Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach i oraz zakres i warunki świadczenia przez ZPR Media S.A. odpłatnych usług w postaci działań zmierzających do Generowania Ruchu i prezentowania we wskazanych serwisach ZPR MEDIA S.A. oferty handlowej Partnerów. 2. Niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usług serwisów, o których mowa w pkt. 1, które wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Partnerów Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu. 3. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2 Definicje 1. ZPR MEDIA S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP , REGON , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: , kapitał zakładowy (opłacony w całości) ,00 zł, zwana dalej ZPR Media. 2. Serwis strony internetowe prowadzone przez ZPR Media pod adresem: i służący prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Partnerów w należących do nich sklepach Internetowych. 3. Partner przedsiębiorca, który zawarł z Umowę z ZPR Media. 4. Usługi Serwisu oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz z poz. zm.), świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w szczególności usługi Generowania Ruchu w odniesieniu do oferty handlowej Partnera w określonych w Serwisie kategoriach oraz usługi polegające na emisji materiałów reklamowych w Serwisie, prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa), płatny mailing. Dostęp do Usług jest możliwy tylko dla Użytkowników korzystających z Serwisu na terytorium Polski, co jest rozumiane jako dostęp dla Użytkowników identyfikowanych polskim IP. 5. Użytkownik użytkownik Internetu korzystający z Serwisu. 6. Integracja proces polegający na przepływie informacji pomiędzy aplikacjami sklepu internetowego Partnera, a aplikacjami Serwisu, mający na celu umożliwienie przepływu Użytkowników z Serwisu do sklepu internetowego Partnera; korzystanie z usług Serwisu przez Partnera; prezentację oferty Partnera oraz automatyczny jej eksport do Serwisu. 7. Panel Administracyjny Sprzedawcy aplikacja internetowa umieszczona w Serwisie, dostępna dla Partnera po zalogowaniu przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, umożliwiająca zarządzanie prezentacją produktów Partnera, jej aktualizację, promocję, modyfikację a także analizę udostępnionych statystyk oraz kontrolę rozliczeń finansowych za Usługi Serwisu, tytułem współpracy z ZPR Media. 8. Umowa umowa zawarta pomiędzy Partnerem a ZPR Media, w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest współpraca ZPR Media z Partnerem w ramach Serwisu oraz świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie i Cenniku. 9. Sklep Internetowy sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, zarządzanych i udostępnianych przez danego Partnera w sieci Internet w określonej danej domenie, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu od Partnera towarów lub usług przez Internet. 1

2 10. Opinie umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych Towarów. 11. Materiały wszelkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników w szczególności w formie tekstowej, tj. wypowiedzi, komentarze, opinie i inne. 12. Towar produkt lub usługa prezentowane w Serwisie i oferowane przez Sklepy Internetowe. 13. Cennik określający stawki za usługi świadczone Partnerowi przez ZPR Media w ramach Serwisu na podstawie zawartej Umowy w szczególności Stawki Za Klik. 14. Stawka Za Klik stawka za jednorazowe przekierowanie Użytkownika z Serwisu lub ze stron innych serwisów internetowych prowadzonych przez ZPR Media bądź z nią współpracujących na stronę zakupową Sklepu Internetowego Partnera. 15. Generowanie Ruchu podejmowanie przez ZPR Media działań zmierzających do zapewnienia Partnerowi procesu przechodzenia Użytkowników na strony zakupowe Sklepu Internetowego Partnera. 16. Plik XML stanowiący podstawę Integracji dokument elektroniczny zawierający oferty danego Sklepu Internetowego, które mają być prezentowane na stronach Serwisu. 17. Wideo Reklama jakikolwiek utwór audiowizualny, audycje audiowizualne, w szczególności utwory o charakterze promocyjnym, reklamowym, marketingowym, emitowane na zlecenie podmiotów trzecich. 18. Płatny mailing usługa polegająca na wysyłaniu drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika przy zamówieniu Newslettera listu elektronicznego zawierającego informacje handlowe Partnera. 19. Newsletter - usługa polegająca na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach w Serwisie poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. 20. Regulamin oznacza niniejszy regulamin, przy czym jego zapisy obowiązują wszystkich Partnerów serwisu (zarejestrowanych i niezarejestrowanych). 3 Zakres usług ZPR Media 1. ZPR MEDIA świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. 2. Świadczenie Usługi następuje poprzez zamieszczenie w Serwisie oferty handlowej Sklepu Internetowego w zakresie i trybie opisanym w dalszych punktach Regulaminu. ZPR Media może również prezentować zamieszczoną w Serwisie ofertę handlową w innych serwisach internetowych prowadzonych przez ZPR Media bądź z nią współpracujących. 3. Zamieszczenie w Serwisie oferty handlowej Sklepu Internetowego następuje na podstawie dostarczonego przez Partnera o pliku XML lub przez ręczne dodanie produktów przez Partnera w Panelu Administracyjnym. Oferta handlowa Sklepu Internetowego prezentowana jest w określonych kategoriach tematycznych. W zakresie oferty towarowej na stronach Serwisu prezentowane mogą być wyłącznie towary fabrycznie nowe, przeznaczone do sprzedaży detalicznej. 4. Prezentacja danej oferty w Serwisie obejmuje również udostępnienie Użytkownikom odnośnika do strony zakupowej danego Sklepu Internetowego, co umożliwia zakup prezentowanego towaru lub usługi bezpośrednio na stronach Sklepu Internetowego. 5. ZPR Media zapewnia Partnerowi niezbędne informacje oraz doradztwo w zakresie Integracji i współpracy z Serwisem. 4 Zawarcie umowy 1. Warunkiem nawiązania współpracy z Serwisem oraz korzystania z Usług jest dokonanie przez przedsiębiorcę rejestracji. 2. Rejestrację rozpoczyna się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Serwisie, za pośrednictwem którego podaje się dane rejestrującego, w szczególności nazwę firmy, podatkowy numer identyfikacyjny (przedsiębiorcy zarejestrowani lub zameldowani w Polsce podają numer NIP), pełny adres kontaktowy, adres , numer telefonu kontaktowego, oraz adres strony internetowej Sklepu Internetowego. 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ale posiadającej zdolność do czynności prawnej, rejestracji a także wszystkich dalszych czynności tego 2

3 podmiotu w Serwisie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności tego rodzaju oraz do wykonywania wszelkich praw i egzekwowania obowiązków Partnera. 4. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego przedstawiciel ZPR Media kontaktuje się ze zgłaszającym, który musi dostarczyć kopie następujących aktualnych dokumentów (bądź wydane przez właściwe organy dokumenty elektroniczne): dokumentu rejestrowego firmy (kopia odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w zależności od formy prowadzenia działalności; w przypadku spółki cywilnej także umowy spółki), zaświadczenia o nadaniu numeru REGON; zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, a w przypadku gdy zgłaszający prowadzi działalność wymagającą zezwolenia lub koncesji kopii tych dokumentów, w sytuacji, gdy zezwolenie lub koncesja wygasło, zgłaszający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie ZPR Media. W przypadku prowadzenia przez Partnera działalności gospodarczej poza granicami Polski powinien on dostarczyć kopie odpowiedników powyższych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. ZPR Media zastrzega sobie prawo zwrócenia się do zgłaszającego o przesłanie dodatkowych niewymienionych powyżej dokumentów, w szczególności kopii stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości zgłaszającego. Zgłaszający będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest podać numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany jako podatnik dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w kraju miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w celu weryfikacji w systemie VIES. Wraz z udostępnieniem kopii powyższych dokumentów zgłaszający powinien przekazać również Plik XML (opracowany i udostępniony zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu). ZPR Media dokona weryfikacji udostępnionych materiałów oraz Sklepu Internetowego. ZPR Media zastrzega sobie prawo do nie podjęcia współpracy ze zgłaszającym bez podawania przyczyny. O pozytywnej weryfikacji bądź o odmowie nawiązania współpracy ZPR Media powiadomi zgłaszającego, wysyłając wiadomość na podany w formularzu zgłoszeniowym adres Po weryfikacji formularza zgłoszeniowego oraz dokumentów wskazanych powyżej przedstawiciel ZPR Media ustala za pośrednictwem poczty elektronicznej warunki współpracy. Po ustaleniu warunków współpracy przedstawiciel ZPR Media przesyła do Partnera ustalenia stron oraz Regulamin w celu akceptacji poprzez link aktywujący Usługę. Aktywacja Usługi stanowi zawarcie Umowy pomiędzy ZPR Media a Partnerem. 6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych zgłaszającego podanych w trakcie procesu rejestracji, zgłaszający powinien niezwłocznie poinformować o tym ZPR Media. 7. Niezwłocznie po akceptacji Umowy i Regulaminu zgłaszający otrzymuje od ZPR Media, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres , informację o adresie strony internetowej, za pośrednictwem której możliwe jest logowanie do Panelu Administracyjnego oraz hasło dostępowe. 8. Dodatkowa lista Usług oraz korzystanie z Usług odbywa się na zasadach i warunkach określonych w Warunkach ogólnych przygotowywania i zamieszczania prezentacji/promocji w serwisach Tuznajdziesz.pl/produkty, Stronywnetrza.pl oraz ZPR Muratorplus.pl/budowlane-centrum-edukacji ZPR MEDIA S.A. oraz Cenniku, które przedstawiciel ZPR Media przesyła wraz z zamówieniem za pomocą poczty elektronicznej lub faksu do Partnera. W celu rozpoczęcia korzystania z Dodatkowych Usług Partner wybiera odpowiednie opcje w formularzu zamówienia oraz dokonuje akceptacji treści właściwych dokumentów określających zasady i warunki świadczenia poszczególnych usług oraz odsyła podpisany przez siebie lub swojego upoważnionego przedstawiciela formularz zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub faksu do ZPR MEDIA ma prawo odmówić Partnerowi świadczenia jakiejkolwiek Usługi Dodatkowej, jeśli Partner narusza postanowienia Regulaminu, nie spełnia warunków wskazanych w dokumentach określających zasady i warunki świadczenia danej usługi albo nie daje rękojmi korzystania z Usług zgodnie z zasadami i warunkami korzystania z tych Usług. 3

4 5 Warunki współpracy 1. Warunkiem podjęcia współpracy z Serwisem jest spełnienie przez Partnera następujących wymogów: a) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z aktualnymi wymogami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w tym: powinien podać na stronach Sklepu Internetowego swoją pełną nazwę firmy oraz aktualne dane teleadresowe i rejestrowe a także inne elementy wymagane przepisami prawa, w szczególności prawa konsumenckiego oraz regulacji dotyczących ochrony danych osobowych; b) zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego Partnera regulaminu sklepu zawierającego zapisy zgodne z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zmianami); c) zawarcie umowy, o której mowa w 4 oraz przesłanie pliku XML w terminie 3 dni od zawarcia umowy, bądź ręczne dodanie produktów w Panelu Administracyjnym sprzedawcy w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu integracji. Każdy produkt powinien zawierać unikatowy nr Id, nazwę produktu, opis, zdjęcie, nazwę producenta oraz kod produktu. Przesłanie wszystkich tych danych jest niezbędne dla przeprowadzenia prawidłowego procesu integracji; d) udostępnienie ZPR Media zdjęć, opisów i cen towarów oraz linków prowadzących do stron, na których możliwe jest dokonanie zakupu danego produktu; e) umożliwienie Użytkownikom dokonywania ocen Sklepu Internetowego oraz sprzedawanych przez niego produktów oraz działalność związana z ich sprzedażą na stronach Serwisu oraz stronach partnerów Serwisu; f) brak określonej minimalnej kwoty zamówienia umożliwiającej zrealizowanie transakcji; g) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez ZPR Media wszelkich materiałów udostępnionych przez Partnera, w celu prezentacji jego i jego towarów oraz oferty Sklepu Internetowego, jak również w celu stworzenia bazy danych towarów, w Serwisie oraz w innych serwisach internetowych prowadzonych przez ZPR Media bądź z nią współpracujących. Partner zapewnia, że takie wykorzystanie tych materiałów nie będzie stanowiło naruszenia prawa osób trzecich. 2. Zabrania się usuwania przez Partnera danych, o których mowa powyżej w 5 ust 1 pkt a) w trakcie współpracy z Serwisem a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. 6 Oświadczenia, prawa i obowiązki Partnera 1. Partner zapewnia, że udostępnienie przez niego wszelkich materiałów i informacji oraz ich wykorzystanie przez ZPR Media na potrzeby realizacji Umowy nie stanowi naruszenia praw osób trzecich. 2. Partner oświadcza, że przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr niematerialnych znajdujących się na jego stronach internetowych, w tym znaków towarowych, zdjęć i opisów służących do oznaczania towarów i usług oferowanych w Sklepie Internetowym oraz do oznaczania samego Sklepu Internetowego. 3. Partner ponosi odpowiedzialność w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. 4. Partner zapewnia, że oferta handlowa jego Sklepu Internetowego prezentowana w Serwisie jest aktualna i zgodna z przepisami prawa, oraz zobowiązany jest realizować swoje zobowiązania wobec klientów zgodnie z tą ofertą oraz w sposób zgodny z przepisami prawa. 5. Partner zobowiązuje się dokładnie opisać przy tworzeniu pliku XML przedmiot oferty, tj. towar lub usługę. Marka oraz informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne i nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników. Opis towaru lub usługi może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty. Partner odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości opisów zawartych w ofercie jego sklepu. 6. Partner zobowiązuje się nie prezentować w Serwisie ofert dotyczących towarów i usług, którymi obrót lub reklama jest zabroniona przez przepisy prawa, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Oferta Sklepu Internetowego prezentowana w Serwisie nie może: I. naruszać godności ludzkiej, II. naruszać dobrego imienia ZPR Media, III. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, narodowość lub przekonania religijne, IV. zachęcać do naruszania prawa, 4

5 V. promować systemu sprzedaży lawinowej, VI. naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących zasad reklamy produktów wrażliwych (m.in. papierosy, alkohol, farmaceutyki) oraz zakazu publicznej prezentacji treści pornograficznych, VII. naruszać prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych, VIII. wprowadzać potencjalnego nabywcę w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi, IX. być odmienna w zakresie treści i formy od treści oferty handlowej prezentowanej na stronach internetowych danego Sklepu Internetowego. 7. Partner powstrzyma się od działań mogących spowodować przeciążenie łącza internetowego w sposób negatywnie wpływający na funkcjonowanie Serwisu. Partner zobowiązany jest również powstrzymać się od działań mających na celu kopiowanie, reprodukowanie lub modyfikowanie treści i/lub danych zamieszczonych w Serwisie oraz działań mających na celu wykorzystywanie programów automatycznie pobierających zawartość lub jakąkolwiek część Serwisu, chyba że uzyska pisemną zgodę ZPR Media na podjęcie takich działań. 8. Partner ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika a zainicjowanego na stronie Serwisu poprzez przekierowanie Użytkownika lub udostępnienie formularza zamówienia. 9. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo i legalność towarów lub usług prezentowanych w Serwisie, a także za zgodność towaru z opisem. 10. Partner zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań mających na celu manipulację opiniami na temat Partnera bądź jego konkurentów, w szczególności poprzez inicjowanie działań zmierzających do wystawienia pozytywnych opinii na temat jego Sklepu Internetowego i negatywnych konkurencyjnemu Sklepowi Internetowemu a także poprzez zawieranie porozumień z innymi podmiotami w celu wzajemnego oddziaływania na budowanie wiarygodności własnej i innych podmiotów. 11. Partner zobowiązuje się do dbania o dostępność towaru oraz o zgodność cen prezentowanych w Serwisie z cenami w Sklepie Internetowym Partnera. 12. Partner zobowiązuje się zachować w poufności wszelkich ustalenia i materiały otrzymane od ZPR Media. 13. W ramach współpracy z Serwisem Partner ma prawo do: a. prezentacji w Serwisie oferty produktów sprzedawanych w swoim Sklepie Internetowym. b. do zamieszczenia logo Serwisu, jak również innych oznaczeń udostępnionych do pobrania przez ZPR Media, na swoich stronach internetowych w celu podania informacji o współpracy z Serwisem. c. podjęcia działania zmierzającego do unieważnienia przez ZPR Media opinii w przypadku zakwalifikowania przez ZPR Media wystawionej przez Użytkownika Partnerowi i opublikowanej na stronach Serwisu lub stronach partnerów Serwisu jako opinii negatywnej d. korzystania z usług oferowanych w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz postanowieniami umowy o współpracy zawartej pomiędzy ZPR Media a Partnerem. e. otrzymywania od ZPR Media niezbędnego wsparcia do przeprowadzenia Integracji i korzystania z Usług Serwisu. f. udostępniania do sprzedaży towarów, a także prezentowania ich ilustracji i opisów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. g. udostępniania Użytkownikom aktualnej informacji handlowej, stałej jej aktualizacji oraz ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za zgodność jej treści z ofertą umieszczoną na stronach Partnera, a w szczególności w jego Sklepie Internetowym. 7 Oświadczenia, prawa i obowiązki ZPR Media 1. Wszelkie prawa do Serwisu i jego zawartości (poza elementami dostarczonymi przez Partnerów), a także do mechanizmów i materiałów integrujących systemy Partnera i Serwis stanowią wyłączną własność ZPR 5

6 Media. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz praw do baz danych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej. 2. W ramach współpracy z Partnerem ZPR Media ma prawo do: a prezentacji oferty Partnera w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz postanowieniami umów podpisanych z Partnerem. b opublikowania nazwy, loga i adresu strony internetowej Partnera na stronach Serwisu oraz na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez ZPR Media bądź z nią współpracujących. c natychmiastowego zawieszenia świadczonych Usług w przypadku naruszenia w jakimkolwiek zakresie postanowień niniejszego Regulaminu w szczególności w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że może naruszać dobre obyczaje, aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz uzasadnione interesy ZPR Media. d weryfikacji treści opinii wystawionych przez Użytkowników Partnerowi i opublikowanych na stronach Serwisu w szczególności do usuwania ich ze stron Serwisu w przypadku gdy treść takich opinii narusza: przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, Regulamin lub regulaminy stron internetowych Partnerów. e rozwiązania umowy o współpracy w okresie 30 dni od jej podpisania jeśli Partner nie dokończy procesu integracji z Serwisem. f rozwiązania umowy o współpracy jeśli Partner nie opłacił faktur za usługi świadczone przez Serwis przez okres 6 (sześć) miesięcy. Informację o rozwiązaniu umowy ZPR Media prześle Partnerowi niezwłocznie po upływie wskazanych okresów. g dokonywania czasowych przerw w świadczeniu Usług Serwisu w celu wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych m.in. aktualizacji oprogramowania lub wymiany sprzętu, h wprowadzania modyfikacji w wymaganiach technicznych dotyczących Integracji oraz ma prawo do wymagania od Partnera uwzględnienia tych zmian z 10-dniowym terminem realizacji. i przesyłania informacji handlowych, ofert, raportów zawierających rozliczenia oraz faktur na adres podany przez Partnera. j wykorzystywania materiałów zamieszczonych lub wskazanych w Pliku danych xmla do prezentacji oferty produktów w Serwisie. 3. W ramach współpracy z Partnerem ZPR Media zobowiązuje się do: a przeprowadzenia Integracji oraz świadczenia Usług Serwisu zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz warunkami umowy zawartej z Partnerem na świadczenie Usług Serwisu. b udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych w celu przeprowadzenia Integracji. c aktualizacji oferty Partnera w szczególności dotyczącej cen produktów z częstotliwością ustaloną przez strony. d udostępnienia raportów w Panelu Administracyjnym Sprzedawcy umożliwiających uzyskanie informacji na temat ilości i wartości przekierowań Użytkowników z Serwisu na oferty Partnera w jego sklepie internetowym. e f Zachowania w poufności wszelkich informacji i danych otrzymanych od Partnera w trakcie współpracy. zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, o których mowa w 3 ust. 1 pkt. f i g, były przeprowadzane w czasie najmniej uciążliwym dla Partnera. O planowanych przerwach ZPR Media będzie informować Partnera z 12-godzinnym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku ZPR Media nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przerw w działaniu Serwisu. 8 Odpowiedzialności ZPR Media 1. ZPR Media nie ponosi odpowiedzialności za: a. Straty wynikające z przerw w działaniu Serwisu wynikających z konieczności wykonania niezbędnych prac konfiguracyjnych, aktualizacji, rozbudowy lub wymiany sprzętu lub oprogramowania. b. Straty wynikające z zakłóceń pracy łączy internetowych oraz innych przyczyn od niego niezależnych wpływających na niepoprawne wyświetlanie oferty Partnera. c. Ewentualne koszty po stronie Partnera związane z Integracją lub zaprzestaniem świadczenia Usług Serwisu. d. Nie prezentowane lub wadliwe prezentowanie oferty Partnera wynikające z przygotowania plików xmla niezgodnych ze standardami Serwisu lub innych błędów zawinionych przez Partnera. e. Treść i prawdziwość oferty Partnera umieszczonej w Serwisie oraz za jej zgodność z ofertą zamieszoną w Sklepie internetowym Partnera. 6

7 f. Jakość, legalność, bezpieczeństwo i dostępność produktów Partnera prezentowanych i promowanych w ramach Usług serwisu, jednakże dołoży wszelkich starań w kierunku wyeliminowania tychże z oferty prezentowanej w Serwisie. g. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, bezpośrednio po przekierowaniu z Serwisu do sklepu internetowego Partnera, w tym ZPR Media nie realizuje praw wynikających z gwarancji lub rękojmi za wady towaru lub usługi. h. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Serwisu wynikające z działania siły wyższej rozumianej jako działanie czynników zewnętrznych, niezależnych od ZPR Media, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia. i. Skutki powstałe w wyniku używania hasła przez osoby nieuprawnione bądź osoby, którym hasło zostało przez Partnera przekazane. j. następstwa działań Partnera lub Użytkowników stanowiących naruszenie niniejszego Regulaminu. k. zdolność Partnera do sprzedaży towarów i usług oferowanych w Sklepie Internetowym oraz wypłacalność każdej ze stron transakcji zawieranych w Sklepie Internetowym. l. skutki spowodowane ujawnieniem przez Partnera hasła dostępowego do Panelu Administracyjnego osobom trzecim. m. błędne przekierowanie Użytkowników z Serwisu do Sklepu Internetowego Partnera powstałe w wyniku nieprawidłowego przygotowania lub aktualizacji Pliku XML przez Partnera. 4. ZPR Media nie staje się w jakimkolwiek zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Partnera z Użytkownikami. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem ponoszą strony tej umowy. 9 Warunki finansowe i rozliczenia 1. Wysokość opłat za Usługi Serwisu określa Cennik, w którym wskazane są różne modele rozliczeń. Wszystkie kwoty podawane w cenniku są kwotami netto, tj. nie uwzględniają podatku VAT, chyba że odmiennie wskazano w Cenniku. 2. Modele rozliczeń: a) Rozliczenie za przekierowanie Usługi Serwisu są rozliczane za przekierowanie użytkownika do sklepu internetowego Partnera. Każde przejście użytkownika z Serwisu do sklepu internetowego Partnera jest podstawą do naliczenia opłaty wg Cennika i stawki określonej w Umowie o Współpracy. Niezależnie od wartości stawki określonej w Umowie o Współpracy Partner może zadeklarować wyższą stawkę w Panelu Administracyjnym Sprzedawcy w celu lepszego pozycjonowania swoich produktów m.in. w wynikach wyszukiwania i porównywarce cenowej Serwisu. Przekierowanie uwzględnia przejście z komputera o danym adresie IP maksymalnie 1 raz na 30 minut. b) Rozliczenie abonamentowe - Usługi Serwisu są rozliczane w formie stałej opłaty abonamentowej, za każdy miesiąc świadczenia Usługi Serwisu, wg stawki określonej w Cenniku i Umowie o Współpracy. c) Rozliczenie niestandardowe - Partner i ZPR Media mogą porozumieć się do co zastosowania innego, niż wskazane powyżej modele rozliczeń. Przyjęcie takiego modelu następuje na warunkach przedstawionych przez ZPR Media i zaakceptowanych przez Partnera. Porozumienie stron w przedmiocie zmiany modelu rozliczeń może nastąpić drogą elektroniczną. 3. Rozliczenia dokonywane są na podstawie miesięcznych raportów dostępnych w Panelu Administracyjnym Sprzedawcy oraz wysyłanych raz w miesiącu na podany przez Partnera adres . Raport będzie generowany i wysyłany pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. Raporty zawierają: liczbę przekierowań z Serwisu na strony sklepu internetowego Partnera z podziałem na konkretne produkty, kategorie, dni; stawki za przekierowanie ustalone dla konkretnych produktów; wynagrodzenie Serwisu netto/brutto tytułem przekierowań. 4. Okazjonalnie ZPR Media może organizować promocje dotyczące naliczania opłat w Serwisie. Promocje dotyczące naliczania opłat nie stanowią zmiany Cennika. 5. ZPR Media będzie wystawiał faktury za Usługi Serwisu 7 (siódmego) dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z terminem płatności 8 dni. 6. Faktury będą zawierały wyszczególnienie modelu i rodzaju świadczonych usług. 7. Działania Partnera podejmowane w celu uniknięcia obowiązku uiszczenia opłat należnych ZPR Media, jak również niedotrzymanie przez Partnera warunków płatności mogą skutkować zawieszeniem lub 7

8 wypowiedzeniem świadczenia wszystkich usług przez ZPR Media w ramach Serwisu oraz wszczęciem postępowania windykacyjnego. 8. Zawieszenie bądź przerwanie świadczenia jakichkolwiek usług w ramach Serwisu z uwagi na przyczyny leżące po stronie Partnera nie powoduje wstrzymania naliczania opłat. 10 Dane osobowe 1. ZPR Media dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony poufnych danych i informacji przekazanych przez Partnerów. ZPR Media stosuje środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu przekazanych danych i informacji, w tym środki wymagane w przepisach obowiązującego prawa. 2. Partner, zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie współpracy z ZPR Media wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych swoich klientów. 3. Administratorem danych osobowych Partnerów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przekazanych ZPR Media w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez ZPR Media w ramach Serwisu, jest ZPR Media. 4. ZPR Media zapewnia Partnerom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. 5. Dane osobowe Partnerów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 6. Dane osobowe Partnerów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez ZPR Media, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie ZPR Media czynności realizowane na rzecz Partnerów w ramach Serwisu. 7. ZPR Media w ramach świadczenia usług w Serwisie może także stosować pliki cookies. Informacje zbierane przy pomocy cookies będą wykorzystywane w celu świadczenia przez ZPR Media usług, w tym dostosowywania usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Partnerów, jak również opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Partnerów z Serwisu. Partner w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików cookies poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. ZPR Media informuje, że w przypadku zablokowania cookies, korzystanie ze stron Serwisu może być utrudnione. 11 Poufność danych 1. Partner oraz ZPR Media zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych i technicznych otrzymanych od drugiej Strony zarówno w formie pisemnej jak i ustnej z wyjątkiem swoich pracowników oraz firm współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest niezbędne do realizacji współpracy. 2. Strony zobowiązują się nie korzystać z wszelkich informacji handlowych i technicznych otrzymanych od drugiej Strony w sposób wykraczający poza rzeczową i uzasadnioną analizę i przetworzenie prowadzące do zrealizowania postanowień Umowy. 3. Strony zobowiązują się nie korzystać z wszelkich informacji handlowych i technicznych otrzymanych od drugiej Strony dla celów komercyjnych, ani w całości lub części powielać, kopiować lub reprodukować otrzymanych dokumentów, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dokonywane dla potrzeb współpracy Stron. 4. Powyższe obowiązki nie dotyczą sytuacji, w przypadku gry: a) Strona ujawniająca uzyska uprzednią pisemną zgodę drugiej Strony na określone działania dotyczące informacji objętych poufnością, b) informacje są lub stały się publicznie znane bez naruszenia obowiązku zachowania ich w tajemnicy, c) obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z orzeczenia sądowego bądź decyzji właściwych organów administracji publicznej lub samorządu terytorialnego. 5. Określony w niniejszym 13 obowiązek zachowania poufności ciąży na Stronach w czasie trwania współpracy oraz przez okres 12 (dwanaście) miesięcy po jej zakończeniu. 8

9 12 Postępowanie reklamacyjne 1. Partner ma prawo do zgłoszenia reklamacji z tytułu nienależytego wykonania bądź niewykonania Usługi Serwisu, w tym do nieprawidłowego naliczenia wynagrodzenia za Usługi Serwisu. 2. Reklamacje dotyczące rozliczeń pomiędzy ZPR Media a Partnerem są składane drogą elektroniczną w ciągu 5 dni roboczych od daty wygenerowania raportu miesięcznego, o którym mowa w pkt. 4 lub dostarczenia go na adres owy Partnera przez Panel Administracyjny Sprzedawcy. W innych przypadkach reklamacja może być zgłoszona w terminie 30 dni licząc od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. 3. Brak reklamacji w ww. czasie oznacza akceptację Usługi Serwisu za rozliczany miesiąc. 4. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: ZPR Media S.A., ul. Dęblińska 6, Warszawa. 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko/nazwę Partnera, jego adres , nazwę Sklepu Internetowego Partnera, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Partnera związane ze składaną reklamacją. 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia ZPR Media, przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Partnera o wyjaśnienia. 7. ZPR Media rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). Partner otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres widniejący aktualnie w Panelu Administracyjnym Sklepu Internetowego. 13 Rozwiązanie umowy 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez podawania przyczyny z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Rozwiązanie Umowy wymaga złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formy pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. Umowa może zostać rozwiązana przez ZPR Media ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonym w przypadku gdy: a) stwierdzono nieprawdziwość oświadczeń i danych złożonych przez Partnera, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu, bądź złożonych poprzez akceptację Regulaminu, b) dane, o których mowa w 5 ptk.1 zostały przez Partnera usunięte w trakcie korzystania z usług Serwisu, c) oferta handlowa Partnera prezentowana w Serwisie narusza przepisy prawa lub prawa osób trzecich, d) Partner zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz ZPR Media za usługi świadczone w ramach Serwisu przez okres dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu płatności, podanego na fakturze, r) działania lub zaniechania Partnera negatywnie wpływają na dobre imię ZPR Media lub w inny sposób szkodzą ZPR Media. 14 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu oraz w Panelu Administracyjnym. 2. ZPR Media przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem wejścia zmian w życie w ciągu 30 dni od poinformowania Partnera drogą ową. 3. Partner może odmówić akceptacji zmian w Regulaminie przesyłając do ZPR Media oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 30 dni od daty powiadomienia Partnera przez ZPR Media o zmianie Regulaminu. Niedostarczenie do ZPR Media odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Partnera. Przesłanie w ciągu 30 dni od daty powiadomienia Partnera przez ZPR Media o zmianie Regulaminu odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Partnera z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia ze 9

10 10 skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez ZPR Media informacji o odmowie akceptacji zmian. Do momentu akceptacji Partnera obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany. Partner zobowiązany jest przed rozwiązaniem Umowy uregulować dotychczasowe zobowiązania względem ZPR Media za korzystanie z Serwisu. 4. Partner może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy tylko i wyłącznie za zgodą ZPR Media. 5. Wszelkie spory związane z realizacją Umów będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę ZPR Media. 6. Postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, a w pozostałych przypadkach (poza windykacją należności za usługi ZPR Media) Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów. 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Definicje 1. Właściciel serwisu Leasing-Auto.pl właścicielem serwisu jest firma Leasing-Auto Tomasz Lisiewicz, dalej nazywana (Leasing-Auto), z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl 1. Definicje 1. Serwis Homebook.pl - prowadzony przez Domodi Sp. z o.o. pod adresem http://www.homebook.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Informacje ogólne 1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dniu (dzień, miesiąc, rok) w Krakowie pomiędzy, z siedzibą w, przy ul., wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez. pod numerem, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dodatkowych Serwisu Ceneo.pl

Regulamin świadczenia usług dodatkowych Serwisu Ceneo.pl Regulamin świadczenia usług dodatkowych Serwisu Ceneo.pl 1. DEFINICJE 1.1.Ceneo sp. z o.o. Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Spis treści 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4 4. Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FGA Leasing Polska Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FGA Leasing Polska Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FGA Leasing Polska Sp. z o.o. Załącznik nr 2 Dział I: Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Świadczenia Usług drogą elektroniczną (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: oraz 1. Wydawcą, 2. NetworkCenter Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI earchiwum REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie usługi IV. Płatności V. Własność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4. Warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1 www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1. Portal internetowy Slidestory.pl należy do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością DAG MEDIA, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00 140) przy alei

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dodatkowych Serwisu Ceneo.pl

Regulamin świadczenia usług dodatkowych Serwisu Ceneo.pl Regulamin świadczenia usług dodatkowych Serwisu Ceneo.pl ( Boksy, Promowanie Oferty, Logo Sklepu internetowego na stronie głównej Serwisu Ceneo.pl, Kampania bannerowa) 1. DEFINICJE 1.1.Ceneo sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY FRESHMAIL.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a). FRESHMAIL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś

ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie SzEPP 3 Korzystanie z usług serwisu 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.BISTROKAMPUS.PL I. Słowniczek pojęć: Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo