BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)"

Transkrypt

1 BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)

2 BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) został stworzony z myślą o osobach poszukujących inwestycji w portfel wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez renomowanych zarządzających. W oparciu o autorski proces oceny i wybór odpowiednich funduszy inwestycyjnych Biuro Maklerskie BGŻ tworzy modelowe portfele funduszy dla odpowiednich y wchodzących w skład BGŻ SFIO. Wybierając fundusze inwestycyjne do portfela danego u dbamy nie tylko o możliwość osiągnięcia satysfakcjonujących zysków, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo oszczędności Klientów, którzy nam zaufali. Produkt dedykujemy Klientom, którzy chcieliby: wypracować możliwie wysokie zyski z inwestycji, a obawiają się nadmiernego ryzyka wynikającego z możliwości nieodpowiedniego doboru funduszy inwestycyjnych; inwestować w różnego rodzaju fundusze inwestycyjne z pomocą profesjonalistów bo samodzielnie nie chcą, bądź nie mogą zarządzać swoimi inwestycjami; dostosowywać swój portfel funduszy do obecnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej bez konieczności osobistego zaangażowania. Konstrukcja funduszu BGŻ SFIO jest funduszem typu parasolowego. Oznacza to, że w ramach funduszu wydzielone zostały cztery subfundusze: Konserwatywny, Stabilny, Zrównoważony i Dynamiczny. e różnią się pomiędzy sobą poziomem ryzyka inwestycyjnego, oczekiwaną stopą zwrotu i rekomendowanym horyzontem inwestycyjnym. KONSERWATYWNY STABILNY ZRÓWNOWAŻONY DYNAMICZNY Filozofia inwestowania We wszystkich czterech ach wchodzących w skład BGŻ SFIO stosowana jest polityka doboru składników portfela w oparciu fundamentalną analizę rynków finansowych. W szczególności koncentrujemy się na określeniu, w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego znajduje się realna gospodarka. To czy gospodarkę czeka ożywienie, rozkwit, spowolnienie czy recesja gospodarcza będzie miało decydujący wpływ na wybór funduszy inwestycyjnych do portfeli inwestycyjnych. W okresach spowolnienia i recesji głównymi inwestycjami Strona 2 z 6

3 y BGŻ SFIO będą fundusze bezpieczne, których zadaniem będzie ochrona powierzonych oszczędności. Z kolei czas ożywienia i rozkwitu gospodarczego będzie wykorzystywany do lokowania środków w fundusze inwestujące na rynku akcji, w celu uzyskania wyższych zysków z inwestycji. Za podział środków pomiędzy inwestycje bezpieczne i ryzykowne odpowiadają specjaliści Biura Maklerskiego BGŻ. Witold Wroński Kierownik Wydziału Doradztwa Inwestycyjnego Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (kierunki: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing). Doradca inwestycyjny (nr licencji 328), makler papierów wartościowych (nr licencji 2178), posiadacz międzynarodowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst). Karierę rozpoczynał w Deloitte. Z rynkiem kapitałowym związany poprzez pracę w KBL European Private Bankers (najpierw jako analityk, a następnie zarządzający portfelami) oraz w Biurze Maklerskim BNP Paribas, gdzie pracował jako doradca inwestycyjny. Do zespołu BM BGŻ dołączył w 2013 roku. Jest odpowiedzialny za kierowanie Wydziałem Doradztwa inwestycyjnego oraz Wydziałem Rekomendacji i Analiz. Radosław Lipiński Doradca ds. Inwestycji. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (kierunek Finanse i Bankowość), makler papierów wartościowych (nr licencji 2480). Z rynkiem kapitałowym zawodowo związany od 2005 roku, pracował w domu maklerskim BOŚ, UBS Investment Bank oraz w BRE Wealth Management, gdzie był współtwórcą i zarządzającym Funduszu Funduszy benchmarkowych i absolute return. Twórca metodologii fund picking. W 2013 roku dołączył do zespołu BM BGŻ, gdzie jest odpowiedzialny za selekcję funduszy inwestycyjnych do Portfeli modelowych. Partnerzy: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych IPOPEMA TFI S.A. Tworzenie portfela modelowego funduszy Biuro Maklerskie BGŻ Bank Depozytariusz Raiffeisen Bank Polska S.A. Agent Transferowy ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. Audyt Ernst & Young Spółka Sp. z o.o. SUBFUNDUSZE 1. BGŻOptima Konserwatywny (BGŻ SFIO) BGŻOptima Konserwatywny (BGŻ SFIO) jest subfunduszem typu obligacyjnego zarządzanym zgodnie z polityką aktywnej alokacji aktywów. Oczekują stóp zwrotu nieznacznie przewyższających zyski z lokat bankowych; Planują inwestowanie przez okres co najmniej 1 roku; Akceptują stosunkowo niskiego ryzyka inwestycyjnego w postaci małych, krótkoterminowych wahań wartości inwestycji. Polityka aktywnej alokacji aktywów i selekcji instrumentów w oparciu o analizę fundamentalną i ranking funduszy inwestycyjnych; inwestuje % swoich aktywów inwestuje 0-10% swoich aktywów Strona 3 z 6

4 Podstawowe informacje: Opłata manipulacyjna za nabycie: max 1,00% Wynagrodzenie za zarządzanie: 0,40% p.a. Rachunek nabyć kat. BGŻOptima: Poziom ryzyka: niski 2. BGŻOptima Stabilny (BGŻ SFIO) BGŻOptima Stabilny (BGŻ SFIO) jest subfunduszem typu stabilnego inwestowania zarządzanym zgodnie z polityką aktywnej alokacji aktywów. Oczekują stóp zwrotu potencjalnie wyraźnie przewyższających zyski z lokat bankowych; Planują inwestowanie przez okres co najmniej 2-3 lat; Akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne w postaci okresowych wahań wartości inwestycji. Polityka aktywnej alokacji aktywów i selekcji instrumentów w oparciu o analizę fundamentalną i ranking funduszy; inwestuje % swoich aktywów inwestuje 0-40% swoich aktywów Podstawowe informacje: Opłata manipulacyjna za nabycie: max 1,50% Wynagrodzenie za zarządzanie: 0,60% p.a. Rachunek nabyć kat. BGŻOptima: Poziom ryzyka: umiarkowany Strona 4 z 6

5 3. BGŻOptima Zrównoważony (BGŻ SFIO) BGŻOptima Zrównoważony (BGŻ SFIO) jest subfunduszem typu zrównoważonego zarządzanym zgodnie z polityką aktywnej alokacji aktywów. Oczekują stóp zwrotu potencjalnie znacznie przewyższających zyski z lokat bankowych; Planują inwestowanie przez okres co najmniej 3-5 lat; Akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne w postaci znacznych okresowych wahań wartości inwestycji. Polityka aktywnej alokacji aktywów i selekcji instrumentów w oparciu o analizę fundamentalną i ranking funduszy; inwestuje % swoich aktywów inwestuje 0-75% swoich aktywów Podstawowe informacje: Opłata manipulacyjna za nabycie: max 2,o0% Wynagrodzenie za zarządzanie: 0,75% p.a. Rachunek nabyć kat. BGŻOptima: Poziom ryzyka: podwyższony 4. BGŻOptima Dynamiczny (BGŻ SFIO) BGŻOptima Dynamiczny (BGŻ SFIO) jest subfunduszem typu akcyjnego zarządzanym zgodnie z polityką aktywnej alokacji aktywów. Oczekują potencjalnie wysokich i bardzo wysokich stóp zwrotu; Planują inwestowanie przez okres co najmniej 5 lat; Akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne w postaci dużych wahań lub trwałej utraty wartości inwestycji. Polityka aktywnej alokacji aktywów i selekcji instrumentów w oparciu o analizę fundamentalną i ranking funduszy; Strona 5 z 6

6 inwestuje 0-100% swoich aktywów inwestuje 0-100% swoich aktywów Podstawowe informacje: Opłata manipulacyjna za nabycie: max 2,50% Wynagrodzenie za zarządzanie: 0,90% p.a. Rachunek nabyć kat. BGŻOptima: Poziom ryzyka: wysoki BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ) jest zarządzany przez IPOPEMA TFI. IPOPEMA TFI, Fundusz, Bank BGŻ ani żaden inny podmiot nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Funduszu (subfunduszy). INWESTOWANIE WIĄZE SIĘ Z RYZYKIEM. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części, a nawet całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku. Tabela opłat znajduje się na stronie internetowej Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa Funduszu i subfunduszy oraz o opłatach, prowizjach i innych kosztach związanych z inwestycją w Fundusz oraz informacje o podatku od dochodów kapitałowych obciążającym dochód z inwestycji w Fundusz, podmiotach realizujących zlecenia, znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie oraz Kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie oraz Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego. Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dane dotyczące opłat manipulacyjnych dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii BGŻOptima. IPOPEMA TFI poza wynagrodzeniem stałym za zarządzanie, pobiera także ze środków subfunduszu dodatkowe świadczenia przekazywane przez fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte, a także fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania, w związku z byciem przez subfundusz uczestnikiem tych funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w szczególności w postaci zwrotu części opłat za zarządzanie i administrowanie. Bank BGŻ dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach. Fundusz jest oferowany przez IPOPEMA TFI. Bank BGŻ jest jedynie dystrybutorem, czyli podmiotem pośredniczącym w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu oraz w zawieraniu umów z IPOPEMA TFI. Szczegółowe informacje dotyczące Banku BGŻ - oddział BGŻOptima oraz świadczonych przez niego usług inwestycyjnych znajdują się na stronie internetowej Strona 6 z 6

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Sławomir Ignatiuk Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty styczeń 2014 Cele: przypomnienie wiadomości o podstawowych produktach bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie program QE normalizacja polityki monetarnej niska cena pomaga? powolny proces rebalansowania gospodarki 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Czym jest fundusz inwestycyjny? Plusy i minusy inwestowania w fundusze Zalety inwestowania w fundusze Bezpieczeństwo Ograniczenie ryzyka poprzez

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Absolute Return FIZ NOWOŚĆ Zapisy na certyfikaty pierwszej serii od 19 do 30 IV

QUERCUS Absolute Return FIZ NOWOŚĆ Zapisy na certyfikaty pierwszej serii od 19 do 30 IV QUERCUS Absolute Return FIZ NOWOŚĆ Zapisy na certyfikaty pierwszej serii od 19 do 30 IV Sebastian Buczek Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, kwiecień 2010 r. 2 Agenda Kim jesteśmy? Co do tej pory

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany jest przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r.

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

Rynek. Warunki zaliczenia. Rynek funduszu inwestycyjnych i emerytalnych. Literatura: Plan zajęć 2015-03-21

Rynek. Warunki zaliczenia. Rynek funduszu inwestycyjnych i emerytalnych. Literatura: Plan zajęć 2015-03-21 Warunki zaliczenia inwestycyjnych i emerytalnych dr Jacek Rodzinka Instytut Badań i Analiz Finansowych jrodzinka@wsiz.pl (17) 866 15 29 Egzamin pisemny zgodny z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji.

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo