Kierunek: Kosmetologia. Rok: I Semestr: 1. Kosmetologia, s. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek: Kosmetologia. Rok: I Semestr: 1. Kosmetologia, s. 1"

Transkrypt

1 Kierunek: Kosmetologia Rok: I Semestr: 1 Kosmetologia, s. 1

2 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu Anatomia człowieka I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Biologia i ekologia człowieka Human Biology and Ecology Nazwa przedmiotu w języku angielskim Human Anatomy Status przedmiotu obowiązkowy Formy zajęć i liczba godzin Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr hab. Krzysztof Borysławski Wymagania wstępne Bez wymagań wstępnych Kod przedmiotu K.MI.2.A.Cz. Język wykładowy polski/angielski Liczba punktów ECTS wykład s: 30, ns: 18; ćwiczenia s: 30, ns: 18 5 Cele przedmiotu Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie anatomii prawidłowej człowieka w aspekcie funkcjonalnym i niektórych stanów patologicznych. Wskazanie związków między budową strukturalną ciała ludzkiego a jego funkcją oraz zależności i przystosowanie do środowiska. Zapoznanie z głównymi układami strukturalno-czynnościowymi człowieka ze szczególnym uwzględnieniem narządów położonych w obrębie głowy i szyi. Zakładane efekty kształcenia Wiedza: Umiejętności: P_W01 zna podstawowe działy anatomii prawidłowej człowieka, zna nazewnictwo anatomiczne, rozpoznaje poszczególne narządy i opisuje ich prawidłową budowę i funkcję P_W02 objaśnia związki między budową i funkcją poszczególnych organów a ich rozmieszczeniem i stosunkiem przestrzennym P_W03 rozumie, że zróżnicowanie budowy i funkcji jest efektem realizowania przez jednostki ich potencjału genetycznego w różnych warunkach środowiskowych P_U01 posługuje się językiem oraz terminologią stosowaną w anatomii funkcjonalnej człowieka P_U02 identyfikuje różnice w wyglądzie prawidłowo zbudowanych narządów w porównaniu do zmienionych patologicznie i objaśnia związane z tym możliwe dysfunkcje oraz przewiduje możliwość zaburzenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W02, K_W03 K_W03, K_W06 K_U01 K_U03 Kosmetologia, s. 2

3 Kompetencje społeczne: Treści programowe budowy i/lub funkcji narządu wskutek wad genetycznych lub czynników środowiskowych P_K01 jest świadomy środowiskowych zagrożeń zdrowia mogących wywołać dysfunkcję narządów P_K02 jest zorientowany na zachowania prozdrowotne i aktywnie je propaguje K_K02 K_K03 Anatomia w ujęciu historycznym (opisowym i systematycznym) i współczesnym (funkcjonalna, topograficzna i plastyczna). Anatomia prawidłowa i patologiczna. Plan budowy i orientacja przestrzenna; okolice ciała ludzkiego. Budowa i funkcja układów i narządów człowieka: narząd ruchu, układ naczyniowy, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy, moczo-płciowy, nerwowy, dokrewny, powłokowy i narządy zmysłów. Zalecana literatura Podstawowa E. Suder, Sz. Brużewicz, Anatomia człowieka. Podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2008 W. Joritsma, Z. Ignasiak (red.wyd.pol.), G. Żurek (red.wyd.pol.), Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej, Urban&Partner, 2008 Uzupełniająca A. Michajlik, W. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, 2007 B. Gołąb, W. Z. Traczyk, Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów. Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR s.c., 1997 Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia zaliczenie na ocenę- (3 testy, pytania -otwarte, opisy rycin) P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02: na podstawie ustnych wypowiedzi bieżąca ocena postępów w nauce, aktywności, sposobu rozumowania i umiejętności wyciągania wniosków P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02; przygotowanie prezentacji multimedialnej ( zespół 2-3 osób) P_U01, P_U02, P_K01, P_K02 Wykład test P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02 Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 60; ns.: 36 Przygotowanie się do zajęć s.: 10 ; ns.: 15 Studiowanie literatury s.: 5 ; ns.: 10 Przygotowanie projektu/eseju/prezentacji, itp. s.: 15; ns.: 20 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 35 ; ns.: 35 inne s.: 0; ns.: 9 Łączny nakład pracy studenta w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Kosmetologia, s. 3

4 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu Ekologia i ochrona środowiska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Biologia i ekologia człowieka Human Biology and Ecology Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ecology and Environmental Protection Status przedmiotu obowiązkowy Formy zajęć i liczba godzin Kod przedmiotu K.M I.5. EO Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia prof. dr hab. Elżbieta Lonc Wymagania wstępne Język wykładowy polski/angielski Znajomość podstawowej terminologii biologicznej z zakresu szkoły średniej, otwartość na problemy środowiskowe Liczba punktów ECTS Wykład s: 30, ns: 18 3 Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z ekologią jako dyscypliną nauk biologicznych a ochroną środowiska jako praktycznym działaniem w rozwiązywaniu środowiskowych problemów Zakładane efekty kształcenia Wiedza: Umiejętności: P_W01 tłumaczy uwarunkowania powstania, rozwoju ekologii i ochrony środowiska, ich przedmiot i metody badawcze P_W02 charakteryzuje przyczyny, skutki i sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom wody, gleby i powietrza P_W03 interpretuje związki między środowiskiem przyrodniczym a jego ochroną P_U01 posługuje się terminologią ekologiczną P_U02 analizuje strukturę wiekową populacji P_U03 ocenia stopień naturalności środowiska na podstawie różnorodności gatunkowej Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W02, K_W06 K_W05 K_U01 K_U01 K_U08 Kompetencje P_K01 jest świadomy związku między ekologią i K_K03 Kosmetologia, s. 4

5 społeczne: Treści programowe ochroną środowiska P_K02 widzi zagrożenia oraz konieczność działań na rzecz ochrony przyrody K_K03 Geneza ekologii i ochrony środowiska, pojęcia ekologiczne, metodologia i rodzaje badań ekologicznych, koncepcje ochrony środowiska - zrównoważony rozwój, problemy środowiskowe - globalne, regionalne i lokalne, źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery,, formy ochrony przyrody, obszarowe formy ochrony przyrody na Dolnym Śląsku, biosfera a życie i zdrowie człowieka, choroby cywilizacyjne Zalecana literatura Podstawowa E. Lonc, E. Kantowicz, Ekologia i ochrona środowiska, PWSZ AS, Wałbrzych 2005, wybrane rozdziały (I, III,VII) J. Kida, G. Rak, [w:] Atrakcyjność przyrody i turystyki na Ziemi Wałbrzyskiej, red. E. Lonc, S. Werner, PWSZ AS Wałbrzych 2010, ss Uzupełniająca E. Lonc, K. Klementowski, Turystyka a zdrowie, PWSZ AS Wałbrzych 2012, wybrane rozdziały A. Kalinowska, Ekologia wybór na Nowe Stulecie, Warszawa, wybrane rozdziały Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład egzamin pisemny P_W01, P_W02, P_W03,, P_U01; P_U02, P_U03, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 ; ns.: 18 Przygotowanie się do zajęć s.: 5 ; ns.: 10 Studiowanie literatury s.: 15 ; ns.: 15 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 15 ; ns.: 15 Konsultacje s.: 10 ; ns.: 7 Łączny nakład pracy studenta w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 Kontakt Kosmetologia, s. 5

6 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu Onkologia I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Patologia i patofizjologia Pathology and Pathophysiology Nazwa przedmiotu w języku angielskim Oncology Status przedmiotu obowiązkowy Formy zajęć i liczba godzin Kod przedmiotu K.MIII.4.ON Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr hab. n. med. prof. nadzw. Barbara Ślesak Wymagania wstępne Ogólna wiedza (szkoła średnia) dotycząca biologii. Język wykładowy polski/angielski Liczba punktów ECTS Wykład - s: 30, ns: 18 5 Cele przedmiotu Przybliżenie wiedzy na temat epidemiologii nowotworów złośliwych w Polsce, przyczyn genetycznych i środowiskowych chorób nowotworowych i możliwości ich zapobiegania, najczęściej występujących nowotworów kobiet, mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów złośliwych skóry( w tym czerniaka), głowy i szyi, oraz znaczenia promocji zdrowia w zapobieganiu chorób nowotworowych. Zakładane efekty kształcenia Wiedza: Umiejętności: P_W01 student ma wiedzę na temat udziału genetycznych i środowiskowych uwarunkowań chorób nowotworowych P_W02 zna przyczyny i objawy poszczególnych podanych na wykładzie jednostek chorobowych P_W03 uzasadnia potrzebę wykazywania tzw. czujności onkologicznej oraz znaczenie profilaktyki chorób nowotworowych P_U01 student potrafi wymienić etapy i zinterpretować proces karcynogenezy oraz zidentyfikować zgłaszane przez klienta problemy zdrowotne i zasuge- Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01, K_W04 K_W07 K_W04 K_U03, K_U04, K_U09 Kosmetologia, s. 6

7 Kompetencje społeczne: Treści programowe rować specjalistyczne badanie lekarskie P_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy, wykazuje tzw. czujność onkologiczną kierując osobę z podejrzanymi zmianami skórnymi do lekarza specjalisty K_K01, K_K02 Definicja nazwy przedmiotu, epidemiologia najczęstszych nowotworów złośliwych w Polsce, prognozy zachorowalności i zgonów, czynniki ryzyka ( genetyczne, środowiskowe) chorób nowotworowych, udział klas genów w transformacji nowotworowej, etapy nowotworzenia, neoangiogenezy, ogólna charakterystyka najczęściej występujących nowotworów złośliwych kobiet i mężczyzn. Charakterystyka nowotworów złośliwych skóry z uwzględnieniem czerniaka oraz najczęściej występujących nowotworów głowy i szyi ( wargi, języka, jamy ustnej). Profilaktyka nowotworów, objawy chorób nowotworowych, czujność onkologiczna Zalecana literatura Podstawowa Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny, red. A.Kułakowski, A.Skowrońska-Gardas, PZWL, Warszawa, 2003 J. Pawlęga, Zarys onkologii, Podręcznik dla studentów i lekarzy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Uzupełniająca Strona internetowa Polskiej Unii Onkologicznej - Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Zaliczenie na ocenę test P_W01, P_W02,P_W03 Część konwersatoryjna wykładu P_U01, P_K01. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30; ns.: 18 Przygotowanie się do zajęć s.: 10; ns.: 15 Studiowanie literatury s.: 10; ns.: 15 Konsultacje s.: 15; ns.: 15 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 25; ns.: 27 Zbieranie info. onkol. s.: 35 ; ns.: 35 Łączny nakład pracy studenta w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Kosmetologia, s. 7

8 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Pierwsza pomoc przedmedyczna I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Zdrowie publiczne Public Health Nazwa przedmiotu w języku angielskim Premedical First Aid Status przedmiotu obowiązkowy Formy zajęć i liczba godzin Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia mgr Arkadiusz Winsz Wymagania wstępne Kod przedmiotu K.M.IV.1. PP Język wykładowy polski/angielski Podstawowa wiedza z zakresu ogólnie pojętych nauk biologicznych, świadomość istoty i ważności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Liczba punktów ECTS Ćwiczenia s: 45, ns Cele przedmiotu Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy w typowych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, również z uwzględnieniem specyfiki pracy; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy medycznej, a także kształtowanie właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach ratunkowych. Zakładane efekty kształcenia Wiedza: Umiejętności: P_W01 student zna podstawową terminologię używaną w ratownictwie medycznym P_W02 ma podstawową wiedzę do rozpoznania stanów zagrożenia życia P_W03 zna i rozumie zasady udzielania pomocy przedmedycznej P_U01 potrafi rozpoznać stan zagrożenia zdrowia i życia (łańcuch życia) P_U02 potrafi obsługiwać automatyczny defibryla- Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W03 K_W06 K_U08 K_U12 Kosmetologia, s. 8

9 Kompetencje społeczne: Treści programowe tor zewnętrzny (AED) P_U03 pracuje samodzielnie i w zespole P_K01 jest gotowy do podejmowania ratowania zdrowia i życia P_K02 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do udzielania fachowej pomocy przedmedycznej K_U08 K_K01 K_K02 Podstawowe zasady i postawy prawne udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) Łańcuch przeżycia i BLS u osób dorosłych. Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Wstrząs anafilaktyczny- objawy. Poparzenia chemiczne i fizyczne; przewlekłe choroby narządu ruchu a masaże.; współistnienie przewlekłych chorób a zabiegi kosmetyczne; zabiegi z użyciem aparatów elektrycznych a stymulatory serc - - zagrożenia w wymienionych przypadkach. Krwotok, krwawienie i jego tamowanie. Rany i ich opatrywanie. Zasady postępowanie w obrażeniach ciała na miejscu wypadku. Kolejność postępowanie w przypadku obrażeń mnogich. Postępowanie w ostrych uszkodzeniach tkanek miękkich narządu ruchu. Postępowanie po obrażeniach głowy, klatki piersiowej i brzucha. Złamania, uraz kręgosłupa nauka uruchomień transportowych. Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia, zawału mięśnia sercowego, rozpoznanie niewydolności krążeniowo-oddechowej. Odpowiedzialność prawna. Zalecana literatura Podstawowa Koster R.W., Andres J. (red) Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Wyd. Polskiej Rady Resuscytacyjnej, Kraków Buchfelder M., Buchfelder A., Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa PZWL 2011 Goniewicz M., Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2012 Michalska J., Tablice pierwsza pomoc, Warszawa 2012 Uzupełniająca Pierwsza pomoc Poradnik dla każdego, Warszawa, 2004 Muza SA Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia zaliczenie na ocenę test wiedz teoretyczna P_W01, P_W02, P_W03, P_U01; umiejętności praktyczne P_U01, P_U02, P_U03, P_K01, P_K02 Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 45 ; ns.: 27 Przygotowanie się do zajęć s.: 5 ; ns.: 10 Studiowanie literatury s.: 5 ; ns.: 10 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 20 ; ns.: 28 inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 Kontakt Kosmetologia, s. 9

10 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Zdrowia Estetyka K.MV.1. ES I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Zabiegi kosmetyczne Cosmetics Treatments Kierunek: Nazwa przedmiotu w języku angielskim Kosmetologia Aesthetics Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących Poziom studiów: I stopnia - licencjackie zajęcia dr Agnieszka Ciszek Wymagania wstępne brak wymagań wstępnych Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS wykład s: 30, ns: 30 2 Cele przedmiotu Przybliżenie i poszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu historii i teorii estetyki, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych dla tej dyscypliny kategorii i ujęcia pojęcia estetyki, dzieła sztuki i pojęcia piękna na przełomie wieków. Rozwinięcie umiejętności operowania kategoriami estetycznymi kanonów piękna w różnych epokach wraz ze zmianą stylizacji wizualnej sylwetki. Pogłębienie wrażliwości na piękno oraz rozwinięcie zdolności do samodzielnego jego kreowania. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 zna miejsce kosmetologii w dyscyplinach K_W01 biologiczno-chemicznych, medycznych, społecznych Wiedza: oraz kategorie pojęciowe i terminologię używaną w kosmetologii, w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej P_U01 posługuje się językiem specjalistycznym oraz K_U01 Umiejętności: terminologią stosowaną w kosmetologii, promocji zdrowia i odnowy biologicznej. P_U02 wykorzystuje informacje o nowościach i K_U11 Kosmetologia, s. 10

11 Kompetencje społeczne: trendach rozwojowych w kosmetologii i wskazuje ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu P_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego K_K02 Treści programowe Historia estetyki jako dyscypliny filozoficznej. Definicje i analiza podstawowych pojęć: estetyka implicite (koncepcja A. G. Baumgartena pojęcie estetyki jako gałęzi epistemologii, I. Kant,,Krytyka czystego rozumu estetyka transcendentalna), estetyka explicite (I. Kant,,Krytyka władzy sądzenia - nowe rozumienie estetyki jako gałęzi filozofii dotyczącej wiedzy o pięknie i sztuce, F. W. Schelling, W. F. Hegel, T. Adorno). Piękno jako wartość estetyczna, kryteria piękna w estetyce, zmienność upodobań estetycznych w różnych epokach historycznych, związek między proporcjami ciała i symetrią a kryterium piękna, ciało jako tworzywo artystyczne. Uroda, uroda człowieka współczesnego (sens estetyczny, etyczny, cywilizacyjny). Zalecana literatura Podstawowa B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa U. Eco, przekład A. Kuciak, Historia brzydoty, Poznań M. Gołaszewska, Zarys estetyki, Kraków 1973 Uzupełniająca W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t.1-3, Warszawa K. Michałowski, Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1970 S. Ossowski, Wybór pism estetycznych, Kraków 2005 Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład - test z uwzględnieniem obecności i uczestnictwa w warsztatach (panel dyskusyjny) - P_W01, P_U01, P_U02, P_K01. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30; ns.: 30 Przygotowanie się do zajęć s.: 4; ns.: 4 Studiowanie literatury s.: 2; ns.: 2 Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 2; ns.: 2 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 7; ns.: 7 Inne - konsultacje s.: 15; ns.: 15 Łączny nakład pracy studenta w godz. 60 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Kosmetologia, s. 11

12 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu Podstawy makijażu i wizażu I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Zabiegi kosmetyczne Cosmetics Treatments Nazwa przedmiotu w języku angielskim Basics of Make-Up and Visage Status przedmiotu obowiązkowy Formy zajęć i liczba godzin Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia Lidia Dudkiewicz - nauczyciel zawodu Wymagania wstępne Bez wymagań wstępnych Kod przedmiotu K.M V.2. PM Język wykładowy polski/angielski Liczba punktów ECTS wykład s: 15, ns: 6 ; ćwiczenia s: 30, ns: 21 4 Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru prawidłowego makijażu i wizażu. Zakładane efekty kształcenia Wiedza: P_W01 student posiada wiedzę na temat zastosowania kosmetyków kolorowych ich skuteczności i efektywności. P_W02 zna sposoby nakładania korektorów, różów, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W07; K_W08 K_W07 Kosmetologia, s. 12

13 Umiejętności: Kompetencje społeczne: Treści programowe podkładu, pudru, cieni, tuszu i pomadek. P_W03 rozróżnia ciepłą i zimną kolorystykę skóry P_W04 zna kształty twarzy. Potrafi nazwać kształt oka. P_W05 student zna techniki wykonywania makijaży dziennych i okolicznościowych. P_W06 zna charakterystykę 4 typów urody; koloru włosów,garderoby, biżuterii, perfum i makijaży P_U01 potrafi dobrać podkład,róż, cień i pomadkę dla danego typu urody. P_U02 dokonuje korekcji twarzy, oka, brwi, policzków w zależności od potrzeby danego kształtu twarzy P_U03 analizuje kolorystycznie typ urody za pomocą specjalistycznego kompletu chust i lustra P_U04 potrafi wykonać makijaż dzienny z uwzględnieniem poznanych technik : powiększenia i zmniejszenia oka,ust, zwężenie i poszerzenie twarzy lub nosa, skrócenie twarzy P_U05 potrafi wykonać makijaże okolicznościowe K_K01 postępuje z zasadami etyki zawodowej. K_K02 jest odpowiedzialny za efekt wykonywanej pracy. K_K03 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i śledzenia aktualnych trendów. K_W07 K_W07 K_W07 K_W07 K_U04, K_U08 K_U04, K_U08 K_U04 K_U08, K_U04 K_U08, K_U04, K_U08 K_K04 K_K02 K_K02 Analiza kolorystyczna 4 pory roku. Upiększanie cery normalnej,suchej, tłustej, mieszanej. Makijaż w zależności od kształtu twarzy. Dobór podkładu pudru,różu. Dobór korektorów i rozświetlaczy. Tuszowanie defektów cery. Malowanie ust.poprawianie kształtu ust przez różne sposoby nakładania pomadki. Makijaż oczu. Poprawianie kształtu oka. Malowanie brwi przy różnych kształtach twarzy. Zalecana literatura Podstawowa Ch. Buscher, Znajdź swój kolor, Muza S.A., 1995 M. Rudiger, Doskonały makijaż, WDW, 1992 I. Rudowska, Jak być piękną na co dzień, PZW, 1990 Uzupełniająca Cabines, Świat kosmetyki profesjonalnej dwumiesięcznik Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia zaliczenie na ocenę - ocena ciągła praktycznych umiejętności studenta K_W07, K_W08, Wykład - egzamin ustny na ocenę K_U04, K_U08, K_K02, K_K04 Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 45 ; ns.: 27 Przygotowanie się do zajęć s.: 3 ; ns.: 13 Studiowanie literatury s.: 2 ; ns.: 10 Kosmetologia, s. 13

14 Przygotowanie projektu/eseju/prezentacji, itp. Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 10 ; ns.: 10 konsultacje s.: 15 ; ns.: 15 Łączny nakład pracy studenta w godz. 75 Liczba punktów ECTS 4 Kontakt Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Psychologia I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedsiębiorczość Enterprise Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology Status przedmiotu obowiązkowy Formy zajęć i liczba godzin Kod przedmiotu K.MVI.4. PS Język wykładowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia doc. dr Antoni Kulpa Wymagania wstępne Brak wymagań Liczba punktów ECTS Wykład s: 30, ns: 18 2 Cele przedmiotu Opisać zjawiska psychiczne i mechanizmy leżące u ich podstaw; wytłumaczyć i zilustrować przykładami jak inni ludzie oddziaływują na myśli, uczucia i zachowania pojedynczego człowieka i jak ten człowiek oddziaływuje na tych, z którymi się kontaktuje. Zakładane efekty kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Kosmetologia, s. 14

15 Wiedza: Umiejętności: Kompetencje społeczne: Treści programowe P_W01 student opisuje procesy emocjonalno motywacyjne, strukturę i funkcje świadomości, inteligencję i osobowość, charakteryzuje stres P_W02 objaśnia, jak sytuacja społeczna wpływa na zachowanie człowieka; tłumaczy, co wpływa na nasze oceny innych P_U01 analizuje, co sprawia, że zachowujemy się tak, jak się zachowujemy; dobiera strategie radzenia sobie ze stresem; P_U02 wyjaśnia w jaki sposób jedni ludzie wpływają na innych, lub inni im ulegają; prezentuje, w jaki sposób konstruujemy nasze subiektywne interpretacje cech i postępowania innych ludzi i naszych relacji z nimi. P _ K01 jest świadomy, że rozwój osobowości i doskonalenie zawodowe trwa przez całe życie; P _ K02 myśli i działa w sposób twórczy, krytyczny i przedsiębiorczy. K_W02, K_W03 K_W04 K_U06 K_U08 K _ K02 K_K04 Psychologia jako nauka. Świadomość. Wpływ nieświadomości na życie świadome. Emocje. Osobowość. Inteligencja. Motywacja. Stres. Atrakcyjność fizyczna i interpersonalna. Techniki manipulacji. Zjawisko hiperuległości. Konformizm. Prawidłowości spostrzegania innych ludzi. Agresja. Zalecana literatura Podstawowa Wojciszke, Człowiek wśród ludzi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009 P. Zimbardo, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 W. Wosińska, Psychologia życia społecznego, GWP, Gdańsk 2004 Uzupełniająca E. Diener, R. Biswas Diener, Szczęście, Smak Słowa, Sopot 2010 S. Kosslyn, R. Rosenberg, Psychologia. Mózg człowiek świat, Znak, Kraków 2006 W. Łukaszewski, Wielkie pytania psychologii, GWP, Sopot 2011 Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład praca pisemna na ocenę P_W01, P_W02, P_U01, P_U02 P_K01, P_K02 Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 ; ns.: 18 Przygotowanie się do zajęć - Studiowanie literatury s.: 5 ; ns.: 10 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 15 ; ns.: 22 inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Kosmetologia, s. 15

16 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedsiębiorczość Enterprise Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social Communications Status przedmiotu obowiązkowy Kod przedmiotu K.MVI.5.KS Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr Małgorzata Babińska Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Język wykładowy polski/angielski Liczba punktów ECTS Ćwiczenia s: 30, ns: 18 2 Cele przedmiotu Opanowanie wiedzy w zakresie istoty i roli komunikacji społecznej; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach oraz pogłębienie świadomości na temat zasad skutecznej komunikacji i negocjacji. Zakładane efekty kształcenia Odniesienie Kosmetologia, s. 16

17 Wiedza: Umiejętności: Kompetencje społeczne: Treści programowe P_W01 zna podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji społecznej P_W02 rozumie istotę metod: perswazji, manipulacji i perfidii oraz formy i techniki negatywnej komunikacji interpersonalnej P_U01 ocenia skuteczność różnych technik komunikacji społecznej w sytuacjach życia codziennego, P_U02 wybiera optymalne sposoby - formy i techniki komunikacji interpersonalnej P_K01 ma świadomość przestrzegania zasad komunikacji społecznej jako gwarant prawidłowych relacji międzyludzkich do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W03 K_U08 K_U08 K_K02, K_K04 Komunikowanie społeczne jako proces. Sposoby, formy i typy komunikowania społecznego. Tradycje w dziedzinie teorii komunikacji. Komunikacja językowa. Perswazja, manipulacja i perfidia w komunikacji społecznej. Formy i techniki negatywnej komunikacji interpersonalnej. Sztuka słuchania. Główne problemy komunikowania masowego. Stereotypy społeczne w komunikacji społecznej. Komunikowanie międzykulturowe. Komunikowanie w sytuacjach konfliktu, kryzysu i agresji. Emocje i stres w komunikacji społecznej. Obiektywne i subiektywne determinanty efektywnej komunikacji społecznej. Determinizm technologiczny. Zalecana literatura Podstawowa Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 2010 Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2004 Uzupełniająca Filipiak M., Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2005 Jarco J., Lewandowska B., Stasiu J., Socjologia i komunikacja społeczna: wykłady, Wrocław 2000 Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji ćwiczenia - test, przeprowadzenie badań P_W01; P-W02; P_W3; P_U01; P_U02; P_K01 Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 30 ; ns.: 18 Przygotowanie się do zajęć s.: 5 ; ns.: 10 Studiowanie literatury s.: 5 ; ns.: 10 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 15 ; ns.: 22 warsztaty s.: 5 ; ns.: 5 Łączny nakład pracy studenta w godz. 60 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Kosmetologia, s. 17

18 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu Bhp i ergonomia I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedsiębiorczość Enterprise Nazwa przedmiotu w języku angielskim Safety and Sanitation of Work Status przedmiotu obowiązkowy Kod przedmiotu K.MVI.6. BP Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr inż. Iwona Romanowska-Słomka Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Język wykładowy polski/angielski Liczba punktów ECTS Kosmetologia, s. 18

19 Wykład s: 4, ns: 4 1 Cele przedmiotu Przekazanie studentom interdyscyplinarnej wiedzy o człowieku w środowisku pracy. Zapoznanie z prawnym stanem ochrony pracy i zasadami zachowania się w przypadku zagrożenia. Uświadomienie obowiązków i praw pracownika i pracodawcy. Zakładane efekty kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Wiedza: Umiejętności: Kompetencje społeczne: Treści programowe P_W01 zna aktualne problemy dotyczące zagrożeń w miejscu pracy, P_W02 rozróżnia rodzaje zagrożeń występujące w miejscu pracy P_U01 analizuje środki ochrony przed zagrożeniami P_U02 dostosowuje pracę do możliwości psychofizycznych P_K01 ma świadomość zagrożeń i postępuje zgodnie z zasadami określonymi we właściwych zarządzeniach. K_W04 K_W04 K_U05 K_U06 K_K04 Istota BHP przepisy BHP. Kodeks pracy. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru. Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku. Zalecana literatura Podstawowa Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380). Uzupełniająca Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 1996 r., Nr 114, poz. 545 z późn. zm.). Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Zaliczenie na ocenę -Przedstawienie analizy zagrożeń w wybranym miejscu: P_W01, P_W02, P_U01, P_U02, P_K01. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s.: 4 ; ns.: 4 Przygotowanie się do zajęć - Studiowanie literatury - Przygotowanie projektu/eseju itp. s.: 6 ; ns.: 6 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s.: 5 ; ns.: 5 Kosmetologia, s. 19

20 Przygotowanie analizy zagrożeń w miejscu pracy s.: 5 ; ns.: 5 Łączny nakład pracy studenta w godz. 20 Liczba punktów ECTS 1 Kontakt Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom stu- KARTA PRZEDMIOTU, specjalność: kosmetologia uzdrowiskowa Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wychowanie fizyczne 1 I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Kosmetologia uzdrowiskowa Health Resort Cosmetology Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical Education Status przedmiotu Obowiązkowy, do wyboru Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia mgr Tadeusz Pogorzelski K.MVII.7.WF Język wykładowy polski/angielski Kosmetologia, s. 20

KARTA PRZEDMIOTU. kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student zna zasady bezpiecznego korzystania K_W06 Wiedza:

KARTA PRZEDMIOTU. kierunkowych efektów kształcenia P_W01 student zna zasady bezpiecznego korzystania K_W06 Wiedza: KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Instytut Turystyki Wychowanie fizyczne, 1 sem. T.MI.1.Wf i Rekreacji Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Przedmiot ogólnouczelniany Subjects

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język wykładowy obowiązkowy, przedmiot do wyboru Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia

KARTA PRZEDMIOTU. Język wykładowy obowiązkowy, przedmiot do wyboru Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia Język obcy 1, poziom: A2/B1, sem. 1 Te.MI.1.JO I rok, semestr 1 Przedmioty ogólnouczelniane General Subjects Foreign Language, przedmiot do wyboru angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. obowiązkowy, przedmiot do wyboru Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia

KARTA PRZEDMIOTU. obowiązkowy, przedmiot do wyboru Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia Załącznik nr 9 do Formularza do Uchwały nr 3/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. Instytut: Turystyki i Rekreacji Gospodarka przestrzenna Studia pierwszego stopnia inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium ZARYS ANATOMII Outline the Anatomy Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna KOD S/I/st/38

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna KOD S/I/st/38 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna KOD S/I/st/38 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3.

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole. specjalność: filologia angielska nauczycielska. poziom kształcenia: studia pierwszego

SYLLABUS. Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole. specjalność: filologia angielska nauczycielska. poziom kształcenia: studia pierwszego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FA-1-511n-s/n

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2013/2014

KARTA PRZEDMIOTU 2013/2014 KARTA PRZEDMIOTU 2013/2014 1. ZWA PRZEDMIOTU: Metodyka rekreacji 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia 1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia Efekty kształcenia WSZKIPZ Cel kształcenia Wybrane przedmioty Formy kształcenia Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Antropologia i antropometria

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Antropologia i antropometria Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów

Bardziej szczegółowo

K_K02 P_K03: ma świadomość znaczenia języka obcego we współczesnym świecie (wykształcenie, praca zawodowa, podróże, itp.);

K_K02 P_K03: ma świadomość znaczenia języka obcego we współczesnym świecie (wykształcenie, praca zawodowa, podróże, itp.); język obcy, A2/B1 PMI1JO Humanistyczny (1 semestr) ogólnouczelniane, General subjects English language pedagogika obowiązkowy, przedmiot do wyboru język angielski Poziom studiów: Imię, nazwisko, tytuł/stopień

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Socjologia sportu KOD S/I/st/13

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Socjologia sportu KOD S/I/st/13 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Socjologia sportu KOD S/I/st/13 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Botanika ogólna - opis przedmiotu

Botanika ogólna - opis przedmiotu Botanika ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Botanika ogólna Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-BtOg-L-S14_pNadGenZSLYC Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów

Bardziej szczegółowo

Podstawy badania fizykalnego w praktyce ratownika medycznego kształcenia

Podstawy badania fizykalnego w praktyce ratownika medycznego kształcenia SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawy badania fizykalnego w praktyce ratownika medycznego 2 Typ Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM-1-37 5 Kierunek,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu WSPÓŁCZESNA EKOLOGIA I OCHRONA

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Estetyka

I nforma c j e ogólne. Estetyka S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Estetyka Obowiązkowy Nauk o

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: NAUKA O POLITYCE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: NAUKA O POLITYCE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: NAUKA O POLITYCE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/ 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-ANAT-Sk-S14_pNadGen40AL6 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy fizjoterapii klinicznej

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały nr 80/2014 r. z dnia 28.05.2014r. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki II.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Stany nagłe w chorobach zakaźnych 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM--39 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 1 Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne Moduł

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. FIZJOLOGIA UKŁADU RUCHU kierunek Odnowa biologiczna PHYSIOLOGY OF THE MOVEMENT Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Zofia Goc Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Biologia I Biology I Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Semestr: II podstawowy, moduł 3 I stopnia Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Podstawy socjologia

I nforma c j e ogólne. Podstawy socjologia Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Podstawy socjologia Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna KOD WF/I/st/34

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna KOD WF/I/st/34 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna KOD WF/I/st/34 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv

Bardziej szczegółowo

Wellness. Kierunek studió Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Dr Agnieszka Brzuszek

Wellness. Kierunek studió Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Dr Agnieszka Brzuszek Sylabus przedmiotu: WELLNESS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wellness Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o zdrowiu, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n. med. Adam Borzęcki

KARTA PRZEDMIOTU. dr n. med. Adam Borzęcki KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku PWSZSand/KO/S/A/13, PWSZSand/KO/N/A/13, polskim Dermatologia angielskim Dermatology 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska I stopień

Ochrona Środowiska I stopień Załącznik nr 4 do Uchwały nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Ochrona Środowiska I stopień Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 Katedra Fizjoterapii / Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS w Cyklu Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Administracja, 1 stopień. Rok: I Semestr: 1. Administracja, s. 1

Kierunek: Administracja, 1 stopień. Rok: I Semestr: 1. Administracja, s. 1 Kierunek: Administracja, 1 stopień Rok: I Semestr: 1 Administracja, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Instytut: Język angielski, poziom A2/B1, A1.MI.1.J.A. Społeczno- Prawny I rok,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc Kod przedmiotu

Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc Kod przedmiotu Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-MPSiPP Wydział Wydział Lekarski i Nauk

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu kosmetycznej w języku angielskim Introduction to cosmetology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Promocja zdrowia psychicznego Kod

Bardziej szczegółowo