U C H W A Ł A Nr 9/02/10 R E G U L A M I N U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U C H W A Ł A Nr 9/02/10 R E G U L A M I N U"

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr 9/02/10 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 23 lutego 2010 roku, prot. 2/10, w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych, wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. R E G U L A M I N U USTALANIA OPŁAT I ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH, WYPOSAŻONYCH W INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Rozdział I. ZASADY OGÓLNE : 1. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się : - powierzchnię użytkową lokalu, w którym zainstalowane są grzejniki c.o., - powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników c. o., a wchodzących w skład lokali mieszkalnych i użytkowych, ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń (np. kuchnia bez grzejnika, przedpokój, łazienka, w.c.). Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie : - balkonów, loggii i tarasów, klatek schodowych, piwnic lokatorskich, strychów, pralni, suszarni domowych, wózkowni, - powierzchni piwnic przynależnych do lokali użytkowych, jeżeli piwnica nie jest wyposażona w instalację centralnego ogrzewania oraz nie może być ogrzewana pośrednio ciepłem z przyległych pomieszczeń. 2. Przez powierzchnię objętą dostawą centralnej ciepłej wody rozumie się : - powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych wyposażonych w instalację centralnej c.w., niezależnie od faktu zainstalowania wodomierzy do pomiaru zużycia ciepłej wody, - powierzchnię lokali użytkowych posiadających instalację centralnej c.w. 3. Do rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania przyjmuje się okres 12 miesięcy. Rozliczeń kosztów podgrzewania wody z użytkownikami mieszkań, dokonuje się na dzień 31 maja i 30 listopada danego roku kalendarzowego oraz w przypadku zmiany cen podgrzania wody na dzień zmiany.

2 Wynik finansowy z rozliczenia kosztów podgrzewania wody w skali Spółdzielni, podlega kompensacie w ramach rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania. 4. Za lokale opomiarowane - z punktu widzenia rozliczeń energii cieplnej - uważa się : - lokale wyposażone w indywidualne liczniki ciepła, - lokale wyposażone w podzielniki kosztów centralnego ogrzewania. Rozdział II. USTALANIE OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE : 1. Użytkownik lokalu mieszkalnego wyposażonego w instalację centralnego ogrzewania, wnosi co miesiąc zaliczkowe opłaty z tytułu centralnego ogrzewania, w okresie od m-ca stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego. 2. Przez użytkownika lokalu rozumie się osobę zajmującą lokal spółdzielczy, na podstawie Spółdzielczego prawa do lokalu właściciela lokalu, najemcę, jak również osoby bez tytułu prawnego do lokalu. 3. Wysokość zaliczek za dostawę energii cieplnej do budynków ustala się : - w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów i liczniki ciepła w mieszkaniach indywidualnie na każde mieszkanie, - w pozostałych budynkach w postaci jednolitej stawki dla wszystkich użytkowników. 4. Opłaty zaliczkowe na centralne ogrzewanie ustala Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółdzielni, w formie stawki na 1m 2 powierzchni użytkowej mieszkania, w oparciu o analizę kosztów dostawy energii cieplnej w poprzednim okresie rozliczeniowym, po uwzględnieniu podwyżki w wysokości uchwalonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na dany rok. 5. Użytkownicy, którzy nie wyrazili zgody na zamontowanie podzielników kosztów energii cieplnej, a zajmują lokale w budynku rozliczanym wg podzielników, obowiązani są wnosić opłaty zryczałtowane. Opłaty te stanowią iloczyn powierzchni mieszkania i stawki ryczał towej za 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkania, ustalony przez Radę Nadzorczą - na wniosek Zarządu Spółdzielni. Opłaty te nie podlegają rozliczeniu z użytkownikiem lokalu. Rozdział III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA : 1. Koszty centralnego ogrzewania obejmują : - globalny koszt zakupu energii cieplnej u dostawców, 2

3 - koszty wymiany plomb i ampułek w podzielnikach kosztów (dot. mieszkań rozliczanych wg podzielników), - koszty odczytu i rozliczania ciepła ( dot. mieszkań rozliczanych wg podzielników i indywidualnych liczników ciepła), - koszty wymiany i legalizacji liczników ciepła. 2. Globalne koszty zakupu energii cieplnej u dostawców energii, obejmują : Opłatę stałą, na którą składa się : a) opłata za moc zamówioną - stanowiącą iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepła dla danego budynku (mocy zamówionej) i ceny 1 MW za moc zamówioną w okresie rozliczeniowym - dla danej grupy taryfowej odbiorców, b) opłata za przesył stanowiąca iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepła dla danego budynku (mocy zamówionej) i ceny 1MW za przesył energii cieplnej w okresie rozliczeniowym dla danej grupy taryfowej odbiorców, c) opłata abonamentowa Opłatę zmienną, na którą składa się : a) opłata za zużytą energię stanowiącą iloczyn dostarczonego ciepła w sezonie grzewczym wg wskazań ciepłomierza na węźle cieplnym i ceny 1 GJ wg taryfy ciepła, zatwierdzonej przez Prezesa URE, b) opłata za przesył stanowiąca iloczyn dostarczonego ciepła wg wskazań ciepło mierza na węźle cieplnym i ceny 1 GJ, wg taryfy ciepła, c) opłata za nośnik ciepła stanowiąca iloczyn liczby m 3 wody uzupełniającej instalację centralnego ogrzewania i taryfowej stawki 1 m 3 nośnika ciepła. 3. Koszty centralnego ogrzewania rozliczane są wg odrębnych zasad, w ramach trzech grup budynków : - budynki wyposażone w indywidualne liczniki ciepła w poszczególnych lokalach mieszkalnych i użytkowych, - budynki wyposażone w podzielniki kosztów w poszczególnych lokalach mieszkalnych i użytkowych, - budynki pozostałe, nie wyposażone w liczniki ciepła i podzielniki kosztów c.o. w lokalach użytkowych. 4. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła w poszczególnych lokalach mieszkalnych i użytkowych : 4.1. W budynkach rozliczanych wg indywidualnych liczników ciepła, zamontowanych we 3

4 wszystkich lokalach, koszty stałe wynikające z faktur dostawcy ciepła są rozliczane wg powierzchni użytkowej lokali ogrzewanych centralnie, natomiast koszty zmienne rozliczane są wg wskazań liczników ciepła w danym lokalu. Koszty zmienne ogrzewania lokalu ustala się poprzez podzielenie sumy opłat zmiennych w okresie rozliczeniowym przez sumę zużytego ciepła, wynikającą z odczytów indywidualnych ciepłomierzy w danym budynku, a wynik mnoży się przez ilość zużytego ciepła w okresie rozliczeniowym, wynikającą z odczytu licznika ciepła dla danego lokalu Rozliczenie kosztów obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Pierwsze rozliczenie w nowo wybudowanych budynkach oddanych do użytku do dn. 30 września włącznie - obejmuje okres do końca danego roku. W budynkach oddanych do użytkowania od dnia 1 go października - obejmuje okres do 31 grudnia następnego roku. Koszt c. o. w tych budynkach zostanie rozliczony proporcjonalnie do 1m 2 p. u. mieszkań, a następne okresy rozliczeń obejmą miesiące od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku Odczyty indywidualnych ciepłomierzy dokonywane są przez pracowników firmy rozliczającej, w terminie do 10 dni po zakończeniu roku Ostateczne rozliczenie kosztów dostawy energii z użytkownikami lokali, następować będzie w terminie do 3-ch miesięcy po zakończeniu roku W przypadku wykazania po okresie rozliczeniowym niedoboru opłat w stosunku do wniesionych zaliczek, użytkownik ma obowiązek uregulować należność z tytułu niedoboru w terminie 14 dni od daty doręczenia rozliczenia. Na wniosek zainteresowanych, Zarząd Spółdzielni może rozłożyć dopłatę na raty W przypadku nadpłaty zostaje ona rozliczona w następującym trybie : - kwota nadpłaty do wysokości 2 miesięcznej opłaty za dany lokal, zostaje zaliczona na poczet przyszłych świadczeń, - różnica ponad wartość 2 miesięczną opłaty za użytkowanie lokalu, zostaje zwrócona członkowi Spółdzielni w gotówce lub innej uzgodnionej z nim formie, w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia pod warunkiem, że członek Spółdzielni nie zalega z opłatami świadczeń. W szczególnych przypadkach na wniosek zainteresowanego Zarząd Spółdzielni wyrazi zgodę na zwrot nadpłaty w całości W razie zalegania z opłatami świadczeń, kwota nadpłaty zostaje zaliczona na pokrycie zadłużenia, ciążącego na członku Spółdzielni zgodnie z art. 451 Kodeksu cywilnego Członek Spółdzielni nie będzie rościł praw do odsetek, w przypadku wystąpienia nadpłaty wynikającej z rozliczenia c. o. Jednocześnie Spółdzielnia nie będzie naliczać odsetek z tytułu niedopłaty w okresie rozliczeniowym. 4

5 5. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach z lokalami wyposażonymi w podzielniki kosztów. Warunki montażu podzielników kosztów centralnego ogrzewania i wprowadzenia indywidualnych rozliczeń użytkowników lokali : Wyrażenia pisemnej zgody przez 90% użytkowników lokali, na montaż i indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania w budynku lub jego części, zasilanej z jednego węzła cieplnego, Sfinansowanie przez użytkowników lokali kosztów dostawy i montażu podzielników oraz kosztów rozliczenia przez uprawnioną firmę rozliczeniową, wskazaną przez Zarząd Spółdzielni w uzgodnieniu z użytkownikami Zasady eksploatacji podzielników kosztów c. o. : Podzielniki kosztów mogą być zamontowane na grzejnikach, wyposażonych w sprawnie działające zawory grzejnikowe (termostatyczne), Podzielniki działają na zasadzie odparowania. Wyposażone w ampułkę pomiarową z cieczą, odparowującą na skutek oddawania ciepła przez grzejnik. Objętość cieczy - która odparowała będzie odczytywana na skali (liczba kresek). Liczba ta jest proporcjonalna do ilości ciepła oddanego przez grzejnik. Wartości te odczytywane w poszczególnych mieszkaniach są danymi wyjściowymi do ustalenia części kosztów zużycia ciepła dla danego mieszkania lub lokalu użytkowego. Podzielniki kosztów są zamontowane na grzejnikach jednorazowo zgodnie z zasadami montażu, ustalonymi przez firmę rozliczającą. Montaż jest dokonany wg jednakowych zasad umiejscowienia podzielników dla danego typu grzejnika. Wymianie podlega corocznie ampułka z cieczą pomiarową. Przy montowaniu stworzona zostaje baza danych, odnotowana na karcie montażu i potwierdzona podpisem lokatora. Przy dokonywaniu odczytu, pracownik firmy rozliczającej rozplombowuje podzielnik kosztów i wymienia ampułkę pomiarową. Poprzednia ampułka pomiarowa pozostaje w podzielniku kosztów, umożliwiając porównanie wskazań aktualnych ze wskazaniem roku poprzedniego. Po założeniu nowej plomby, podzielnik kosztów jest przygotowany do pracy w następnym roku a. Możliwe jest również zamontowanie elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania. Elektroniczne podzielniki kosztów działają na zasadzie elektronicznej rejestracji różnicy temperatury, między temperaturą w grzejniku, a zaprogramowaną stałą temperaturą pomieszczenia. Podzielnik przemienia tę wartość, na dokładnie określony wynik odczytu w jednostkach. Odczytane jednostki stanowią podstawę 5

6 wyliczenia kosztów ogrzewania wg zasad określonych w pk-cie b. Warunki zamiany podzielników wyparkowych na podzielniki elektroniczne : - złożenie do Zarządu Spółdzielni przez przedstawiciela użytkowników lokali wniosku o wymianę podzielników, - wyrażenie pisemnej zgody przez 2/3 użytkowników lokali na wymianę podzielników, - wyrażenie pisemnej zgody na pokrycie przez użytkowników lokali kosztów wymiany podzielników c. Rozliczenie kosztów wymiany podzielników z użytkownikami lokali, Spółdzielnia dokona przy najbliższym rozliczeniu kosztów c.o. za poprzedni rok Podzielniki kosztów c.o. nie powinny być narażone na żadne uszkodzenia mechaniczne. Każde stwierdzone przez odczytującego uszkodzenie plomby, uszkodzenie ampułki pomiarowej, uszkodzenie mechaniczne podzielnika lub brak ampułki pomiarowej oraz próby manipulacji w położeniu podzielnika na grzejniku, traktowane będą jako umyślne spowodowanie uszkodzenia. Rozliczenie c. o. dla pomieszczeń, w których podzielnik uległ uszkodzeniu oraz w przypadku zdemontowania grzejników, zostanie wykonane średnim kosztem pozostałych pomieszczeń w tym lokalu, przy zastosowaniu współczynnika UF danego grzejnika ( w pomieszczeniach kuchennych UF = 0,185) Odczytów podzielników kosztów dokonują po zakończeniu okresu rozliczeniowego tj. do 10 stycznia następnego roku pracownicy firmy rozliczającej, w obecności dorosłego mieszkańca lub użytkownika lokalu, który potwierdza odczyt własnoręcznym podpisem. O terminie odczytów lokatorzy zostają zawiadomieni na 7 dni przed wyznaczoną datą odczytu poprzez ogłoszenie na klatkach schodowych. Obecność lokatorów lub użytkowni ków lokali w wyznaczonym terminie - jest obowiązkowa. Lokator lub użytkownik lokalu zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do grzejnika. Brak możliwości odczytu zostaje odnotowany w karcie odczytu. W przypadku odmowy podpisu przez lokatora lub użytkownika lokalu, fakt ten zostaje odnotowany w karcie odczytu. Ponowny odczyt zostanie dokonany w obecności pracownika Spółdzielni. Kosztem odczytu dodatkowego w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisu - lokator lub użytkownik odmawiający podpisu zostanie obciążony wysokością kosztów zafakturowanych przez firmą rozliczeniową Zasady postępowania w przypadku uszkodzenia podzielnika kosztów. Rodzaje uszkodzeń podzielników : - uszkodzenie plomby zabezpieczającej, - uszkodzenie mechaniczne podzielnika, - usunięcie ampułki pomiarowej, 6

7 - próby manipulacji w położeniu ampułki pomiarowej na grzejniku, - podważenie podkładek mocujących i śrub, - jakiekolwiek zmiany w instalacji centralnego ogrzewania dokonane bez zgody Spółdzielni, - inne próby manipulacji. W przypadku stwierdzenia przez lokatora lub użytkownika lokalu uszkodzenia podzielnika kosztów, jest on zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia o tym firmy rozliczeniowej - wskazanej przez Spółdzielnię. Fakt ten wraz z określeniem rodzaju uszkodzenia zostanie odnotowany w protokóle. Koszty wymiany podzielnika poniesie lokator lub użytkownik lokalu, a rozliczenie będzie przeprowadzone zgodnie z zasadą określoną w p-kcie Regulaminu. W przypadku uszkodzenia podzielników (ampułek z cieczą) przez pracownika firmy rozliczającej koszty wymiany poniesie firma. 5.5.Szczegółowe zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach z lokalami wyposażonymi w podzielniki kosztów Podział kosztów c. o. : Całkowite koszty centralnego ogrzewania budynku, rozliczanego wg podzielników kosztów - pomniejszone o część kosztów dotyczących mieszkań nie opomiarowanych, rozliczanych w systemie ryczałtowym podlegają podziałowi na użytkowników wg poniższych zasad : - 30% łącznych kosztów stanowiących tzw. koszty stałe, rozlicza się na poszczególne lokale wg ich powierzchni ogrzewanej centralnie, - 70% łącznych kosztów rozlicza się na poszczególne lokale wg wskazań podzielników kosztów zamontowanych na grzejnikach w tych lokalach po skorygowaniu współczynnikami korekcyjnymi dla poszczególnych lokali - w zależności od ich usytuowania i inwentaryzacji. Wielkość współczynników korekcyjnych dla poszczególnych budynków ustala Zarząd Spółdzielni. Koszty stałe, o których mowa wyżej, stanowią koszt pobranego ciepła poprzez grzejniki w korytarzach klatek schodowych i pomieszczeniach wspólnego użytku oraz ciepła zużytego w wyniku strat na pionach i poziomach instalacji, a także łazienek i WC. Dopuszcza się zmianę proporcji między kosztami stałymi i zmiennymi, w zależ ności od specyfiki budynku. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni. Do kosztów ogrzewania ustalonych powyżej, dolicza się koszty obsługi systemu tj. koszty odczytu, wymiany ampułek z cieczą, plombowania, dokonania rozliczenia z indywidualnymi użytkownikami, w wysokościach uzgodnionych przez Zarząd z firmą rozliczającą. Użytkownicy mieszkań i lokali usługowych, którzy nie wyrazili zgody na zamon 7

8 towanie urządzeń pomiarowych c. o., samowolnie dokonali demontażu tych urządzeń lub nie wyrazili zgody na ich odczyt, płacą koszty c.o. po zwiększonych stawkach, ustalo nych przez Radę Nadzorczą Za lokale nie opomiarowane w budynkach rozliczanych wg podzielników kosztów c.o. uważa się lokale : - w których nie zostały zamontowane podzielniki kosztów na wszystkich grzejnikach podlegających opomiarowaniu (brak dostępu do grzejnika, brak zgody użytkownika na montaż, nieobecność użytkownika w lokalu w czasie montażu podzielników), - w których odmówiono podpisu karty odczytu po wykonaniu sprawdzenia komisyjnego, - w których nie dokonano odczytu - z uwagi na brak zgody użytkownika na odczyt, zawinioną nieobecność użytkownika podczas przeprowadzania odczytów (odczytów głównych i uzupełniających), - w których stwierdzono uszkodzenie podzielników kosztów (rodzaje uszkodzeń wymie niono w pk-cie 5.4) W przypadku przekazania lokalu użytkowego do dyspozycji Spółdzielni, firma rozliczająca dokonuje pośredniego odczytu podzielników kosztów. Taki sam tryb postę powania obowiązuje w przypadku zmiany Najemcy lokalu użytkowego, poprzez przekazanie lokalu nowemu użytkownikowi przy udziale przedstawiciela Spółdzielni W przypadku zmiany użytkownika mieszkania, nowy użytkownik obejmujący lokal, przejmuje wszelkie zobowiązania i uprawnienia z tytułu rozliczenia kosztów c. o Ostateczne rozliczenie z użytkownikami za faktyczne zużycie ciepła w lokalach wyposa żonych w podzielniki kosztów w minionym okresie rozliczeniowym, następować będzie w terminie do trzech miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego. Rozliczenia te użytkownicy otrzymają na piśmie wg wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Spółdzielni. W przypadku wykazania po okresie rozliczeniowym niedoboru opłat w stosunku do wniesionych zaliczek członek Spółdzielni ma obowiązek uregulować należność z tytułu niedoboru, w terminie 14 dni od daty doręczenia rozliczenia. W przypadku nadpłaty, zostaje ona rozliczona członkowi Spółdzielni, w trybie określonym w Rozdz. III. pkt. 4, p.pkt. 4.6 i 4.7 Regulaminu. 6. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach nie objętych indywidualnym rozliczaniem użytkowników Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania lokali użytkowych, nie posiadajacych urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczanie kosztów, o których mowa w pk-cie 4 i 5 Regulaminu. 8

9 Podstawą ustalenia kosztów centralnego ogrzewania tych lokali są faktury dostawców energii, zawierające opłaty stałe płatne co miesiąc w okresie rozliczeniowym - i opłaty zmienne płatne w sezonie grzewczym Rozliczanie kosztów lokali użytkowych znajdujących się w pawilonach wolnostojących, wyposażonych w centralny licznik ciepła, które nie posiadają podzielników i liczników ciepła. Koszt centralnego ogrzewania poszczególnych lokali ustala się na podstawie faktur dostawców energii cieplnej w poszczególnych miesiącach, przy czym kryterium podziału kosztów stanowi powierzchnia użytkowa lokali. Koszty centralnego ogrzewania lokali użytkowych wymienionych w pk-cie 6.1. i 6.2., wynajmowanych na podstawie umów najmu, podlegają refakturowaniu co miesiąc w zakresie opłaty stałej oraz w sezonie grzewczym w zakresie opłaty zmiennej. Koszty centralnego ogrzewania lokali użytkowych wykorzystywanych na potrzeby własne Spółdzielni, obciążają - wraz z podatkiem VAT koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych, nie objętych indywidualnym rozliczaniem użytkowników Globalne koszty centralnego ogrzewania budynków - nie objętych indywidualnym rozliczaniem użytkowników za okres rozliczeniowy, pomniejszone o koszty ogrzewania lokali użytkowych, ustalone wg zasad zawartych w pk-cie 6.1. podlegają rozliczeniu na poszczególne lokale mieszkalne, w proporcji do ich powierzchni użytkowej wg stanu na 31 grudnia danego roku kalendarzowego W przypadku zmiany użytkownika mieszkania na skutek zbycia własnościowego prawa do lokalu użytkownik obejmujący lokal przyjmuje prawa i obowiązki z tytułu rozliczenia kosztów c. o. zgodnie z art. 548 & 1 Kodeksu cywilnego Każdy użytkownik ma prawo złożyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia zużycia energii cieplnej. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane. Rozdział IV. ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ. Koszty zużycia wody zimnej i odprowadzania ścieków rozlicza się na podstawie Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ustalania opłat z tytułu dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków, zatwierdzonego uchwałą Nr 21/04/07 Rady Nadzorczej z dnia 17 kwietnia 2007 roku. 9

10 Rozdział V. ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ, NA POTRZEBY PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY. I. USTALANIE OPŁAT ZA PODGRZEWANIE WODY : 1. Użytkownik lokalu mieszkalnego wyposażonego w instalację centralnej ciepłej wody - wnosi co miesiąc zaliczkowe opłaty, w okresie od miesiąca stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego. 2. Wysokość zaliczek - na poczet pokrycia kosztów podgrzewania wody dla mieszkań wyposażonych w wodomierze (opomiarowanych) ustala się jako iloczyn średniej normy zużycia centralnej c.w. z poprzedniego okresu rozliczeniowego i aktualnej ceny podgrzania 1 m 3 wody. Cena podgrzania 1 m 3 wody ustalana jest przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na wniosek Zarządu, na podstawie faktur dostawców energii. 3. Opłata za podgrzanie wody w mieszkaniach nie wyposażonych w indywidualne wodo mierze, jest opłatą ryczałtową. Stanowi ona iloczyn ryczałtowej normy zużycia wody ciepłej w m 3 /osobę, ceny podgrzania 1 m 3 wody - ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na wniosek Zarządu oraz liczby zamieszkałych osób w lokalu. Opłaty ryczałtowe nie podlegają rozliczeniu z użytkownikami lokali, wyposażonych w instalację centralnej ciepłej wody. 4. Dopuszcza się możliwość ustalenia średniej ceny podgrzania wody dla poszczególnych budynków. 5. Ryczałtowa norma zużycia wody ciepłej w m 3 /osobę zamieszkałą wynosi : a) w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych - 6m 3, tj. 50% normy wody zimnej, b) w lokalach mieszkalnych opomiarowanych - w przypadku, gdy stwierdzono jedną z poniższych przyczyn : 1) użytkownik lokalu dwukrotnie odmówił dopuszczania Spółdzielni do czynności kontrolnych : - sprawdzenia cechy legalizacji plomby montażowej, - sprawdzenia prawidłowości zamontowania wodomierzy (bez zastosowania obejść) i posiadania atestu dopuszczenia do jego stosowania, - sprawdzenia, czy nie nastąpiła ingerencja użytkownika w pracę instalacji i wodomierza, 2) użytkownik wprowadził Spółdzielnię w błąd poprzez podawanie nieprawidło 10

11 wych danych o ilości zużytej wody lub stosowanie urządzeń lub sposobów zmieniających rzeczywiste wskazania zużycia wody, 3) użytkownik użytkuje nie legalizowane wodomierze, z zerwanymi plombami, uszkodzonymi obudowami lub niewłaściwie podłączone do instalacji wodociągowej, 4) użytkownik nie udostępnił lokalu w celu legalizacji wodomierzy, 5) użytkownik samowolnie zdemontował wodomierze 12,5m 3 tj. 50% wody zimnej (wynika to z 5 ust. 5 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ustalania opłat z tytułu dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków zatwierdzonego uchwałą Nr 21/04/07 Rady Nadzorczej z r). II. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW PODGRZEWANIA WODY : 1. Rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych wyposażonych w wodomierze indywidualne Naliczone zaliczki na pokrycie kosztów podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych, rozliczane są za okresy rozliczeniowe tj. na 31 maja i 30 listopada każdego roku oraz w przypadku zmiany ceny wody, na podstawie odczytów faktycznego zużycia ciepłej wody, wykazanego przez wodomierze indywidualne w mieszkaniach, 1.2. Odczytów wodomierzy indywidualnych, dokonują upoważnione przez Spółdzielnię osoby, w okresach ustalonych przez Zarząd Spółdzielni, 1.3. O terminie odczytów użytkownicy lokali powiadamiani są z 5 dniowym wyprze dzeniem, poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń, 1.4. Dokument rozliczeniowy zużycia wody, przekazywany jest użytkownikom za okres rozliczeniowy, w terminie do 20-go miesiąca następnego, po każdym rozliczeniu, 1.5. Różnica między naliczonymi zaliczkami w okresach rozliczeniowych, a kosztami podgrzania wody wynikającymi z faktycznego zużycia centralnej c.w. stanowi nadpłatę lub niedopłatę i uwzględniona jest w łącznym saldzie rozliczeń z tytułu opłat za mieszkanie. Nadpłata podlega potrąceniu z należnych opłat, a niedopłata winna być wniesiona przez użytkownika w miesiącu otrzymania rozliczenia. 2. Koszty podgrzania wody zużytej w lokalach użytkowych wynajmowanych, podlegają fakturowaniu kwartalnie, w kwotach wynikających z iloczynu pobranych metrów sześciennych wody wg odczytu wodomierzy i ceny za 1m 3 podgrzania, ustalonej przez Radę Nadzorczą - na wniosek Zarządu Spółdzielni. 11

12 3. Wynik finansowy z rozliczenia kosztów podgrzewania, stanowiący różnicę między naliczonymi opłatami, a poniesionymi kosztami podgrzewania wody w skali Spółdzielni, podlega kompensacie w ramach rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania. 4. Każdy użytkownik ma prawo złożyć reklamację, w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia zużycia energii cieplnej. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane. III. ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY GAZU DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH Z CENTRALNYM GAZOMIERZEM : 1. Zaliczkową ryczałtową opłatę za gaz, ustala się w oparciu o : - faktyczne zużycie gazu w roku poprzednim, w przeliczeniu na osobę zamieszkałą w budynkach z centralnymi gazomierzami, - aktualnie obowiązujące ceny. 2. Rozliczenia kosztów zużycia gazu, dokonuje się w stosunku do ilości osób zamieszkałych w budynkach wyposażonych w zbiorcze urządzenia pomiarowe. 3. Koszty dostawy gazu, stanowią odrębną pozycję struktury opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych. Roczny wynik nadwyżka lub niedobór przechodzi do rozliczenia w roku następnym. Regulaminie wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni tj. 23 lutego 2010 roku i z tym dniem traci moc uchwała Nr 34/07/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 03 lipca 2007 roku. Sekretarz Rady Nadzorczej : Przewodniczący Rady : Teresa Bartoszuk Andrzej Wolfart 12

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie. R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI, ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA C.O. I PODGRZANIE WODY (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I. ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, II. PODGRZANIA WODY, III. KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA. DZIAŁ I. Okresy rozliczeniowe zużycia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów R E G U L A M I N Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 31-2014 z dnia 29.05.2014 naliczania i rozliczania kosztów energii cieplnej wytworzonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

Łaziska Górne, 2010r.

Łaziska Górne, 2010r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY: - ENERGII ELEKTRYCZNEJ - GAZU - WYWOZU SMIECI - UTRZYMANIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ - INSTALACJI AZART I TV SAT

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Zał. Nr 6 do prot. Nr XXX / 2014 z sesji z dnia 2014-03-13 U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży ciepła Nr /EC/

Umowa sprzedaży ciepła Nr /EC/ Umowa sprzedaży ciepła Nr /EC/ zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 59 zwanym dalej DOSTAWCĄ reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. VIII TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. VIII TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007 ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. VIII TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007 Łódź, 2007 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. DEFINICJE...4 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r.

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. I. PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1. I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW POMIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ RAZEM A UŻYTKOWNIKAMI LOKALI W ZAKRESIE REMONTÓW I KONSERWACJI LOKALI. Na podstawie 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Razem ustala się

Bardziej szczegółowo

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami);

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami); Regulamin używania lokali w budynkach spółdzielni, napraw wnętrz i rozliczeń Spółdzielni z członkami spółdzielni, osobami nie będącymi członkami spółdzielni i najemcami zwalniającymi lokale w Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

2) ustawyzdnia7lipca1994rprawobudowlane /tekstjednolitydz.u.z2003r.nr207poz.2016 z późn. zmianami/ 3) art.471 ustawy Kodeks Cywilny,

2) ustawyzdnia7lipca1994rprawobudowlane /tekstjednolitydz.u.z2003r.nr207poz.2016 z późn. zmianami/ 3) art.471 ustawy Kodeks Cywilny, REGULAMIN W sprawie rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw i utrzymania wnętrz lokali mieszkalnych oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi te lokale. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW UCHWAŁA NR XVIII/134/ 2008 RADY GMINY W ŻÓRAWINIE z dnia 30 września 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo