Kierunek: Kosmetologia. Rok: I Semestr: 1. Kosmetologia, s. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek: Kosmetologia. Rok: I Semestr: 1. Kosmetologia, s. 1"

Transkrypt

1 Kierunek: Kosmetologia Rok: I Semestr: 1 Kosmetologia, s. 1

2 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu Anatomia człowieka I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Biologia i ekologia człowieka Human Biology and Ecology Nazwa przedmiotu w języku angielskim Human Anatomy Status przedmiotu obowiązkowy Formy zajęć i liczba godzin Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr hab. Krzysztof Borysławski Wymagania wstępne Bez wymagań wstępnych Kod przedmiotu K.MI.2.A.Cz. Język wykładowy polski/angielski Liczba punktów ECTS wykład s: 30, ns: 18; ćwiczenia s: 30, ns: 18 5 Cele przedmiotu Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie anatomii prawidłowej człowieka w aspekcie funkcjonalnym i niektórych stanów patologicznych. Wskazanie związków między budową strukturalną ciała ludzkiego a jego funkcją oraz zależności i przystosowanie do środowiska. Zapoznanie z głównymi układami strukturalno-czynnościowymi człowieka ze szczególnym uwzględnieniem narządów położonych w obrębie głowy i szyi. Zakładane efekty kształcenia Wiedza: Umiejętności: P_W01 zna podstawowe działy anatomii prawidłowej człowieka, zna nazewnictwo anatomiczne, rozpoznaje poszczególne narządy i opisuje ich prawidłową budowę i funkcję P_W02 objaśnia związki między budową i funkcją poszczególnych organów a ich rozmieszczeniem i stosunkiem przestrzennym P_W03 rozumie, że zróżnicowanie budowy i funkcji jest efektem realizowania przez jednostki ich potencjału genetycznego w różnych warunkach środowiskowych P_U01 posługuje się językiem oraz terminologią stosowaną w anatomii funkcjonalnej człowieka P_U02 identyfikuje różnice w wyglądzie prawidłowo zbudowanych narządów w porównaniu do zmienionych patologicznie i objaśnia związane z tym możliwe dysfunkcje oraz przewiduje możliwość zaburzenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W02, K_W03 K_W03, K_W06 K_U01 K_U03 Kosmetologia, s. 2

3 Kompetencje społeczne: Treści programowe budowy i/lub funkcji narządu wskutek wad genetycznych lub czynników środowiskowych P_K01 jest świadomy środowiskowych zagrożeń zdrowia mogących wywołać dysfunkcję narządów P_K02 jest zorientowany na zachowania prozdrowotne i aktywnie je propaguje K_K02 K_K03 Anatomia w ujęciu historycznym (opisowym i systematycznym) i współczesnym (funkcjonalna, topograficzna i plastyczna). Anatomia prawidłowa i patologiczna. Plan budowy i orientacja przestrzenna; okolice ciała ludzkiego. Budowa i funkcja układów i narządów człowieka: narząd ruchu, układ naczyniowy, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy, moczo-płciowy, nerwowy, dokrewny, powłokowy i narządy zmysłów. Zalecana literatura Podstawowa E. Suder, Sz. Brużewicz, Anatomia człowieka. Podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2008 W. Joritsma, Z. Ignasiak (red.wyd.pol.), G. Żurek (red.wyd.pol.), Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej, Urban&Partner, 2008 Uzupełniająca A. Michajlik, W. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, 2007 B. Gołąb, W. Z. Traczyk, Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów. Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR s.c., 1997 Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia zaliczenie na ocenę- (3 testy, pytania -otwarte, opisy rycin) P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02: na podstawie ustnych wypowiedzi bieżąca ocena postępów w nauce, aktywności, sposobu rozumowania i umiejętności wyciągania wniosków P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02; przygotowanie prezentacji multimedialnej ( zespół 2-3 osób) P_U01, P_U02, P_K01, P_K02 Wykład test P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02 Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 60; ns.: 36 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 ; ns.: 15 Studiowanie literatury s.: 5 ; ns.: 10 Przygotowanie projektu/eseju/prezentacji, itp. s.: 15; ns.: 20 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 35 ; ns.: 35 inne s.: 0; ns.: 9 Łączny nakład pracy studenta w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Kosmetologia, s. 3

4 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu Ekologia i ochrona środowiska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Biologia i ekologia człowieka Human Biology and Ecology Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ecology and Environmental Protection Status przedmiotu obowiązkowy Formy zajęć i liczba godzin Kod przedmiotu K.M I.5. EO Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia prof. dr hab. Elżbieta Lonc Wymagania wstępne Język wykładowy polski/angielski Znajomość podstawowej terminologii biologicznej z zakresu szkoły średniej, otwartość na problemy środowiskowe Liczba punktów ECTS Wykład s: 30, ns: 18 3 Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z ekologią jako dyscypliną nauk biologicznych a ochroną środowiska jako praktycznym działaniem w rozwiązywaniu środowiskowych problemów Zakładane efekty kształcenia Wiedza: Umiejętności: P_W01 tłumaczy uwarunkowania powstania, rozwoju ekologii i ochrony środowiska, ich przedmiot i metody badawcze P_W02 charakteryzuje przyczyny, skutki i sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom wody, gleby i powietrza P_W03 interpretuje związki między środowiskiem przyrodniczym a jego ochroną P_U01 posługuje się terminologią ekologiczną P_U02 analizuje strukturę wiekową populacji P_U03 ocenia stopień naturalności środowiska na podstawie różnorodności gatunkowej Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W02, K_W06 K_W05 K_U01 K_U01 K_U08 Kompetencje P_K01 jest świadomy związku między ekologią i K_K03 Kosmetologia, s. 4

5 społeczne: Treści programowe ochroną środowiska P_K02 widzi zagrożenia oraz konieczność działań na rzecz ochrony przyrody K_K03 Geneza ekologii i ochrony środowiska, pojęcia ekologiczne, metodologia i rodzaje badań ekologicznych, koncepcje ochrony środowiska - zrównoważony rozwój, problemy środowiskowe - globalne, regionalne i lokalne, źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery,, formy ochrony przyrody, obszarowe formy ochrony przyrody na Dolnym Śląsku, biosfera a życie i zdrowie człowieka, choroby cywilizacyjne Zalecana literatura Podstawowa E. Lonc, E. Kantowicz, Ekologia i ochrona środowiska, PWSZ AS, Wałbrzych 2005, wybrane rozdziały (I, III,VII) J. Kida, G. Rak, [w:] Atrakcyjność przyrody i turystyki na Ziemi Wałbrzyskiej, red. E. Lonc, S. Werner, PWSZ AS Wałbrzych 2010, ss Uzupełniająca E. Lonc, K. Klementowski, Turystyka a zdrowie, PWSZ AS Wałbrzych 2012, wybrane rozdziały A. Kalinowska, Ekologia wybór na Nowe Stulecie, Warszawa, wybrane rozdziały Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład egzamin pisemny P_W01, P_W02, P_W03,, P_U01; P_U02, P_U03, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 ; ns.: 18 Przygotowanie się do zajęć s.: 5 ; ns.: 10 Studiowanie literatury s.: 15 ; ns.: 15 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 15 ; ns.: 15 Konsultacje s.: 10 ; ns.: 7 Łączny nakład pracy studenta w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 Kontakt Kosmetologia, s. 5

6 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu Onkologia I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Patologia i patofizjologia Pathology and Pathophysiology Nazwa przedmiotu w języku angielskim Oncology Status przedmiotu obowiązkowy Formy zajęć i liczba godzin Kod przedmiotu K.MIII.4.ON Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr hab. n. med. prof. nadzw. Barbara Ślesak Wymagania wstępne Ogólna wiedza (szkoła średnia) dotycząca biologii. Język wykładowy polski/angielski Liczba punktów ECTS Wykład - s: 30, ns: 18 5 Cele przedmiotu Przybliżenie wiedzy na temat epidemiologii nowotworów złośliwych w Polsce, przyczyn genetycznych i środowiskowych chorób nowotworowych i możliwości ich zapobiegania, najczęściej występujących nowotworów kobiet, mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów złośliwych skóry( w tym czerniaka), głowy i szyi, oraz znaczenia promocji zdrowia w zapobieganiu chorób nowotworowych. Zakładane efekty kształcenia Wiedza: Umiejętności: P_W01 student ma wiedzę na temat udziału genetycznych i środowiskowych uwarunkowań chorób nowotworowych P_W02 zna przyczyny i objawy poszczególnych podanych na wykładzie jednostek chorobowych P_W03 uzasadnia potrzebę wykazywania tzw. czujności onkologicznej oraz znaczenie profilaktyki chorób nowotworowych P_U01 student potrafi wymienić etapy i zinterpretować proces karcynogenezy oraz zidentyfikować zgłaszane przez klienta problemy zdrowotne i zasuge- Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01, K_W04 K_W07 K_W04 K_U03, K_U04, K_U09 Kosmetologia, s. 6

7 Kompetencje społeczne: Treści programowe rować specjalistyczne badanie lekarskie P_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy, wykazuje tzw. czujność onkologiczną kierując osobę z podejrzanymi zmianami skórnymi do lekarza specjalisty K_K01, K_K02 Definicja nazwy przedmiotu, epidemiologia najczęstszych nowotworów złośliwych w Polsce, prognozy zachorowalności i zgonów, czynniki ryzyka ( genetyczne, środowiskowe) chorób nowotworowych, udział klas genów w transformacji nowotworowej, etapy nowotworzenia, neoangiogenezy, ogólna charakterystyka najczęściej występujących nowotworów złośliwych kobiet i mężczyzn. Charakterystyka nowotworów złośliwych skóry z uwzględnieniem czerniaka oraz najczęściej występujących nowotworów głowy i szyi ( wargi, języka, jamy ustnej). Profilaktyka nowotworów, objawy chorób nowotworowych, czujność onkologiczna Zalecana literatura Podstawowa Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny, red. A.Kułakowski, A.Skowrońska-Gardas, PZWL, Warszawa, 2003 J. Pawlęga, Zarys onkologii, Podręcznik dla studentów i lekarzy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Uzupełniająca Strona internetowa Polskiej Unii Onkologicznej - Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Zaliczenie na ocenę test P_W01, P_W02,P_W03 Część konwersatoryjna wykładu P_U01, P_K01. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30; ns.: 18 Przygotowanie się do zajęć s.: 10; ns.: 15 Studiowanie literatury s.: 10; ns.: 15 Konsultacje s.: 15; ns.: 15 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 25; ns.: 27 Zbieranie info. onkol. s.: 35 ; ns.: 35 Łączny nakład pracy studenta w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Kosmetologia, s. 7

8 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Pierwsza pomoc przedmedyczna I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Zdrowie publiczne Public Health Nazwa przedmiotu w języku angielskim Premedical First Aid Status przedmiotu obowiązkowy Formy zajęć i liczba godzin Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia mgr Arkadiusz Winsz Wymagania wstępne Kod przedmiotu K.M.IV.1. PP Język wykładowy polski/angielski Podstawowa wiedza z zakresu ogólnie pojętych nauk biologicznych, świadomość istoty i ważności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Liczba punktów ECTS Ćwiczenia s: 45, ns Cele przedmiotu Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy w typowych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, również z uwzględnieniem specyfiki pracy; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy medycznej, a także kształtowanie właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach ratunkowych. Zakładane efekty kształcenia Wiedza: Umiejętności: P_W01 student zna podstawową terminologię używaną w ratownictwie medycznym P_W02 ma podstawową wiedzę do rozpoznania stanów zagrożenia życia P_W03 zna i rozumie zasady udzielania pomocy przedmedycznej P_U01 potrafi rozpoznać stan zagrożenia zdrowia i życia (łańcuch życia) P_U02 potrafi obsługiwać automatyczny defibryla- Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W03 K_W06 K_U08 K_U12 Kosmetologia, s. 8

9 Kompetencje społeczne: Treści programowe tor zewnętrzny (AED) P_U03 pracuje samodzielnie i w zespole P_K01 jest gotowy do podejmowania ratowania zdrowia i życia P_K02 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do udzielania fachowej pomocy przedmedycznej K_U08 K_K01 K_K02 Podstawowe zasady i postawy prawne udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) Łańcuch przeżycia i BLS u osób dorosłych. Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Wstrząs anafilaktyczny- objawy. Poparzenia chemiczne i fizyczne; przewlekłe choroby narządu ruchu a masaże.; współistnienie przewlekłych chorób a zabiegi kosmetyczne; zabiegi z użyciem aparatów elektrycznych a stymulatory serc - - zagrożenia w wymienionych przypadkach. Krwotok, krwawienie i jego tamowanie. Rany i ich opatrywanie. Zasady postępowanie w obrażeniach ciała na miejscu wypadku. Kolejność postępowanie w przypadku obrażeń mnogich. Postępowanie w ostrych uszkodzeniach tkanek miękkich narządu ruchu. Postępowanie po obrażeniach głowy, klatki piersiowej i brzucha. Złamania, uraz kręgosłupa nauka uruchomień transportowych. Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia, zawału mięśnia sercowego, rozpoznanie niewydolności krążeniowo-oddechowej. Odpowiedzialność prawna. Zalecana literatura Podstawowa Koster R.W., Andres J. (red) Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Wyd. Polskiej Rady Resuscytacyjnej, Kraków Buchfelder M., Buchfelder A., Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa PZWL 2011 Goniewicz M., Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2012 Michalska J., Tablice pierwsza pomoc, Warszawa 2012 Uzupełniająca Pierwsza pomoc Poradnik dla każdego, Warszawa, 2004 Muza SA Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia zaliczenie na ocenę test wiedz teoretyczna P_W01, P_W02, P_W03, P_U01; umiejętności praktyczne P_U01, P_U02, P_U03, P_K01, P_K02 Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 45 ; ns.: 27 Przygotowanie się do zajęć s.: 5 ; ns.: 10 Studiowanie literatury s.: 5 ; ns.: 10 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 20 ; ns.: 28 inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 Kontakt Kosmetologia, s. 9

10 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Zdrowia Estetyka K.MV.1. ES I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Zabiegi kosmetyczne Cosmetics Treatments Kierunek: Nazwa przedmiotu w języku angielskim Kosmetologia Aesthetics Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących Poziom studiów: I stopnia - licencjackie zajęcia dr Agnieszka Ciszek Wymagania wstępne brak wymagań wstępnych Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS wykład s: 30, ns: 30 2 Cele przedmiotu Przybliżenie i poszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu historii i teorii estetyki, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych dla tej dyscypliny kategorii i ujęcia pojęcia estetyki, dzieła sztuki i pojęcia piękna na przełomie wieków. Rozwinięcie umiejętności operowania kategoriami estetycznymi kanonów piękna w różnych epokach wraz ze zmianą stylizacji wizualnej sylwetki. Pogłębienie wrażliwości na piękno oraz rozwinięcie zdolności do samodzielnego jego kreowania. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 zna miejsce kosmetologii w dyscyplinach K_W01 biologiczno-chemicznych, medycznych, społecznych Wiedza: oraz kategorie pojęciowe i terminologię używaną w kosmetologii, w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej P_U01 posługuje się językiem specjalistycznym oraz K_U01 Umiejętności: terminologią stosowaną w kosmetologii, promocji zdrowia i odnowy biologicznej. P_U02 wykorzystuje informacje o nowościach i K_U11 Kosmetologia, s. 10

11 Kompetencje społeczne: trendach rozwojowych w kosmetologii i wskazuje ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu P_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego K_K02 Treści programowe Historia estetyki jako dyscypliny filozoficznej. Definicje i analiza podstawowych pojęć: estetyka implicite (koncepcja A. G. Baumgartena pojęcie estetyki jako gałęzi epistemologii, I. Kant,,Krytyka czystego rozumu estetyka transcendentalna), estetyka explicite (I. Kant,,Krytyka władzy sądzenia - nowe rozumienie estetyki jako gałęzi filozofii dotyczącej wiedzy o pięknie i sztuce, F. W. Schelling, W. F. Hegel, T. Adorno). Piękno jako wartość estetyczna, kryteria piękna w estetyce, zmienność upodobań estetycznych w różnych epokach historycznych, związek między proporcjami ciała i symetrią a kryterium piękna, ciało jako tworzywo artystyczne. Uroda, uroda człowieka współczesnego (sens estetyczny, etyczny, cywilizacyjny). Zalecana literatura Podstawowa B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa U. Eco, przekład A. Kuciak, Historia brzydoty, Poznań M. Gołaszewska, Zarys estetyki, Kraków 1973 Uzupełniająca W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t.1-3, Warszawa K. Michałowski, Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1970 S. Ossowski, Wybór pism estetycznych, Kraków 2005 Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład - test z uwzględnieniem obecności i uczestnictwa w warsztatach (panel dyskusyjny) - P_W01, P_U01, P_U02, P_K01. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30; ns.: 30 Przygotowanie się do zajęć s.: 4; ns.: 4 Studiowanie literatury s.: 2; ns.: 2 Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 2; ns.: 2 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 7; ns.: 7 Inne - konsultacje s.: 15; ns.: 15 Łączny nakład pracy studenta w godz. 60 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Kosmetologia, s. 11

12 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu Podstawy makijażu i wizażu I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Zabiegi kosmetyczne Cosmetics Treatments Nazwa przedmiotu w języku angielskim Basics of Make-Up and Visage Status przedmiotu obowiązkowy Formy zajęć i liczba godzin Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia Lidia Dudkiewicz - nauczyciel zawodu Wymagania wstępne Bez wymagań wstępnych Kod przedmiotu K.M V.2. PM Język wykładowy polski/angielski Liczba punktów ECTS wykład s: 15, ns: 6 ; ćwiczenia s: 30, ns: 21 4 Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru prawidłowego makijażu i wizażu. Zakładane efekty kształcenia Wiedza: P_W01 student posiada wiedzę na temat zastosowania kosmetyków kolorowych ich skuteczności i efektywności. P_W02 zna sposoby nakładania korektorów, różów, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W07; K_W08 K_W07 Kosmetologia, s. 12

13 Umiejętności: Kompetencje społeczne: Treści programowe podkładu, pudru, cieni, tuszu i pomadek. P_W03 rozróżnia ciepłą i zimną kolorystykę skóry P_W04 zna kształty twarzy. Potrafi nazwać kształt oka. P_W05 student zna techniki wykonywania makijaży dziennych i okolicznościowych. P_W06 zna charakterystykę 4 typów urody; koloru włosów,garderoby, biżuterii, perfum i makijaży P_U01 potrafi dobrać podkład,róż, cień i pomadkę dla danego typu urody. P_U02 dokonuje korekcji twarzy, oka, brwi, policzków w zależności od potrzeby danego kształtu twarzy P_U03 analizuje kolorystycznie typ urody za pomocą specjalistycznego kompletu chust i lustra P_U04 potrafi wykonać makijaż dzienny z uwzględnieniem poznanych technik : powiększenia i zmniejszenia oka,ust, zwężenie i poszerzenie twarzy lub nosa, skrócenie twarzy P_U05 potrafi wykonać makijaże okolicznościowe K_K01 postępuje z zasadami etyki zawodowej. K_K02 jest odpowiedzialny za efekt wykonywanej pracy. K_K03 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i śledzenia aktualnych trendów. K_W07 K_W07 K_W07 K_W07 K_U04, K_U08 K_U04, K_U08 K_U04 K_U08, K_U04 K_U08, K_U04, K_U08 K_K04 K_K02 K_K02 Analiza kolorystyczna 4 pory roku. Upiększanie cery normalnej,suchej, tłustej, mieszanej. Makijaż w zależności od kształtu twarzy. Dobór podkładu pudru,różu. Dobór korektorów i rozświetlaczy. Tuszowanie defektów cery. Malowanie ust.poprawianie kształtu ust przez różne sposoby nakładania pomadki. Makijaż oczu. Poprawianie kształtu oka. Malowanie brwi przy różnych kształtach twarzy. Zalecana literatura Podstawowa Ch. Buscher, Znajdź swój kolor, Muza S.A., 1995 M. Rudiger, Doskonały makijaż, WDW, 1992 I. Rudowska, Jak być piękną na co dzień, PZW, 1990 Uzupełniająca Cabines, Świat kosmetyki profesjonalnej dwumiesięcznik Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia zaliczenie na ocenę - ocena ciągła praktycznych umiejętności studenta K_W07, K_W08, Wykład - egzamin ustny na ocenę K_U04, K_U08, K_K02, K_K04 Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 45 ; ns.: 27 Przygotowanie się do zajęć s.: 3 ; ns.: 13 Studiowanie literatury s.: 2 ; ns.: 10 Kosmetologia, s. 13

14 Przygotowanie projektu/eseju/prezentacji, itp. Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 10 ; ns.: 10 konsultacje s.: 15 ; ns.: 15 Łączny nakład pracy studenta w godz. 75 Liczba punktów ECTS 4 Kontakt Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Psychologia I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedsiębiorczość Enterprise Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology Status przedmiotu obowiązkowy Formy zajęć i liczba godzin Kod przedmiotu K.MVI.4. PS Język wykładowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia doc. dr Antoni Kulpa Wymagania wstępne Brak wymagań Liczba punktów ECTS Wykład s: 30, ns: 18 2 Cele przedmiotu Opisać zjawiska psychiczne i mechanizmy leżące u ich podstaw; wytłumaczyć i zilustrować przykładami jak inni ludzie oddziaływują na myśli, uczucia i zachowania pojedynczego człowieka i jak ten człowiek oddziaływuje na tych, z którymi się kontaktuje. Zakładane efekty kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Kosmetologia, s. 14

15 Wiedza: Umiejętności: Kompetencje społeczne: Treści programowe P_W01 student opisuje procesy emocjonalno motywacyjne, strukturę i funkcje świadomości, inteligencję i osobowość, charakteryzuje stres P_W02 objaśnia, jak sytuacja społeczna wpływa na zachowanie człowieka; tłumaczy, co wpływa na nasze oceny innych P_U01 analizuje, co sprawia, że zachowujemy się tak, jak się zachowujemy; dobiera strategie radzenia sobie ze stresem; P_U02 wyjaśnia w jaki sposób jedni ludzie wpływają na innych, lub inni im ulegają; prezentuje, w jaki sposób konstruujemy nasze subiektywne interpretacje cech i postępowania innych ludzi i naszych relacji z nimi. P _ K01 jest świadomy, że rozwój osobowości i doskonalenie zawodowe trwa przez całe życie; P _ K02 myśli i działa w sposób twórczy, krytyczny i przedsiębiorczy. K_W02, K_W03 K_W04 K_U06 K_U08 K _ K02 K_K04 Psychologia jako nauka. Świadomość. Wpływ nieświadomości na życie świadome. Emocje. Osobowość. Inteligencja. Motywacja. Stres. Atrakcyjność fizyczna i interpersonalna. Techniki manipulacji. Zjawisko hiperuległości. Konformizm. Prawidłowości spostrzegania innych ludzi. Agresja. Zalecana literatura Podstawowa Wojciszke, Człowiek wśród ludzi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009 P. Zimbardo, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 W. Wosińska, Psychologia życia społecznego, GWP, Gdańsk 2004 Uzupełniająca E. Diener, R. Biswas Diener, Szczęście, Smak Słowa, Sopot 2010 S. Kosslyn, R. Rosenberg, Psychologia. Mózg człowiek świat, Znak, Kraków 2006 W. Łukaszewski, Wielkie pytania psychologii, GWP, Sopot 2011 Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład praca pisemna na ocenę P_W01, P_W02, P_U01, P_U02 P_K01, P_K02 Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 ; ns.: 18 Przygotowanie się do zajęć - Studiowanie literatury s.: 5 ; ns.: 10 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 15 ; ns.: 22 inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Kosmetologia, s. 15

16 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedsiębiorczość Enterprise Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social Communications Status przedmiotu obowiązkowy Kod przedmiotu K.MVI.5.KS Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr Małgorzata Babińska Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Język wykładowy polski/angielski Liczba punktów ECTS Ćwiczenia s: 30, ns: 18 2 Cele przedmiotu Opanowanie wiedzy w zakresie istoty i roli komunikacji społecznej; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach oraz pogłębienie świadomości na temat zasad skutecznej komunikacji i negocjacji. Zakładane efekty kształcenia Odniesienie Kosmetologia, s. 16

17 Wiedza: Umiejętności: Kompetencje społeczne: Treści programowe P_W01 zna podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji społecznej P_W02 rozumie istotę metod: perswazji, manipulacji i perfidii oraz formy i techniki negatywnej komunikacji interpersonalnej P_U01 ocenia skuteczność różnych technik komunikacji społecznej w sytuacjach życia codziennego, P_U02 wybiera optymalne sposoby - formy i techniki komunikacji interpersonalnej P_K01 ma świadomość przestrzegania zasad komunikacji społecznej jako gwarant prawidłowych relacji międzyludzkich do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W03 K_U08 K_U08 K_K02, K_K04 Komunikowanie społeczne jako proces. Sposoby, formy i typy komunikowania społecznego. Tradycje w dziedzinie teorii komunikacji. Komunikacja językowa. Perswazja, manipulacja i perfidia w komunikacji społecznej. Formy i techniki negatywnej komunikacji interpersonalnej. Sztuka słuchania. Główne problemy komunikowania masowego. Stereotypy społeczne w komunikacji społecznej. Komunikowanie międzykulturowe. Komunikowanie w sytuacjach konfliktu, kryzysu i agresji. Emocje i stres w komunikacji społecznej. Obiektywne i subiektywne determinanty efektywnej komunikacji społecznej. Determinizm technologiczny. Zalecana literatura Podstawowa Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 2010 Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2004 Uzupełniająca Filipiak M., Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2005 Jarco J., Lewandowska B., Stasiu J., Socjologia i komunikacja społeczna: wykłady, Wrocław 2000 Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji ćwiczenia - test, przeprowadzenie badań P_W01; P-W02; P_W3; P_U01; P_U02; P_K01 Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 ; ns.: 18 Przygotowanie się do zajęć s.: 5 ; ns.: 10 Studiowanie literatury s.: 5 ; ns.: 10 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 15 ; ns.: 22 warsztaty s.: 5 ; ns.: 5 Łączny nakład pracy studenta w godz. 60 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Kosmetologia, s. 17

18 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu Bhp i ergonomia I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedsiębiorczość Enterprise Nazwa przedmiotu w języku angielskim Safety and Sanitation of Work Status przedmiotu obowiązkowy Kod przedmiotu K.MVI.6. BP Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr inż. Iwona Romanowska-Słomka Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Język wykładowy polski/angielski Liczba punktów ECTS Kosmetologia, s. 18

19 Wykład s: 4, ns: 4 1 Cele przedmiotu Przekazanie studentom interdyscyplinarnej wiedzy o człowieku w środowisku pracy. Zapoznanie z prawnym stanem ochrony pracy i zasadami zachowania się w przypadku zagrożenia. Uświadomienie obowiązków i praw pracownika i pracodawcy. Zakładane efekty kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Wiedza: Umiejętności: Kompetencje społeczne: Treści programowe P_W01 zna aktualne problemy dotyczące zagrożeń w miejscu pracy, P_W02 rozróżnia rodzaje zagrożeń występujące w miejscu pracy P_U01 analizuje środki ochrony przed zagrożeniami P_U02 dostosowuje pracę do możliwości psychofizycznych P_K01 ma świadomość zagrożeń i postępuje zgodnie z zasadami określonymi we właściwych zarządzeniach. K_W04 K_W04 K_U05 K_U06 K_K04 Istota BHP przepisy BHP. Kodeks pracy. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru. Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku. Zalecana literatura Podstawowa Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380). Uzupełniająca Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 1996 r., Nr 114, poz. 545 z późn. zm.). Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Zaliczenie na ocenę -Przedstawienie analizy zagrożeń w wybranym miejscu: P_W01, P_W02, P_U01, P_U02, P_K01. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 4 ; ns.: 4 Przygotowanie się do zajęć - Studiowanie literatury - Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 6 ; ns.: 6 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 5 ; ns.: 5 Kosmetologia, s. 19

20 Przygotowanie analizy zagrożeń w miejscu pracy s.: 5 ; ns.: 5 Łączny nakład pracy studenta w godz. 20 Liczba punktów ECTS 1 Kontakt Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom stu- KARTA PRZEDMIOTU, specjalność: kosmetologia uzdrowiskowa Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wychowanie fizyczne 1 I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Kosmetologia uzdrowiskowa Health Resort Cosmetology Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical Education Status przedmiotu Obowiązkowy, do wyboru Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia mgr Tadeusz Pogorzelski K.MVII.7.WF Język wykładowy polski/angielski Kosmetologia, s. 20

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PROGRAM NAUCZANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - KOSMETOLOGIA Kod Wyszczególnienie przedmiotu 0/1 Język obcy/łacina 0/2 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Język angielski Ochrona Środowiska I stopnia (inż.) ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Wykłady tematyczne D2-1 Thematic lectures Filologia angielska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo