UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje"

Transkrypt

1 UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dniu (dzień, miesiąc, rok) w Krakowie pomiędzy, z siedzibą w, przy ul., wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez. pod numerem, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej części umowy Sprzedawcą a Onet.pl Spółką Akcyjną, z siedzibą w Krakowie przy ul.starowiślnej 48, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS , reprezentowaną przez, zwaną w dalszej części umowy Onet.pl Mając na względzie fakt prowadzenia przez Onet.pl S.A. portalu internetowego w domenie Onet.pl oraz fakt, iż (nazwa Sprzedawcy) prowadzi sprzedaż w sieci Internet w sklepie internetowym (nazwa sklepu), pod adresem URL, Strony zgodnie postanawiają, co następuje. 1. Definicje 1. portal Onet.pl całość przedsięwzięcia internetowego Onet.pl S.A. udostępnianego za pośrednictwem sieci Internet prowadzonego przez firmę Onet.pl S.A. w domenie onet.pl; 2. OnetPasaż - prowadzony przez Onet.pl pod adresem serwis internetowy, wraz z innymi stronami portalu Onet.pl, służący prezentacji, promocji i reklamie sklepów internetowych, w tym Sklepów Internetowych Sprzedawcy, i ich oferty w sieci Internet; 2. Usługi OnetPasaż ( usługi ) usługi umożliwiające Sprzedawcy prezentację, reklamę i promocję sklepu internetowego i jego oferty w OnetPasaż, przyjmowanie zamówień na towary lub usługi z oferty handlowej oraz umożliwiające dokonywanie i obsługę płatności za realizowane zamówienia; 4. Sklep Internetowy - Sprzedawca wraz ze swoją ofertą handlową, korzystający z sieci Internet do przedstawiania oferty oraz zawierania transakcji; 5. Mechanizmy interaktywne aplikacje i interfejsy udostępnione Sprzedawcy przez Onet.pl, umożliwiające zamawianie i administrowanie usługami OnetPasaż oraz realizację innych zapisów niniejszej umowy;

2 6. Integracja - stworzenie takich mechanizmów przepływu informacji między aplikacją/ami Sklepu Internetowego i aplikacjami OnetPasaż, aby umożliwić korzystanie przez Sklep Internetowy z usług OnetPasaż, prezentację i aktualizację prezentacji ofert sklepu na stronach OnetPasaż i realizację innych zapisów Umowy. Integracja może być dokonana w różnych zakresach (zakres integracji został szczegółowo określony w załączniku Instrukcja Integracji); 7. Transakcja zawarcie, przez wybór i akceptację oferty na stronie sklepu internetowego, umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Klientem Sklepu Internetowego. Jest to wysłanie zamówienia przez Klienta i jego akceptacja przez sprzedawcę; 8. Informacje i Dokumenty" - wszelkie informacje, dane i dokumenty wymienione między Stronami w zakresie detalicznego handlu elektronicznego, a także uzyskane przez jedną ze stron w trakcie prowadzonych negocjacji, informacje dotyczące posiadanych przez drugą stronę know-how, business planów, strategii działania, podmiotów, z którymi prowadzi strategiczną współpracę oraz wszelkich innych informacji określających strategiczne podstawy działalności Strony. Nie uważa się za "Informacje i Dokumenty" takich danych, raportów i innych form, które ze względu na swój charakter są powszechnie znane lub do ich udostępnienia osobom trzecim Strony upoważniły się na piśmie. 2. Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej umowy ( Umowa ) jest współpraca Onet.pl ze Sprzedawcą w przedmiocie detalicznego handlu w sieci Internet, w zakresie prezentacji, reklamy i promocji oferty Sprzedawcy i jego Sklepów Internetowych użytkownikom Internetu, a także w zakresie zawierania transakcji i doradztwa. 3. Prawa i obowiązki stron 1. W ramach umowy Sprzedawca ma prawo do: (a) korzystania z usług Onet Zakupy zgodnie z załącznikiem, który stanowi integralną część Umowy; (b) otrzymywania bieżących informacji na temat statusu zamówionych przez siebie usług OnetPasaż; (c) otrzymywania bieżących informacji na temat realizacji zamówionych przez siebie usług OnetPasaż; (d) dowolnego kształtowania oferty handlowej i sposobu jej prezentacji poza zastrzeżeniami wynikającymi z innych postanowień niniejszej umowy; (e) korzystania udostępnionych zgodnie z Załącznikami 1 i 2 opisujących udostępnione przez Onet.pl mechanizmy interaktywne; (f) otrzymywania od Onet.pl koniecznego doradztwa technicznego w zakresie integracji i współpracy z Onet.pl. 2. W ramach Umowy Sprzedawca zobowiązuje się do: 2

3 (a) realizowania zobowiązań wobec Klientów zgodnie z ofertą przedstawianą w Sklepie Internetowym i nie pozostając w sprzeczności z polskim prawem; (b) przeprowadzenia integracji zgodnie z Załącznikiem 2 oraz wskazówkami i uwagami Onet.pl; (c) udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do przystosowania mechanizmów interaktywnych OnetPasaż dla potrzeb aplikacji sklepu Sprzedawcy; (d) dostosowywania aplikacji Sklepu Internetowego do rozwijanych usług i mechanizmów interaktywnych OnetPasaż w zakresie przesyłania i prezentowania ofert, ułatwiania użytkownikom Onet.pl realizacji procesu składania zamówień w Sklepie Internetowym, przeprowadzania procedur billingowych, bezpieczeństwa, komunikacji; (e) aktualizacji danych przesyłanych Onet.pl, szczególnie danych dotyczących oferty handlowej sklepu prezentowanych przez Onet.pl, bezpośrednio po lub równolegle z ich zmianą; (f) nie korzystania z mechanizmów interaktywnych i informacji dostarczonych przez Onet.pl dla celów innych niż przewidziane niniejszą umową; nie usuwania bez zgody Onet.pl z oprogramowania sklepu elementów oprogramowania umieszczonego tam w wyniku procesów integracyjnych na potrzeby realizacji umowy, elementy te są opisane w Załączniku 2; (g) utrzymywania w stanie niezmienionym elementów oprogramowania otrzymanych w ramach procesów integracyjnych od Onet.pl; (h) udostępniania elementów oprogramowania sklepu dla potrzeb kontroli realizacji pkt g) oraz pkt h) oraz ust.2 Umowy w uzasadnionych przypadkach; (i) aktualizacji mechanizmów interaktywny wg. aktualnych danych z Onet.pl (j) wyświetlania na stronach sklepu aktualnych informacji na temat sprzedawcy zawierających przynajmniej nazwę firmy, adres, telefon i adres ; (k) prezentowania w OnetPasaż oferty nie gorszej, niż w jakimkolwiek prowadzonym przez Sprzedawcę Sklepie Internetowym w szczególności co do produktu, ceny, warunków sprzedaży, gwarancji, warunków dostawy i rabatów, oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań czyniących ofertę Sprzedawcy prezentowaną poza OnetPasaż bardziej atrakcyjną niż prezentowaną za pośrednictwem OnetPasaż, jak również prezentacji korzystniejszej oferty innych podmiotów gospodarczych. 3. W ramach umowy Onet.pl ma prawo do: a) odmowy wykonania Usługi lub prezentowania na stronach OnetPasaż jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich; b) dokonywania przerw w działaniu OnetPasaż, w celu dokonania koniecznych prac konserwacyjnych; c) dokonywania przerw w działaniu OnetPasaż koniecznych do rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania; d) prezentacji sklepu i jego oferty na stronach OnetPasaż; 4. W ramach Umowy Onet.pl zobowiązuje się do: a) świadczenia usług zgodnie z Załącznikami 1 i 2 niniejszej umowy; 3

4 b) utrzymywania OnetPasaż i mechanizmów interaktywnych utrzymywanych na serwerach Onet.pl w stanie umożliwiającym realizację postanowień niniejszej umowy; c) udostępnienia mechanizmów interaktywnych umożliwiających współpracę, w zakresie określonym w Załączniku 1 i 2 niniejszej umowy; d) udostępnienia Sprzedawcy informacji niezbędnych do przeprowadzenie integracji; e) utrzymywania, serwisowania i rozwijania mechanizmów interaktywnych i usług OnetPasaż; f) nie przekazywania treści przekazywanych przez Sprzedawcę stronom trzecim, g) kierować użytkowników internetu z prezentacji oferty sklepu internetowego bezpośrednio do tego sklepu internetowego, h) prezentacji oferty sklepu internetowego w pełnym zakresie umożliwionym przez mechanizmy interaktywne i sposób ich wykorzystania przez sklep internetowy, 4. Prawa Autorskie, Ochrona danych. 1. Sprzedawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do używania znaków towarowych służących do oznaczania towarów i usług oferowanych w Sklepie Internetowym oraz do oznaczanie samego Sklepu Internetowego oraz, że wykorzystanie ich do realizacji Umowy nie narusza praw osób trzecich. 2. Sprzedawca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Onet.pl znaków towarowych, o których mowa w ust.1, w celu prezentacji Sklepu Internetowego i jego oferty w OnetPasaż. 3. Sprzedawca zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Onet.pl przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Sprzedawcę materiałów i znaków towarowych przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. 4. Onet.pl ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o takim fakcie Sprzedawcę i pozostawienia mu decyzji w sprawie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy. 5. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania, w trakcie współpracy z Onet.pl, przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. 5. Poufność 1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy i nie ujawniać Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony w całości ani w części osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust.2 Umowy. 2. Strony uprawnione są do ujawnienia Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony tym spośród swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących ("Strony Trzecie"), którym ujawnienie tych Informacji i Dokumentów jest konieczne dla realizacji celów Umowy. Strony zobowiązują się do pisemnego zobowiązania ww. osób (nie dotyczy pracowników na 4

5 umowach o pracę) do zachowania tajemnicy oraz do poinformowania drugiej Strony o ujawnieniu tajemnicy. 3. Za działania i zaniechania osób, o których mowa w ust.2, strona ujawniająca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie określonym Umową. 4. Strony uprawnione są do ujawniania informacji związanych z realizacją Umowy, gdy informacje te muszą być ujawnione z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie ostatecznego i prawomocnego orzeczenia kompetentnego organu. 5. Strony zobowiązują się nie korzystać z Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej strony w sposób wykraczający poza ich rzeczową i uzasadnioną analizę i przetworzenie prowadzące do zrealizowania postanowień Umowy. 6. Strony zobowiązują się nie wykorzystywać Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej strony dla celów komercyjnych, ani w całości lub części powielać, kopiować lub reprodukować otrzymanych dokumentów, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dokonywane dla potrzeb określonych w Preambule Umowy. 7. W przypadku odstąpienia od współpracy określonej w Preambule Umowy, Strony niezwłocznie zaprzestaną wykorzystywania Informacji i Dokumentów oraz zwrócą drugiej Stronie lub zniszczą przechowywane Informacje i Dokumenty. 6. Rozliczenia 1. Prezentacja sklepu i jego oferty w OnetPasaż jest płatna, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Podstawowym modelem rozliczeń pomiędzy Sprzedawcą, a Onet.pl jest opłata prowizyjna naliczana od sumy wartości transakcji w sklepie, generowanych za pośrednictwem OnetPasaż zgodnie z załącznikiem 1 i Zamówienia i rozliczenia na usługi reklamowo - promocyjne realizowane są przy pomocy mechanizmów interaktywnych na zasadach określonych w załączniku W przypadku zastrzeżeń co do poprawności sporządzenia faktury Sprzedawca zgłosi zastrzeżenia z uzasadnieniem listem poleconym w ciągu trzech dni od dnia otrzymania faktury. 5. Faktury za usługi reklamowe OnetPasaż wystawiane są w ciągu siedmiu dni od momentu przyjęcia zamówienia. 6. Faktura na kwotę stanowiącą prowizję od wartości transakcji zawartych za pośrednictwem OnetPasaż w poprzednim miesiącu wystawiana będzie ostatniego dnia miesiąca, na podstawie raportu sporządzonego na podstawie zasad opisanych w załączniku 1 i Faktury należy wystawiać dla Sprzedawcy z uwzględnieniem następujących danych: 5

6 Nazwa: Ulica: Kod: Miasto: NIP: 8. Termin płatności faktur wynosi 14 dni od daty wystawienia. 9. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i wyrażą zgodę na wystawianie faktury bez podpisu odbiorcy. 7. Odpowiedzialność 1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Klienta, za pośrednictwem serwisu OnetPasaż. Przez pośrednictwo rozumie się takie przekierowanie na strony internetowe sklepu ze stron OnetPasaż, które kończy się zawarciem umowy kupna-sprzedaży. 2. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerw w działaniu OnetPasaż, wynikających z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. 3. O zamiarze dokonania przerw w działaniu OnetPasaż, o których mowa w ust. 2 Sprzedawca będzie informowany z 24h wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 4. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia pracy łączy powstałych z przyczyn od niego niezależnych. 5. Kwestie odpowiedzialność związanej z naruszeniem praw autorskich, zapisów umowy o zachowaniu poufności i ustawy o ochronie regulują odpowiednie punkty niniejszej umowy lub zapisy Kodeksu Cywilnego. 6. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty lub obciążenia związane z korzystaniem przez Sprzedawcę Internetowego z Usług OnetPasaż. 7. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Sprzedawcy Internetowego wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia jakichkolwiek usług OnetPasaż. 8. W przypadku naruszenia przez sprzedawcę 3 ust. 2 pkt. g) oraz h) Umowy Onet.pl ma prawo żądać od Sprzedawcy zapłaty opłaty prowizyjnej naliczonej w odniesieniu do szacowanej realnej wartości transakcji, nie niższej jednak niż PLN. 8. Czas trwania umowy 6

7 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Umowa zostaje zawarta po spełnieniu łącznie następujących warunków: a) przesłanie pocztą deklaracji podpisania Umowy b) przesłanie dwóch podpisanych egzemplarzy Umowy, załącznika nr 1 oraz Oświadczenia do Onet.pl w ciągu 30 dni od zdarzenia którym mowa w pkt a), wraz z kopiami dokumentów rejestracyjnych firmy. c) podpisanie umowy przez reprezentanta/ów Onet.pl 3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia. 4. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust.3, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Onet.pl postanowień Umowy lub przedłużających się ponad 72 h przerw w możliwości korzystania z OnetPasaż. 5. Onet.pl przysługuje prawo rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia o którym mowa w ust.3, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego realizowania zamówień, składanych przez Klientów Sklepu Internetowego, rażącego naruszenia postanowień Umowy oraz w przypadku, gdy oferta Sprzedawcy lub sposób jej prezentowania jest niezgodny z prawem lub godzi w interesy lub dobre imię Onet.pl. 6. Rozwiązanie umowy może nastąpić w wyniku oświadczenia, przesłanego pocztą przesyłką z potwierdzeniem odbioru, po uprzednim przesłaniu go za pośrednictwem poczty elektronicznej. 7. Postanowienia dotyczące zachowania poufności obowiązują w czasie trwania Umowy oraz przez okres 12 miesięcy po jej ustaniu. 9. Koordynatorzy 1. Strony wyznaczają koordynatorów odpowiedzialnych za realizacje postanowień Umowy. 2. Osobę wskazaną jako koordynatora traktuje się jako osobę posiadającą odpowiednie umocowanie do podejmowania decyzji w imieniu Sprzedawcy. 3. Koordynatorem ze strony Sprzedawcy jest... tel...., adres Koordynatorem ze strony Onet.pl jest Michał Nowak, tel. (12) , adres 5. Koordynatorzy mogą zostać zmieniani przez strony po powiadomieniu drugiej strony, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 7

8 10. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Onet.pl przysługuje prawo dokonania zmiany cen usług, poprzez powiadomienie o tej zmianie na stronach portalu Onet.pl prezentujących oficjalny cennik usług Onet.pl. 3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy Strony będą rozstrzygały polubownie w drodze negocjacji, a jeżeli nie będzie to możliwe Strony poddadzą go rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd w Krakowie. 4. W kwestiach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Za Onet.pl S.A.: Za : Załączniki: 1)Załącznik 1 ; 2) Załącznik 2 (Oświadczenie); 8

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl 1. Definicje 1. Serwis Homebook.pl - prowadzony przez Domodi Sp. z o.o. pod adresem http://www.homebook.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego Regulamin 2013-08-26 Regulamin Serwisu dla konta prywatnego CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011 802 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto)

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto) UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW I USŁUG zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Asseco Business Solutions Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa. , ulica, numer budynku/lokalu, miasto

Umowa Ramowa. , ulica, numer budynku/lokalu, miasto W celu zawarcia niniejszej Umowy Ramowej wraz z Załącznikami stanowiącymi jej integralną część potwierdzam, że: 1. Jestem należycie umocowana/y do skutecznego reprezentowania Odbiorcy, 2. Wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48 12 6882600 Faks: +48 12 6882699 Email: biuro@dotpay.pl REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo