Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO)"

Transkrypt

1 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO)

2 Zespół NWAI DM Janusz Jankowiak Przewodniczący RN NWAI DM Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, BRE Banku SA i Westdeutsche Landsesbank SA; Ekonomista Institute of International Finance, New York Dr Jacek Kseń Wiceprzewodniczący RN NWAI DM Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK SA; Członek kierownictwa Caisse Nationale Credit Agricole, Paryż ; Lyonaisse de Banque, Paryż ; Bank Pekao SA; Bank Handlowy SA Bogusław Oleksy Członek RN NWAI DM Wiceprezes Zarządu Węglokoks SA; Prezes Zarządu PKE Broker Sp. z o.o.; Wiceprezes Zarządu Tauron polska Energia SA, Tauron Wytwarzanie SA, Elektorwnia Jaworzno III SA Marcin Wężyk Członek RN NWAI DM Merrill Lynch International; Diversified Corporate Holdings Ltd.; Barclays de Zoete Wedd Ltd. Mateusz Walczak Prezes Zarządu NWAI DM Citibank NA, Londyn; Merrill Lynch International Londyn; Bank BPH; BRE Bank Łukasz Knap Wiceprezes Zarządu NWAI DM Merrill Lynch International, Londyn; Bank Millennium; Gazeta Bankowa Sp. z o.o. Paul Polaczek Członek Zarządu, NWAI DM Sallfort AG, Bazylea; Bank BZ WBK SA; Allied Irish Bank, Nowy York; Toronto Dominiom Bank, Toronto; Sumitomo Bank of Canada; Toronto, Citibank Canada, Toronto; Bank Handlowy SA Marta Grzesiak Zarządzający NWAI Obligacji SFIO Doświadczenie i wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość; W NWAI Dom Maklerski od marca 2011; Marta posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 321), licencję maklera papierów wartościowych (nr 2689), uczestniczy także w programie CFA Institute Szymon Jędrzejewski Zarządzający NWAI Obligacji SFIO Doświadczenie i wykształcenie: Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne; W NWAI Dom Maklerski od października 2009; Szymon posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 301), licencję maklera papierów wartościowych (nr 2196), ukończył wszystkie etapy egzaminu CFA Institute 2

3 Współpraca liderów NWAI Dom Maklerski FORUM TFI Specjalista w dziedzinie obligacji korporacyjnych Specjalista w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi Ponad 1 mld zł kapitału pozyskanego dla emitentów Na rynku od 2007 roku Wiodący animator na publicznym rynku obligacji korporacyjnych Catalyst TFI zarządzające aktywami rzędu 9,5 mld zł Na rynku od 2007 roku Wiodące TFI pod względem wartości zarządzanych aktywów 3

4 Obligacje jako atrakcyjna klasa aktywów 60 mld PLN GPW Catalyst - rozwój rynku obligacji korporacyjnych mld PLN 40 mld PLN 30 mld PLN 20 mld PLN Liczba serii Wartość emisji 10 mld PLN 0 mld PLN Źródło: opracowanie własne NWAI Dom Maklerski S.A. Od 2009 roku w Polsce istnieje zorganizowany rynek obligacji, w tym obligacji korporacyjnych, Catalyst prowadzony przez GPW i BondSpot. Zaufanie inwestorów i emitentów spowodowało dynamiczny rozwój tego rynku. Według stanu na grudzień 2013 roku na rynku tym notowanych jest już ponad 300 serii obligacji blisko 150 przedsiębiorstw. Mnogość serii i emitentów sprawia, że inwestowanie na tym rynku wymaga dobrej znajomości i nieustannego monitorowania tego rynku. Alternatywą dla bezpośrednich inwestycji w obligacje korporacyjne jest zaangażowanie na tym rynku poprzez fundusz inwestycyjny obligacji. Obligacje korporacyjne odniosły w ostatnich latach znaczący sukces z jednej strony jako forma inwestycji, z drugiej jako forma finansowania rozwoju zarówno dużych korporacji jak i małych i średnich przedsiębiorstw, wypełniająca lukę pomiędzy trudno dostępnym kredytem bankowym a kosztowną emisją akcji

5 Podstawowe parametry Funduszu NWAI Obligacji SFIO Cel inwestycyjny Poziom ryzyka inwestycyjnego Minimalne wpłaty pierwsza: 1000 zł; kolejne: 100 zł Opłata za nabycie w NWAI DM* 0% - 0,75% Opłata za odkupienie w NWAI DM* 0% - 0,25% Opłata za zarządzanie 1,50% p.a. Audytor Ernst&Young Depozytariusz Bank BPH Numer rachunku do wpłat Zarządzający Marta Grzesiak, Szymon Jędrzejewski * wysokość opłaty zależna od Dystrybutora oraz kwoty wpłaty Według danych opublikowanych przez portal Analizy.pl - lidera rynku analiz produktów finansowych w Polsce - opłata za zarządzanie NWAI Obligacji SFIO jest niższa od średniej dla grupy funduszy o podobnym profilu inwestycyjnym. 5

6 Wyniki Funduszu na tle innych aktywów ,5 104 Wyniki z inwestycji o wartości początkowej 100 PLN Zarabiaj więcej niż na lokacie Wykres przedstawia zwrot z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu od dnia ich przydziału na tle analogicznej inwestycji w lokaty o miesięcznym, 3-miesięcznym oraz półrocznym terminie zapadalności zakładając oprocentowanie zgodne ze średnim oprocentowaniem dla gospodarstw domowych publikowanym przez NBP. 103, , , ,5 100 lokata 1m lokata 3m lokata 6m Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP Lokaty bankowe dostarczają zysk, który ze względu na inflację często nie pozwala zachować realnej wartości zainwestowanego kapitału. Alternatywą jest Fundusz, który wypracowuje wyższe zyski. 6

7 Wyniki Funduszu na tle innych aktywów 120,00 Wyniki z inwestycji o wartości początkowej 100 PLN 115,00 przy niskim ryzyku. Wykres przedstawia zwrot z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu od dnia ich przydziału na tle analogicznej inwestycji w indeks WIG reprezentujący akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz inwestycji w indeks TBSP.Index obliczany dla obligacji skarbowych notowanych na rynku Treasury BondSpot. 110,00 105,00 100,00 95,00 WIG TBSP.Index 90,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW, BondSpot Większość polskich obligacji skarbowych pomimo niskiego ryzyka kredytowego odznacza się wysokim ryzykiem stopy procentowej powodującym duże wahania ich cen. Fundusz minimalizuje to ryzyko i osiąga stabilniejsze zyski. 7

8 Strategia inwestycyjna Funduszu Oczekiwane stopy zwrotu 14% 12% 10% 8% Zgodnie ze statutem Fundusz NWAI Obligacji SFIO może lokować maksymalnie 80% aktywów w obligacje korporacyjne, pozostałą część zarządzający inwestują w płynne papiery o niskim ryzyku inwestycyjnym takie jak np. obligacje skarbowe, obligacje komunalne czy depozyty bankowe. 6% 4% 2% 0% Obligacje skarbowe Lokaty bankowe Akcje (WIG) Oprocentowanie zabezpieczonych obligacji emitentów charakteryzujących się niskim ryzykiem kredytowym wg szacunków NWAI DM osiąga wartość ok. 7,00% p.a. Oprocentowanie obligacji niezabezpieczonych, charakteryzujących się większym ryzykiem, jest jeszcze wyższe. Rentowność tę można zwiększyć poprzez aktywny obrót obligacjami na rynku wtórnym. Ryzyko Średnia stopa zwrotu z akcji w l , liczona jako arytmetyczna średnia rocznych stóp zwrotu z indeksu WIG w tym okresie, wyniosła 11,89%. Polskie obligacje skarbowe o okresie ok. 1 roku do wykupu oferują rentowność 2,67%, roczne depozyty bankowe do ok. 3,5% (dane z dnia 30 grudnia 2013 r.). Źródło: opracowanie własne NWAI Dom Maklerski S.A. NWAI Obligacji SFIO według docelowej alokacji utrzymuje środki w obligacjach kilkudziesięciu różnych emitentów, przez co minimalizuje ryzyko związane z wpływem pojedynczego emitenta na stopę zwrotu z portfela funduszu. Fundusz przeznaczony jest dla podmiotów o umiarkowanej skłonności do ryzyka, szukających stóp zwrotu wyższych niż oprocentowanie depozytów bankowych, ale przy ryzyku niższym niż ryzyko inwestycji w akcje. 8

9 Ryzyko kredytowe emitentów Rodzaje funduszy obligacji Mapa ryzyka funduszy dłużnych Korporacyjne, zmiennokuponowe, skoncentrowany portfel Korporacyjne, zmiennokuponowe, zdywersyfikowany portfel Lokata o krótkim terminie lub zmiennym oprocentowaniu Korporacyjne, zmiennokuponowe i stałokuponowe Korporacyjne z udziałem skarbowych, zmiennokuponowe i stałokuponowe Skarbowe, zmiennokuponowe i stałokuponowe (np. pieniężne, ochrony kapitału) Ryzyko stopy procentowej Globalne, stałokuponowe, High Yield Globalne, stałokuponowe Skarbowe, stałokuponowe Mapa przedstawia poglądową charakterystykę ryzyka poszczególnych rodzajów funduszy dłużnych w oparciu o typowe założenia polityk inwestycyjnych w skali porządkowej. Nie należy jej stosować do określania profilu ryzyka funduszu jedynie na podstawie nazwy funduszu lub nazwy kategorii, do której dany fundusz został przypisany przez podmiot trzeci. Źródło: opracowanie własne NWAI Dom Maklerski S.A. Fundusze obligacji w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej różnią się profilami ryzyka. Oceniając ryzyko każdego funduszu obligacji należy wziąć pod uwagę przede wszystkim ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kredytowe emitentów. Fundusze obligacji skarbowych posiadają niskie ryzyko kredytowe emitenta (ryzyko wypłacalności kraju), jednak ryzyko stopy procentowej jest wysokie co zwiększa zmienność ich wycen. Z kolei polskie fundusze obligacji korporacyjnych mają niską ekspozycję na ryzyko stopy procentowej (przeważają emisje o zmiennym kuponie) przy często bardzo wysokim ryzyku wypłacalności emitentów. Inwestycja w globalny fundusz dłużny zwykle jest obarczona wysokim ryzykiem stopy procentowej (przeważają emisje o stałym kuponie), a w przypadku funduszy High Yield także wysokim ryzykiem kredytowym. NWAI Obligacji SFIO dzięki utrzymywaniu maksymalnie 80% aktywów w obligacjach korporacyjnych zmniejsza średnie ryzyko kredytowe emitentów zachowując przy tym ryzyko stopy procentowej na poziomie zbliżonym do lokaty o zmiennym oprocentowaniu. W obecnym momencie cyklu koniunkturalnego należy się spodziewać wzrostu stóp procentowych, które negatywnie odbiją się na wynikach funduszy o wysokim ryzyku stopy procentowej. Z kolei ożywienie gospodarcze będzie sprzyjać poprawie wypłacalności emitentów. 9

10 Dwa aspekty dywersyfikacji Obligacje korporacyjne jako składnik portfela inwestorów zapewniają jego dywersyfikację, uniezależniając dochód od koniunktury na rynkach, na których inwestor lokował środki do tej pory. Poszerzenie spektrum inwestycji o nowe klasy aktywów może przynieść korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka przy zachowaniu dotychczasowej oczekiwanej przez inwestora stopy zwrotu lub zwiększenia spodziewanej stopy zwrotu przy niezmienionym poziomie ryzyka ponoszonego przez inwestora. 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Dywersyfikacja klas aktywów (ekspozycja na kilka rynków zmniejsza ryzyko) Ryzyko portfela przy różnym poziomie dywersyfikacji Liczba klas aktywów Odchylenie standardowe stopy zwrotu (ryzyko) Oczekiwana stopa zwrotu Źródło: opracowanie własne NWAI Dom Maklerski S.A. Wykres prezentuje korzyści wynikające z zastosowania dywersyfikacji klas aktywów w portfelu inwestycyjnym tj. poziom ryzyka przy różnej liczbie klas aktywów o identycznej oczekiwanej stopie zwrotu i ryzyku dla współczynnika korelacji 0,1 przy założeniu równych udziałów klas aktywów w portfelu. Dywersyfikacja obligacji (ekspozycja na ryzyko kredytowe wielu emitentów zwiększa bezpieczeństwo) Na polskim rynku nabycie obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym wiąże się z względnie dużą minimalną kwotą inwestycji. Według szacunków NWAI DM aby stworzyć w pełni zdywersyfikowany portfel obligacji należy dysponować kwotą 5-10 mln zł. W celu zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji w obligacje korporacyjne w portfelu powinny znaleźć się obligacje kilkudziesięciu emitentów stale monitorowanych pod kątem bieżącej sytuacji finansowej. Fundusz obligacji jest gotowym i bezpiecznym rozwiązaniem. Nawet w przypadku podmiotów posiadających aktywa pozwalające na zbudowanie zdywersyfikowanego portfela powstaje problem zarządzania tak zbudowanym portfelem, na co inwestorzy zazwyczaj nie mają czasu. 10

11 Jak złożyć zapis? Aby złożyć zapis na jednostki uczestnictwa NWAI Obligacji SFIO należy skontaktować się z: NWAI Dom Maklerski SA ul. Nowy Świat Warszawa Wydział Brokerski, tel lub Departament Sprzedaży, tel Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat NWAI Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Fundusz ), w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa Funduszu, znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów dostępnych w siedzibie Forum TFI S.A., u dystrybutorów oraz na stronie oraz Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego. Stosowana przez Fundusz strategia inwestycyjna nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Tabela opłat manipulacyjnych dostępna jest na stronie oraz Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto Funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Niniejszy materiał nie stanowi też oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 11

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

NWAI DOM MAKLERSKI SA 25 KWIETNIA 2013

NWAI DOM MAKLERSKI SA 25 KWIETNIA 2013 NWAI DOM MAKLERSKI SA 25 KWIETNIA 2013 RADA NADZORCZA ORAZ ZARZĄD NWAI DM SA Janusz Jankowiak Członek RN NWAI DM Doświadczenie: Doradca Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Ministra Gospodarki Główny

Bardziej szczegółowo

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 9 lutego 2015 roku www.eitfi.pl Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR Grudzień 2014 - Dynamiczny Rozwój i Wiarygodny Partner Źródło: opracowanie własne 2 Kalendarium 2 grudnia 2008 zgoda KNF na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI www.leggmason.pl FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) został stworzony z myślą o osobach poszukujących inwestycji w portfel wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r.

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Warszawa, maj 2014 r. Trigon Polskie Perły FIZ korzyści dla klienta: Oczekiwana wysoka dodatnia stopa zwrotu niezależnie od zmian głównych benchmarków giełdowych;

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z Lepsze perspektywy Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych Z Tobą od A do Z Inwestowanie jest jak gra w golfa 1 2 3 4 5 Lubię trafiać fundusze inwestycyjne Allianz Gram konsekwentnie fundusze

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data prospektu Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO MAJ 2015 Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CP Private Equity Tworzymy wartość CP Absolute Return Inwestujemy w wartość Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Kwiecień 2015 CP FIZ innowacyjny produkt na niestabilne czasy Rynek akcji Wysokie

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

Złoto kontynuuje wzrosty

Złoto kontynuuje wzrosty Grudzień 2012 r. Złoto kontynuuje wzrosty Investor Gold FIZ - Alternatywna inwestycja w świecie zerowych stóp procentowych Plan prezentacji Rynek złota - Czynniki fundamentalne Rynek złota - Analiza techniczna

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego X PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY

NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY ZASTRZEŻENIE Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie program QE normalizacja polityki monetarnej niska cena pomaga? powolny proces rebalansowania gospodarki 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Czym jest fundusz inwestycyjny? Plusy i minusy inwestowania w fundusze Zalety inwestowania w fundusze Bezpieczeństwo Ograniczenie ryzyka poprzez

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo