON; zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, a w przypadku gdy zgłaszający prowadzi działalność wymagającą zezwolenia lub koncesji kopii tych dokumentów, w sytuacji, gdy zezwolenie lub koncesja wygasło, zgłaszający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie ZPR Media. W przypadku prowadzenia przez Partnera działalności gospodarczej poza granicami Polski powinien on dostarczyć kopie odpowiedników powyższych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. ZPR Media zastrzega sobie prawo zwrócenia się do zgłaszającego o przesłanie dodatkowych niewymienionych powyżej dokumentów, w szczególności kopii stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości zgłaszającego. Zgłaszający będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest podać numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany jako podatnik dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w kraju miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w celu weryfikacji w systemie VIES. Wraz z udostępnieniem kopii powyższych dokumentów zgłaszający powinien przekazać również Plik XML (opracowany i udostępniony zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu). ZPR Media dokona weryfikacji udostępnionych materiałów oraz Sklepu Internetowego. ZPR Media zastrzega sobie prawo do nie podjęcia współpracy ze zgłaszającym bez podawania przyczyny. O pozytywnej weryfikacji bądź o odmowie nawiązania współpracy ZPR Media powiadomi zgłaszającego, wysyłając wiadomość na podany w formularzu zgłoszeniowym adres Po weryfikacji formularza zgłoszeniowego oraz dokumentów wskazanych powyżej przedstawiciel ZPR Media ustala za pośrednictwem poczty elektronicznej warunki współpracy. Po ustaleniu warunków współpracy przedstawiciel ZPR Media przesyła do Partnera ustalenia stron oraz Regulamin w celu akceptacji poprzez link aktywujący Usługę. Aktywacja Usługi stanowi zawarcie Umowy pomiędzy ZPR Media a Partnerem. 6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych zgłaszającego podanych w trakcie procesu rejestracji, zgłaszający powinien niezwłocznie poinformować o tym ZPR Media. 7. Niezwłocznie po akceptacji Umowy i Regulaminu zgłaszający otrzymuje od ZPR Media, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres , informację o adresie strony internetowej, za pośrednictwem której możliwe jest logowanie do Panelu Administracyjnego oraz hasło dostępowe. 8. Dodatkowa lista Usług oraz korzystanie z Usług odbywa się na zasadach i warunkach określonych w Warunkach ogólnych przygotowywania i zamieszczania prezentacji/promocji w serwisach Tuznajdziesz.pl/produkty, Stronywnetrza.pl oraz ZPR Muratorplus.pl/budowlane-centrum-edukacji ZPR MEDIA S.A. oraz Cenniku, które przedstawiciel ZPR Media przesyła wraz z zamówieniem za pomocą poczty elektronicznej lub faksu do Partnera. W celu rozpoczęcia korzystania z Dodatkowych Usług Partner wybiera odpowiednie opcje w formularzu zamówienia oraz dokonuje akceptacji treści właściwych dokumentów określających zasady i warunki świadczenia poszczególnych usług oraz odsyła podpisany przez siebie lub swojego upoważnionego przedstawiciela formularz zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub faksu do ZPR MEDIA ma prawo odmówić Partnerowi świadczenia jakiejkolwiek Usługi Dodatkowej, jeśli Partner narusza postanowienia Regulaminu, nie spełnia warunków wskazanych w dokumentach określających zasady i warunki świadczenia danej usługi albo nie daje rękojmi korzystania z Usług zgodnie z zasadami i warunkami korzystania z tych Usług. 3

4 5 Warunki współpracy 1. Warunkiem podjęcia współpracy z Serwisem jest spełnienie przez Partnera następujących wymogów: a) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z aktualnymi wymogami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w tym: powinien podać na stronach Sklepu Internetowego swoją pełną nazwę firmy oraz aktualne dane teleadresowe i rejestrowe a także inne elementy wymagane przepisami prawa, w szczególności prawa konsumenckiego oraz regulacji dotyczących ochrony danych osobowych; b) zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego Partnera regulaminu sklepu zawierającego zapisy zgodne z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zmianami); c) zawarcie umowy, o której mowa w 4 oraz przesłanie pliku XML w terminie 3 dni od zawarcia umowy, bądź ręczne dodanie produktów w Panelu Administracyjnym sprzedawcy w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu integracji. Każdy produkt powinien zawierać unikatowy nr Id, nazwę produktu, opis, zdjęcie, nazwę producenta oraz kod produktu. Przesłanie wszystkich tych danych jest niezbędne dla przeprowadzenia prawidłowego procesu integracji; d) udostępnienie ZPR Media zdjęć, opisów i cen towarów oraz linków prowadzących do stron, na których możliwe jest dokonanie zakupu danego produktu; e) umożliwienie Użytkownikom dokonywania ocen Sklepu Internetowego oraz sprzedawanych przez niego produktów oraz działalność związana z ich sprzedażą na stronach Serwisu oraz stronach partnerów Serwisu; f) brak określonej minimalnej kwoty zamówienia umożliwiającej zrealizowanie transakcji; g) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez ZPR Media wszelkich materiałów udostępnionych przez Partnera, w celu prezentacji jego i jego towarów oraz oferty Sklepu Internetowego, jak również w celu stworzenia bazy danych towarów, w Serwisie oraz w innych serwisach internetowych prowadzonych przez ZPR Media bądź z nią współpracujących. Partner zapewnia, że takie wykorzystanie tych materiałów nie będzie stanowiło naruszenia prawa osób trzecich. 2. Zabrania się usuwania przez Partnera danych, o których mowa powyżej w 5 ust 1 pkt a) w trakcie współpracy z Serwisem a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. 6 Oświadczenia, prawa i obowiązki Partnera 1. Partner zapewnia, że udostępnienie przez niego wszelkich materiałów i informacji oraz ich wykorzystanie przez ZPR Media na potrzeby realizacji Umowy nie stanowi naruszenia praw osób trzecich. 2. Partner oświadcza, że przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr niematerialnych znajdujących się na jego stronach internetowych, w tym znaków towarowych, zdjęć i opisów służących do oznaczania towarów i usług oferowanych w Sklepie Internetowym oraz do oznaczania samego Sklepu Internetowego. 3. Partner ponosi odpowiedzialność w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. 4. Partner zapewnia, że oferta handlowa jego Sklepu Internetowego prezentowana w Serwisie jest aktualna i zgodna z przepisami prawa, oraz zobowiązany jest realizować swoje zobowiązania wobec klientów zgodnie z tą ofertą oraz w sposób zgodny z przepisami prawa. 5. Partner zobowiązuje się dokładnie opisać przy tworzeniu pliku XML przedmiot oferty, tj. towar lub usługę. Marka oraz informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne i nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników. Opis towaru lub usługi może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty. Partner odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości opisów zawartych w ofercie jego sklepu. 6. Partner zobowiązuje się nie prezentować w Serwisie ofert dotyczących towarów i usług, którymi obrót lub reklama jest zabroniona przez przepisy prawa, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Oferta Sklepu Internetowego prezentowana w Serwisie nie może: I. naruszać godności ludzkiej, II. naruszać dobrego imienia ZPR Media, III. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, narodowość lub przekonania religijne, IV. zachęcać do naruszania prawa, 4

5 V. promować systemu sprzedaży lawinowej, VI. naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących zasad reklamy produktów wrażliwych (m.in. papierosy, alkohol, farmaceutyki) oraz zakazu publicznej prezentacji treści pornograficznych, VII. naruszać prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych, VIII. wprowadzać potencjalnego nabywcę w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi, IX. być odmienna w zakresie treści i formy od treści oferty handlowej prezentowanej na stronach internetowych danego Sklepu Internetowego. 7. Partner powstrzyma się od działań mogących spowodować przeciążenie łącza internetowego w sposób negatywnie wpływający na funkcjonowanie Serwisu. Partner zobowiązany jest również powstrzymać się od działań mających na celu kopiowanie, reprodukowanie lub modyfikowanie treści i/lub danych zamieszczonych w Serwisie oraz działań mających na celu wykorzystywanie programów automatycznie pobierających zawartość lub jakąkolwiek część Serwisu, chyba że uzyska pisemną zgodę ZPR Media na podjęcie takich działań. 8. Partner ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika a zainicjowanego na stronie Serwisu poprzez przekierowanie Użytkownika lub udostępnienie formularza zamówienia. 9. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo i legalność towarów lub usług prezentowanych w Serwisie, a także za zgodność towaru z opisem. 10. Partner zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań mających na celu manipulację opiniami na temat Partnera bądź jego konkurentów, w szczególności poprzez inicjowanie działań zmierzających do wystawienia pozytywnych opinii na temat jego Sklepu Internetowego i negatywnych konkurencyjnemu Sklepowi Internetowemu a także poprzez zawieranie porozumień z innymi podmiotami w celu wzajemnego oddziaływania na budowanie wiarygodności własnej i innych podmiotów. 11. Partner zobowiązuje się do dbania o dostępność towaru oraz o zgodność cen prezentowanych w Serwisie z cenami w Sklepie Internetowym Partnera. 12. Partner zobowiązuje się zachować w poufności wszelkich ustalenia i materiały otrzymane od ZPR Media. 13. W ramach współpracy z Serwisem Partner ma prawo do: a. prezentacji w Serwisie oferty produktów sprzedawanych w swoim Sklepie Internetowym. b. do zamieszczenia logo Serwisu, jak również innych oznaczeń udostępnionych do pobrania przez ZPR Media, na swoich stronach internetowych w celu podania informacji o współpracy z Serwisem. c. podjęcia działania zmierzającego do unieważnienia przez ZPR Media opinii w przypadku zakwalifikowania przez ZPR Media wystawionej przez Użytkownika Partnerowi i opublikowanej na stronach Serwisu lub stronach partnerów Serwisu jako opinii negatywnej d. korzystania z usług oferowanych w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz postanowieniami umowy o współpracy zawartej pomiędzy ZPR Media a Partnerem. e. otrzymywania od ZPR Media niezbędnego wsparcia do przeprowadzenia Integracji i korzystania z Usług Serwisu. f. udostępniania do sprzedaży towarów, a także prezentowania ich ilustracji i opisów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. g. udostępniania Użytkownikom aktualnej informacji handlowej, stałej jej aktualizacji oraz ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za zgodność jej treści z ofertą umieszczoną na stronach Partnera, a w szczególności w jego Sklepie Internetowym. 7 Oświadczenia, prawa i obowiązki ZPR Media 1. Wszelkie prawa do Serwisu i jego zawartości (poza elementami dostarczonymi przez Partnerów), a także do mechanizmów i materiałów integrujących systemy Partnera i Serwis stanowią wyłączną własność ZPR 5

6 Media. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz praw do baz danych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej. 2. W ramach współpracy z Partnerem ZPR Media ma prawo do: a prezentacji oferty Partnera w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz postanowieniami umów podpisanych z Partnerem. b opublikowania nazwy, loga i adresu strony internetowej Partnera na stronach Serwisu oraz na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez ZPR Media bądź z nią współpracujących. c natychmiastowego zawieszenia świadczonych Usług w przypadku naruszenia w jakimkolwiek zakresie postanowień niniejszego Regulaminu w szczególności w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że może naruszać dobre obyczaje, aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz uzasadnione interesy ZPR Media. d weryfikacji treści opinii wystawionych przez Użytkowników Partnerowi i opublikowanych na stronach Serwisu w szczególności do usuwania ich ze stron Serwisu w przypadku gdy treść takich opinii narusza: przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, Regulamin lub regulaminy stron internetowych Partnerów. e rozwiązania umowy o współpracy w okresie 30 dni od jej podpisania jeśli Partner nie dokończy procesu integracji z Serwisem. f rozwiązania umowy o współpracy jeśli Partner nie opłacił faktur za usługi świadczone przez Serwis przez okres 6 (sześć) miesięcy. Informację o rozwiązaniu umowy ZPR Media prześle Partnerowi niezwłocznie po upływie wskazanych okresów. g dokonywania czasowych przerw w świadczeniu Usług Serwisu w celu wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych m.in. aktualizacji oprogramowania lub wymiany sprzętu, h wprowadzania modyfikacji w wymaganiach technicznych dotyczących Integracji oraz ma prawo do wymagania od Partnera uwzględnienia tych zmian z 10-dniowym terminem realizacji. i przesyłania informacji handlowych, ofert, raportów zawierających rozliczenia oraz faktur na adres podany przez Partnera. j wykorzystywania materiałów zamieszczonych lub wskazanych w Pliku danych xmla do prezentacji oferty produktów w Serwisie. 3. W ramach współpracy z Partnerem ZPR Media zobowiązuje się do: a przeprowadzenia Integracji oraz świadczenia Usług Serwisu zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz warunkami umowy zawartej z Partnerem na świadczenie Usług Serwisu. b udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych w celu przeprowadzenia Integracji. c aktualizacji oferty Partnera w szczególności dotyczącej cen produktów z częstotliwością ustaloną przez strony. d udostępnienia raportów w Panelu Administracyjnym Sprzedawcy umożliwiających uzyskanie informacji na temat ilości i wartości przekierowań Użytkowników z Serwisu na oferty Partnera w jego sklepie internetowym. e f Zachowania w poufności wszelkich informacji i danych otrzymanych od Partnera w trakcie współpracy. zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, o których mowa w 3 ust. 1 pkt. f i g, były przeprowadzane w czasie najmniej uciążliwym dla Partnera. O planowanych przerwach ZPR Media będzie informować Partnera z 12-godzinnym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku ZPR Media nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przerw w działaniu Serwisu. 8 Odpowiedzialności ZPR Media 1. ZPR Media nie ponosi odpowiedzialności za: a. Straty wynikające z przerw w działaniu Serwisu wynikających z konieczności wykonania niezbędnych prac konfiguracyjnych, aktualizacji, rozbudowy lub wymiany sprzętu lub oprogramowania. b. Straty wynikające z zakłóceń pracy łączy internetowych oraz innych przyczyn od niego niezależnych wpływających na niepoprawne wyświetlanie oferty Partnera. c. Ewentualne koszty po stronie Partnera związane z Integracją lub zaprzestaniem świadczenia Usług Serwisu. d. Nie prezentowane lub wadliwe prezentowanie oferty Partnera wynikające z przygotowania plików xmla niezgodnych ze standardami Serwisu lub innych błędów zawinionych przez Partnera. e. Treść i prawdziwość oferty Partnera umieszczonej w Serwisie oraz za jej zgodność z ofertą zamieszoną w Sklepie internetowym Partnera. 6

7 f. Jakość, legalność, bezpieczeństwo i dostępność produktów Partnera prezentowanych i promowanych w ramach Usług serwisu, jednakże dołoży wszelkich starań w kierunku wyeliminowania tychże z oferty prezentowanej w Serwisie. g. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, bezpośrednio po przekierowaniu z Serwisu do sklepu internetowego Partnera, w tym ZPR Media nie realizuje praw wynikających z gwarancji lub rękojmi za wady towaru lub usługi. h. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Serwisu wynikające z działania siły wyższej rozumianej jako działanie czynników zewnętrznych, niezależnych od ZPR Media, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia. i. Skutki powstałe w wyniku używania hasła przez osoby nieuprawnione bądź osoby, którym hasło zostało przez Partnera przekazane. j. następstwa działań Partnera lub Użytkowników stanowiących naruszenie niniejszego Regulaminu. k. zdolność Partnera do sprzedaży towarów i usług oferowanych w Sklepie Internetowym oraz wypłacalność każdej ze stron transakcji zawieranych w Sklepie Internetowym. l. skutki spowodowane ujawnieniem przez Partnera hasła dostępowego do Panelu Administracyjnego osobom trzecim. m. błędne przekierowanie Użytkowników z Serwisu do Sklepu Internetowego Partnera powstałe w wyniku nieprawidłowego przygotowania lub aktualizacji Pliku XML przez Partnera. 4. ZPR Media nie staje się w jakimkolwiek zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Partnera z Użytkownikami. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem ponoszą strony tej umowy. 9 Warunki finansowe i rozliczenia 1. Wysokość opłat za Usługi Serwisu określa Cennik, w którym wskazane są różne modele rozliczeń. Wszystkie kwoty podawane w cenniku są kwotami netto, tj. nie uwzględniają podatku VAT, chyba że odmiennie wskazano w Cenniku. 2. Modele rozliczeń: a) Rozliczenie za przekierowanie Usługi Serwisu są rozliczane za przekierowanie użytkownika do sklepu internetowego Partnera. Każde przejście użytkownika z Serwisu do sklepu internetowego Partnera jest podstawą do naliczenia opłaty wg Cennika i stawki określonej w Umowie o Współpracy. Niezależnie od wartości stawki określonej w Umowie o Współpracy Partner może zadeklarować wyższą stawkę w Panelu Administracyjnym Sprzedawcy w celu lepszego pozycjonowania swoich produktów m.in. w wynikach wyszukiwania i porównywarce cenowej Serwisu. Przekierowanie uwzględnia przejście z komputera o danym adresie IP maksymalnie 1 raz na 30 minut. b) Rozliczenie abonamentowe - Usługi Serwisu są rozliczane w formie stałej opłaty abonamentowej, za każdy miesiąc świadczenia Usługi Serwisu, wg stawki określonej w Cenniku i Umowie o Współpracy. c) Rozliczenie niestandardowe - Partner i ZPR Media mogą porozumieć się do co zastosowania innego, niż wskazane powyżej modele rozliczeń. Przyjęcie takiego modelu następuje na warunkach przedstawionych przez ZPR Media i zaakceptowanych przez Partnera. Porozumienie stron w przedmiocie zmiany modelu rozliczeń może nastąpić drogą elektroniczną. 3. Rozliczenia dokonywane są na podstawie miesięcznych raportów dostępnych w Panelu Administracyjnym Sprzedawcy oraz wysyłanych raz w miesiącu na podany przez Partnera adres . Raport będzie generowany i wysyłany pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. Raporty zawierają: liczbę przekierowań z Serwisu na strony sklepu internetowego Partnera z podziałem na konkretne produkty, kategorie, dni; stawki za przekierowanie ustalone dla konkretnych produktów; wynagrodzenie Serwisu netto/brutto tytułem przekierowań. 4. Okazjonalnie ZPR Media może organizować promocje dotyczące naliczania opłat w Serwisie. Promocje dotyczące naliczania opłat nie stanowią zmiany Cennika. 5. ZPR Media będzie wystawiał faktury za Usługi Serwisu 7 (siódmego) dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z terminem płatności 8 dni. 6. Faktury będą zawierały wyszczególnienie modelu i rodzaju świadczonych usług. 7. Działania Partnera podejmowane w celu uniknięcia obowiązku uiszczenia opłat należnych ZPR Media, jak również niedotrzymanie przez Partnera warunków płatności mogą skutkować zawieszeniem lub 7

8 wypowiedzeniem świadczenia wszystkich usług przez ZPR Media w ramach Serwisu oraz wszczęciem postępowania windykacyjnego. 8. Zawieszenie bądź przerwanie świadczenia jakichkolwiek usług w ramach Serwisu z uwagi na przyczyny leżące po stronie Partnera nie powoduje wstrzymania naliczania opłat. 10 Dane osobowe 1. ZPR Media dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony poufnych danych i informacji przekazanych przez Partnerów. ZPR Media stosuje środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu przekazanych danych i informacji, w tym środki wymagane w przepisach obowiązującego prawa. 2. Partner, zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie współpracy z ZPR Media wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych swoich klientów. 3. Administratorem danych osobowych Partnerów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przekazanych ZPR Media w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez ZPR Media w ramach Serwisu, jest ZPR Media. 4. ZPR Media zapewnia Partnerom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. 5. Dane osobowe Partnerów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 6. Dane osobowe Partnerów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez ZPR Media, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie ZPR Media czynności realizowane na rzecz Partnerów w ramach Serwisu. 7. ZPR Media w ramach świadczenia usług w Serwisie może także stosować pliki cookies. Informacje zbierane przy pomocy cookies będą wykorzystywane w celu świadczenia przez ZPR Media usług, w tym dostosowywania usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Partnerów, jak również opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Partnerów z Serwisu. Partner w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików cookies poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. ZPR Media informuje, że w przypadku zablokowania cookies, korzystanie ze stron Serwisu może być utrudnione. 11 Poufność danych 1. Partner oraz ZPR Media zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych i technicznych otrzymanych od drugiej Strony zarówno w formie pisemnej jak i ustnej z wyjątkiem swoich pracowników oraz firm współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest niezbędne do realizacji współpracy. 2. Strony zobowiązują się nie korzystać z wszelkich informacji handlowych i technicznych otrzymanych od drugiej Strony w sposób wykraczający poza rzeczową i uzasadnioną analizę i przetworzenie prowadzące do zrealizowania postanowień Umowy. 3. Strony zobowiązują się nie korzystać z wszelkich informacji handlowych i technicznych otrzymanych od drugiej Strony dla celów komercyjnych, ani w całości lub części powielać, kopiować lub reprodukować otrzymanych dokumentów, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dokonywane dla potrzeb współpracy Stron. 4. Powyższe obowiązki nie dotyczą sytuacji, w przypadku gry: a) Strona ujawniająca uzyska uprzednią pisemną zgodę drugiej Strony na określone działania dotyczące informacji objętych poufnością, b) informacje są lub stały się publicznie znane bez naruszenia obowiązku zachowania ich w tajemnicy, c) obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z orzeczenia sądowego bądź decyzji właściwych organów administracji publicznej lub samorządu terytorialnego. 5. Określony w niniejszym 13 obowiązek zachowania poufności ciąży na Stronach w czasie trwania współpracy oraz przez okres 12 (dwanaście) miesięcy po jej zakończeniu. 8

9 12 Postępowanie reklamacyjne 1. Partner ma prawo do zgłoszenia reklamacji z tytułu nienależytego wykonania bądź niewykonania Usługi Serwisu, w tym do nieprawidłowego naliczenia wynagrodzenia za Usługi Serwisu. 2. Reklamacje dotyczące rozliczeń pomiędzy ZPR Media a Partnerem są składane drogą elektroniczną w ciągu 5 dni roboczych od daty wygenerowania raportu miesięcznego, o którym mowa w pkt. 4 lub dostarczenia go na adres owy Partnera przez Panel Administracyjny Sprzedawcy. W innych przypadkach reklamacja może być zgłoszona w terminie 30 dni licząc od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. 3. Brak reklamacji w ww. czasie oznacza akceptację Usługi Serwisu za rozliczany miesiąc. 4. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: ZPR Media S.A., ul. Dęblińska 6, Warszawa. 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko/nazwę Partnera, jego adres , nazwę Sklepu Internetowego Partnera, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Partnera związane ze składaną reklamacją. 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia ZPR Media, przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Partnera o wyjaśnienia. 7. ZPR Media rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). Partner otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres widniejący aktualnie w Panelu Administracyjnym Sklepu Internetowego. 13 Rozwiązanie umowy 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez podawania przyczyny z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Rozwiązanie Umowy wymaga złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formy pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. Umowa może zostać rozwiązana przez ZPR Media ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonym w przypadku gdy: a) stwierdzono nieprawdziwość oświadczeń i danych złożonych przez Partnera, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu, bądź złożonych poprzez akceptację Regulaminu, b) dane, o których mowa w 5 ptk.1 zostały przez Partnera usunięte w trakcie korzystania z usług Serwisu, c) oferta handlowa Partnera prezentowana w Serwisie narusza przepisy prawa lub prawa osób trzecich, d) Partner zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz ZPR Media za usługi świadczone w ramach Serwisu przez okres dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu płatności, podanego na fakturze, r) działania lub zaniechania Partnera negatywnie wpływają na dobre imię ZPR Media lub w inny sposób szkodzą ZPR Media. 14 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu oraz w Panelu Administracyjnym. 2. ZPR Media przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem wejścia zmian w życie w ciągu 30 dni od poinformowania Partnera drogą ową. 3. Partner może odmówić akceptacji zmian w Regulaminie przesyłając do ZPR Media oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 30 dni od daty powiadomienia Partnera przez ZPR Media o zmianie Regulaminu. Niedostarczenie do ZPR Media odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Partnera. Przesłanie w ciągu 30 dni od daty powiadomienia Partnera przez ZPR Media o zmianie Regulaminu odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Partnera z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia ze 9

10 10 skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez ZPR Media informacji o odmowie akceptacji zmian. Do momentu akceptacji Partnera obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany. Partner zobowiązany jest przed rozwiązaniem Umowy uregulować dotychczasowe zobowiązania względem ZPR Media za korzystanie z Serwisu. 4. Partner może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy tylko i wyłącznie za zgodą ZPR Media. 5. Wszelkie spory związane z realizacją Umów będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę ZPR Media. 6. Postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, a w pozostałych przypadkach (poza windykacją należności za usługi ZPR Media) Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów. 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl 1. Definicje 1. Serwis Homebook.pl - prowadzony przez Domodi Sp. z o.o. pod adresem http://www.homebook.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisów. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisów 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu http://zakupy.tuznajdziesz.pl i http://zakupy.mjakmama24.pl/

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dniu (dzień, miesiąc, rok) w Krakowie pomiędzy, z siedzibą w, przy ul., wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez. pod numerem, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu MARKET.pl - dla sklepów internetowych

Regulamin serwisu MARKET.pl - dla sklepów internetowych Regulamin serwisu MARKET.pl - dla sklepów internetowych Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013 " Wrocław, 2013 Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi dla merchantów 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu Espago, oraz zasady współpracy pomiędzy PSP Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com)

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com) REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com) 1 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wymagania związane ze Stroną Internetową Partnera...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (ważny do dnia 24.12.2014) 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Piotra Barczyka prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo