U C H W A Ł A Nr 9/02/10 R E G U L A M I N U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U C H W A Ł A Nr 9/02/10 R E G U L A M I N U"

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr 9/02/10 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 23 lutego 2010 roku, prot. 2/10, w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych, wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. R E G U L A M I N U USTALANIA OPŁAT I ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH, WYPOSAŻONYCH W INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Rozdział I. ZASADY OGÓLNE : 1. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się : - powierzchnię użytkową lokalu, w którym zainstalowane są grzejniki c.o., - powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników c. o., a wchodzących w skład lokali mieszkalnych i użytkowych, ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń (np. kuchnia bez grzejnika, przedpokój, łazienka, w.c.). Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie : - balkonów, loggii i tarasów, klatek schodowych, piwnic lokatorskich, strychów, pralni, suszarni domowych, wózkowni, - powierzchni piwnic przynależnych do lokali użytkowych, jeżeli piwnica nie jest wyposażona w instalację centralnego ogrzewania oraz nie może być ogrzewana pośrednio ciepłem z przyległych pomieszczeń. 2. Przez powierzchnię objętą dostawą centralnej ciepłej wody rozumie się : - powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych wyposażonych w instalację centralnej c.w., niezależnie od faktu zainstalowania wodomierzy do pomiaru zużycia ciepłej wody, - powierzchnię lokali użytkowych posiadających instalację centralnej c.w. 3. Do rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania przyjmuje się okres 12 miesięcy. Rozliczeń kosztów podgrzewania wody z użytkownikami mieszkań, dokonuje się na dzień 31 maja i 30 listopada danego roku kalendarzowego oraz w przypadku zmiany cen podgrzania wody na dzień zmiany.

2 Wynik finansowy z rozliczenia kosztów podgrzewania wody w skali Spółdzielni, podlega kompensacie w ramach rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania. 4. Za lokale opomiarowane - z punktu widzenia rozliczeń energii cieplnej - uważa się : - lokale wyposażone w indywidualne liczniki ciepła, - lokale wyposażone w podzielniki kosztów centralnego ogrzewania. Rozdział II. USTALANIE OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE : 1. Użytkownik lokalu mieszkalnego wyposażonego w instalację centralnego ogrzewania, wnosi co miesiąc zaliczkowe opłaty z tytułu centralnego ogrzewania, w okresie od m-ca stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego. 2. Przez użytkownika lokalu rozumie się osobę zajmującą lokal spółdzielczy, na podstawie Spółdzielczego prawa do lokalu właściciela lokalu, najemcę, jak również osoby bez tytułu prawnego do lokalu. 3. Wysokość zaliczek za dostawę energii cieplnej do budynków ustala się : - w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów i liczniki ciepła w mieszkaniach indywidualnie na każde mieszkanie, - w pozostałych budynkach w postaci jednolitej stawki dla wszystkich użytkowników. 4. Opłaty zaliczkowe na centralne ogrzewanie ustala Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółdzielni, w formie stawki na 1m 2 powierzchni użytkowej mieszkania, w oparciu o analizę kosztów dostawy energii cieplnej w poprzednim okresie rozliczeniowym, po uwzględnieniu podwyżki w wysokości uchwalonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na dany rok. 5. Użytkownicy, którzy nie wyrazili zgody na zamontowanie podzielników kosztów energii cieplnej, a zajmują lokale w budynku rozliczanym wg podzielników, obowiązani są wnosić opłaty zryczałtowane. Opłaty te stanowią iloczyn powierzchni mieszkania i stawki ryczał towej za 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkania, ustalony przez Radę Nadzorczą - na wniosek Zarządu Spółdzielni. Opłaty te nie podlegają rozliczeniu z użytkownikiem lokalu. Rozdział III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA : 1. Koszty centralnego ogrzewania obejmują : - globalny koszt zakupu energii cieplnej u dostawców, 2

3 - koszty wymiany plomb i ampułek w podzielnikach kosztów (dot. mieszkań rozliczanych wg podzielników), - koszty odczytu i rozliczania ciepła ( dot. mieszkań rozliczanych wg podzielników i indywidualnych liczników ciepła), - koszty wymiany i legalizacji liczników ciepła. 2. Globalne koszty zakupu energii cieplnej u dostawców energii, obejmują : Opłatę stałą, na którą składa się : a) opłata za moc zamówioną - stanowiącą iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepła dla danego budynku (mocy zamówionej) i ceny 1 MW za moc zamówioną w okresie rozliczeniowym - dla danej grupy taryfowej odbiorców, b) opłata za przesył stanowiąca iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepła dla danego budynku (mocy zamówionej) i ceny 1MW za przesył energii cieplnej w okresie rozliczeniowym dla danej grupy taryfowej odbiorców, c) opłata abonamentowa Opłatę zmienną, na którą składa się : a) opłata za zużytą energię stanowiącą iloczyn dostarczonego ciepła w sezonie grzewczym wg wskazań ciepłomierza na węźle cieplnym i ceny 1 GJ wg taryfy ciepła, zatwierdzonej przez Prezesa URE, b) opłata za przesył stanowiąca iloczyn dostarczonego ciepła wg wskazań ciepło mierza na węźle cieplnym i ceny 1 GJ, wg taryfy ciepła, c) opłata za nośnik ciepła stanowiąca iloczyn liczby m 3 wody uzupełniającej instalację centralnego ogrzewania i taryfowej stawki 1 m 3 nośnika ciepła. 3. Koszty centralnego ogrzewania rozliczane są wg odrębnych zasad, w ramach trzech grup budynków : - budynki wyposażone w indywidualne liczniki ciepła w poszczególnych lokalach mieszkalnych i użytkowych, - budynki wyposażone w podzielniki kosztów w poszczególnych lokalach mieszkalnych i użytkowych, - budynki pozostałe, nie wyposażone w liczniki ciepła i podzielniki kosztów c.o. w lokalach użytkowych. 4. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła w poszczególnych lokalach mieszkalnych i użytkowych : 4.1. W budynkach rozliczanych wg indywidualnych liczników ciepła, zamontowanych we 3

4 wszystkich lokalach, koszty stałe wynikające z faktur dostawcy ciepła są rozliczane wg powierzchni użytkowej lokali ogrzewanych centralnie, natomiast koszty zmienne rozliczane są wg wskazań liczników ciepła w danym lokalu. Koszty zmienne ogrzewania lokalu ustala się poprzez podzielenie sumy opłat zmiennych w okresie rozliczeniowym przez sumę zużytego ciepła, wynikającą z odczytów indywidualnych ciepłomierzy w danym budynku, a wynik mnoży się przez ilość zużytego ciepła w okresie rozliczeniowym, wynikającą z odczytu licznika ciepła dla danego lokalu Rozliczenie kosztów obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Pierwsze rozliczenie w nowo wybudowanych budynkach oddanych do użytku do dn. 30 września włącznie - obejmuje okres do końca danego roku. W budynkach oddanych do użytkowania od dnia 1 go października - obejmuje okres do 31 grudnia następnego roku. Koszt c. o. w tych budynkach zostanie rozliczony proporcjonalnie do 1m 2 p. u. mieszkań, a następne okresy rozliczeń obejmą miesiące od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku Odczyty indywidualnych ciepłomierzy dokonywane są przez pracowników firmy rozliczającej, w terminie do 10 dni po zakończeniu roku Ostateczne rozliczenie kosztów dostawy energii z użytkownikami lokali, następować będzie w terminie do 3-ch miesięcy po zakończeniu roku W przypadku wykazania po okresie rozliczeniowym niedoboru opłat w stosunku do wniesionych zaliczek, użytkownik ma obowiązek uregulować należność z tytułu niedoboru w terminie 14 dni od daty doręczenia rozliczenia. Na wniosek zainteresowanych, Zarząd Spółdzielni może rozłożyć dopłatę na raty W przypadku nadpłaty zostaje ona rozliczona w następującym trybie : - kwota nadpłaty do wysokości 2 miesięcznej opłaty za dany lokal, zostaje zaliczona na poczet przyszłych świadczeń, - różnica ponad wartość 2 miesięczną opłaty za użytkowanie lokalu, zostaje zwrócona członkowi Spółdzielni w gotówce lub innej uzgodnionej z nim formie, w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia pod warunkiem, że członek Spółdzielni nie zalega z opłatami świadczeń. W szczególnych przypadkach na wniosek zainteresowanego Zarząd Spółdzielni wyrazi zgodę na zwrot nadpłaty w całości W razie zalegania z opłatami świadczeń, kwota nadpłaty zostaje zaliczona na pokrycie zadłużenia, ciążącego na członku Spółdzielni zgodnie z art. 451 Kodeksu cywilnego Członek Spółdzielni nie będzie rościł praw do odsetek, w przypadku wystąpienia nadpłaty wynikającej z rozliczenia c. o. Jednocześnie Spółdzielnia nie będzie naliczać odsetek z tytułu niedopłaty w okresie rozliczeniowym. 4

5 5. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach z lokalami wyposażonymi w podzielniki kosztów. Warunki montażu podzielników kosztów centralnego ogrzewania i wprowadzenia indywidualnych rozliczeń użytkowników lokali : Wyrażenia pisemnej zgody przez 90% użytkowników lokali, na montaż i indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania w budynku lub jego części, zasilanej z jednego węzła cieplnego, Sfinansowanie przez użytkowników lokali kosztów dostawy i montażu podzielników oraz kosztów rozliczenia przez uprawnioną firmę rozliczeniową, wskazaną przez Zarząd Spółdzielni w uzgodnieniu z użytkownikami Zasady eksploatacji podzielników kosztów c. o. : Podzielniki kosztów mogą być zamontowane na grzejnikach, wyposażonych w sprawnie działające zawory grzejnikowe (termostatyczne), Podzielniki działają na zasadzie odparowania. Wyposażone w ampułkę pomiarową z cieczą, odparowującą na skutek oddawania ciepła przez grzejnik. Objętość cieczy - która odparowała będzie odczytywana na skali (liczba kresek). Liczba ta jest proporcjonalna do ilości ciepła oddanego przez grzejnik. Wartości te odczytywane w poszczególnych mieszkaniach są danymi wyjściowymi do ustalenia części kosztów zużycia ciepła dla danego mieszkania lub lokalu użytkowego. Podzielniki kosztów są zamontowane na grzejnikach jednorazowo zgodnie z zasadami montażu, ustalonymi przez firmę rozliczającą. Montaż jest dokonany wg jednakowych zasad umiejscowienia podzielników dla danego typu grzejnika. Wymianie podlega corocznie ampułka z cieczą pomiarową. Przy montowaniu stworzona zostaje baza danych, odnotowana na karcie montażu i potwierdzona podpisem lokatora. Przy dokonywaniu odczytu, pracownik firmy rozliczającej rozplombowuje podzielnik kosztów i wymienia ampułkę pomiarową. Poprzednia ampułka pomiarowa pozostaje w podzielniku kosztów, umożliwiając porównanie wskazań aktualnych ze wskazaniem roku poprzedniego. Po założeniu nowej plomby, podzielnik kosztów jest przygotowany do pracy w następnym roku a. Możliwe jest również zamontowanie elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania. Elektroniczne podzielniki kosztów działają na zasadzie elektronicznej rejestracji różnicy temperatury, między temperaturą w grzejniku, a zaprogramowaną stałą temperaturą pomieszczenia. Podzielnik przemienia tę wartość, na dokładnie określony wynik odczytu w jednostkach. Odczytane jednostki stanowią podstawę 5

6 wyliczenia kosztów ogrzewania wg zasad określonych w pk-cie b. Warunki zamiany podzielników wyparkowych na podzielniki elektroniczne : - złożenie do Zarządu Spółdzielni przez przedstawiciela użytkowników lokali wniosku o wymianę podzielników, - wyrażenie pisemnej zgody przez 2/3 użytkowników lokali na wymianę podzielników, - wyrażenie pisemnej zgody na pokrycie przez użytkowników lokali kosztów wymiany podzielników c. Rozliczenie kosztów wymiany podzielników z użytkownikami lokali, Spółdzielnia dokona przy najbliższym rozliczeniu kosztów c.o. za poprzedni rok Podzielniki kosztów c.o. nie powinny być narażone na żadne uszkodzenia mechaniczne. Każde stwierdzone przez odczytującego uszkodzenie plomby, uszkodzenie ampułki pomiarowej, uszkodzenie mechaniczne podzielnika lub brak ampułki pomiarowej oraz próby manipulacji w położeniu podzielnika na grzejniku, traktowane będą jako umyślne spowodowanie uszkodzenia. Rozliczenie c. o. dla pomieszczeń, w których podzielnik uległ uszkodzeniu oraz w przypadku zdemontowania grzejników, zostanie wykonane średnim kosztem pozostałych pomieszczeń w tym lokalu, przy zastosowaniu współczynnika UF danego grzejnika ( w pomieszczeniach kuchennych UF = 0,185) Odczytów podzielników kosztów dokonują po zakończeniu okresu rozliczeniowego tj. do 10 stycznia następnego roku pracownicy firmy rozliczającej, w obecności dorosłego mieszkańca lub użytkownika lokalu, który potwierdza odczyt własnoręcznym podpisem. O terminie odczytów lokatorzy zostają zawiadomieni na 7 dni przed wyznaczoną datą odczytu poprzez ogłoszenie na klatkach schodowych. Obecność lokatorów lub użytkowni ków lokali w wyznaczonym terminie - jest obowiązkowa. Lokator lub użytkownik lokalu zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do grzejnika. Brak możliwości odczytu zostaje odnotowany w karcie odczytu. W przypadku odmowy podpisu przez lokatora lub użytkownika lokalu, fakt ten zostaje odnotowany w karcie odczytu. Ponowny odczyt zostanie dokonany w obecności pracownika Spółdzielni. Kosztem odczytu dodatkowego w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisu - lokator lub użytkownik odmawiający podpisu zostanie obciążony wysokością kosztów zafakturowanych przez firmą rozliczeniową Zasady postępowania w przypadku uszkodzenia podzielnika kosztów. Rodzaje uszkodzeń podzielników : - uszkodzenie plomby zabezpieczającej, - uszkodzenie mechaniczne podzielnika, - usunięcie ampułki pomiarowej, 6

7 - próby manipulacji w położeniu ampułki pomiarowej na grzejniku, - podważenie podkładek mocujących i śrub, - jakiekolwiek zmiany w instalacji centralnego ogrzewania dokonane bez zgody Spółdzielni, - inne próby manipulacji. W przypadku stwierdzenia przez lokatora lub użytkownika lokalu uszkodzenia podzielnika kosztów, jest on zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia o tym firmy rozliczeniowej - wskazanej przez Spółdzielnię. Fakt ten wraz z określeniem rodzaju uszkodzenia zostanie odnotowany w protokóle. Koszty wymiany podzielnika poniesie lokator lub użytkownik lokalu, a rozliczenie będzie przeprowadzone zgodnie z zasadą określoną w p-kcie Regulaminu. W przypadku uszkodzenia podzielników (ampułek z cieczą) przez pracownika firmy rozliczającej koszty wymiany poniesie firma. 5.5.Szczegółowe zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach z lokalami wyposażonymi w podzielniki kosztów Podział kosztów c. o. : Całkowite koszty centralnego ogrzewania budynku, rozliczanego wg podzielników kosztów - pomniejszone o część kosztów dotyczących mieszkań nie opomiarowanych, rozliczanych w systemie ryczałtowym podlegają podziałowi na użytkowników wg poniższych zasad : - 30% łącznych kosztów stanowiących tzw. koszty stałe, rozlicza się na poszczególne lokale wg ich powierzchni ogrzewanej centralnie, - 70% łącznych kosztów rozlicza się na poszczególne lokale wg wskazań podzielników kosztów zamontowanych na grzejnikach w tych lokalach po skorygowaniu współczynnikami korekcyjnymi dla poszczególnych lokali - w zależności od ich usytuowania i inwentaryzacji. Wielkość współczynników korekcyjnych dla poszczególnych budynków ustala Zarząd Spółdzielni. Koszty stałe, o których mowa wyżej, stanowią koszt pobranego ciepła poprzez grzejniki w korytarzach klatek schodowych i pomieszczeniach wspólnego użytku oraz ciepła zużytego w wyniku strat na pionach i poziomach instalacji, a także łazienek i WC. Dopuszcza się zmianę proporcji między kosztami stałymi i zmiennymi, w zależ ności od specyfiki budynku. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni. Do kosztów ogrzewania ustalonych powyżej, dolicza się koszty obsługi systemu tj. koszty odczytu, wymiany ampułek z cieczą, plombowania, dokonania rozliczenia z indywidualnymi użytkownikami, w wysokościach uzgodnionych przez Zarząd z firmą rozliczającą. Użytkownicy mieszkań i lokali usługowych, którzy nie wyrazili zgody na zamon 7

8 towanie urządzeń pomiarowych c. o., samowolnie dokonali demontażu tych urządzeń lub nie wyrazili zgody na ich odczyt, płacą koszty c.o. po zwiększonych stawkach, ustalo nych przez Radę Nadzorczą Za lokale nie opomiarowane w budynkach rozliczanych wg podzielników kosztów c.o. uważa się lokale : - w których nie zostały zamontowane podzielniki kosztów na wszystkich grzejnikach podlegających opomiarowaniu (brak dostępu do grzejnika, brak zgody użytkownika na montaż, nieobecność użytkownika w lokalu w czasie montażu podzielników), - w których odmówiono podpisu karty odczytu po wykonaniu sprawdzenia komisyjnego, - w których nie dokonano odczytu - z uwagi na brak zgody użytkownika na odczyt, zawinioną nieobecność użytkownika podczas przeprowadzania odczytów (odczytów głównych i uzupełniających), - w których stwierdzono uszkodzenie podzielników kosztów (rodzaje uszkodzeń wymie niono w pk-cie 5.4) W przypadku przekazania lokalu użytkowego do dyspozycji Spółdzielni, firma rozliczająca dokonuje pośredniego odczytu podzielników kosztów. Taki sam tryb postę powania obowiązuje w przypadku zmiany Najemcy lokalu użytkowego, poprzez przekazanie lokalu nowemu użytkownikowi przy udziale przedstawiciela Spółdzielni W przypadku zmiany użytkownika mieszkania, nowy użytkownik obejmujący lokal, przejmuje wszelkie zobowiązania i uprawnienia z tytułu rozliczenia kosztów c. o Ostateczne rozliczenie z użytkownikami za faktyczne zużycie ciepła w lokalach wyposa żonych w podzielniki kosztów w minionym okresie rozliczeniowym, następować będzie w terminie do trzech miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego. Rozliczenia te użytkownicy otrzymają na piśmie wg wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Spółdzielni. W przypadku wykazania po okresie rozliczeniowym niedoboru opłat w stosunku do wniesionych zaliczek członek Spółdzielni ma obowiązek uregulować należność z tytułu niedoboru, w terminie 14 dni od daty doręczenia rozliczenia. W przypadku nadpłaty, zostaje ona rozliczona członkowi Spółdzielni, w trybie określonym w Rozdz. III. pkt. 4, p.pkt. 4.6 i 4.7 Regulaminu. 6. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach nie objętych indywidualnym rozliczaniem użytkowników Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania lokali użytkowych, nie posiadajacych urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczanie kosztów, o których mowa w pk-cie 4 i 5 Regulaminu. 8

9 Podstawą ustalenia kosztów centralnego ogrzewania tych lokali są faktury dostawców energii, zawierające opłaty stałe płatne co miesiąc w okresie rozliczeniowym - i opłaty zmienne płatne w sezonie grzewczym Rozliczanie kosztów lokali użytkowych znajdujących się w pawilonach wolnostojących, wyposażonych w centralny licznik ciepła, które nie posiadają podzielników i liczników ciepła. Koszt centralnego ogrzewania poszczególnych lokali ustala się na podstawie faktur dostawców energii cieplnej w poszczególnych miesiącach, przy czym kryterium podziału kosztów stanowi powierzchnia użytkowa lokali. Koszty centralnego ogrzewania lokali użytkowych wymienionych w pk-cie 6.1. i 6.2., wynajmowanych na podstawie umów najmu, podlegają refakturowaniu co miesiąc w zakresie opłaty stałej oraz w sezonie grzewczym w zakresie opłaty zmiennej. Koszty centralnego ogrzewania lokali użytkowych wykorzystywanych na potrzeby własne Spółdzielni, obciążają - wraz z podatkiem VAT koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych, nie objętych indywidualnym rozliczaniem użytkowników Globalne koszty centralnego ogrzewania budynków - nie objętych indywidualnym rozliczaniem użytkowników za okres rozliczeniowy, pomniejszone o koszty ogrzewania lokali użytkowych, ustalone wg zasad zawartych w pk-cie 6.1. podlegają rozliczeniu na poszczególne lokale mieszkalne, w proporcji do ich powierzchni użytkowej wg stanu na 31 grudnia danego roku kalendarzowego W przypadku zmiany użytkownika mieszkania na skutek zbycia własnościowego prawa do lokalu użytkownik obejmujący lokal przyjmuje prawa i obowiązki z tytułu rozliczenia kosztów c. o. zgodnie z art. 548 & 1 Kodeksu cywilnego Każdy użytkownik ma prawo złożyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia zużycia energii cieplnej. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane. Rozdział IV. ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ. Koszty zużycia wody zimnej i odprowadzania ścieków rozlicza się na podstawie Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ustalania opłat z tytułu dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków, zatwierdzonego uchwałą Nr 21/04/07 Rady Nadzorczej z dnia 17 kwietnia 2007 roku. 9

10 Rozdział V. ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ, NA POTRZEBY PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY. I. USTALANIE OPŁAT ZA PODGRZEWANIE WODY : 1. Użytkownik lokalu mieszkalnego wyposażonego w instalację centralnej ciepłej wody - wnosi co miesiąc zaliczkowe opłaty, w okresie od miesiąca stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego. 2. Wysokość zaliczek - na poczet pokrycia kosztów podgrzewania wody dla mieszkań wyposażonych w wodomierze (opomiarowanych) ustala się jako iloczyn średniej normy zużycia centralnej c.w. z poprzedniego okresu rozliczeniowego i aktualnej ceny podgrzania 1 m 3 wody. Cena podgrzania 1 m 3 wody ustalana jest przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na wniosek Zarządu, na podstawie faktur dostawców energii. 3. Opłata za podgrzanie wody w mieszkaniach nie wyposażonych w indywidualne wodo mierze, jest opłatą ryczałtową. Stanowi ona iloczyn ryczałtowej normy zużycia wody ciepłej w m 3 /osobę, ceny podgrzania 1 m 3 wody - ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na wniosek Zarządu oraz liczby zamieszkałych osób w lokalu. Opłaty ryczałtowe nie podlegają rozliczeniu z użytkownikami lokali, wyposażonych w instalację centralnej ciepłej wody. 4. Dopuszcza się możliwość ustalenia średniej ceny podgrzania wody dla poszczególnych budynków. 5. Ryczałtowa norma zużycia wody ciepłej w m 3 /osobę zamieszkałą wynosi : a) w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych - 6m 3, tj. 50% normy wody zimnej, b) w lokalach mieszkalnych opomiarowanych - w przypadku, gdy stwierdzono jedną z poniższych przyczyn : 1) użytkownik lokalu dwukrotnie odmówił dopuszczania Spółdzielni do czynności kontrolnych : - sprawdzenia cechy legalizacji plomby montażowej, - sprawdzenia prawidłowości zamontowania wodomierzy (bez zastosowania obejść) i posiadania atestu dopuszczenia do jego stosowania, - sprawdzenia, czy nie nastąpiła ingerencja użytkownika w pracę instalacji i wodomierza, 2) użytkownik wprowadził Spółdzielnię w błąd poprzez podawanie nieprawidło 10

11 wych danych o ilości zużytej wody lub stosowanie urządzeń lub sposobów zmieniających rzeczywiste wskazania zużycia wody, 3) użytkownik użytkuje nie legalizowane wodomierze, z zerwanymi plombami, uszkodzonymi obudowami lub niewłaściwie podłączone do instalacji wodociągowej, 4) użytkownik nie udostępnił lokalu w celu legalizacji wodomierzy, 5) użytkownik samowolnie zdemontował wodomierze 12,5m 3 tj. 50% wody zimnej (wynika to z 5 ust. 5 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ustalania opłat z tytułu dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków zatwierdzonego uchwałą Nr 21/04/07 Rady Nadzorczej z r). II. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW PODGRZEWANIA WODY : 1. Rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych wyposażonych w wodomierze indywidualne Naliczone zaliczki na pokrycie kosztów podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych, rozliczane są za okresy rozliczeniowe tj. na 31 maja i 30 listopada każdego roku oraz w przypadku zmiany ceny wody, na podstawie odczytów faktycznego zużycia ciepłej wody, wykazanego przez wodomierze indywidualne w mieszkaniach, 1.2. Odczytów wodomierzy indywidualnych, dokonują upoważnione przez Spółdzielnię osoby, w okresach ustalonych przez Zarząd Spółdzielni, 1.3. O terminie odczytów użytkownicy lokali powiadamiani są z 5 dniowym wyprze dzeniem, poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń, 1.4. Dokument rozliczeniowy zużycia wody, przekazywany jest użytkownikom za okres rozliczeniowy, w terminie do 20-go miesiąca następnego, po każdym rozliczeniu, 1.5. Różnica między naliczonymi zaliczkami w okresach rozliczeniowych, a kosztami podgrzania wody wynikającymi z faktycznego zużycia centralnej c.w. stanowi nadpłatę lub niedopłatę i uwzględniona jest w łącznym saldzie rozliczeń z tytułu opłat za mieszkanie. Nadpłata podlega potrąceniu z należnych opłat, a niedopłata winna być wniesiona przez użytkownika w miesiącu otrzymania rozliczenia. 2. Koszty podgrzania wody zużytej w lokalach użytkowych wynajmowanych, podlegają fakturowaniu kwartalnie, w kwotach wynikających z iloczynu pobranych metrów sześciennych wody wg odczytu wodomierzy i ceny za 1m 3 podgrzania, ustalonej przez Radę Nadzorczą - na wniosek Zarządu Spółdzielni. 11

12 3. Wynik finansowy z rozliczenia kosztów podgrzewania, stanowiący różnicę między naliczonymi opłatami, a poniesionymi kosztami podgrzewania wody w skali Spółdzielni, podlega kompensacie w ramach rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania. 4. Każdy użytkownik ma prawo złożyć reklamację, w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia zużycia energii cieplnej. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane. III. ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY GAZU DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH Z CENTRALNYM GAZOMIERZEM : 1. Zaliczkową ryczałtową opłatę za gaz, ustala się w oparciu o : - faktyczne zużycie gazu w roku poprzednim, w przeliczeniu na osobę zamieszkałą w budynkach z centralnymi gazomierzami, - aktualnie obowiązujące ceny. 2. Rozliczenia kosztów zużycia gazu, dokonuje się w stosunku do ilości osób zamieszkałych w budynkach wyposażonych w zbiorcze urządzenia pomiarowe. 3. Koszty dostawy gazu, stanowią odrębną pozycję struktury opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych. Roczny wynik nadwyżka lub niedobór przechodzi do rozliczenia w roku następnym. Regulaminie wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni tj. 23 lutego 2010 roku i z tym dniem traci moc uchwała Nr 34/07/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 03 lipca 2007 roku. Sekretarz Rady Nadzorczej : Przewodniczący Rady : Teresa Bartoszuk Andrzej Wolfart 12

Uchwała Nr 16/09/15, Uchwała Nr 17/10/15 w sprawie zatwierdzenia protokołów nr 03/2015 i 04/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 16/09/15, Uchwała Nr 17/10/15 w sprawie zatwierdzenia protokołów nr 03/2015 i 04/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 16/09/15, Uchwała Nr 17/10/15 w sprawie zatwierdzenia protokołów nr 03/2015 i 04/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 18/10/15 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na cele ogrzewania w budynkach nie wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła i ustalania opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki

REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki 1 Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokalu jest; 1) jeden

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

USTALENIE OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE

USTALENIE OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE REGULAMIN ROZLICZANIA CIEPŁA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,, IGLOOPOL W DĘBICY UL. BRZEGOWA 23 z dnia 18.06.2010 r ( tekst jednolity uwzględniający późniejsze zmiany ) Niniejszy regulamin ustala szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Dział I. Postanowienia ogólne:

Dział I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN Tekst jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA Dział I. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne. II Ustalanie opłat za centralne ogrzewanie

I Postanowienia ogólne. II Ustalanie opłat za centralne ogrzewanie REGULAMIN USTALANIA OPŁAT ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH WYPOSAŻONYCH W INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I Postanowienia ogólne 1. Za powierzchnię ogrzewaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszty dostawy ciepła do budynków

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 7A w Radomiu. I.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY

ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY Tekst jednolity obejmujący: Tekst pierwotny: 27.08.2013r.; Aneks nr 1 z 28.01.2014 r.; Aneks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA Z ZASTOSOWANIEM PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH W OSTROWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ W BUDYNKACH ŚPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK - KRAKÓW

REGULAMIN USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ W BUDYNKACH ŚPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK - KRAKÓW REGULAMIN USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ W BUDYNKACH ŚPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK - KRAKÓW PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 10.IV. 1997r Prawo energetyczne / Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ GDAŃSK 2006 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.U.Nr 54 z 1995r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W NIERUCHOMOŚCIACH WYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI CIEPŁA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W NIERUCHOMOŚCIACH WYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI CIEPŁA Tekst jednolity 25.01.2015 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W NIERUCHOMOŚCIACH WYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI CIEPŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania REGULAMIN Określający zasady indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie zasilanych w energię cieplną przez MPEC S.A.

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Ustalanie opłat za centralne ogrzewanie

Ustalanie opłat za centralne ogrzewanie REGULAMIN ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w TSM Tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Gliwice, 2014-10-15 Tekst jednolity obowiązujący od 01.01.2015r. zgodnie z aneksem nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ I.PODSTAWA PRAWNA. 1. Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA Regulamin zatwierdzony Uchwałą RN SM JEDNOŚĆ Nr 20/12 w Piasecznie z dnia 18.12.2012 roku REGLULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszt dostawy wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ DOSTAWY GAZU W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN

Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w S.M. Perspektywa w Mrągowie, z dnia 09.01.1998 r. 1/0. Koszty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA w Spółdzielni Mieszkaniowej ODBUDOWA w Nidzicy I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W S.M. Zagajnik" w Łodzi

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W S.M. Zagajnik w Łodzi REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W S.M. Zagajnik" w Łodzi I ZASADY OGÓLNE 1. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uwaŝa się powierzchnię uŝytkową lokali mieszkalnych, w których zainstalowane

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Dla budynków wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów C.O.

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Dla budynków wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów C.O. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Dla budynków wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów C.O. w LWSM WRZESZCZ Spis treści: I. Zasady ogólne II. Warunki techniczne montażu i zasady

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze. Podstawa prawna: - ustawa Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna. 2. Postanowienia ogólne

1. Podstawa prawna. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ dostarczanej do lokali mieszkalnych do celów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Podstawa prawna 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443).

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443). REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ PODGRZANIA WODY. ZASADY WYMIANY I UŻYTKOWANIA WODOMIERZY Z MODUŁEM RADIOWYM W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie.

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków I. Podstawa prawna Podstawę prawna niniejszego regulaminu stanowią: 1.Ustawa z dnia 22.IV.2005 o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne Załącznik do Uchwały nr 95/2009 r. Zarządu ZBM Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2009 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

II. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ustalania opłat.

II. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ustalania opłat. R E G U L A M I N rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ustalenia opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali mieszkalnych i innych, Spółdzielni Mieszkaniowej TELBUD we Wrocławiu. ustalony na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach REGULAMIN ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach 1. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE STARÓWKA" W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólno 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI 1 Na podstawie : -Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu.

REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu. REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu. I. Podstawy Prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu

R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Regulamin zawiera: I. Zasady ogólne II. Warunki techniczne montażu i zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ustalanie opłat za centralne ogrzewanie

Ustalanie opłat za centralne ogrzewanie REGULAMIN ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w TSM Tekst jednolity.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem

REGULAMIN. Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem REGULAMIN Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - tekst jednolity na dzień 12.01.2010r.- Część I. Postanowienia ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami). REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia r.

Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia r. Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia 15.05.2013 r. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej przeznaczonej dla potrzeb centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Podstawa prawna : -Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA. IV.

PODSTAWA PRAWNA. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA. IV. SPIS TREŚCI: REGULAMIN Rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania centralnej ciepłej wody do mieszkań i lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia

Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia 24.01.2017 Podstawy prawne: Prawo Energetyczne, R E G U L A M I N GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Rozliczania Kosztów Ciepła Ustawa

Bardziej szczegółowo

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego.

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego. Regulamin naliczania kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do celów grzewczych do budynków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w SBM TORWAR I.

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: użytkowe Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: użytkowe Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, ustalenia opłat i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla użytkowników lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania we wspólnotach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT Z TYTUŁU DOSTAW ZIMNEJ WODY, ODBIORU ŚCIEKÓW ORAZ PODGRZEWU WODY NA POTRZEBY C.O. I C.C.W. W BUDYNKACH SM SYRENA W WARSZAWIE I Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce

REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZEWU WODY POMIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM A UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu www.grodzkasm.nsnet.pl e-mail: grodzkasm@pro.onet.pl R E G U L A M I N Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania

Bardziej szczegółowo

(załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej) Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej. Postanowienia ogólne

(załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej) Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej. Postanowienia ogólne (załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej) SBM Sztuka ul. Dzika 15 00-172 Warszawa Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej. Postanowienia ogólne 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II. Montaż i odczyty ciepłomierzy kosztów centralnego ogrzewania.

Regulamin. II. Montaż i odczyty ciepłomierzy kosztów centralnego ogrzewania. Załącznik do uchwały nr 89/2011 Rady Nadzorczej RSM Ursus z dnia 15 grudnia 2011r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła w lokalach wyposażonych w ciepłomierze indywidualne w budynku mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo