REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA"

Transkrypt

1 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA w Spółdzielni Mieszkaniowej ODBUDOWA w Nidzicy I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych,użytkowych stanowiących własność Spółdzielni wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania. 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Odbudowa pośredniczy w dostawie energii cieplnej pomiędzy dostawcami a odbiorcami- użytkownikami lokali. 3. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania na poszczególne lokale w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię. 4. Przez użytkownika lokalu rozumie się osobę posiadającą spółdzielcze prawo do lokalu osobę,której przysługuje prawo odrębnej własności lokalu, najemcę,a także osobę zajmującą lokal z innego tytułu prawnego lub bez tytułu prawnego. 5. Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują wyłącznie wydatki ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz dostawców ciepła oraz koszty związane z indywidualnym rozliczeniem poszczególnych lokali Koszty utrzymania wewnętrznych instalacji w budynkach, koszty utrzymania węzłów cieplnych eksploatowanych przez Spółdzielnię we własnym zakresie stanowią koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 6. Koszty dostawy ciepła są ewidencjonowane i rozliczane z wyodrębnieniem podziału na koszty stałe i koszty zmienne dla każdego budynku lub grupy budynków zasilanych z jednego węzła cieplnego. 7. Rozliczanie zużycia ciepła na grupę budynków zasilanych z jednego węzła jest dopuszczalne w tych przypadkach,w których nie ma możliwości przyporządkowania kosztów na poszczególne budynki. 8. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja użytkownika lokalu w instalację centralnego ogrzewania bez zgody Zarządu w szczególności: - demontaż istniejących,montaż dodatkowych grzejników,powiększanie lub zmniejszenie istniejących oraz wymiana grzejników dotychczasowych. - spuszczenie wody z instalacji grzewczej. 9. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię użytkową lokali, w których zainstalowane są grzejniki centralnego ogrzewania,a także powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników c.o a wchodzących w skład lokali mieszkalnych lub użytkowych /np.przedpokój,łazienka,wc i ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń.nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie : loggii,balkonów i tarasów.

2 2 II. Rozliczenie Spółdzielni z dostawcą ciepła 1.Na koszty całkowite zakupywanego od dostawcy ciepła składają się: a) opłata za zamówioną moc b )usługa przesyłowa-opłata stała c) opłata za nośnik ciepła d )usługa przesyłowa opłata zmienna e) dostawa ciepła 2.Opłaty powyższe wynikają z faktur dostarczonych przez dostawcę ciepła w okresie rozliczeniowym i są pokrywane w pełni przez Spółdzielnię. III. Rozliczanie Spółdzielni z użytkownikami lokali i podział kosztów ciepła 1.Za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres 12-tu miesięcy od 1września do 31 sierpnia roku następnego,za który należy dokonać rozliczenia kosztów zakupionego ciepła w poszczególnych budynkach. 2.Całkowite koszty związane z dostawą energii cieplnej od dostawców do budynku w okresie rozliczeniowym dzieli się na: a) koszty stałe związane z opłatami za moc zamówioną, przesył i abonament b) koszty zmienne związane z zużyciem energii cieplnej,zmiennych opłat za przesył energii i wartości zużytego nośnika ciepła c) inne koszty związane z dostawą ciepła do budynku naliczane przez dostawcę ciepła. 3. Zakup i montaż bądź wymiana podzielników w budynkach odbywa się za zgodą 2/3 użytkowników lokali w budynkach. a) kosztami zakupu,montażu i wymiany podzielników obciążeni są użytkownicy lokali. b) należność za zakup i montaż podzielników kosztów ogrzewania w wysokości ustalonej w umowie między Spółdzielnią a firmą dostarczającą i montującą podzielniki rozlicza się następująco: koszty dostarczonego ciepła do danego lokalu powiększa się o koszt rozliczenia i o ratę należności za zakup i montaż podzielników,każdorazowo przez 10 kolejnych okresów rozliczeniowych. 4.Rozliczenia indywidualnego dla budynków opomiarowanych i rozliczanych wg.podzielników dokonuje firma specjalistyczna, z którą Spółdzielnia zawarła umowę rozliczeniową, a dla budynków rozliczanych wg.powierzchni użytkowej lokali rozliczenia dokonuje Spółdzielnia. W budynkach, w których w lokalach nie zainstalowano urządzeń pomiarowych lub podzielnikowych umożliwiających określenie ilości ciepła przypadającego na dany lokal koszty dostawy ciepła (stałe i zmienne) dzieli się proporcjonalnie do powierzchni wg.,której pobierana była zaliczka na poczet centralnego ogrzewania. Podstawą rozliczenia jest ustalenie

3 3 jednostkowego kosztu za okres rozliczeniowy poprzez podzielenie sumy kosztów stałych i zmiennych przez łączną powierzchnię lokali w budynku. Koszty ogrzewania poszczególnych lokali w budynku nieopomiarowanym oblicza się jako iloczyn kosztu jednostkowego oraz powierzchni danego lokalu. 5.Całkowity koszt dostarczonego ciepła dla budynków opomiarowanych,rozliczanych wg wskazań podzielników kosztów ogrzewania( podzielniki wyparkowe i podzielniki elektroniczne radiowe)rozliczany jest w następujący sposób: a) koszty stałe rozliczane są na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni wg której pobierana jest zaliczka na poczet centralnego ogrzewania b) koszty zmienne związane z centralnym ogrzewaniem dzieli się na dwie części: - koszty rozliczane wg.powierzchni lokalu (koszty ogrzewania części wspólnych w budynku oraz pomieszczeń niopomiarowanych) - koszty zmienne rozlicza się wg.wskazań podzielników z uwzględnieniem współczynników redukcyjnych uzależnionych od technologii, typu budynku,usytuowania lokalu w budynku. Współczynniki redukcyjne stosuje się indywidualnie dla każdego lokalu,których wykaz stanowi załącznik do niniejszego regulaminu..podziału kosztów dla każdego okresu rozliczeniowego dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie analizy kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania w zakończonym okresie rozliczeniowym W indywidualnym rozliczeniu dla budynków,w których w lokalach zamontowane są podzielniki wyparkowe ustala się udziały procentowe podziału kosztów zmiennych : 30 % -koszty zmienne proporcjonalnie wg.powierzchni użytkowej lokalu(opomiarowanym i nieopomiarowanym) 70 % -koszty zmienne (rozliczane wg. wskazań podzielników) Dla budynków,w których w lokalach zamontowano podzielniki elektroniczne-radiowe udziały procentowe podziału kosztów zmiennych ustala się w wysokości: 40 % -koszty zmienne proporcjonalnie wg.powierzchni użytkowej lokalu (opomiarowanym i nieopomiarowanym) 60 % -koszty zmienne (rozliczane wg wskazań podzielników) 6. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się raz w roku.

4 4 7. W budynku,w którym zainstalowano urządzenia pomiarowe lub podzielniki kosztów w wyniku złożenia pisemnej deklaracji przez 2/3 uprawnionych użytkowników lokali można rozliczenie indywidualne omówione w pkt.5 zastąpić rozliczeniem ryczałtowym zgodnie z pkt.4 8. Dla rozliczenia kosztów i zaliczek na poczet centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych zajmowanych na podstawie umowy najmu w,w których nie ma zamontowanych urządzeń pomiarowych lub podzielnikowych,przyjmuję się powierzchnię przeliczeniową tzn. suma powierzchni wszystkich pomieszczeń danego lokalu powiększone o 22%. IV Ustalenie opłat (zaliczek) na centralne ogrzewanie 1. Do czasu rozliczenia użytkownik lokalu mieszkalnego zobowiązany jest wnosić w okresach miesięcznych wpłaty zaliczkowe z tytułu ogrzewania lokalu,które ustala się na podstawie wyników rozliczenia kosztów ogrzewania z poprzedniego okresu rozliczeniowego i przewidywanym procentowym wzrostem kosztów ciepła. 2. Zaliczki z tytułu ogrzewania lokali użytkowych ustala się w oparciu o rzeczywiste poniesione na obiekcie koszty opłaty stałej i zmiennej proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. 3. Wysokość zaliczki może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego.zmiana wysokości zaliczki może nastąpić w przypadku zmiany uregulowań cenowych zgodnych z umową sprzedaży ciepła i zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki. 4. Decyzję o zmianie zaliczki z tytułu ogrzewania lokali podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni. 5.Po dokonaniu rozliczenia budynków opomiarowanych każdy użytkownik otrzymuje dokument rozliczeniowy zawierający : - sumę zaliczek,które przypisano dla lokalu - koszty, którymi obciążony lokal (opłata stała i koszty zmienne) - koszty obsługi (wymiana kapilar, koszty rozliczenia i odczytów ) - wynik rozliczenia (nadpłata lub dopłata) - dane dotyczące wskaźników redukcyjnych, ilości jednostek podziałowych - łączne koszty stałe i zmienne dla danego budynku V.Rozliczenie wyniku finansowego gospodarki cieplnej 1. Po upływie okresu rozliczeniowego określonego w rozdziale III pkt.1 Spółdzielnia dokonuje rozliczenia rzeczywistych kosztów i przychodów gospodarki cieplnej tego okresu.rozliczenia tego dokonuje się odrębnie dla każdego lokalu.

5 5 2.Jeśli rzeczywiste koszty dostawy ciepła do danego lokalu rozliczane wg. zasad określanych w niniejszym regulaminie są niższe od ustalonych przez Spółdzielnię zaliczek na poczet centralnego ogrzewania to nadpłatę przeznacza się w następującej kolejności na: a) pokrycie wszelkich zobowiązań użytkownika lokalu wobec Spółdzielni b) poczet opłat za lokal za miesiąc,w którym nastąpiło rozliczenie 3.Na pisemny wniosek użytkownika lokalu kwota nadpłaty po uregulowaniu zobowiązań określonych w pkt.2a i b zostanie zwrócona w terminie ustalonym indywidualnie z każdym użytkownikiem nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. 4. Jeśli rzeczywiste koszty dostawy ciepła do danego lokalu rozliczone wg.zasad określonych w niniejszym regulaminie są wyższe od ustalonych przez Spółdzielnię zaliczek na poczet centralnego ogrzewania to użytkownik lokalu obowiązany jest wpłacić do Spółdzielni różnicę w terminie 30 dni od przekazania rozliczenia. 5. W sytuacjach szczególnych Zarząd może wyrazić zgodę na zapłatę w ratach należności wymienionej w pk 4. VI. Obsługa użytkowników lokali w zakresie rozliczania 1. O terminie odczytów wskazań podzielników kosztów użytkownicy zostają powiadomieni przynajmniej 7 dni wcześniej,poprzez ogłoszenie na klatce schodowej w budynku. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie można było dokonać odczytu z powodu nieobecności użytkownika,zostaje wyznaczony drugi termin odczytu również poprzez wywieszenie informacji na klatce schodowej z 4dniowym wyprzedzeniem. 2. W przypadku nie dokonania odczytu w drugim terminie na wniosek użytkownika dopuszcza się trzeci odczyt dodatkowy.koszt odczytu w trzecim terminie obciąża użytkownika lokalu. 3. Użytkownik zobowiązany jest udostępnić lokal w celu dokonania odczytu urządzeń pomiarowych 4.W przypadku uniemożliwienia dokonania odczytu w uzgodnionych terminach Spółdzielnia dokona rozliczenia danego lokalu w oparciu o naliczenie jednostek szacunkowych w okresie rozliczeniowym,odpowiednio do wielkości ogrzewanej powierzchni lokalu. 4a.Koszty ogrzewania lokali,gdzie nie odbył się w dwóch wyznaczonych przez firmę rozliczającą terminach odczyt wskazań podzielników kosztów z powodu nieobecności lokatora naliczane są w wysokości 150% średniego kosztu ogrzewania w budynku w przeliczeniu na powierzchnię lokalu.

6 6 5.Użytkownik,który odmówił zamontowania podzielników lub zrezygnował z ich stosowania w budynku opomiarowanym, zostanie rozliczony w oparciu o koszty stałe jak pozostali użytkownicy w danym budynku,natomiast koszty zmienne ogrzewania lokali naliczone są w wysokości 150 % średniego kosztu ogrzewania w budynku w przeliczeniu na powierzchnię lokalu. 6.Koszty ogrzewania lokali,w których nastąpiło mechaniczne uszkodzenie podzielnika kosztów,zerwanie plomby przez użytkownika lub inna próba zafałszowania wskazań podzielnika naliczane są w wysokości 150 % średniego kosztu ogrzewania w budynku w przeliczeniu na powierzchnię lokalu. 7. Do kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania mogą być doliczone inne koszty związane z rozliczeniem kosztów ogrzewania danego lokalu. 8. Odczyt podzielników kosztów odbywa się w obecności użytkownika lokalu, jego współmałżonka, właściciela lokalu lub osoby wspólnie zamieszkałej. Potwierdzenie odczytu może dokonać również inna osoba pełnoletnia upoważniona przez użytkownika lokalu. 9.Kopia protokołu odczytowego pozostaje u użytkownika. 10.Przedstawiciel firmy rozliczeniowej dokonujący odczytu musi przedstawić upoważnienie wystawione przez S.M. Odbudowa uprawniające go do dokonania odczytu. 11.Odczyty podzielników dokonywane drogą radiową nie wymagają potwierdzenia użytkowników lokali. 12.Jeżeli z przyczyn technicznych odczyt drogą radiową nie będzie możliwy,użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić lokal w celu dokonania kontrolnego odczytu zainstalowanych podzielników w terminie uzgodnionym z firmą dokonującą odczytów. 13.W przypadku braku możliwości dokonania odczytów drogą radiową, wynikających z winy lokatora, lokator będzie obciążony za odczyt kontrolny dodatkową opłatą w wysokości określonej w umowie zawartej z firmą rozliczeniową wymienioną w załączniku Nr 3 Cennik Usług 14.Firma dokonująca odczytów i rozliczenia kosztów zobowiązana jest dostarczyć spółdzielni rozliczenie całkowite dla nieruchomości oraz rozliczenia indywidualnego zużycia przez poszczególnych użytkowników w formie pisemnej w terminie 6 tygodni po zakończeniu odczytów oraz otrzymaniu od spółdzielni kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania rozliczenia. 15.Odwołanie lub reklamacje dotyczące rozliczenia ciepła należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty rozliczenia. Po tym terminie rozliczenie uważa się za ostateczne i nie podlega korekcie.

7 7 16.W przypadku reklamacji lub odwołania od rozliczenia ciepła w wyznaczonym terminie rozliczenie wszystkich lokali w danym budynku zawiesza się do czasu wyjaśnienia reklamacji lub odwołania. 17.Społdzielnia powinna w terminie 21 dni rozpatrzyć odwołanie lub reklamację i ustosunkować się do złożonego odwołania lub reklamacji. W sytuacjach wymagających dłuższego okresu rozpatrywania reklamacji okres ten nie powinien przekraczać 30 dni. 18.W przypadku uznania odwołania lub reklamacji mającej wpływ na rozliczenie wszystkich lokali dokonuje się ponownego rozliczenia całego budynku, a pierwotne rozliczenie uznaje się za nieaktualne.dotyczy to wszystkich użytkowników budynku. 19.W przypadku konieczności ponownego rozliczenia budynku koszty tego rozliczenia pokrywa: - użytkownik lokalu jeżeli ponowne rozliczenie wykonuje się z przyczyn spowodowanych przez użytkownika - Spółdzielnia jeżeli ponowne rozliczenie wykonuje się z przyczyn leżących po stronie spółdzielni. 20.Odmowa przyjęcia rozliczenia przez użytkownika,jak również jego nieobecność w lokalu,którego rozliczenie dotyczy,nie jest podstawą do przedłużenia terminu reklamacji. 21.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w instalacji centralnego ogrzewania bez pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni. Stwierdzenie przez spółdzielnię dokonania w/w zmian spowoduje,że rozliczenie tego lokalu nastąpi zgodnie z rozdziałem VI pkt.5 niniejszego regulaminu. 22.W przypadku zbycia, darowizny lub zamiany lokalu w budynku opomiarowanym zarówno z udziałem jak i bez udziału spółdzielni prawa i obowiązki wynikające z indywidualnego rozliczenia ciepła przechodzą na osobę,która jest użytkownikiem lokalu w dniu dokonania rozliczenia. 23.W przypadku przekazania lokalu do Spółdzielni zostanie dokonany odczyt podzielników kosztów w ramach protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez Spółdzielnię,który będzie podstawą do rozliczenia końcowego kosztów ogrzewania. 24.W przypadku dokonania zbycia,przekazania,darowizny lub zamiany lokalu w budynku niopomiarowanym,koszt stały i zmienny przypadający na lokal dzieli się na kolejnych użytkowników proporcjonalnie do ilości trwania,użytkownika lokalu prawa i obowiązki wynikające z rozliczenia kosztów ogrzewania mogą dotyczyć poprzedniego lub aktualnego użytkownika po złożeniu pisemnego oświadczenia,w którym wskazano osobę uprawnioną (zobowiązaną).

8 8 VII. Rozliczenie kosztów ciepła zużytego na potrzeby podgrzania wody. 1. Koszty energii na potrzeby podgrzania wody użytkowej w rozliczeniu ze sprzedawcą ustala się na podstawie wskazań liczników ciepła w budynku. 2.Koszty indywidualne energii cieplnej zużywanej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej wynikają z wielkości zużycia ciepłej wody w lokalu i ceny za przygotowanie wody. 3. Ilość ciepłej wody zużytej w danym lokalu za okres rozliczeniowy jakim jest kwartał wynika z: - dla lokali wyposażonych w indywidualne wodomierze ze wskazań tych wodomierzy, odczytywanych i podawanych do Spółdzielni przez użytkownika lokalu. 4. W przypadku uszkodzenia plomby lub uszkodzenia mechanicznego wodomierza lokal za cały okres rozliczeniowy traktowany będzie jako lokal bez wodomierzy indywidualnych. 5. W przypadku nie odczytania stanu wodomierza na koniec okresu rozliczeniowego przyjmuje się zużycie ciepłej wody z poprzedniego okresu. Rozliczenie korekcyjne dokonywane będzie po zakończeniu okresu rozliczeniowego po którym nastąpi odczyt wodomierzy w danym lokalu. 6. Opłaty naliczane indywidualnym odbiorcom w lokalach (zaliczkowe naliczenia +,- korekta rozliczenia)pokrywają koszty energii cieplnej zużywanej na potrzeby przygotowania ciepłej wody i na pokrycie kosztów spółdzielni związanych z dostarczeniem energii od punktu zakupu do wodomierza (ciepłomierza). Postanowienia końcowe 1. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego podejmuje Zarząd Spółdzielni. 2. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego, prawa energetycznego i kodeksu cywilnego. 3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Nr 3/2011 Rady Nadzorczej w dniu I dotyczy rozliczenia kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody od okresu rozliczeniowego r. Traci moc regulamin rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania z dnia r. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie. R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI, ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA C.O. I PODGRZANIE WODY (tekst

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I. ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, II. PODGRZANIA WODY, III. KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA. DZIAŁ I. Okresy rozliczeniowe zużycia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów R E G U L A M I N Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 31-2014 z dnia 29.05.2014 naliczania i rozliczania kosztów energii cieplnej wytworzonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Łaziska Górne, 2010r.

Łaziska Górne, 2010r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY: - ENERGII ELEKTRYCZNEJ - GAZU - WYWOZU SMIECI - UTRZYMANIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ - INSTALACJI AZART I TV SAT

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Zał. Nr 6 do prot. Nr XXX / 2014 z sesji z dnia 2014-03-13 U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży ciepła Nr /EC/

Umowa sprzedaży ciepła Nr /EC/ Umowa sprzedaży ciepła Nr /EC/ zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 59 zwanym dalej DOSTAWCĄ reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer Umowa zawarta w dniu r. w.. pomiędzy: z siedzibą., numer NIP., reprezentowanym/ą przez: działającą/ym w imieniu własnym oraz w imieniu

Bardziej szczegółowo